BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 07 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA

3 BILAG A KAPITEL 7: STATUSKONTI Definition: En statuskonto er en opgørelse, udarbejdet for et bestemt tidspunkt, over værdien af en institutionel enheds eller gruppe af enheders aktiver og passiver Saldoposten på en statuskonto kaldes nettoformue (B.90). Beholdningen af aktiver og passiver, der er registreret på statuskontoen, er værdiansat til de relevante priser, hvilket normalt er markedspriserne på statusdagen, men for nogle kategorier til deres nominelle værdi. Der udarbejdes en statuskonto for residente institutionelle sektorer og delsektorer, den samlede økonomi og udlandet Statuskontoen afslutter kontosystemet, idet den viser den endelige virkning af posteringerne på produktionskontoen, indkomstfordelings- og indkomstanvendelseskontiene samt akkumuleringskontiene på en økonomis samlede velstand For institutionelle sektorer er saldoposten på statuskontoen nettoformue For den samlede nationale økonomi betegnes saldoposten ofte som nationalformuen, nemlig den samlede værdi af ikke-finansielle aktiver og finansielle aktiver, netto, over for udlandet Statuskontoen over for udlandet udarbejdes på samme måde som statuskontiene for de residente institutionelle sektorer og delsektorer. Den består udelukkende af ikkeresidenters positioner i finansielle aktiver og passiver over for residenter. I betalingsbalancemanualen BPM6 kaldes den tilsvarende statuskonto fra residenters synspunkt over for ikke-residenter kapitalbalancen over for udlandet (international investment position (IIP)) Egenkapitalen defineres som summen af nettoformue (B.90) plus værdien af Ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5) som passiver på statuskontoen For sektoren ikke-finansielle selskaber og sektoren finansielle selskaber (og disses delsektorer) er egenkapitalen en lige så sigende analytisk indikator som nettoformuen Selskabers nettoformue vil normalt være forskellig fra værdien af deres udstedte aktier og andre ejerandelsbeviser. Kvasiselskabers nettoformue er lig med nul, fordi værdien af deres ejers ejerandelsbeviser antages at svare til aktiver minus passiver, der ikke er egenkapital. Nettoformuen for residente direkte investeringsforetagender, som er filialer af ikke-residente foretagender, og som behandles som kvasiselskaber, er derfor lig med nul Saldoposten for finansielle aktiver og passiver betegnes finansiel nettoformue (BF.90). DA 2 DA

4 7.11 En statuskonto er en opgørelse over værdien af aktiver og passiver på et bestemt tidspunkt. Statuskonti udarbejdes ved begyndelsen og slutningen af hver regnskabsperiode; primostatuskontoen ved periodens begyndelse er den samme som ultimostatuskontoen ved udgangen af den foregående periode Ved hjælp af en grundlæggende regnskabsregel sammenknyttes værdien af beholdningen af en bestemt type aktiver på primostatuskontoen og ultimostatuskontoen som følger: værdien af beholdningen af en specifik type aktiver på primostatuskontoen plus minus minus plus minus plus minus transaktioner andre mængdeændringer i aktiver omvurderinger den samlede værdi af sådanne aktiver erhvervet ved transaktioner, der finder sted i regnskabsperioden den samlede værdi af sådanne aktiver afhændet ved transaktioner, der finder sted i regnskabsperioden forbrug af fast realkapital (hvis relevant) andre positive mængdeændringer vedrørende de pågældende aktiver andre negative mængdeændringer vedrørende de pågældende aktiver værdien af nominelle kapitalgevinster i løbet af perioden, der skyldes ændringer i prisen for aktiverne værdien af nominelle kapitaltab i løbet af perioden, der skyldes ændringer i prisen for aktiverne er lig med værdien af beholdningen af aktiverne på ultimostatuskontoen. Der kan også opstilles en tabel, som sammenknytter værdien af beholdningen af en bestemt type passiver på primostatuskontoen og ultimostatuskontoen Den regnskabsmæssige forbindelse mellem primostatuskontoen og ultimostatuskontoen via transaktioner, andre mængdeændringer i aktiver og passiver og kapitalgevinster og -tab er fremstillet skematisk i bilag 7.2. TYPER AF AKTIVER OG PASSIVER Definition på et aktiv 7.14 De aktiver, der registreres på statuskontoen, er økonomiske aktiver Definition: Et økonomisk aktiv er et værdiopbevaringsmiddel, der repræsenterer det udbytte, som den økonomiske ejer har ved at eje eller anvende aktivet i en periode. Det er et middel til at fremføre værdi fra den ene regnskabsperiode DA 3 DA

5 til den næste Det økonomiske udbytte består af primære indkomster som f.eks. overskud af produktionen, hvor den økonomiske ejer anvender aktivet, eller formueindkomst, hvor den økonomiske ejer lader andre anvende det. Udbyttet opstår ved anvendelsen af aktivet og den værdi, herunder kapitalgevinster og -tab, der realiseres ved at afhænde eller afvikle det Den økonomiske ejer af et aktiv er ikke nødvendigvis den juridiske ejer. Den økonomiske ejer er den institutionelle enhed, der er berettiget til at gøre krav på udbyttet ved anvendelsen af aktivet ved at acceptere de dertil knyttede risici En oversigt over klassificeringen af de økonomiske aktiver, og hvad de omfatter, findes i tabel 7.1. En mere detaljeret definition af hver enkelt kategori af aktiver findes i bilag 7.1 til dette kapitel. STØRRELSER, DER IKKE BETRAGTES SOM AKTIVER OG PASSIVER 7.19 Følgende medregnes ikke under aktiver og passiver: a) humankapital b) naturkapital, der ikke er økonomiske aktiver (f.eks. luft og flodvand) c) varige forbrugsgoder d) eventualaktiver og -forpligtelser, som ikke er finansielle aktiver og passiver (se 7.31). KATEGORIER AF AKTIVER OG PASSIVER 7.20 Der skelnes mellem to kategorier af poster på statuskontiene: ikke-finansielle aktiver (AN) og finansielle aktiver og passiver (AF) 7.21 Ikke-finansielle aktiver opdeles i producerede ikke-finansielle aktiver (AN.1) og ikke-producerede ikke-finansielle aktiver (AN.2). PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1) 7.22 Definition: Producerede ikke-finansielle aktiver (AN.1) er opstået som resultat af produktionsprocesser Klassifikationen af producerede aktiver er udformet således, at der skelnes mellem aktiverne ud fra deres rolle i produktionen. De består af: faste aktiver, der anvendes gentagne gange eller løbende i produktionen i mere end et år; lagerbeholdninger, der anvendes i produktionen som forbrug i produktionen, sælges eller på anden måde afhændes; og værdigenstande. Værdigenstande anvendes ikke primært til produktion eller forbrug, men anskaffes og ejes i stedet primært som værdiopbevaringsmiddel. DA 4 DA

6 IKKE-PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.2) 7.24.Definition: Ikke-producerede ikke-finansielle aktiver (AN.2) er økonomiske aktiver, der er opstået på anden måde end som resultat af produktionsprocesser. De består af naturkapital, kontrakter, leasingkontrakter, licenser og tilladelser samt goodwill og markedsføringsaktiver De ikke-producerede aktiver er klassificeret efter, hvordan de opstår. Nogle af disse aktiver findes i naturen, mens andre, der kan siges at være samfundsskabte størrelser, er blevet til ved juridiske eller regnskabsmæssige foranstaltninger Hvilken naturkapital der medregnes i statuskontoen, afgøres i overensstemmelse med den generelle definition af et økonomisk aktiv ved, om aktiverne er underkastet effektiv økonomisk ejendomsret og er i stand til at sikre ejerne et økonomisk udbytte under hensyntagen til eksisterende teknologi og viden, de økonomiske muligheder, de forhåndenværende ressourcer og de eksisterende relative priser. Naturkapital, hvortil der ikke er etableret ejendomsret, som f. eks. det åbne hav eller den frie luft, medregnes ikke Kontrakter, leasingkontrakter, licenser og tilladelser betragtes kun som ikkefinansielle aktiver, hvis der ved en kontrakt overdrages økonomisk udbytte til ejeren ud over beløb, der skal betales i henhold til aftalen, og ejeren retligt og praktisk kan realisere dette udbytte ved at overdrage det til andre. FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER (AF) 7.28 Definition: Finansielle aktiver (AF) er økonomiske aktiver omfattende alle finansielle fordringer, aktier og andre ejerandelsbeviser samt den andel af monetært guld, der udgøres af guldbarrer (5.03). Passiver opstår, når debitorer er forpligtet til at foretage en eller flere betalinger til kreditor (5.06) Finansielle aktiver er et værdiopbevaringsmiddel, der repræsenterer det økonomiske (løbende) udbytte, som den økonomiske ejer har ved at eje eller bruge aktiverne i et bestemt tidsrum. De er et middel til at fremføre værdi fra den ene regnskabsperiode til den næste. Udbytte udveksles ved hjælp af betalinger (5.04) Hvert finansielt aktiv har et modsvarende passiv, med undtagelse af den del af monetært guld, der udgøres af guldbarrer, der klassificeres i kategorien monetært guld og særlige trækningsrettigheder (AF.1) Eventualaktiver og -passiver er aftaler, hvor den ene part er forpligtet til at foretage en eller flere betalinger til en anden enhed, hvis en række særlige betingelser er opfyldt (5.08). De er ikke finansielle aktiver og passiver Klassificeringen af finansielle aktiver og passiver svarer til klassificeringen af finansielle transaktioner (5.14). Definitionerne for de forskellige kategorier, og underkategorier af finansielle aktiver og passiver og de supplerende forklaringer fremgår af kapitel 5 og gentages ikke her, men bilag 1 indeholder en oversigt over alle aktiver og passiver, som er omfattet af ENS. DA 5 DA

7 Tabel 7.1 Klassifikation af aktiver AN. AN.1 IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1 + AN.2) Producerede ikke-finansielle aktiver AN.11 Faste aktiver 1 AN.111 AN.112 AN.1121 AN.1122 AN.1123 AN.113 AN.1131 AN.1132 AN.1139 AN.114 AN.115 AN.1151 AN.1152 AN.117 AN.1171 AN.1172 AN.1173 AN AN AN.1174 AN.1179 Boliger Andre bygninger og anlæg Bygninger, undtagen boliger Andre anlæg Jordforbedring Maskiner og udstyr Transportmidler Ikt-udstyr Andre maskiner og udstyr Våbensystemer Avlede/dyrkede naturressourcer Besætninger af avlsdyr, malkedyr, trækdyr mv. Træ- og planteressourcer, som giver tilbagevendende produkter Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder Forskning og udvikling Efterforskning og evaluering af mineralske råstoffer Computersoftware og databaser Computersoftware Databaser Originalværker inden for underholdning, litteratur og kunst Andre produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder 1 (1) Memorandumpost ANm: varige forbrugsgoder. DA 6 DA

8 AN.12 AN.121 AN.122 AN.1221 AN.1222 AN.123 AN.124 AN.125 AN.13 AN.131 AN.132 AN.133 AN.2 AN.21 AN.211 AN.2111 AN.2112 AN.2113 AN.2119 AN.212 AN.213 AN.214 AN.215 AN.2151 AN.2159 AN.22 AN.221 Lagerbeholdninger Materialer Produkter under fremstilling Produkter under fremstilling (avlede/dyrkede aktiver) Andre produkter under fremstilling Færdigvarer Militære lagre Handelsvarer Værdigenstande Ædelmetaller og stene Antikviteter og andre kunstgenstande Andre værdigenstande Ikke-producerede ikke-finansielle aktiver Naturressourcer Jord Jord under bygninger og anlæg Jord under opdyrkning Rekreative arealer og tilhørende overfladevand Anden jord og tilhørende overfladevand Mineral- og energiforekomster Ikke-avlede/dyrkede naturressourcer Vandressourcer Andre naturressourcer Radiofrekvenser Andet Kontrakter, leasingkontrakter og licenser Omsættelige operationelle leasingkontrakter DA 7 DA

9 AN.222 AN.223 AN.224 AN.23 AF. AF.1 AF.11 AF.12 AF.2 AF.21 AF.22 AF.29 AF.3 AF.31 AF.32 AF.4 AF.41 AF.42 AF.5 AF.51 AF.511 AF.512 AF.519 AF.52 AF.521 Tilladelser til udnyttelse af naturressourcer Tilladelser til udøvelse af bestemte aktiviteter Eneret til fremtidige varer og tjenester Køb minus salg af goodwill og markedsføringsaktiver FINANSIELLE AKTIVER 2 (AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7 + AF.8) Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR) Monetært guld Særlige trækningsrettigheder (SDR) Sedler og mønt samt indskud Sedler og mønt Transferable indskud Andre indskud Gældsværdipapirer Kortfristede Langfristede Lån Kortfristede Langfristede Ejerandele og andele i investeringsforeninger Ejerandele Noterede aktier Unoterede aktier Andre ejerandelsbeviser Andele i investeringsforeninger Andele i pengemarkedsforeninger 2 Memorandumpost AF.m1: Udenlandske direkte investeringer; AF.m2: Misligholdte lån. DA 8 DA

10 AF.529 AF.6 AF.61 AF.62 AF.63 AF.64 AF.65 AF.66 AF.7 AF.71 AF.72 AF.8 AF.81 AF.89 Andre andele i investeringsforeninger Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger Forsikringstekniske reserver, skadesforsikring Livsforsikrings- og livrenterettigheder Pensionsrettigheder Pensionskassers krav på pensionsmanagere Rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser Hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner Finansielle derivater Medarbejderaktieoptioner Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Handelskreditter og forudbetalinger Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, undtagen handelskreditter og forudbetalinger VÆRDIANSÆTTELSE AF POSTERINGER PÅ STATUSKONTOEN GENERELLE PRINCIPPER FOR VÆRDIANSÆTTELSE 7.33 Hver post på statuskontoen værdiansættes, som om den er anskaffet på statusdagen. Aktiver og passiver værdiansættes til markedspriser på statusdagen De registrerede værdier skal afspejle de priser, der kan observeres på markedet på statusdagen. Er der ingen markedspriser at observere, hvilket kan forekomme, hvis der er et marked, men der ikke for nylig er blevet solgt nogen aktiver på det, må der foretages en beregning af, hvad priserne på aktiverne ville være, hvis de blev anskaffet på markedet på statusdagen Som regel foreligger der en markedspris for næsten alle finansielle aktiver og passiver, for eksisterende ejendomme (bygninger og andre anlæg plus tilhørende jord), eksisterende transportmidler, afgrøder og husdyrbestande samt for nyproducerede faste aktiver og lagerbeholdninger Ikke-finansielle aktiver produceret for egen regning værdiansættes til basispriser eller, hvis der ikke findes basispriser, til basispriser for tilsvarende varer eller, hvis dette ikke er muligt, til produktionsomkostningerne. DA 9 DA

11 7.37 Værdien af ikke-finansielle aktiver kan ud over ved hjælp af observerede markedspriser, beregninger baseret på observerede priser eller produktionsomkostningerne beregnes ved: a) at omvurdere og akkumulere anskaffelser minus afhændelser i løbet af aktivernes levetid b) at anvende nutidsværdien, dvs. den tilbagediskonterede værdi, af fremtidigt økonomisk udbytte Værdiansættelse til markedspriser er hovedprincippet ved værdiansættelse af positioner (og transaktioner) i finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter er identiske med finansielle fordringer. De er finansielle aktiver, til hvilke der findes tilsvarende passiver. Markedsværdien er den, som finansielle aktiver anskaffes eller afhændes til efter aftale mellem parterne, på grundlag af udelukkende kommercielle betragtninger, eksklusive provisioner, gebyrer og skatter. Ved fastsættelse af markedsværdien tager parterne også hensyn til påløbne renter Den nominelle værdi afspejler summen af de oprindelig betalte midler plus senere betalinger minus tilbagebetalinger plus eventuelle påløbne renter. Den nominelle værdi er ikke den samme som den pålydende værdi. a) Den nominelle værdi i national valuta af et finansielt instrument lydende på udenlandsk valuta indbefatter kapitalgevinster og -tab som følge af ændringer i valutakurserne. Værdien af finansielle instrumenter lydende på udenlandsk valuta omregnes til den nationale valuta til den markedskurs, der er gældende på statusdagen. Denne kurs bør ligge midt imellem købs- og salgskontantkurserne ved valutatransaktioner. b) For finansielle instrumenter som f.eks. gældsværdipapirer, der er knyttet til et snævert indeks, kan den nominelle værdi også indbefatte kapitalgevinster og -tab, der skyldes ændringer i indekset. c) Markedsværdien af et finansielt instrument kan til enhver tid afvige fra dets nominelle værdi som følge af omvurderinger, der skyldes ændringer i markedsprisen. Ændringer i markedspriserne opstår som følge af de generelle markedsvilkår, f.eks. ændringer i markedsrenten, særlige omstændigheder, f.eks. ændringer i den kreditværdighed, som udstederen af et gældsværdipapir nyder, og ændringer i den generelle markedslikviditet og i den, der er specifik for gældsværdipapiret. d) Følgende grundligning kan således opstilles: markedsværdi = nominel værdi + omvurderinger som følge af ændringer i markedsprisen For nogle ikke-finansielle aktivers vedkommende falder den omvurderede oprindelige anskaffelsespris til nul over aktivets forventede levetid. Værdien af et sådant aktiv på et givet tidspunkt findes ved at trække den akkumulerede værdi af disse fald fra den løbende anskaffelsespris. De fleste faste aktiver kan registreres på statuskontiene i løbende køberpriser nedskrevet med det akkumulerede forbrug af DA 10 DA

12 fast realkapital. Dette kaldes nedskrevet genanskaffelsespris. Summen af nedskrevne værdier for alle faste aktiver, der stadig er i brug, betegnes nettokapitalapparatet. Bruttokapitalapparatet omfatter værdierne af det akkumulerede forbrug af fast realkapital. IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN) PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1) Faste aktiver (AN.11) 7.42 Faste aktiver registreres om muligt i markedspriser (eller basispriser ved produktion af nye aktiver for egen regning). Hvis det ikke er muligt, registreres de i køberpriser nedskrevet med det akkumulerede forbrug af fast realkapital. Købers omkostninger ved overdragelse af ejendomsretten til faste aktiver med passende nedskrivning for forbrug af fast realkapital i den periode, køberen forventer at beholde det økonomiske aktiv, indgår i status(konto)værdien. Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder (AN.117) 7.43 Efterforskning og evaluering af mineralske råstoffer (AN.1172) skal enten værdiansættes på grundlag af de akkumulerede beløb betalt til andre institutionelle enheder, der foretager efterforskningen og evalueringen, eller på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med efterforskning for egen regning. Den del af omkostningerne ved en afsluttet efterforskning, som endnu ikke er helt afskrevet, skal omvurderes til de priser og omkostninger, der er gældende for den løbende periode Originaler af produkter omfattet intellektuelle ejendomsrettigheder som f.eks. computersoftware og originalværker inden for underholdning, litteratur og kunst værdiansættes til anskaffelsesprisen, når de handles på markedet. Den oprindelige værdi beregnes ved at sammenlægge produktionsomkostningerne og omvurdere dem til den løbende periodes priser. Hvis det ikke er muligt at fastsætte værdien ved denne metode, beregnes nutidsværdien af de forventede fremtidige indtægter, som opstår ved brugen af aktivet Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret til ikke-producerede aktiver bortset fra jord registreres separat i kapitalkontoen og behandles som faste bruttoinvesteringer, men på statuskontiene indgår disse omkostninger i værdien af det aktiv, som de vedrører, også selv om der er tale om et ikke-produceret aktiv. Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret registreres således ikke separat i statuskontiene. Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret til finansielle aktiver behandles som forbrug i produktionen, når aktiverne anskaffes af selskaber eller det offentlige, som forbrug, hvis aktiverne anskaffes af husholdninger, og som eksport af tjenester, hvis aktiverne anskaffes af ikke-residenter Lagerbeholdninger skal værdiansættes i de priser, der er gældende på statusdagen, og ikke i de priser, som produkterne blev værdiansat til, da de kom på lager Lagerbeholdninger af materialer værdiansættes til køberpriser, og lagerbeholdningen af færdigvarer og produkter under fremstilling værdiansættes i basispriser. Lagerbeholdninger af varer til videresalg uden videreforarbejdning gennem DA 11 DA

13 grossister og detailhandlende værdiansættes i de priser, der er gældende på statusdagen, eksklusive de transportomkostninger, som grossisten eller detailhandleren har måttet betale. For lagerbeholdninger af produkter under fremstilling beregnes værdien på ultimostatuskontoen ved at anvende den brøkdel af de samlede produktionsomkostninger, som er afholdt indtil slutningen af perioden, på basisprisen for en lignende færdigvare på statusdagen. Hvis basisprisen for færdigvarerne ikke er tilgængelig, beregnes den i stedet ved hjælp af værdien af produktionsomkostningerne med et tillæg for det forventede nettooverskud af produktionen eller den beregnede blandede nettoindkomst Dyrkede afgrøder, der kun anvendes én gang (undtagen træ), og avl af slagtekvæg kan værdiansættes på basis af priserne for sådanne produkter på markedet. Træer på roden værdiansættes ved at tilbagediskontere de fremtidige indtægter ved salg af træet til løbende priser efter fratrækning af udgifterne til træets modning, fældning osv. Værdigenstande (AN.13) 7.49 Værdigenstande som f.eks. kunstværker, antikviteter, smykker, ædelmetaller og -stene, ikke-monetært guld og andre metaller værdiansættes i løbende priser. Hvis der findes organiserede markeder for disse aktiver værdiansættes de til den faktiske eller beregnede pris, som de ville kunne opnå, hvis de blev solgt på markedet på statusdagen, eksklusive alle honorarer eller provisioner til mellemmænd. Ellers værdiansættes de til anskaffelsespriser omvurderet til det aktuelle prisniveau. IKKE-PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.2) Naturressourcer (AN.21) Jord (AN.211) 7.50 På statuskontoen værdiansættes jord til den aktuelle markedspris. Udgifter til jordforbedring registreres som faste bruttoinvesteringer, og den værdistigning, den indebærer, holdes adskilt fra jordens værdi, som den fremgår af statuskontoen, og registreres i stedet under en særskilt aktivkategori for producerede ikke-finansielle aktiver (AN.1123) Jord værdiansættes til den beregnede pris, der ville kunne opnås, hvis den blev solgt på markedet, inklusive omkostninger til overdragelse af ejendomsretten ved et fremtidigt salg. Når der finder en overdragelse sted, registreres den pr. konvention som faste bruttoinvesteringer, og omkostningerne holdes adskilt fra jordværdien under AN.211 på statuskontoen og registreres i stedet som et aktiv under AN Denne post reduceres til nul gennem forbrug af fast realkapital over den periode, i hvilken den nye ejer forventer at bruge jorden Hvis jordens værdi ikke kan adskilles fra værdien af bygninger og andre anlæg opført på den, klassificeres aktiverne samlet i den kategori, som aktivet med den største værdi henhører under. DA 12 DA

14 Mineral- og energiforekomster (AN.212) 7.53 Mineralforekomster på jordens overflade eller i undergrunden, hvis udnyttelse er rentabel i kraft af den eksisterende teknologi og de relative priser, værdiansættes efter nutidsværdien af det forventede nettoudbytte ved den kommercielle udnyttelse af aktiverne. Andre naturressourcer (AN.213, AN.214 og AN.215) 7.54 Det er usandsynligt, at der findes observerede markedspriser for ikke-avlede/dyrkede naturressourcer, vandressourcer og andre naturressourcer, så de værdiansættes normalt efter nutidsværdien af det fremtidige forventede udbytte. Kontrakter, leasingkontrakter og licenser (AN.22) 7.55 Definition: Kontrakter, leasingkontrakter og licenser registreres som aktiver, når følgende betingelser er opfyldt: Der er i kontrakten, leasingkontrakten eller licensen fastsat en pris for anvendelsen af et aktiv eller levering af en tjeneste, der afviger fra den gældende markedspris. En af kontraktens parter kan realisere prisforskellen. Kontrakter, leasingkontrakter og licenser kan værdiansættes på grundlag af markedsoplysninger om overdragelser af de instrumenter, hvorved rettighederne overgår, eller beregnes som nutidsværdien af de forventede fremtidige afkast på statusdagen i forhold til situationen ved kontraktperiodens begyndelse Kategorien omfatter aktiver, der kan opstå ved omsættelige operationelle leasingkontrakter, licenser om anvendelse af naturressourcer, tilladelser til at foretage bestemte aktiviteter og enerettigheder til fremtidige varer og tjenester Værdien af aktivet svarer til nettonutidsværdien af den aktuelle pris minus den, der er fastsat i aftalen. Alt andet lige vil denne falde, efterhånden som aftaleperiodens udløb nærmer sig. Ændringer i aktivets værdi som følge af ændringer i den aktuelle pris registreres som nominelle kapitalgevinster og -tab Aktiver i form af omsættelige operationelle leasingkontrakter registreres kun som aktiver, hvis leasingtageren gør brug af sin ret til at realisere prisforskellen. Køb minus salg af goodwill og markedsføringsaktiver (AN.23) 7.59 Statuskontoværdien af goodwill og markedsføringsaktiver er lig med den pris, der betales, når en institutionel enhed sælges, minus den værdi, som dens egenkapital er registreret til, omvurderet under hensyn til senere fald, efterhånden som den oprindelige værdi nedskrives som andre mængdeændringer (K.2). Nedskrivningssatsen følger de kommercielle regnskabsstandarder Markedsføringsaktiver kan f.eks. være mærkenavne, avishoveder, varemærker, logoer og domænenavne. DA 13 DA

15 FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER (AF) 7.61 Finansielle aktiver og passiver, der er omsættelige finansielle instrumenter, f.eks. gældsværdipapirer, egenkapitalinstrumenter, andele i investeringsforeninger og finansielle derivater, værdiansættes til markedsværdien. Finansielle instrumenter, der ikke er omsættelige, værdiansættes til den nominelle værdi (se 7.38 og 7.39). De modsvarende finansielle aktiver og passiver har samme værdi på statuskontoen. I værdierne indregnes ikke provisioner, gebyrer og skatter. Provisioner, gebyrer og skatter registreres som tjenester, der er ydet i forbindelse med gennemførelsen af transaktionerne. Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (AF.1) 7.62 Monetært guld (AF.11) skal værdiansættes til den pris, der er fastsat på de organiserede guldmarkeder Værdien af særlige trækningsrettigheder (SDR - AF.12) fastsættes dagligt af IMF. Kurserne over for de nationale valutaer kan fås på valutamarkederne. Sedler og mønt samt indskud (AF.2) 7.64 Sedler og mønt (AF.21) værdiansættes til den nominelle værdi De værdier, der i statuskontoen registreres for indskud (AF.22, AF.29), er de nominelle værdier Sedler og mønt og indskud i udenlandsk valuta omregnes til national valuta til en kurs midt imellem spotkurserne for køb og salg på statusdagen. Gældsværdipapirer (AF.3) 7.67 Gældsværdipapirer registreres til markedsværdien Kortfristede gældsværdipapirer (AF.31) værdiansættes til markedsværdien. Hvis der ikke findes nogen markedsværdi, kan markedsværdien, forudsat at der ikke er en høj inflation eller høje nominelle rentesatser, estimeres på basis af den nominelle værdi for så vidt angår: a) kortfristede gældsværdipapirer udstedt til pari b) kortfristede gældsværdipapirer til en kurs under pari Langfristede gældsværdipapirer (AF.32) værdiansættes til markedskursen, uanset om der er tale om obligationer, af hvilke der jævnligt betales renter, eller værdipapirer udstedt til langt under pari eller nulkuponobligationer, hvoraf der kun betales en lille eller slet ingen rente. Lån (AF.4) 7.70 De værdier, der skal registreres både i kreditorernes og i debitorernes statuskonti, er de nominelle værdier, uanset om lånene er misligholdte eller ej. DA 14 DA

16 Ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5) 7.71 Noterede aktier (AF.511) værdiansættes til markedsværdien. Der anvendes samme værdi for såvel aktiv- som passivsiden, selv om aktier og andre ejerandelsbeviser juridisk set ikke udgør et udstederpassiv, men en ejendomsret til en andel af et selskabs realisationsværdi, hvis størrelse ikke kendes på forhånd Noterede aktier (AF.511) værdiansættes til en repræsentativ middelkurs observeret på børsen eller andre organiserede finansielle markeder Værdien af unoterede aktier (AF.512), som ikke handles på organiserede markeder, beregnes på basis af enten: a) kursen på noterede aktier, hvis dette er muligt b) værdien af egenkapitalen c) nutidsværdien af fremtidigt udbytte under anvendelse af et passende markedskurs/resultatforhold på den institutionelle enheds udjævnede seneste indtjening. Ved denne beregning skal der dog tages hensyn til forskellene mellem noterede og unoterede aktier, navnlig deres likviditet, og der skal også tages hensyn til den i selskabets levetid akkumulerede nettoformue samt til, hvilken branche selskabet tilhører Hvilken beregningsmetode der anvendes afhænger af, hvilke statistiske basisoplysninger der er til rådighed. Der kan ved beregningen f.eks. inddrages data om fusionsaktiviteter, hvori der indgår unoterede aktier. Hvis værdien af unoterede selskabers egenkapital gennemsnitligt og i forhold til deres nominelle kapital ændrer sig på samme måde som værdien af lignende selskaber med noterede aktier, kan statuskontoværdien beregnes under anvendelse af et forholdstal. Ved dette forholdstal sammenlignes værdien af unoterede selskabers egenkapital med værdien af noterede selskabers: værdi af unoterede aktier = markedskurs for tilsvarende noterede aktier (unoterede selskabers egenkapital)/(lignende noterede selskabers egenkapital) Forholdet mellem aktiekursen og egenkapitalen kan variere alt efter branche. Det er derfor at foretrække at beregne dagskursen for unoterede aktier branche for branche. Der kan også være andre forskelle mellem noterede og unoterede selskaber, der har indflydelse på beregningsmetoden Andre ejerandelsbeviser (AF.519) er ejerandelsbeviser, der ikke har form af værdipapirer. De kan omfatte ejerandelsbeviser i kvasiselskaber (f.eks. filialer, fonde, interessentskaber med begrænset ansvar og andre interessentskaber), offentlige selskaber, fonde, der ikke er registreret som selskaber, og fiktive enheder (herunder fiktive enheder, der er oprettet med henblik på at afspejle ikke-residenters ejendomsret til fast ejendom og naturressourcer). Ejendomsret til internationale organisationer, der ikke er i form af aktier, klassificeres som andre ejerandelsbeviser. DA 15 DA

17 7.77 Kvasiselskabers andre ejerandelsbeviser værdiansættes efter deres egenkapital, eftersom deres nettoformue pr. konvention er lig med nul. For andre enheders vedkommende vælges den mest egnede af de værdiansættelsesmetoder, der anvendes for unoterede aktier Selskaber, der udsteder aktier eller andele, kan derudover have anden egenkapital Andele i investeringsforeninger (AF.52) værdiansættes til markedsværdien, hvis de er noterede. Hvis de er unoterede, kan markedsværdien beregnes som beskrevet for unoterede aktiers vedkommende. Hvis de tilbagekøbes af foreningen selv, værdiansættes de til tilbagekøbsværdien. Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger (AF.6) 7.80 De beløb, der registreres for forsikringstekniske reserver, skadesforsikring (AF.61), omfatter præmier, der er betalt men ikke optjent, plus de beløb, der er hensat som erstatningsreserver. Sidstnævnte udgør nutidsværdien af beløb, der forventes udbetalt til afvikling af erstatningskrav, herunder omtvistede erstatningskrav, samt beløb til dækning af krav vedrørende forsikringsbegivenheder, der har fundet sted, men som endnu ikke er blevet anmeldt De beløb, der registreres for livsforsikrings- og livrenterettigheder (AF.62) udgør de reserver, der er nødvendige for at opfylde alle forventede fremtidige krav De beløb, der registreres for pensionsrettigheder (AF.63) afhænger af, hvilken type pensionsordning der er tale om Ved en ydelsesdefineret ordning bestemmes størrelsen af pensionsydelserne til de ansatte, der er med i ordningen, ved en formel, de er fastsat på forhånd. Passivstørrelsen i en ydelsesdefineret pensionsordning svarer til nutidsværdien af de lovede ydelser I en bidragsdefineret pensionsordning afhænger de betalte ydelser af afkastet af de aktiver, som pensionsordningen har erhvervet. Passivstørrelsen i en bidragsdefineret pensionsordning er den gældende markedskurs på pensionskassens aktiver. Pensionskassens nettoformue er altid nul Den værdi, der registreres for hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier (AF.66) er størrelsen af de forventede krav minus værdien af de forventede fordringer. Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (AF.7) 7.86 Finansielle derivater (AF.71) medregnes på statuskontoen til den gældende markedsværdi. Findes der ikke oplysninger om markedskursen (f.eks. i forbindelse med OTC-optioner), værdiansættes de til enten det beløb, der kræves for at tilbagekøbe eller modregne kontrakten, eller til beløbet for den betalte præmie For optioners vedkommende betragtes udstederen af optionen som havende påtaget sig et passiv svarende til omkostningerne for udstederen til at købe sig fri af optionsindehaverens rettigheder. DA 16 DA

18 7.88 Markedsværdien af optioner og terminskontrakter (forwards) kan svinge mellem positive (aktiv-) og negative (passiv-) poster, afhængigt af prisudviklingen for de underliggende produkter, og de kan dermed skifte mellem at være aktiver og passiver for udstederne og indehaverne. I forbindelse med nogle optioner og terminskontrakter arbejdes der med marginbetalinger, hvor gevinst og tab betales dagligt. I disse tilfælde er statuskontoværdien nul Medarbejderaktieoptioner (AF.72) værdiansættes på grundlag af en fair værdi af de aktier, der tildeles. Den fair værdi opgøres på tildelingstidspunktet under anvendelse af markedsværdien af tilsvarende handlede optioner eller, hvis en sådan ikke er til rådighed, ved hjælp af en model for prisfastsættelse af optioner. Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.8) 7.90 Handelskreditter og forudbetalinger (AF.81) og andre ikke-betalte mellemværender (AF.89), som opstår på grund af tidsmæssig forskydning mellem fordelingstransaktioner, f.eks. skatter, bidrag til sociale ordninger, udbytter, leje, løn, og finansielle transaktioner, værdiansættes for både kreditorer og debitorer til den nominelle værdi. Ethvert beløb for skatter eller sociale bidrag, der skal betales under AF.89, skal ikke indeholde beløb, der ikke forventes at blive inddrevet, da de udgør en fordring, som sektoren offentlig forvaltning og service har, men som ikke har nogen værdi. FINANSIELLE STATUSKONTI 7.91 Den finansielle statuskonto viser i venstre side finansielle aktiver og i højre side passiver. Saldoposten på den finansielle statuskonto er finansielle aktiver, netto (BF.90) Den finansielle statuskonto for en resident sektor eller en delsektor kan være konsolideret eller ikke-konsolideret. Den ikke-konsoliderede finansielle statuskonto viser alle de institutionelle enheders finansielle aktiver og passiver klassificeret i sektoren eller delsektoren, herunder dem, hvor det tilsvarende aktiv eller passiv ejes i den pågældende sektor eller delsektor. I den konsoliderede finansielle statuskonto indgår ikke de finansielle aktiver og passiver, der har et modstykke i den samme sektor eller delsektor. Udlandets finansielle statuskonto er pr. definition konsolideret. Normalt konsolideres kontoposterne i ENS ikke. Derfor skal den finansielle statuskonto for en resident sektor eller delsektor udarbejdes på ikke-konsolideret basis Den finansielle fra-hvem-til-hvem-statuskonto (statuskontoen efter debitor/kreditor) er en udbygning af den finansielle statuskonto. Den indeholder tillige en opdeling af finansielle aktiver efter debitorsektor og af passiver efter kreditorsektor. Den giver således oplysninger om debitor/kreditor-relationer og er i overensstemmelse med den finansielle konto efter debitor/kreditor. MEMORANDUMPOSTER 7.94 For at kunne angive poster af mere speciel analytisk interesse for specifikke sektorer skal der medtages tre typer memorandumposter i statuskontiene: a) varige forbrugsgoder (AN.m) DA 17 DA

19 b) udenlandske direkte investeringer (AF.m1) c) misligholdte lån (AF.m2). Varige forbrugsgoder (AN.m) Definition: Varige forbrugsgoder er varige goder, som gentagne gange anvendes af husholdninger til forbrug i løbet af mere end et år. De er medtaget i statuskontiene som memorandumposter. De indgår ikke i hovedstatuskontoen, fordi de registreres som anvendelse i husholdningssektorens indkomstanvendelseskonto, nærmere bestemt som forbrug i regnskabsperioden og ikke, som om de gradvis opbruges Beholdningen af varige forbrugsgoder transportmidler (AN.1131) og andre maskiner og udstyr (AN.1139) hos husholdninger i deres egenskab af forbrugere værdiansættes i markedspriser under memorandumposten, eksklusive det tilsvarende kumulerede forbrug af fast realkapital. Kapitel 23 indeholder en komplet liste over undergrupper og varige forbrugsgoder Visse varige goder, f.eks. køretøjer, klassificeres som faste aktiver eller som varige forbrugsgoder, alt efter ejerens sektorklassifikation, og hvad de bruges til. Et køretøj kan f.eks. anvendes delvis af et kvasiselskab til produktion og delvis af en husholdning som forbrug. De angivne værdier på statuskontoen for sektoren ikkefinansielle selskaber (S.11) skal afspejle den andel af anvendelsen, der kan tilskrives kvasiselskabet. Et lignende eksempel gælder for delsektoren arbejdsgivere (herunder selvstændige uden ansatte) (S.141+S.142). Den andel, der tilskrives husholdningssektoren (S.14) som forbrug, registreres i memorandumposten, eksklusive det tilsvarende kumulerede forbrug af fast realkapital. Udenlandske direkte investeringer (AF.m1) 7.98 Finansielle aktiver og passiver, der udgør direkte investeringer, registreres efter arten af investeringer i kategorien lån (AF.4), ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5) eller andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.8). Beløbet for de direkte investeringer inden for hver enkelt af disse kategorier registreres som en særskilt memorandumpost. Misligholdte lån (AF.m2) 7.99 Lån registreres til nominel værdi i statuskontoen Nogle lån, som der i nogen tid ikke er blevet betalt renter og afdrag på, indgår som en memorandumpost i kreditors statuskonto. Disse lån betegnes misligholdte lån Definition: Et lån er misligholdt, hvis a) forfaldsdatoen for renter eller afdrag er overskredet med 90 dage eller derover; b) renter for 90 dage eller derover er blevet kapitaliseret, refinansieret eller forsinket efter aftale, eller c) betalingsfristen er overskredet med mindre end 90 dage, men der er andre gode grunde (f.eks. debitors indgivelse af konkursbegæring) til at betvivle, at det fulde beløb DA 18 DA

20 vil blive betalt Denne definition på et misligholdt lån skal fortolkes under hensyn til de nationale konventioner for, hvornår et lån anses for at være misligholdt. Når et lån er klassificeret som misligholdt, skal det (eller eventuelle lån til erstatning for det) forblive klassificeret som misligholdt, indtil betaling er modtaget, eller til hovedstolen på lånet eller efterfølgende lån, der erstatter det oprindelige, er nedskrevet For misligholdte lån kræves der to memorandumposter: a) den nominelle værdi af disse lån som registreret i hovedstatuskontoen b) markedsværdien af disse lån Det, der kommer tættest på markedsværdien, er fair værdi, som er den værdi, der tilnærmelsesvis svarer til den værdi, der ville være resultatet af en markedstransaktion mellem to parter. Den fair værdi kan fastsættes på grundlag af transaktioner med tilsvarende instrumenter eller under anvendelse af nutidsværdien af pengestrømme. Disse kan udledes af kreditors statuskonto. Hvis der ikke findes oplysninger om den fair værdi, må den næstbedste løsning anvendes og memorandumposten vise den nominelle værdi minus forventede tab på udlån. Registrering af misligholdte lån Misligholdte lån tilhørende sektorerne offentlig forvaltning og service og finansielle selskaber registreres som memorandumposter parallelt med andre sektorer, der har betydelige beløb i denne henseende. Hvis de er betydelige, registreres lån til eller fra udlandet også som memorandumposter Nedenstående tabel beskriver de poster og strømme, der registreres for misligholdte lån, og giver et mere fuldstændigt billede vedrørende beholdning, transaktioner, omklassificeringer og nedskrivninger Eksemplet viser udestående lån til en nominel værdi af på tidspunktet t-1, hvoraf 500 ikke er misligholdt og 500 er misligholdt. Størstedelen af de misligholdte lån, nærmere bestemt 400, er omfattet af hensættelser til tab på lån, mens 100 ikke er det. Anden del af tabellen indeholder detaljerede supplerende oplysninger om markedsværdien af de misligholdte lån. De fremkommer som forskellen mellem den nominelle værdi og hensættelserne til tab på udlån. På t-1 antages den at være 375. I perioden fra t-1 til t omklassificeres dele af lånene fra ikke misligholdte eller endnu ikke omfattet af hensættelser til misligholdte eller omvendt eller nedskrevet. Strømmene fremgår af de pågældende kolonner i tabellen. For hensættelserne til tab på udlån angives også den nominelle værdi og markedsværdien Vurderingen af hensættelser til tab på udlån skal ske i henhold til regnskabsstandarderne og enhedernes retlige status og de skatteregler, der gælder for dem, hvilket kan føre til ret uensartede resultater for så vidt angår størrelsen og varigheden af hensættelser til tab på udlån. Dette gør det vanskeligt at registrere misligholdte lån i hovedstatuskontoen, og de registreres derfor som en memorandumpost. Det må derfor foretrækkes at angive markedsværdier som DA 19 DA

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 15 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

BILAG A til. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../...

BILAG A til. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 05 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om det europæiske national-

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 3. april 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) PE-CONS 77/12 ADD 6 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 OC 768 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI ESA21 BACKDATA Rasmus Kofoed Mandsberg lokal 686 Finansiel Statistik Penge, Bank og Nationalregnskabsstatistik Sagsnr.: 166392 Dokumentnr.: 165798 29. september 217

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 18 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder

Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver? Hvilken værdi optager virks. dem til i balancen? Hvordan klassificerer virks.

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 2010

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 02 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 276/32 Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2008 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RETNINGSLINJER

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver Budget- og regnskabssystem for regioner 8.1 - side 1 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 8.1. Generelle regler for registrering af aktiver I aftalerne om kommunernes og amtskommunernes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A)

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) 1 DFS, kapitel 2: Nationalregnskabet (se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) Formålet med nationalregnskabet/nationalregnskabsstatistik er bl.a. opstilling af et regnskab til brug

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPAKOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 03 BILAG A til Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national og regionalregnskabssystem

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 23 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE DA L 2/34 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise sektorkonti

Læs mere

Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr

Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr. 33 87 96 95 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. marts 2014. Bjørn Bager Christiansen

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Kapitel 8 - Anlægsaktiver

Kapitel 8 - Anlægsaktiver Kapitel 8 - Anlægsaktiver 1. Forstå hvordan anskaffelsessummen for anlægsaktiver opgøres ved ren handel, egenfremstilling og bytte 2. Forstå hvad afskrivninger repræsenterer 3. Forstå forskellen mellem

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 21. maj 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) LEX 1338 PE-CONS 77/12 ADD 5 REV 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding info@froes-tag.dk Tlf. 29 33 98 63 ÅRSRAPPORT 2012 FRØS HERREDS TAGDÆKNING APS Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2015 Jytte Trolle Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester 25 4. Vægtgrundlag Vægtgrundlaget i forbrugerprisindekset opgøres på grundlag af husholdningernes udgifter til forbrug af varer og tjenester. Det anvendes ved sammenvejning af basisindeksene til prisindeks

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere