Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT"

Transkript

1 Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Kiosken ved Den tilsandede Kirke m.v. Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende drift af kiosk og toiletter ved Den tilsandede Kirke samt tilsyn og åbning af Den tilsandede Kirke. Kontrakten indgås mellem som ejer af matr. Nr. 14ep Skagen Markjorder, Skagen kommune og NAVN OG CVR/CPR NR i det følgende kaldet forpagteren. Kort over området med Kirke, kiosk og toiletbygning Gl. Landevej 63 1 Forpagtningens omfang Forpagtningen indebærer ret til at sælge varer fra kiosken beliggende Gl. Landevej 63 ved Den tilsandede Kirke i Skagen Klitplantage. Åbning af Den tilsandede Kirke og opkrævning af entre hertil samt renholdelse af toiletter og udendørs arealer indgår i forpagtningen. I kontraktperioden forpligter sig til på ejendommen ikke at tillade opstilling af andre salgsboder med varesortiment, som forpagter selv ønsker at føre. Side 1 af 5

2 2 Forpagtningsperiode og opsigelse Kontrakten indgås for perioden 15. februar 2013 til 1. januar 2018 og er uopsigelig fra s side jf. dog 7. Kontrakten kan fra forpagters side opsiges med 3 måneders varsel til en 1. januar. 3 Forpagtningsafgiften Forpagtningsafgiften beregnes af en procentdel af omsætningen fra kiosken samt en procentdel af entréafgifterne ved kirken. Der betales dog en minimumsafgift hvert år. Minimums afgiften udgør kr. årligt (svarende til nettoprisindeks januar 2012) Afgiften reguleres hvert år i takt med udviklingen i nettoprisindekset for januar måned og forfalder hvert år i 3 rater med 20 % den 15. juni, 40 % den 15. juli og 40 % den 1. september. Forpagtningsafgiften for kiosken udgør X % af omsætningen minus moms. Forpagtningsafgiften for åbning og tilsyn med Skagen tilsandede Kirke udgør indtil videre 60 % af entréindgifterne ved åbning af kirken. Souveniromsætningen bogføres og afregnes sammen med omsætningen fra kiosken ved parkeringspladsen. Det forventes at etablerer et automatisk/elektronisk system til billetkontrol og overvågning. Herefter afregnes indtægten fra entre med 90% til og 10% til forpagteren. Den samlede forpagtningsafgift minus den betalte minimumsafgift forfalder hvert år den 15. december. Hvert år senest 1. december skal have tilsendt en slutrapport over omsætningen i kiosken og entreindtægter. Eksempel på slutrapport er vist i bilag 1. Slutrapporten skal være underskrevet af forpagteren og en af godkendt statsautoriseret eller registreret revisor. skal senest 7 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår tilstilles en genpart af årsregnskabet. 4 Virksomhedens drift Fra kiosken må forhandles sædvanlige kioskvarer, øl og vin. Hvis kiosk og parkeringsplads udvikler sig til tilholdssted for urolige elementer, forbeholder sig ret til at med øjeblikkelig virkning at forbyde salg af øl og vin. Spiritus og alkoholiske drikke øvrigt må ikke forhandles uden forudgående aftale med. Salg af souvenir og lign. fra kirken kan først finde sted efter forudgående aftale med, som skal godkende varesortimentet. Af hensyn til det gældende forbud mod tobaksrygning i plantagen, er det ikke tilladt at sælge tobaksvarer. Det påhviler forpagteren selv at fremskaffe de til kioskdriften nødvendige tilladelser, ligesom forpagteren er ansvarlig for, at kiosken drives på forsvarlig og sober vis. Da formålet med virksomheden er at betjene publikum bedst muligt, skal åbningstiderne indrettes efter publikums behov, og såfremt det skønnes nødvendigt er ejer berettiget til at fastsætte de daglige åbnings- og lukketider. Side 2 af 5

3 Forpagteren afholder for egen regning indvendig rengøring af kirken som følge af publikums adgang. Skader eller større forurening meddeles til. Lovbestemt brandslukningsmateriel opstilles og vedligeholdes af ejer. Forpagteren må ikke uden forudgående godkendelse af ejer foretage forandringer af nogen art i de bestående bygninger, indretninger og anlæg. Indgreb i vegetation og beplantning omkring bygningerne må kun foretages af. Etablering af faste anlæg, herunder permanente afskærmninger, opsætning af flagstænger, antenner m.v. omkring bygningerne må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra. Det påhviler forpagteren for egen regning: At foretage den daglige rengøring af toiletterne, samt at holde disse forsynet med toiletpapir og sæbe m.v. Toiletterne skal mindst holdes åbne fra weekenden før påske til og med efterårsferien (uge 42). kan såfremt der skønnes behov derfor holde toiletterne åbne på andre tider. I de tilfælde sørger for sæbe, papir samt rengøring. At udføre almindelig indvendig vedligeholdelse af den lejede kioskbygning. At holde kiosken åben fra weekenden før påske til og med efterårsferien (uge 42). I perioden udenfor højsæsonen (udenfor 1. juni til 31. august) kan forpagter efter eget skøn vælge kun at holde åbent i weekender og helligdage. Dagligt i åbningsperioden at renholde parkeringsplads og opholdsareal ved kiosk og Kirke herunder sørge for udskiftning af affaldssække og indsamling af disse til samlet afhentning i container ved kiosken. jf. kort på side 1. At sørge for, at evt. folderkasser ved kiosk og Kirke fyldes op. At betale alle udgifter til el- og vandforbrug (inkl. Skatter og afgifter) i kiosk og toiletbygning. Skagen tilsandede Kirke skal indtil videre bemandes dagligt fra 1. juni til 31. august fra kl Kirken skal desuden indtil videre bemandes i weekender og helligdage fra weekenden før påske til og med efterårsferien (uge 42) kl eller efter aftale med. Besøg udenfor denne periode kan tillades, hvis der er behov herfor. Udenfor åbningstid skal Kirketårnet holdes aflåst og i vinterhalvåret desuden tilskoddet i alle etager. Indtægten fra entre afregnes med 60% til og 40% til forpagteren indtil der etableres et automatisk system. Herefter afregnes indtægten fra entre med 90% til og 10% til forpagteren. 1. Forpagteren opkræver entré af de besøgende efter satser, som aftales med Naturstyrelsen Vendsyssel. Entre koster i 2013: 20 kr. for voksne (fra 16 år) Børn ifølge med voksne gratis. Grupper på over 10 voksne: 15 kr. pr. person. Forpagter står for indkøb af billetter. Det påhviler : leverer toiletpapir, sæbe og hygiejneposer til toiletterne ved kiosken. betaler affaldssække, renovationsafgift og slamsugning. 1 Naturstyrelsen forventer at opsætte et automatisk/elektronisk system, hvorefter forpagteren kun skal åbne og lukke tårnet, sælge billetter samt overvåge tårnet fra kiosken via kamera. Side 3 af 5

4 Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af toiletter og egentlige reparationer påhviler, med mindre der er tale om reparationer efter hærværk begået i åbningstiden, hvor bygningen er under forpagterens opsyn. Kalkning og evt. reparationer af Kirketårnet 5 Inventar, reklamer og lign. På kiosk- og toiletbygning og på s tilhørende areal, må ikke uden tilladelse fra opsættes reklamer, borde, bænke, master og lignende. har ikke udover fast inventar på toiletterne pligt til at stille inventar til rådighed for forpagteren. Fast inventar må af forpagteren kun opsættes i eller på bygningen efter ejers forudgående skriftlige aftale. Ejendomsretten til sådant inventar overgår straks ved arbejdernes færdiggørelse til, og forpagteren har ikke krav på nogen erstatning for sådanne installationer ved kontraktforholdets ophør, ej heller i medfør af 6 eller 9. Evt. forsikring mod brand og tyveri m.v. af det af forpagteren tilhørende inventar påhviler forpagteren og er uvedkommende. Opstilling af inventar, ophængning af plancher m.v. i Skagen tilsandede Kirke må kun ske i begrænset omfang og udelukkende i det nederste rum. Opstilling og ophængning skal ske i samråd med. 6 Ansvar for skader Ødelægges de bortlejede bygninger helt eller delvis ved brand, hærværk eller anden hændelse, er frit stillet med hensyn til, om man vil genopføre bygningen eller ej. Genopføres den, sker dette så hurtigt som forholdene tillader det, og forpagteren kan ikke fordre erstatning for afsavnet. Såfremt opførelse ikke finder sted, kan kontrakten ophæves fra begge sider med et passende kortere varsel, uden at der udover refusion af forud erlagt lejeafgift ydes erstatning for forholdets ophør før kontraktens udløb. Da er selvforsikrende, holdes det lejede ikke forsikret. Forpagteren er derfor henvist til selv at tegne evt. fornøden forsikring for inventar, eventuelle installationer samt driftstab m.v. er uden ansvar for skader af enhver art der måtte opstå på personer eller ting der befinder sig på eller i det/de af denne kontrakt omfattende areal og bygninger. Forpagteren skal til enhver tid sikre at gæster der opholder sig i eller ved kiosken er omfattet af en ansvarsforsikring. Reparationer efter hærværk begået i åbningstiden, hvor bygningen er under forpagterens opsyn betales af forpagter. Side 4 af 5

5 6 Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for kontraktens opfyldelse i alle dens ord og punkter stiller forpagteren en af godkendt sikkerhed ved anfordringsgaranti i pengeinstitut på kr Sikkerheden skal være gældende indtil 6 måneder efter kontraktens ophør. 7 Misligholdelse eller ophør i utide Såfremt forpagteren misligholder nogen af de efter nærværende kontrakt påhvilende forpligtelser, kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt forholdet efter påtale ikke uopholdeligt berigtiges, eller der er tale om gentagen tilsidesættelse af kontraktmæssige forpligtelser, eller der på anden måde er tale om grov misligholdelse, herunder også enhver også enhver udeblivelse af pligtige pengeydelser i henhold til kontrakten. Ved lejemålets ophør i utide er forpagteren pligtig at erstatte ejeren alle hermed forbundne udgifter samt ethvert tab ejeren måtte lide. er ligeledes berettiget til, om han foretrækker det, for forpagters regning at foranledige berigtiget sådanne forhold, der har givet anledning til påtale, og som ikke straks bringes i orden. Forpagteren underrettes i så fald straks herom. 8 Vilkår for ansatte Det tillades forpagteren at ansætte en eller flere personer til driften. I tilfælde heraf forbeholder sig ret til forud at godkende disse personer. Forpagteren er ikke herved fritaget for ansvar for overholdelse af alle forpligtelser i henhold til kontrakten. Naturstyrelsen kræver, at arbejdstagere hos vore aftalepartnere i Danmark skal have sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår. Kravet er baseret på ILO-konvention nr. 94 (International Labour Organization) og skal bl.a. imødegå problemer med underbetalt arbejdskraft hos virksomheder, der løser opgaver for styrelsen. Arbejdsmarkedets parter kan give nærmere oplysninger om, hvad der er sædvanlige vilkår for de forskellige ansættelsesområder. Som ejer under forbehold af approbation Af Naturstyrelsen, den DATO Som forpagter Jesper Blom Hansen Skovrider Side 5 af 5

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere