Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen Visioner Vision 2018 for Assens Kommune ørn og ungepolitik Vision for Dagtilbud og Skole Masterplan for ørn og kultur Indsatsområder I Assens Kommune lykkes alle børn Fælleskommunal læsestrategi Pædagogisk og didaktisk digitalisering Matematik som indsats ørne- og Uddannelsesudvalgets dialogmøder med de decentrale bestyrelser Kommunalt tilsyn Skolebestyrelsens beføjelser 11 2 Skolestruktur Antal skoler, landsbyordninger og skoledistrikter Antal klassetrin Skolefritidsordninger Skoler med landsbyordninger 17 3 Undervisningens ordning Rammebestemmelser folkeskolen klasse Aldersintegrerede klasser Elevernes timetal Tildelingsmodel o.-9. klasse inklusiv almindelig specialundervisning Tildelingsmodel 10. klasse Fagenes timetal Specialundervisning på skolen 20 4 Fælles kommunale opgaver Pædagogisk psykologisk rådgivning Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Pilehaveskolen Specialklasser Helhedsskole og LKT-klasse Læsegrupper Undervisning i dansk som andetsprog 23 2

3 klasse Ungdommens Uddannelsesvejledning 24 5 Andre forhold Indskrivning/optagelse af elever Retningslinjer for frit skolevalg Skolebefordring Pædagogisk læringscenter Samarbejde med den kommunale ungdomsskole Samarbejde med den kommunale musikskole Tilbud til voksne Undervisning i fritiden Indgåelse af samarbejder Kulturcenteraktiviteter Specialpædagogisk bistand i førskolealderen Henvisning til undervisning på andre skoler Læseplaner Ferieplan Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser Ekskursioner og lejrskoler Skolerejser Forplejning 30 6 Økonomi Særlige bemærkninger Ejendomsudgifter 31 7 Delegation Decentralisering Skolerejser og lejrskoler Konfirmationsforberedelse efordring Overenskomst mellem Region Syddanmark og Assens Kommune 32 3

4 1 Målsætning for Assens kommunale Skolevæsen Folketinget har overordnet vedtaget love og en lang række bestemmelser gældende for uddannelsesområdet. Lovgivning der dækker området: Folkeskoleloven Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne Lov om elevers og studerendes uddannelsesmiljø ekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge (med hjemmel i Sundhedsloven) Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Dagtilbudsloven 1.1 Visioner Vision 2018 for Assens Kommune Vilje til vækst Mål Alle får uddannelse Helhedsorienterede læringsmiljøer Vi ønsker at skabe et godt fundament for kommunens børn og unge. Vi vil udvikle dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel, der fremmer lysten til at lære. Højere uddannelsesniveau Vi har fokus på, at flest muligt gennemfører en uddannelse. Vi vil være blandt de kommuner på Fyn, hvor flest unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi vil i fællesskab arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for vores erhvervsliv. Attraktivt uddannelsesmiljø Vi udvikler en dynamisk ungdomskultur og et attraktivt uddannelsesmiljø. Sammenhængende uddannelsesforløb 4

5 Skoler, ungdomsuddannelser, kursusudbydere og andre uddannelsesrettede tilbud arbejder sammen om at sikre, at unge i alle aldre får det bedst mulige uddannelsesforløb Se visionen i sin helhed på Assens Kommunes hjemmeside ørn og ungepolitik Et godt børneliv et fælles ansvar En sammenhængende børnepolitik i Assens Kommune En af de væsentligste udfordringer i ørn og Undervisning i Assens Kommune vil være at få skabt en sammenhængende, dynamisk organisation inden for dagtilbud og børnesundhed, undervisning og børn og unge, hvor den fælles opgave er at sikre kvalitet, udvikling, samarbejde og opfølgning på de mål og indsatsområder, der bliver vedtaget politisk centralt og i Assens Kommune. En anden væsentlig udfordring vil være at få skabt en kultur, hvor det bl.a. er et fælles ansvar - på tværs af forvaltningsområder - at sikre børn og unge et godt liv i Assens Kommune. Formål at skabe en fælles forståelse og opfattelse af visioner, politiske mål og konkrete handlinger i hverdagen. at understøtte forældre, sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, PPR, idrætsorganisationer og kulturelle foreninger i, at børn og unges generelle og særlige behov bliver tilgodeset bedst muligt. at sikre sammenhængen mellem den generelle indsats, den specifikt forebyggende indsats og den særlige indsats over for børn og unge. at skabe rammer for, at forældre, lærere, pædagoger, idrætsledere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre kan give børn og unge en tryg, lærerig og udviklende tilværelse. at være et styringsredskab, der dels medvirker til at sikre en sammenhængende indsats for et godt børne- og ungeliv i Assens Kommune, dels medvirker til at beskrive klare vilkår og forventninger til ledelse og medarbejdere i forhold til arbejdet med børn og unge. Den samlede ørn- og ungepolitik findes på Assens Kommunes hjemmeside 5

6 1.1.3 Vision for Dagtilbud og Skole I Assens Kommune lykkes alle børn Visionen gælder for børn og unge mellem 0 og 18 år. Kommunen ønsker med visionen at skabe retning og vise omverdenen, at den har et fremadrettet og fælles perspektiv. Udgangspunktet er altid barnets/den unges liv. Visionen henter sit grundlag i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Den sammenhængende ørn- og Ungepolitik, Kvalitetsaftalen i ørn og Undervisning samt i Assens Kommunes Vision 2018 Vilje til vækst. Visionens 4 perspektiver konkretiserer målene fra Assens Kommunes Vision 2018, Vilje til vækst Alle får uddannelse og er følgende: At skabe inkluderende dagtilbud og skoler At skabe høj faglighed i dagtilbud og skoler gennem engagerede og kompetente medarbejdere At skabe lyst til udvikling og læring i dagtilbud og skoler At skabe tryghed og sammenhænge i barnets/den unges liv De fire perspektiver er uddybet nærmere i en pjece, som findes på Assens Kommunes hjemmeside Masterplan for ørn og Kultur I 2009 blev der udarbejdet Masterplan for ørn og Kultur. Formålet med masterplanen har været at udarbejde en samlet plan for udvikling af dagtilbud, skoler og sports- og fritidsfaciliteter i Assens Kommune for de kommende 15 år. Masterplanen findes på Assens Kommunes hjemmeside. 1.2 Indsatsområder Følgende fokus- og indsatsområder samt handletiltag for skoleårene 2012/2013 og 2013/2014 er besluttet og beskrevet i Skolernes Kvalitetsrapport, 5. generation. I Assens Kommune lykkes alle børn (afsluttet skoleåret 2013/14) Fælleskommunal læsestrategi (slut skoleåret 2013/14) Didaktisk digitalisering strategi for digitalisering af dagtilbud og skoler Matematik som indsats (skoleårene 2013/14, 14/15 samt 15/16) 6

7 Skolernes kvalitetsrapporter kan findes på skolernes hjemmesider, og den af yrådet vedtagne 5. generations kvalitetsrapport for skolevæsenet i Assens (vedr. skoleårene 2010/2011 og 2011/2012) findes på Assens Kommunes hjemmeside. At rapporten er toårig skyldes, at Assens Kommune via udfordringsretten har søgt og fået dispensation fra årlig udarbejdelse af rapporten. Det blev i den forbindelse besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en årlig statusredegørelse i forhold til skolernes rammebetingelser og resultater. Skolernes rammebetingelser er behandlet i byrådet i foråret Den samlede Skolernes Kvalitetsrapport vil således blive udarbejdet på baggrund skolerapporter, der dækker skoleårene samt I forbindelse med folkeskolereformen er det besluttet, at der fremover skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. Den første kvalitetsrapport efter den almindelige kadence skal udarbejdes i skoleåret 2015/16 og omhandle skoleåret 2014/15. Med henblik på at understøtte gennemførelsen af folkeskolereformen skal der desuden udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15, som skal omhandle skoleåret 2013/14. Den enkelte kommune kan udforme kvalitetsrapporten, så den passer til de lokale behov. I forbindelse med kvalitetsrapporterne besluttes kommende kommunale indsatsområder I Assens Kommune lykkes alle børn Projekt I Assens Kommune lykkes alle børn tager udgangspunkt i følgende perspektiver: Inklusion og rummelighed har på både dagtilbudsområdet og skoleområdet gennem de 3 sidste års arbejde med kvalitetsaftaler og kvalitetsrapporter været et tema, der beskrives som værende en væsentlig udfordring i den pædagogiske hverdag. Udgifterne og visitering til det specialpædagogiske område stiger både på nationalt og kommunalt plan, og der er i den forbindelse et behov for at igangsætte en udvikling mod en inkluderende læringskultur i både dagtilbud og skoler i Assens Kommune. I forbindelse med yrådets beslutning vedrørende budget 2011 er der organisatorisk behov for et forandringsprojekt, der kan implementere en ny ledelses og organisationsstruktur på dagtilbuds og skoleområdet. Arbejdet med decentrale udviklingsstrategier skal således være det fælles omdrejningspunkt. Det overordnede formål med projekt I Assens Kommune lykkes alle børn er at skabe bæredygtige og inkluderende dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings- og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. Dette formål ses særligt i forhold til en fremadrettet udvikling af dagtilbud og skoler, der: Fungerer som optimale udviklings og læringsmiljøer for børn og unge 7

8 Spejler samtiden og tilgodeser familiers behov og krav til dagtilbud og skoler i Assens Kommune. Skaber rum og mulighed for professionsudvikling af kommunens nuværende og kommende medarbejdere og ledere som attraktive arbejdspladser. Endvidere er projektet I Assens Kommune lykkes alle børn etableret som det forandringsprojekt, der skal implementere yrådets beslutning i forbindelse med budgetforlig 2011, hvor budgetforlig 2011 rammesætter en ny ledelses og organisationsstruktur på dagtilbuds og skoleområdet samt en ændret organisering og styring af det specialpædagogiske område mod øget inklusion. I Assens Kommune Lykkes Alle ørn udviklingsstatus Den centrale organisation har i forbindelse med projekt I Assens Kommune Lykkes alle ørn gennemført et udviklingsforløb, hvor både visitationsprocesser samt den pædagogisk psykologiske rådgivningsfunktion er blevet omkalfatret. Information omkring dette kan ses på Assens Kommunes hjemmeside. Som en styringsmæssig understøttelse af dagtilbud og skolers pædagogiske og didaktiske udvikling mod inklusion, og som effekt af blok 8 budget 11 i forhold til udvikling, omorganisering og styring af den specialpædagogiske bistand, er der blevet gennemført en udviklingsproces med mål om omlægning af de økonomiske midler fra specialområdet til almenområdet. Resultatet heraf er en politisk besluttet incitamentstyret tildelingsmodel. Informationer omkring den incitamentstyrede tildelingsmodel på specialområdet er tilgængelig på Aksen. Strukturændringerne og hermed etableringen af 7 områdeinstitutioner under dagtilbudsloven samt 7 landsbyordninger med samdrift mellem dagtilbud og skole under Folkeskoleloven er blevet midtvejsevalueret. Der planlægges en afsluttende evaluering i forbindelse med afslutning af indsatsområdet i udgangen af Informationer omkring fundene i evalueringen er tilgængelige på Assens Kommunes hjemmeside. Kompetenceudvikling mod inklusion I skoleårene vil der som opfølgning på statusnotatet på baggrund af de decentrale udviklingsstartegier blive gennemført kompetenceudvikling målrette inkluderende pædagogik og didaktik. I foråret 2013 deltog 12 medarbejdere fra dagtilbuds-, 11 fra skoleområdet samt 2 medarbejdere fra ørn og Familie heltidsstudium med 3 moduler af 6 i Pædagogisk Diplomuddannelse. 8

9 I perioden september 2013 februar 2014 er gennemført et fælles aktionslæringsforløb for almene medarbejdere i dagtilbud og skoler. Dele af kompetenceudviklingen berører alle medarbejdere på dagtilbuds og skoleområdet, og herunder også medarbejdere i kompetencecentret under Familie, Unge og Uddannelse i Assens Kommune Fælleskommunal læsestrategi Visionen for læsning er følgende: At læse for at opleve At læse for at lære I Asens Kommune er målet, at alle elever udvikler deres læselyst og potentialer i læsning gennem motiverende og kvalificerende læseundervisning. Der er fokus på læsning i alle fag, og it er en integreret del af al læse og skriveundervisning. Den fælles vision for læsning angiver veje og handlinger til visionen både på decentralt, skoleniveau og centralt, kommunalt niveau. Dette gøres i forhold til følgende temaer: Læseforståelse gennem læselyst og læseglæde Læsning i alle fag alle lærere er læselærer Digitale læremidler som bærende kraft Særlige ressourcepersoner Forberedende læsning og sproglig opmærksomhed i dagtilbud Skole hjem samarbejdet omkring læsning Elever i læsevanskeligheder den specialiserede indsats Skolelederens ledelse af en fokuseret læseudvikling Evaluering af læsning Vision for læsning ses som en bærende del af indsatsen I Assens Kommune lykkes alle børn, hvor barnets sproglige og læsemæssige udvikling er af afgørende betydning for udkommet af grundskoleforløbet. Indsatsen løber i skoleårene 2010/11, 2011/12, 2012/13 og 2013/14. Vision for læsning er tilgængelig på Aksen og på kommunens hjemmeside Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi for digitalisering af dagtilbud og skole Strategien for den digitale udvikling i dagtilbud, landsbyordninger og skoler, ungdomsskolen, tosprogsområdet og specialområdet i Assens Kommune er politisk besluttet i ørne og Undervisningsudvalget februar Formålet for arbejdet med strategien er som følger: 9

10 I Assens kommune er digitale medier kilde til innovative og inkluderende læreprocesser, der motiverer både børn, unge, medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, hvor alle er medskabere. Arbejdet er præget af nysgerrighed og åbenhed fra alle sider med udgangspunkt i en professionel, didaktisk tilgang til læring og udvikling, der kvalificerer alle børn og unge til at navigere i og præge samfundet som kompetente mediebrugere. Strategien angiver effektmål og handlingstiltag i et flerårigt perspektiv både på decentralt og centralt niveau i forhold til: Leg læring og udvikling det digitale i dagtilbud Den digitale landsbyordning, skole og ungdomsskole Digitale læremidler It i specialpædagogik, flersprogsudvikling og inklusion Kommunikation og videndeling Digitale kompetencer It infrastruktur Ledelse og organisering Strategien er udviklet gennem et længerevarende udviklingsprojekt på tværs i den samlede organisation, og det tager blandt andet afsæt de fem projekter, der rammesætter den digitale udvikling i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Matematik som indsats Det fælleskommunale indsatsområde påbegyndes 1. august 2013, og løber i en treårig skoleperiode. I forbindelse med igangsættelsen af matematik som indsats vil der blive udarbejdet en fælles strategi for arbejdet, indhold i udviklingsprocessen samt effektmål for arbejdet både centralt og decentralt. 1.3 ørne- og Uddannelsesudvalgets dialogmøder med de decentrale bestyrelser ørne- og Uddannelsesudvalget afholder følgende møder med bestyrelserne: Temamøder om kvalitetsaftaler Fælles temamøder for dagtilbud og skoler esøgsrunde én gang i hver valgperiode 1.4 Kommunalt tilsyn 10

11 Ifølge Folkeskolelovens 40a skal kommunalbestyrelsen udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal være politisk behandlet og godkendt senest den 31. marts året efter. Assens Kommune skal derudover føre tilsyn med interne skoler ved dag- og døgntilbuddene Lærkeskolen Storskoven Tilsyn udføres af Assens Kommune. Den ordinære tilsynsvirksomhed medfører mindst 2 årlige tilsynsbesøg på skolerne. Tilsynet afrapporterer efter hvert tilsynsbesøg. Tilsynet har ret til at fremmøde uanmeldt, men skal i det daglige tilrettelægge sin virksomhed i samarbejde med skolerne. Assens Kommune fører endvidere tilsyn med elever, der bliver hjemmeundervist som privatister. Tilsynsvirksomheden udføres af den folkeskole, som privatisten distriktsmæssigt tilhører, med minimum 1 årligt tilsynsbesøg i hjemmet. 1.5 Skolebestyrelsens beføjelser Delegationsplan for Assens Kommune yrådet delegerer kompetence i henhold til nedenstående delegationsplan. yrådet kan helt eller delvis delegere sine beføjelser efter folkeskoleloven til skolebestyrelserne bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen. eslutningstager iht. loven () eslutningstager efter delegation. U Udtaleret iht. loven (U) Udtaleret efter yrådets beslutning. DE ØKONOMISKE RAMMER K UU Vicedirektør S Leder 11

12 40, stk. 2, nr. 1. evillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler (U) 44, stk. 3, Godkendelse af skolens budget K UU Vicedirektør S Leder 50, stk. 1, nr. 1, 50, stk.1, nr. 2, 50, stk.1, nr. 3, 50, stk. 2, 50, stk. 7, 40, stk. 6, og 44, stk. 7, Fastsættelse af betaling for deltagelse i undervisning i fritiden efter 3, stk. 6, Fastsættelse af betaling for voksnes deltagelse i undervisning efter 3, stk. 8, Fastsættelse af betaling for deltagelse i kulturcenteraktiviteter, jf. 3, stk. 9, Fastsættelse af betaling for SFO, jf. 3, stk. 7, etaling af forplejning på ekskursioner, lejrskoler og skolerejser Ansættelse af skoleleder () Ansættelse og afsked () K UU Vicedirektør S Leder () Velfærdsdirektør U 40, stk. 6 Afsked af skoleleder () Velfærdsdirektør 40, stk. 6, og 44, stk. 7, Ansættelse af lærere og skolens øvrige personale (U) 12

13 40, stk. 6 Afsked af skolens lærere () 40, stk. 6 Afsked af skolens øvrige personale K UU Vicedirektør S Leder 14a, stk. 2 24, stk. 4, Skolestruktur og indhold K UU Vicedirektør S Leder Ferieplaner () (U) eslutning om nedlæggelse af selvstændig skole 26 efordring (U) 33, stk. 2 33, stk. 2 33, stk. 3 og stk. 4, 34, stk. 2, 36, stk. 3 36, stk. 5, 40, stk. 1, Iværksættelse af hjemmeundervisning som privatister Tilsyn og prøveafholdelse for hjemmeunderviste privatister Godkendelse af visse børns opfyldelse af undervisningspligten uden for folkeskolen Godkendelse af udsættelse af barns undervisning med et år ud over undervisningspligtens indtræden Retningslinjer for. frit skolevalg Fastsættelse af tidsfrist for indskrivning Retningslinjer om indskrivning og optagelse () () () () U (U) (U) (U) () 13

14 40, stk. 2, Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes virksomhed U 40, stk. 2, nr. 2, K UU Vicedirektør S Leder Antallet af skoler U 40, stk. 2, nr. 3, 40, stk. 2, nr. 2, 40, stk. 2, nr. 2 40, stk. 2, nr. 2, 40, stk. 2, nr. 5, 40, stk. 2, nr. 5 40, stk. 2, nr. 6, 40, stk. 2, nr. 6, 40, stk. 2, nr. 6 Fastlæggelse af skoledistrikter Rammerne for klassetrin på hver enkelt skole Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand jf. 3 og 4 Rammer for specialundervisning Rammer for klassedannelse Rammer for timetal U Generelle retningslinjer jf. 3, stk. 8, voksne i undervisningen på klassetrin Generelle retningslinjer jf. 3, stk. 9, kulturcenteraktiviteter Generelle retningslinjer jf. 3, stk. 4, indgåelse af samarbejder () () () () U U U U U (U) (U) (U) 14

15 40, stk. 2, nr. 7, 40, stk. 3, 40, stk. 4 44, stk. 4 eslutning om hel eller delvis forplejning (madordninger) Godkendelse af læseplaner Mål og indholdsbeskrivelser i SFO Værdiregelsæt Se Assens Kommunes delegeringsplan (U) K UU Vicedirektør S Leder () (U) () 2 Skolestruktur 2.1 Antal skoler, landsbyordninger og skoledistrikter Assens kommunale Skolevæsen omfatter 7 almene folkeskoler og 7 landsbyordninger(samdrift mellem dagtilbud og skole i landdistrikt) med hvert sit skoledistrikt. Herudover 1 specialskole og 1 helhedsskole, som er beskrevet i afsnit 4.2. Distriktsinddelingen i Assens Kommune er således: Distrikt:Skole: Skolekode: Adresse: 01 Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 02 Haarby Skole Sportsvej 16, 5683 Haarby 03 Ebberup Skole Skolevej 4, 5631 Ebberup 04 rylle Skole Tobovej 43, 5690 Tommerup 05 Salbrovadskolen Salbrovad 28, 5610 Assens 06 Tallerupskolen Lilleskovvej 3, 5690 Tommerup 07 Tommerup Skole Stadionvænget 7, 5690 Tommerup 08 Verninge Skole Langstedvej 1, 5690 Tommerup 09 Assensskolen Skelvej 29, 5610 Assens 10 Skallebølle Skole Kelstrupvej 84, 5492 Vissenbjerg 11 Gummerup Skole yvejen 57, 5620 Glamsbjerg 12 Vissenbjerg Skole Søndersøvej 14, 5492 Vissenbjerg 13 Aarupskolen Møllebakken 31, 5560 Aarup 22 Glamsbjergskolen Kaj Nielsens Vej 10, 5620 Glamsbjerg Antal klassetrin Skoler med landsbyordning klassetrin 15

16 Gummerup Skole Skallebølle Skole Salbrovadskolen rylle Skole Verninge Skole Dreslette Skole (fra 7. kl. til Glamsbjergskolen) (fra 7. kl. til Vissenbjerg Skole) (fra 7. kl. til Assensskolen) (fra 7. kl. til Tallerupskolen) (fra 7. kl. til Tommerup Skole) (fra 7. kl. til Haarby Skole) Skole med landsbyordning klassetrin Ebberup Skole Skoler med klassetrin Aarupskolen Tommerup Skole Tallerupskolen Vissenbjerg Skole Assensskolen Haarby Skole Skoler med klassetrin Glamsbjergskolen Skolefritidsordninger I Assens Kommune er der etableret skolefritidsordninger ved alle skoler. Skolefritidsordningerne optager børn, der er optaget i skolen i børnehaveklasse til 3. klasse. Fastsættelse af åbningstider i skolefritidsordningen besluttes decentralt ud fra det givne antal åbningstimer. Fastsættelse af åbningstiderne sker ved skoleårets start. Fastsættelse af åbningstider i skolefritidsordningen er vedtaget af yrådet den 28. marts Retningslinjer for feriepasning: Der er ferielukket i de kommunale SFO'er i 4 uger om året - de sidste 3 uger af juli, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. Der vil i ferierne være åbent i 6 SFO'er i kommunen. Tildeling til skolefritidsordninger er i 2014: Der tildeles et fast beløb pr. barn i SFO uanset klassetrin. eløbet er i 2014 prisniveau kr. pr. barn pr. år. eløb pr. barn skal dække alle udgifter i forbindelse med pasning af børn (løn, vikar, materialer mv.) med undtagelse af ledelse og øvrig drift. Til ledelse tildeles 10 timer pr. uge plus 0,1 timer pr. uge pr. barn. Forældrebetalingen er pr. 1. august 2014: 16

17 1.590 kr. i 11 måneder for heltidspasning 611 kr. i 11 måneder for morgenpasning 756 kr. i 11 måneder for klippekort 8 faste dage om måneden Skoler med landsbyordninger Skoler med landsbyordning findes på Gummerup, Dreslette, Salbrovad, Skallebølle, rylle, Verninge og Ebberup skoler. Skolerne har både børnehave, SFO og skole som tilbud med fælles ledelse. Retningslinjer for feriepasning: Der er ferielukket i 4 uger om året - de sidste 3 uger af juli, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. ørnehavebørnene i landsbyordningerne tilbydes pasning i områdeinstitutionerne/landsbyordninger. Der vil i ferierne være åbent i 6 områder. Der tildeles et beløb pr. barn svarende til beløb pr. barn i de øvrige børnehaver. Til ledelse i børnehaven tildeles et fast beløb. 3 Undervisningens ordning 3.1 Rammebestemmelser folkeskolen 0. 9.klasse Ifølge folkeskolelovens 3 omfatter folkeskolen en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og klasse samt en 1-årig 10. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Aldersintegrerede klasser I forbindelse med implementering af folkeskolereformen er det vedtaget at oprette aldersintegrerede klasser Elevernes timetal Den enkelte skolebestyrelse tager stilling til timefordelingsplanen på de enkelte årgange ud fra gældende lovgivning. Der kan oprettes aldersintegrerede klasser i børnehaveklasse 2. klasse, og den enkelte skole finder eget niveau Tildelingsmodel klasse inklusiv almindelig specialundervisning eløb pr. barn Der tildeles et gradueret beløb pr. barn. eløbene for 2014, er som følger: 17

18 eløb pr. barn I alt Indeks klasse , klasse , klasse ,45 eløb pr. barn er gradueret efter gennemsnitligt timetal i indskoling, mellemtrin og udskoling. Eftersom elever i udskoling skal have flere timer end elever i mellemtrin og indskoling, så tildeles et større beløb. I indskolingen er medregnet timer til aldersintegrerede klasser. eløbet skal dække udgifter til almindelig undervisning, aldersintegrerede klasser, holddeling og almindelig specialundervisning (løn, vikar, materialer mv.) Ledelse Der tildeles én leder pr. skole + 0,0093 stilling for hver én elev over 200. Løn til skolelederen budgetteres efter vedkommendes faktiske løn. Ledelse ud over skolelederen budgetteres på følgende måde: Der budgetteres med en hel gennemsnitlig lederløn fratrukket en andel lærerløn svarende til den del som afdelingslederen skal fungere som almindelig lærer. Hvis der f.eks. tildeles en halv stilling ud over skolelederen budgetlægges med en hel leder minus ½ lærerstilling. Skolen bliver altså kompenseret for den ekstra udgift som skolen har, når mellemlederen skal undervise. Udsættelse af skolestart I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Et barn kan få udsat skolestart et år senere end undervisningspligten indtræder, når det begrundes i barnets udvikling. Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år. eslutningskompetencen om udsættelse af skolestart er i Assens Kommune delegeret til skolelederne. For yderligere information se: under Vejledning ligger dokumentet Vejledning om udsættelse af skolestart. Fordeling af midler til inklusion og støtte i skoleåret Inklusion samt støtte til børn, der modtager under 12 timers specialundervisning pr. uge, fordeles med et gradueret beløb pr. elev. Inklusion samt støtte til elever tildeles med et fast beløb pr. barn, der skal dække specialundervisning og betaling til den skole, der har LKT-klasser eller specialklasser. 18

19 I 2014 tildeles følgende: eløb pr. barn I alt klasse klasse klasse Undervisning af to-sprogede samt tolkning Der fordeles 195 lektioner til 7 skoler (i 2014), incl. Assensskolen. Herudover afsættes 6 timer til koordineret ledelse på Assensskolen og beløb til 2-sprogsprojekt i Ungdomsskoleregi. eløb til tolkning er fordelt med et grundbeløb til det koordinerende sprogcenter og et beløb, som indgår i det tildelte beløb pr. barn uafhængig af antallet af tosprogede elever Tildelingsmodel 10. klasse Til 10. klasse tildeles et beløb pr. elev. eløb pr. barn er kr. Til ledelse af 10. klassecenteret tildeles som udgangspunkt 420 timer pr. år samt 4 timer pr. elev pr. år Fagenes timetal I Assens Kommune er det vedtaget, at den enkelte skolebestyrelse tager stilling til timefordelingsplanen på de enkelte årgange ud fra gældende lovgivning. Minimumstimetal og vejledende timetal fremgår af Ministeriet for ørn og Undervisnings hjemmeside: De obligatoriske fag, de obligatoriske emner og tilbudsfag tilbydes i overensstemmelse med folkeskolelovens 5, stk. 2 og 7. Valgfag, tværgående emner og problemstillinger samt praktik og brobygning tilbydes ligeledes i overensstemmelse med folkeskoleloven, 9. Tværgående emner og problemstillinger Ifølge folkeskolelovens 5 vælges og tilrettelægges indholdet i undervisningen, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger. 19

20 Nye tiltag i folkeskolen som følge af folkeskolereformen I forbindelse med reformen er en række nye tiltag implementeret i loven, herunder Understøttende undervisning ( 16a) Motion og bevægelse ( 15, stk. 1) Frivillig lektiehjælp og faglig fordybelse ( 15, stk. 2 og 3) Der er udarbejdet overordnede mål, rammer og principper i Assens Kommune. Det bemærkes, at Motion og bevægelse samt Faglig fordybelse er en del af den understøttende undervisning. Frivillig lektiehjælp er placeret inden for skoletiden. Skolebestyrelsen udarbejder principper for gennemførelse på skolen. robygning Et brobygningsforløb består af både vejledning og undervisning og forudsætter et samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Vejledningen foretages af UUO. Formålet med brobygningsforløb er at give større sikkerhed i at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse og at udvikle faglige og personlige kompetencer. robygning har som mål, at flere unge får bedre baggrund for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. estemmelserne vedr. brobygning fremgår af Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og ekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. Yderligere oplysninger om brobygningsforløb i forhold til 8., 9. og 10. klasses elever findes på Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn s hjemmeside Specialundervisning på skolen Henvisning og visitation til decentrale specialundervisningstiltag afgøres af den enkelte skoleleder. Henvisning og visitation til anden specialundervisning sker via indstilling til centralt visitationsudvalg. Ifølge folkeskolelovens 3, stk. 2 gives der specialundervisning til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tildeling til specialundervisning er indeholdt i tildelingsmodellens pris per barn. Ifølge folkeskolelovens 44, stk. 2 fastsætter skolebestyrelsen principper for skolens virksomhed, herunder specialundervisningen. 20

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

FORORD. 3 1. INDLEDNING. 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE DEL I. 6 2.

FORORD. 3 1. INDLEDNING. 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE DEL I. 6 2. Udkast Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN... 4 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE... 4 DEL I. HELHEDSVURDERING, OPFØLGNING

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015. Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune.

Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015. Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015 ilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. Indhold Skolestrukturen... 3 ilag 1. Skoleoversigt... 3 ilag 2. Skoledistrikter... 4 2.1. Skoledistrikter

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 28. april 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Skolebestyrelsen...5

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere