TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v."

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren / ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. 1.3 Aftalegrundlaget mellem Værket og Forbrugeren er fastlagt gennem såvel " Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ", som nærværende " Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ". 1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejde på en ejendoms varmeinstallation. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Værket af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse / varmeeffektbehov og beliggenhed. 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen / fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. 2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende " Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ". For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. 3. Udførelse af installationsarbejde. 3.1 Arbejde på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lov nr. 206 af 27. marts 2000 eller en af Værket autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, jf Er installationen ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Værket kræve de pågældende installationer ændret. Sker det ikke, er Værket af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationens

2 tilslutning. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser jf. afsnit 11, kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er Værket ikke forpligtiget til at ændre sine driftsforhold. 4. Etablering af måleudstyr. 4.1 Værket udleverer til Installatøren målerudstyr og / eller passtykke. 4.2 Værket meddeler Installatøren målerens placering. 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer 5.1 Dimensioneringsgrundlag. Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 75 gr.c og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 35 gr.c ved minus 12 gr.c ude- temperatur. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 gr.c og en afkøling på mindst 35 gr.c. 5.2 Projektering og udførelse Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning. På udgivningstidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området: - Nærværende " Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ". - DFF-vejledning - Brugerinstallationer - Bygningsreglementerne. - Dansk Ingeniørforenings " Regler for beregning af bygningers varmetab ".(DS 418) - Dansk Ingeniørforenings " Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium ". (DS 469) - Dansk Ingeniørforenings " Norm for vandinstallationer ". (DS 439) - Dansk Ingeniørforenings " Norm for termisk isolering af tekniske installationer ". (DS 452) - Arbejdstilsynets " Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg " og " Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg ".

3 6. Tilslutningsarrangement. 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på værkets principdiagrammer. 7. Interne rørledninger 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med." Norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium ". ( DS 469 ) Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør skal samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemmeringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemmeringsfittings.. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdsfrie og have en be- standighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørs- ledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning ( uden varmeveksler ), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjermvarmestikledningen. 8. Specielle anlæg. 8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stor behov for varmt brugsvand og / eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med Værket af hensyn til dimensionering af stikledning og måler.

4 9. Isolering. 9.1 I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter " Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer ". 10. Trykprøvning og idriftsættelse Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af Installatøren trykprøves inden tilslutning til Værket. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i værkets forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende foreskrifter om trykprøvning følges Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 3,5 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, være mindst 5,0 bar. 10,4 Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra Værket. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler iøvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtiget at påtale disse. Med værkets overværelse af trykprøven påtager Værket sig iøvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler Ejendommens tilslutning til Værket er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen Det påhviler Installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnåes, og at instruere Forbrugeren om varmeinstallationens drift. Efterfølgende, f.eks. ved ejerskifte etc., er det værkets opgave at informere Forbrugeren om varmeinstallationens drift.

5 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Varmeenergien leveres fra værkets adresse, Kjærgaardsvej 20, 7900 Nykøbing 11.1 som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), til hovedledningsnettet med en fremløbstemperatur, der af Værket reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 70 gr.c og 80 gr.c Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte tempe- raturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 35 gr.c og at returtemperaturen ikke overstiger 45 gr.c. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnåes, er Værket berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. den til enhver tid gældende tarif Værket har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. 2.1 og 11.1, med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,5 bar. Det er en forudsætning, at værkets forskrifter for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanerne vil maksimalt være 3,5 bar Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af Værket fastsatte krav, jf Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af Værket. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshaner på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt lukkede eller helt åbne Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af Installatøren efter aftale med Værket Driftsforstyrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes ved henvendelse til Værket. Driftsforstyrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. 12. Måling af fjernvarmeforbrug Værket leverer det for afregning mellem Forbrugeren og Værket nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal og størrelse, type og placering.

6 12.2 Målerudstyret ejes og vedligeholdes af Værket og udskiftes efter regler fastsat af Værket. Ved energimålere tilsluttet 220 V-nettet betaler Forbrugeren elforbruget. Såfremt Forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Værket uvedkommende Målerudstyret og dettes placering må ikke ændres uden værkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af Værket dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Værket beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse Værket har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af Værket. Ønsker Forbrugeren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af Værket. Udgiften til flytningen betales af Forbrugeren Ved tvivl om målerens korrekte visning er Værket berettiget til for egen regning at afprøve måleren. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Værket forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvning konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af Værket. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøve- stand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering " er vedtaget af : Nykøbing Mors Fjernvarmeværk den 6. maj, og anmeldt til Energitilsynet. 12,7 Værket er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Bilag til afsnit 6. Tilslutningsarrangement. Skitser indeholdende forskellige tilslutningsmuligheder, udleveres/fremsendes ved henvendelse til værkets kontor.

7 Hovedprincipperne i skitserne skal følges. NMFV kræver ved nyinstallationer beholder anvendt som varmtvandstilbereder. Trykdifferensregulator skal placeres FØR beholder. Desuden vil det, ved anvendelse af trykdifferensregulator, være en fordel, at der monteres manometer, således at indstillingen og kontrollen let kan udføres. Ved tilslutning af anlæg, udført som eetstrengssystem eller anlæg udført med hovedvægten lagt på gulvvarme, skal der opbygges en effektiv blandesløjfe. Blandesystemet skal opbygges / købes med udstyr, der sikrer en effektiv styring af fremløbstemperaturen i forbrugerens anlæg. Uanset anlægstype skal opbygningen muliggøre en afkøling på minimum 35 gr.c, regnet som et gennemsnit over året.

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7 Afskrift af originalt dokument 24. marts 2015 Københavns Ejendomme Side 1 af 7 Københavns Torvevæsen Regulativ for tekniske forsyninger mm. I Kødbyen Regulativ for lejerne I. Koldt og varmt vand II. Centralvarme

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere