BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 07 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA

3 BILAG A KAPITEL 7: STATUSKONTI Definition: En statuskonto er en opgørelse, udarbejdet for et bestemt tidspunkt, over værdien af en institutionel enheds eller gruppe af enheders aktiver og passiver Saldoposten på en statuskonto kaldes nettoformue (B.90). Beholdningen af aktiver og passiver, der er registreret på statuskontoen, er værdiansat til de relevante priser, hvilket normalt er markedspriserne på statusdagen, men for nogle kategorier til deres nominelle værdi. Der udarbejdes en statuskonto for residente institutionelle sektorer og delsektorer, den samlede økonomi og udlandet Statuskontoen afslutter kontosystemet, idet den viser den endelige virkning af posteringerne på produktionskontoen, indkomstfordelings- og indkomstanvendelseskontiene samt akkumuleringskontiene på en økonomis samlede velstand For institutionelle sektorer er saldoposten på statuskontoen nettoformue For den samlede nationale økonomi betegnes saldoposten ofte som nationalformuen, nemlig den samlede værdi af ikke-finansielle aktiver og finansielle aktiver, netto, over for udlandet Statuskontoen over for udlandet udarbejdes på samme måde som statuskontiene for de residente institutionelle sektorer og delsektorer. Den består udelukkende af ikkeresidenters positioner i finansielle aktiver og passiver over for residenter. I betalingsbalancemanualen BPM6 kaldes den tilsvarende statuskonto fra residenters synspunkt over for ikke-residenter kapitalbalancen over for udlandet (international investment position (IIP)) Egenkapitalen defineres som summen af nettoformue (B.90) plus værdien af Ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5) som passiver på statuskontoen For sektoren ikke-finansielle selskaber og sektoren finansielle selskaber (og disses delsektorer) er egenkapitalen en lige så sigende analytisk indikator som nettoformuen Selskabers nettoformue vil normalt være forskellig fra værdien af deres udstedte aktier og andre ejerandelsbeviser. Kvasiselskabers nettoformue er lig med nul, fordi værdien af deres ejers ejerandelsbeviser antages at svare til aktiver minus passiver, der ikke er egenkapital. Nettoformuen for residente direkte investeringsforetagender, som er filialer af ikke-residente foretagender, og som behandles som kvasiselskaber, er derfor lig med nul Saldoposten for finansielle aktiver og passiver betegnes finansiel nettoformue (BF.90). DA 2 DA

4 7.11 En statuskonto er en opgørelse over værdien af aktiver og passiver på et bestemt tidspunkt. Statuskonti udarbejdes ved begyndelsen og slutningen af hver regnskabsperiode; primostatuskontoen ved periodens begyndelse er den samme som ultimostatuskontoen ved udgangen af den foregående periode Ved hjælp af en grundlæggende regnskabsregel sammenknyttes værdien af beholdningen af en bestemt type aktiver på primostatuskontoen og ultimostatuskontoen som følger: værdien af beholdningen af en specifik type aktiver på primostatuskontoen plus minus minus plus minus plus minus transaktioner andre mængdeændringer i aktiver omvurderinger den samlede værdi af sådanne aktiver erhvervet ved transaktioner, der finder sted i regnskabsperioden den samlede værdi af sådanne aktiver afhændet ved transaktioner, der finder sted i regnskabsperioden forbrug af fast realkapital (hvis relevant) andre positive mængdeændringer vedrørende de pågældende aktiver andre negative mængdeændringer vedrørende de pågældende aktiver værdien af nominelle kapitalgevinster i løbet af perioden, der skyldes ændringer i prisen for aktiverne værdien af nominelle kapitaltab i løbet af perioden, der skyldes ændringer i prisen for aktiverne er lig med værdien af beholdningen af aktiverne på ultimostatuskontoen. Der kan også opstilles en tabel, som sammenknytter værdien af beholdningen af en bestemt type passiver på primostatuskontoen og ultimostatuskontoen Den regnskabsmæssige forbindelse mellem primostatuskontoen og ultimostatuskontoen via transaktioner, andre mængdeændringer i aktiver og passiver og kapitalgevinster og -tab er fremstillet skematisk i bilag 7.2. TYPER AF AKTIVER OG PASSIVER Definition på et aktiv 7.14 De aktiver, der registreres på statuskontoen, er økonomiske aktiver Definition: Et økonomisk aktiv er et værdiopbevaringsmiddel, der repræsenterer det udbytte, som den økonomiske ejer har ved at eje eller anvende aktivet i en periode. Det er et middel til at fremføre værdi fra den ene regnskabsperiode DA 3 DA

5 til den næste Det økonomiske udbytte består af primære indkomster som f.eks. overskud af produktionen, hvor den økonomiske ejer anvender aktivet, eller formueindkomst, hvor den økonomiske ejer lader andre anvende det. Udbyttet opstår ved anvendelsen af aktivet og den værdi, herunder kapitalgevinster og -tab, der realiseres ved at afhænde eller afvikle det Den økonomiske ejer af et aktiv er ikke nødvendigvis den juridiske ejer. Den økonomiske ejer er den institutionelle enhed, der er berettiget til at gøre krav på udbyttet ved anvendelsen af aktivet ved at acceptere de dertil knyttede risici En oversigt over klassificeringen af de økonomiske aktiver, og hvad de omfatter, findes i tabel 7.1. En mere detaljeret definition af hver enkelt kategori af aktiver findes i bilag 7.1 til dette kapitel. STØRRELSER, DER IKKE BETRAGTES SOM AKTIVER OG PASSIVER 7.19 Følgende medregnes ikke under aktiver og passiver: a) humankapital b) naturkapital, der ikke er økonomiske aktiver (f.eks. luft og flodvand) c) varige forbrugsgoder d) eventualaktiver og -forpligtelser, som ikke er finansielle aktiver og passiver (se 7.31). KATEGORIER AF AKTIVER OG PASSIVER 7.20 Der skelnes mellem to kategorier af poster på statuskontiene: ikke-finansielle aktiver (AN) og finansielle aktiver og passiver (AF) 7.21 Ikke-finansielle aktiver opdeles i producerede ikke-finansielle aktiver (AN.1) og ikke-producerede ikke-finansielle aktiver (AN.2). PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1) 7.22 Definition: Producerede ikke-finansielle aktiver (AN.1) er opstået som resultat af produktionsprocesser Klassifikationen af producerede aktiver er udformet således, at der skelnes mellem aktiverne ud fra deres rolle i produktionen. De består af: faste aktiver, der anvendes gentagne gange eller løbende i produktionen i mere end et år; lagerbeholdninger, der anvendes i produktionen som forbrug i produktionen, sælges eller på anden måde afhændes; og værdigenstande. Værdigenstande anvendes ikke primært til produktion eller forbrug, men anskaffes og ejes i stedet primært som værdiopbevaringsmiddel. DA 4 DA

6 IKKE-PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.2) 7.24.Definition: Ikke-producerede ikke-finansielle aktiver (AN.2) er økonomiske aktiver, der er opstået på anden måde end som resultat af produktionsprocesser. De består af naturkapital, kontrakter, leasingkontrakter, licenser og tilladelser samt goodwill og markedsføringsaktiver De ikke-producerede aktiver er klassificeret efter, hvordan de opstår. Nogle af disse aktiver findes i naturen, mens andre, der kan siges at være samfundsskabte størrelser, er blevet til ved juridiske eller regnskabsmæssige foranstaltninger Hvilken naturkapital der medregnes i statuskontoen, afgøres i overensstemmelse med den generelle definition af et økonomisk aktiv ved, om aktiverne er underkastet effektiv økonomisk ejendomsret og er i stand til at sikre ejerne et økonomisk udbytte under hensyntagen til eksisterende teknologi og viden, de økonomiske muligheder, de forhåndenværende ressourcer og de eksisterende relative priser. Naturkapital, hvortil der ikke er etableret ejendomsret, som f. eks. det åbne hav eller den frie luft, medregnes ikke Kontrakter, leasingkontrakter, licenser og tilladelser betragtes kun som ikkefinansielle aktiver, hvis der ved en kontrakt overdrages økonomisk udbytte til ejeren ud over beløb, der skal betales i henhold til aftalen, og ejeren retligt og praktisk kan realisere dette udbytte ved at overdrage det til andre. FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER (AF) 7.28 Definition: Finansielle aktiver (AF) er økonomiske aktiver omfattende alle finansielle fordringer, aktier og andre ejerandelsbeviser samt den andel af monetært guld, der udgøres af guldbarrer (5.03). Passiver opstår, når debitorer er forpligtet til at foretage en eller flere betalinger til kreditor (5.06) Finansielle aktiver er et værdiopbevaringsmiddel, der repræsenterer det økonomiske (løbende) udbytte, som den økonomiske ejer har ved at eje eller bruge aktiverne i et bestemt tidsrum. De er et middel til at fremføre værdi fra den ene regnskabsperiode til den næste. Udbytte udveksles ved hjælp af betalinger (5.04) Hvert finansielt aktiv har et modsvarende passiv, med undtagelse af den del af monetært guld, der udgøres af guldbarrer, der klassificeres i kategorien monetært guld og særlige trækningsrettigheder (AF.1) Eventualaktiver og -passiver er aftaler, hvor den ene part er forpligtet til at foretage en eller flere betalinger til en anden enhed, hvis en række særlige betingelser er opfyldt (5.08). De er ikke finansielle aktiver og passiver Klassificeringen af finansielle aktiver og passiver svarer til klassificeringen af finansielle transaktioner (5.14). Definitionerne for de forskellige kategorier, og underkategorier af finansielle aktiver og passiver og de supplerende forklaringer fremgår af kapitel 5 og gentages ikke her, men bilag 1 indeholder en oversigt over alle aktiver og passiver, som er omfattet af ENS. DA 5 DA

7 Tabel 7.1 Klassifikation af aktiver AN. AN.1 IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1 + AN.2) Producerede ikke-finansielle aktiver AN.11 Faste aktiver 1 AN.111 AN.112 AN.1121 AN.1122 AN.1123 AN.113 AN.1131 AN.1132 AN.1139 AN.114 AN.115 AN.1151 AN.1152 AN.117 AN.1171 AN.1172 AN.1173 AN AN AN.1174 AN.1179 Boliger Andre bygninger og anlæg Bygninger, undtagen boliger Andre anlæg Jordforbedring Maskiner og udstyr Transportmidler Ikt-udstyr Andre maskiner og udstyr Våbensystemer Avlede/dyrkede naturressourcer Besætninger af avlsdyr, malkedyr, trækdyr mv. Træ- og planteressourcer, som giver tilbagevendende produkter Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder Forskning og udvikling Efterforskning og evaluering af mineralske råstoffer Computersoftware og databaser Computersoftware Databaser Originalværker inden for underholdning, litteratur og kunst Andre produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder 1 (1) Memorandumpost ANm: varige forbrugsgoder. DA 6 DA

8 AN.12 AN.121 AN.122 AN.1221 AN.1222 AN.123 AN.124 AN.125 AN.13 AN.131 AN.132 AN.133 AN.2 AN.21 AN.211 AN.2111 AN.2112 AN.2113 AN.2119 AN.212 AN.213 AN.214 AN.215 AN.2151 AN.2159 AN.22 AN.221 Lagerbeholdninger Materialer Produkter under fremstilling Produkter under fremstilling (avlede/dyrkede aktiver) Andre produkter under fremstilling Færdigvarer Militære lagre Handelsvarer Værdigenstande Ædelmetaller og stene Antikviteter og andre kunstgenstande Andre værdigenstande Ikke-producerede ikke-finansielle aktiver Naturressourcer Jord Jord under bygninger og anlæg Jord under opdyrkning Rekreative arealer og tilhørende overfladevand Anden jord og tilhørende overfladevand Mineral- og energiforekomster Ikke-avlede/dyrkede naturressourcer Vandressourcer Andre naturressourcer Radiofrekvenser Andet Kontrakter, leasingkontrakter og licenser Omsættelige operationelle leasingkontrakter DA 7 DA

9 AN.222 AN.223 AN.224 AN.23 AF. AF.1 AF.11 AF.12 AF.2 AF.21 AF.22 AF.29 AF.3 AF.31 AF.32 AF.4 AF.41 AF.42 AF.5 AF.51 AF.511 AF.512 AF.519 AF.52 AF.521 Tilladelser til udnyttelse af naturressourcer Tilladelser til udøvelse af bestemte aktiviteter Eneret til fremtidige varer og tjenester Køb minus salg af goodwill og markedsføringsaktiver FINANSIELLE AKTIVER 2 (AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7 + AF.8) Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR) Monetært guld Særlige trækningsrettigheder (SDR) Sedler og mønt samt indskud Sedler og mønt Transferable indskud Andre indskud Gældsværdipapirer Kortfristede Langfristede Lån Kortfristede Langfristede Ejerandele og andele i investeringsforeninger Ejerandele Noterede aktier Unoterede aktier Andre ejerandelsbeviser Andele i investeringsforeninger Andele i pengemarkedsforeninger 2 Memorandumpost AF.m1: Udenlandske direkte investeringer; AF.m2: Misligholdte lån. DA 8 DA

10 AF.529 AF.6 AF.61 AF.62 AF.63 AF.64 AF.65 AF.66 AF.7 AF.71 AF.72 AF.8 AF.81 AF.89 Andre andele i investeringsforeninger Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger Forsikringstekniske reserver, skadesforsikring Livsforsikrings- og livrenterettigheder Pensionsrettigheder Pensionskassers krav på pensionsmanagere Rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser Hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner Finansielle derivater Medarbejderaktieoptioner Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Handelskreditter og forudbetalinger Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, undtagen handelskreditter og forudbetalinger VÆRDIANSÆTTELSE AF POSTERINGER PÅ STATUSKONTOEN GENERELLE PRINCIPPER FOR VÆRDIANSÆTTELSE 7.33 Hver post på statuskontoen værdiansættes, som om den er anskaffet på statusdagen. Aktiver og passiver værdiansættes til markedspriser på statusdagen De registrerede værdier skal afspejle de priser, der kan observeres på markedet på statusdagen. Er der ingen markedspriser at observere, hvilket kan forekomme, hvis der er et marked, men der ikke for nylig er blevet solgt nogen aktiver på det, må der foretages en beregning af, hvad priserne på aktiverne ville være, hvis de blev anskaffet på markedet på statusdagen Som regel foreligger der en markedspris for næsten alle finansielle aktiver og passiver, for eksisterende ejendomme (bygninger og andre anlæg plus tilhørende jord), eksisterende transportmidler, afgrøder og husdyrbestande samt for nyproducerede faste aktiver og lagerbeholdninger Ikke-finansielle aktiver produceret for egen regning værdiansættes til basispriser eller, hvis der ikke findes basispriser, til basispriser for tilsvarende varer eller, hvis dette ikke er muligt, til produktionsomkostningerne. DA 9 DA

11 7.37 Værdien af ikke-finansielle aktiver kan ud over ved hjælp af observerede markedspriser, beregninger baseret på observerede priser eller produktionsomkostningerne beregnes ved: a) at omvurdere og akkumulere anskaffelser minus afhændelser i løbet af aktivernes levetid b) at anvende nutidsværdien, dvs. den tilbagediskonterede værdi, af fremtidigt økonomisk udbytte Værdiansættelse til markedspriser er hovedprincippet ved værdiansættelse af positioner (og transaktioner) i finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter er identiske med finansielle fordringer. De er finansielle aktiver, til hvilke der findes tilsvarende passiver. Markedsværdien er den, som finansielle aktiver anskaffes eller afhændes til efter aftale mellem parterne, på grundlag af udelukkende kommercielle betragtninger, eksklusive provisioner, gebyrer og skatter. Ved fastsættelse af markedsværdien tager parterne også hensyn til påløbne renter Den nominelle værdi afspejler summen af de oprindelig betalte midler plus senere betalinger minus tilbagebetalinger plus eventuelle påløbne renter. Den nominelle værdi er ikke den samme som den pålydende værdi. a) Den nominelle værdi i national valuta af et finansielt instrument lydende på udenlandsk valuta indbefatter kapitalgevinster og -tab som følge af ændringer i valutakurserne. Værdien af finansielle instrumenter lydende på udenlandsk valuta omregnes til den nationale valuta til den markedskurs, der er gældende på statusdagen. Denne kurs bør ligge midt imellem købs- og salgskontantkurserne ved valutatransaktioner. b) For finansielle instrumenter som f.eks. gældsværdipapirer, der er knyttet til et snævert indeks, kan den nominelle værdi også indbefatte kapitalgevinster og -tab, der skyldes ændringer i indekset. c) Markedsværdien af et finansielt instrument kan til enhver tid afvige fra dets nominelle værdi som følge af omvurderinger, der skyldes ændringer i markedsprisen. Ændringer i markedspriserne opstår som følge af de generelle markedsvilkår, f.eks. ændringer i markedsrenten, særlige omstændigheder, f.eks. ændringer i den kreditværdighed, som udstederen af et gældsværdipapir nyder, og ændringer i den generelle markedslikviditet og i den, der er specifik for gældsværdipapiret. d) Følgende grundligning kan således opstilles: markedsværdi = nominel værdi + omvurderinger som følge af ændringer i markedsprisen For nogle ikke-finansielle aktivers vedkommende falder den omvurderede oprindelige anskaffelsespris til nul over aktivets forventede levetid. Værdien af et sådant aktiv på et givet tidspunkt findes ved at trække den akkumulerede værdi af disse fald fra den løbende anskaffelsespris. De fleste faste aktiver kan registreres på statuskontiene i løbende køberpriser nedskrevet med det akkumulerede forbrug af DA 10 DA

12 fast realkapital. Dette kaldes nedskrevet genanskaffelsespris. Summen af nedskrevne værdier for alle faste aktiver, der stadig er i brug, betegnes nettokapitalapparatet. Bruttokapitalapparatet omfatter værdierne af det akkumulerede forbrug af fast realkapital. IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN) PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1) Faste aktiver (AN.11) 7.42 Faste aktiver registreres om muligt i markedspriser (eller basispriser ved produktion af nye aktiver for egen regning). Hvis det ikke er muligt, registreres de i køberpriser nedskrevet med det akkumulerede forbrug af fast realkapital. Købers omkostninger ved overdragelse af ejendomsretten til faste aktiver med passende nedskrivning for forbrug af fast realkapital i den periode, køberen forventer at beholde det økonomiske aktiv, indgår i status(konto)værdien. Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder (AN.117) 7.43 Efterforskning og evaluering af mineralske råstoffer (AN.1172) skal enten værdiansættes på grundlag af de akkumulerede beløb betalt til andre institutionelle enheder, der foretager efterforskningen og evalueringen, eller på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med efterforskning for egen regning. Den del af omkostningerne ved en afsluttet efterforskning, som endnu ikke er helt afskrevet, skal omvurderes til de priser og omkostninger, der er gældende for den løbende periode Originaler af produkter omfattet intellektuelle ejendomsrettigheder som f.eks. computersoftware og originalværker inden for underholdning, litteratur og kunst værdiansættes til anskaffelsesprisen, når de handles på markedet. Den oprindelige værdi beregnes ved at sammenlægge produktionsomkostningerne og omvurdere dem til den løbende periodes priser. Hvis det ikke er muligt at fastsætte værdien ved denne metode, beregnes nutidsværdien af de forventede fremtidige indtægter, som opstår ved brugen af aktivet Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret til ikke-producerede aktiver bortset fra jord registreres separat i kapitalkontoen og behandles som faste bruttoinvesteringer, men på statuskontiene indgår disse omkostninger i værdien af det aktiv, som de vedrører, også selv om der er tale om et ikke-produceret aktiv. Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret registreres således ikke separat i statuskontiene. Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret til finansielle aktiver behandles som forbrug i produktionen, når aktiverne anskaffes af selskaber eller det offentlige, som forbrug, hvis aktiverne anskaffes af husholdninger, og som eksport af tjenester, hvis aktiverne anskaffes af ikke-residenter Lagerbeholdninger skal værdiansættes i de priser, der er gældende på statusdagen, og ikke i de priser, som produkterne blev værdiansat til, da de kom på lager Lagerbeholdninger af materialer værdiansættes til køberpriser, og lagerbeholdningen af færdigvarer og produkter under fremstilling værdiansættes i basispriser. Lagerbeholdninger af varer til videresalg uden videreforarbejdning gennem DA 11 DA

13 grossister og detailhandlende værdiansættes i de priser, der er gældende på statusdagen, eksklusive de transportomkostninger, som grossisten eller detailhandleren har måttet betale. For lagerbeholdninger af produkter under fremstilling beregnes værdien på ultimostatuskontoen ved at anvende den brøkdel af de samlede produktionsomkostninger, som er afholdt indtil slutningen af perioden, på basisprisen for en lignende færdigvare på statusdagen. Hvis basisprisen for færdigvarerne ikke er tilgængelig, beregnes den i stedet ved hjælp af værdien af produktionsomkostningerne med et tillæg for det forventede nettooverskud af produktionen eller den beregnede blandede nettoindkomst Dyrkede afgrøder, der kun anvendes én gang (undtagen træ), og avl af slagtekvæg kan værdiansættes på basis af priserne for sådanne produkter på markedet. Træer på roden værdiansættes ved at tilbagediskontere de fremtidige indtægter ved salg af træet til løbende priser efter fratrækning af udgifterne til træets modning, fældning osv. Værdigenstande (AN.13) 7.49 Værdigenstande som f.eks. kunstværker, antikviteter, smykker, ædelmetaller og -stene, ikke-monetært guld og andre metaller værdiansættes i løbende priser. Hvis der findes organiserede markeder for disse aktiver værdiansættes de til den faktiske eller beregnede pris, som de ville kunne opnå, hvis de blev solgt på markedet på statusdagen, eksklusive alle honorarer eller provisioner til mellemmænd. Ellers værdiansættes de til anskaffelsespriser omvurderet til det aktuelle prisniveau. IKKE-PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.2) Naturressourcer (AN.21) Jord (AN.211) 7.50 På statuskontoen værdiansættes jord til den aktuelle markedspris. Udgifter til jordforbedring registreres som faste bruttoinvesteringer, og den værdistigning, den indebærer, holdes adskilt fra jordens værdi, som den fremgår af statuskontoen, og registreres i stedet under en særskilt aktivkategori for producerede ikke-finansielle aktiver (AN.1123) Jord værdiansættes til den beregnede pris, der ville kunne opnås, hvis den blev solgt på markedet, inklusive omkostninger til overdragelse af ejendomsretten ved et fremtidigt salg. Når der finder en overdragelse sted, registreres den pr. konvention som faste bruttoinvesteringer, og omkostningerne holdes adskilt fra jordværdien under AN.211 på statuskontoen og registreres i stedet som et aktiv under AN Denne post reduceres til nul gennem forbrug af fast realkapital over den periode, i hvilken den nye ejer forventer at bruge jorden Hvis jordens værdi ikke kan adskilles fra værdien af bygninger og andre anlæg opført på den, klassificeres aktiverne samlet i den kategori, som aktivet med den største værdi henhører under. DA 12 DA

14 Mineral- og energiforekomster (AN.212) 7.53 Mineralforekomster på jordens overflade eller i undergrunden, hvis udnyttelse er rentabel i kraft af den eksisterende teknologi og de relative priser, værdiansættes efter nutidsværdien af det forventede nettoudbytte ved den kommercielle udnyttelse af aktiverne. Andre naturressourcer (AN.213, AN.214 og AN.215) 7.54 Det er usandsynligt, at der findes observerede markedspriser for ikke-avlede/dyrkede naturressourcer, vandressourcer og andre naturressourcer, så de værdiansættes normalt efter nutidsværdien af det fremtidige forventede udbytte. Kontrakter, leasingkontrakter og licenser (AN.22) 7.55 Definition: Kontrakter, leasingkontrakter og licenser registreres som aktiver, når følgende betingelser er opfyldt: Der er i kontrakten, leasingkontrakten eller licensen fastsat en pris for anvendelsen af et aktiv eller levering af en tjeneste, der afviger fra den gældende markedspris. En af kontraktens parter kan realisere prisforskellen. Kontrakter, leasingkontrakter og licenser kan værdiansættes på grundlag af markedsoplysninger om overdragelser af de instrumenter, hvorved rettighederne overgår, eller beregnes som nutidsværdien af de forventede fremtidige afkast på statusdagen i forhold til situationen ved kontraktperiodens begyndelse Kategorien omfatter aktiver, der kan opstå ved omsættelige operationelle leasingkontrakter, licenser om anvendelse af naturressourcer, tilladelser til at foretage bestemte aktiviteter og enerettigheder til fremtidige varer og tjenester Værdien af aktivet svarer til nettonutidsværdien af den aktuelle pris minus den, der er fastsat i aftalen. Alt andet lige vil denne falde, efterhånden som aftaleperiodens udløb nærmer sig. Ændringer i aktivets værdi som følge af ændringer i den aktuelle pris registreres som nominelle kapitalgevinster og -tab Aktiver i form af omsættelige operationelle leasingkontrakter registreres kun som aktiver, hvis leasingtageren gør brug af sin ret til at realisere prisforskellen. Køb minus salg af goodwill og markedsføringsaktiver (AN.23) 7.59 Statuskontoværdien af goodwill og markedsføringsaktiver er lig med den pris, der betales, når en institutionel enhed sælges, minus den værdi, som dens egenkapital er registreret til, omvurderet under hensyn til senere fald, efterhånden som den oprindelige værdi nedskrives som andre mængdeændringer (K.2). Nedskrivningssatsen følger de kommercielle regnskabsstandarder Markedsføringsaktiver kan f.eks. være mærkenavne, avishoveder, varemærker, logoer og domænenavne. DA 13 DA

15 FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER (AF) 7.61 Finansielle aktiver og passiver, der er omsættelige finansielle instrumenter, f.eks. gældsværdipapirer, egenkapitalinstrumenter, andele i investeringsforeninger og finansielle derivater, værdiansættes til markedsværdien. Finansielle instrumenter, der ikke er omsættelige, værdiansættes til den nominelle værdi (se 7.38 og 7.39). De modsvarende finansielle aktiver og passiver har samme værdi på statuskontoen. I værdierne indregnes ikke provisioner, gebyrer og skatter. Provisioner, gebyrer og skatter registreres som tjenester, der er ydet i forbindelse med gennemførelsen af transaktionerne. Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (AF.1) 7.62 Monetært guld (AF.11) skal værdiansættes til den pris, der er fastsat på de organiserede guldmarkeder Værdien af særlige trækningsrettigheder (SDR - AF.12) fastsættes dagligt af IMF. Kurserne over for de nationale valutaer kan fås på valutamarkederne. Sedler og mønt samt indskud (AF.2) 7.64 Sedler og mønt (AF.21) værdiansættes til den nominelle værdi De værdier, der i statuskontoen registreres for indskud (AF.22, AF.29), er de nominelle værdier Sedler og mønt og indskud i udenlandsk valuta omregnes til national valuta til en kurs midt imellem spotkurserne for køb og salg på statusdagen. Gældsværdipapirer (AF.3) 7.67 Gældsværdipapirer registreres til markedsværdien Kortfristede gældsværdipapirer (AF.31) værdiansættes til markedsværdien. Hvis der ikke findes nogen markedsværdi, kan markedsværdien, forudsat at der ikke er en høj inflation eller høje nominelle rentesatser, estimeres på basis af den nominelle værdi for så vidt angår: a) kortfristede gældsværdipapirer udstedt til pari b) kortfristede gældsværdipapirer til en kurs under pari Langfristede gældsværdipapirer (AF.32) værdiansættes til markedskursen, uanset om der er tale om obligationer, af hvilke der jævnligt betales renter, eller værdipapirer udstedt til langt under pari eller nulkuponobligationer, hvoraf der kun betales en lille eller slet ingen rente. Lån (AF.4) 7.70 De værdier, der skal registreres både i kreditorernes og i debitorernes statuskonti, er de nominelle værdier, uanset om lånene er misligholdte eller ej. DA 14 DA

16 Ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5) 7.71 Noterede aktier (AF.511) værdiansættes til markedsværdien. Der anvendes samme værdi for såvel aktiv- som passivsiden, selv om aktier og andre ejerandelsbeviser juridisk set ikke udgør et udstederpassiv, men en ejendomsret til en andel af et selskabs realisationsværdi, hvis størrelse ikke kendes på forhånd Noterede aktier (AF.511) værdiansættes til en repræsentativ middelkurs observeret på børsen eller andre organiserede finansielle markeder Værdien af unoterede aktier (AF.512), som ikke handles på organiserede markeder, beregnes på basis af enten: a) kursen på noterede aktier, hvis dette er muligt b) værdien af egenkapitalen c) nutidsværdien af fremtidigt udbytte under anvendelse af et passende markedskurs/resultatforhold på den institutionelle enheds udjævnede seneste indtjening. Ved denne beregning skal der dog tages hensyn til forskellene mellem noterede og unoterede aktier, navnlig deres likviditet, og der skal også tages hensyn til den i selskabets levetid akkumulerede nettoformue samt til, hvilken branche selskabet tilhører Hvilken beregningsmetode der anvendes afhænger af, hvilke statistiske basisoplysninger der er til rådighed. Der kan ved beregningen f.eks. inddrages data om fusionsaktiviteter, hvori der indgår unoterede aktier. Hvis værdien af unoterede selskabers egenkapital gennemsnitligt og i forhold til deres nominelle kapital ændrer sig på samme måde som værdien af lignende selskaber med noterede aktier, kan statuskontoværdien beregnes under anvendelse af et forholdstal. Ved dette forholdstal sammenlignes værdien af unoterede selskabers egenkapital med værdien af noterede selskabers: værdi af unoterede aktier = markedskurs for tilsvarende noterede aktier (unoterede selskabers egenkapital)/(lignende noterede selskabers egenkapital) Forholdet mellem aktiekursen og egenkapitalen kan variere alt efter branche. Det er derfor at foretrække at beregne dagskursen for unoterede aktier branche for branche. Der kan også være andre forskelle mellem noterede og unoterede selskaber, der har indflydelse på beregningsmetoden Andre ejerandelsbeviser (AF.519) er ejerandelsbeviser, der ikke har form af værdipapirer. De kan omfatte ejerandelsbeviser i kvasiselskaber (f.eks. filialer, fonde, interessentskaber med begrænset ansvar og andre interessentskaber), offentlige selskaber, fonde, der ikke er registreret som selskaber, og fiktive enheder (herunder fiktive enheder, der er oprettet med henblik på at afspejle ikke-residenters ejendomsret til fast ejendom og naturressourcer). Ejendomsret til internationale organisationer, der ikke er i form af aktier, klassificeres som andre ejerandelsbeviser. DA 15 DA

17 7.77 Kvasiselskabers andre ejerandelsbeviser værdiansættes efter deres egenkapital, eftersom deres nettoformue pr. konvention er lig med nul. For andre enheders vedkommende vælges den mest egnede af de værdiansættelsesmetoder, der anvendes for unoterede aktier Selskaber, der udsteder aktier eller andele, kan derudover have anden egenkapital Andele i investeringsforeninger (AF.52) værdiansættes til markedsværdien, hvis de er noterede. Hvis de er unoterede, kan markedsværdien beregnes som beskrevet for unoterede aktiers vedkommende. Hvis de tilbagekøbes af foreningen selv, værdiansættes de til tilbagekøbsværdien. Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger (AF.6) 7.80 De beløb, der registreres for forsikringstekniske reserver, skadesforsikring (AF.61), omfatter præmier, der er betalt men ikke optjent, plus de beløb, der er hensat som erstatningsreserver. Sidstnævnte udgør nutidsværdien af beløb, der forventes udbetalt til afvikling af erstatningskrav, herunder omtvistede erstatningskrav, samt beløb til dækning af krav vedrørende forsikringsbegivenheder, der har fundet sted, men som endnu ikke er blevet anmeldt De beløb, der registreres for livsforsikrings- og livrenterettigheder (AF.62) udgør de reserver, der er nødvendige for at opfylde alle forventede fremtidige krav De beløb, der registreres for pensionsrettigheder (AF.63) afhænger af, hvilken type pensionsordning der er tale om Ved en ydelsesdefineret ordning bestemmes størrelsen af pensionsydelserne til de ansatte, der er med i ordningen, ved en formel, de er fastsat på forhånd. Passivstørrelsen i en ydelsesdefineret pensionsordning svarer til nutidsværdien af de lovede ydelser I en bidragsdefineret pensionsordning afhænger de betalte ydelser af afkastet af de aktiver, som pensionsordningen har erhvervet. Passivstørrelsen i en bidragsdefineret pensionsordning er den gældende markedskurs på pensionskassens aktiver. Pensionskassens nettoformue er altid nul Den værdi, der registreres for hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier (AF.66) er størrelsen af de forventede krav minus værdien af de forventede fordringer. Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (AF.7) 7.86 Finansielle derivater (AF.71) medregnes på statuskontoen til den gældende markedsværdi. Findes der ikke oplysninger om markedskursen (f.eks. i forbindelse med OTC-optioner), værdiansættes de til enten det beløb, der kræves for at tilbagekøbe eller modregne kontrakten, eller til beløbet for den betalte præmie For optioners vedkommende betragtes udstederen af optionen som havende påtaget sig et passiv svarende til omkostningerne for udstederen til at købe sig fri af optionsindehaverens rettigheder. DA 16 DA

18 7.88 Markedsværdien af optioner og terminskontrakter (forwards) kan svinge mellem positive (aktiv-) og negative (passiv-) poster, afhængigt af prisudviklingen for de underliggende produkter, og de kan dermed skifte mellem at være aktiver og passiver for udstederne og indehaverne. I forbindelse med nogle optioner og terminskontrakter arbejdes der med marginbetalinger, hvor gevinst og tab betales dagligt. I disse tilfælde er statuskontoværdien nul Medarbejderaktieoptioner (AF.72) værdiansættes på grundlag af en fair værdi af de aktier, der tildeles. Den fair værdi opgøres på tildelingstidspunktet under anvendelse af markedsværdien af tilsvarende handlede optioner eller, hvis en sådan ikke er til rådighed, ved hjælp af en model for prisfastsættelse af optioner. Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.8) 7.90 Handelskreditter og forudbetalinger (AF.81) og andre ikke-betalte mellemværender (AF.89), som opstår på grund af tidsmæssig forskydning mellem fordelingstransaktioner, f.eks. skatter, bidrag til sociale ordninger, udbytter, leje, løn, og finansielle transaktioner, værdiansættes for både kreditorer og debitorer til den nominelle værdi. Ethvert beløb for skatter eller sociale bidrag, der skal betales under AF.89, skal ikke indeholde beløb, der ikke forventes at blive inddrevet, da de udgør en fordring, som sektoren offentlig forvaltning og service har, men som ikke har nogen værdi. FINANSIELLE STATUSKONTI 7.91 Den finansielle statuskonto viser i venstre side finansielle aktiver og i højre side passiver. Saldoposten på den finansielle statuskonto er finansielle aktiver, netto (BF.90) Den finansielle statuskonto for en resident sektor eller en delsektor kan være konsolideret eller ikke-konsolideret. Den ikke-konsoliderede finansielle statuskonto viser alle de institutionelle enheders finansielle aktiver og passiver klassificeret i sektoren eller delsektoren, herunder dem, hvor det tilsvarende aktiv eller passiv ejes i den pågældende sektor eller delsektor. I den konsoliderede finansielle statuskonto indgår ikke de finansielle aktiver og passiver, der har et modstykke i den samme sektor eller delsektor. Udlandets finansielle statuskonto er pr. definition konsolideret. Normalt konsolideres kontoposterne i ENS ikke. Derfor skal den finansielle statuskonto for en resident sektor eller delsektor udarbejdes på ikke-konsolideret basis Den finansielle fra-hvem-til-hvem-statuskonto (statuskontoen efter debitor/kreditor) er en udbygning af den finansielle statuskonto. Den indeholder tillige en opdeling af finansielle aktiver efter debitorsektor og af passiver efter kreditorsektor. Den giver således oplysninger om debitor/kreditor-relationer og er i overensstemmelse med den finansielle konto efter debitor/kreditor. MEMORANDUMPOSTER 7.94 For at kunne angive poster af mere speciel analytisk interesse for specifikke sektorer skal der medtages tre typer memorandumposter i statuskontiene: a) varige forbrugsgoder (AN.m) DA 17 DA

19 b) udenlandske direkte investeringer (AF.m1) c) misligholdte lån (AF.m2). Varige forbrugsgoder (AN.m) Definition: Varige forbrugsgoder er varige goder, som gentagne gange anvendes af husholdninger til forbrug i løbet af mere end et år. De er medtaget i statuskontiene som memorandumposter. De indgår ikke i hovedstatuskontoen, fordi de registreres som anvendelse i husholdningssektorens indkomstanvendelseskonto, nærmere bestemt som forbrug i regnskabsperioden og ikke, som om de gradvis opbruges Beholdningen af varige forbrugsgoder transportmidler (AN.1131) og andre maskiner og udstyr (AN.1139) hos husholdninger i deres egenskab af forbrugere værdiansættes i markedspriser under memorandumposten, eksklusive det tilsvarende kumulerede forbrug af fast realkapital. Kapitel 23 indeholder en komplet liste over undergrupper og varige forbrugsgoder Visse varige goder, f.eks. køretøjer, klassificeres som faste aktiver eller som varige forbrugsgoder, alt efter ejerens sektorklassifikation, og hvad de bruges til. Et køretøj kan f.eks. anvendes delvis af et kvasiselskab til produktion og delvis af en husholdning som forbrug. De angivne værdier på statuskontoen for sektoren ikkefinansielle selskaber (S.11) skal afspejle den andel af anvendelsen, der kan tilskrives kvasiselskabet. Et lignende eksempel gælder for delsektoren arbejdsgivere (herunder selvstændige uden ansatte) (S.141+S.142). Den andel, der tilskrives husholdningssektoren (S.14) som forbrug, registreres i memorandumposten, eksklusive det tilsvarende kumulerede forbrug af fast realkapital. Udenlandske direkte investeringer (AF.m1) 7.98 Finansielle aktiver og passiver, der udgør direkte investeringer, registreres efter arten af investeringer i kategorien lån (AF.4), ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5) eller andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.8). Beløbet for de direkte investeringer inden for hver enkelt af disse kategorier registreres som en særskilt memorandumpost. Misligholdte lån (AF.m2) 7.99 Lån registreres til nominel værdi i statuskontoen Nogle lån, som der i nogen tid ikke er blevet betalt renter og afdrag på, indgår som en memorandumpost i kreditors statuskonto. Disse lån betegnes misligholdte lån Definition: Et lån er misligholdt, hvis a) forfaldsdatoen for renter eller afdrag er overskredet med 90 dage eller derover; b) renter for 90 dage eller derover er blevet kapitaliseret, refinansieret eller forsinket efter aftale, eller c) betalingsfristen er overskredet med mindre end 90 dage, men der er andre gode grunde (f.eks. debitors indgivelse af konkursbegæring) til at betvivle, at det fulde beløb DA 18 DA

20 vil blive betalt Denne definition på et misligholdt lån skal fortolkes under hensyn til de nationale konventioner for, hvornår et lån anses for at være misligholdt. Når et lån er klassificeret som misligholdt, skal det (eller eventuelle lån til erstatning for det) forblive klassificeret som misligholdt, indtil betaling er modtaget, eller til hovedstolen på lånet eller efterfølgende lån, der erstatter det oprindelige, er nedskrevet For misligholdte lån kræves der to memorandumposter: a) den nominelle værdi af disse lån som registreret i hovedstatuskontoen b) markedsværdien af disse lån Det, der kommer tættest på markedsværdien, er fair værdi, som er den værdi, der tilnærmelsesvis svarer til den værdi, der ville være resultatet af en markedstransaktion mellem to parter. Den fair værdi kan fastsættes på grundlag af transaktioner med tilsvarende instrumenter eller under anvendelse af nutidsværdien af pengestrømme. Disse kan udledes af kreditors statuskonto. Hvis der ikke findes oplysninger om den fair værdi, må den næstbedste løsning anvendes og memorandumposten vise den nominelle værdi minus forventede tab på udlån. Registrering af misligholdte lån Misligholdte lån tilhørende sektorerne offentlig forvaltning og service og finansielle selskaber registreres som memorandumposter parallelt med andre sektorer, der har betydelige beløb i denne henseende. Hvis de er betydelige, registreres lån til eller fra udlandet også som memorandumposter Nedenstående tabel beskriver de poster og strømme, der registreres for misligholdte lån, og giver et mere fuldstændigt billede vedrørende beholdning, transaktioner, omklassificeringer og nedskrivninger Eksemplet viser udestående lån til en nominel værdi af på tidspunktet t-1, hvoraf 500 ikke er misligholdt og 500 er misligholdt. Størstedelen af de misligholdte lån, nærmere bestemt 400, er omfattet af hensættelser til tab på lån, mens 100 ikke er det. Anden del af tabellen indeholder detaljerede supplerende oplysninger om markedsværdien af de misligholdte lån. De fremkommer som forskellen mellem den nominelle værdi og hensættelserne til tab på udlån. På t-1 antages den at være 375. I perioden fra t-1 til t omklassificeres dele af lånene fra ikke misligholdte eller endnu ikke omfattet af hensættelser til misligholdte eller omvendt eller nedskrevet. Strømmene fremgår af de pågældende kolonner i tabellen. For hensættelserne til tab på udlån angives også den nominelle værdi og markedsværdien Vurderingen af hensættelser til tab på udlån skal ske i henhold til regnskabsstandarderne og enhedernes retlige status og de skatteregler, der gælder for dem, hvilket kan føre til ret uensartede resultater for så vidt angår størrelsen og varigheden af hensættelser til tab på udlån. Dette gør det vanskeligt at registrere misligholdte lån i hovedstatuskontoen, og de registreres derfor som en memorandumpost. Det må derfor foretrækkes at angive markedsværdier som DA 19 DA

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 15 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 2010

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 02 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 16 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastsætte krav om, at virksomhederne i deres årsregnskaber

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere