Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10"

Transkript

1 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 4 Facitliste... 6 Dataliste... 9 Kvalifikatorliste Testeksempel Oversigtsskema Snitfladebeskrivelse MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 1. april 2011: Der er kommet en yderligere henvisningsårsag. 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 28 år. Ved afregning af denne henvisningsårsag kan der ikke angives et 11-tal i MEDRUC-en. Derfor skal der i stedet for angives et b (lille b) i CIN+RFA+b11:RRP:SFU Henvisningsårsagerne 1-9 angives stadigvæk med en numerisk værdi. Testeksempel er oprettet på MedComs hjemmeside 1. juni 2008: Der er kommet en yderligere henvisningsårsag. 10. Personer med let til moderat depression (18-37 år), efter udført psykometrisk test. Ved afregning af denne henvisningsårsag kan der ikke angives et 10-tal i MEDRUC-en. Derfor skal der i stedet for angives et a (lille a) i CIN+RFA+a11:RRP:SFU Henvisningsårsagerne 1-9 angives stadigvæk med en numerisk værdi. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

4 Baggrund Anvendelsen af MedComs MEDRUC standard har været ret begrænset siden udviklingen og aftestning i pilotprojekter i Årsagen til den manglende udbredelse har dels været begrundet i tekniske forhold med store filer der vanskeligt kunne omdannes til EDIFACT og dels i praktiske og økonomiske forhold omkring anvendelse af MEDRUC standarden til afregning. MedCom har nu indgået aftaler med de enkelte amter omkring en massiv udbredelse af EDIafregningerne og satser derfor også på at få alle EDI brugere til at afregne med MEDRUC. Læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, laboratorier, kiropraktorer har allerede EDI opkoblinger til modtagelse og afsendelse af EDI dokumenter, og anvender dem også til EDI afregning til den offentlige sygesikring. Indenfor de øvrige MedCom EDI meddelelser, der har været i bred anvendelse gennem nogle år, har der været behov for en opstramning og ensretning i anvendelsen hvor der har været en række uklarheder og masser af muligheder for forskellige implementeringer. Der er derfor iværksat en generel kvalitetssikring på alle områder med henblik på, at ensrette anvendelsen af MEDRPT, MEDREQ, MEDDIS, MEDREF og MEDPRE standarderne, så de fælles dataelementer, der er i de forskellige implementeringer, gøres entydige i anvendelse og betydning, herunder også en fornuftig præsentation af data i modtagesystemerne. Dette arbejde omfatter også en præcisering af anvendelsen af MEDRUC standarden til sygesikringsafregning for de forskellige ydertyper. Nærværende dokument er derfor udarbejdet som støtte til programmører og andre der skal implementere EDIFACT afregningen i lighed med de øvrige dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med kvalitetssikringen af MedComs MIG dokumenter. Afregningen til den offentlige sygesikring er baseret på Amtsrådsforeningens snitfladebeskrivelse for regningsbundter, som i dag anvendes ved diskette afregning. Selve beskrivelsen af anvendelsesreglerne for EDIFACT i den danske sundhedssektorer findes i MedComs: Syntaks og kommunikationsregler. Kvalitetssikringen af MedComs EDI meddelelser er dokumenteret i en række publikationer De gode EDI-breve der også indeholder den tekniske dokumentation af MEDRUC standarden og består af: Facitlisten for MEDRUC version 3.1, den tilhørende Dataliste og Kvalifikatorliste, samt Eksempel på en afregning for aktuelt yderområde og Link til aktuel snitfladebeskrivelse for regningsbundter til sygesikringsafregningen.. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

5 Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem snitfladebeskrivelsen for regningsbundter til disketteafregning og en entydig mapning i MedComs MEDRUC standard, er udarbejdet en Facitliste for en fremtidig benyttelse af MEDRUC. Facitlisten har til formål at sikre en harmonisering af benyttelsen af MedComs MEDRUC standard, således at alle afsender- og modtagersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Facitlisten erstatter således den tidligere benyttede konsensusdataliste version 2.3 for de nævnte brevtyper og tidligere beskrevne kvalifikatorer m.v. i MedComs MEDRUC MIG ver Den aktuelt gældende snitfladebeskrivelse for afregning mellem amter og ydere findes angivet med link sidst i dokumentet og afspejler den gældende aftale omkring afregning mellem parterne og den offentlige sygesikring. Den udgives løbende justeringer i snitfladebeskrivelsen ved overenskomstændringer. Den aktuelt gældende snitflade kan findes på MedComs hjemmeside: under koder, tabeller, ydere. Den gældende takst der anvendes indenfor de enkelte områder fremgår af takstmappen som udgives af Amtsrådsforeningen. Den gode sygesikringsafregning er udarbejdet af MedCom i samarbejde med Amtsrådsforeningens Forhandlings- og uddannelsesafdeling. Ved fremtidige revisioner af snitfladen vil der ligeledes være udarbejdet en opdateret version af den aktuelt anvendte MEDRUC. Den til enhver tid gældende MEDRUC vil kunne findes på MedComs hjemmeside: under fanen EDIFACT De gode EDI-breve. Spørgsmål og kommentarer vil kunne rettes til: Ib Johansen MedCom, Rugårdsvej 15, 2. sal 5000 Odense C Telefon: eller Danske Regioner RLTN. Dampfærgevej København Ø Telefon: MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

6 Facitliste Psykologafregning til den offentlige sygesikring RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

7 Facitliste MEDRUC Psykologafregning til offentlige sygesikring. Version U1031U I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ikke understreget Der er ikke segmenttriggere i meddelelsen. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten med refernce til gældende snitfladebeskrivelse.. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater. De anvendte takster, ydelser udgives af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN. Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

8 Facitliste for RUC10 Psykologafregning til den offentlige sygesikring Segment Forklaring Snitnr. flade felt nr. UNA UNA:+.? UNB UNH BGM 2 BGM+AFR:::REGN NA' DTM 3 DTM+137:BrevDannetTid:203' DTM Afregningsuge 5 DTM+263:Afregnuge:616' QTY Antal regninger i hele medd. 7 QTY+TMQ:Antalregninger7' SG1 Total beløb 8 MOA+86:Totalbeloebregning8' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendt Kl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDRUC:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' SG2 Afsender 4 NAD+MS+Ydernummer4:YNR:SFU' SG2 Vagtområde 10 ADR+VA+++++Vagtomraade10:VA:SFU SG2 Speciale 6 SPR+ORG++Speciale6:SPC:SFU SG2 Modtager EDI NAD+MR+Modtamt:AMT:IM' SG3 Kontraktinformation 9 CTI+VAL++I:PRL:SFU SG5 Nyafregning EDI BUS+1:AFR' SG7 Patient 11 PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' SG7 Barnemarkering 12 REL+IP+BARN12:SKS:SST SG10 Patient gruppe 1 eller 2 13 CTI+CUR++Patienttype13:PTT:SFU SG12 ProcesID EDI PRC+CON' SG12 Statistik/Henv. årsag mv. 15 CIN+RFA+Psykologhjælp15:RRP:SFU SG12 Henvisningsdato 39 DTM+REF:Henvdato39:102 SG12 Indsendelsesdato 44 DTM+RFS:Indsendelsesdato44:102 SG12 Startdato for beh. 42 DTM+194:Startdato42:102 SG12 Slutdato for beh. 43 DTM+206:Slutdato43:102 SG12 Antal enheder 17 QTY+DET:Antalydelseselementer17 SG14 Ulempekoder 13 RCS+ACT+Tidspunktskode13:TID:SFU SG14 Plastkort mv. anvendt 45 RCS+ACT+pngfe45:PSB:SFU SG14 Elektronisk henvisning 46 RCS+ACT+Ehenvisning:ERF:SFU SG15 Henvisende yder 38 NAD+REF+Henviserydernr38:YNR:SFU SG17 Ydelse CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU SG17 Korrektionskode GIS+KORR SG17 Behandlingsdato DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 SG17 Antal ydelser pr QTY+YDE:Antalydelser ydelseselement SG19 Tidspunktskode RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU Her kommer efterfølgende ydelser som gentagelser op til 15 i alt. Hvis mere end 15, da skal der laves en ny afregning på patienten. SG17 Ydelse CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU SG17 Korrektionskode GIS+KORR SG17 Behandlingsdato DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 SG17 Antal ydelser pr QTY+YDE: Antalydelser ydelseselement SG19 Tidspunktskode RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU Her gentages fra BUS+1:AFR, Max gange UNT Slut UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ UNZ+AntUNH+KuvertNr' MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

9 Dataliste MEDRUC Psykologafregning, Version U1031U Afregning fra psykologer til den offentlige sygesikring. Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet Ydernummer4 at Der er tale om segmentgruppe 2, første repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) Ydernummer4 er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDRUC MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDRUC. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. I de enkelte datafelter er angivet hvor det refererer til i snitfladebeskrivelsen. DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition UNB UNOC 0001 an4 UNOC angiver med :3 tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes. Opmærksomheden henledes på at teksten af og til konverteres automatisk når EDI-svaret hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format) og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer. Vær også opmærksom på at specialtegn som visse græske bogstaver : ex. alfa ikke er indeholdt i ISO8859-1, men konverteres i EDIFACTEN til (underscore). Systemer der anvender tegnsættet CP 850 eller CP 865 skal sikre at de konverteres til ISO inden afsendelse UNB AfsLok 0004 an..35 AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok 0010 an..35 ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. En opdateret lokationsnummerfortegnelse for aktive numre findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: UNB KuvSendtDato 0017 n6 KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Det er det tidspunkt hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset". Dette medfører at dato/klokkeslæt skal opdateres af afsendersystemet ved genfremsending til VANS. Afsenders ur skal gå rigtigt UNB KuvSendtKl 0019 n4 KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

10 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition UNB KuvertNr 0020 an..14 KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. KuvertNr kan derfor være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer for det pågældende UNH-brev. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart må gerne indeholde bogstaver UNB KUVKVIT 0031 n1 KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om positiv kuvertkvittering ønskes retur - "0" for nej og "1" for ja. Der bør kun anmodes om kvittering hvis afsender har etableret en eller anden form for nødprocedure for håndtering af "manglende kvittering" UNH BrevNr 0062 an..14 BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. BrevNr kan være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDRUC 0065 an..6 MEDRUC angiver at EDI-brevet er et subset af den europæiske prestandard MEDRUC. I Danmark anvendes MIG ver. 2.0 EDIFACT direktoratet D93A fra december 1996 (bortset fra kvalifikatorværdier) UNH VERSION 0057 an..6 VERSION er en kvalifikator, der angiver UNHbrevets version. Der skal fremover benyttes " U1031U" for MEDRUC version 3, release 1 for psykologer, der overholder denne Facitliste UNH BrevStat 0068 an..8 BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Er kvalifikator for brevets type. Psykologafregning til sygesikringen = RUC BGM REGN0002 C002+ an8 REGN0002 er snitfladeidentifikationen, her er der DTM BrevDannetTid C DTM Afregnuge C an QTY Antalregninger7 C n..4 BELØBET, totalt for hele meddelelsen (Segmentgruppe 1) MOA Totalbeloebregning8 C516+ n AFSENDER og MODTAGER (Segmentgruppe 2) NAD Ydernummer4 C n6 an..6 en ny fra 1. oktober 2005 den hedder REGN0003. BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor afregningen er "færdig" hos afsenderen. Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. Afregningsugen. Der angives aktuel uge hvori der afregnes, oplyses fra sygesikringen. Afregnes månedsvis opgives ugenummeret som den uge hvor næstsidste onsdag i måneden ligger. Ved ugeafregning hvor der er årsskifte med uge 53 angives det udgangne år. CCYYWW med formatkvalifikatoren 616. Feltnr.: 5 Antal afregninger (BUS - er) i hele meddelelsen. Feltnr.: 7 Totalt beløb for hele meddelelsen i DKR med øre i decimal. ( ) Der kan max indsendes et regningsbeløb på kr. Hvis større beløb da opsplit regning i flere. Ydernummer på 6 karakterer Feltnr.: 4 MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

11 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition ADR Vagtomraade10 C n4 Vagtområde for almen læger mv. For psykologer angives Feltnr.: SPR Speciale n..2 Specialet hvorunder ydelserne hører. Findes på Amtsnummer. Findes på under koder/tabeller/ydere NAD Modtamt C an..3 REGNINGEN (Segmentgruppe 5). Angiver om det er en afregning eller en indberetning. Her starter den enkelte afregning med BUS+1:AFR SIKREDE (Segmentgruppe7). Angiver personen for hvem aktiviteterne er udført, eller tilknyttet barn PNA PatID11 C n PNA IMSFU C206+ an REL BARN12 C an..3 PATIENTTYPE (Segmentgruppe 10). Angiver kontraktinformation, her patienttypen CTI Patienttype13 C n1 AKTIVITET (Segmentgruppe 12). Angiver af hver enkelt aktivitet i regningen CIN Psykologhjælp15 C an DTM Henvdato39 C DTM Indsendelsesdato44 C DTM Startdato42 C DTM Slutdato43 C QTY Antalydelseselementer 17 C n8 n8 n8 n8 n..2 Sikredes CPR-nummer Feltnr.: 11 Partsidentifikation. Er CPR nr. ovenfor et alm. gyldigt tildelt personnummer fra Indenrigsmin. Anvendes kvalifikatoren IM Hvis det er et erstatnings CPR nummer fra sygesikringen (pseudonummer) er kvalifikatoren SFU. Se snitfladen feltnr. 11. Nationalitetskoderne findes på under koder/ tabeller/ ydere Barnemarkering. Ydelsen er ydet til sikredes barn angives med kvalifikatoren CH. Feltnr.: 12 Patienttype, ulempekoder. Anvendes af almen og vagtlæger. Der angives værdien 1 eller 4. Se takstmappen. Ved psykologer angives 1 eller 4. Feltnr.: 13 Psykologhjælp angiver 1. ciffer til henvisningsårsagen, 2. ciffer behandlingens status og 3. ciffer fravigelser fra 6. mdr. reglen. Se snitfladebeskrivelsen. Der anvendes ny kvalifikator RRP til angivelse af at det er en henvisningsårsag til psykolog. Feltnr.: 15 Henvisningsdato fra lægens henvisning. På formen CCYYMMDD. Alle specialer minus øre-, næse-, halslæger = speciale 21 og øjenlæger = speciale 19 hvis der ikke foreligger henvisning. Feltnr.: 39 Henvisningens indsendelsesdato = den dato hvor henvisningen er indsendt fra psykologen til sygesikringen. Ved elektroniske henvisninger angives datoen for den første gang henvisningen afregnes. På formen CCYYMMDD. Gælder alle speciallægespecialer (1-28). Feltnr.: 44 Dato for behandlingens påbegyndelse ved mere end en behandling. På formen CCYYMMDD. Bruges sjældent da det fremgår af behandlingsdatoen. Feltnr.: 42 Dato for behandlingens afslutning, ved mere end en behandling. På formen CCYYMMDD. Feltnr.: 43 Antallet af ydelseselementer i den pågældende enkelte regning. Feltnr.: 17 MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

12 PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition REGLER (Segmentgruppe 14). angiver ulempekoder der anvendes ved almen og vagtlæger. Samt angivelse af om der anvendes plastsygesikringskort, elektronisk henvisning mv RCS Tidspunktskode13 C an..3 Ulempekoder for almen og vagtlæger. Ved psykologer angives 0. Feltnr.: 13 DATALISTE RCS pngfe45 C an1 Plastsygesikringskort anvendt Feltnr.: RCS Ehenvisning C An2 Der er indsendt elektronisk henvisning. Markeres med værdien 01. OBS der er en ny kvalifikator der hedder ERF Feltnr.: 46d INVOLVEREDE PARTER (Segmentgruppe 15). Angiver den yder der har henvist eller den kommune eller amt ved socialmedicinske ydelser NAD HenviserYdernummer3 C082+ an..6 Henviserens ydernummer Obligatorisk ved alle specialer minus øre-, næse-, halslæger = speciale 21 og øjenlæger = speciale 19, hvis der ikke foreligger henvisning. Feltnr.: 38 DEN ENKELTE AKTIVITET (Segmentgrupperne 17 og 19). Oplysninger om hver enkelt ydelse der afregnes Segmentet kan gentages 15 gange CLI Ydelsesnr18-32 C GIS KORR C DTM Behandlingsdato18-32 C QTY Antalydelser C RCS Tidspunktskode18-32 C n..4 an1 an..8 n..2 Ydelseselement. Angiver ydelsesnummeret fra takstkortet. Feltnr.: Korrektionskode ved tilbageføring af et beløb. Der anvendes GIS+C ved tilbageføring, ellers anføres ikke noget. Feltnr.: (K) Dato for ydelsens udførelse. På formen CCYYMMDD. Feltnr.: Angiver antallet af ydelser på det aktuelle ydelsesnr. Normalt 1, men ved ex. kmgodtgørelse kan det angive antal kilometer ex. 24. an1 Kode der anvendes ved øjen- og ørelæger (1-5) ved alle andre specialer angives 0 (nul). Feltnr.: BREVAFSLUTNING UNT AntSeg 0074 n..6 AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT) UNT BrevNr 0062 an..14 BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Evenex og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen. ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 KuvertNr er altid samme nummer som i UNBsegmentet. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

13 Kvalifikatorliste Sygesikringsafregning fra Psykologer, MEDRUC10 I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles som om der var tale om default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige KvalifikatorDefinition vaerdier BARN12 CH CH = Barn af. Ydelsen er givet til sikredes barn. IMSFU IM Anvendes ægte CPR nummer er kvalifikatoren IM. IMSFU SFU Ved alle andre ID numre anvendes kvalifikatoren SFU. KORR C C angiver at der er tale om en korrektion - tilbageføring af beløbet. MEDRUC MEDRUC MEDRUC angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDRUC". KUVKVIT 0 Positiv kuvertkvittering ønskes ikke. KUVKVIT 1 Positiv kvittering ønskes. REGN0002 REGN0002 REGN0002 er gammel snitfladeidentifikation, bortfaldt REGN0002 REGN0003 REGN0003 er ny snitfladeidentifikation pr UNOC UNOC UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION U1031U Psykologafregning. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

14 Testeksempler Psykolog speciale 63. Patient henvist Første konsultation d Henvisningsårsag: Pårørende ved dødsfald. Behandlingen afsluttes og henvist indenfor 6 mdr. efter hændelsen. Der er fremsendt elektronisk henvisning Alle opdaterede testeksempler findes på MedComs hjemmeside: under fanen Standarder under de respektive meddelelsesstandarder. MedCom Den gode psykologafregning, ver oktober 2005 revideret

15 Oversigt over anvendelse af de enkelte felter fordelt på de forskellige specialer Anvendelse af de enkelte felter i MEDRUC 01. oktober 2005 Psykolog Almen læger Fysioterapi / ridefysioterapi Vederlagsfri Fysioterapi / ridefysioterapi Specialenr /57 62/65 80 XX 53/ /55/59/60 RUC NR BUS+1:AFR' X X X X X X X X X PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' X X X X X X X X X REL+IP+BARN12:SKS:SST X X X X X 0 X 0 0 CTI+CUR++Patienttype13:PTT:SFU X X X X X X X X X PRC+CON' X X X X X X X X X CIN+RFA+Fysioterapidiagnose15:FTD:SFU X CIN+RFA+Psykologhjælp15:HVA:SFU X PAS+PC++Henvtype40:HET:SFU 0 0 X X X DTM+REF:Henvdato39:102 X 0 X X X DTM+RFS:Indsendelsesdato44:102 X 0 X X X X DTM+194:Startdato42:102 X 0 X X 0 0 X X X DTM+206:Slutdato43:102 X 0 X X 0 0 X X X DTM+RET:Ydelsestidspkt33:401 0 X 0 0 X FTX+ACF+++Statistik15abcde 0 X QTY+CON:AntalPsykkonsultationer QTY+TEL:AntalPsykTlfkonsultationer QTY+DET:Antalydelseselementer17 X X X X X X X X X RCS+ACT+Tidspunktskode13:TID:SFU X X X X X X X X X RCS+ACT+pngfe45:PSB:SFU X X X X X 0 X 0 0 RCS+ACT+Ehenvisning:ERF:SFU X 0 X X NAD+AFR+AmtKomnr38:AMTKOM:IM' 0 X 0 0 X NAD+REF+Henviserydernr38:YNR:SFU X 0 0 X X CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU X X X X X X X X X GIS+KORR X 0 X 0 DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 X X X X X X X X X QTY+YDE:Antalydelser X X X X X X X X X RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU X X X X X X X X X Lægevagter Laboratorier Kiropraktorer Tandlæger Fodterapi X = kan udfyldes, se betingelser X = obligatorisk udfyldt 0 = anvendes ikke i dag i specialet S = speciel anvendelse for dette speciale Den aktuelt gældende snitfladebeskrivelse kan findes på

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS. 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger)

Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS. 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger) Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse SIDE 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger) 3 Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 Ændring i HPV vaccinationsprogrammet

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

kommunalt e-arkiv vejledning

kommunalt e-arkiv vejledning kommunalt e-arkiv Vejledning Indhold Indledning 3 Brugeradgang til e-arkiv via Kommunal Sygesikring 4 Oprettelse af ny bruger til e-arkiv 5 Lister i e-arkiv 7 Indledning Den 1. august 2008 flyttes myndigheds-

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING Indberetning af regninger på sundhed.dk Vejledning SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING EXPERIENCE. RESULTS. regningsindberetning på sundhed.dk Du får adgang til sundhed.dk ved at

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDI-meddelelser November 2011 Rev. 2 Dok.løbenr. 79520-07_v2 1/15 Indholdsfortegnelse 1. EDIFACT-syntaks og -struktur... 3 1.1 EDIFACT-struktur

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G EDI-guide for Opsigelser Version 5.7 draft G Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere