12 Miljøgodkendelse af smågriseproduktion på Vievej 10, 8832 Skals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 Miljøgodkendelse af smågriseproduktion på Vievej 10, 8832 Skals"

Transkript

1 12 Miljøgodkendelse af smågriseproduktion på Vievej 10, 8832 Skals

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Afgørelse ikke teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen Placering i landskabet -anlægget Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur

3 4.2 Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag Bilag 1. oversigtskort Bilag 2. Støj Bilag 3. transportveje Bilag 4. Natur omkring ejendommen

4 DATABLAD Datablad Titel: Miljøgodkendelse af smågriseproduktion på Vievej 10, 8832 Skals Dato for godkendelse: XX. november 2014 CVR-nr.: CHR nr.: Oprettes når der indsættes dyr på ejendommen Ejendomsnummer: Matr. nr. og ejerlav: Ejerlav Matrikelnummer V. Låstrup By, Låstrup 1u V. Låstrup By, Låstrup 1t Ø. Låstrup By, Låstrup 4b V. Låstrup By, Låstrup 4h V. Låstrup By, Låstrup 4v V. Låstrup By, Låstrup 4x V. Låstrup By, Låstrup 4c V. Låstrup By, Låstrup 1b Bedrifts ejer og ansøger: Bedriftsoplysninger: Konsulent: Carsten Jensen, Risgårdvej 1, 8832 Skals Vievej 10, 8832 Skals Nina Gamby, Gråkjær Miljøcenter, Lundvej 24, 8700 Horsens Skemanr: Tilsynsmyndighed: Viborg Kommune Godkendelsen er udarbejdet af: Mette Betzer Pedersen Viborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Prinsens alle Viborg 3

5 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Carsten Jensen, Risgårdsvej 1, 8832 Skals ansøger om en miljøgodkendelse for: Produktionen ønskes udvidet fra køer med opdræt svarende til 167 DE til smågrise fra 7,2-32 kg svarende til 351 DE. Miljøgodkendelsen omfatter anlægget på Vievej 10, 8832 Skals. Ejendommens udbringningsarealer bliver godkendt i en 16 miljøgodkendelse tilhørende CVR nr (skema nr. XXX). Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune den 3. september 2014 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. 1.2 AFGØRELSE Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring/udvidelse af svineproduktionen på Vievej 10, 8832 Skals i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 12 stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og i henhold til bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af følgende centrale vilkår: Den maksimale husdyrproduktion må udgøre 351 DE i smågrise Gyllebeholderen der etableres på ca m³ skal have fast overdækning I øvrigt gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser som f.eks. Museumslovens bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse, kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen vedrørende dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er, at sikre at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for 4

6 mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., samt de nedenstående supplerende vilkår. 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Produktion og arealer Kvægproduktionen på Vievej 10 ophører. Dyreholdet ændres til smågrise og udvides til stk. smågrise svarende til 351 DE. Arealerne vil blive godkendt i godkendelse for CVR nr Bygningsanlægget og placering i omgivelserne Husdyrbruget er placeret i landzone. Der er ca. 308 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt fra lugtcentrum af den eksisterende kostald, der ændres til smågrisestald. Nærmeste samlede bebyggelse og byzone er Låstrup ca. 860 m fra lugtcentrum af de nye smågrisestalde. I forbindelse med udvidelsen sker der byggeri. Eksisterende kostald ændres til smågrise stald ca m². To nye smågrisestald på hver ca m² samt udleveringssluse etableres, samt en gyllebeholder på m³ med fast overdækning. Lugt Lugtgeneberegninger viser, at alle lugtgeneafstande til byzone, samlet bebyggelse og til enkeltbeboelse er overholdt. Transporter til og fra ejendommen Anslået medfører udvidelsen af produktionen på ejendommen at antallet af transporter vil være ca. 636 årligt. Da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel og da der hovedsageligt er spredt beboelse nær ejendommen vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Ejendommen er beliggende meget robust i forhold til ammoniakfølsomme kategori 1, 2, 3 naturtyper. Kategori 1 naturområde: Ejendommen ligger ca meter fra nærmeste kategori 1 naturtyper, der er beliggende i EF-habitatområde nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk). Kategori 2 naturområde: Ejendommen ligger ca. 790 meter fra nærmeste kategori 2 naturtype. Kategori 3 naturområde: Der er umiddelbart ikke nogle ammoniakfølsomme 3-naturområder i nærheden af staldanlægget. 370 meter nord for staldanlægger ligger en potentiel ammoniakfølsom skov. Alle græseværdier vedr. ammoniakdeposition på naturområderne er overholdt. Generelt ammoniakkrav Kravet om reduktion af 30 % ammoniak i forhold til referencestaldsystemet er overholdt med 13,37 kg N/år. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. 5

7 BAT Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden lever ejendommen op til BAT i forhold til staldindretning, management, vand- og energiforbrug samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning mv. 1.4 OFFENTLIGHED Ansøgningen blev offentliggjort på Viborg Kommunes hjemmeside i uge 38 i Der indkom bemærkninger til ansøgningen Ansøgningen har været i 3 ugers nabo høring i perioden 11. september 2014 til 6. oktober 2014 og gav anledning til bemærkninger. Vievej 5: Bemærkninger angående øget transport mellem Risgårdvej 1 og Vievej 10 og afskærmende beplantning. Kommunens bemærkninger: Vievej 8: Bemærkninger angående ejendomsværdi når der bliver etableret en svineproduktion tæt på. Kommunens bemærkninger: Husdyrloven vurderer ikke problemstillingen. Vievej 24 og Nørremarkvej 16 og 19: Bemærkninger angående lugtgener. Kommunes bemærkninger: Udkast til miljøgodkendelse blev den 10. oktober 2014 udsendt til høring hos naboer. Der var frist til afgivelse af bemærkninger indtil den 24. november Nabohøringen gav /gav ikke anledning til bemærkninger. 1.5 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Miljøgodkendelsen gælder for husdyrbruget på Vievej 10, 8832 Skals. Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Vievej 10, 8832 Skals. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionmed CHR nummer der bliver oprettet når der skal indsættes dyr på ejendoemmen. Ejendommen har CVR nr Ansøger ønsker at udvide besætningen til stk. smågrise (7,2-32) kg, svarende til ca. 351 DE. I forbindelse med udvidelsen opføres der 2 nye bygninger samt en gyllebeholder med fast overdækning. Der er ca. 308 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt fra lugtcentrum af den eksisterende kostald, der ændres til smågrisestald. Nærmeste samlede bebyggelse og byzone er Låstrup ca. 860 m fra lugtcentrum af de nye smågrisestalde. 1.6 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD 6

8 I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må der ikke foretages ændringer, hverken bygnings-, arealmæssigt eller driftsmæssigt, før ændringen/udvidelsen er godkendt af Viborg Kommune. Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 4 år fra godkendelsens meddelelse. Der er ansøgt om følgende udvidelsesplan År 1 (2015): Der forventes miljøgodkendelse af og opstart af renovering af eks. kostald. År 3-4 (2016/17): Byggeriet af smågrisestaldene og gyllebeholder. År 4 (2017/18): Byggeriet færdiggøres og der indsættes smågrise i staldene. 1.7 RETSBESKYTTELSE Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.8 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. GENERELLE VILKÅR. På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår: 1) Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Vievej 10, 8832 Skals, der er tilknyttet husdyrproduktionen under CVR nr ) Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 4 år efter godkendelsens meddelelse. 3) Bedriften skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår 4) Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende: - Ejerskifte af virksomhed - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år 5) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen. 7

9 2 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Området, husdyrbruget ligger i, er domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og spredt beplantning. Kort med afstande til nabo m.v., kort med fredninger og beskyttelseslinjer og kort med terrænhældning er indsat i bilag X. FASTE AFSTANDSKRAV Afstand fra anlægget Lovkrav (minimum) Ikke-almene vandforsyningsanlæg (47 m til hvor den nærmeste nye stald) >25 m 25 m Almene vandforsyningsanlæg (1800 m til vandforsyningsanlæg) Vandløb/dræn/søer (1100 m vandløb/dræn og 330 m til sø) Offentlig vej og privat fællesvej (25 m til ny gyllebeholder, 83 m til nye stalde. Nærmeste bygning ligger 22 m fra Vievej.) >50 m 50 m >15 m 15 m >15 m 15 m Levnedsvirksomhed (over 1000 m) Beboelse på samme ejendom (27 m til stalden der renoveres og længere til de nye stalde) Skel (35 m mellem matrikelskel og stalden der renoveres og 15 m til ny gyllebeholder). Nabobeboelse (Stuehus og driftsbygninger 75 m og 120 til grisestalde og 140 m til nærmeste gyllebeholder) Tabel med faste afstandskrav samt aktuelle afstande. >25 m 25 m >15 m 15 m >30 m 30 m >50 m 50 m Der er ingen beskyttelseslinjer eller fredninger nær placeringen af den nye stald og gyllebeholder. 8

10 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor diverse beskyttelseslinier, fredninger og særlige beskyttelsesområder udpeget i Kommuneplan for Viborg Kommune. 2.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommen er beliggende ca. 310 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt fra lugtcentrum af den eksisterende løsdriftsstald. Nærmeste byzone er Låstrup ca. 860 m fra lugtcentrum af de nye smågrisestalde. Eksisterende løsdrift stalden vil blive ændret og de nye staldene vil blive opført i betonelementer med mørkt granit og lysegrå tage. Der er tale om et åbent landskab, præget af landbrugsejendomme og med spredt landbrugsbebyggelse og læhegn. Det forventes ikke, at der skal etableres yderlig beplantning. Ejendommens bygninger ligger ca m væk fra et område som i Viborg Kommunes Kommuneplanen er udpeget som et særligt beskyttelsesområde med økologiske forbindelser. Ejendommen ligger i et område udpeget som område til store landbrug. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING De nye bygninger opføres parallelt med den eksisterende løsdrift stald. Staldene har ca. samme størrelse som eksisterende. Viborg Kommune vurderer, at ejendommen ikke forringer de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier m.v. i området, idet ejendommen ikke fremtræder dominerende i landskabet. Det vurderes, at den nye stald og gyllebeholderne vil passe godt ind i omgivelserne og at det landskabelige indtryk ikke ændres væsentligt. 2.3 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrholdets sammensætning før og efter udvidelser er følgende: Tilladt dyrehold Ansøgt drift Dyr / kategori Antal DE Dyre / kategori Antal DE Malkekøer ,30 Småkalve 0-6 mdr 20 5,41 9

11 Kvie/stude 6- kvælning 8 4,07 Tyrekalve 58 2,27 Smågrise ,42 (7,2 32 kg) I alt 159,05 I alt 351,42 I ansøgt drift ændres og udvides produktionen, således at den kun omfatter smågrise. En oversigt over staldene kan ses på bilag 1. Der forventes en mindre variation i ind/-afgangsvægten på +/- 5 %, da indgangsvægten på 7,2 kg og afgangsvægten på 32 kg er gennemsnitlig. Dog vil variationen ikke være så stor, at antallet af DE vil variere væsentligt. Det maksimale antal dyreenheder vil ikke blive overskredet. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Variationer i dyreholdets størrelse og sammensætning vil forekomme. En produktion af ovennævnte størrelse kan ved sygdomme, produktionsomlægninger som følge af ændrede kontraktvilkår eller lignende være afhængig af muligheden for tilpasninger. Med baggrund i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 stk. 3 vurderes det, at slagtesvinebesætningen kan ændres under forudsætning af, at ændringen ikke giver anledning til øget forurening (f.eks. mere lugt og ammoniak m.m.), samt at antal dyreenheder forbliver det samme. Ændringen skal forinden meddeles til Viborg Kommune. Udnyttelsen af produktionstilladelsen forudsætter, at der til stadighed er det nødvendige harmoniareal til stede. BAT På ejendommen er følgende staldteknologier valgt: Stipladser i alt stk. indrettes som 2 klimastald og delvis spaltegulv. Af de i alt stipladser til smågrise i ansøgt drift er staldsystemet Delvis spaltegulv. Staldsystemer med delvist fast gulv er BAT, jf. teknologiblad Delvist fast gulv, som senest er revideret VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 6) Produktionens omfang: Husdyrproduktionen pr. år må på ikke overskride: 10

12 stk. smågrise (7,2-32) kg. Ovenstående dyrehold svarer til i alt 351 dyreenheder (DE) beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013). 7) Krav til staldindretning: stk. stipladser i alt. Alle stipladser i ST (eksisterende løsdriftstald) 4092 stk. skal indrettes med delvis fast gulv VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ventilationsanlægget er undertryksventilation der styrer temperaturen, så der er optimale forhold for svinene i stalden. Der er alarm og nødopluk på ventilationsanlægget i tilfælde af strømsvigt. Ventilationsafkastene bliver vasket og efterset hver gang staldene vaskes. Ventilationen er fuldautomatisk temperaturstyret, hvilket sikrer at ventilationen kører optimalt med hensyn til ønsket temperatur i staldene og minimum elforbrug. Ventilationsanlægget serviceres løbende. Der ventileres maksimum luften udskiftes 40 gang pr. time. Ventilationsprincip combidiffus loft KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er stor afstand til naboer og Viborg Kommune vurderer, at ventilationssystemet ikke giver anledning til gener for de omkringboende. Viborg Kommunen vurderer, at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til ventilationssystemet. 2.5 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Foder på ejendommen På ejendommen opbevares følgende typer og mængder af foder: Fodertype Mængde ansøgt drift Korn 2200 tos Lade Opbevaring 11

13 soyaskrå 300 tons Lade Mineraler 60 tons Lade Halm (fyr) 125 tons Lade Der er ikke anvendt virkemiddel for reduktion af ammoniak og fosfor. standard 162,50 gram råprotein/fe og standard 5,30 P/FE. Foderet er ved hjælp af foderplaner tilpasset de enkelte dyrs aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttet næringsstoffer i gyllen. Proteinindholdet i foderet søges hele tiden reduceret og optimeret. Når proteinindholdet reduceres, vil mængden af overskudsprotein i gyllen reduceres og dermed vil der være en lavere N-udledning. Reduktion af protein i foderet sker primært ved løbende forbedring af foderkvaliteten og ved genetiske forbedringer af svinets fodereffektivitet. Fosforindholdet i foderet søges hele tiden reduceret og optimeret. Når fosforindholdet reduceres, vil mængden af overskudsfosfor i gyllen reduceres og dermed vil der være en lavere P-udledning. På ejendommen er der valgt følgende foderteknologier: Foderet er ved hjælp af foderplaner tilpasset de enkelte dyrs aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttet næringsstoffer i gyllen. Foderplaner udarbejdes i samarbejde med konsulent og følges, hvilket giver et overblik over dyrenes aktuelle fodringsbehov og kan hermed optimeres fodringen og næringsstofindholdet i husdyrgødningen nedsættes. Ved foderplanlægning anvendes den nyeste viden indenfor området. Proteinindholdet i foderet søges hele tiden reduceret og optimeret. Når proteinindholdet reduceres, vil mængden af overskudsprotein i gyllen reduceres og dermed vil der være en lavere N- udledning. Reduktion af protein i foderet sker primært ved løbende forbedring af foderkvaliteten og ved genetiske forbedringer af svinets fodereffektivitet. Fosforindholdet i foderet søges hele tiden reduceret og optimeret. Når fosforindholdet reduceres, vil mængden af overskudsfosfor i gyllen reduceres og dermed vil der være en lavere P- udledning. Der der blandes foder, som tilgodeser både miljøbelastningen og hensynet til dyrenes fysiologiske behov. Der tilsættes fytase til foderet. Fytase tilsat foderet øger dyrenes udnyttelse af fosfor i foderet. Fosfor er et livsnødvendigt næringsstof for svin. For at minimere fosforudskillelsen fra svin kan der tilsættes enzymet fytase således at fytat bundet fosfor bliver tilgængelig for svinene og hermed reduceres udledningen af fosfor via husdyrgødning til miljøet. Der praktiseres fasefodring af grisene, og der anvendes således 3 blandinger af foder. Ved gennemførelse af fasefodring sikres at grisene tildeles foder, hvor næringsstofferne er tilpasset netop deres størrelse og behov. Herved er der mulighed for en optimal udnyttelse af foderets næringsstoffer, hvorved mængden af uudnyttede næringsstoffer mindskes. På baggrund af dette sikres det, at mængden af ammoniak og udskilt kvælstof og fosfor i gødning og urin holdes på så lavt niveau som muligt. 12

14 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Kommunen vurderer, at opbevaringen og brugen af foderet ikke medfører en øget påvirkning af omgivelserne. Der er på baggrund af overstående ikke stillet yderlig vilkår 2.6 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Energi: Energi anvendes primært til ventilationsanlæg, foderanlæg, til håndtering af gylle og til belysning. I ansøgt drift anslås det at forbruget bliver ca kwh pr år, hvoraf varmen udgør ca. 40 %. Der er etableret temperaturstyret undertryksventilation, som kun kører med den styrke der er nødvendig for at ventilere staldene. Ventilatorerne rengøres jævnligt, hvilket sikre at der ikke bruges unødig energi pga. modstand fra støv og skidt. I den nye stald og ved løbende reparation af ventilationsanlægget i de eksisterende stalde opsættes motorer, der er energibesparende. Overbrusning bruges til køling af grisene i de varmeste måneder af året og nedsætter desuden ammoniakfordampning og energiforbrug til ventilation. Gyllepumperne kører på timer, så de ikke kører unødvendigt og derved forbruger energi. Der anvendes for så vidt muligt lavenergibelysning i staldene. Lyset vil være tændt efter behov når der arbejdes i staldene. Staldbelysningen rengøres jævnligt, så nytteværdien af belysningen er optimal i forhold til energiforbruget. Logistikken i forbindelse med håndtering af foder, dyr m.v. er indrettet, så afstanden giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimere energiforbruget. Energikilder Årligt Elforbrug Årligt Elforbrug til varme Forventet energiforbrug i ansøgt drift kwh kwh Energi forbruges primært til belysning og varme i stalde samt ventilation og pumper og ved foderfremstilling. BAT Energibesparende foranstaltninger på ejendommen: Lys: - Lyset er kun tændt når der arbejdes i staldene. - Der anvendes lavenergi belysning i alle stalde. 13

15 Ventilation: Ventilationsanlægget er undertryksventilation der styre temperaturen, så der er optimale forhold for svinene i stalden. Der er alarm og nødopluk på ventilationsanlægget i tilfælde af strømsvigt. Ventilationsafkastene bliver vasket og efterset hver gang staldene vaskes. Ventilationen er fuldautomatisk temperaturstyret, hvilket sikrer at ventilationen kører optimalt med hensyn til ønsket temperatur i staldene og minimum elforbrug. Ventilationsanlægget serviceres løbende. Køle/fryseanlæg - Køleskabe til opbevaring af medicin er A-mærket Foderfremstilling/blanding Udfodring: - Dimensioneringen er korrekt. - Anlægget efterses og vedligeholdes jævnligt Vand: Vand anvendes primært til drikkevand og til rengøring af staldene. I ansøgt drifts anslås det at der benyttes ca m³ årligt. Ejendommen har egen vandboring. Vandforbrug Ansøgt drift Årligt forbrug af drikkevand 8400 m 3 Årligt forbrug af vaskevand til vask af stalde og maskiner m³ BAT Der anvendes følgende tiltag på ejendommen med henblik på vandbesparelse: Vask af stalde Inden vask af stalde sættes stalden i blød, hvorefter stalden vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende. 14

16 Vanding af dyr Staldene bliver kontrolleret dagligt, og hvis der opstår utilsigtet og synligt vandspild vil det blive opdaget og repareret med det samme. Der anvendes drikkenipler placeret i fodertrugene, så der er optimale forhold for adgang til vand for svinene og et lavt drikkevandspild. Staldanlægget vil blive gennemgået jævnligt, så utætte rør og drikkeventiler vil blive udskiftet, så snart det opdages. Overbrusningsanlæg Der bruges mindst mulig vand til overbrusning. Overbrusning bruges som køling af grisene i de varmeste måneder af året og nedsætter desuden ammoniakfordampning og lugtemissionerne samt energiforbrug til ventilation. Vandrør og slanger i stalde - Der er etableret stophaner på alle vandslanger. - Staldene kontrolleres dagligt for utætheder på vandrør og små reparationer udføres med det samme. Registrering af vandforbrug Det vurderes, at den ansøgte husdyrproduktion med de ovenfor beskrevne tiltag lever op til kravene vedr. BAT i BREF-dokumentet. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Kommunen vurderer, at energi- og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. En hyppig registrering af energi- og vandforbruget kunne være et vigtigt incitament med henblik på en minimering af det samlet forbrug. BAT: Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. energiforbrug. Ifølge EU s referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at anvende følgende: Optimering af udformningen af ventilationssystemet i mekanisk ventilerede stalde for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppig eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans. Anvende lavenergi-belysning. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT- standardkrav vedr. vandforbrug. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er det BAT at reducere vandforbruget ved at udføre følgende: 15

17 rengøring af dyrestald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller hver batch. Til svineopstaldning løber spulevand typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild. registrering af vandbrug gennem måling af forbrug, og detektering og reparation af lækager. Med udgangspunkt i BREF-dokumentet vurderer Viborg Kommune, at ansøgers tiltag vedr. energiog vandforbrug lever op til et niveau, som kan betragtes som BAT. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 14) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt, og der skal iværksættes foranstaltninger med henblik på minimering forbruget. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen. 2.7 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Spildevand fra ansøgt produktionen udgøres primært af vand fra rengøring af stalde og fra drikkevandsspild i alt ca m³. Spildevandet ledes til gyllebeholder. Der udledes ikke spildevand, der kræver myndighedernes tilladelse. Type Anslået m³ Afledes til Spildevand fra drikkevandsspild, rengøring og overbrusning Tagvand fra eksisterende stalde/bygninger Gyllesystem - Dræn/bassin Tagvand fra nye stalde - Dræn/bassin Spildevand fra husholdning 150 Septiktank Spildevand fra medarbejderfaciliteter 100 Septiktank Der fortages ingen vask af maskiner, sprøjteudstyr mv. på ejendommen. Al vask maskiner, sprøjteudstyr mv. foretages på Risgårdvej 1. Der vaskes ikke køretøjer i forbindelse med transport af grise til og fra ejendommen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING 16

18 Kommunen vurderer, at den samlede håndtering af spildevand herunder regnvand sker på forsvarlig vis. 2.8 AFFALD MLJØTEKNISK REDEGØRELSE Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aftørringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads. Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller bortskaffes til kommunalgenbrugsplads. Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Døde dyr Døde dyr fjernes dagligt fra staldene og placeres i container eller større grise transporteres til Nørremarkvej 21 samme dag. På Nørremarkvej 21 er etableret anlæg til opbevaring af døde dyr indtil afhentning af DAKA. Den forventede mængde er 1,5 % døde, der svarer til 21 tons per år. Affaldsmængden af tomme medicinflasker vurderes at være under 20 kg per år. Container 400 L med brandbart affald afhentes af VB renovation. Generelt registreres affaldsproduktionen tæt og løbende for at give et overblik over mulige nye fokusområder. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Viborg kommunes affaldsregulativ for erhverv. Det indebærer følgende: Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "særligt affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. Kommunen vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra Vievej 10, 8832 Skals. Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni Deraf følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket beholder. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, således at der i 17

19 tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr. Døde dyr opsamles ved den vestlige ende af stalden. Der er oplyst, at der ikke opbevares olie- og kemikalieaffald på ejendommen, men der er indsat vilkår om opbevaring såfremt dette skulle forekomme fremadrettet. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 15) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv. 16) Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. 17) Bedriftens pesticider/bekæmpelsesmidler skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand og grundvand. 2.9 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der anvendes fedt eller kold soyaolie til at begrænse støvet i foderet. Det vurderes der ca. anvendes 30 tons. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Kommunen vurderer, at der med de stillede vilkår ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring af råvarer og hjælpestoffer mv. på bedriften. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 18) Råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. Oplag må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes eventuelt med fald, fordybning eller opkant så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage. 19) Tankning skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD 18

20 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE BAT Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver hvordan medarbejdere og ejer skal handle i tilfælde af en række kritiske situationer: Brand. Strømsvigt. Udslip af gylle ved pumpning, defekte rørforbindelser, brud på gyllebeholder. Udslip og spild af kemikalier eller olie. Beredskabsplanen vil som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m. En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen vil blive udarbejdet i forbindelse med at smågrisene sættes ind i staldene. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Udover at være BAT, så er det Viborg Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld, både med hensyn til små hændelser som oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. Kommunen vurderer, at beredskabsplanen kan indsendes efter meddelelse af miljøgodkendelse uden dette indebærer risiko for miljøet. Beredskabsplanen skal indsendes når grisene indsættes i staldene. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 20) Der skal foreligge en beredskabsplan inden/samtidig med at der indsættes smågrise på ejendommen. Beredskabsplanen skal beskrive, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Kortbilag over bedriften. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. 19

21 En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften. Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen. 21) Pumpning af gylle m.v. skal ske under opsyn. 20

22 3 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 3.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE På ejendommen produceres kun flydende husdyrgødning (gylle). Nedenstående viser en beregning af den producerede mængde gylle. I normproduktionen på 9072 ton/år indgår normale mængder af drikkevandsspild og vaskevand. 9 måneders opbevaringskapacitet svarer således til 9072 m 3 / 12 x 9 = 6804 m 3. Nedenstående viser en oversigt over tilknyttet opbevaringsanlæg. OPBEVARINGSANLÆG Byggeår Kapacitet (m³) Overdækning Pumpesystem fra beholder til gyllevogn Gyllebeholder Nej Gyllebeholder Nej Gyllebeholder (etableres) ca Ja Ikke fast Gyllekanaler i staldene 1200 Nej I alt Opbevaringskapaciteten på ejendommen er over 12 mdr. BAT Opbevaringsteknik: Der er anvendt følgende teknikker i forbindlelse med opbevaring af gylle: Udbringningteknik: Beholderen er opført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne er dimensioneret i forhold til kapaciteten, således at den kan modstå påvirkninger i forbindelse med omrøring, overdækning og tømning. BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En stor del af de virkemidler, der kan reducere ammoniaktabet i forbindelse med udbringning af husdyrgødning er allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen, der fastsætter generelle regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. For udbringning af husdyrgødning gælder således følgende: 21

23 Regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekendog helligdage) Gylle skal som minimum udbringes med slæbeslanger (bredspredning forbudt) Fra 1. januar 2011 skal al udbringning af husdyrgødning på sort jord og græsmarker ske ved nedfældning. Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. En yderligere reduktion af ammoniakfordampningen ved udbringning af husdyrgødning vil kunne nås ved krav om nedfældning af al husdyrgødning eller ved tilsætning af svovlsyre til husdyrgødningen. Miljøstyrelsen har imidlertid vurderet, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved nedfældning af husdyrgødning er uforholdsmæssige høje, da nedfældning af husdyrgødning kan give skader på afgrøderne og dermed udbyttetab. Desuden vil nedfældning føre til øget udledning af drivhusgasser. Tilsvarende vurderer miljøstyrelsen, at svovlsyrebehandling af gylle er en uforholdsmæssig dyr teknologi at indføre alene af hensyn til miljøeffekten i marken. På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at gældende lovgivning vedr. udbringning er BAT. På ejendommen udbringes husdyrgødningen på følgende vis: Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Gyllen analyseres for indhold af kvælstof og fosfor. Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Gyllen nedfældes typisk til vårsæd og slangeudlægges i vintersæd. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal, hvor der efterfølgende er fare for afstrømning til vandløb, søer eller lign.. Der er ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbene. Det vurderes, at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at opbevaringskapaciteten for ejendommen med de indgåede gylleopbevaringsaftaler er tilstrækkelig til at opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. 22

24 Viborg Kommune vurderer, at udbringning og opbevaring af gylle fra/på ejendommen lever op til et niveau, som kan betragtes som BAT. På baggrund af overstående stilles der ikke vilkår til gylleudbringning eller opbevaring. 3.2 ANDEN ORGANISK GØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der modtages ikke anden organisk gødning, f.eks. spildevandsslam, kartoffelfrugtsaft, e.l. på bedriften. 23

25 4 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 4.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beregninger, der er fortaget ud fra beregningsmetoderne i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, viser at fordampningen af ammoniak fra nudriften er ca kg kvælstof (N) pr. år og i ansøgt produktion ca kg N/år. Projektet medfører således en stigning i ammoniakfordampningen på ca. 959 kg N/år. Disse beregninger er fratrukket den generelle reduktion i fordampningen, som husdyrmiljøloven har fastlagt. Kravet er, at der skal ske en reduktion på 25 % for de stalde, hvor indretningen ændres i forhold til et fastlagt reference-staldsystem. Ansøger har opfyldt dette krav med en margen på 53 kg N/år. Beregning af emissionsgrænseværdier for smågrise efter Miljøstyrelsens vejledning fra maj 2011: 0,06 (((0,06 0,0545)/( )) x (antal DE i smågrise 250)) stk. x 0, kg N / stk. = 4122,23 kg N Miljøstyrelsens vejledende emissionsniveau vurderes at være overholdt via de anvendte virkemidler på foder. Staldanlæg og Natur m syd for anlægget ligger habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. 600 meter syd-sydøst for staldanlægget ligger del række større og mindre overdrevsarealer. Nogle af arealerne er så store at de er kategori 2 natur, mens de øvrige er kategori 3 natur. Inden for meter fra anlægget er der registreret 7 overdrev, 2 søer og en eng. Endvidere er der registreret 6 skovområder der kan være ammoniakfølsomme. Der er ingen vandløb inde for meter. Viborg Kommune har ikke kendskab til bilag 4 arter eller andre truede dyre-/plantearter inden for meter fra staldanlægget. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Ammoniaktabet fra stalde og gylletanke bidrager til luftbåren N-belastning af områdets natur. Vurderingen af belastningen sker næsten udelukkende på naturområder som, skov, overdrev, hede, eng og mose. Begrundelsen herfor skal findes i, at danske søer generelt ikke er følsomme for deposition af kvælstof fra luftbåren kvælstof. Der findes dog et begrænset antal meget følsomme søer, lobeliesøer, der hører til den mest følsomme danske naturtype. 24

26 Generelt er Vievej 10 beliggende meget robust med hensyn til påvirkning af ammoniakfølsom naturområder. Overdrevsarealerne syd-sydøst for ejendommen er de ammoniakfølsomme naturarealer der ligger nærmest anlægget. Overdrevene består af en mosaik af større og mindre arealer. Enkelte arealer er over 2,5 ha, der er grænsen for om der er tale om kategori 2 eller 3 natur. De enkelte overdrevs arealer ligger dog så samlet, at det kan diskuteres om der er tale om et stort overdrev eller, som nu, flere mindre overdrev. Betydninger er det beskyttelsesniveau der skal sikre overdrevene. Kategori 2 overdrev må maks. belastes med 1 kg N/ha/år i totalbelastning og Kategori 3 natur med 1 kg N/ha/år i merbelastning. Der er foretaget beregninger vedr. ammoniakdeposition på den del af overdrevene der ligger tættest på Vievej 10. Beregningen viser en totaldeposition på 0,1 kg N/ha/år. Herved er grænseværdien på 1 kg N/ha/år overholdt med en stor margien også i worst case, hvor overdrevene vurderes samlet som værende kategori 2 natur. Vurderingen af de potentieller ammoniakfølsomme skovområder er foretaget ved gennemgang af Luftfoto. På baggrund af luftfoto kan det ikke udelukkes, at et skovområder 380 meter nord for anlægget kan være ammoniakfølsom. Skoven var også tilstede i 1954 og bære på det tidspunkt også præg af at være af ældre dato. En beregning viser en mer-ammoniakdeposition på skovområdet på 0,3 kg N/ha/år. Det vurderes derfor ikke nødvendigt med en nærmere undersøgelse af skovområdet, da grænseværdien på 1 kg N/ha/år er overholdt med stor margien. Der er ikke øvrige ammoniakfølsomme naturtyper i nærheden af anlægget. Det vurderes endvidere at de Bilag 4 arter eller andre truede dyre-/plantearter der evt. kan have levested i området omkring Vievej 10, ikke påvirkes at udvidelsen. BAT Den af Miljøstyrelsen vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak vurderes overholdt. VILKÅR Der er på baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår 4.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se tabellen nedenfor. Lugtens udbredelse i nærområde, afhænger bl.a. af antal og typer af husdyr og geografisk placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. Lugtgeneafstandene er beregnet som for fuld besætning. OMRÅDETYPE Lovens krav- minimum afstand (m) (geneafstanden) Den vægtede gennemsnitsafstand (m) Byzone 692 meter Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. 25

27 Samlet bebyggelse Enkelt bolig 505 meter 211 meter Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end vægtet gennemsnitsafstand. Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Genekriterierne er for alle områdetyper overholdt. Der vil være lugtafgivelse fra udbringning af gylle. Gyllen vil blive udbragt med slæbeslanger og ved nedfældning. Der køres normalt ikke gylle ud i weekender og på helligdage. Pumpning og omrøring af gylle foregår primært indenfor almindelig arbejdstid. Ejendommens gyllebeholder 5000 m³ overdækkes. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Den primære kilde til lugt fra dyrehold er fra stalden, mens udbringning og opbevaring af husdyrgødning kun i perioder kan give anledning til lugtgener, selvom reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves. Lovens minimumskrav til afstande fra Vievej 10 til nærmeste beboelser indenfor de tre områdetyper er overholdt. Ejendommens gyllebeholdere overdækkes hvilket giver en reduktion i lugt fra opbevaring af husdyrgødning. Nærmeste nabo ligger 255 meter øst for anlægget (ca. 308 meter fra lugtcentrum). Nærmeste samlede bebyggelse ligger 890 meter nordvest for anlægget (ca. 860 meter fra lugtcentrum). Nærmeste byzone ligger 770 m. nordøst for anlægget (ca. 800 m fra lugtcentrum). Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 31) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. 4.3 FLUER OG SKADEDYR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Generel bekæmpelse af skadedyr: Der holdes generelt en god hygiejne i staldene og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen af skadedyr minimeres. Ejendommen fremstår pæn og ryddelig. 26

28 Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr foregår i samarbejde med en professionel skadedyrsbekæmper og efter retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Fluegener: Fluebekæmpelse er omfattet af BAT-krav. Fluegener minimeres ved at der bruges rovfluer i staldene. På denne måde forekommer der ikke store skadedyrsgener fra stalden i nudriften. For at holde skadedyrsniveauet på et minimum, fortsætter det forebyggende arbejde i den nye stald og det forventes derfor ikke at der vil optræde flere gener efter udvidelsen. Rottebekæmpelse: Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr foregår i samarbejde med en professionel skadedyrsbekæmper og efter retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Hvis der konstateres rotter der foretages anmeldelse til Viborg Kommune. Motalin står for skadedyrsbekæmpelse på ejendommen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium opdateres 1 gang årligt. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 32) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr. 4.4 TRANSPORT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Arbejdskørsel til og fra produktionen sker ad Vievej. Hovedparten af transporterne udgøres af transporter med levering og afhentning af smågrise, husdyrgødning og foder. Transporterne med husdyrgødning og korn er sæsonbetinget, mens levering og afhentning af smågrise (32 kg) sker ugentligt. Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå gene fra transport. Det tilstræbes, at kørslen bliver holdt på hverdage i normal arbejdstid, men i højsæsonen vil der være øget trafik på- og omkring ejendommen udenfor de anførte tidspunkter. Der vil ugentlig blive leveret grise (ca. 7,2 kg) fra Nørremarkvej 21 til Vievej 10. Samt en gang ugentlig afhentning af grise (ca. 32 kg). 27

29 Transporter i nudriften er ikke beskrevet, da der har været ejer skifte og produktionen vil blive ændret fra malkekøer til smågrise. Nedenstående transporter er anslået: Transporter: Levering af foder (korn, soya, mineraler ovs.) Udvidelse ca 90 Levering af smågrise 52 Afhentning af smågrise 52 Transporter med husdyrgødning 355 Afhentning af døde dyr 52 Afhentning af affald 25 Andet/diverse 10 I alt 636 Bilag viser transportveje for kørsel til/fra ejendommen se bilag X. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Kommunens vurderer, at der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje til og fra gården, og at der ikke vil forekomme væsentlige gener fra transport. Da en del af trafikken er begrænset til enkelte af årets dage og da der kun er spredt bebyggelse i området omkring ejendommen vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende. I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt. Viborg Kommune vurderer at bedriften og med det stillede vilkår lever op til BAT og at driften ikke giver anledning til fastsættelse af specielle retningslinjer for transport. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 33) Transport til og fra ejendommen og gyllebeholderene skal altid tilrettelægges således, at der tages 28

30 størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv. 4.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE På ejendommen er der bl.a. støj fra staldventilation, indblæsning af korn i silo, brug af kompressor og traktor-/lastbiltransport. Eftersom der er ventilatorer i ventilationsafkast, kan der observeres støj fra disse i nærheden af staldene. Støjniveauet vil dog være minimalt, da motorerne i ventilatorerne er placeret i den nederste del af afkastene. Det forventes, at alle ventilatorer opfylder de nugældende krav mht. til støj. Aflæsning af korn i plansiloerne vil ske over få dage i løbet af høstperioden. Det vurderes, at der ikke vil være støjgener udenfor ejendommen. Støj fra transport vil primært komme fra lastbiler med levering af foder, gylletransport, levering og afhentning af svin samt afhentning af døde dyr. Herudover vil der være transporter med traktor ved udbringning af gylle. Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne. I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med levering og afhentning af dyr, foder og husdyrgødning. Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering vurderes det ikke at være nødvendig med specielle tiltag for at sikre omkringboende mod støjgener. Driftsperiode og tiltag for støjkilder Ventilationsanlæg: X 24 t/døgn Kompressor: X t/døgn Højtryksrensere: X t/uge Foderblandeanlæg: X t/døgn Aflæsning af foder:1 gang/måned levering af smågrise Afhentning af smågrise ( kl. 8-16) Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkilder på ejendommen. Støjkilde Placering Tidsinterval Tiltag mod støjkilder Ventilationsanlæg Ventilationsafkastene er placeret min 1 meter over tagfladen Placering af afkast fremgår tydeligt af anlægstegning. Ventilationsanlæg kører alle døgnets 24 timer med varierende effekt Alle svinestalde har undertryksventilation med et mode- Ventilationsanlægget er placeret inden døre og forventes derfor ikke at påføre omgivelserne støj. 29

31 rat støjniveau- især ved nattetid, hvor ventilationsbehovet er lille. Anlægget er gennemtjekket i efteråret 2011 Højtryksrensere Brug af højtryksrenser til vask af stalde sker inden døre Højtryksrenser anvendes ca. 5 timer/uge i forbindelse med rengøring af stalde. Højtryksrensere kan ikke høres uden for gårdområdet Rengøring sker i dagtimerne Foderblande anlæg Aflæsning af foder (plansilo i laden) Eventuelle siloer Inden døre i foderlade 6 timer Kornmølle kan ikke høres uden for gårdområdet foder kan aftippes Transport til og fra ejendommen ved bl.a. aflæsning af foder og ved ind- og udlevering af grise Der kan lejlighedsvis forekomme støj ved af- og pålæsning af grise 8-16 Transporter søges så vidt muligt afviklet inden for alm. arbejdstid Generelt vedr. støj: De fleste støjkilder er placeret i lukkede bygninger Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid. Alt i alt vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING De væsentligste støjkilder på bedriften er placeret i lukkede bygninger og kommunen vurderer, at der ikke vil være støjgener for de omkringboende. På baggrund af ovenstående er der er ikke foretaget støjberegninger. Viborg Kommune vurderer dog, at støjen fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter generelt ikke vil give anledning til væsentlige støjgener ved de omkringliggende nabobeboelser. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 30

32 34) Tabel. Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Alle dage kl Åbent land: 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Referencetidsrum *) 8 timer 1 time ½ time *) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. 35) Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 36) Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne, jf. Bilag STØV FRA ANLÆG OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der vil være støv fra dyrene, dog ikke i et omfang, så det opleves udenfor staldene. Støvet minimeres som følge af omhyggelig management. Der vil være begrænset støvgener i forbindelse med daglig håndtering af foder, da det foregår i et lukket system. I forbindelse med høst og aflæsning af korn i plansiloen eller siloer, kan der forekomme støvgener. På grund af afstanden til nærmeste nabo vurderes det at naboer ikke vil opleve gener i forbindelse med støv ved høst. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med hensyn til støvgener fra Vievej 10 forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så at omgivelserne påvirkes mindst muligt. 31

33 VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 38) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige. 4.7 LYS MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der anvendes for så vidt muligt lavenergibelysning i staldene. Lyset vil være tændt efter behov når der arbejdes i staldene. Staldbelysningen rengøres jævnligt, så nytteværdien af belysningen er optimal i forhold til energiforbruget. Der vil ikke være gener fra staldenes indendørs belysning, da det vil være slukket om natten. Der er udendørsbelysning ved stuehuset, ved foderladen og ved porte og døre. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten. Der forventes ikke nogen fjernpåvirkning fra anlægget, som kan genere naboer eller trafikanter KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at der ikke er lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik. Det vurderes således, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn. 32

34 5 PÅVIRKNING FRA AREALERNE Alle husdyrbrugets udbringningsarealer bliver vurderet i en særskilt arealgodkendelse 33

35 6 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd. Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter. Smågrisestalden er indrettet som toklimastald med delvis fast gulv. Der anvendes overbrusning af gødearealet, så det renholdes og så ammoniak- og lugtemissionen reduceres. Stalden er indrettet, så der kan rengøres efter hvert hold og derved nedsætte risikoen for sygdomme, nedsætte lugt fra staldene og mindske støvet i stalden for både dyr og mennesker. Håndteringen af gylle er med træk og slip. Der er hyppig udslusning af gylle fra staldene. Der udsluses gylle i ca. 1-2 timer pr uge. Pumpning og håndtering af gylle vil foregå i lukket rørsystem. Pumpning vil foregå indenfor normal arbejdstid. Teknologiblade Til smågrise findes følgende teknologiblade: Luftrensning Delvist fast gulv Køling af gylle i svinestalde Svovlsyrebehandling af gylle Valg af teknologi Der er valgt reduktion i total gram råprotein pr. FE og total gram fosfor pr. FE for overholdelse af BAT-niveauet. Fravalg af teknologi Luftrensning fravalgt, da etableringsomkostningerne er høje, og da det ikke er nødvendigt for reduktion af hhv. ammoniak eller lugt fra anlægget. Svovlsyrebehandling af gylle er fravalgt, da det ikke er nødvendigt at fjerne mere ammoniak fra anlægget. 34

36 Beregning af det vejledende ammoniakemissionsniveau Af nedenstående tabel fremgår det vejledende ammoniakemissionsniveau for ejendommen. Antal produceret dyr Emissionsniveau Korr. fak. for vægt Kg ammoniak Ny stald: smågrise fra 7,2-32 kg 0,0357 1, ,99 BAT opfyldes på ejendommen, da ammoniakemissionen er beregnet til kg N Staldteknologier Indenfor svinebrug findes følgende BAT-blade: Indenfor svinebrug findes følgende BAT-kandidat-blade: Indenfor svinebrug findes følgende staldteknologier: Gyllekøling køling af kanalbund (10-30% ammoniakreduktion) Gylleforsuring.(70 % ammoniakreduktion i svinestalde) Kemisk Luftvasker(30-95 % ammoniakreduktion) Biologisk luftvasker (30-70 % ammoniakreduktion vælges ofte hvor der også er et lugtproblem) Biofilter (30 70 % lugtreduktion) På ejendommen er følgende staldteknologier valgt: Overdækning af gyllebeholder der skal etableres. 35

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Bilag til ansøgning. om miljøgodkendelse efter 12. Ansøgnings nr.: 59.206 Poulsen I/S Høvevej 51,4540 Fårevejle

Bilag til ansøgning. om miljøgodkendelse efter 12. Ansøgnings nr.: 59.206 Poulsen I/S Høvevej 51,4540 Fårevejle Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 59.206 Poulsen I/S Høvevej 51,4540 Fårevejle Dato: september 2015 Senior Miljøkonsulent Nina

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup Den oprindelige godkendelse er meddelt i februar 2003 med tillæg meddelt i juni 2004. Næste regelmæssige revurdering: 2023 Vedr.: Revurdering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Anlæggets beliggenhed

Anlæggets beliggenhed Ansøgning om tillæg til eks. 11 godkendelse. Ansøger: AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande Anlægget: Adresse: Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ejendomsnummer: 7560000864 Matrikelnummer:

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Bilag til ansøgning. om miljøgodkendelse efter 12. Ansøgnings nr.: 76.137 Frede Riisberg Hyrdemosevej 5 8632 Lemming

Bilag til ansøgning. om miljøgodkendelse efter 12. Ansøgnings nr.: 76.137 Frede Riisberg Hyrdemosevej 5 8632 Lemming Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 76.137 Frede Riisberg Hyrdemosevej 5 8632 Lemming Dato: Marts 2015 Miljøkonsulent Nina Gamby-

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1 of 10 Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1.2. Godkendelsespligt Der ansøges om en udvidelse af dyreholdet på adressen Vedøvej 7, 8560 Kolind. Bedriften ejes af ansøger Niels Arve Pedersen. Der

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Bilag til ansøgning. om miljøgodkendelse efter 12. Ansøgnings nr.: 59.210 Poulsen IS Høvevej 36a 4550 Asnæs

Bilag til ansøgning. om miljøgodkendelse efter 12. Ansøgnings nr.: 59.210 Poulsen IS Høvevej 36a 4550 Asnæs Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 59.210 Poulsen IS Høvevej 36a 4550 Asnæs Dato: september 2015 Senior Miljøkonsulent Nina Gamby

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget på Veggerbyvej 69, Hyllested, 9541 Suldrup - Ændringer i dyreholdet og kalvestald, samt bygning af møddingsplads og vaskeplads.. 12 Lov nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere