Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014"

Transkript

1 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/ /03/2018 ESMA DA

2 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde Formål Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for retningslinjerne Indberetningskrav Retningslinjer Generelle samarbejdskrav Liste over myndigheder Sprog Kontaktoplysninger Indgivelse af oplysninger og anmodning om synspunkter I relation til proceduren for meddelelse af tilladelse I relation til grænseoverskridende levering af tjenesteydelser Anerkendelse af modtagelse Bilag... 8 Bilag 1 Skema til anmodning om synspunkter i henhold til artikel 17, stk. 4, 5 og 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 (og hvis det er relevant, til fremsendelse af ansøgning og dertil knyttede oplysninger)... 8 Bilag 2 Skema til fremsendelse af synspunkter i henhold til artikel 17, stk. 4, 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 909/ Bilag 3 Skema til fremsendelse af oplysninger i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014 til den kompetente myndighed i værtslandet...11 Bilag 4 Skema til underretning om beslutning i henhold til artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 om ikke at videresende alle oplysninger til den kompetente myndighed i værtslandet

3 1 Anvendelsesområde Hvem? 1. Disse retningslinjer finder anvendelse på de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014. Hvad? 2. Disse retningslinjer finder anvendelse i forbindelse med de samarbejdskrav, der gælder for kompetente myndigheder i forbindelse med proceduren for meddelelse af tilladelse til en ansøgende CSD i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 og i forbindelse med proceduren for levering af tjenesteydelser i andre medlemsstater i henhold til forordningens artikel 23. Hvornår? 3. Disse retningslinjer gælder to måneder fra datoen for deres offentliggørelse på ESMA's websted på alle EU's officielle sprog. 2

4 4. De udtryk, der er defineret i forordning (EU) nr. 909/2014, har den samme betydning i disse retningslinjer. Endvidere er følgende definitioner og forkortelser anvendt i disse retningslinjer: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 CSD Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 af 11. november 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, - skemaer og -procedurer for tilladelse, revision og evaluering af værdipapircentraler, for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande, for høring af myndigheder inddraget i tilladelsen til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og for adgang, som involverer værdipapircentraler, samt vedrørende formatet af de registre, som værdipapircentraler skal opbevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/ Værdipapircentral Direktiv 2014/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU ESMA EU Forordning (EU) nr. 909/2014 Forordning (EU) nr. 1095/2010 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed Den Europæiske Union Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirog Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF 3 1 EUT L 65 af , s EUT L 257 af , s EUT L 331 af , s

5 2 Formål 5. Formålet med disse retningslinjer er at sikre fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af visse samarbejdskrav for myndigheder i henhold til artikel 14, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014, som fastsætter følgende: ESMA kan i tæt samarbejde med medlemmerne af ESCB [Det Europæiske System af Centralbanker] i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 udstede retningslinjer til kompetente myndigheder med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i Unionen, herunder samarbejde mellem de kompetente myndigheder og relevante myndigheder i forbindelse med de forskellige vurderinger, som er nødvendige for anvendelsen af nærværende forordning." 6. Medlemmer af ESCB var inddraget i udarbejdelsen af disse retningslinjer, som har til formål at harmonere aspekter af samarbejde mellem myndigheder, der ikke allerede er omfattet af de tekniske standarder, der er offentliggjort i henhold til forordning (EU) nr. 909/ Disse retningslinjer omhandler f.eks. ikke de procedurer og modeller til at sikre samarbejdet mellem myndigheder, der anmodes om i henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 909/2014 i forbindelse med tilsynet med en CSD's aktiviteter i et værtsland, der allerede er omfattet af kapitel III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394. Tilsvarende er det samarbejde mellem myndigheder, der anmodes om i forbindelse med proceduren for tilladelse til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, allerede omfattet af kapitel VI i den samme gennemførelsesforordning. 8. Aspekter af samarbejde mellem myndigheder, der er omfattet af disse retningslinjer, er derfor følgende: (i) (ii) høringen af myndigheder, der er inddraget i proceduren for meddelelse af tilladelse til en ansøgende CSD i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014, og meddelelsen fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet i forbindelse med proceduren i artikel 23, stk. 3-7, i forordning (EU) nr. 909/2014, i relation til en CSD, der ønsker at levere de i artiklens stk. 2 omhandlede tjenesteydelser for første gang på en anden medlemsstats område eller at ændre udvalget af de pågældende udbudte tjenesteydelser. 4

6 3 Compliance- og indberetningsforpligtelser 3.1 Status for retningslinjerne 9. Dette dokument indeholder retningslinjer om samarbejde mellem myndigheder udstedt i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 909/2014 i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal de kompetente myndigheder bestræbe sig på at efterleve retningslinjerne bedst muligt. 10. De kompetente myndigheder, som retningslinjerne gælder for, bør efterleve dem ved at indarbejde dem i deres tilsynspraksis. 3.2 Indberetningskrav 11. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, skal underrette ESMA (til om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller anføre en begrundelse for eventuel manglende efterlevelse inden for to måneder efter datoen for offentliggørelsen heraf på ESMA's websted på alle EU's officielle sprog. Hvis de kompetente myndigheder ikke svarer inden for denne tidsfrist, vil de blive anset for ikke at efterleve retningslinjerne. 5

7 4 Retningslinjer 4.1 Generelle samarbejdskrav Liste over myndigheder 12. Efter modtagelse af en ansøgning om den i artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede tilladelse identificerer de kompetente myndigheder de i artiklens stk. 4 omhandlede relevante myndigheder og, hvis det er relevant, de i stk. 5 omhandlede myndigheder samt de i samme artikels stk. 6 omhandlede kompetente myndigheder og udarbejder en liste over disse Sprog 13. Den kompetente myndighed aftaler arbejdssproget i sit samarbejde med de i stk. 4 omhandlede relevante myndigheder og, hvis det er relevant, de i artikel 17, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder samt andre kompetente myndigheder i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. 909/2014. I mangel af aftale er arbejdssproget et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finanskredse. 14. Hvis oplysningerne fra en kompetent myndighed er på et af EU's officielle sprog, som ikke er det arbejdssprog, der anvendes som anført ovenfor, stiller den videregivende kompetente myndighed en oversættelse til rådighed for de modtagende myndigheder på et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finanskredse, af al relevant dokumentation, der er nødvendig for disse myndigheder med henblik på artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/ Hvis den relevante CSD stiller en sådan oversættelse til rådighed, har den kompetente myndighed ikke noget ansvar for oversættelsen Kontaktoplysninger 16. Med henblik på artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 udpeger den kompetente myndighed en primær og en sekundær kontaktperson og udveksler kontaktoplysninger for disse, samt ændringer i disse oplysninger, med de relevante myndigheder og, hvis det er relevant, med den i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU omhandlede myndighed og med en anden medlemsstats kompetente myndigheder, jf. artikel 17, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014. Den kompetente myndighed anmoder også disse myndigheder om at udveksle deres respektive kontaktoplysninger for en primær og en sekundær kontaktperson, samt ændringer i disse oplysninger, med myndigheden. 6

8 17. Med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 udpeger hver kompetent myndighed en primær og en sekundær kontaktperson og udveksler kontaktoplysninger for disse, samt ændringer i disse oplysninger, med de andre kompetente myndigheder. 4.2 Indgivelse af oplysninger og anmodning om synspunkter I relation til proceduren for meddelelse af tilladelse 18. De kompetente myndigheder anvender skemaerne i bilag 1 og bilag 2 til at anmode om synspunkter fra de i artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndigheder og, hvis det er relevant, de i artiklens stk. 5 omhandlede myndigheder og de i artiklens stk. 6 omhandlede kompetente myndigheder samt, hvis det er relevant, også til at videregive oplysningerne i ansøgningen til dem I relation til grænseoverskridende levering af tjenesteydelser 19. Med henblik på artikel 23, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014, anvender den kompetente myndighed i hjemlandet skemaet i bilag 3 til at indgive de i forordningens artikel 23, stk. 3, omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i værtslandet. 20. Med henblik på artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/20 anvender den kompetente myndighed i hjemlandet, hvis denne myndighed beslutter ikke at videresende alle oplysningerne i forordningens artikel 23, stk. 3, til den kompetente myndighed i værtslandet, skemaet i bilag 4 til at underrette den kompetente myndighed i værtslandet om sin beslutning Anerkendelse af modtagelse 21. Umiddelbart efter modtagelsen og senest den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen, bekræfter modtagerne ved til den videregivende kompetente myndighed modtagelsen af anmodningen om synspunkter eller oplysningerne. 22. Hvis den videregivende kompetente myndighed ikke modtager nogen bekræftelse på modtagelsen i overensstemmelse med punkt 21, kontakter denne selv modtagerne for at sikre sig, at disse har modtaget anmodningen eller oplysningerne. 7

9 5 Bilag Bilag 1 Skema til anmodning om synspunkter i henhold til artikel 17, stk. 4, 5 og 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 (og hvis det er relevant, til fremsendelse af ansøgning og dertil knyttede oplysninger) [Navnet på den kompetente myndighed] Person(er), der er ansvarlig(e) for yderligere kontakter: Dato - [Navn(e)] - [Stilling(er)] - [Telefonnummer(numre)] - [ adresse(r)] [ÅÅÅÅ-MM-DD] Ang.: Anmodning om synspunkter i henhold til artikel 17, [stk. 4/5/6,] i forordning (EU) nr. 909/2014 (1) Den [dato for indgivelse af ansøgningen om tilladelse] indgav [ansøgende CSD's selskabsnavn] i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 sin ansøgning om tilladelse som CSD til [navnet på den kompetente myndighed]. (2) [Navnet på den kompetente myndighed] har undersøgt, om ansøgningen er fuldstændig, og anser den for at være fuldstændig. (3) [Den kompetente myndighed vælger korrekt modtager og formål blandt de nedenfor anførte alternativer] [Navnet på den kompetente myndighed] sender hermed alle de oplysninger, der er indeholdt i ansøgningen, til [navnet på den relevante myndighed] som relevant myndighed i henhold til artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014, og anmoder om denne myndigheds synspunkter om de nærmere detaljer ved de(t) værdipapirafviklingssystem(er), som den ansøgende CSD driver, senest 3 måneder efter datoen for modtagelsen af denne anmodning ved hjælp af skemaet i bilag 2 [den kompetente myndighed sikrer, at bilag 2 nedenfor sendes som et bilag til denne anmodning] ELLER 8

10 [Navnet på den kompetente myndighed] sender hermed alle de oplysninger, der er indeholdt i ansøgningen til [navnet på den i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU omhandlede myndighed] som den i artikel 17, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndighed, og anmoder om denne myndigheds synspunkter om den ansøgende CSD's evne til at overholde kravene i direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 senest 3 måneder efter datoen for modtagelsen af denne anmodning ved hjælp af skemaet i bilag 2 [den kompetente myndighed sikrer, at bilag 2 nedenfor sendes som et bilag til denne anmodning] ELLER [Navnet på den kompetente myndighed] anmoder hermed om synspunkter fra [navnet på den kompetente myndighed i en anden medlemsstat] som myndighed i henhold til artikel 17, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014, om de i samme forordnings artikel 17, stk. 7, anførte punkter senest 3 måneder efter datoen for modtagelsen af denne anmodning ved hjælp af skemaet i bilag 2 [den kompetente myndighed sikrer, at bilag 2 sendes som et bilag til denne anmodning] (4) Modtageren skal anerkende modtagelsen af denne anmodning pr. senest den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen. På vegne af [navn på den kompetente myndighed] [underskrift] Indhold: 1. [Kun for anmodninger i henhold til artikel 17, stk. 4 og 5:] Ansøgning om tilladelse til [ansøgende CSD's navn] 2. Skema til fremsendelse af synspunkter i henhold til artikel 17, [stk. 4/5/6,] i forordning (EU) nr. 909/

11 Bilag 2 Skema til fremsendelse af synspunkter i henhold til artikel 17, stk. 4, 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 [Navnet på den hørte myndighed] Person(er), der er ansvarlig(e) for yderligere kontakter: Dato Ang.: [ÅÅÅÅ-MM-DD] - [Navn(e)] - [Stilling(er)] - [Telefonnummer(numre)] - [ adresse(r)] Fremsendelse af synspunkter i henhold til artikel 17, [stk. 4/5/6,] i forordning (EU) nr. 909/2014 (1) Den [datoen for modtagelse af anmodningen] modtog [navnet på den hørte myndighed] en anmodning om synspunkter i henhold til artikel 17, [stk. 4/5/6,] i forordning (EU) nr. 909/2014 fra [navnet på den kompetente myndighed] med hensyn til [ansøgende CSD's navn]. (2) [Navnet på den hørte myndighed] afgiver hermed sine synspunkter som beskrevet nedenfor: a) Synspunkter b) Eventuelle yderligere bemærkninger [f.eks. identifikation af centrale områder for tilsynsaktiviteter efter tilladelsen osv.] (3) Modtagelse af disse synspunkter skal bekræftes pr. senest den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen. På vegne af [navn på den hørte myndighed] [underskrift] 10

12 Bilag 3 Skema til fremsendelse af oplysninger i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014 til den kompetente myndighed i værtslandet [Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet] Person(er), der er ansvarlig(e) for yderligere kontakter: Dato Ang.: - [Navn(e)] - [Stilling(er)] - [Telefonnummer(numre)] - [ adresse(r)] [ÅÅÅÅ-MM-DD] Fremsendelse af oplysninger i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014 (1) Den [datoen for CSD's fremsendelse af oplysninger, der er anmodet om i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014] fremsendte [CSD's navn] de oplysninger, der er anmodet om i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 til [navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet]. (2) [Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet] har undersøgt de modtagne oplysninger og finder ikke, at den under hensyn til leveringen af de påtænkte tjenesteydelser har grund til at betvivle, at de administrative strukturer eller den finansielle situation i den CSD, der ønsker at levere tjenesteydelser, er egnede eller tilstrækkelige. (3) [Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet] fremsender hermed alle de oplysninger, der er modtaget i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014, til [den kompetente myndighed i hjemlandet sikrer, at disse oplysninger fremsendes]. (4) Modtagelse af denne meddelelse og relaterede oplysninger skal anerkendes pr. den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen. På vegne af [navn på den kompetente myndighed i hjemlandet] [underskrift] Indhold: Oplysninger modtaget i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 fra [CSD's navn] 11

13 Bilag 4 Skema til underretning om beslutning i henhold til artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 om ikke at videresende alle oplysninger til den kompetente myndighed i værtslandet [Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet] Person(er), der er ansvarlig(e) for yderligere kontakter: Dato Ang.: [ÅÅÅÅ-MM-DD] - [Navn(e)] - [Stilling(er)] - [Telefonnummer(numre)] - [ adresse(r)] Underretning om beslutning i henhold til artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 om ikke at videresende alle oplysninger, der er modtaget i henhold til forordningens artikel 23, stk. 3 (1) Den [datoen for CSD's fremsendelse af oplysninger, der er anmodet om i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014] fremsendte [CSD's navn] de oplysninger, der er anmodet om i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 til [navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet]. (2) [Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet] har undersøgt de modtagne oplysninger og finder, at den under hensyn til leveringen af de påtænkte tjenesteydelser har grund til at betvivle, at de administrative strukturer eller den finansielle situation i den CSD, der ønsker at levere tjenesteydelser, er egnede eller tilstrækkelige. (3) Modtagelse af disse oplysninger skal bekræftes pr. senest den arbejdsdag, der følger efter dagen for modtagelsen. På vegne af [navn på den kompetente myndighed i hjemlandet] [underskrift] 12

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet 28/03/2018 ESMA70-708036281-67 DA Indhold for fremgangsmåden

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II 05/06/2019 ESMA-70-156-869 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til lovgivning og forkortelser...

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende gennemførelsen af CPSS-IOSCO's principper for den finansielle markedsinfrastruktur med hensyn til centrale modparter 4.9.2014

Læs mere

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA70-151-367 DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018. L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017.

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017. RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2016 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for ikkevæsentlige benchmarks i henhold til benchmarkforordningen

Retningslinjer for ikkevæsentlige benchmarks i henhold til benchmarkforordningen Retningslinjer for ikkevæsentlige benchmarks i henhold til benchmarkforordningen 19/06/2019 ESMA70-145-1209 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til lovgivning, forkortelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 289/18 5.11.2015 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1984 af 3. november 2015 om fastlæggelse af vilkår, formater og procedurer for anmeldelser i henhold til artikel 9, stk. 5,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Endelige retningslinjer vedrørende det indbyrdes forhold mellem rækkefølgen for nedskrivning og konvertering i BRRD og CRR/CRD 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status

Læs mere

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter 15/04/2019 ESMA70-151-1496 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 2 II. Henvisninger til lovgivning

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.3.2017 L 65/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

EBA-retningslinjer. vedrørende. den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01)

EBA-retningslinjer. vedrørende. den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01) EBA-retningslinjer vedrørende den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01) London, den 6. januar 2012 EBA-retningslinjer vedrørende den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 827/2012 af 29. juni 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fremgangsmåden for offentliggørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014 EBA/GL/2014/06 18. juli 2014 Retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner 1 EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner Retningslinjernes status 1. Dette

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Forslag til direktiv (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til direktiv (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 12.4.2019 A8-0012/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès A8-0012/2019 Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Retningslinjer EBA/GL/2018/ december 2018

Retningslinjer EBA/GL/2018/ december 2018 EBA/GL/2018/07 4. december 2018 Retningslinjer for betingelserne for undtagelse fra beredskabsmekanismen i henhold til artikel 33, stk. 6, i forordning (EU) 2018/389 (de reguleringsmæssige tekniske standarder

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

L 202 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. august Dansk udgave.

L 202 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. august Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 202 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 20.6.2019 L 163/103 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/1006 af 7. juni 2019 om ændring af afgørelse ECB/2011/20 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU

for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU EBA/GL/2016/02 08/06/2016 Retningslinjer for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere