Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt"

Transkript

1

2 Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og besluttet At anmode om at få forelagt en beskrivelse af, hvorledes der arbejdes for at minimere frafaldet fra uddannelserne og hvad vi ved om årsagerne til frafald. Samtidig ønsker Fællesbestyrelsen at få forelagt forslag til konkrete nye initiativer til at nedsætte frafaldet. Denne rapport forsøger at besvare Fællesbestyrelsens opgavebeskrivelse. Ved udarbejdelsen af rapporten er det forsøgt at komme hele vejen rundt om emnet, som i sin natur er en meget kompleks problemstilling. Således viser alle undersøgelser fx, at et frafald normalt udløses af flere faktorer i kombination. Det er derfor også meget vanskeligt at påvise, at et konkret initiativ i sig selv forhindrer frafald. Erfaringen er nok snarere, at det er vigtigt at have frafaldsproblematikken for øje i snart sagt alle dele af uddannelsen og skolernes aktiviteter. Det er baggrunden for, at rapporten lægger vægt på bredt at beskrive de nuværende aktiviteter, ligesom forslagene til nye aktiviteter også fordeler sig bredt over de forskellige elementer af uddannelserne. For at styrke vores viden omkring elevgruppernes sammensætning og baggrund har vi fået foretaget specialkørsler hos Danmarks Statistik, der giver et aktuelt billede af de elever, der i de sidste tre år har gået på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske grunduddannelse (pgu). Det er valgt ikke i særlig grad at fokusere på grundforløbseleverne, da de dels udgør en mere homogen elevgruppe, og da frafaldet derudover er lavere på denne uddannelse. Hos Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har vi fået foretaget en kørsel, der viser, hvor de færdiguddannede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter fra social- og sundhedsskolerne i Århus Amt har beskæftigelse efter endt uddannelse. Fællesbestyrelsen drøftede på sit møde den 1. november 2004 en foreløbig udgave af rapporten. Rapporten har herefter været sendt til høring hos kommunerne i Århus Amt, Århus Amt og de faglige organisationer, ligesom den har været forelagt Uddannelsesrådene. Rapportens indhold er blevet tilpasset efter konklusionerne fra høringen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé af rapporten Rapportens disposition Resumé af rapportens konklusioner Hvem er eleverne på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser? Den typiske elev på en social- og sundhedsskole i Danmark Den typiske elev på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Opgørelser af frafald Frafaldet i Århus Amt fordelt på baggrundsvariable Landsdækkende frafaldstal på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Udvikling i frafaldet i Århus Amt Frafald på andre uddannelser Frafald af færdiguddannede fra arbejdsområdet Konklusion Årsager til frafald: Hvorfor falder eleverne fra de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser? Hvad siger tidligere undersøgelser om årsagerne til frafald Oversigt over faktorer, der kan bevirke frafald Elever, der har brug for hjælp hos Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning (UPR) Social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelevers erhvervsarbejde Hvilke initiativer er der i dag i Århus Amt for at fastholde eleverne i uddannelsen og for at forebygge frafaldet? Initiativer i forhold til rekrutteringen til uddannelserne Initiativer i forhold til optaget på uddannelserne Generelle initiativer i forhold til eleverne Initiativer i skoleuddannelsen Initiativer i praktikuddannelsen Forslag til nye indsatsområder for at fastholde eleverne i uddannelsen og for at forebygge frafaldet Initiativer i forhold til rekrutteringen til uddannelsen Generelle initiativer i forhold til eleverne Initiativer i skoleuddannelsen Initiativer i praktikuddannelsen Litteraturliste... 37

4 BILAGSOVERSIGT Bilag 1.: Beskrivelse af de påbegyndte og afbrudte elever på social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen samt på den pædagogiske grunduddannelse Bilag 2.: Frafald for elever på social- og sundhedsskolerne, der har en uddannelsesaftale/handlingsplan med Arbejdsformidlingen Bilag 3.: Frafald på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt for elever, der er begyndt på uddannelse i perioden 2001 til Bilag 4.: Elever, der har brug for hjælp hos Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning (UPR) Bilag 5.: Social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelevers erhvervsarbejde... 56

5 OVERSIGT OVER FIGURER OG TABELLER Figur 1. Kønsfordelingen på uddannelserne... 7 Figur 2. Aldersfordelingen på uddannelserne... 7 Figur 3. Andelen af elever med anden etnisk oprindelse end dansk... 8 Figur 4. Elevernes uddannelsesbaggrund... 8 Figur 5. Frafald fordelt på køn Figur 6. Frafald fordelt på alder Figur 7. Frafald fordelt på etnisk baggrund Figur 8. Frafald fordelt på elevernes uddannelsesbaggrund Figur 9. Frafald for elever med en AF-handlingsplan sammenlignet med det gennemsnitlige frafald på uddannelserne Figur 10. Udviklingen i det gennemsnitlige frafald for elever, der har færdiggjort deres uddannelse fra 2001 til Figur 11. Fordelingen af social- og sundhedshjælpere på beskæftigelsesområdet i perioden Figur 12. Fordelingen af social- og sundhedsassistenter på beskæftigelsesområdet i perioden Figur 13. Social- og sundhedshjælperelever med erhvervsarbejde Figur 14. Social- og sundhedsassistentelever med erhvervsarbejde Tabel 1. Frafald på social- og sundhedsuddannelserne på landsplan og i Århus Amt for elever, der er begyndt uddannelse i perioden 2001 til 2004 (foreløbig opgørelse)...13 Tabel 2. Frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt for elever, der er begyndt uddannelse i perioden 2001 til Tabel 3. Andel, der iflg. Undervisningsministeriets statistik fuldførte uddannelsen i undervisningsåret 2000/ Tabel 4. Fuldførelses- og afbrudsprocenter i ungdomsuddannelserne i Tabel 5. Frafaldet på de hold, der begyndte uddannelse i 2000 og færdiggjorde deres uddannelse i 2002 og Tabel 6. Social- og sundhedshjælpernes beskæftigelsesområde Tabel 7. Social- og sundhedshjælpernes ansættelsesområde Tabel 8. Social- og sundhedsassistenternes beskæftigelsesområde Tabel 9. Social- og sundhedsassistenternes ansættelsesområde Tabel 10. Antallet af påbegyndte social- og sundhedshjælperelever fordelt på køn og oprindelsesland Tabel 11. Antallet af afbrudte social- og sundhedshjælperelever fordelt på køn og oprindelsesland Tabel 12. Afbrud på social- og sundhedshjælperuddannelsen fordelt på etnisk oprindelse Tabel 13. Afbrud på social- og sundhedshjælperuddannelsen fordelt på køn Tabel 14. Antallet af optagne social- og sundhedshjælperelever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og alder Tabel 15. Afbrudte social- og sundhedshjælperelever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og alder Tabel 16. Påbegyndte social- og sundhedshjælperelever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og højeste fuldførte uddannelse Tabel 17. Afbrudte social- og sundhedshjælperelever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og højeste fuldførte uddannelse Tabel 18. Påbegyndte social- og sundhedsassistentelever fordelt på køn og

6 oprindelsesland Tabel 19. Afbrudte social- og sundhedsassistentelever fordelt på køn og oprindelsesland Tabel 20. Afbrud på social- og sundhedsassistentuddannelsen fordelt på etnisk oprindelse Tabel 21. Afbrud på social- og sundhedsassistentuddannelsen fordelt på køn Tabel 22. Optagne social- og sundhedsassistentelever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og alder Tabel 23. Afbrudte social- og sundhedsassistentelever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og alder Tabel 24. Påbegyndte social- og sundhedsassistentelever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og højeste fuldførte uddannelse Tabel 25. Afbrudte social- og sundhedsassistentelever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og højeste fuldførte uddannelse Tabel 26. Påbegyndte pgu-elever fordelt på køn og oprindelsesland Tabel 27. Afbrudte pgu-elever fordelt på køn og oprindelsesland Tabel 28. Afbrud på pgu-uddannelsen fordelt på etnisk oprindelse Tabel 29. Afbrud på pgu-uddannelsen fordelt på køn Tabel 30. Optagne pgu-elever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og alder Tabel 31. Afbrudte pgu-elever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og alder Tabel 32. Påbegyndte pgu-elever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og højeste fuldførte uddannelse Tabel 33. Afbrudte pgu-elever i perioden fordelt på køn, etnisk oprindelse og højeste fuldførte uddannelse Tabel 34. Opgørelse over frafaldet for de elever, der har en uddannelsesaftale/ handlingsplan med Arbejdsformidlingen Tabel Social- og Sundhedsskolen i Århus: Frafald på de enkelte uddannelser Tabel Social- og Sundhedsskolen i Randers: Frafald på de enkelte uddannelser Tabel Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg: Frafald på de enkelte uddannelser Tabel Social- og sundhedsskolerne i Århus Amt: Frafald på de enkelte uddannelser Tabel 51. Antal henvisninger til UPR fra social- og sundhedsskolerne Tabel 52. Antal elever (i procent), der henvises til UPR fra social- og sundhedsskolerne ud af samtlige elever på skolen Tabel 53. Elever henvist til UPR fordelt på uddannelserne på social- og sundhedsskolerne Tabel 54. Social- og sundhedshjælperelevernes lønnede erhvervsarbejde Tabel 55. Social- og sundhedshjælperelevernes erhvervsarbejde fordelt på antallet af arbejdstimer Tabel 56. Social- og sundhedsassistentelevernes lønnede erhvervsarbejde Tabel 57. Social- og sundhedsassistentelevernes erhvervsarbejde fordelt på antallet af arbejdstimer... 58

7 1. RESUMÉ AF RAPPORTEN 1.1. Rapportens disposition Intentionen med denne rapport er at give læseren et samlet overblik over de forhold, der er interessante, når man drøfter frafaldsproblematikken på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt. Derfor indledes der med i kapitel 2 at fortælle om, hvordan eleverne på uddannelserne kan karakteriseres. I kapitel 3 følges dette op med en redegørelse for, hvad vi ved om frafaldets størrelse, og hvordan de frafaldne elever kan beskrives ud fra nogle relevante baggrundsvariable. I dette kapitel gennemgås også vores viden omkring tidspunktet i uddannelsen, frafaldet sker, og frafaldet sættes i relation til frafaldet på andre sammenlignelige uddannelser. Endelig ses der på, hvor de færdiguddannede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter finder arbejde efter endt uddannelse. I den forbindelse ses der også på, hvor mange færdiguddannede der ikke arbejder inden for området. Kapitel 4 fokuserer på de årsager, der kan ligge bag et frafald. I dette kapitel redegøres der også specielt for de erfaringer, man har gjort sig hos Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning, ligesom der kort redegøres for en aktuel undersøgelse af, i hvilket omfang eleverne har erhvervsarbejde sideløbende med elevuddannelsen. I kapitel 5 gennemgås de mange initiativer, der allerede i forvejen tages på skolerne med henblik på direkte eller indirekte at forebygge frafald, og endelig stilles der i kapitel 6 en række forslag til yderligere initiativer, der formodes at kunne medvirke til at reducere frafaldet fra uddannelserne. De efterfølgende fem bilag uddyber indholdet i kapitel Resumé af rapportens konklusioner Kapitel 2 (og bilag 1): Beskrivelse af eleverne På baggrund af en specialkørsel hos Danmarks Statistik kan der konkluderes følgende om de elever, der er blevet optaget på skolerne i Århus Amt i perioden : Social- og sundhedshjælperuddannelsen: Hver 6. elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen er af en anden etnisk oprindelse end dansk, og kun 8% af eleverne er mænd. 13% af eleverne er under 20 år, hver fjerde elev er i alderen 20 til 24 år, og hver femte elev er 40 år eller derover. 2/3 af eleverne kommer med en folkeskoleuddannelse, når de begynder på social- og sundhedshjælperuddannelsen, 10% af eleverne har en studentereksamen med i bagagen, og 18% af eleverne har allerede afsluttet en anden erhvervsuddannelse, inden de begynder på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Hver tiende elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen har en anden etnisk oprindelse end dansk, mens kun 6% af alle elever er mænd. 28% af eleverne er under 25 år, mens 15% af eleverne er over 45 år. En ud af fire elever har grundskolen som den højeste formelle gennemførte uddannelse, når de begynder på socialog sundhedsassistentuddannelsen. 10% af eleverne har en studentereksamen, 18% af eleverne har tidligere taget en anden erhvervsuddannelse, og 40% af eleverne har tidligere taget en social- og sundhedshjælperuddannelse. Den pædagogiske grunduddannelse: Kendetegnende for eleverne på pgu-uddannelsen er, at ca. hver tiende elev er af anden etnisk oprindelse end dansk. 80 % af eleverne er kvinder,

8 hvilket er en lavere andel end på de øvrige social- og sundhedsuddannelser. Halvdelen af eleverne er under 25 år, mens under 10 % af eleverne er over 40 år. 3/4 af eleverne, der begynder på pgu, kommer med en grundskoleuddannelse, mens 10 % af eleverne tidligere har fuldført en anden erhvervsuddannelse, inden de begyndte på pgu. Sammenfattende viser materialet, at social- og sundhedsuddannelserne har et overordentlig stort overtal af kvinder, og at alderssammensætningen på uddannelserne er meget bred med et stort antal elever i alle aldersgrupper. Andelen af elever med en anden etnisk oprindelse end dansk er ligeledes meget høj (i sammenligning med andre uddannelser). Andelen er fortsat stigende og nærmer sig 20% på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Hovedparten af eleverne på social- og sundhedshjælperuddannelsen og på PGU kommer med en grundskoleuddannelse som den højest gennemførte uddannelse. De fylder også ¼ af alle elever på socialog sundhedsassistentuddannelsen, mens 40% har en hjælperuddannelse som baggrund. Lidt under 10% af eleverne på uddannelserne har en almengymnasial uddannelse, mens lidt under 20% har taget en anden erhvervsuddannelse. Kapitel 3 (og bilag 1 til 3): Tal for frafald Med baggrund i samme kørsel konkluderes der følgende omkring frafaldet fra uddannelserne: Social- og sundhedshjælperuddannelsen: Sammenlignes andelen af optagne elever med anden etnisk baggrund end dansk i perioden 2002 til 2004 med andelen af elever, der afbrød deres uddannelse i den samme periode, falder disse elever fra uddannelsen i næsten samme omfang som elever med dansk oprindelse (36% contra 33%). Over halvdelen af de optagne mænd falder fra uddannelsen. Over 40% af de optagne elever i alderen år falder fra uddannelsen, mens det kun er hver fjerde elev i alderen år og hver fjerde elev over 45 år, der afbryder uddannelsen. Elever, der allerede har en anden erhvervsuddannelse, inden de begynder på social- og sundhedshjælperuddannelsen, falder ikke så hyppigt fra uddannelsen, som gennemsnittet. Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Elever med anden etnisk baggrund end dansk faldt hyppigere fra uddannelsen end elever med dansk oprindelse (36% contra 26%). 36% af mændene falder fra uddannelsen, mens kvinderne ligger på gennemsnittet for frafaldet på uddannelsen på 27%. Aldersmæssigt er 41% af eleverne over 50 år faldet fra i perioden, mens det kun er 12% af de yngste elever under 20 år, der er faldet fra. Social- og sundhedsassistentelever med en uddannelsesbaggrund som social- og sundhedshjælper har med et frafald på 31% et lidt hyppigere frafald fra uddannelsen end andre elever. Modsat ser det ud til, at elever med en folkeskolebaggrund eller en anden erhvervsuddannelse ikke falder så hyppigt fra som gennemsnittet. Den pædagogiske grunduddannelse: Elever med anden etnisk baggrund end dansk falder væsentlig hyppigere fra uddannelsen end elever med dansk oprindelse (38% contra 21%). Tilsvarende falder elever over 35 år med et frafald på 40% hyppigere fra uddannelsen, mens eleverne under 25 år har det laveste frafald på 12%. Endelig har elever, der allerede inden, de begyndte på pgu, havde taget en erhvervsuddannelse, været mest tilbøjelige til at falde fra uddannelsen. Sammenfattende er frafaldet størst blandt mændene og elever med anden etnisk oprindelse end dansk. I forhold til alder findes det laveste frafald blandt de yngste elever, mens de ældre elever på assistent- og PGU-uddannelsen har det højeste frafald. Uddannelsesbaggrund synes ikke at have en klar sammenhæng med frafald.

9 Set over tid har frafaldet på social- og sundhedshjælperuddannelsen været stigende i perioden 2001 til Frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen og grundforløbet viser en faldende tendens, mens frafaldet på den pædagogiske grunduddannelse er mere svingende i perioden. Set i forhold til frafaldet på andre uddannelser fremgår det af bl.a. Undervisningsministeriets opgørelser, at social- og sundhedsuddannelserne placerer sig ca. midt i feltet af uddannelser. Social- og sundhedsuddannelserne skiller sig dog ud ved, at en relativ stor del af de frafaldne helt forlader uddannelsessystemet uden at færdiggøre en uddannelse. Frafaldet efter endt uddannelse viser, at flere og flere social- og sundhedshjælpere og socialog sundhedsassistenter over tid forlader det område, de er uddannet til at arbejde indenfor. Efter 6 til 7 år har cirka 1/3 af social- og sundhedshjælperne og ¼ af social- og sundhedsassistenterne ikke længere beskæftigelse indenfor området. Kapitel 4 (og bilag 4 og 5): Årsager til frafald De fleste undersøgelser konkluderer, at der sjældent er en enkelt årsag til, at en elev falder fra. Praktikrelaterede problemer ser ud til at veje tungest, men også personlige og skolerelaterede årsager spiller ofte ind. I kapitlet uddybes disse årsager, og der gøres et forsøg på at opstille en samlet oversigt over de overordentlig mange faktorer, der hver for sig kan tænkes at være afgørende medvirkende til et frafald. Senere i kapitlet (og uddybende i bilag 4) refereres de erfaringer, som Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning har gjort sig i forbindelse med deres bistand til henviste elever fra social- og sundhedsskolerne. Kapitlet afrundes med et resume af en netop gennemført undersøgelse i Århus Amt af omfanget af elevernes erhvervsarbejde sideløbende med deres uddannelse (undersøgelsen uddybes i bilag 5). Undersøgelsen viser, at 17% af hjælpereleverne og næsten 1/3 af assistenteleverne har erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen og heraf har en del endog et stort antal arbejdstimer. Dette forhold må i sig selv antages at være med til at gøre de pågældende elever frafaldstruede, da de formentlig har bl.a. tidsmæssige problemer med at passe deres uddannelse fuldt ud. Kapitel 5: Nuværende initiativer for at forebygge frafald Social- og sundhedsskolerne arbejder allerede i dag med adskillige indsatsområder for at fastholde eleverne igennem uddannelsen. Områderne kan skitseres således: Initiativer i forhold til rekrutteringen til uddannelserne Vejledningssamarbejde med andre institutioner Informationsmaterialer og hjemmesider Samarbejde med kommunerne Initiativer i forhold til optaget på uddannelserne Grundforløbet: personlige samtaler med alle ansøgere, informationsaftener også for forældre Hjælperuddannelsen: uddannelsesplansamtale med alle optagne inden uddannelsesstart med bl.a. tydeliggørelse af kravene til eleverne under uddannelsen Assistentuddannelsen: personlige samtaler med ansøgere, hvor skolen er i tvivl om, hvorvidt de er egnet til optagelse.

10 Derudover afholdes der samtaler med alle ansøgere med en anden etnisk oprindelse end dansk. Herunder afdækkes bl.a. ansøgernes sprogkompetence og interesse for området. Generelle initiativer i forhold til eleverne Skolerne arbejder for at sikre et godt socialt miljø og et godt læringsmiljø Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, som følger eleven igennem hele uddannelsen Tilbud om specialpædagogisk bistand Tilbud om FVU-undervisning i dansk og evt. matematik i Århus på baggrund af læsescreening af alle social- og sundhedshjælperelever Specifikke skræddersyede tilbud til 2-sprogede Henvisninger til Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning af elever, der har risiko for at falde fra uddannelsen på grund af en akut problemstilling Fokus på elevfravær i samarbejde med de ansættende myndigheder Initiativer i skoleuddannelsen Individualiseret skoleundervisning Målrettede lektiecaféer Initiativer i praktikuddannelsen Praktikkens indsats med at anvende flere ressourcer i forbindelse med elevernes praktikuddannelse Praktikpladsevalueringer Samarbejde mellem skole og praktik Afholdelse af temadage for praktikvejledere Gennemførelse af ekstra praktikbesøg Kapitel 6: Forslag til nye initiativer for at forebygge frafald På baggrund af drøftelser med bl.a. uddannelsesrådene og kommentarerne fra de forskellige høringsparter foreslås der følgende muligheder for nye initiativer for at forebygge frafald: Initiativer i forhold til rekrutteringen til uddannelserne Udvikling af informationsindsatsen ved bl.a. at benytte elevhistorien og ved at give mulighed for download af ansøgningsskema via skolernes hjemmesider Udvikling af et godt samarbejde med de nye Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre Synliggørelse af mulighederne for fleksible og individuelle uddannelsesforløb samt adgangsvejene til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Inddragelse af kommunerne i forbindelse med skolernes informationsarbejde Give ansøgerne realistiske billeder af kravene i praktikuddannelsen Erhvervspraktikforløb for folkeskoleelever Større synliggørelse på hjælperuddannelsen af kravene på assistentuddannelsen Mulighed for voksenelevløn til eleverne Generelle initiativer i forhold til eleverne Udvidelse af kontakten mellem eleven og kontaktlæreren, så læreren i højere grad når at opfange forhold, der gør en elev frafaldstruet Indgåelse af aftaler med de enkelte kommuner om udpegning af én kommunale kontaktperson, som skolen kan henvende sig til om eventuelle problemer for en konkret elev

11 Udbygning af dialogen mellem skolen og Arbejdsformidlingen, så det sikres, at AF s sagsbehandlere har den rette viden om, hvad det kræver af en elev at tage en socialog sundhedsuddannelse Initiativer i skoleuddannelsen Udvikling af undervisningsmetoderne, blandt andet for at sikre en mere fleksibel og individuelt tilrettelagt undervisning Udvidelse af indholdet i den første uddannelsesplansamtale før uddannelsesstart for bl.a. at afdække evt. læseproblemer eller behov for supplerende undervisning, ligesom de gensidige forventninger yderligere kan afstemmes Afholdelse af uddannelsesplansamtale med flere social- og sundhedsassistentelever Mulighed for introduktionspraktik til social- og sundhedsassistentuddannelsen Yderligere fokus på elevernes personlige uddannelsesplan undervejs i uddannelsesforløbet Udbygning af den fælles forståelse af uddannelsen i skolen og i praktikken gennem tættere kontakt, anvendelse af ens pædagogiske metoder og øget gensidig anvendelse af hinanden undervisere og praktikvejledere imellem. Initiativer i praktikuddannelsen Styrkelse af vejledernes kompetencer Mere bevidst fordeling af eleverne på de konkrete praktikpladser ud fra de enkelte praktikpladsers egnethed i forhold til de enkelte elever Mere fokus på praktikkens ansvar for, at eleverne får en ordentlig praktikuddannelse Opbygning af vejledernetværk i kommuner, hvor det ikke allerede er etableret Understøttelse af opbygning af elevnetværk også i kommuner, hvor det ikke allerede sker

12 2. HVEM ER ELEVERNE PÅ DE GRUNDLÆGGENDE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER? Som baggrund for de efterfølgende kapitler omkring initiativer til at imødegå frafald præsenteres i dette kapitel en kortfattet beskrivelse af eleverne. Talopgørelserne stammer fra en specialkørsel, vi har fået foretaget hos Danmarks Statistik. Beskrivelsen uddybes i bilag Den typiske elev på en social- og sundhedsskole i Danmark I Arbejdsmiljøinstituttets rapport Social- og sundhedshjælpere og assistenter. Antal, flow og årsager til frafald under og efter uddannelse beskrives den typiske elev på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser som en kvinde af dansk oprindelse, der ikke har været ledig i længere perioder. Hun er samboende eller gift og har et eller flere hjemmeboende børn. Hun har op til 10.-klasses eksamen, som er efterfulgt af en påbegyndt/gennemført erhvervsfaglig uddannelse. Hun har som regel haft beskæftigelse inden for SOSU-området, før hun begyndte på uddannelsen. Cirka 95 % af eleverne på landets social- og sundhedsskoler er kvinder. Gennemsnitsalderen har været stigende. På social- og sundhedshjælperuddannelsen er den på over 32 år, mens den på social- og sundhedsassistentuddannelsen er på næsten 36 år. Aldersspredningen er dog stor på begge uddannelser. Arbejdsmiljøinstituttets rapport viser endvidere, at elevernes motivation for at vælge en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse er lysten til at arbejde med mennesker, interesse for SOSU-området, uddannelsernes overskuelighed, ønsket om at uddanne sig, og at uddannelserne er kvalificerende til videre uddannelse. Konklusionen fra den første delrapport fra projektet fra Roskilde Universitetscenter om fastholdelse i social- og sundhedsuddannelser i Vejle Amt og Randers viser, at at ville noget med mennesker står centralt i valget af uddannelse, og af eleverne sættes op mod alternativer som at arbejde med døde ting som kontorarbejde og kassedame. At få en uddannelse er også vigtigt for eleverne Den typiske elev på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Eleverne på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt adskiller sig ikke voldsomt fra landsgennemsnittet. Den typiske social- og sundhedshjælperelev er en kvinde på mellem 25 og 30 år med en folkeskolebaggrund. Den typiske social- og sundhedsassistentelev er en kvinde på over 30 år, der tidligere har taget en social- og sundhedshjælperuddannelse eller kommer med en folkeskolebaggrund. Den typiske pgu-elev er en kvinde på omkring 25 år med en folkeskolebaggrund. Eleverne, der er blevet optaget i perioden , kan illustreres således:

13 Figur 1.: Kønsfordelingen på uddannelserne Kønsfordeling 0% 20% 40% 60% 80% 100% SSH 92% 8% SSA 94% 6% Kvinder Mænd PGU 80% 20% Som det fremgår af figuren, er det altovervejende kvinder, der optages på uddannelserne. Figur 2.: Aldersfordelingen på uddannelserne. Aldersfordeling 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% SSH SSA PGU 10% 5% 0% år år år år år år år 50+ år Uddannelserne er præget af en meget bred alderssammensætning af eleverne. Der er, som på andre uddannelser, flest årige, men, som det fremgår af figuren, er der også en stor andel af ældre elever på uddannelserne.

14 Figur 3.: Andelen af elever med anden etnisk oprindelse end dansk. Andel med anden etnisk oprindelse end dansk 20% 15% 10% 5% % SSH SSA PGU Der er på både hjælper- og assistentuddannelsen en stor, og stadig stigende, andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Til gengæld har andelen været faldende på PGU. Figur 4.: Elevernes uddannelsesbaggrund. Hjælperelevernes uddannelsesbaggrund Assistentelevernes uddannelsesbaggrund Almengym.; 8% Anden erhvervsudd.; 18% Andet; 8% Grundskole; 66% Almengym. 9% Anden erhvervsudd. 18% Andet 8% Sosu-hjælper 40% Grundskole 25% PGU-elevernes uddannelsesbaggrund Sosu-hjælper 5% Almengym. 6% Andet 6% Anden erhvervsudd. 10% Grundskole 73%

15 !" # $ % & ' ' ' & ' (! ' ( )* +, -'. /!" ' 0 )1. / ' + ' -'. / )

16 3. OPGØRELSER AF FRAFALD 3.1 Frafaldet i Århus Amt fordelt på baggrundsvariable Ud fra materialet fra Danmarks Statistik (som gennemgås mere detaljeret i bilag 1) kan der siges noget om, hvordan den typiske frafaldselev ser ud på de enkelte uddannelser i Århus Amt. På social- og sundhedshjælperuddannelsen er frafaldet procentvis størst for mændene og for aldersgruppen 25 til 29 år. På social- og sundhedsassistentuddannelsen er der statistisk størst risiko for frafald hvis eleven er af anden etnisk oprindelse end dansk, er mand, over 50 år, eller tidligere har taget en social- og sundhedshjælperuddannelse. På pgu-uddannelsen er der statistisk størst risiko for, at kvinder over 35 år, med anden etnisk baggrund end dansk, eller har en baggrund fra en anden erhvervsuddannelse, afbryder deres uddannelse. Når dette er sagt, skal der gøres opmærksom på, at det er en meget snæver fortolkning af et omfattende datagrundlag. Den nedenstående grafiske fremstilling viser det lidt mere nuanceret. Figur 5.: Frafald fordelt på køn Frafald fordelt på køn 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% SSH SSA Kvinder Mænd PGU Frafaldet blandt mænd er, som det fremgår af figuren, væsentligt højere end blandt kvinderne på hjælper- og assistentuddannelsen. På PGU er forskellen mellem kønnene lille. Figur 6.: Frafald fordelt på alder. Frafald fordelt på alder 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% år år år år år år år 50+ år SSH SSA PGU.

17 Som det fremgår af figuren, er den mest markante aldersforskel, at de yngste elever har det mindste frafald. Derudover er det tydeligt, at assistentelever over 40 år har et højere frafald end de yngre assistentelever. Figur 7.: Frafald fordelt på etnisk baggrund. Frafald fordelt på etnisk oprindelse 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% SSH 33% 36% SSA 26% 36% Dansk Anden PGU 21% 38% Frafaldet er på alle tre uddannelser størst for elever med anden etnisk baggrund end dansk. Forskellen er ikke ret stor på hjælperuddannelsen, hvorimod den er markant på især PGU. Figur 8: Frafald fordelt på elevernes uddannelsesbaggrund Frafald fordelt på uddannelsesbaggrund Social- og sundhedshjælperelever 40% 30% 20% 10% 0% Grundskole Anden erhvervsudd. Almen Gym. Andet Frafald fordelt på uddannelsesbaggrund Social- og sundhedsassistentelever 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grundskole Anden erhvervsudd. Almen Gym. Andet Sosu-hjælper

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere