1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation."

Transkript

1 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. 1.3 Aftalegrundlaget mellem Værket og Forbrugeren er foruden gennem vedtægterne for Værket og Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering reguleret gennem Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og de for Værket gældende tariffer. 1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 1.5 Det er forbrugerens ansvar og forpligtigelse, at ændringer i bolig- og erhvervsareal indføres i BBR-registeret ved anmeldelse til kommunen og anmeldelse til Værket. Det påhviler VVS-installatøren at anmelde de samme ændringer til Værket. 1.6 Værket påtager sig ikke med disse bestemmelser noget ansvar for de udførte interne installationer TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Værket af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed. 2.2 Etablering sker i henhold til nærværende bestemmelser og Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering". 2.3 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Der etableres normalt kun én stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold taler derfor, træffes særskilt aftale om etablering af mere end én stikledning og om betaling herfor. 2.4 Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og Værkets repræsentant.

2 2.5 Ved etablering af nye stik i eksisterende ejendomme retableres gennembrudt beton- og murværk i ydermur samt opgravede render i jord så vidt muligt til standard som før etableringen. Reetablering af beplantninger og indvendige reetablering af inventar, flisebelægninger, malerarbejder m.v. er Værket uvedkommende. I nybygninger efterreparerer grundejeren for egen regning udsparing i beton og murværk for stikindføringen. Afvigelser herfra kan alene ske efter skriftlig aftale med Værket. 2.6 Ved reparation eller udskiftning af stik og installationer, der tilhører Værket, reetableres ejendommen så vidt muligt, og i det omfang materialer er gængse, til samme standard som ved arbejdets start. 2.7 Fjernvarmestikledningen inklusiv hovedhaner etableres af Værket og afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner, som skal placeres let tilgængeligt og 30 cm over færdigt gulv. Målere, der placeres i fjernvarmeunitten, placeres maksimalt 1 meter fra hovedhaner. 2.8 Ved nybygninger leverer Værket til ejeren tilslutningsskinne og foringsrør til indstøbning i beton og murværk. Tilslutningsskinne og foringsrør skal placeres på Værkets anvisning og der udleveres tegning. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af installationsarbejde Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør eller en af Værket autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav, der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, jf Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Værket kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er Værket af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 3.4 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er Værket ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 4. Etablering af måleudstyr og fjernvarmeunit. 4.1 Værket udleverer til Installatøren måleudstyr og/eller passtykke inklusiv følerlommer, hvis antal og dimension fastsættes af Værket. Installatøren skal indhente oplysninger hos Værket, hvorvidt Installatøren eller Værket forestår montering af måleudstyret. Installatøren skal udskylle varmeinstallationen med koldt vand og opsætte måleudstyr og/eller passtykke.

3 4.2 Måleren skal indbygges i fremløbet og returrør umiddelbart ved filter og hovedhane og på en sådan måde, at aflæsning og udskiftning let kan foretages. På begge sider af vanddelen skal være mindst målerens byggelængde til nærmeste rørmodstand. Der skal monteres en afspærringshane på begge sider af måleren. Den ene kan være hovedhanen, såfremt denne er placeret i samme rum. Følerlommer skal monteres i modstrøm. 4.3 Energimåleren leveres batteridrevet og/eller til net tilslutning og med modem til fjernaflæsning eller for tilslutning til fælles forsyningsaflæsning i boligen. 4.4 Der skal være adgang til en kommunikationslinie for tilslutning af modem. 4.5 I hvert enkelt tilfælde aftales med værket om: Energimålerens placering El-rør fra kommunikationsstik til energimåler Driftsomkostning for aflæsning af energimåler afholdes af Forbrugeren. 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer. 5.1 Dimensioneringsgrundlag. Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 o C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 o C ved minus 12 o C udetemperatur. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 55 o C og en afkøling på mindst 30 o C og en opvarmning af brugsvandet fra 10 o C og en opvarmning af brugsvandet fra 10 o C til 45 o C ved en effekt på 32,3 kw. Differenstrykket er mindst 0,3 bar og maksimalt 6,0 bar målt efter måler ved hovedhaner 5.2 Projektering og udførelse Enhver nyinstallation eller ændring af en eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, tekniske normer og danske standard: Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". Gældende bygningsreglementet. Dansk Ingeniørforenings "Regler for beregning af bygningers varmetab". (DS 418)

4 Dansk Ingeniørforenings "Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium". (DS 469) Dansk Ingeniørforenings "Norm for vandinstallationer". (DS 439) Afløbsnormen. (DS 432) Dansk Ingeniørforenings "Norm for termisk isolering af tekniske installationer". (DS 452) Arbejdstilsynets "Foreskrifter for fyrede varmvandsanlæg" og "Foreskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg". Stærkstrømsbekendtgørelsen. 5.3 Styring af brugsvandsveksleren Det er væsentligt at sikre størst mulig afkøling på fjernvarmevandet, mindske varmetab og tomgangstab i fjernvarmesystemet og fra tilberedningssystemet, samt sikre mindst mulig vandspild ved påbegyndelsen af tapning af det varme brugsvand. Styring og regulering af fjernvarmevandet skal enten være ved en trykstyring eller en kombineret tryk- og temperaturstyring. Ren temperaturstyring accepteres ikke. 5.4 Varmeanlæg. trykdifferensregulator på varmesiden. Der skal en 5.5 Fysiske mål på en fjernvarmeunit. bredde på 550mm inklusive kappe. Unitten tillades en maksimal 5.6 Bestykning. principdiagrammerne. I henhold til Tilslutning og udførelse. Alle rørtilslutninger på fjernvarmeunitten skal afsluttes med kuglehaner og forbindes til en fælles, galvaniseret vinkelskinne, der leveres af Værket. 5.7 Rør udføres i 18 mm rustfrit, syrefast stål (AISI 316) med bløde bøjninger. Vvs-Installatøren skal anvende den af Værket leverede tilslutningsskinne ved anlægsopbygningen 6. Tilslutningsarrangement. 6.1 Tilslutningsarrangementet, der forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, er principielt udført som vist på værkets principdiagrammer se bilag. a. Direkte anlæg uden opblanding principdiagram nr. 1

5 b. Direkte anlæg med opblanding (blandesløjfeanlæg) principdiagram nr. 2 c. Indirekte anlæg principdiagram nr. 3 d. Indirekte anlæg med supplerende varme principdiagram nr. 4 Standard fjernvarmeunits accepteres af Værket forudsat unitten er typegodkendt i henhold til Fjernvarmeunits Forskrifter for godkendelse af standardunits. 2. udgave, november 1998 udarbejdet af Teknologisk Institut. 7. Interne rørledninger. 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med "Norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium" (DS 469). Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. 7.2 Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. 7.3 Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikleedningen. 7.4 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde. 8. Specielle anlæg. 8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Værket af hensyn til dimensionering af stikledning og måler.

6 9. Isolering. 9.1 Varmeinstallationen, med undtagelse af fjernvarmeunitten, skal isoleres efter DS 452 "termiske isolering af tekniske installationer" Hovedhaner, målere, øvrige ventiler, snavssamlere og udluftninger må ikke isoleres. Alle rørinstallationer før værkets måler skal isoleres efter klasse 4. Rør til varmt brugsvand, herunder også cirkulationsledninger, skal ligeledes isoleres efter klasse 4. Fjernvarmeunitten skal ved isolering eller anden løsning indrettes således, at der opnås mindst muligt varmetab fra denne. Værket vægter lavest muligt varmetab fra fjernvarmeunitten meget højt og vil ved valg af fjernvarmeunit kræve, at vvs-installatøren og unitfabrikanten levere en uvildig varmetabsberegning på den tilbudte fjernvarmeunit. 10. Trykprøvning og idriftsættelse Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af Installatøren trykprøves inden tilslutningen til Værket. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures el

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland

Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Issortarfik 3 Postbox 6002 3905 Nuussuaq Tlf.: 00 299 34 95 00 Fax: 00 299 34 96 60 4. udgave januar 2005

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere