Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:"

Transkript

1 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26

2 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. nr af 21. november 2006 om folkehøjskoler, efterskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og Tilskudsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) Begyndelsesdato for tilskudsberettiget skolevirksomhed: 9. august Det første kursus er af 42 ugers varighed og vil følge ferieplan for folkeskoleområdet. Efterårsferie i uge 42, juleferie i uge 52 og 53, vinterferie i uge 8 samt alm. sognehelligdage iflg. kalender. Ansøger: Bestyrelsen for Den Rytmiske Efterskole i Baaring Fremtidig skoleadresse: Højskolevej 2, Baaring, 5466 Asperup Kontaktperson: Bestyrelsesformand Niels Ole Frederiksen, Vesterløkke Alle 12, 5500 Middelfart Tlf Mail: eller Jens Horn, Skovhaven 34, 5464 Brenderup Tlf / Mail: Bestyrelsens underskrifter: Bestyrelsesformand Niels Ole Frederiksen Bestyrelsesnæstformand Olav Engholm Bestyrelsesmedlem Erik Malling Bestyrelsesmedlem Johannes Lundsfryd Jensen Bestyrelsesmedlem Lars Pedersen Bestyrelsesmedlem Lis West Bestyrelsesmedlem Jens Horn 2 af 26

3 Projektbeskrivelse: Den Rytmiske Efterskole i Baaring(REB) er opstået med baggrund i et lokalt initiativ for at skabe en tidssvarende efterskole i Baaring Højskoles bygninger under gældende lovgivning. Historik: Højskolen indgik konkursbegæring til skifteretten d. 7 marts 2008, hvorefter der hurtigt blev etableret en selvbestaltet arbejdsgruppe med lokale aktører for oprettelse af en ny fri kostskole på matriklen. Arbejdsgruppen indkaldte til 2 offentlige møder, der udmøntede sig i mandat til indkaldelse af Stiftende Generalforsamling d. 8. maj 2008 med dirigent Advokat Claus Munk, Ret- og Raad, Middelfart. Skolens værdigrundlag: Vi vil lave en bredt favnende efterskole, der i udgangspunktet vil optage elever fra hele landet i 9. og 10. skoleårgang. Skolen tager udgangspunkt i den fortællende frie skole, hvor samtalen er et nødvendigt og blivende indlæringsredskab for elevens selvudvikling baseret på efterskolen værdigrundlag. Vi vil lave en skole, hvor udsynet mod verden bliver fastholdt gennem fælles, aktiv undervisning i medborgerskab, fællesoplevelser og fællesindlevelse, der vil styrke skabelsen af den enkelte elevs værdi-grundlag og reflektionsevne, og hvor den enkeltes integritet vil blive værdsat og respekteret. En efterskole der udfordrer eleven til selvstændighed, innovation og fleksibilitet, og en skole der tør udfordre og udvikle det samtidige skolelandskab i undervisningsmetoder og -strukturer. Vi vil en attraktiv arbejdsplads for elever og medarbejdere med lyst og evner til at udforske og danne en fremtidsrettet, samtidssvarende rytmisk efterskole. Skolens faglige profil vil være en ligeværdighed mellem traditionelle skolefag med særlig vægt på sproglige kommunikative kompetencer og udøvende kunstnerisk/musiske fag med speciel fokus på den skabende, improviserede musik og -sang samt undervisning i klassisk musik og sang. Skolens profilering vil være den rytmiske musik med genreopdelte sammenspilshold, indlæring i musikalske fælles discipliner og -fagområder samt naturlig indføring i den til skoleformen knyttede sangskat. Skolen vil tilbyde linjeundervisning i improvisatorisk rytmisk musik og linjeundervisning i klassisk musik og tilbyde en specifik sanglinje på tværs af genre. Koblingen mellem skolens linjefag og de traditionelle fag vil til dels ligge i fællesfagene, men også i den konkrete pædagogiske tilgang til de traditionelle undervisningsfag, hvor musisk læring vil indgå i den fundamentale didaktik. Skolens faglige skolefag vil være på et højt og fagligt kvalificeret niveau for den enkelte, og vi vil lave niveaudeling på tværs af skoleårgangene i sprogfag og matematik. Herved sikres den enkelte elevs egenudvikling i et differentieret undervisningsmiljø. Sprogfagene vil timemæssigt blive vægtet. Der skabes en naturlighed i tilgangen til sproget i forbindelse med internationale kontakter direkte knyttet til linjefaget. Skolen vil vægte udveksling med internationale samarbejdspartnere højt, og sammenhængskraften vil komme fra linjefagene. Vi vil en skole, hvor eleven oplever verden tættere på, og en skolehverdag, hvor der er plads til den enkelte under synlig hensyntagen til fællesskabet. 3 af 26

4 Skolens linjefag vil alle tage udgangspunkt i det fælles skabende. De klassiske musikelever vil spille i orkestre, synge i kor og blive blandet med de improviserende rytmiske musikere i et cross-over fællesskab, der med tiden vil nedbryde genreopdeling og frembringe unikke musikalske fællesskaber på tværs af tradition, køn og samfund. De rytmiske musikelever vil gennem troværdig undervisning i improviseret musik få en platform til at være medskabende med de ofte teknisk velfunderede klassiske musikere. Fællesfagene vil være orkester og kor, hørelære og nodekendskab. På tværs af genre vil vi oprette en sanglinje, hvor elever med forskelligt udgangspunkt vil få mulighed for at fordybe sig i den vokale musik. Eleverne på denne linje vil indgå i sammenspilsgrupper og have egne ensembler, så elevernes vokal-potentiale udvikles optimalt. Instrumentalundervisning. Alle elever vil modtage 20 min. soloinstrumentalundervisning om ugen på deres hovedinstrument. Undervisningen vil blive tilrettelagt efter den enkeltes individuelle standpunkt. Lokalitet: REB vil være lokaliseret i Baaring en lille forstad med mange nye tilflyttere, 15 km fra Middelfart og vi vil have til huse i Baaring Højskoles gamle bygninger. Området er kendt for mange musikfestivals, og indenfor en radius af 3 km. er det muligt at komme fra motorvejen til stranden. Baaring er lige i centrum af Danmark C! Bygningerne er indviet i 1959, og grundtanken for højskolen har været den ligeværdige samtale i Grundtvigsk forstand, tid til fordybelse og refleksion, international vidsyn, åbenhed overfor det fremmede og vægt på faglig velfunderet undre-visning. I Thorkild Bjørnvigs højskolesang til indvielse af Baaring Højskole lyder omkvædet: synge vil vi, legen er magt, mer end beregning, forstand og foragt frugter kan uspået komme. Vi vil en skole, hvor ord betyder noget, og hvor det improvisatoriske, kreative, legende menneske styrkes til at blive trendsætteren i samfundet. 4 af 26

5 Organisation: Skolekredsen er efterskolens øverste myndighed og består af myndige personer over 18 år jf. vedtægterne. Af dennes midte er valgt en bestyrelse. Den siddende bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de 6 er bosat i lokalområdet. Bestyrelsesmedlemmerne er alle skoleinteresserede, hvoraf en del arbejder/ har virket i den frie skole. Bestyrelsesformand Niels Ole Frederiksen er nuværende højskolelærer og tidligere højskoleforstander. Næstformand Olav Engholm er tidligere skoleleder i den frie skole og tidligere arbejdet med skolebestyrelsesarbejde som bl.a. bestyrelsesformand. Erik Malling er ansat ved IBC(International Business College) og fundraiser, erhvervsmand. Johannes Lundsfryd Jensen er ansat ved IBC(International Business College) og byrådsmedlem i Middelfart kommune. Lis West er tidligere efterskolelærer. Lars Pedersen er ansat i den frie skole. Jens Horn har været højskolelærer og forstander på en efterskole. Som suppleant og arbejdende bestyrelsesmedlem: Marianne Jensen er efterskolelærer og can. scient. i biologi. Bestyrelsen har udpeget Jens Horn som tovholder på projektet og ansat forstander fra 1. april Til bestyrelsen er knyttet flg. eksterne vejledere: Advokat Claus Munk, Ret-og Raad, Middelfart. Statsautoriseret Revisor Erik Andersen, Deloitte, Odense. Bankforbindelse: Merkur Bank/Middelfart Sparekasse. Medarbejderråd Alle fastansatte medarbejdere deltager i medarbejdermøder der er medarbejderrepræsentantens rådgivende organ i skolens daglige drift og i dialogen med bestyrelsen. Forstanderen er mødeleder og medarbejderrådet udformer forretningsorden til godkendelse i bestyrelsen efter indstilling fra forstanderen. Medarbejderrådet udpeger fra dets midte en medarbejderrepræsentant til sæde i bestyrelsen. Forstanderen og viceforstanderen er inhabile i dette valg. Medarbejderrådet udpeger fra dets midte en sikkerhedsrepræsentant til sæde i samarbejdsudvalget. Forstanderen og viceforstanderen er inhabile i dette valg. Medarbejderrådet udpeger fra dets midte en referent. Forstanderen og viceforstanderen er inhabile i dette valg Skolens organiserede medarbejdere udpeger én fælles TR. Forstanderen og viceforstanderen er inhabile i dette valg. Elevråd: Det tilstræbes at eleverne laver et elevråd på hver årgang med 1 medarbejderrepræsentant som vejleder uden stemmeret. Elevrådet indkalder til fællesmøder og indstiller beslutninger truffet på fællesmøde til medarbejderrådet. 5 af 26

6 Værdigrundlag og formål: Formål: (jf. vedtægternes 1 stk. 4 og 1 stk. 5) Stk. 4. Den Rytmiske Efterskole i Baaring s formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk. 5. Skolens værdigrundlag: Den Rytmiske Efterskole i Baaring tager udgangspunkt i Grundtvig - Kolds menneskesyn om det enkelte menneskes egenart og opbygger en hverdag, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elevs personlige udvikling. Den Rytmiske Efterskole i Baaring sætter fokus på engagement, innovation, fordybelse og ansvar i det globaliserede samfund. Gennem et bredt, kulturelt fællesskab, hvor mennesker med forskellig baggrund udvikler sig sammen på en måde, der er i harmoni med et samfund, hvor ligeværdighed, bæredygtighed og solidaritet er centrale værdier. Den Rytmiske Efterskole i Baaring tager ligeværdigt udgangspunkt i såvel boglige fag herunder sprogog kulturfag, fællesfag og valgfag, som i linjefaget musik. Musikundervisningen har til formål at opøve færdigheder i dels rytmisk improviseret musik og klassisk musik med basis i instrumental/ vokal og sammenspilsudvikling på et højt fagligt niveau. Den Rytmiske Efterskole i Baaring arbejder prøveforberedende og tilbyder folkeskolens afgangsprøver. Den Rytmiske Efterskole i Baaring vil til stadighed være åben overfor det omgivende samfunds krav og skal til stadighed søge at påvirke den levende vekselvirkning med samtiden både nationalt og internationalt. Den Rytmiske Efterskole i Baaring skal være et kraftcenter i lokalsamfundet 6 af 26

7 Indholdsplan rettet til eleven/forældrene Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Den Rytmiske Efterskole i Baaring; samværsrefleksioner. Hvorfor skal du tage på efterskole? Og hvorfor på Den Rytmiske Efterskole? Det skal du - fordi du her vil få nogle muligheder for både uddannelse og dannelse. Fagene kan give dig viden, men i hverdagen på efterskolen lærer du også noget andet. For du er sammen med andre unge, som ved noget andet, har prøvet noget andet og derfor kan I lære hinanden en masse Vi skal lære at tro på i morgen, og det gør vi ikke med fagene alene. Så vores formål med et skoleår her på REB er først og fremmest at give jer håb og tro til at leve som selvstændige og ansvarlige mennesker. Vi vil vise en vej, der både er uddannelse og dannelse, der både retter sig mod kvalificering og mod menneskelig modning og udvikling. Der både styrker kvalitet og faglighed - men også tager sit udgangspunkt hos dig som ung. Vi vil vise, at individualisme og egoisme alene ikke slår til at fællesskab ind imellem godt kan udkonkurrere det individuelle og - at når man står på sine rettigheder, så skal man også huske sine pligter. Vi vil sætte fokus på fællesskabets nødvendighed i en mere og mere individualiseret verden og vise dig, at et år på efterskole gør en forskel. Vi er som individer unikke, men det er i samklang med andre mennesker, vi spirer og gror. Samværet og rammerne for samværet Det er vigtigt, at alle er med i et godt og meningsfyldt fællesskab. Du er sammen med kammerater og ansatte på skolen hele dagen igennem - i undervisningen, i spisesalen, på værelserne, i opholdsrum samt på ture. Det betyder, at du lærer de andre at kende i mange forskellige situationer, og det giver dig mulighed for at få et nært forhold til både kammerater og til skolens medarbejdere. Du skal som udgangspunkt have lyst til og mod på efterskole-livet. Turde sige ja til fællestimer ja til sangtime og ja til at underholde til fællesskab til lektier til rengøring til borddækning til havearbejde til at komme til tiden til livet sammen med andre her på Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Vi vil skabe en skole, hvor fællesskabets interesser går forud for den enkeltes, men hvor fællesskabet bygger på den enkelte. I vores hverdag vil vi lægge vægt på, at du aktivt lever med i skolens liv - og er villig til at tage et ansvar. På blandt andet kontaktgruppemøder og via elevråd vil du få mulighed for medindflydelse. Skolen har dog nogle regler, som er fastlagt på forhånd. Udgangspunktet for disse regler er de tidligere nævnte forhold om fællesskab og ansvar. at vise hensyn at behandle hinanden ordentligt og anstændigt. 7 af 26

8 Ordentlige menneskers samvær bygger på respekt, ligeværd og ansvarlighed, og derved styrkes den enkeltes lyst til livet. Det betyder at vi har en aktiv, værdibaseret anti-mobbe politik. Men enkelte af skolens regler er det p.g.a. konsekvenserne hensigtsmæssigt allerede nu at informeret om. - Euforiserende stoffer, spiritus, misbrug af piller eller lignende er ikke tilladt. - Vi er en røgfri skole - Nattero fra Mødepligt til timer og arrangementer Pigegange og drengegange er som udgangspunkt forbeholdt piger og drenge. Der vil dog være aftalt mere eller mindre faste tider for besøg hos hinanden eller besøgsarrangementer. Vi forventer af jer alle: at I er gode kammerater at I respekterer hinandens ting taler pænt til hinanden respekterer hinanden som I er hjælper hinanden hvis der opstår problemer Kort sagt er ordentlige mennesker Vi forventer af dig: At du kommer som et almindelige ungt menneske - du skal komme og deltage i et fællesskab på lige fod med de andre - du behøver ikke gemme dig bag en tilkøbt eller hjemmelavet maske - du skal være dig selv for at blive dig selv. 8 af 26

9 Efterskolelivet på Den Rytmiske Efterskole i Baaring: Mål: Målet med et år på REB er - at give eleven en personlig udvikling, styrkelse af selvværd og evne til at tage vare på sig selv og sin hverdag - at give eleven evne og lyst til at gøre sig en del af et fællesskab - at lade eleven opleve nødvendigheden af at påtage sig et ansvar i hverdagen - at åbne elevens øjne for de oplevelser og glæder der ligge i fællesaktiviteter og forskellige kulturelle aktiviteter - at give eleven kendskab til den omkringliggende natur og lokale kultur, samt åbne elevens øjne for mangfoldigheden i det kulturelle møde med det fremmede Midler: Tjenestidsplaner: Alle arbejdsfunktioner jf. nedenstående indholdsplan er beskrevet mht. ansvarspersoner og tildelte ressourcer i tjenestetidsplanen for 2009/2010. Tjenestetidsplanen baserer sig på gældende overenskomst for efterskoleområdet. Ledelsen er ansvarlig for tjenestetidsplanens udarbejdelse. (Initialer på den enkelte ansatte kan ikke være til stede førend vi har ansat medarbejdere) Skole/hjem-samarbejde: Kontaktlærerfunktionen: Den løbende kontakt mellem skole og hjem varetages af elevens kontaktlærer. Kontaktlærerfunktionen omfatter alle personlige, sociale og faglige forhold vedrørende den enkelte elev. Forældremøder: Der afholdes årlige møder med forældrenes deltagelse: - Ny Elevdag: Mødet afholdes i maj måned. På mødet udveksles diverse informationer til brug for hjemmets og skolens planlægning af det forestående skoleår - Før efterårsferien tager kontaktlæreren telefonisk kontakt til forældrene med baggrund i en fællesindstilling fra medarbejderrådet omkring den enkelte elev. I samtalen lægges vægt på faglighed og arbejdsindsats i skolefagene, social adfærd samt generel trivsel i efterskolemiljøet. Det er vigtigt her at påpege, at samtalen er gensidig, således forældrene får mulighed for at give deres observationer og meninger til kontaktlæreren - Forældreweekendmøde: Mødet afholdes i november måned. Mødet er en blanding af fremvisning af fællesaktiviteter, samt udveksling af generel information om elevernes trivsel. 9 af 26

10 - Januar konsultation: Kontaktlæreren informerer på vegne af hele skolen om den enkelte elevs generelle trivsel, faglige standpunkt m.m.. det vil her være muligt at få individuel samtale med faglæreren for fremtidigt studievalg. Orientering om tilmelding til ungdomsuddannelser i ordinær skoleregi med deadline medio marts samt musikuddannelser (MGK) med deadline 1. februar. På mødet informeres endvidere generelt om elevernes trivsel m.m.. På mødet fastlægges endeligt diverse forhold omkring tilmelding til ungdomsuddannelse på baggrund af skolevejledningen. For enkelte elever vil et ønske om optag på videregående uddannelser i konservatorieregi kræve individuelle samtaler i efteråret. - Juni den sidste hele weekend: Forældreweekend med musikfestival og friluftsaktiviteter på efterskolens område Herudover informeres forældregruppen samlet ved nyhedsmail på hjemmesiden og kontaktes ved individuelle sager. Sund mad Madlavning er en del af undervisningen i demokratisk dannelse Når du melder dig på REB, melder du dig også til et år med fokus på et sundt og bæredygtigt liv. Det er sundt at udvikle sig sammen med andre det er sundt at fordybe sig i sine interesser det er sundt at udfordre sine værdier. Alt sammen noget, som har med din mentale tilstand at gøre. Vi vil også hjælpe dig med at give din krop de bedste muligheder for at udvikle sig sundt og være i stand til at yde optimalt uden for store anstrengelser. Du får derfor i løbet af året opgaver i køkkenet sammen med andre. I skal planlægge og tilberede ugens menu, og under dette forløb vil du blive introduceret til sunde kostvaner. Du vil få indsigt i fødevarers sammensætning - hvad det gør ved kroppen, når vi spiser for meget sukker m.m. hvordan vi kan ændre vore spisevaner hvordan du kan mærke efter på din krop, om den har fået ordentlig næring. Det er vigtigt at du ikke kun skal lytte og lære men også være en del af et sundt liv uden at det er kedeligt og med for mange afsavn som med alt andet på REB drejer det sig om at lære gennem handling. Vores indkøb af fødevarer vil i udgangspunktet være så bæredygtigt som muligt. Sundt indeklima Rengøring er en del af undervisningen i demokratisk dannelse. Du får derfor i løbet af året opgaver i pedel området sammen med andre. I skal planlægge og tilrettelægge ugens program og under dette forløb vil du blive introduceret til sunde rengøringsvaner. Du vil få indsigt i praktiske gøremål på skolens område, og få del i rengøringen af en hel skole fratrukket kontaktgruppernes daglige rengøringsområder. Det typiske vil være fællesområder nær de steder hvor du bor gang, køkken, bad og toiletforhold. 10 af 26

11 Personligt ansvar. Eleverne har selv hovedansvaret for, at de fungerer i hverdagen at man kommer op om morgenen til morgenmotion, møder til måltider og undervisning, at den personlige hygiejne er i orden, at de får vasket det beskidte tøj, at det bliver hentet når det er tørt i tørrekælderen eller i skolens tørretumbler, at der er ryddet op og gjort rent omkring sig. Hvis det viser sig svigt på nogle områder er kontaktlæreren altid klar til at støtte, og i alle tilfælde vil kammeraterne og det øvrige personale være en hjælp for den enkelte elevs problem i så henseende. Fællesmøde. Én gang om ugen har vi et fællesmøde i forlængelse af kontaktgruppemødet. Her bliver der debatteret i et demokratisk elevstyret forum. På mødet deltager ansatte og elever. Alle har tale og stemmeret, og alle kan indstille punkter til debat. Møderne ledes af et elevvalgt elevråd, der tænkes hjulpet på vej af 1 medarbejder, der i denne funktion er tænkt som rådgiver og ikke budbringer. Medarbejderrådet er ansvarlig for, at opfordringer fra fællesrådet bliver debatteret på førstkommende medarbejdermøde Fællesaktivitet Frivillige og obligatoriske aftenarrangementer fordelt over hele året og på forskellige hverdagsaftener giver mulighed for personlig udfoldelse og fællesoplevelser. Det kan være sang, foredrag, livemusik, debataftener, oplevelsesture i nærområdet, hyggeaftener med spil, leg og fælles samvær. Skoleweekend Kunne også hedde bliveweekends men vi håber, at du vil være her hele året i alle weekends, så vi kalder det Skoleweekend fordi her er undervisning. Ikke undervisning i traditionel forstand, men undervisning med et kortsigtet fælles mål, eks. intro, forældredag, festival, besøg fra andre lande eller skoler, musicalweekend, juleweekend. På hele skoleåret skal du afsætte 5 til 6 weekends, hvor du ikke kan eller må forlade skolen Hjemrejseweekends På hjemrejseweekend er der ikke fastlagt noget og der vil ikke være undervisning eller aktiviteter. Du vil i disse weekends få mulighed for at holde fast i vennerne derhjemme, og vi vil få mulighed for at komme til hægterne igen efter en hektisk periode. Hjemrejseweekends vil være i forbindelse med en tidligere uges undervisning om søndagen. Vi vil i disse weekends tilstræbe, at de blive forlænget med én dag, af hensyn til elever med lang transporttid. Det er muligt at blive på skolen. Temauger og projekter Over skoleåret planlægges og afvikles temauger bygget over forskellige ideer og oplæg med fællesskabet som fokus. Temaugerne er ikke planlagt endnu og vil være åbne til inspiration og input fra alle kommende medarbejdere. I skoleåret lægges min. fælles studietur i forårssemestret med et fælles fagligt sigte og gerne en sprogfaglig studietur til internationale kontakter i efterårssemestret. Brobygning for 10 klasses elever vil koordineres i samarbejde med UU-Lillebælt, hvor vi indgår i det nyligt etablerede positive samarbejde med vestfynske efterskoler og UU- Lillebælt. 11 af 26

12 Fællesaktiviteter med andre efterskoler Vi deltager i de fælles aktivitetsmuligheder der er i vores skoleform og ser det som vores opgave at skabe nye kontakter til institutioner lokalt, nationalt og internationalt. Dette arbejde vil have afsmittende effekt på vores sommerkurser. Medarbejderne på Den Rytmiske Efterskole i Baaring arbejder alle på min. et kort kursus om sommeren, hvor de prøver kræfter med nye elever, kommende elever, voksne kursister eller alm. udlejning af ejendommen. Du vil derfor altid kunne finde et spændende tilbud på skolen - international jazzstævne for unge musikere - kajakkurser for alle vandhunde - klassisk musik møder unge musikere og deres forældre - o.s.v Lokalt engagement. Igennem skoleåret vil skolen blive åbnet for lokalbefolkningen, så du kan spille for dine forældre og købmanden nede på hjørnet. Skolen fundament bygger på lokalt engagement, og du er altid ambassadør for skolen, når vi er udenfor skolens område. Vi arbejder på at opbygge værtsfamilierelationer for de af jer, der kommer langvejs fra, så du altid har et sted at komme hen i privat regi. På skolen er der bosat lærere, der åbner hjemmet for dig, hvis der er behov for det. Morgensamling Hele skolen er samlet hver morgen en lille halv time, hvor indholdet varierer. Koreografien er den samme hver dag en sang fra højskolesangbogen, et indslag planlagt af en ansat medarbejder med fokus på den store verden udenfor matriklen; det vil ofte være forstanderen eller viceforstanderen, en sang mere og så oplysninger om dagsaktuelle emner fra vores lille verden indenfor matriklen, og derefter en sang mere før dagens undervisning begynder Morgenmotion. Formål Fysisk aktivitet, velvære og indlæringsparathed Middel. Det er vores hensigt at gennemføre 15 min. morgenmotion hver morgen før morgenmad. Dette vil foregå under nærmere definerede former i samråd med ansatte medarbejdere. Skolevejledning: Den Rytmiske Efterskole i Baaring har skolevejledning, som du helt automatisk vil stifte et nærmere bekendtskab med under dit skoleophold hos os. Her vil du, ud over din uddannelsesplan mv., altid kunne få råd og vejledning om bl.a. fremtiden på uddannelses- og erhvervsområdet. Vejledningsaktiviteter: Følgende elementer indgår i vejledningen: Vejledningssamtaler Udarbejdelse af uddannelsesplaner Tilmelding til ungdomsuddannelserne Brobygning for 10. kl. 12 af 26

13 . relevante foredrag fra rollemodeller Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) for elever i 10. klasse Tidsplan for aktiviteter: September/oktober: 1. vejledningssamtale, Januar: 2. vejledningssamtale, orientering om kunstneriske uddannelser og ungdomsuddannelser, udarbejdelse af uddannelsesplaner, obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) Februar/marts: Tilmelding til ungdomsuddannelser Note: For enkelte elever vil et ønske om optagelse på videregående uddannelser i konservatorieregi kræve individuelle samtaler i efteråret. Årsplan skoleåret 2009/2010 Overordnet. August 9. velkommen til elever og forældre Introuge med kontaktgruppedage Rugbrødsskema September Linjefagsuge op til Efterskolernes dag 1. individuelle vejledningssamtaler Oktober Forældre kontakt via telefon Brobygning i samarbejde med UU- Lillebælt /9. kl. undervisning Efterårsferie November Fælleprojekt Studieudveksling eller- modtagelse med udgangspunkt i lærerteams og linjer December Juledage med koncerter i lokale kirker og skoler 13 af 26

14 Januar Nytårskoncerter Terminsprøver Uddannelsesorientering 2. individuelle vejledningssamtale Tilmelding MGK Februar/marts Fælles studietur til den kolde sne Tilmelding ungdomsuddannelser Selvvalgt opgave April Rugbrødsskema Maj Skriftlige eksaminer Koncertturne til indenlandske destinationer Juni Mundtlige eksaminer Musik og friluftsfestival forældreweekend Afrejse Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Juli Korte kurser efter initiativ fra ansatte medarbejdere. Ikke nødvendigvis tilskudsberettiget 14 af 26

15 Forslag til: Undervisningsskema for skoleåret 2009/2010: Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør/søn 8.00 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 8.30 undervisning undervisning undervisning undervisning undervisning forfriskning Forfriskning forfriskning forfriskning forfriskning undervisning undervisning Kontaktgruppe Fælles undervisning fortælling Middag Middag Middag Middag Middag Undervisning Undervisning Rengøring Undervisning Undervisning Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning Fællessang Undervisning Undervisning Fælles Undervisning* Undervisning fri Fri fri fri fri * evt. udskifteligt med aftenforedrag Samværsskema for skoleåret 2009/2010: 6.45 Morgenmotion, morgenmad Aftensmad Lektiehjælp Lydpause Åbne værksteder Elever på værelset Godnat fri Generelt om undervisningens organisering: Den Rytmiske Efterskole i Baaring vil begynde sin statsgodkendte undervisning medio august Undervisningen på Den Rytmiske Efterskole i Baaring er overordnet opdelt i 3 hovedområder: prøveforberedende fag, linjefag og valgfag. Skoleåret omfatter 42 undervisningsuger, hvoraf 2 er tilrettelagt som ekskursioner/studieture. Derudover planlægges en kortere turne med overnatning udenfor matriklen. Prøveforberedende fag: Den Rytmiske Efterskole i Baaring optager elever til 9. og 10. klasse. For alle de prøveforberedende fag gælder det, at folkeskolens formål i de enkelte fag også gælder for fagene på Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Fagene følger således Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klassesprøve /FS10). 15 af 26

16 Samlæste timer i ugeskemaet fællesfag: Fortælling/aktiv Medborgerskab: 1.5 timer/uge Sangtime: 0.45 timer/uge Idræt: 1.5 timer/ugen Morgensamling: 2.5 timer/ugen 9. klasse: Skolen planlægger at have én 9. klasse. Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, geografi, biologi, kristendom, idræt. Dansk: 4,5 timer/uge Matematik: 3 timer/uge Engelsk: 3 timer/uge Tysk/Fransk: 3 timer/uge Fysik/kemi: 1,5 timer/uge Historie/ Kristendom: 1,5 time/uge Biologi/Geografi: 1,5 time/uge Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge se fællesfag 10. klasse: Skolen planlægger at have tre 10. klasser Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, idræt Dansk: 4,5 timer/uge Matematik: 3 timer/uge Engelsk: 3 timer/uge Tysk: 16 af 26

17 3 timer/uge Fysik/kemi (fysik/kemi læses på 2 hold x og y): 1,5 timer/uge Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge se fællesfag Musikfag for 9. klasse og 10. klasse: Instrumental- og sangundervisning: 20 min/ugen Musikteori/hørelære (niveaudelt): 0.45 time/ugen SDS sang dans og spil: 0.45 time/ugen Sammenspil: 3 timer om ugen Fælleskor/orkester: 1.5 time om ugen Valgfag: En bred vifte af musisk kreative fag og ekstra sprog vil blive tilbudt varierende på den enkelte årgang. Eksempler i en bred vifte: Advanced engelsk, friluftsliv, nodebaseret musik for rytmiske musikere, rytmisk musik for klassiske musikere, studieindspilning, billedkunst, teater (drama), aktiv fortælling, verden af i dag og i morgen, den lille iværksætter, dance (ballet, modern), kajak, træværksted, studieteknik, psykolgi, filosofi Fællesfag/ Medborgerskab Kulturfag/Aktiv Medborgerskab Som omdrejningspunkt for alle fagene på REB ligger kulturforståelse. Uanset hvilke sammenhænge du bevæger dig i, vil der finde et kulturmøde sted. Når du møder nye elever første gang på efterskolen, har I musik som fælles interesse, men så hører sammenligningen også op. En er fra storbyen, en anden fra Thy eller et andet sted. Du tilhører én ungdomskultur, de andre måske en anden. Dette er for det meste tilgængelige og gode udviklende møder. Nogle gange mangler du måske viden til at forstå den anden kultur, og så bliver mødet sværere og kan veksle mellem angst og nysgerrighed. Men med indsigt opstår nye muligheder. På REB skal vi arbejde med kulturmøder i mange afskygninger fra de store globale til de mindre lokale og helt ind til din egen kultur. Det vil vi gøre gennem de store og små fortællinger, gennem temadage, studierejse m.m. 17 af 26

18 I Kulturfag kommer du til at arbejde med kulturforskelle på mange planer - fremmede kulturer, hverdagskulturer, ungdomskulturer, sprog, vaner, traditioner, værdier og meget mere. Fortælling Du kender nok selv følelsen af at glemme tid og sted og lade dig rive med af en person, som fortæller en historie det kan være en rejseoplevelse, en barndomserindring, et eventyr, en myte, et sagn, en skrøne en historie, som bygger et magisk rum op og giver dig lov til at være lutter ører. Den mundtlige fortælling griber os og fører os steder hen, som billedfortællingen ikke kan nå. Det er en sanselig oplevelse fuld at nærvær og intensitet. For når vi lytter til en fortælling, danner vi billeder inde i hovedet og vores fantasi blomstrer. På REB vil fortællingen, det levende ord, være omdrejningspunktet for mange af aktiviteterne. Der vil være fællestimer, hvor lærere, elever eller andre fortæller en historie, som har en start, en midte, en slutning og en mening. Du vil sammen med de andre blive draget ind i en samtidshistorie, en litterær historie, en livshistorie, eller hvad der nu er på dagsordenen. I de forskellige fag vil meget af stoffet blive formidlet gennem fortællingens struktur og derfor blive mere nærværende. Medborgerskabsundervisningen vil være direkte koblet på én af de 2 studieture samt den årlige selvevaluering, vi alle skal udarbejde. Det vil som udgangspunktet være alle lærere der er involveret i faget, men der vil i praksis være 2 tovholdere. Sangtime Målet er at give eleverne oplevelsen af fællesskabet og glæden ved fællessang At give eleven et væsentligt kendskab til den danske sangskat og historien/poesien bag At opbygge en fælles holdidentitet gennem de sange de lærer. Vi vil synge hovedsageligt fra højskolesangbogen. Timerne er skemalagt lige før weekenden og du går syngende ud af ugen. Morgensamling Er beskrevet i ovenstående Fællesfagene vil foregå som en kombination af undervisning, øvelser, entreprenørskab, projektarbejde og arbejde uden for efterskolen. Du vil få mulighed for at udvikle et projekt til brug uden for efterskolen enten på andre skoler, biblioteker eller andre steder hvor mennesker mødes. Idræt: Fagene følger Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klassesprøve /FS10). Dog vil vi benytte os af den lokale skoles nybyggede hal samt de kommunale boldanlæg og tennisbaner der ligger i umiddelbar nærhed af matriklen. 18 af 26

19 Obligatoriske skolefag Fagene følger Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klassesprøve /FS10). Af kommentarer skal nævnes: Matematik, engelsk og tysk læses på niveaudelte hold, således at pensum til FS10 bliver dækket i undervisningen. Fysik/Kemi læses fysisk på den nærliggende privatskole der råder over faglokale. Aftale er indgået. Naturfagsundervisning vil i videst mulig omfang være eksperimentel og tværfaglig i dets udgangspunkt, ligesom samfundsfag vil blive berørt af fællesfaget Kulturfag. Vi arbejder i det hele taget projektorienteret for 9. klasses fagene, men vil hele tiden sikre at pensa overholdes. Det enkelte fags mål og midler fastlægges af kommende medarbejdere med udgangspunkt i ovenstående. Den fælles interesse for musik vil være en motiverende faktor i den boglige undervisning, og tværfaglig undervisning anses som en naturlighed. Den pædagogiske didaktik og praksis fastlægges i lærerteams og godkendes i medarbejderrådet. Formålsbeskrivelse for de obligatoriske fag. Dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. 19 af 26

20 Matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Historie: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Kristendomskundskab: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger. 20 af 26

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2015/2016 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

HURUP SKOLE. VALGFAG FOR 8. og 9. KLASSE

HURUP SKOLE. VALGFAG FOR 8. og 9. KLASSE HURUP SKOLE SKOLEÅRET 2012 2013 VALGFAG FOR 8. og 9. KLASSE HURUP SKOLE - UDSKOLINGSAFDELINGEN. Vi ønsker at være: En skole der udfordrer alle En skole der ikke er ens for alle En skole der er tydelig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere