Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING"

Transkript

1 Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside: Tilslutningsbidrag Standardtilslutningsbidraget er jf. betalingsloven fastsat den til ekskl. moms og er efterfølgende pristalsreguleret. Bidraget gælder såvel bolig- som erhvervsejendomme. Tilslutningsbidraget indeholder etablering af stikledning ført til skel (afsluttet med skelbrønd for hhv. spildevand og overfladevand). Standardtilslutningsbidrag: Standardtilslutningsbidraget udgør pr. 1. januar , ,78 Bidraget for alene husspildevand udgør 60 % eller , ,26 Bidraget for alene overfladevand udgør 40 % eller , ,51 Hvor der i henhold til spildevandsplanen kun er kloakeret for husspildevand, betales der alene tilslutningsbidrag for husspildevand (60 %). Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand (regnvand), tilsluttes for denne del, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til bidrag for regnvand (40 %). Der beregnes ét bidrag pr. boligenhed der etableres på et grundareal. Ved erhvervsejendomme i byzone beregnes bidraget pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Ved erhvervsejendomme i landzone beregnes bidraget ud fra et skønnet grundareal på baggrund af bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent, svarende til en tilsvarende ejendom i byzone, omregnet pr. 800 m 2 grundareal. Differenceret tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme: I henhold til betalingsloven kan der dispenseres for ovennævnte ved særlige tilfælde. Mariagerfjord Vand a s har vedtaget nedennævnte grænser for minimumsbetaling. Maksimumsbetalinger fremgår af ovennævnte bidrag. Ved erhvervsbyggemodninger uden planlagte bebyggelser skal der som vejledning minimum betales de faktiske omkostninger for etablering af afløbssystemet, dog absolut minimum 2 x standardtilslutningsbidrag og 40 % tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² efter de 2 første standard tilslutningsbidrag. Ved ansøgning om kloakstik til den enkelte erhvervsgrund, vurderes først den ansøgte anvendelse af grunden, herunder skelen til betalingslovens landzonebestemmelse. Minimumsbetalingen for tilslutning vil som vejledning også i disse tilfælde være 2 x standardstilslutningsbidrag og 40 % tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² efter de 2 første standard tilslutningsbidrag. Side 1 af 5

2 Genanvendelse af regnvand der ledes til kloak: Mariagerfjord Vand a s kan give oplysning for borgerne om muligheder for nedsivning eller genanvendelse af regnvand på egen grund, men der gives ikke afgiftsfritagelse for genanvendelse af regnvand, der tilledes spildevandssystemet. Vandafledningsbidrag Fast årligt bidrag pr. spildevandsførende stik Samlet variable bidrag pr. m 3 forbrugt vand Trin 1 Vandforbrug til og med 500 m 3 Samlet variable bidrag pr. m 3 forbrugt vand Trin 2 (trin 1 minus 8 %) Vandforbrug på 501 og til og med m 3 Samlet variable bidrag pr. m 3 forbrugt vand Trin 3 (trin 1 minus 24 %) Vandforbrug på over m 3 Boligenheder uden vandmåler: Forbruget fastsættes til 170 m 3 Erhvervsejendomme uden vandmåler: Forbruget fastsættes efter konkret skøn dog mindst 170 m 3 Sommerhuse og kolonihavehuse uden vandmåler: Forbruget fastsættes til 70 m 3 Ejendomme, der afleder regnvand (f.eks. uoverdækkede vaskepladser) til spildevandssystemet, beregnes som 0,7 m 3 vand pr. m 2 bebygget og befæstet areal. Der må maksimalt tilledes fra et areal på 100 m 2 524,00 26,40 24,30 20, , , ,00 18,50 pr. m 2 655,00 33,00 30,37 25, , , ,00 23,13 pr. m 2 Vejbidrag For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på p.t. 0,12 m 3 vand pr. m 2. For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje opkræves kommunen et årligt bidrag til Mariagerfjord Vand a s på p.t. 8 % af anlægsudgifterne til kloakanlæggene. Side 2 af 5

3 Særbidrag En ejendom, virksomhed mv. skal betale særbidrag for tilledning af særlig forurenet spildevand til Mariagerfjord Vand a s spildevandsanlæg, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger eller ekstraordinære udgifter for selskabets anlæg og drift. Ved særlig forurenet spildevand forstås spildevand med et højere indhold af forurenede stoffer end i almindeligt husspildevand. Særbidraget påhviler grundens ejer. Der skal betales særbidrag for afledning af følgende stoffer, ved overskridelse af fastsatte grænseværdier: Parametre Grænseværdi Enhedspris Enhedspris COD (A) 1000 mg/l (Agr) 3,30 /kg (a) 4,13 /kg (a) Total-N (B) 100 mg/l (Bgr) 8,00 /kg (b) 10,00 /kg (b) Total-P (C) 25 mg/l (Cgr) 30,00 /kg (c) 37,50 /kg (c) Antallet af målinger af egenkontroller og myndighedskontroller, der indgår i beregningen af A, B og C fremgår af den enkelte virksomheds tilslutningstilladelse. Mariagerfjord Vand a s kan opkræve særbidrag for afledning af miljøfremmede stoffer, tungmetaller eller hæmmende stoffer, der overskrider grænseværdier i spildevand/slam, der er fastsat jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Enhedsprisen ved overskridelse af grænseværdier er pr. kg. stof. Beregning af særbidrag: Det årlige særbidrag (SB) beregnes efter følgende formel (evt. negative led sættes til nul): SB = V (((A-Agr) a) + ((B-Bgr) b) + ((C-Cgr) c)) V er den bidragspligtige vandmængde. A, B og C er de målte koncentrationer for en eller flere af de ovennævnte stoffer. Agr, Bgr og Cgr er de tilsvarende grænseværdier for ovennævnte stoffer. a, b og c er de årlige enhedspriser for stofferne. Mariagerfjord Vand a s fastsætter én gang årligt enhedspriser for afledning af de ovennævnte stoffer i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for det følgende regnskabsår. Hvis Mariagerfjord Vand a s skønner, at en ejendoms eller virksomheds særbidrag bliver mindre end den omkostning der er ved at beregne og opkræve det,, kan Mariagerfjord Vand a s vælge ikke at opkræve særbidraget. Som grundlag for beregning af særbidrag gælder, at ejeren aftaler beregningsgrundlaget med Mariagerfjord Vand a s, samt at opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme retningslinjer som ved beregningen af vandafledningsbidraget. Se endvidere bekendtgørelse nr af 15. oktober 2014 bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Side 3 af 5

4 Modtagelse og behandling af spildevand, slam mv. på renseanlæg Alle leverancer skal være aftalt på forhånd med Mariagerfjord Vand a s. Mariagerfjord Vand a s foreholder sig ret til udtage prøve til analyse, samt vejning af leverancer inden aflæsning/tilledning kan finde sted. Intet af nedenstående må overskride grænseværdier af miljøfremmede stoffer eller tungmetaller i spildevand jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Aflevering af septiskslam (bundfældningstanke mv.), pr. m 3 eller ton Aflevering af spildevand fra samletank, køkkenbrønd eller fordelerbrønd, pr. m 3 eller ton (afleveret direkte til renseanlæg ved tilkørt materiel) Aflevering af industrivandspildevand direkte til renseanlæg, pr. m 3 eller ton (indeholdt evt. udløsende særbidragsindhold, på nær miljøfremmedstoffer og tungmetaller) Aflevering af slam pr. m 3 eller ton (KSA slam, eller tilsvarende tyknet slam) Aflevering af særligt forurenet slam: Beregnes særskilt i hvert enkelt tilfælde efter indhold. 75,00 26,40 75,00 300,00 93,75 33,00 93,75 375,00 Administrative gebyrer Gebyrer ved manglende betaling, samt betalingsaftale: Første og anden rykker, pr. stk., momsfri (hertil lægges pt. 8,20 % af det skyldige beløb pro anno, som udgøres af udlånsrenten +8 %, der reguleres pr. halve år) Gebyr for oprettelse af aftale, momsfri (hertil lægges pt. 8,20 % af det skyldige beløb pro anno, som udgøres af udlånsrenten + 8 %, der reguleres pr. halve år) Gebyr ved overdragelse af restance til SKAT, momsfri Øvrige gebyrer: Manglende eller forkert indberettet selvaflæsningskort Papirfaktura pr. stk. (PBS, e-regning og e-boks kunder fritaget) Afpropning af stikledning ved den offentlige hovedkloak (udføres af Mariagerfjord Vand a s for grundejerens regning) 200,00 25,00 Efter regning 250,00 31,25 Efter regning Side 4 af 5

5 Betaling: A conto opkræves over 2 rater, hvor første rate udsendes i februar med sidste rettidige betaling den 10. marts, og anden rate udsendes i august med sidste rettidige betaling den 10. september. Taksterne for tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag 2015 er fremkommet ved at fremskrive takster for 2014 i henhold til prisloftbekendtgørelsen 32 stk. 1, hvilket medfører en stigning på cirka 0,8 %. Afpropninger ved grundgrænsen så vel som tilløb til en stikledning skal på grundejerens foranledning udføres af en autoriseret kloakmester. Gebyrer er fastsat ud fra Mariagerfjord Vand a s vurderede ekstra omkostninger ved de pågældende arbejder. Side 5 af 5

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere