Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frilægning af Blokhus Bæk, beregning"

Transkript

1 Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg

2 Projektnummer Projektleder Rådgiver Jesper Madsen Orbicon A/S Kvalitetssikring Per Mortensen Revisionsnr. 1 Udgivet 3. juli 2012

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Indledning Datagrundlag Lokalitet og opland Vandløbsopmålinger Regulativbestemte dimensioner Højdemodel Oplande Afstrømning og vandføring Manningtal Resultater Dimensionering Konklusion BILAGSFORTEGNELSE 1. Beregning af dimensioner ved åbning, længdeprofil, 1:50, 1:2.500

4 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund Realdania har iværksat kampagnen Stedet Tæller og fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer retter opmærksomhed mod kystnære, bebyggede områder med turismepotentiale. Blokhus er en ud af 10 udvalgte projekter, der har mulighed for at opnå støtte, hvis de viser, hvordan kystbyen kan udvikles til et unikt sted med høj kvalitet i det byggede miljø. Med Blokhus Bæk løbende midt gennem byen, ønsker Jammerbugt Kommune vandløbet frilagt på dens rørlagte strækninger. Ved frilægningen skal beregnes hvilke dimensioner vandløbet skal have for at sikre en tilstrækkelig vandføringsevne, således oversvømmelser undgås. Desuden ønskes en beregning af, hvor stor vandløbets overbredde bliver ved frilægningen, da det er stor betydning for hvor store arealer der skal anvendes ved frilægningen. Jammerbugt Kommune har foreslået et nyt forløb af vandløbet ved frilægningen og kommunen har besluttet af få gennemført en foreløbig ne for den nye åbne strækning af Blokhus Bæk til vurdering af mulighederne for en frilægning og hvor store arealer der skal afsættes Indledning Nærværende redegørelse omfatter følgende forhold: Fastlæggelse af de dimensionsgivende vandføringer fra det topografiske opland og fra de befæstede arealer. Vandspejlsberegning for det nye tracé med fastlæggelse af dimensioner ved de aktuelle afstrømningsforhold. Fastlæggelse af det nye forløbs overbredde (vandløbsbredden ved terræn). 4 / 11

5 2. DATAGRUNDLAG 2.1. Lokalitet og opland Blokhus Bæk er beliggende i Blokhus i Jammerbugt Kommune (figur 2.1.1). Figur 2.1.1: Blokhus Bæk (blå streg) og opland (rød streg). Blokhus Bæk starter som offentligt vandløb ved Jensensvej i Blokhus og forløber i skiftende retninger mod vest indtil dets udløb ved Strandkiosken. På strækningen krydser den flere offentlige veje og er fastlagt i et meget reguleret forløb med et godt fald på 2 3 på stort set hele strækningen, figur / 11

6 Figur 2.1.2: Blokhus Bæk (blå streg). Den strækning af Blokhus Bæk, som Jammerbugt Kommune ønsker frilagt ved et nyt forløb er beliggende 453 m fra vandløbets start, hvor vandløbet bliver rørlagt under ejendommen Strandvejen 5A og fortsætter under Støvesvej og redningsstationen. I st. 501 m bliver vandløbet åbent for igen i station 514 m, at blive rørlagt forbi ejendommen Strandvejen 7 frem til station 541 m mellem Strandvejen 7 og 9, hvor vandløbet igen bliver åbent, figur Figur 2.1.3: Blokhus Bæk (blå streg) og nyt forløb (rød streg). 6 / 11

7 Det nye forløb starter, hvor Blokhus Bæk bliver rørlagt i st. 453 m og fortsætter frem til den nuværende st. 560 m, se figur Frilægningen giver anledning til en forlæggelse af vandløbet på 11 meter. Områdets udviklingshistorie er undersøgt ved sammenligning af ældre kort med de nyeste 4-cm kort og luftfotos. På de lave målebordblade fra første halvdel af tallet og det nyeste 4-cm-kort fra 2010 har vandløbet stort set samme forløb. Det er vurderet ud fra disse kort at den ønskede forlægning ikke bliver placeret i et tidligere eller naturligt forløb Vandløbsopmålinger Til ne for det nye forløb er der til illustration anvendt en opmåling af hele vandløbet fra juni måned Denne opmåling er indlagt i Orbicons VASP-database. Med hensyn til de terrænmæssige forhold langs det nye forløb er disse fastlagt ud fra kommunens digitale højdemodel Regulativbestemte dimensioner De nuværende regulativbestemte dimensioner for Blokhus Bæk er vedtaget i Højdemodel Jammerbugt Kommune har leveret uddrag af den digitale højdemodel dækkende projektområdet. Højdemodellen er udarbejdet på baggrund af en laserscanning, gennemført af BlomInfo A/S. Data er leveret som 1,6 m grid med 25 cm ækvidistance (DVR90). Koter angivet i DNN fra det gældende regulativ er i rapporten omregnet til DVR90. For området gælder følgende sammenhæng: Koter i DVR90 = koter i DNN minus 2 cm Oplande På baggrund af data fra Orbicons oplandsdatabase er oplandet til Blokhus Bæk ved udløbet over stranden ved st. 788 m opgjort til 1,96 km² og ved start af vandløbet (st.0) er oplandet opgjort til 1,01 km² Afstrømning og vandføring Ved en gennemgang af Orbicons landsdækkende hydrometridatabase er der ikke registreret måling af vandføringen i Blokhus Bæk, hvorfor der ikke findes konkrete data der kan anvendes til fastlæggelse af karakteristiske afstrømningsværdier for oplandet til Blokhus Bæk. For at fastlægge afstrømningen/vandføringen i vandløb, hvor der ikke er foretaget målinger, tages der almindeligvis udgangspunkt i data fra en nærliggende hydrometrisk målestation i et opland med sammenlignelig afstrømningskarakteristik. I Nordjylland er der flere målestationer i drift, men det er vurderet at ingen af disse er anvendelige til vurdering af karakteristiske afstrømningsværdier i Blokhus Bæk, da 7 / 11

8 målestationerne er placeret i vandløb med et væsentligt anderledes afstrømningsregime end Blokhus Bæk. Da Blokhus Bæk er et byvandløb tolereres der ikke oversvømmelse med bygninger tæt op af vandløbet. Ved dimensioneringen vælges der derfor en høj afstrømningsværdi. Der er valgt at foretage en beregning for en afstrømningsværdi på 50 l/s/km 2, svarende til en vandføring på 78 l/s ved starten af det nye forløb (st. 453 m). Ud over tilledning af vand fra det topografiske opland kan der ved store regnhændelser ske udledning af overfladevand fra befæstede arealer i Blokhus. I henhold til Spildevandsplanen for Jammerbugt Kommune er der et regnvandsbetinget udløb og 5 udledninger fra vejarealer til vandløbet, se endvidere figur Af nedenstående tabel fremgår typen af udledninger og de teoretiske maksimale udledningsmængder af overfladevand, der er fra de enkelte udledninger. Mængderne er ifølge Jammerbugt Kommunes spildevandsplan. Station Udledningsnr. Maks. vandføring (l/s) Bemærkning 0 BU7 18 Vejareal (Møllevej) 133 BU2 48 Seperatkloak 301 BU5 17 Vejareal (Sønder i By) 366 BU3 5 Vejareal (Torvet) 366 BU4 20 Vejareal (Høkervej) 453 BU6 53 Vejareal (Klitgårdsvej) Tabel Udledning af overfladevand fra befæstede arealer til Blokhus Bæk. Af tabel fremgår det, at den maksimale udledning fra disse 6 udledningspunkter til sammen kan være 161 l/s altså et væsentlig større bidrag end fra det topografiske opland. 8 / 11

9 Figur 2.6.1: Placering af udløb fra befæstede arealer i Blokhus iht. Spildevandsplanen for Jammerbugt Kommune. Udledningsmængder fremgår af tabel Til brug for vandspejlsberegningerne skal vandspejlskoten i Vesterhavet fastlægges, da denne evt. kan have en opstuvende effekt på vandspejlsniveauet på projektstrækningen. Udløbskoten for rørledningen ved Strandkiosken er 2 m, hvorfor det er vurderet at der ved høj vandstand ikke sker opstuvning opstrøms rørlægningen ved Strandkiosken Manningtal Vandløbets ruhed (Manningtallet) er af stor betydning for vandløbets vandføringsevne, og jo større et vandløbs ruhed er, jo mindre er manningtallet. Vandløbet har den største ruhed (mindste manningtal) i sommerperioden, hvor vandløbet er fyldt med grøde. Sommerperioden er også den periode, hvor de største afstrømninger fra de befæstede arealer indtræffer ved kraftige og kortvarige tordenskyl. På baggrund af erfaringstal er det valgt at anvende et manningtal på 10 til den dimensionsgivende beregning. 9 / 11

10 3. RESULTATER 3.1. Dimensionering Resultaterne af vandspejlsberegningen for en afstrømning på 50 l/s/km 2, de af tabel anførte udledningsmængder fra befæstede arealer og et manningtal på 10 giver følgende dimensioner. Bundkote på 3,15 m ved start af forlægning Bundkote på 2,89 m ved slut af forlægning, svarende til et fald på 2, 4 Bundbredde på 0,8 m Anlæg på 1,0 Overbredde liggende i intervallet 2,7 4,55 m, se figur Figur 3.1.1: Den beregnede vandløbsbredde i meter ved terræn ved en bundbredde på 0,8 m og et anlæg på 1,0. 4. KONKLUSION Beregning af vandføringsevnen har vist, at der er problemer med opstuvning, og derved stor risiko for oversvømmelse ved røgetårnet i st m og ved de 3 sidste overkørsler inden rørledningen ved Strandkiosken og disse 4 bygværker er derfor fjernet ved dimensionering af det nye forløb. I bilag 1 er vist resultatet af beregningen med de i afsnit 3.1 anførte forudsætninger (de 4 nævnte bygværker er vist i bilag 1, men er ikke med i beregningen). Beregningen viser, at med de anførte forudsætninger, vil vandspejlet i Blokhus Bæk ikke give anledning til oversvømmelse på det nye forløb (st m). Der er dog 10 / 11

11 problemer på andre strækninger, der bør løses sammen med en eventuel omlægning, bl.a. de 4 bygværker der er fjernet ved beregningen. Undersøgelsen viser også, at flyttes Blokhus Bæk til det nye forløb, vil vandløbsbunden ligge op til 1,9 meter under terræn, som sandsynligvis vil give problemer med sammenskridninger. Det dybe forløb under terræn giver ligeledes anledning til en stor overbredde, som derved vil kræve et relativ stort areal ved en eventuel etablering. En mulig løsning af oversvømmelsesproblemerne kunne være at ændre på bygværkerne så de får en tilstrækkelig vandføringsevne. En anden løsning kunne være en midlertidig forsinkelse af vandet indtil vandføringsforholdene tillader en videreføring af det opmagasinerede vand. 11 / 11

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr.99636363ellerviae

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere