Miljø og Natur. Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø og Natur. Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen"

Transkript

1 Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matriklerne 8b, 12q, 12b og 11k, Render By, Brylle og 1b og 1f, Gundestrup By, Brylle (27,65 ha). I henhold til 21 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), skal projektet anmeldes til VVM myndigheden, idet anmeldte er omfattet af bilag 2, pkt november 2017 Sags id: 17/23593 Miljø og Natur Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Kim Walsted Knudsen Dir. tlf.: Afgørelse Assens Kommune har foretaget en VVM-screening af anmeldte jordfordeling. På baggrund af screeningen, der er vedlagt denne afgørelse, er det Assens Kommunes afgørelse, at anmeldte skovrejsning ikke er VVM-pligtigt, idet skovrejsningen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Afgørelsen er truffet jf. VVM-bekendtgørelsens 21 (LBK 448, 2017). Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den anmeldelse af skovrejsning, som Hedeselskabet har udfyldt og indsendt. Begrundelsen for afgørelsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses af screeningsskemaet. Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan efter lovens 49 påklages til Miljøog Fødevareklagenævnet (se klagevejledning på hjemmesiden). Hvis der ønskes klaget over kommunens afgørelse, kan der klages, inden 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette, jf. lovens 54, ske inden 6 måneder fra den dato hvor afgørelsen er meddelt. Denne afgørelse er afgrænset til at omhandle VVM-bekendtgørelsen og udelukker ikke, at der skal søges eller foretages anmeldelse efter andre regler. Afgørelsen vil kunne ses på kommunens hjemmeside i 4 uger.

2 Projektet skal screenes igen, hvis ikke jordfordelingen er påbegyndt inden 3 år fra denne meddelelse er offentliggjort Naturstyrelsen har samtidig bedt Assens Kommune om at vurdere skovrejsningen i forhold til: Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens 3, Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer, Fredede fortidsminder Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens 29a, Vandløbsloven Områdeudpegningen er projektet beliggende i et område der er udpeget som negativområde med hensyn til skovrejsning? Område med særlige drikkevandsinteresser eller område med vandindvindingsopland til almene vandforsyninger, Fredninger Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder Der er enkelte beskyttede diger i eller i tilknytning til skovrejsningsområdet. I det omfang at der ikke tilplantes nærmere end 1 m fra digefod, så har Assens Kommune, Miljø og Natur ingen bemærkninger hertil. 3-beskyttede område indenfor skovrejsningsområdet må ikke ændres i tilstand. Jf. tilplantningsplan så plantes der ikke i dette område. Skovrejsningen forventes at bidrage positivt til beskyttelse af grundvandsressourcen. Skovrejsningsprojektet forventes at bidrage positivt til opfyldelse af kommunens klimatilpasningsplan, idet skov kan optage store mængder vand lokalt samt binder CO². Denne afgørelse sendes samtidig (jf. 8, stk. 3 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur) i kopi til Landbrugsog Fiskeristyrelsen idet skovrejsningsarealet godkendes se vedlagte kort. Venlig hilsen, Kim Walsted Knudsen Naturmedarbejder, Cand.techn.soc. Side 2 af 5

3 Klagevejledning Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljøog Fødevareklagenævnet (jf. 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 448 af 10. maj 2017 af: Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen) Enhver med retlig interesse i sagens udfald. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. for at klage. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Assens Kommune. Anmodningen skal sendes til Assens Kommune, så vidt muligt elektronisk til eller til adressen Natur & Miljø, Rådhus Alle 5, 5610 Assens. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Side 3 af 5

4 Miljø og Natur Kortbilag: Godkendt skovrejsningsareal Side 4 af 5

5 Sendt i kopi til: Miljøstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Fåborg, Att. Ejgil Edfort Andersen Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Danmarks Naturfredningsforening (Assens Lokalafdeling), Friluftsrådet Side 5 af 5

Miljø og Natur. Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs. VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning

Miljø og Natur. Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs. VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matriklerne matrikel nr. 21n,

Læs mere

Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matrikel nr. 74a, Køng By, Køng.

Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matrikel nr. 74a, Køng By, Køng. Offer Madsen A/S Odensevej 32, Søholmhuse 5620 Odense Att. Nicolai S. Kjær [nsk@sagro.dk] VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Skovrejsning på matrikel 18a, Brændekilde By, Brændekilde - VVM screening og anmeldelse

Skovrejsning på matrikel 18a, Brændekilde By, Brændekilde - VVM screening og anmeldelse Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C Simon og Maria Stochholm Brændekilde Bygade 16 5250 Odense Sv By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Nørregade 36 5000 Odense

Læs mere

Afgørelse om, at etablering af skovrejsning på Matr. nr. 11b, Brændekilde By, Brændekilde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelse om, at etablering af skovrejsning på Matr. nr. 11b, Brændekilde By, Brændekilde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C DET DANSKE HEDESELSKAB Klostermarken 12 8800 Viborg By- og Kulturforvaltningen Vand og Natur Landbrug og Natur Nørregade 36 5000 Odense C www.odense.dk Tlf.

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse

Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse Kristian Løkke Kristensen klk@skovdyrkerne.dk 5. juli 2019 Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse Silkeborg Kommune har modtaget din ansøgning om 10,27 ha skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning Dato:

Tilladelse til skovrejsning Dato: Tilladelse til skovrejsning Dato: 09-10-2017 Billund Kommune har den 20. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. 5a, Kirkeby By, Sdr. Omme beliggende på adressen Hovedgaden 77,

Læs mere

Holstebrovej 399 Hvidbjerg 7860 Spøttrup. 12. november Skovrejsning, VVM-afgørelse og anmeldelse

Holstebrovej 399 Hvidbjerg 7860 Spøttrup. 12. november Skovrejsning, VVM-afgørelse og anmeldelse Holstebrovej 399 Hvidbjerg Spøttrup 7860 Spøttrup 12. november 2018 Skovrejsning, VVM-afgørelse og anmeldelse Skive Kommune har den 10. september 2018 modtaget din ansøgning om skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag Villy Elmer Nielsen Kolstrupvej 64 Grindsted Mk 7200 Grindsted Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Dato: 25-01-2018 Billund Kommune har den 12. december 2018 modtaget

Læs mere

HEDEDANMARK A/S Klostermarken Viborg. Ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 20, 7830 Vinderup

HEDEDANMARK A/S Klostermarken Viborg. Ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 20, 7830 Vinderup Side 1/6 HEDEDANMARK A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Dato: 20-11-2015 Sagsnr.: 01.13.25-P19-11-15 Henv. til: Torben Høj Nielsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7804 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Nu har vi behandlet din ansøgning om VVM-screening af skovrejsningsprojektet.

Nu har vi behandlet din ansøgning om VVM-screening af skovrejsningsprojektet. Til Christian Ritz-Andersen, Hededanmark Som har ansøgt på vegne af Johanne Baden Schimming CBM Center for Byg og Miljø H www.lejre.dk Lærke Falstaff Natur & Miljø D 4951 E llun@lejre.dk Dato: 12. oktober

Læs mere

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner

Læs mere

Nu har vi behandlet din ansøgning om VVM-screening af skovrejsningprojektet.

Nu har vi behandlet din ansøgning om VVM-screening af skovrejsningprojektet. CBM Center for Byg og Miljø Til Kristina Bodal Lauridsen, Forstplant Aps Som har ansøgt på vegne af ejer Poul Erik Mikkelsen H www.lejre.dk Lærke Lundsten Byggeri D 4957 E llun@lejre.dk Dato: 2. oktober

Læs mere

#split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup. Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende skovrejsning

#split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup. Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende skovrejsning #split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup Plan og Miljø Dato: 05-01-2018 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-17 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads

Læs mere

Jens Nannerup Yttrupvej 8 Kirkeby 7870 Roslev. 13. december 2018

Jens Nannerup Yttrupvej 8 Kirkeby 7870 Roslev. 13. december 2018 Jens Nannerup Yttrupvej 8 Kirkeby 7870 Roslev 13. december 2018 Skovrejsning - Tilladelse og VVM-screening Skive Kommune har den 31. august 2018 modtaget din ansøgning om tilladelse til skovrejsning på

Læs mere

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Til ejer af Matrikelnr. 1au, Gl. Viffertsholm Hgd., Solbjerg Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.13.23-P19-1-19 Ref.: Mette

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

Jens Bjerregaard Filskovvej Brande. 11. juli Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande

Jens Bjerregaard Filskovvej Brande. 11. juli Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande Jens Bjerregaard Filskovvej 66 7330 Brande 11. juli 2019 Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande Du har den 27. maj 2019 anmeldt skovrejsning på matrikel nr. 1af, Hallundbæk

Læs mere

Lem Styrhøjen Lem Spøttrup 7860 Spøttrup. 23. marts 2017

Lem Styrhøjen Lem Spøttrup 7860 Spøttrup. 23. marts 2017 Styrhøjen Karina Miltersen 2 Lem Styrhøjen 2 7860 Lem Spøttrup 7860 Spøttrup 23. marts 2017 Afgørelse om VVM-screening og tilladelse skovrejsning Skive Kommune har den 1. marts 2017 modtaget din ansøgning

Læs mere

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 50. Projektet

Læs mere

VVM screening af skovetablering på matr. 2E, Nøragergård Hgd., Durup, Rebild Kommune.

VVM screening af skovetablering på matr. 2E, Nøragergård Hgd., Durup, Rebild Kommune. Center Natur og Miljø Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.13.23-P19-4-18 Ref.: Joanna Birch Olsen Telefon:

Læs mere

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A Nupark Holstebro. 9. juli 2019

SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A Nupark Holstebro. 9. juli 2019 SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYLLAND A.M.B.A Nupark 49 7500 Holstebro 9. juli 2019 Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Sønderkærvej 4, 7330 Brande Du har den 3. juni 2019 anmeldt skovrejsning på

Læs mere

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup.

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup. Optihorse I/S Nordmarksvej 2 4621 Gadstrup Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning på del af

Læs mere

Viborg Kommune har den 4. maj 2018 modtaget din anmeldelse om skovplantning på ca. 3,3 ha af ejendommen Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup.

Viborg Kommune har den 4. maj 2018 modtaget din anmeldelse om skovplantning på ca. 3,3 ha af ejendommen Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 LMO Att.: Christian Bach Knudsen cbk@lmo.dk byggeriogmiljoe@viborg.dk viborg.dk Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V sendes elektronisk til 29. november 2016 Side 1 af 6

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V sendes elektronisk til 29. november 2016 Side 1 af 6 Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (mail@naturerhverv.dk) Side 1 af 6 Anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Miljøstyrelsen cc. Karl Marius Bentzen LiebhaverSkovfogeden v/claus Hemmingsen 2. oktober 2017

Miljøstyrelsen cc. Karl Marius Bentzen LiebhaverSkovfogeden v/claus Hemmingsen 2. oktober 2017 Miljøstyrelsen cc. Karl Marius Bentzen LiebhaverSkovfogeden v/claus Hemmingsen 2. oktober 2017 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning Miljøstyrelsen har den 25. september 2017 bedt Ikast-Brande om

Læs mere

Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder

Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder Johan Holm Ribevej 73 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Afgørelse om skovrejsning og ikke VVM-pligt på matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder Varde Kommune har

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Anders Østergaard Hansen

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Anders Østergaard Hansen Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Anders Østergaard Hansen Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 6-2-2018

Læs mere

Ansøgning om skovrejsning, Øster Stendisvej 7, 7830 Vinderup

Ansøgning om skovrejsning, Øster Stendisvej 7, 7830 Vinderup Side 1/5 SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYL- LAND A.M.B.A ake@skovdyrkerne.dk Nupark 49 7500 Holstebro Dato: 20-11-2015 Sagsnr.: 01.13.25-P19-8-15 Henv. til: Torben Høj Nielsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om et projekt

Læs mere

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro Side 1/6 Erik Dalby Korreborgvej 29 8850 Bjerringbro Dato: 24-11-2016 Sagsnr.: 01.13.25-P19-6-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen cc. Svend Erik Flensborg Pedersen Over Isen Vej 12, 7430 Ikast Skovdyrkerne, v/jan Hollænder Christensen

Miljøstyrelsen cc. Svend Erik Flensborg Pedersen Over Isen Vej 12, 7430 Ikast Skovdyrkerne, v/jan Hollænder Christensen Miljøstyrelsen cc. Svend Erik Flensborg Pedersen Over Isen Vej 12, 7430 Ikast Skovdyrkerne, v/jan Hollænder Christensen 3. oktober 2017 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning Miljøstyrelsen har den

Læs mere

SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. Brejning Søndergade Børkop. 13. maj 2019

SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. Brejning Søndergade Børkop. 13. maj 2019 SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. Brejning Søndergade 26 7080 Børkop 13. maj 2019 Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Hampenbjergvej 7A, 7362 Hampen Du har den 27. marts 2019 anmeldt, at du

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, den 8. sept

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, den 8. sept FORS A/S Att. Per Birk Jensen Boserupvej 25 4000 Roskilde pje@fors.dk Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 296013 Brevid. 2636541 Ref. BEMJ Dir. tlf. 46 31 35 93 beritmj@roskilde.dk Gasmotor/generatoranlæg,

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af boligområde ved Åsum. Projektet vurderes at

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM pligt

Afgørelse om ikke VVM pligt A/S PLANTNINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND Mårbækvej 2 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.16.04-P19-18-18 Ks: SBP 20. marts 2018 Afgørelse om ikke

Læs mere

Dispensation til skovrejsning i negativområde Dato:

Dispensation til skovrejsning i negativområde Dato: Dispensation til skovrejsning i negativområde Dato: 20-09-2018 Billund Kommune har den 8. juni 2018 modtaget en anmodning fra konsulent Rasmus Filsø Løbner, SAGRO om at vurdere skovrejsningsprojektet i

Læs mere

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning -

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning - #split# Plan og Miljø Dato: 03-02-2016 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-16 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 CVR 29189501 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Erik Ellehammer Nielsen Kokmosevej Brande 20. september 2016

Erik Ellehammer Nielsen Kokmosevej Brande 20. september 2016 Erik Ellehammer Nielsen Kokmosevej 4 7330 Brande 20. september 2016 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning j.nr. SVANA-335-05195 - Kokmosevej 4, Brande I har den 24. august 2016 bedt Ikast-Brande om

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt Henrik Jessen Over Jerstalvej 234 Rangstrup 6534 Agerskov Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.16.04-P19-67-18 Ks: SBP 10. oktober 2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 18-03-2019

Læs mere

Arealet er omfattet af naturbeskyttelsesloven og registreret som beskyttet natur (mose) jf. 3 den 4. januar 2017.

Arealet er omfattet af naturbeskyttelsesloven og registreret som beskyttet natur (mose) jf. 3 den 4. januar 2017. Claus Bjørn Bogensevej 187, 5560 Aarup 12. september 2018 Sags id: 18/21543 3-dispensation og landzonetilladelse til etablering af vandhul Assens Kommune, Miljø og Natur har hermed behandlet ansøgning

Læs mere

Udtalelse om skovrejsning

Udtalelse om skovrejsning Vesthimmerlands kommune Att. Grete Mundbjerg Trafik og grønne områder Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Dato: 10. august 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-20818

Læs mere

Til Høringsparter. Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til Høringsparter. Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Til Høringsparter BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 25. april 2018 Tlf. dir.: 4175 0132 E-mail: micr@balk.dk Kontakt: Michala Becker Ryttergaard Sagsid: 06.11.00-A26-1-17 Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet Drifts og Anlægsafdeling Att.: Lars Erik Olsen Pr. mail: lao@kyst.dk Kystdirektoratet J.nr. 18/01567-11 Ref. Thomas Larsen 24-09-2018 Tilladelse til genplacering af opgravede sten fra

Læs mere

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade 7 8900 Randers C Sendes på mail til: vejeogtrafik@randers.dk Udvikling, Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 6900 Direkte 8915 1839

Læs mere

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Justyna S. Hansen Dir: +4579755698 Mob: e-mail: Justyna.Hansen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-19-16 25.5.2016 VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby

Læs mere

#split# Afgørelse om delvis godkendelse af skovrejsning samt ikke-vvm pligt

#split# Afgørelse om delvis godkendelse af skovrejsning samt ikke-vvm pligt #split# Erik Vormstrup Stokbro Engsigvej 103 9740 Jerslev J Plan og Miljø Dato: 09-11-2016 Sags. nr.: 01.13.23-K04-2-16 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

VVM-screening af anmeldt skovrejsning

VVM-screening af anmeldt skovrejsning 1 - NMF-Natur-BS 98 SKOV - VVM-screening Anders Juul Knudsen Tykhøjetvej 62 V Smidstrup 7321 Gadbjerg 16-08-2017 VVM-screening af anmeldt skovrejsning Vejle Kommune har den 7. juni 2017 modtaget din anmeldelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Side 1 af 5 Anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side.

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side. Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 375 meter vandløb på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 375 meter vandløb på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup, ikke er VVM-pligtig. Beboerne Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers NV Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 16-03-2018 / 06.02.03-G01-5-13

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted. Thomas Lund Brogårdsvej 3 7755 Bedsted Thy Plan- og Miljøafdelingen 7. august 2017 BrevID.: 2623148 Medarbejder: KKN Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 12p, Lakkendrup by, Lakkendrup. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 12p, Lakkendrup by, Lakkendrup. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Henrik Halmø Terkelsen Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg Sendt med email: ht@terkelsendairy.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Hededanmark Att: Christian Ritz-Andersen Klostermarken 12 8800 Viborg Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. d Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. d Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. Johannes Bitsch Dejehøjvej 3 Thostrup 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning

Læs mere

SVANA 28. september 2016 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning j.nr. SVANA Øgelundvej 51, 7330 Brande (projekt 2)

SVANA 28. september 2016 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning j.nr. SVANA Øgelundvej 51, 7330 Brande (projekt 2) SVANA 28. september 2016 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning j.nr. SVANA-335-05142 - Øgelundvej 51, 7330 Brande (projekt 2) I har den 24-08-2016 bedt Ikast-Brande om at vurdere den følgende ansøgning

Læs mere

SVANA. 22. september Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning j.nr. SVANA Hallundbækvej 11, 7330 Brande. Bygge- og Miljøafdeling

SVANA. 22. september Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning j.nr. SVANA Hallundbækvej 11, 7330 Brande. Bygge- og Miljøafdeling SVANA 22. september 2016 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning j.nr. SVANA- 335-05137- Hallundbækvej 11, 7330 Brande I har den 24-08-2016 bedt Ikast-Brande om at vurdere den følgende ansøgning om

Læs mere

3-dispensation og landzonetilladelse til etablering af vandhul i beskyttet eng

3-dispensation og landzonetilladelse til etablering af vandhul i beskyttet eng John Hansen Skelhuse 3, 5690 Tommerup 08. august 2018 Sags id: 18/11401 3-dispensation og landzonetilladelse til etablering af vandhul i beskyttet eng Assens Kommune, Miljø og Natur har hermed behandlet

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Christina Villendrup Lynge Niels Steegemann Lynge Skovmosen 1 3450 Allerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 12a Høveltsvang, Uggeløse, Skovmosen 1 Landzonetilladelse til solcelleanlæg på eksisterende

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Poul Erik Christensen Jenslev Gade 4 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand.

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand. Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Sendt som digitalpost til CVR 16 271 187 og som mail til: Ane Rørmann Jensen, ane.rormannjensen@cmcbio.com C7 Consulting, rikke@c7c.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Forstplant Aps Ribevej Løsning. Sendt pr. mail til

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Forstplant Aps Ribevej Løsning. Sendt pr. mail til Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Forstplant Aps Ribevej 47 8723 Løsning Sendt pr. mail til kontakt@naturplant.dk Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Begrundelse for afgørelse Forinden der træffes afgørelse er arealets restriktioner blevet belyst. Se skema 1.

Begrundelse for afgørelse Forinden der træffes afgørelse er arealets restriktioner blevet belyst. Se skema 1. Dispensation til skovrejsning i negativområde Dato: 23-10-2018 Billund Kommune har modtaget en ansøgning om skovrejsning på matr. nr. 5az Eg by, Grindsted. Projektområdet er 4,16 ha, se kortbilag 1. Negativt

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Carl Christian Christensen Thorup Strandvej 290 Thorupstrand 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

Eva og Kristian Jensen Ribe Landevej 42A 7250 Hejnsvig

Eva og Kristian Jensen Ribe Landevej 42A 7250 Hejnsvig Eva og Kristian Jensen Ribe Landevej 42A 7250 Hejnsvig Delvis accept af skovrejsning Dato: 15-11-2016 Billund Kommune har den 6. september 2016 modtaget en anmodning fra LiebhaverSkovfogeden v/claus Hemmingsen

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 36l, Stenstrup By, Stenstrup. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 36l, Stenstrup By, Stenstrup. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Kent Hansen Løgeskov 36, 5771 Stenstrup Sendt med email: vbesmeden@gmail.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening af etablering

Læs mere

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail:

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail: Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft Skovvej 20 8382 Hinnerup Sendt pr. mail: mtof@favrskov.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm pligt i forbindelse med restaureringsprojekt i Voer Mølleå

Afgørelse om ikke-vvm pligt i forbindelse med restaureringsprojekt i Voer Mølleå Afgørelse Att.: Torben Tran Ankjærø Sendt elektronisk til: ttan@favrskov.dk Postadresse: Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke-vvm pligt i forbindelse

Læs mere

Delvist afslag og delvis dispensation til skovrejsning efter naturbeskyttelseslovens 18

Delvist afslag og delvis dispensation til skovrejsning efter naturbeskyttelseslovens 18 Center Natur og Miljø Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.02-P25-15-18 Ref.: Joanna Birch Olsen Telefon:

Læs mere

Ansøgning Der ansøges om dispensation til en anden orientering af bebyggelsen, hvilket er i strid med nedenstående bestemmelser.

Ansøgning Der ansøges om dispensation til en anden orientering af bebyggelsen, hvilket er i strid med nedenstående bestemmelser. Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Alicja Jolanta Sørensen Direkte 7257 7637 cjs@jammerbugt.dk 01-03-2018 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket

Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket Preben Johansen Allindemaglevej 15 4100 Ringsted Dato: 29. november 2016 Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket Teknik- og Miljøcenteret har den 16. august 2016 modtaget

Læs mere

Bortset fra nedenstående, er der ingen af de forespurgte temaer for det pågældende område.

Bortset fra nedenstående, er der ingen af de forespurgte temaer for det pågældende område. Carsten Christiansen Bakkelyvej 24 9670 Løgstør Dato: 27. november 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42495 Dokumentnr.: 820-2017-290646 Sagsbehandler:

Læs mere

VVM-screening af anmeldt skovrejsning

VVM-screening af anmeldt skovrejsning VVM-screening af anmeldt skovrejsning Dato: 21-09-2017 Billund Kommune har den 1. september 2017 modtaget din anmeldelse af skovrejsning på del af matr. nr. 7bd, Grindsted By, Grindsted, beliggende på

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard Randers SØ

Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard Randers SØ Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR-nr 29189668) Virksomheder J.nr. MST-1270-01648 Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december 2015 Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk)

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted

VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted VVM-screening af skovrejsning Blåbjergvej 2A 7200 Grindsted Billund Kommune har fra konsulent, modtaget materiale til brug for en VVMscreening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 8c, Filskov By, Filskov,

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den ligger indenfor 300 meter fra Tisvilde Hegn.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den ligger indenfor 300 meter fra Tisvilde Hegn. Poul Folke Torrild Thomsen Jens Hald Mortensen Sag: 2016/36044 018 Id: 024646 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 20. december 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Att.: Jens Gørup, jegj@skivekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/02520-11 Ref. Thomas Larsen 31-10-2017 Tilladelse til uddybning i Skive Jollehavn, samt uddybning

Læs mere

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post 4. april 2019 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 20. marts 2019 modtaget en henvendelse om, at du ønsker

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 45f Albjerg By, Oure. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 45f Albjerg By, Oure. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Anders Sehested Broholmsvej 32 5884 Gudme Sendt med email: anders@broholmgods.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening af etablering

Læs mere

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning Hede Danmark Heine Fischer Møller VVM-screening af skovrejsning Billund Kommune har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 20a, Vorbasse, Vorbasse by, tilhørende

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Plan- og Miljøafdelingen 15.maj 2017 BrevID.: 2528898 Medarbejder: kbd Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering

Læs mere

Att. Stine Madsen Ansbjerg 28. juni 2018 Sags id: 17/9788

Att. Stine Madsen Ansbjerg 28. juni 2018 Sags id: 17/9788 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Stine Madsen Ansbjerg 28. juni 2018 Sags id: 17/9788 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af regnvandsbassin i forbindelse med

Læs mere

Dispensation fra byplanvedtægt nr. 1 ang. bebyggelsesgrad på ejendommen matr. nr. 68GH Hune By, Hune, beliggende Vestvej 3, 9492 Blokhus.

Dispensation fra byplanvedtægt nr. 1 ang. bebyggelsesgrad på ejendommen matr. nr. 68GH Hune By, Hune, beliggende Vestvej 3, 9492 Blokhus. 1 - Dispensation fra Byplanvedttægt nr. 1- afgørelse p Hører til journalnummer: 01.02.05-P25-20-16 Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Til ansøger Bent Toft

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 16 m² shelter på matr. nr. 17 a, Aggebo, Valby i Aggebo-Græsted Hegn.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 16 m² shelter på matr. nr. 17 a, Aggebo, Valby i Aggebo-Græsted Hegn. Naturstyrelsen Nordsjælland Ostrupgård Gillelejevej 2 B 3230 Græsted Att.: Amalie Lunde Hagensen Sag: 2017/09515 006 Id: 024869 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 30. marts

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Vilkår for dispensation Der stilles som vilkår for dispensationen, at projektet udføres som ansøgt, jf. tegningsmateriale

Vilkår for dispensation Der stilles som vilkår for dispensationen, at projektet udføres som ansøgt, jf. tegningsmateriale Til ejer og interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk

Læs mere

Odderkystens fællesråd. Sendt til Sags Id

Odderkystens fællesråd. Sendt til Sags Id Odderkystens fællesråd Sendt til nubugge@gmail.com Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Dispensation til opsætning af træbænke i beskyttet natur Odder Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til opførelse af

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til opførelse af JHS Stenagervej 11 A 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. juli 2016 Sagsnr.: 16/16042 Ejendomsnr.: 26158 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E5mail: pmu@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Vildmoseporten Leif Larsen leiflarsen@larsen.mail.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljø og Natur. VVM Der er foretaget en VVM-screening af projektet se vedhæftede screeningsskema.

Miljø og Natur. VVM Der er foretaget en VVM-screening af projektet se vedhæftede screeningsskema. Lisbeth og Henrik Askholm Strandby Skov 15 5683 Haarby Godkendelse vedr. åbning af et privat rørlagt vandløb ved Strandby Skov, Haarby Assens Kommune meddeler hermed godkendelse jf. 16 & 17 i bekendtgørelse

Læs mere