Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen Visioner Vision 2018 for Assens Kommune ørn og ungepolitik Vision for Dagtilbud og Skole Masterplan for ørn og kultur Indsatsområder I Assens Kommune lykkes alle børn Fælleskommunal læsestrategi Pædagogisk og didaktisk digitalisering Matematik som indsats ørne- og Uddannelsesudvalgets dialogmøder med de decentrale bestyrelser Kommunalt tilsyn Skolebestyrelsens beføjelser 11 2 Skolestruktur Antal skoler, landsbyordninger og skoledistrikter Antal klassetrin Skolefritidsordninger Skoler med landsbyordninger 17 3 Undervisningens ordning Rammebestemmelser folkeskolen klasse Aldersintegrerede klasser Elevernes timetal Tildelingsmodel o.-9. klasse inklusiv almindelig specialundervisning Tildelingsmodel 10. klasse Fagenes timetal Specialundervisning på skolen 20 4 Fælles kommunale opgaver Pædagogisk psykologisk rådgivning Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Pilehaveskolen Specialklasser Helhedsskole og LKT-klasse Læsegrupper Undervisning i dansk som andetsprog 23 2

3 klasse Ungdommens Uddannelsesvejledning 24 5 Andre forhold Indskrivning/optagelse af elever Retningslinjer for frit skolevalg Skolebefordring Pædagogisk læringscenter Samarbejde med den kommunale ungdomsskole Samarbejde med den kommunale musikskole Tilbud til voksne Undervisning i fritiden Indgåelse af samarbejder Kulturcenteraktiviteter Specialpædagogisk bistand i førskolealderen Henvisning til undervisning på andre skoler Læseplaner Ferieplan Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser Ekskursioner og lejrskoler Skolerejser Forplejning 30 6 Økonomi Særlige bemærkninger Ejendomsudgifter 31 7 Delegation Decentralisering Skolerejser og lejrskoler Konfirmationsforberedelse efordring Overenskomst mellem Region Syddanmark og Assens Kommune 32 3

4 1 Målsætning for Assens kommunale Skolevæsen Folketinget har overordnet vedtaget love og en lang række bestemmelser gældende for uddannelsesområdet. Lovgivning der dækker området: Folkeskoleloven Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne Lov om elevers og studerendes uddannelsesmiljø ekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge (med hjemmel i Sundhedsloven) Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Dagtilbudsloven 1.1 Visioner Vision 2018 for Assens Kommune Vilje til vækst Mål Alle får uddannelse Helhedsorienterede læringsmiljøer Vi ønsker at skabe et godt fundament for kommunens børn og unge. Vi vil udvikle dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel, der fremmer lysten til at lære. Højere uddannelsesniveau Vi har fokus på, at flest muligt gennemfører en uddannelse. Vi vil være blandt de kommuner på Fyn, hvor flest unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi vil i fællesskab arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for vores erhvervsliv. Attraktivt uddannelsesmiljø Vi udvikler en dynamisk ungdomskultur og et attraktivt uddannelsesmiljø. Sammenhængende uddannelsesforløb 4

5 Skoler, ungdomsuddannelser, kursusudbydere og andre uddannelsesrettede tilbud arbejder sammen om at sikre, at unge i alle aldre får det bedst mulige uddannelsesforløb Se visionen i sin helhed på Assens Kommunes hjemmeside ørn og ungepolitik Et godt børneliv et fælles ansvar En sammenhængende børnepolitik i Assens Kommune En af de væsentligste udfordringer i ørn og Undervisning i Assens Kommune vil være at få skabt en sammenhængende, dynamisk organisation inden for dagtilbud og børnesundhed, undervisning og børn og unge, hvor den fælles opgave er at sikre kvalitet, udvikling, samarbejde og opfølgning på de mål og indsatsområder, der bliver vedtaget politisk centralt og i Assens Kommune. En anden væsentlig udfordring vil være at få skabt en kultur, hvor det bl.a. er et fælles ansvar - på tværs af forvaltningsområder - at sikre børn og unge et godt liv i Assens Kommune. Formål at skabe en fælles forståelse og opfattelse af visioner, politiske mål og konkrete handlinger i hverdagen. at understøtte forældre, sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, PPR, idrætsorganisationer og kulturelle foreninger i, at børn og unges generelle og særlige behov bliver tilgodeset bedst muligt. at sikre sammenhængen mellem den generelle indsats, den specifikt forebyggende indsats og den særlige indsats over for børn og unge. at skabe rammer for, at forældre, lærere, pædagoger, idrætsledere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre kan give børn og unge en tryg, lærerig og udviklende tilværelse. at være et styringsredskab, der dels medvirker til at sikre en sammenhængende indsats for et godt børne- og ungeliv i Assens Kommune, dels medvirker til at beskrive klare vilkår og forventninger til ledelse og medarbejdere i forhold til arbejdet med børn og unge. Den samlede ørn- og ungepolitik findes på Assens Kommunes hjemmeside 5

6 1.1.3 Vision for Dagtilbud og Skole I Assens Kommune lykkes alle børn Visionen gælder for børn og unge mellem 0 og 18 år. Kommunen ønsker med visionen at skabe retning og vise omverdenen, at den har et fremadrettet og fælles perspektiv. Udgangspunktet er altid barnets/den unges liv. Visionen henter sit grundlag i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Den sammenhængende ørn- og Ungepolitik, Kvalitetsaftalen i ørn og Undervisning samt i Assens Kommunes Vision 2018 Vilje til vækst. Visionens 4 perspektiver konkretiserer målene fra Assens Kommunes Vision 2018, Vilje til vækst Alle får uddannelse og er følgende: At skabe inkluderende dagtilbud og skoler At skabe høj faglighed i dagtilbud og skoler gennem engagerede og kompetente medarbejdere At skabe lyst til udvikling og læring i dagtilbud og skoler At skabe tryghed og sammenhænge i barnets/den unges liv De fire perspektiver er uddybet nærmere i en pjece, som findes på Assens Kommunes hjemmeside Masterplan for ørn og Kultur I 2009 blev der udarbejdet Masterplan for ørn og Kultur. Formålet med masterplanen har været at udarbejde en samlet plan for udvikling af dagtilbud, skoler og sports- og fritidsfaciliteter i Assens Kommune for de kommende 15 år. Masterplanen findes på Assens Kommunes hjemmeside. 1.2 Indsatsområder Følgende fokus- og indsatsområder samt handletiltag for skoleårene 2012/2013 og 2013/2014 er besluttet og beskrevet i Skolernes Kvalitetsrapport, 5. generation. I Assens Kommune lykkes alle børn (afsluttet skoleåret 2013/14) Fælleskommunal læsestrategi (slut skoleåret 2013/14) Didaktisk digitalisering strategi for digitalisering af dagtilbud og skoler Matematik som indsats (skoleårene 2013/14, 14/15 samt 15/16) 6

7 Skolernes kvalitetsrapporter kan findes på skolernes hjemmesider, og den af yrådet vedtagne 5. generations kvalitetsrapport for skolevæsenet i Assens (vedr. skoleårene 2010/2011 og 2011/2012) findes på Assens Kommunes hjemmeside. At rapporten er toårig skyldes, at Assens Kommune via udfordringsretten har søgt og fået dispensation fra årlig udarbejdelse af rapporten. Det blev i den forbindelse besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en årlig statusredegørelse i forhold til skolernes rammebetingelser og resultater. Skolernes rammebetingelser er behandlet i byrådet i foråret Den samlede Skolernes Kvalitetsrapport vil således blive udarbejdet på baggrund skolerapporter, der dækker skoleårene samt I forbindelse med folkeskolereformen er det besluttet, at der fremover skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. Den første kvalitetsrapport efter den almindelige kadence skal udarbejdes i skoleåret 2015/16 og omhandle skoleåret 2014/15. Med henblik på at understøtte gennemførelsen af folkeskolereformen skal der desuden udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15, som skal omhandle skoleåret 2013/14. Den enkelte kommune kan udforme kvalitetsrapporten, så den passer til de lokale behov. I forbindelse med kvalitetsrapporterne besluttes kommende kommunale indsatsområder I Assens Kommune lykkes alle børn Projekt I Assens Kommune lykkes alle børn tager udgangspunkt i følgende perspektiver: Inklusion og rummelighed har på både dagtilbudsområdet og skoleområdet gennem de 3 sidste års arbejde med kvalitetsaftaler og kvalitetsrapporter været et tema, der beskrives som værende en væsentlig udfordring i den pædagogiske hverdag. Udgifterne og visitering til det specialpædagogiske område stiger både på nationalt og kommunalt plan, og der er i den forbindelse et behov for at igangsætte en udvikling mod en inkluderende læringskultur i både dagtilbud og skoler i Assens Kommune. I forbindelse med yrådets beslutning vedrørende budget 2011 er der organisatorisk behov for et forandringsprojekt, der kan implementere en ny ledelses og organisationsstruktur på dagtilbuds og skoleområdet. Arbejdet med decentrale udviklingsstrategier skal således være det fælles omdrejningspunkt. Det overordnede formål med projekt I Assens Kommune lykkes alle børn er at skabe bæredygtige og inkluderende dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings- og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. Dette formål ses særligt i forhold til en fremadrettet udvikling af dagtilbud og skoler, der: Fungerer som optimale udviklings og læringsmiljøer for børn og unge 7

8 Spejler samtiden og tilgodeser familiers behov og krav til dagtilbud og skoler i Assens Kommune. Skaber rum og mulighed for professionsudvikling af kommunens nuværende og kommende medarbejdere og ledere som attraktive arbejdspladser. Endvidere er projektet I Assens Kommune lykkes alle børn etableret som det forandringsprojekt, der skal implementere yrådets beslutning i forbindelse med budgetforlig 2011, hvor budgetforlig 2011 rammesætter en ny ledelses og organisationsstruktur på dagtilbuds og skoleområdet samt en ændret organisering og styring af det specialpædagogiske område mod øget inklusion. I Assens Kommune Lykkes Alle ørn udviklingsstatus Den centrale organisation har i forbindelse med projekt I Assens Kommune Lykkes alle ørn gennemført et udviklingsforløb, hvor både visitationsprocesser samt den pædagogisk psykologiske rådgivningsfunktion er blevet omkalfatret. Information omkring dette kan ses på Assens Kommunes hjemmeside. Som en styringsmæssig understøttelse af dagtilbud og skolers pædagogiske og didaktiske udvikling mod inklusion, og som effekt af blok 8 budget 11 i forhold til udvikling, omorganisering og styring af den specialpædagogiske bistand, er der blevet gennemført en udviklingsproces med mål om omlægning af de økonomiske midler fra specialområdet til almenområdet. Resultatet heraf er en politisk besluttet incitamentstyret tildelingsmodel. Informationer omkring den incitamentstyrede tildelingsmodel på specialområdet er tilgængelig på Aksen. Strukturændringerne og hermed etableringen af 7 områdeinstitutioner under dagtilbudsloven samt 7 landsbyordninger med samdrift mellem dagtilbud og skole under Folkeskoleloven er blevet midtvejsevalueret. Der planlægges en afsluttende evaluering i forbindelse med afslutning af indsatsområdet i udgangen af Informationer omkring fundene i evalueringen er tilgængelige på Assens Kommunes hjemmeside. Kompetenceudvikling mod inklusion I skoleårene vil der som opfølgning på statusnotatet på baggrund af de decentrale udviklingsstartegier blive gennemført kompetenceudvikling målrette inkluderende pædagogik og didaktik. I foråret 2013 deltog 12 medarbejdere fra dagtilbuds-, 11 fra skoleområdet samt 2 medarbejdere fra ørn og Familie heltidsstudium med 3 moduler af 6 i Pædagogisk Diplomuddannelse. 8

9 I perioden september 2013 februar 2014 er gennemført et fælles aktionslæringsforløb for almene medarbejdere i dagtilbud og skoler. Dele af kompetenceudviklingen berører alle medarbejdere på dagtilbuds og skoleområdet, og herunder også medarbejdere i kompetencecentret under Familie, Unge og Uddannelse i Assens Kommune Fælleskommunal læsestrategi Visionen for læsning er følgende: At læse for at opleve At læse for at lære I Asens Kommune er målet, at alle elever udvikler deres læselyst og potentialer i læsning gennem motiverende og kvalificerende læseundervisning. Der er fokus på læsning i alle fag, og it er en integreret del af al læse og skriveundervisning. Den fælles vision for læsning angiver veje og handlinger til visionen både på decentralt, skoleniveau og centralt, kommunalt niveau. Dette gøres i forhold til følgende temaer: Læseforståelse gennem læselyst og læseglæde Læsning i alle fag alle lærere er læselærer Digitale læremidler som bærende kraft Særlige ressourcepersoner Forberedende læsning og sproglig opmærksomhed i dagtilbud Skole hjem samarbejdet omkring læsning Elever i læsevanskeligheder den specialiserede indsats Skolelederens ledelse af en fokuseret læseudvikling Evaluering af læsning Vision for læsning ses som en bærende del af indsatsen I Assens Kommune lykkes alle børn, hvor barnets sproglige og læsemæssige udvikling er af afgørende betydning for udkommet af grundskoleforløbet. Indsatsen løber i skoleårene 2010/11, 2011/12, 2012/13 og 2013/14. Vision for læsning er tilgængelig på Aksen og på kommunens hjemmeside Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi for digitalisering af dagtilbud og skole Strategien for den digitale udvikling i dagtilbud, landsbyordninger og skoler, ungdomsskolen, tosprogsområdet og specialområdet i Assens Kommune er politisk besluttet i ørne og Undervisningsudvalget februar Formålet for arbejdet med strategien er som følger: 9

10 I Assens kommune er digitale medier kilde til innovative og inkluderende læreprocesser, der motiverer både børn, unge, medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, hvor alle er medskabere. Arbejdet er præget af nysgerrighed og åbenhed fra alle sider med udgangspunkt i en professionel, didaktisk tilgang til læring og udvikling, der kvalificerer alle børn og unge til at navigere i og præge samfundet som kompetente mediebrugere. Strategien angiver effektmål og handlingstiltag i et flerårigt perspektiv både på decentralt og centralt niveau i forhold til: Leg læring og udvikling det digitale i dagtilbud Den digitale landsbyordning, skole og ungdomsskole Digitale læremidler It i specialpædagogik, flersprogsudvikling og inklusion Kommunikation og videndeling Digitale kompetencer It infrastruktur Ledelse og organisering Strategien er udviklet gennem et længerevarende udviklingsprojekt på tværs i den samlede organisation, og det tager blandt andet afsæt de fem projekter, der rammesætter den digitale udvikling i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Matematik som indsats Det fælleskommunale indsatsområde påbegyndes 1. august 2013, og løber i en treårig skoleperiode. I forbindelse med igangsættelsen af matematik som indsats vil der blive udarbejdet en fælles strategi for arbejdet, indhold i udviklingsprocessen samt effektmål for arbejdet både centralt og decentralt. 1.3 ørne- og Uddannelsesudvalgets dialogmøder med de decentrale bestyrelser ørne- og Uddannelsesudvalget afholder følgende møder med bestyrelserne: Temamøder om kvalitetsaftaler Fælles temamøder for dagtilbud og skoler esøgsrunde én gang i hver valgperiode 1.4 Kommunalt tilsyn 10

11 Ifølge Folkeskolelovens 40a skal kommunalbestyrelsen udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal være politisk behandlet og godkendt senest den 31. marts året efter. Assens Kommune skal derudover føre tilsyn med interne skoler ved dag- og døgntilbuddene Lærkeskolen Storskoven Tilsyn udføres af Assens Kommune. Den ordinære tilsynsvirksomhed medfører mindst 2 årlige tilsynsbesøg på skolerne. Tilsynet afrapporterer efter hvert tilsynsbesøg. Tilsynet har ret til at fremmøde uanmeldt, men skal i det daglige tilrettelægge sin virksomhed i samarbejde med skolerne. Assens Kommune fører endvidere tilsyn med elever, der bliver hjemmeundervist som privatister. Tilsynsvirksomheden udføres af den folkeskole, som privatisten distriktsmæssigt tilhører, med minimum 1 årligt tilsynsbesøg i hjemmet. 1.5 Skolebestyrelsens beføjelser Delegationsplan for Assens Kommune yrådet delegerer kompetence i henhold til nedenstående delegationsplan. yrådet kan helt eller delvis delegere sine beføjelser efter folkeskoleloven til skolebestyrelserne bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen. eslutningstager iht. loven () eslutningstager efter delegation. U Udtaleret iht. loven (U) Udtaleret efter yrådets beslutning. DE ØKONOMISKE RAMMER K UU Vicedirektør S Leder 11

12 40, stk. 2, nr. 1. evillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler (U) 44, stk. 3, Godkendelse af skolens budget K UU Vicedirektør S Leder 50, stk. 1, nr. 1, 50, stk.1, nr. 2, 50, stk.1, nr. 3, 50, stk. 2, 50, stk. 7, 40, stk. 6, og 44, stk. 7, Fastsættelse af betaling for deltagelse i undervisning i fritiden efter 3, stk. 6, Fastsættelse af betaling for voksnes deltagelse i undervisning efter 3, stk. 8, Fastsættelse af betaling for deltagelse i kulturcenteraktiviteter, jf. 3, stk. 9, Fastsættelse af betaling for SFO, jf. 3, stk. 7, etaling af forplejning på ekskursioner, lejrskoler og skolerejser Ansættelse af skoleleder () Ansættelse og afsked () K UU Vicedirektør S Leder () Velfærdsdirektør U 40, stk. 6 Afsked af skoleleder () Velfærdsdirektør 40, stk. 6, og 44, stk. 7, Ansættelse af lærere og skolens øvrige personale (U) 12

13 40, stk. 6 Afsked af skolens lærere () 40, stk. 6 Afsked af skolens øvrige personale K UU Vicedirektør S Leder 14a, stk. 2 24, stk. 4, Skolestruktur og indhold K UU Vicedirektør S Leder Ferieplaner () (U) eslutning om nedlæggelse af selvstændig skole 26 efordring (U) 33, stk. 2 33, stk. 2 33, stk. 3 og stk. 4, 34, stk. 2, 36, stk. 3 36, stk. 5, 40, stk. 1, Iværksættelse af hjemmeundervisning som privatister Tilsyn og prøveafholdelse for hjemmeunderviste privatister Godkendelse af visse børns opfyldelse af undervisningspligten uden for folkeskolen Godkendelse af udsættelse af barns undervisning med et år ud over undervisningspligtens indtræden Retningslinjer for. frit skolevalg Fastsættelse af tidsfrist for indskrivning Retningslinjer om indskrivning og optagelse () () () () U (U) (U) (U) () 13

14 40, stk. 2, Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes virksomhed U 40, stk. 2, nr. 2, K UU Vicedirektør S Leder Antallet af skoler U 40, stk. 2, nr. 3, 40, stk. 2, nr. 2, 40, stk. 2, nr. 2 40, stk. 2, nr. 2, 40, stk. 2, nr. 5, 40, stk. 2, nr. 5 40, stk. 2, nr. 6, 40, stk. 2, nr. 6, 40, stk. 2, nr. 6 Fastlæggelse af skoledistrikter Rammerne for klassetrin på hver enkelt skole Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand jf. 3 og 4 Rammer for specialundervisning Rammer for klassedannelse Rammer for timetal U Generelle retningslinjer jf. 3, stk. 8, voksne i undervisningen på klassetrin Generelle retningslinjer jf. 3, stk. 9, kulturcenteraktiviteter Generelle retningslinjer jf. 3, stk. 4, indgåelse af samarbejder () () () () U U U U U (U) (U) (U) 14

15 40, stk. 2, nr. 7, 40, stk. 3, 40, stk. 4 44, stk. 4 eslutning om hel eller delvis forplejning (madordninger) Godkendelse af læseplaner Mål og indholdsbeskrivelser i SFO Værdiregelsæt Se Assens Kommunes delegeringsplan (U) K UU Vicedirektør S Leder () (U) () 2 Skolestruktur 2.1 Antal skoler, landsbyordninger og skoledistrikter Assens kommunale Skolevæsen omfatter 7 almene folkeskoler og 7 landsbyordninger(samdrift mellem dagtilbud og skole i landdistrikt) med hvert sit skoledistrikt. Herudover 1 specialskole og 1 helhedsskole, som er beskrevet i afsnit 4.2. Distriktsinddelingen i Assens Kommune er således: Distrikt:Skole: Skolekode: Adresse: 01 Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 02 Haarby Skole Sportsvej 16, 5683 Haarby 03 Ebberup Skole Skolevej 4, 5631 Ebberup 04 rylle Skole Tobovej 43, 5690 Tommerup 05 Salbrovadskolen Salbrovad 28, 5610 Assens 06 Tallerupskolen Lilleskovvej 3, 5690 Tommerup 07 Tommerup Skole Stadionvænget 7, 5690 Tommerup 08 Verninge Skole Langstedvej 1, 5690 Tommerup 09 Assensskolen Skelvej 29, 5610 Assens 10 Skallebølle Skole Kelstrupvej 84, 5492 Vissenbjerg 11 Gummerup Skole yvejen 57, 5620 Glamsbjerg 12 Vissenbjerg Skole Søndersøvej 14, 5492 Vissenbjerg 13 Aarupskolen Møllebakken 31, 5560 Aarup 22 Glamsbjergskolen Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg Antal klassetrin Skoler med landsbyordning klassetrin 15

16 Gummerup Skole Skallebølle Skole Salbrovadskolen rylle Skole Verninge Skole Dreslette Skole (fra 7. kl. til Glamsbjergskolen) (fra 7. kl. til Vissenbjerg Skole) (fra 7. kl. til Assensskolen) (fra 7. kl. til Tallerupskolen) (fra 7. kl. til Tommerup Skole) (fra 7. kl. til Haarby Skole) Skole med landsbyordning klassetrin Ebberup Skole Skoler med klassetrin Aarupskolen Tommerup Skole Tallerupskolen Vissenbjerg Skole Assensskolen Haarby Skole Skoler med klassetrin Glamsbjergskolen Skolefritidsordninger I Assens Kommune er der etableret skolefritidsordninger ved alle skoler. Skolefritidsordningerne optager børn, der er optaget i skolen i børnehaveklasse til 3. klasse. Fastsættelse af åbningstider i skolefritidsordningen besluttes decentralt ud fra det givne antal åbningstimer. Fastsættelse af åbningstiderne sker ved skoleårets start. Fastsættelse af åbningstider i skolefritidsordningen er vedtaget af yrådet den 28. marts Retningslinjer for feriepasning: Der er ferielukket i de kommunale SFO'er i 4 uger om året - de sidste 3 uger af juli, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. Der vil i ferierne være åbent i 6 SFO'er i kommunen. Tildeling til skolefritidsordninger er i 2014: Der tildeles et fast beløb pr. barn i SFO uanset klassetrin. eløbet er i 2014 prisniveau kr. pr. barn pr. år. eløb pr. barn skal dække alle udgifter i forbindelse med pasning af børn (løn, vikar, materialer mv.) med undtagelse af ledelse og øvrig drift. Til ledelse tildeles 10 timer pr. uge plus 0,1 timer pr. uge pr. barn. Forældrebetalingen er pr. 1. august 2014: 16

17 1.590 kr. i 11 måneder for heltidspasning 611 kr. i 11 måneder for morgenpasning 756 kr. i 11 måneder for klippekort 8 faste dage om måneden Skoler med landsbyordninger Skoler med landsbyordning findes på Gummerup, Dreslette, Salbrovad, Skallebølle, rylle, Verninge og Ebberup skoler. Skolerne har både børnehave, SFO og skole som tilbud med fælles ledelse. Retningslinjer for feriepasning: Der er ferielukket i 4 uger om året - de sidste 3 uger af juli, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. ørnehavebørnene i landsbyordningerne tilbydes pasning i områdeinstitutionerne/landsbyordninger. Der vil i ferierne være åbent i 6 områder. Der tildeles et beløb pr. barn svarende til beløb pr. barn i de øvrige børnehaver. Til ledelse i børnehaven tildeles et fast beløb. 3 Undervisningens ordning 3.1 Rammebestemmelser folkeskolen 0. 9.klasse Ifølge folkeskolelovens 3 omfatter folkeskolen en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og klasse samt en 1-årig 10. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Aldersintegrerede klasser I forbindelse med implementering af folkeskolereformen er det vedtaget at oprette aldersintegrerede klasser Elevernes timetal Den enkelte skolebestyrelse tager stilling til timefordelingsplanen på de enkelte årgange ud fra gældende lovgivning. Der kan oprettes aldersintegrerede klasser i børnehaveklasse 2. klasse, og den enkelte skole finder eget niveau Tildelingsmodel klasse inklusiv almindelig specialundervisning eløb pr. barn Der tildeles et gradueret beløb pr. barn. eløbene for 2014, er som følger: 17

18 eløb pr. barn I alt Indeks klasse , klasse , klasse ,45 eløb pr. barn er gradueret efter gennemsnitligt timetal i indskoling, mellemtrin og udskoling. Eftersom elever i udskoling skal have flere timer end elever i mellemtrin og indskoling, så tildeles et større beløb. I indskolingen er medregnet timer til aldersintegrerede klasser. eløbet skal dække udgifter til almindelig undervisning, aldersintegrerede klasser, holddeling og almindelig specialundervisning (løn, vikar, materialer mv.) Ledelse Der tildeles én leder pr. skole + 0,0093 stilling for hver én elev over 200. Løn til skolelederen budgetteres efter vedkommendes faktiske løn. Ledelse ud over skolelederen budgetteres på følgende måde: Der budgetteres med en hel gennemsnitlig lederløn fratrukket en andel lærerløn svarende til den del som afdelingslederen skal fungere som almindelig lærer. Hvis der f.eks. tildeles en halv stilling ud over skolelederen budgetlægges med en hel leder minus ½ lærerstilling. Skolen bliver altså kompenseret for den ekstra udgift som skolen har, når mellemlederen skal undervise. Udsættelse af skolestart I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Et barn kan få udsat skolestart et år senere end undervisningspligten indtræder, når det begrundes i barnets udvikling. Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år. eslutningskompetencen om udsættelse af skolestart er i Assens Kommune delegeret til skolelederne. For yderligere information se: under Vejledning ligger dokumentet Vejledning om udsættelse af skolestart. Fordeling af midler til inklusion og støtte i skoleåret Inklusion samt støtte til børn, der modtager under 12 timers specialundervisning pr. uge, fordeles med et gradueret beløb pr. elev. Inklusion samt støtte til elever tildeles med et fast beløb pr. barn, der skal dække specialundervisning og betaling til den skole, der har LKT-klasser eller specialklasser. 18

19 I 2014 tildeles følgende: eløb pr. barn I alt klasse klasse klasse Undervisning af to-sprogede samt tolkning Der fordeles 195 lektioner til 7 skoler (i 2014), incl. Assensskolen. Herudover afsættes 6 timer til koordineret ledelse på Assensskolen og beløb til 2-sprogsprojekt i Ungdomsskoleregi. eløb til tolkning er fordelt med et grundbeløb til det koordinerende sprogcenter og et beløb, som indgår i det tildelte beløb pr. barn uafhængig af antallet af tosprogede elever Tildelingsmodel 10. klasse Til 10. klasse tildeles et beløb pr. elev. eløb pr. barn er kr. Til ledelse af 10. klassecenteret tildeles som udgangspunkt 420 timer pr. år samt 4 timer pr. elev pr. år Fagenes timetal I Assens Kommune er det vedtaget, at den enkelte skolebestyrelse tager stilling til timefordelingsplanen på de enkelte årgange ud fra gældende lovgivning. Minimumstimetal og vejledende timetal fremgår af Ministeriet for ørn og Undervisnings hjemmeside: De obligatoriske fag, de obligatoriske emner og tilbudsfag tilbydes i overensstemmelse med folkeskolelovens 5, stk. 2 og 7. Valgfag, tværgående emner og problemstillinger samt praktik og brobygning tilbydes ligeledes i overensstemmelse med folkeskoleloven, 9. Tværgående emner og problemstillinger Ifølge folkeskolelovens 5 vælges og tilrettelægges indholdet i undervisningen, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger. 19

20 Nye tiltag i folkeskolen som følge af folkeskolereformen I forbindelse med reformen er en række nye tiltag implementeret i loven, herunder Understøttende undervisning ( 16a) Motion og bevægelse ( 15, stk. 1) Frivillig lektiehjælp og faglig fordybelse ( 15, stk. 2 og 3) Der er udarbejdet overordnede mål, rammer og principper i Assens Kommune. Det bemærkes, at Motion og bevægelse samt Faglig fordybelse er en del af den understøttende undervisning. Frivillig lektiehjælp er placeret inden for skoletiden. Skolebestyrelsen udarbejder principper for gennemførelse på skolen. robygning Et brobygningsforløb består af både vejledning og undervisning og forudsætter et samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Vejledningen foretages af UUO. Formålet med brobygningsforløb er at give større sikkerhed i at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse og at udvikle faglige og personlige kompetencer. robygning har som mål, at flere unge får bedre baggrund for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. estemmelserne vedr. brobygning fremgår af Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og ekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. Yderligere oplysninger om brobygningsforløb i forhold til 8., 9. og 10. klasses elever findes på Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn s hjemmeside Specialundervisning på skolen Henvisning og visitation til decentrale specialundervisningstiltag afgøres af den enkelte skoleleder. Henvisning og visitation til anden specialundervisning sker via indstilling til centralt visitationsudvalg. Ifølge folkeskolelovens 3, stk. 2 gives der specialundervisning til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tildeling til specialundervisning er indeholdt i tildelingsmodellens pris per barn. Ifølge folkeskolelovens 44, stk. 2 fastsætter skolebestyrelsen principper for skolens virksomhed, herunder specialundervisningen. 20

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Bilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. november 2017 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætning for Assens Kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision 2018 for Assens

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Ifølge Poul-Erik er der ingen kommentarer fra hverken MED-udvalg eller skolebestyrelse.

Ifølge Poul-Erik er der ingen kommentarer fra hverken MED-udvalg eller skolebestyrelse. From: Susanne Nymand Pedersen Sent: 18 Sep 2017 11:47:54 +0200 To: Marianne Larsen Cc: Poul-Erik Svendsen Subject: VS: Høring - Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Attachments: CaseNo17-10438_#128689-17_v1_Styrelsesvedtægt

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn Projektplan for I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud og Skole 1 Indledning Denne projektplan har til formål at informere om rammer og skabe retning under implementeringen af kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer 3-11-2016 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Notat Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser ved 11

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven 5, stk. 4 Eleverne kan tilbydes undervisning i fransk i stedet for tysk på 7.-9. klassetrin 5, stk. 5 Der er mulighed for at give undervisning i fag tidligere end angivet i 5, stk. 2-4 5, stk. 6 Der gives

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering Folkeskolen Kompetencens placering Bemærkninger Uddelegering af rådmandens kompetence Overordnet ansvar for folkeskolen for drift af folkeskolen Jvf. Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt folkeskolen for opfyldelse

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Til: Esben Krægpøth Kopi til: - Fra: Margit Just 24. april 2017 Sags id: - Børnepakken - fordeling af budget Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen. Gældende fra 1. december 2009

Bilag til styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen. Gældende fra 1. december 2009 Bilag til styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Gældende fra 1. december 2009 Revideret 12. november 2013 Indholdsfortegnelse Målsætning for Norddjurs kommunale Skolevæsen... 3 Politikker

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

FORORD. 3 1. INDLEDNING. 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE DEL I. 6 2.

FORORD. 3 1. INDLEDNING. 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE DEL I. 6 2. Udkast Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN... 4 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE... 4 DEL I. HELHEDSVURDERING, OPFØLGNING

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kerteminde kommunes skolevæsen 28-06-2007 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1- yrådet...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg...3 Mødevirksomhed...4 Forretningsorden...4

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune ilag til styrelsesvedtægt for skoleområdet i rønderslev Kommune, skoleåret 2016-17 og frem ilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i rønderslev Kommune Indhold 1. Indledning... 2 1.1 egrebsafklaring...

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Indhold Forord...3 Understøttende undervisning...4 Samarbejde med foreningsliv, musikskole, ungdomsskole og kulturliv...6

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 Ansøger Kommunenavn: Assens Kommune Kontaktperson: Pædagogisk konsulent: Kirsten Thingholm, kithi@assens.dk 1. Beskrivelse af projekt (Kort beskrivelse

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den 13.11 2012 Revideret august 2014 som følge af skolereformen Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Delegation af beslutningskompetence

Delegation af beslutningskompetence Delegation af beslutningskompetence 2016 Kompetencefordeling for ørne- og Uddannelsesudvalget Direktørområdet Velfærd juli 2016 Sags id: 16/10352 ndledning en i Assens Kommune er udarbejdet med henblik

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere