Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10"

Transkript

1 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 4 Facitliste... 6 Dataliste... 9 Kvalifikatorliste Testeksempel Oversigtsskema Snitfladebeskrivelse MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 1. april 2011: Der er kommet en yderligere henvisningsårsag. 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 28 år. Ved afregning af denne henvisningsårsag kan der ikke angives et 11-tal i MEDRUC-en. Derfor skal der i stedet for angives et b (lille b) i CIN+RFA+b11:RRP:SFU Henvisningsårsagerne 1-9 angives stadigvæk med en numerisk værdi. Testeksempel er oprettet på MedComs hjemmeside 1. juni 2008: Der er kommet en yderligere henvisningsårsag. 10. Personer med let til moderat depression (18-37 år), efter udført psykometrisk test. Ved afregning af denne henvisningsårsag kan der ikke angives et 10-tal i MEDRUC-en. Derfor skal der i stedet for angives et a (lille a) i CIN+RFA+a11:RRP:SFU Henvisningsårsagerne 1-9 angives stadigvæk med en numerisk værdi. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

4 Baggrund Anvendelsen af MedComs MEDRUC standard har været ret begrænset siden udviklingen og aftestning i pilotprojekter i Årsagen til den manglende udbredelse har dels været begrundet i tekniske forhold med store filer der vanskeligt kunne omdannes til EDIFACT og dels i praktiske og økonomiske forhold omkring anvendelse af MEDRUC standarden til afregning. MedCom har nu indgået aftaler med de enkelte amter omkring en massiv udbredelse af EDIafregningerne og satser derfor også på at få alle EDI brugere til at afregne med MEDRUC. Læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, laboratorier, kiropraktorer har allerede EDI opkoblinger til modtagelse og afsendelse af EDI dokumenter, og anvender dem også til EDI afregning til den offentlige sygesikring. Indenfor de øvrige MedCom EDI meddelelser, der har været i bred anvendelse gennem nogle år, har der været behov for en opstramning og ensretning i anvendelsen hvor der har været en række uklarheder og masser af muligheder for forskellige implementeringer. Der er derfor iværksat en generel kvalitetssikring på alle områder med henblik på, at ensrette anvendelsen af MEDRPT, MEDREQ, MEDDIS, MEDREF og MEDPRE standarderne, så de fælles dataelementer, der er i de forskellige implementeringer, gøres entydige i anvendelse og betydning, herunder også en fornuftig præsentation af data i modtagesystemerne. Dette arbejde omfatter også en præcisering af anvendelsen af MEDRUC standarden til sygesikringsafregning for de forskellige ydertyper. Nærværende dokument er derfor udarbejdet som støtte til programmører og andre der skal implementere EDIFACT afregningen i lighed med de øvrige dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med kvalitetssikringen af MedComs MIG dokumenter. Afregningen til den offentlige sygesikring er baseret på Amtsrådsforeningens snitfladebeskrivelse for regningsbundter, som i dag anvendes ved diskette afregning. Selve beskrivelsen af anvendelsesreglerne for EDIFACT i den danske sundhedssektorer findes i MedComs: Syntaks og kommunikationsregler. Kvalitetssikringen af MedComs EDI meddelelser er dokumenteret i en række publikationer De gode EDI-breve der også indeholder den tekniske dokumentation af MEDRUC standarden og består af: Facitlisten for MEDRUC version 3.1, den tilhørende Dataliste og Kvalifikatorliste, samt Eksempel på en afregning for aktuelt yderområde og Link til aktuel snitfladebeskrivelse for regningsbundter til sygesikringsafregningen.. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

5 Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem snitfladebeskrivelsen for regningsbundter til disketteafregning og en entydig mapning i MedComs MEDRUC standard, er udarbejdet en Facitliste for en fremtidig benyttelse af MEDRUC. Facitlisten har til formål at sikre en harmonisering af benyttelsen af MedComs MEDRUC standard, således at alle afsender- og modtagersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Facitlisten erstatter således den tidligere benyttede konsensusdataliste version 2.3 for de nævnte brevtyper og tidligere beskrevne kvalifikatorer m.v. i MedComs MEDRUC MIG ver Den aktuelt gældende snitfladebeskrivelse for afregning mellem amter og ydere findes angivet med link sidst i dokumentet og afspejler den gældende aftale omkring afregning mellem parterne og den offentlige sygesikring. Den udgives løbende justeringer i snitfladebeskrivelsen ved overenskomstændringer. Den aktuelt gældende snitflade kan findes på MedComs hjemmeside: under koder, tabeller, ydere. Den gældende takst der anvendes indenfor de enkelte områder fremgår af takstmappen som udgives af Amtsrådsforeningen. Den gode sygesikringsafregning er udarbejdet af MedCom i samarbejde med Amtsrådsforeningens Forhandlings- og uddannelsesafdeling. Ved fremtidige revisioner af snitfladen vil der ligeledes være udarbejdet en opdateret version af den aktuelt anvendte MEDRUC. Den til enhver tid gældende MEDRUC vil kunne findes på MedComs hjemmeside: under fanen EDIFACT De gode EDI-breve. Spørgsmål og kommentarer vil kunne rettes til: Ib Johansen MedCom, Rugårdsvej 15, 2. sal 5000 Odense C Telefon: eller Danske Regioner RLTN. Dampfærgevej København Ø Telefon: MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

6 Facitliste Psykologafregning til den offentlige sygesikring RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

7 Facitliste MEDRUC Psykologafregning til offentlige sygesikring. Version U1031U I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ikke understreget Der er ikke segmenttriggere i meddelelsen. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten med refernce til gældende snitfladebeskrivelse.. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater. De anvendte takster, ydelser udgives af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN. Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

8 Facitliste for RUC10 Psykologafregning til den offentlige sygesikring Segment Forklaring Snitnr. flade felt nr. UNA UNA:+.? UNB UNH BGM 2 BGM+AFR:::REGN NA' DTM 3 DTM+137:BrevDannetTid:203' DTM Afregningsuge 5 DTM+263:Afregnuge:616' QTY Antal regninger i hele medd. 7 QTY+TMQ:Antalregninger7' SG1 Total beløb 8 MOA+86:Totalbeloebregning8' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendt Kl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDRUC:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' SG2 Afsender 4 NAD+MS+Ydernummer4:YNR:SFU' SG2 Vagtområde 10 ADR+VA+++++Vagtomraade10:VA:SFU SG2 Speciale 6 SPR+ORG++Speciale6:SPC:SFU SG2 Modtager EDI NAD+MR+Modtamt:AMT:IM' SG3 Kontraktinformation 9 CTI+VAL++I:PRL:SFU SG5 Nyafregning EDI BUS+1:AFR' SG7 Patient 11 PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' SG7 Barnemarkering 12 REL+IP+BARN12:SKS:SST SG10 Patient gruppe 1 eller 2 13 CTI+CUR++Patienttype13:PTT:SFU SG12 ProcesID EDI PRC+CON' SG12 Statistik/Henv. årsag mv. 15 CIN+RFA+Psykologhjælp15:RRP:SFU SG12 Henvisningsdato 39 DTM+REF:Henvdato39:102 SG12 Indsendelsesdato 44 DTM+RFS:Indsendelsesdato44:102 SG12 Startdato for beh. 42 DTM+194:Startdato42:102 SG12 Slutdato for beh. 43 DTM+206:Slutdato43:102 SG12 Antal enheder 17 QTY+DET:Antalydelseselementer17 SG14 Ulempekoder 13 RCS+ACT+Tidspunktskode13:TID:SFU SG14 Plastkort mv. anvendt 45 RCS+ACT+pngfe45:PSB:SFU SG14 Elektronisk henvisning 46 RCS+ACT+Ehenvisning:ERF:SFU SG15 Henvisende yder 38 NAD+REF+Henviserydernr38:YNR:SFU SG17 Ydelse CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU SG17 Korrektionskode GIS+KORR SG17 Behandlingsdato DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 SG17 Antal ydelser pr QTY+YDE:Antalydelser ydelseselement SG19 Tidspunktskode RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU Her kommer efterfølgende ydelser som gentagelser op til 15 i alt. Hvis mere end 15, da skal der laves en ny afregning på patienten. SG17 Ydelse CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU SG17 Korrektionskode GIS+KORR SG17 Behandlingsdato DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 SG17 Antal ydelser pr QTY+YDE: Antalydelser ydelseselement SG19 Tidspunktskode RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU Her gentages fra BUS+1:AFR, Max gange UNT Slut UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ UNZ+AntUNH+KuvertNr' MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

9 Dataliste MEDRUC Psykologafregning, Version U1031U Afregning fra psykologer til den offentlige sygesikring. Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet Ydernummer4 at Der er tale om segmentgruppe 2, første repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) Ydernummer4 er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDRUC MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDRUC. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. I de enkelte datafelter er angivet hvor det refererer til i snitfladebeskrivelsen. DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition UNB UNOC 0001 an4 UNOC angiver med :3 tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes. Opmærksomheden henledes på at teksten af og til konverteres automatisk når EDI-svaret hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format) og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer. Vær også opmærksom på at specialtegn som visse græske bogstaver : ex. alfa ikke er indeholdt i ISO8859-1, men konverteres i EDIFACTEN til (underscore). Systemer der anvender tegnsættet CP 850 eller CP 865 skal sikre at de konverteres til ISO inden afsendelse UNB AfsLok 0004 an..35 AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok 0010 an..35 ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. En opdateret lokationsnummerfortegnelse for aktive numre findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: UNB KuvSendtDato 0017 n6 KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Det er det tidspunkt hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset". Dette medfører at dato/klokkeslæt skal opdateres af afsendersystemet ved genfremsending til VANS. Afsenders ur skal gå rigtigt UNB KuvSendtKl 0019 n4 KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

10 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition UNB KuvertNr 0020 an..14 KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. KuvertNr kan derfor være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer for det pågældende UNH-brev. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart må gerne indeholde bogstaver UNB KUVKVIT 0031 n1 KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om positiv kuvertkvittering ønskes retur - "0" for nej og "1" for ja. Der bør kun anmodes om kvittering hvis afsender har etableret en eller anden form for nødprocedure for håndtering af "manglende kvittering" UNH BrevNr 0062 an..14 BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. BrevNr kan være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDRUC 0065 an..6 MEDRUC angiver at EDI-brevet er et subset af den europæiske prestandard MEDRUC. I Danmark anvendes MIG ver. 2.0 EDIFACT direktoratet D93A fra december 1996 (bortset fra kvalifikatorværdier) UNH VERSION 0057 an..6 VERSION er en kvalifikator, der angiver UNHbrevets version. Der skal fremover benyttes " U1031U" for MEDRUC version 3, release 1 for psykologer, der overholder denne Facitliste UNH BrevStat 0068 an..8 BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Er kvalifikator for brevets type. Psykologafregning til sygesikringen = RUC BGM REGN0002 C002+ an8 REGN0002 er snitfladeidentifikationen, her er der DTM BrevDannetTid C DTM Afregnuge C an QTY Antalregninger7 C n..4 BELØBET, totalt for hele meddelelsen (Segmentgruppe 1) MOA Totalbeloebregning8 C516+ n AFSENDER og MODTAGER (Segmentgruppe 2) NAD Ydernummer4 C n6 an..6 en ny fra 1. oktober 2005 den hedder REGN0003. BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor afregningen er "færdig" hos afsenderen. Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. Afregningsugen. Der angives aktuel uge hvori der afregnes, oplyses fra sygesikringen. Afregnes månedsvis opgives ugenummeret som den uge hvor næstsidste onsdag i måneden ligger. Ved ugeafregning hvor der er årsskifte med uge 53 angives det udgangne år. CCYYWW med formatkvalifikatoren 616. Feltnr.: 5 Antal afregninger (BUS - er) i hele meddelelsen. Feltnr.: 7 Totalt beløb for hele meddelelsen i DKR med øre i decimal. ( ) Der kan max indsendes et regningsbeløb på kr. Hvis større beløb da opsplit regning i flere. Ydernummer på 6 karakterer Feltnr.: 4 MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

11 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition ADR Vagtomraade10 C n4 Vagtområde for almen læger mv. For psykologer angives Feltnr.: SPR Speciale n..2 Specialet hvorunder ydelserne hører. Findes på Amtsnummer. Findes på under koder/tabeller/ydere NAD Modtamt C an..3 REGNINGEN (Segmentgruppe 5). Angiver om det er en afregning eller en indberetning. Her starter den enkelte afregning med BUS+1:AFR SIKREDE (Segmentgruppe7). Angiver personen for hvem aktiviteterne er udført, eller tilknyttet barn PNA PatID11 C n PNA IMSFU C206+ an REL BARN12 C an..3 PATIENTTYPE (Segmentgruppe 10). Angiver kontraktinformation, her patienttypen CTI Patienttype13 C n1 AKTIVITET (Segmentgruppe 12). Angiver af hver enkelt aktivitet i regningen CIN Psykologhjælp15 C an DTM Henvdato39 C DTM Indsendelsesdato44 C DTM Startdato42 C DTM Slutdato43 C QTY Antalydelseselementer 17 C n8 n8 n8 n8 n..2 Sikredes CPR-nummer Feltnr.: 11 Partsidentifikation. Er CPR nr. ovenfor et alm. gyldigt tildelt personnummer fra Indenrigsmin. Anvendes kvalifikatoren IM Hvis det er et erstatnings CPR nummer fra sygesikringen (pseudonummer) er kvalifikatoren SFU. Se snitfladen feltnr. 11. Nationalitetskoderne findes på under koder/ tabeller/ ydere Barnemarkering. Ydelsen er ydet til sikredes barn angives med kvalifikatoren CH. Feltnr.: 12 Patienttype, ulempekoder. Anvendes af almen og vagtlæger. Der angives værdien 1 eller 4. Se takstmappen. Ved psykologer angives 1 eller 4. Feltnr.: 13 Psykologhjælp angiver 1. ciffer til henvisningsårsagen, 2. ciffer behandlingens status og 3. ciffer fravigelser fra 6. mdr. reglen. Se snitfladebeskrivelsen. Der anvendes ny kvalifikator RRP til angivelse af at det er en henvisningsårsag til psykolog. Feltnr.: 15 Henvisningsdato fra lægens henvisning. På formen CCYYMMDD. Alle specialer minus øre-, næse-, halslæger = speciale 21 og øjenlæger = speciale 19 hvis der ikke foreligger henvisning. Feltnr.: 39 Henvisningens indsendelsesdato = den dato hvor henvisningen er indsendt fra psykologen til sygesikringen. Ved elektroniske henvisninger angives datoen for den første gang henvisningen afregnes. På formen CCYYMMDD. Gælder alle speciallægespecialer (1-28). Feltnr.: 44 Dato for behandlingens påbegyndelse ved mere end en behandling. På formen CCYYMMDD. Bruges sjældent da det fremgår af behandlingsdatoen. Feltnr.: 42 Dato for behandlingens afslutning, ved mere end en behandling. På formen CCYYMMDD. Feltnr.: 43 Antallet af ydelseselementer i den pågældende enkelte regning. Feltnr.: 17 MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

12 PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition REGLER (Segmentgruppe 14). angiver ulempekoder der anvendes ved almen og vagtlæger. Samt angivelse af om der anvendes plastsygesikringskort, elektronisk henvisning mv RCS Tidspunktskode13 C an..3 Ulempekoder for almen og vagtlæger. Ved psykologer angives 0. Feltnr.: 13 DATALISTE RCS pngfe45 C an1 Plastsygesikringskort anvendt Feltnr.: RCS Ehenvisning C An2 Der er indsendt elektronisk henvisning. Markeres med værdien 01. OBS der er en ny kvalifikator der hedder ERF Feltnr.: 46d INVOLVEREDE PARTER (Segmentgruppe 15). Angiver den yder der har henvist eller den kommune eller amt ved socialmedicinske ydelser NAD HenviserYdernummer3 C082+ an..6 Henviserens ydernummer Obligatorisk ved alle specialer minus øre-, næse-, halslæger = speciale 21 og øjenlæger = speciale 19, hvis der ikke foreligger henvisning. Feltnr.: 38 DEN ENKELTE AKTIVITET (Segmentgrupperne 17 og 19). Oplysninger om hver enkelt ydelse der afregnes Segmentet kan gentages 15 gange CLI Ydelsesnr18-32 C GIS KORR C DTM Behandlingsdato18-32 C QTY Antalydelser C RCS Tidspunktskode18-32 C n..4 an1 an..8 n..2 Ydelseselement. Angiver ydelsesnummeret fra takstkortet. Feltnr.: Korrektionskode ved tilbageføring af et beløb. Der anvendes GIS+C ved tilbageføring, ellers anføres ikke noget. Feltnr.: (K) Dato for ydelsens udførelse. På formen CCYYMMDD. Feltnr.: Angiver antallet af ydelser på det aktuelle ydelsesnr. Normalt 1, men ved ex. kmgodtgørelse kan det angive antal kilometer ex. 24. an1 Kode der anvendes ved øjen- og ørelæger (1-5) ved alle andre specialer angives 0 (nul). Feltnr.: BREVAFSLUTNING UNT AntSeg 0074 n..6 AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT) UNT BrevNr 0062 an..14 BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Evenex og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen. ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 KuvertNr er altid samme nummer som i UNBsegmentet. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

13 Kvalifikatorliste Sygesikringsafregning fra Psykologer, MEDRUC10 I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles som om der var tale om default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige KvalifikatorDefinition vaerdier BARN12 CH CH = Barn af. Ydelsen er givet til sikredes barn. IMSFU IM Anvendes ægte CPR nummer er kvalifikatoren IM. IMSFU SFU Ved alle andre ID numre anvendes kvalifikatoren SFU. KORR C C angiver at der er tale om en korrektion - tilbageføring af beløbet. MEDRUC MEDRUC MEDRUC angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDRUC". KUVKVIT 0 Positiv kuvertkvittering ønskes ikke. KUVKVIT 1 Positiv kvittering ønskes. REGN0002 REGN0002 REGN0002 er gammel snitfladeidentifikation, bortfaldt REGN0002 REGN0003 REGN0003 er ny snitfladeidentifikation pr UNOC UNOC UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION U1031U Psykologafregning. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

14 Testeksempler Psykolog speciale 63. Patient henvist Første konsultation d Henvisningsårsag: Pårørende ved dødsfald. Behandlingen afsluttes og henvist indenfor 6 mdr. efter hændelsen. Der er fremsendt elektronisk henvisning Alle opdaterede testeksempler findes på MedComs hjemmeside: under fanen Standarder under de respektive meddelelsesstandarder. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

15 Oversigt over anvendelse af de enkelte felter fordelt på de forskellige specialer Anvendelse af de enkelte felter i MEDRUC 01. oktober 2005 Psykolog Almen læger Fysioterapi / ridefysioterapi Vederlagsfri Fysioterapi / ridefysioterapi Specialenr /57 62/65 80 XX 53/ /55/59/60 RUC NR BUS+1:AFR' X X X X X X X X X PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' X X X X X X X X X REL+IP+BARN12:SKS:SST X X X X X 0 X 0 0 CTI+CUR++Patienttype13:PTT:SFU X X X X X X X X X PRC+CON' X X X X X X X X X CIN+RFA+Fysioterapidiagnose15:FTD:SFU X CIN+RFA+Psykologhjælp15:HVA:SFU X PAS+PC++Henvtype40:HET:SFU 0 0 X X X DTM+REF:Henvdato39:102 X 0 X X X DTM+RFS:Indsendelsesdato44:102 X 0 X X X X DTM+194:Startdato42:102 X 0 X X 0 0 X X X DTM+206:Slutdato43:102 X 0 X X 0 0 X X X DTM+RET:Ydelsestidspkt33:401 0 X 0 0 X FTX+ACF+++Statistik15abcde 0 X QTY+CON:AntalPsykkonsultationer QTY+TEL:AntalPsykTlfkonsultationer QTY+DET:Antalydelseselementer17 X X X X X X X X X RCS+ACT+Tidspunktskode13:TID:SFU X X X X X X X X X RCS+ACT+pngfe45:PSB:SFU X X X X X 0 X 0 0 RCS+ACT+Ehenvisning:ERF:SFU X 0 X X NAD+AFR+AmtKomnr38:AMTKOM:IM' 0 X 0 0 X NAD+REF+Henviserydernr38:YNR:SFU X 0 0 X X CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU X X X X X X X X X GIS+KORR X 0 X 0 DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 X X X X X X X X X QTY+YDE:Antalydelser X X X X X X X X X RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU X X X X X X X X X Lægevagter Laboratorier Kiropraktorer Tandlæger Fodterapi X = kan udfyldes, se betingelser X = obligatorisk udfyldt 0 = anvendes ikke i dag i specialet S = speciel anvendelse for dette speciale Den aktuelt gældende snitfladebeskrivelse kan findes på

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere