Hvad er CE-mærkning? Hvad betyder CE mærkning for mig? Som forbruger? Som fabrikant?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er CE-mærkning? Hvad betyder CE mærkning for mig? Som forbruger? Som fabrikant?"

Transkript

1 Hvad er CE-mærkning? Hvad betyder CE mærkning for mig? Som forbruger? Som fabrikant?

2 Hvad er CE-mærkning? EU markedsføringsdirektiver Formål Baggrund Rettigheder og pligter Fabrikant Forbruger

3 Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 3

4 Maskinsikkerhed 1 4 4

5 Ole Henriksen 2012 Seniorkonsulent /afd.leder; Maskinsikkerhed ApS 2005 R&D manager; Superwood 2001 Technical Manager; Supertræ A/S 1990 Projektleder; FLS miljø A/S, CD 1989 System manager / Projektleder; Pedershaab 1987 Projektingeniør; Pedershaab PD 1985 Projektingeniør; Univeyor 1981 R&D Engineer; A/S De Smithske 1980 Engineer Aalborg Boilers 1979 Baldwin & Cook APS 1979 B SC. Mech. Eng. AUC 1974 Student 1954 Født 2015 Bestyrelsesmedlem IDA Mechanical Bestyrelsesmedlem Dansk Forum for Produktudvikling 5

6 Direktiver Markedsføring (CE-mærkning) Direktiver Forordninger Anvendelse Brug af tekniske hjælpemidler Mange andre Naturbeskyttelse..

7 Direktiver Markedsføringsdirektiver Krav til indretning af produkter Samme krav i hele EU De enkelte myndigheder må ikke dispensere eller stille strammere krav Anvendelsesdirektiver Minimumsdirektiver De enkelte myndigheder må gerne kræve et højere beskyttelsesniveau

8 Formål med markedsføringsdirektiverne Fri bevægelighed af varer i det indre marked Kun sikre produkter har adgang Lokale stramninger skal være begrundet i Sikkerhed og sundhed / forbruger og miljøbeskyttelse Der må ikke gøres forskel

9 Direktiver Direktiv 2013/53/EU om fritidsfartøjer omfatter også vandscootere som derfor må markedsføres i Danmark. Bekendtgørelse nr. 23 af 06/01/2012 om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. begrænser anvendelsen i kystnære områder.

10 Væsentlige elementer i direktiver Anvendelsesområde Hvad er omfattet Markedsføringsklausul Kun sikre produkter må markedsføres Væsentlige sikkerhedskrav Væsentlige krav beskrives i retsakten og specificeres i standarder Fri bevægelighed for produkter der overholder de væsentlige krav Overensstemmelseserklæring Tilbagekaldelse af produkter der ikke overholder de væsentlige krav

11 Cassis de Dijon sagen Creme de Cassis måtte ikke sælges som spiritus i Tyskland, da den kun holder 16% Alc. EU-Domstolen: Den går ikke, markedsføring må kun forhindres hvis produktet ikke opfylder Væsentlige krav Uklarhed om hvad er Væsentlige krav RÅDETS RESOLUTION af 7 maj 1985 om en ny metode

12 RÅDETS RESOLUTION af 7 maj 1985 Det er medlemsstaternes opgave at sørge for: personers, husdyrs og goders sikkerhed på deres område overholdelsen af andre væsentlige krav om samfundsmæssig beskyttelse, såsom beskyttelse af forbrugerens sundhed, miljøet osv. for så vidt angår de risici, direktivet vedrører de nationale bestemmelser med henblik på denne beskyttelse, skal harmoniseres for at garantere varernes frie bevægelighed, uden at medlemsstaternes nuværende og velbegrundede beskyttelsesniveauer sænkes

13 AFGØRELSE Nr. 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter sui generis-afgørelse Ingen adressat Hverken direkte eller indirekte anvendelse Politisk forpligtigelse til at følge bestemmelserne ved udformningen af produktrelateret lovgivning

14 AFGØRELSE Nr. 768/2008/EF Skabelon for nye direktiver Fælles definitioner af generelle begreber Gøre tilgængelig på markedet Bringe i omsætning Fabrikant Teknisk specifikation Harmoniseret standard Akkrediteret..

15 AFGØRELSE Nr. 768/2008/EF Skabelon for nye direktiver Fabrikantens forpligtelser Krav om overensstemmelsesvurdering EF-overensstemmelseserklæring Tilbagekaldelsesprocedurer og krav om sporbarhed Procedurer for overensstemmelsesvurdering Overensstemmelseserklæring

16 FORORDNING Nr. 765/2008/EF Implementerer ensartede regler for: Bemyndigede organer Markedsovervågning CE mærket

17 Væsentlige krav Væsentlige krav definerer: de resultater, der skal opnås, de farer, der skal håndteres, de angiver ikke de tekniske løsninger, der skal anvendes

18 Fabrikanten skal Væsentlige krav identificere alle risici der er forbundet med anvendelse af produktet eliminere - reducere advare mod identificerede risici.

19 Harmoniserede standarder Direktiverne angiver kun overordnede krav Harmoniserede standarder angiver state-ofthe-art på et givet område. Harmoniserede standarder giver formodningsret men er ikke lov Man må gerne bruge en bedre løsning

20 Harmoniserede standarder A-standarder (grundlæggende sikkerhedsstandarder), der indeholder grundlæggende begreber, principper for konstruktion og generelle forhold, der kan gælde for alle maskiner B-standarder (generiske sikkerhedsstandarder), der behandler et sikkerhedsaspekt eller en beskyttelsesanordning, der kan anvendes til en række maskiner: B1-standarder om særlige sikkerhedsaspekter (fx sikkerhedsafstande, overfladetemperatur, støj] B2-standarder om beskyttelsesanordninger (fx tohåndsbetjeninger, tvangskoblingsanordninger, trykfølsomme anordninger, afskærmninger) C-standarder (maskinsikkerhedsstandarder), der omhandler detaljerede sikkerhedskrav til en bestemt maskine eller gruppe af maskiner. Når en C-standard afviger fra en eller flere tekniske bestemmelser i en A- standard eller i en B-standard, har C-standarden forrang.

21 Harmoniserede standarder Listen over harmoniserede standarder opdateres regelmæssigt

22 Harmoniserede standarder

23 Bemyndiget organ Flere overensstemmelsesvurderingsprocedurer kræver deltagelse af et uvildigt og kvalificeret tredjepartsorgan Tredjepartsorganer kan være bemyndigede indenfor flere områder EU offentliggør en liste over bemyndigede organer:

24 NANDO

25 Markedsovervågning Den nationale markedsovervågningen foretages af de forskellige styrelser, som har den faglige kompetence / myndighed på området. Markedsovervågningsmyndigheden tilbagekalder farlige produkter som ikke er i overensstemmelse med relevante krav, og orienterer myndighederne i andre EU lande via Kommissionens overvågningsprogram. Myndighed Område Lægemiddelstyrelsen Medicinsk udstyr Miljøstyrelsen Kosmetik Støjemission fra udendørs maskiner ROHS REACH Andre kemikalier Fritidsfartøjer Mobile ikke-vejgående maskiner Biocider Fødevarestyrelsen, Fødevarekontaktmaterialer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tekstil Materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj Krystalglas NaturErhvervstyrelsen Gødningsstoffer Sikkerhedsstyrelsen Legetøj Elektrisk udstyr til brug i ATEX områder Pyrotekniske artikler Gasapparater Måleapparater Ikke-automatiske vægte LVD Arbejdstilsynet Personlige værnemidler Aerosoler Simple trykbeholdere Transportabelt trykbærende udstyr Maskiner Elevatorer Tovbaneanlæg Ikke-elektrisk udstyr til brug i ATEX områder Færdselsstyrelsen Personlige værnemidler Mærkning af dæk Motorkøretøjer Traktorer Trafik- og Byggestyrelsen Byggevarer Søfartsstyrelsen Fritidsfartøjer Udstyr på skibe Energistyrelsen EMC REED ECODESIGN

26 Hvor har et CE-mærke retsvirkning? Harmoniseringslovgivningen omfatter EU + EØS landene Island Liechtenstein Norge Der er indgået en aftale om gensidig anerkendelse mellem EU og Schweiz, men der er ingen toldunion.

27 Hvordan kommer jeg videre? Eksempel med udgangspunkt i Maskindirektivet De andre direktiver har en ligedannet struktur: Risikovurdering Overensstemmelseserklæring Teknisk dossier Brugsanvisning CE-Mærke

28 15 minutter?

29 Hvordan kommer jeg videre Fabrikant og importør / Distributør Opfyld markedsføringsdirektiverne Professionel bruger Direktiv 2009/104/EF Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 Forbruger Køb et CE-mærket produkt og brug det efter brugsanvisningen

30 CE-mærkning Inden en maskine må markedsføres (dvs. leveres til brug) skal den CE-mærkes Med CE-mærket viser fabrikanten, at han mener alle relevante krav er overholdt Det gælder også maskiner man fremstiller til eget brug 30 30

31 Maskindirektivet Krav til fabrikanten: Design en sikker maskine Lav risikovurdering Lav brugsanvisning Dokumenter Teknisk dossier / maskinens mappe CE-mærke på maskinen Overensstemmelseserklæring 31

32 Maskindirektivet Krav til indretning af maskiner er overordnet beskrevet i bilag 1 32

33 Maskindirektivet Krav til indretning af maskiner er overordnet beskrevet i bilag 1 Hertil også krav til maskiner til: Fødevarer, kosmetiske og farmaceutiske produkter Håndholdte Træbearbejdning Mobile Hejse og løfteopgaver Personløft 33

34 Maskindirektivet Krav til indretning af maskiner er overordnet beskrevet i bilag 1 Kravene er nærmere beskrevet i ca. 800 standarder, der er harmoniseret under maskindirektivet A-standarder fx EN om risikovurdering B-standarder fx EN om nødstop C-standarder fx EN 809 om pumper 34

35 Maskindirektivet 2 forskellige typer af maskiner: A. Maskiner, klar til brug Flg. er også maskiner: Sikkerhedskomponenter, byrde-løfter, udskifteligt udstyr, løftetilbehør, kraftoverføringsaksler B. Del-maskiner 35

36 Fabrikantens ansvar A-erklæring: Maskiner: det fulde, totale ansvar; kan ikke fraskrives B-erklæring: Del-maskiner: Ansvar så langt fabrikanten kan se sin opgave 36

37 IIA-erklæring EF-overensstemmelseserklæring II a Fabrikant og ansvarlig for samling af det tekniske dossier Navn og adresse erklærer hermed at Maskinen: er udført i henhold til: - Maskindirektivet 2006/42/EF - EMC-direktivet 2014/30/EF - Lavspændingsdirektivet 2014/35/EF Sted og dato Underskriver Underskrivers stilling i firmaet 37

38 IIB-erklæring Del-maskin-erklæring II b Fabrikant og ansvarlig for samling og, på behørig anmodning udlevering, af det tekniske dossier erklærer hermed at Del-maskinen: - Maskindirektivet 2006/42/EF (udelukkende punkterne xxx) - EMC-direktivet 2014/30/EF - Lavspændingsdirektivet 2014/35/EF Forbud mod ibrugtagning, indtil del-maskinen indgår i en maskine, som er erklæret i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser Sted og dato Underskriver Underskrivers stilling i firmaet 38

39 Fabrikanten Fabrikanten er ham, der underskriver EFoverensstemmelseserklæringen, og er dermed entydigt defineret Han (dvs. virksomheden) har det fulde ansvar for maskinens indretning, og det kan ikke deles, fraskrives eller lign 39 39

40 Hvem kan være fabrikant? Maskinproducenten Brugervirksomheden Leverandøren Samleren Rådgiveren Importøren

41 Krav til producenten Lav et sikkert produkt! Beskriv hvordan produktet må bruges Forventeligt misbrug Forkert anvendelse Beskriv hvem der må bruge det Lav en risikovurdering Advar om restrisici Lav en brugsanvisning Lav en overensstemmelseserklæring Anbring CE mærket på produktet

42 Sammenhæng mellem direktiverne De enkelte direktiver omhandler specifikke farer Et produkt kan være omfattet af flere direktiver Hvis der er farer i et direktiv, som ikke er omhandlet af de væsentlige krav i direktivet eller behandlet mere detaljeret i et andet direktiv kan dette træde i stedet for for denne fare

43 Særdirektiver Kun Markedsføringsdirektiver. IKKE anvendelsesdirektiver Markedsføringsdirektiver der træder i stedet for MD Markedsføringsdirektiver der træder i stedet for MD for specifikke farer Markedsføringsdirektiver der regulerer mere specifikt end MD for specifikke farer

44 Artikel 3: Maskindirektivet Hvor de i bilag I omhandlede farer i forbindelse med en maskine, helt eller delvis er nærmere omfattet af andre fællesskabsdirektiver, finder nærværende direktiv ikke anvendelse, eller det ophører med at finde anvendelse på denne maskine for disse farer fra datoen for disse andre direktivers gennemførelse.

45 Særdirektiver Markedsføringsdirektiver der træder i stedet for MD LVD /35/EU Legetøj 2009/48/EF PPE 2016/425/EU (Forordning) Medicinsk udstyr /42/EØF Elevatorer /33/EU Tovbaner /424/EU (Forordning) Landbrugsmaskiner 2013/167/EU (Forordning)

46 Særdirektiver Markedsføringsdirektiver der træder i stedet for MD for specifikke farer LVD /35/EU ATEX Indretning IKKE ATEX Anvendelse 2014/34/EU 1999/92/EF Fødevarekontaktmaterialer /2004/EF (Forordning) o Plastmaterialer 10/2011/EU (Forordning) o Keramiske materialer 84/500/EØF (Forordning) o Gummi til sutter 93/11/EØF (Forordning) o God fremstillingsmæssig praksis 2026/2006/EF (Forordning) PED 2014/68/EU Simple trykbeholdere 2014/29/EU Gasapparater 2016/426/EU (Forordning)

47 Særdirektiver Markedsføringsdirektiver der regulerer mere specifikt end MD for specifikke farer RoHS EMC Byggevare Gasmateriel ECOdesign Emissionsgrænser (Forbrændingsmotorer) RED Udendørs støj 2011/65/EU 2014/30/EU 305/2011/EU (Forordning) 2016/426/EU (Forordning) 2009/125/EC 2016/1628/EU (Forordning) 2014/53/EU 2012/19/EU

48 Krav til sikker indretning Man må ikke, utilsigtet, kunne komme til skade (krav for alle maskiner siden 1982) Utilsigtet? Stenknuseren Robot-cellen 48

49 Maskindirektivets sikkerheds- og sundhedskrav M-direktivet bilag I Principper for integrering af sikkerhed: a) Maskinen skal konstrueres og fremstilles således, at den kan fungere og kan betjenes, indstilles og vedligeholdes, uden at personer udsættes for risiko, når disse operationer foretages på de betingelser, der er foreskrevet, men også under enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan forudses. Formålet med de foranstaltninger, der træffes, skal være at fjerne enhver risiko i maskinens samlede, forventede levetid, herunder også i transport-, monterings-, afmonterings-, frakoblings- og skrotningsfaserne. 49

50 Standarder under Maskindirektivet 50

51 Standarder Tolker maskindirektivets krav til en specifik maskintype eller område Tager stilling til væsentlige risici, men ikke altid alle Giver formodning om overholdelse af maskindirektivet 51

52 Standarder frivillige, MEN! Standarder er frivillige, for ikke at standse den teknologiske udvikling Standarder viser state-of-the-art, dvs det niveau man kan forvente Hvis fabrikanten bruger andre løsninger, skal han dokumentere i sin risikovurdering, at hans løsning er mindst lige så god 52

53 Maskindirektivet Krav til indretning af maskiner er overordnet beskrevet i bilag 1 Kravene er nærmere beskrevet i ca. 800 standarder, der er harmoniseret under maskindirektivet A-standarder fx EN om risikovurdering B-standarder fx EN om nødstop C-standarder fx EN 809 om pumper 53

54 Standarder DS/EN ISO 12100:2011 Maskinsikkerhed Principper for risikovurdering Ensartet, systematisk metode til risikovurdering Skal bruges af alle der arbejder med risikovurdering 54

55 Standarder DS/EN ISO Maskinsikkerhed - Sikkerhedsafstande til forebyggelse af fareområder, som kan nås med hænder, arme, ben og fødder hvor lang er en arm? hvor stor må masken i gitteret være? 55

56 Standarder DS/EN ISO Nødstopudstyr og nødstopfunktion Indretning af nødstop Placering Stopkategori 0 (u-kontrolleret: stikket rykkes ud) eller 1 (kontrolleret stop: nedbremsning og stop) 56

57 Standarder DS/EN 953 Maskinsikkerhed beskyttelses skærme generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme 57

58 Standarder DS/EN ISO Maskinsikkerhed Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder: 58 58

59 Standarder DS/EN ISO Maskinsikkerhed sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer Del 1: generelle principper for konstruktion Indretning af sikkerhedsfunktionerne fx Stop ved åbning af Lågekontakter Stop ved tryk på Nødstop Stop ved påvirkning af Lysgitre 59

60 DS/EN ISO Valg af krævet pålidelighed S1 let (normalt reversibel tilskadekomst) S2 alvorlig (normalt irreversibel eller død) F1 sjældent til mindre hyppigt F2 hyppigt til kontinuerligt P1 muligt at undgå P2 næsten ikke muligt 1. Lysgitter og 2-hånds-betjening a. Lysgitter og 2-hånds-betjening 2. Bevægelig skærm: Justering b. Bevægelig skærm: Justering 3. Bevægelig skærm: Service c. Bevægelig skærm: Service 60 60

61 Risikovurdering 61

62 Risikovurdering Hvad er risikovurdering egentligt? Må man spille fodbold på motorvejen til Hirtshals, der kommer jo aldrig nogen biler? Hvorfor? / Hvorfor ikke? 62

63 Risikovurdering Regler: Love Direktiver og forordninger Lovfortolkning Standarder % af alle sikkerhedsbeslutninger vedr. maskiner er givet på forhånd 63

64 Hvornår skal fabrikanten lave en risikovurdering? Projektstart Slut-levering Risikoanalyse Risikovurdering 64

65 Hvorfor skal en maskinfabrikant lave risikovurdering? 1. For systematisk at finde farekilder på maskinen 2. For at gøre sit valg af løsning til et bevidst valg 3. For at overholde loven 4. Det er maskinens design-grundlag 65

66 Risikovurdering Maskindirektivets Bilag I At man fastlægger maskinens begrænsninger At man finder og beskriver maskinens farekilder At man risikovurderer (ud fra sandsynlighed og konsekvens) At man vurderer om man skal gøre noget? At man viser hvordan farekilderne er imødegået At man beskriver forholdsregler for resterende risici 66

67 Krav til sikkerhed Man må ikke utilsigtet komme til skade 67

68 Principper for valg af løsninger 1. Fjern farekilden 2. Beskyt 3. Advar 68

69 Risikovurdering flow fra EN ISO

70 70

71 Driftssituation Transport Indkøring Brug Reparation Værktøjsskift Demontering Montage Opstilling Fejlretning Vedligehold Rengøring Bortskaffelse 71

72 Maskinens begrænsninger Beskriv hvad maskinen må bruges til Fundament for risikovurderingen Kan man ikke lave beskrivelsen, har man ikke forstået hvad man skal risikovurdere 72

73 Maskinens begrænsninger Maskinens forskellige driftstilstande og brugernes mulighed for indgriben Maskinens anvendelse (fx industriel brug, ikkeindustriel brug eller hjemmebrug) Det forventede niveau i uddannelse, erfaring eller evner hos brugerne Andre personer ved maskinen, herunder børn Pladskrav Tidsbegrænsninger, herunder krav til udskiftning af komponenter, eftersyn m.v. 73

74 Farekildeidentifikation En skade Kvæstelse eller lidelse (kan opstå pludseligt eller over tid, fx år) Farekilde Mulig årsag til skade eller lidelse 74

75 Farekildeidentifikation Farligt område Et område i eller omkring en maskine hvor personer kan blive udsat for en farekilde 75

76 Maskindirektivet Krav til indretning af maskiner er overordnet beskrevet i bilag 1 76

77 Risikovurdering 77

78 Teknisk dossier 78

79 Det tekniske dossier Maskindirektivets Bilag VII En beskrivelse af maskinen En samlet plan over maskinen Tegninger og diagrammer for styring Beregninger, forsøgsresultater Liste over hvilke dele af bilag I der finder anvendelse på maskinen Beskrivelse af beskyttelsesforanstaltninger der gennemføres for at mindske eller fjerne faren. Dvs at man begrunder de foretagne valg 79

80 Det tekniske dossier Prøvningsrapporter, egne eller 3. Part. Liste over anvendte standarder, med angivelse af hvilke væsentlige sikkerheds og sundhedskrav de opfylder Brugsanvisning Delmaskine-erklæringer og EF-Overensstemmelseserklæringer, for maskinen og for evt sikkerhedskomponenter Maskinens forsvarstale 80

81 Det tekniske dossier Skal kun udleveres til myndigheden (og kun de relevante dele) (men jeres auditorer kan jo også spørge!) Skal ikke foreligge materielt Skal kunne samles på en tid der står i rimeligt forhold til maskinens kompleksitet (2 uger, andet på stedet) Skal være lavet før maskinen (ændringen) tages i brug 81

82 Brugsanvisning 82

83 Maskiners brugsanvisning Alle maskiner skal have en brugsanvisning CE-mærkede maskiner skal leveres med brugsanvisning. Det er fabrikantens ansvar, også når brugervirksomheden er fabrikant Skal være lavet inden ibrugtagning 83

84 Krav om brugsanvisning For gamle maskiner For hjemmelavede For samlede For importerede For dem der ikke bruges ret meget Alle maskiner 84

85 Brugsanvisning - Indhold Maskindirektivet Bilag I pkt : a) fabrikanten b) maskinens betegnelse c) EF-overensstemmelseserklæringen d) en generel beskrivelse af maskinen e) tegninger, diagrammer, beskrivelser f) beskrivelse arbejdspladser g) beskrivelse af maskinens tilsigtede brug h) advarsler misbrug 85

86 Brugsanvisning - Indhold Maskindirektivet Bilag I pkt : i) instruktioner for montering, opstilling og tilslutning, j) instruktioner om at mindske støj og vibrationer k) instruktioner for levering, brug af maskinen og om nødvendigt oplæring l) oplysninger om resterende risici 86

87 Brugsanvisning - Indhold Maskindirektivet Bilag I pkt : m) beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe, herunder personlige værnemidler n) værktøjer, der kan monteres på maskinen o) stabilitet under anvendelse, transport, montering, demontering mm. p) transport, håndtering og opbevaring q) fremgangsmåden ved uheld eller svigt inkl. ophævelse af blokering 87

88 Brugsanvisning - Indhold Maskindirektivet Bilag I pkt : r) justerings- og vedligeholdelsesoperationer s) justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde t) specifikationer for de reservedele, når de berører sikkerhed og sundhed u) oplysninger om støj v) oplysninger om den udsendte stråling 88

89 Brugsanvisning - Indhold Specielle krav i C-standarder. 89

90 Sprog i brugsanvisninger Brugerlandets, kan ikke fraviges selv når brugeren kun beskæftiger folk, der ikke taler brugerlandets sprog Det pakistanske bageri i København (Men anvendelses reglerne kræver så instrukser på de ansattes sprog) 90 90

91 Mærkning af brugsanvisning Fabrikantens originale brugsanvisning. Originalsprog eller oversættelse, når det er fabrikanten der oversætter (kun denne ene skal leveres). Fabrikanten kan lave flere originale brugsanvisninger på flere sprog. Når f.eks. en importør oversætter oversættelse af original brugsanvisning (så skal både den originale og oversættelsen leveres til kunden) Her tager fabrikanten IKKE ansvar for oversættelsen 91 91

92 Hvad skal oversættes? ALT af sikkerhedsmæssig betydning; dvs som minimum ALT der kan henregnes til krav fra bilag I og standarder Dvs det hele. Kan måske reduceres, efter aftale med kunden AT accepterer, at fx programmeringsvejledninger mv. er på engelsk, men det er ikke efter MD. 92

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion 3 år i produktion, indkøb, udvikling mv 2 x 3 år maskinfabrikant, udvikling,

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Industrirobotter og sikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed Maskinsikkerhed Aps Industrirobotter og sikkerhed 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger -

Læs mere

Agenda. Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF

Agenda. Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Agenda Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Begreber, definitioner & omfang Ændringer i nyt Maskindirektiv Indhold i teknisk dossier Risikovurdering Harmoniserede standarder

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering v. Anders Mortensen, chefkonsulent Indhold Lov om indretning af visse produkter mv. Bekg. udstedt i medfør af loven Tilsyn med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

BILAG FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 795 final ANNEX 1 BILAG FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse

Læs mere

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant)

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) Sikkerhedsledernes årskonference Maskinsikkerhed Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK ATEX Forum 2016 Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard Program Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK Særligt for importører, distributører og fabrikanter v/ AT

Læs mere

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse.

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse. Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner Jamen alle maskiner skal da være sikre? Jo, men nogen er mere sikre end andre Og nogen er nemmere at bruge, har højere oppetid, 1 2 De trælse eksempler

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

UR5 Sikkerhedsguide 1

UR5 Sikkerhedsguide 1 UR5 Sikkerhedsguide 1 1 Introduktion Denne guide giver en kort introduktion til direktiver og standarder, efterfulgt af et oversigt over hvordan den nødvendige dokumentation kan laves for en simpel robot

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Det nye maskindirektiv 2006/42/EF Gældende fra 29.12.2009

Det nye maskindirektiv 2006/42/EF Gældende fra 29.12.2009 Det nye maskindirektiv 2006/42/EF Gældende fra 29.12.2009 Overblik med fokus på de væsentligste ændringer v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøfagligt Center. Arbejdsmiljøkonference

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2005 KOM(2005) 403 endelig 2001/0004 COD MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Til lovforslag nr. L 89 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar 2013 Forslag til Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Kapitel 1 Formål 1. Lovens krav til indretning

Læs mere

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Maskinsikkerhed Aps DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Skanderborg 5. september 2017 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) 2012/1 LSV 89 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120030285 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

NATIONALT MARKEDSOVERVÅGNINGSPROGRAM [anvendelsesår] [Medlemsstat]

NATIONALT MARKEDSOVERVÅGNINGSPROGRAM [anvendelsesår] [Medlemsstat] Model til brug for udarbejdelse af et nationalt markedsovervågningsprogram i henhold til artikel 18, stk. 5, i forordning (EF) nr. 765/2008 Ref. Ares(2016)6488861-18/11/2016 NATIONALT MARKEDSOVERVÅGNINGSPROGRAM

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Bilag 2: Danske markedsovervågningsmyndigheders ansvarsområder. Ansvarsområde som omfattes af det fælles markedsovervågningsprogram

Bilag 2: Danske markedsovervågningsmyndigheders ansvarsområder. Ansvarsområde som omfattes af det fælles markedsovervågningsprogram Bilag 2: Danske markedsovervågningsmyndigheders ansvarsområder Myndigheder med ansvar for markedsovervågning Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København C Tel +45 70 12 12 88 Fax +45 70 12 12 89 E-mail

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

U D K A S T. Forslag. til. Lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

U D K A S T. Forslag. til. Lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter 15. juni 2017 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.) I lov

Læs mere

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011 NOTAT Projekt Videndeling Kunde CTR VIW Notat nr. 01 Dato 2015-03-09 Fra Steen Kasimir Wozniak 1. Indledning Dette notat har til formål at give et overblik over relevante standarder, direktiver og anvisninger

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 1)

Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 1) LBK nr 3 af 03/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 770-02-00616 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr VEJ nr 9869 af 02/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. august 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016 081 665 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

BRUGSANVISNING MJ-SELEKAPPE

BRUGSANVISNING MJ-SELEKAPPE Side 1 af 6 Det er vigtigt, at gennemlæse denne brugsanvisning inden montering og ibrugtagning af MJ- Selekappe, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges for at opnå den optimale

Læs mere

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning Robotter Maskinsikkerhed ApS 1 Maskinsikkerhed ApS Rådgivning og undervisning - CE-mærkning - Dokumentation - Risikovurdering - Løsninger 2 Konsulent-opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Forslag. til. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1. Kapitel 1. Formål

Forslag. til. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1. Kapitel 1. Formål Forslag til Lov om indretning m.v. af visse produkter 1 Kapitel 1 Formål 1. Lovens krav til indretning m.v. af visse produkter skal medvirke til at 1) beskytte mennesker, husdyr, formuegoder og, når det

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre.

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. Side 1 Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. vil med denne skrivelse forsøge at udtrække essensen af den nye byggevareforordning, og hvad det reelt betyder for producenter

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Lov om produktsikkerhed 1)

Lov om produktsikkerhed 1) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-31-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ÆNDRINGSFORSLAG 36-64

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ÆNDRINGSFORSLAG 36-64 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0172(COD) 25.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 36-64 Udkast til betænkning (PE418.349v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning Maskinsikkerhed Aps Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed 21 2 Aker BioMarine Design af skib til udvinding af krill Vi står for lovkrav, sikkerhed,

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

NYE GASREGLER. Kst. vicedirektør Jan Møller Mikkelsen

NYE GASREGLER. Kst. vicedirektør Jan Møller Mikkelsen 8.5.2018 NYE GASREGLER Kst. vicedirektør Jan Møller Mikkelsen INDHOLD I OPLÆGGET. Baggrunden for de nye gasregler Processen frem mod de nye gasregler Det fortsatte arbejde med de nye gasregler NY GASLOV

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Informationsmøde 25. juni 2012

Informationsmøde 25. juni 2012 Informationsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkommen Kommunernes kontrol i detailleddet Resultater af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med artikler 2011 og planer for 2012 Kontrol af CE-mærkede artikler Ændrede

Læs mere

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Oktober 2015 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2015

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2014/0268(COD) 3.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014 Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Direktivet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet UDKAST Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4 i bekendtgørelse

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER Bruxelles, den 6. marts 2019 SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN AF

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1)

UDKAST. Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1) 20. oktober 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13,

Læs mere

Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger

Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger Hvorfor og hvordan? Der har igennem længere tid verseret heftige diskussioner om dette spørgsmål. Hvorfor egentligt ofre tid og penge på en sådan opmærkning.

Læs mere