Lokalt Offentligt Privat Partnerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt Offentligt Privat Partnerskab"

Transkript

1 LOPP-modellen I BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE Lokalt Offentligt Privat Partnerskab Et tværsektoriel, tværfagligt og tværkulturelt samarbejde med skole-, fritids-, daginstitutions-, beskæftigelses-, politi-, sociale og sundheds-enheder, samt frivillige og private aktører til fremme af udvikling i Søndervangskoledistriktet, Århus Kommune af Klaus Falkenberg 2008

2 Indholdsfortegnelse: Resume s Baggrund for partnerskabsprojektet s. 3 1,1 Hvad er det Lokale Offentlige Private Partnerskab (LOPP)? s. 3 1,2 Baggrund for evalueringen s Formål, mål og succeskriterier s Præsentation af professionelle interessenter i partnerskabsprojektet s Kvantitative data s. 7 3,1 Tal for Søndervang skoledistrikt s Afgangsprøve og Fravær s Specialundervisning/læseklasser s Lokalsamfundsprofilen s Data fra Familiecenteret s Sammenfattende for de kvantitative data s Interessenternes funktioner, organisation og mål s Aktiviteter tilknyttet partnerskabsprojektet pt. s Samt tidligere aktiviteter s Lejligheden Rosenhøj 19 B et par observationer s Lidt historik i partnerskabssprojektet s Indsatser og virkning s Tidligere aktiviteter s Projekter som har base i lejligheden i Kjærslund eller kælderlokalet i Søndervangen s Aktiviteter som er forankret andre steder i lokalområdet, og som partnerskabet samarbejder med s Aktiviteter som udgår fra lejligheden s Er de overordnede politiske mål nået? s Er intentionerne med målene nået? s Er de konkrete mål nået? s Har målene flyttet sig og er blevet til nye mål? s Hvor er der forbedringspotentialer? s Fremtidig organisering s Konklusioner s. 45 Oversigt 1: Formaliserede samarbejdsfora s. 47 Bilag 1: SSP Århus grundmodel for forebyggende, foregribende og indgribende indsats s. 48 Bilag 2: Gadeinterviews s. 48 Bilag 3: LOPP-modellen som fremtidigt arbejdsredskab s. 50

3 Resume for det Lokale Offentlige Private Partnerskab (LOPP) i Søndervang skoledistrikt - et lokalt baseret tværfagligt, tværsektorielt og tværkulturelt samarbejde. Partnerskabsprojektet har vist sig som en forebyggende og koordinerende samarbejdsform, der medvirker til at arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier forbedres. Resultater fra partnerskabsprojektets 3-årige periode: - Anbringelser er faldet 33 % (fra 21 til 14) - Antal dagforanstaltninger er faldet 21 % (fra 116 til 92) - Antal døgnforanstaltninger er faldet 19 % (fra 27 til 22) - Aflastningspladserne er halveret (fra 8 til 4) - Familiebehandlingen er faldet 73 % (fra 55 til 15) Disse tal skal ses i lyset af at antallet af børn og unge er vokset markant, at personer på overførselsindkomster ikke har fulgt den generelle positive samfundsudvikling, og at koncentrationen af beboere af ikke-vestlig herkomst er steget betydeligt de sidste år i området. Alligevel har man i projektet formået at leve op til de fleste mål i Århus Kommunes Børn & Unge politik af Partnerskabet er etableret i foråret 2005, og igangsat i august 2005 i et samarbejde mellem Århus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn og Viby Andelsboligforening. Partnerskabet har med koordinerede ressourcer dels arbejdet på at skabe indsatser for udsatte børn, unge og deres forældre, dels arbejdet på at skabe lokale forebyggende og engagerende tværkulturelle integrationsindsatser. Det enestående ved projektet er, at det er et samarbejde, hvor det private og det offentlige er gået sammen om at tage afsæt i en rummelig, tidlig og koordineret helhedsindsats i en flad organisatorisk ramme, der dækker tværsektorielle, tværfaglige og tværkulturelle indsatser for skole, fritids-, daginstitutions-, beskæftigelses-, politi-, sociale og sundheds-enheder, samt frivillige og private aktører til fremme af udvikling i lokalområdet. Med partnerskabsprojektet er der, for udsatte børn, unge og deres familier, skabt forebyggende og koordinerende samarbejdsformer som bliver medvirkende alternativer for indsatserne omkring anbringelser, dag- og døgnforanstaltninger, aflastning og familiebehandling, som er fysisk placeret i lokalområdet. Partnerskabsprojektet har rykket myndighedernes fysiske rammer ud i lejligheder i lokalområdet. Lejlighederne er som Fremskudte baser blevet et synonym for en eksemplarisk afinstitutionalisering af de offentlige myndigheders rolle. Der er i partnerskabsprojektet etableret betydningsfulde, omsorgsgivende, tillids- og tryghedsskabende voksne rollemodeller som udsatte børn og unge samt voksne beboere i området kan søge støtte hos, og gøre brug af i hverdagen. På denne måde sikres en fortsat beboer-dialog om udviklingen for området. Evalueringen har udover disse positive effekter vist, at partnerskabet med fordel i den næste treårige periode kan sætte yderligere fokus på såvel det boligsociale arbejde generelt som samarbejdet med Søndervangsskolen for at styrke beboernes demokratiopfattelse og sikre faldende kriminalitet og skolefravær og et højere uddannelsesniveau for børn og unge i området. 2

4 1.0 Baggrund for partnerskabsprojektet Baggrunden for projektet har rødder mange år tilbage. I efterkrigsårene havde FDB sine fabrikker i området, og det som i dag i Århus Kommune hedder Søndervangsdistriktet består af de almennyttige boliger i Søndervangen, Kjærslund og Rosenhøj samt parcelhuse. FDB udfyldte frem til 1980 erne en stor rolle for lokalsamfundet, idet rigtig mange af beboerne i Søndervangsdistriktet havde arbejde på FDB. Der er flere fortællinger om FDB s indsatser for unge med skolevanskeligheder, og hvordan FDB har taget et socialt ansvar for at hjælpe de unge, og har tilbudt dem job. En del af de interviewede beboere og professionelle i denne evaluering har således haft mangeårig tilknytning til området og er bekendt med dets historik. 31. oktober 2005 kom Søndervang på det nationale landkort, da der opstod optøjer på Rosenhøj Torv. Dette havde en del mediebevågenhed, og mange har sikkert erindringer om bål og brand samt smadrede ruder fra episoderne. Allerede siden november 2004 havde Århus Kommune i samarbejde med boligforeningerne i Søndervang, Boligforeningen Århus Omegn og Viby Andelsboligforening arbejdet på at indgå et Lokalt Offentligt Privat Partnerskab (LOPP) for den boligsociale indsats i området. Skoledistriktsgruppen (SDG-samarbejdet) og Socialcenter Syd søgte projektmidler i forbindelse med Handling 18 Projektgruppen vedrørende økonomimodeller i partnerskab med Boligforeningen Århus Omegn (Rosenhøj) samt Viby Andelsboligforening (Søndervangen afd. 15 og 27og Kjærslund). Projektansøgningen tog udgangspunkt i et eksisterende partnerskabsprojekt i Rundhøj, hvor man med projektet i Søndervang ville bygge videre på Rundhøj-modellen. Partnerskabet blev en realitet i løbet af foråret 2005, og pr. august 2005 startede man projektet op med to boligsociale medarbejdere. 1,1 Hvad er det Lokale Offentlige Private Partnerskab (LOPP) i dette projekt? Socialcenter Syd og boligforeningerne havde allerede erfaringer med Lokalt Offentligt Privat Partnerskab fra partnerskabsprojektet i Rundhøj, og pointen med at indgå forpligtende med økonomi og dermed også ansvar betød, at langt de fleste institutioner i området dengang gik med. Institutionerne dækker fra 0 17 år. Det Lokale Offentlige Private Partnerskab er i dette projekt en kontraktlig forpligtelse mellem styregruppens parter, der har som formål at arbejde med udvikling i lokalsamfundet til gavn for områdets børn, unge deres familier og områdets beboere i øvrigt. De offentlige institutioners og de private boligforeningers interesse ligger i at have en lokalt placeret og koordineret platform, som samarbejder tværsektorielt og tværfagligt med skole-, fritids-, daginstitutions-, beskæftigelses-, politi-, sociale og sundheds-enheder, samt frivillige og private aktører til fremme af udvikling i Søndervangskoledistriktet. 1,2 Baggrund for evalueringen: Til dette 3-årige projekt hører et form-krav om at lave en evaluering. Da projektet involverer rigtig mange interessenter både i forhold til den daglige drift og på det organisatoriske plan, har styregruppen i partnerskabet valgt at prioritere en ekstern evaluator. Der hører en lang række mål og succeskriterier til både de overordnede politiske niveauer og til den handlingsorienterede praksis, som medarbejdere og ledere i dette projekt har gjort sig til del af. I evalueringen vil det fremgå, at nogle mål har flyttet sig grundet nye behov, betingelser og rammer, som også har flyttet sig. Det er intentionen med evalueringen at vise, hvordan indsatserne har virket og flyttet sig, og samtidig at vise, hvordan indsatserne i projektet kan blive endnu bedre i fremtiden. 3

5 Projektet afslutter sin 3-årige periode til oktober 2008, og alle parter i styregruppen har allerede taget stilling til at ville fortsætte. Designet af evalueringen er lavet ud fra en interessentanalyse af relevante personer, som har været involveret i projektet, og dette er både professionelle, frivillige og beboere fra lokalområdet i løbet af sommeren Der er foretaget kvalitative individuelle (40), gruppe (6)- og gadeinterviews (19), samt deltagerobservationer til møder og i sammenhænge tilknyttet partnerskabsprojektets dagligdag med nuværende og tidligere interessenter. Relevante kvantitative data trukket centralt fra Århus Kommune og de involverede interessenter er anvendt. 2.0 Formål, mål og succeskriterier Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan indsatsen har virket, og hvordan indsatsen kan blive bedre i fremtiden? Projektet søger at leve op til de politisk udmeldte mål i 2003 for Børn & Unge-politikken: At nedbringe antallet af årige børn anbragt udenfor hjemmet. At nedbringe kriminaliteten blandt de årige Alle børn der forlader folkeskole, privatskole, efterskole, eller tilsvarende skal fortsætte i en ungdomsuddannelse, alternativt i uddannelsesforberedende aktiviteter eller arbejde. Disse mål bygger på værdier, som siger: " Forældrene er ansvarlige for deres børns liv og opvækst " Århus Kommunes indsats bygger på dialog og inddragelse af forældrene " Der tages altid udgangspunkt i de ressourcer, som eksisterer hos børn, unge og deres familier " Arbejdet med børn og unge bygger på en lokal, rummelig, tidlig og koordineret indsats " Den, der ser problemet, har et (med)ansvar for at det løses " Inddragelse af det omkringliggende samfund og muligheder for netværk Det er endvidere projektets mål, gennem indsatsen at fastholde de ressourcestærke familier i både boligområderne og på Søndervangsskolen til gavn for områdets selvforvaltning på sigt. Se projektbeskrivelsen Værdigrundlaget for partnerskabet er formuleret som: - Koordination - Partnerskab - Netværk Se projektbeskrivelsen Mål og succeskriterier for partnerskabsprojektet: at børn og unge deltager i undervisningen i skolen at de unge tager folkeskolens afgangsprøve at børn og de unge er kriminalitetsfrie at børn og de unge deltager aktivt i sundhedsfremmende aktiviteter/fritidsaktiviteter at børn og de unge har en betydningsfuld tilknytning til en voksen i området at et beredskab sikrer hurtig indsats 4

6 at forældreindsatsen intensiveres ift. arbejdet med ovenstående at samarbejdet i skoledistriktet kvalificeres med udgangspunkt i arbejdet med indsatserne i lejligheden Se projektbeskrivelsen Fra start er indsatsen skitseret til at have en behandlingsdel samt en boligsocial del. Derfor satte man fra begyndelsen ind overfor 3 målgrupper, hvoraf den første skulle prioriteres højest: 1. De udsatte børn og unge i området, herunder børn og unge med eneundervisning og børn og unge på kanten af eller medvirkende til kriminalitet 2. Forældre-familier til nævnte børn og unge, herunder mødregrupper og interkulturel forening 3. Børnefamilier i området i samarbejde med daginstitutioner og skoledistriktets småbørnsgruppe Se projektbeskrivelsen Lejligheden skal være et omdrejningspunkt for alle de aktiviteter, der skal være med til at reetablere tidligere styrker i Søndervangens skoledistrikt, der var kendetegnet ved en bydel med stolte traditioner om at hjælpe hinanden og de svageste i boligområdet. og det præciseres endvidere at Lejligheden bliver et møde- og værested, hvorfra mangeartede initiativer kan udspringe. Se projektbeskrivelsen Organiseringen i projektet er udgjort af en styregruppe, som har det overordnede ansvar for etablering og drift. De 2 boligsociale medarbejdere varetager koordinering af alle interessenters indsatser. Den ene boligsociale medarbejder, Susanne Stick som har været med fra projektstart, er koordinator til styregruppen. 2.1 Præsentation af professionelle interessenter i partnerskabsprojektet: Styregruppe for det Lokale Offentlige Private Partnerskabs-projekt: Jan Borum, centerchef Socialcenter Syd, formand for styregruppen John Jensen, forretningsfører for Viby Andelsboligforening Leif Jensen, direktør for Boligforeningen Århus Omegn Johannes S. Justesen, Fritids- og Ungdomsskoleleder Anne Graah, konstitueret skoleleder (afløses af Rani Hørlyck) Bitten Horwitz, familieafdelingsleder Poul Verner Laursen, afdelingsleder Unge Team Syd Jakob Kristensen, konstitueret leder Klubben Rosenhøj Kim Rønde Olesen, projektchef Boligforeningen Århus Omegn Susanne Stick, boligsocial medarbejder, koordinator for styregruppen Maria Støttrup, boligsocial medarbejder Krumtappen i projektets udførende handle-led er projektgruppen. Alle i projektgruppen kan tage initiativ til indkaldelse af relevante interessenter. Arbejdet i projektgruppen er oftest koordineret af en af de to boligsociale medarbejdere. Projektgruppe for det Lokale Offentlige Private Partnerskabs-projekt: Susanne Stick, boligsocial medarbejder, koordinator for styregruppen Maria Støttrup, boligsocial medarbejder 5

7 Karina Krog, SDG-medarbejder Marianne Kaae, kriminalitetsrådgiver Jesper Vadskjær, opsøgende medarbejder Jakob Kristensen, souschef, konstitueret leder Klubben Rosenhøj Mette Christoffersen, konstitueret souschef Klubben Rosenhøj Knud Vium Rasmussen, viceungdomsskoleleder Nels Panum, Ung til Ung og F.I.K. du chancen koordinator Marco Vetterli, Athletic South Jette Bøgballe, socialpædagogisk leder Søndervangskolen Anne Graah, tidligere konstitueret skoleleder. Afløses af ny skoleleder Rani Hørlyck Kirsten Rønnow, områdeleder dagtilbudene Andre formaliserede fora i Skoledistrikt Søndervang (se oversigt 1 i bilagsmaterialet): Skoledistriktsgruppen (SDG-samarbejdet) Kontaktstedet 17 Plus Ung til Ung F.I.K. du chancen? Athletic South 115-møder Sommeraktiviteter Af oversigt 1 fremgår det, at der er mange personer, der går igen i disse fora. Det har fordelen af, at man kender hinanden godt, og på den måde har opbygget fortrolighed og kendskab til hinanden. Samtidig holdes der mange møder med de samme folk, men omkring forskellige del-projekter i partnerskabet. Oversigten er et udtryk for et øjebliksbillede, og vil i kraft af partnerskabets dynamiske karakter hurtigt ændre sig. Der er faste medlemmer i alle fora minus sommeraktiviteterne hvor det er et spørgsmål om, hvem der har tid og ressourcer til at involvere sig, eller tid til at aktivere andre til at involvere sig, i aktiviteterne. SDG-medarbejderen koordinerer dette. Private interessenter i partnerskabsprojektet: Ungdommens Røde Kors Red Barnet Ungdom Nyvirk Projektleder for Borgerportalen - borgerjournalister Evaluator af dette LOPP-projekt Andre offentlige interessenter der er/har været involveret i arbejdet omkring projektet: Beskæftigelsesområdet; boligsocial beskæftigelsesmedarbejder, Jobcenter Syd, Kvinfo, Jobkomité, Erhvervstræningen To tidligere boligsociale medarbejdere Tidligere ungdomsskoleleder/sdg-medarbejder Klubleder på orlov Tidligere skoleleder Administrativ leder på skolen Tidligere konstitueret skoleleder Lærere fra Søndervangskolen 6

8 Pædagog fra Søndervangskolen til særligt tilrettelagt undervisning for unge midlertidigt udenfor skoletilbud UU-vejleder Tidligere SSP-medarbejder Pædagogisk personale fra områdets institutioner Socialcenter Syd, rådgivere og behandlere Madmor og servicemedhjælper i lejligheden (20 t.) Boligforeningsbestyrelsesrepræsentanter Varmemestre de blå folk Frivillige borgere til de boligsociale aktiviteter Projektansat til videreførelse af frivilligt arbejde PPR Studerende/praktikanter/personer i arbejdsprøvning Beboere og forældre i Søndervang Sundhedsplejen i Søndervang Politiets Ungdomsgruppe Det Boligsociale Fællessekretariat Tolke i lokalområdet IDA - Idrætsdaghøjskolen 3.0 Kvantitative data Indsamlingen af kvantitative data er foregået samtidig med gennemførelsen af kvalitative interviews med interessenterne i projektet. Der er data fra lokalsamfundsprofilen, fra socialcentrets opgørelser, fra partnerskabsprojektets opgørelser, data fra Fællessekretariatets tilfredshedsmåling for Rosenhøjundersøgelsen (2008), og data fra Helhedsplan for Søndervang skoledistrikt (2008), som er inddraget i denne opgørelse. 3,1 Tal for Søndervang skoledistrikt Der bor ca mennesker i Skoledistrikt Søndervang. Ca bor i boligforeningerne i Kjærslund, Søndervangen eller Rosenhøj. Der er en overvægt af beboere på overførselsindkomst. Søndervangskolen har ca. 255 elever, og ca. 85% er tosprogede, hvoraf næsten alle tosprogede kommer fra nedenstående fem hovedgrupper. Antal tosprogede i aldersgrupperne år og år fordelt på følgende hovedgrupper pr Hovedgruppe Afghanistan Irak Somalia Mellemøsten Tyrkiet Pr Alder Antal % af Århus Antal % af Århus Antal % af Århus Antal % af Århus Antal % af Århus , , ,4 12 1, ,2 Søndervang , , ,5 10 2, , , , ,7 22 1, , Århus

9 Population i Skoledistrikt Søndervang pr Søndervang Århus Kommune Alder Antal borgere % andel Alder Antal borgere % andel 0-6 år , år , år 249 4, år , år 447 8, år , år 285 5, år , år , år , år , år , år , år ,77 Over 60 år ,55 Over 60 år , Af populationsoversigten ovenfor ses det at af de tilsammen borgere, så er sammenlagt ca. 29,65 % (1.580 i alt) mellem 0 17 år, i forhold til Århus Kommune totalt som er; 20,53 %. I gruppen af årige udgør de unge ca. 13,74 % (732 i alt), i forhold til Århus Kommune totalt som er; 9,06 %. Børn og unge fylder således godt i lokalområdet. Antal skolebørn i normalklasser som pendler fra bopælsdistrikt Søndervang til anden undervisningsskole pr. maj måned Maj i året Normalklasser klasse Egen distriktsskole Anden kommuneskole i Århus Andet skoletilbud Privatskole Skole udenfor kommunen 2006 Søndervang ,1 % ,5 % 2 0,3 % ,6 % 11 1,5 % Søndervang ,8 % ,3 % 7 0,9 % ,7 % 10 1,3 % Søndervang ,4 % ,0 % 0 0,0 % ,6 % 8 1,0 % Århus Kommune ,1 % ,9 % 31 0,1 % ,3 % 493 1,7 % Århus Kommune ,2 % ,3 % 323 1,1 % ,5 % 557 1,9 % Århus Kommune ,9 % ,7 % 77 0,3 % ,9 % 658 2,2 % Antallet af elever på Søndervangskolen falder pt. for hvert år, og der var 339 elever i 2006 og 301 i 2007 og kun 255 i 2008, og også den procentvise fordeling af det totale antal skoleelever falder i forhold til, at der bliver flere pendlerelever, som går i anden kommuneskole i Århus. Pendlertallene er steget fra 268 i 2006 til 382 i 2008 (42,5 %). Ikke mindst fordi der er blevet taget en politisk beslutning om at integrere flere tosprogede elever udenfor de områder, der traditionelt har været bosted for tosprogede familier. Kun ca. 1/3-del går i egen distriktsskole pt. 3.2 Afgangsprøve og Fravær Fra Søndervangskolen er følgende data for hvor mange elever der IKKE har gennemført afgangsprøve det pågældende år: År Antal 1 ud af 57 2 ud af 54 2 ud af 54 2 ud af 29 Total Der ses en tendens til at stadig flere ikke går til afgangseksamen. Fra 1 ud af 57 (2005) til 2 ud af 29 (2008) giver en procentvis forskel på 1,8 % (2005) til 6,9 % (2008) som ikke får afgangseksamen. 8

10 Ulovligt skolefravær på kommuneskoler i april måned 2006, 2007 og 2008, alle klassetrin: Elever fra bopælsdistriktet Antal fraværsdage Elever med fravær Fraværsdage pr. elev Elever i alt Andel elever med fravær 2006 Søndervang % 2007 Søndervang % 2008 Søndervang % Elever på undervisningsskolen Antal fraværsdage Elever med fravær Fraværsdage pr. elev Elever i alt Andel elever med fravær 2006 Søndervangskolen % 2007 Søndervangskolen % 2008 Søndervangskolen % 2006 Århus Kommune % 2007 Århus Kommune % 2008 Århus Kommune % Det ses at pendlerelever fra bopælsdistriktet har haft mellem 0,2 og 0,3 fraværsdage mere pr. elev for 2006, 2007 og 2008 end elever fra Søndervangsskolen. Søndervangskolen holder sig tæt på gennemsnittet for kommunen, og har i 2006 og 2007 ligget lavere. 3.3 Specialundervisning/læseklasser Fra Søndervangskolen har vi følgende tal for antal elever i læseklasser de sidste 4 år. År Antal Tallene har holdt sig stabilt for antal elever i læseklasser. Men når dette ses i forhold til det samlede antal elever på Søndervangskolen i 2006 (339 elever) og i 2008 (255 elever), så er der sket en relativ stigning. 3.4 Lokalsamfundsprofilen Fra Lokalsamfundsprofilen ses opgørelser i det følgende for sigtelser og sigtede. Antal sigtede og deres sigtelser 0-17 år Antal sigtede Antal sigtelser Sigtedes andel 2004 Søndervang ,68 % 2004 Århus ,89 % 2005 Søndervang ,29 % 2005 Århus ,91 % 2006 Søndervang ,18 % 2006 Århus ,05 % 2007 Søndervang ,56 % 2007 Århus ,08 % Antal sigtede og deres sigtelser år fordelt på og alder Søndervang år år Total 0-18 år Sigtede Sigtelser Sigtede Sigtelser Sigtede Sigtelser

11 Når vi sammenligner 2004 med 2007, så ser vi at antal sigtede er faldet 53 % for de årige (fra 17 til 8), og at der er sket en stigning på 33 % i antallet af sigtelser (fra 18 til 24). For de årige er antal sigtede steget med 43 % i samme periode (fra 21 til 30). Sigtelserne er steget med 40 % (fra 40 til 56). Samlet for de 0 17 årige ses en samlet stigning i sigtede på 1 fra 40 til 41 svarende til 2,5 %, dog med et fald i 2005 og 2006 til hhv. 35 og 34. Der er sket en samlet stigning i antal sigtelser på 38 % for de 0 17 årige (fra 60 til 83). Når det samlede antal sigtede til sammenligning med hele Århus kommune er steget med 20 % fra 2004 til 2007, og det samlede antal sigtelser for hele Århus Kommune er steget med 19 %, så er det relativt pæne tal for antal sigtede, men ikke for sigtelserne. Det bemærkes også, at der for 2004 er 2 sigtede og 2 sigtelser, 2005 er 4 sigtede og 4 sigtelser for børn, der er under 10 år, og for 2007 er der 3 sigtede og 3 sigtelser for børn under 10 år. Det er ofte debatteret hvilke tal, der siger mest; antal sigtede eller antal sigtelser? Sigtelserne siger noget om den generelle kriminalitetstilstand, og antal sigtede viser, hvor mange konkrete sigtede politiet har fået fat i (uden det siger noget om en faktisk domsfældelse). Mere om dette i afsnit Antal sigtelser mod årige fordelt på gerningsindhold akkumuleret i 2008: Antalsigtelser mod årige pr Butikstyveri Tyveri Indbrud Brugstyveri Hærværk Røveri Gaderøveri Vold Våbenlov Brandstiftelse Narkotika Personfarlig i øvrigt Retsplejelov Andre straffelov I alt Antal sigtede Sigtelser pr. sigtet Søndervang ,43 Århus ,75 pr. skoledistrikt 2,0 0,7 0,8 0,9 0,3 0,2 0,7 0,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,7 7,9 4,5 1,76 20 sigtelser og 14 sigtede på de første 3 måneder i 2008 tyder på at gennemsnittet fra sidste år tenderer til at holde sig nogenlunde stabilt med en lille pessimistisk tendens. Det skal også bemærkes, at det er tyveri og indbrud, som tegner sig for ca. 2/3-dele af kriminaliteten, og at den sidste 1/3-del handler om vold. Af nedenstående ses hvilken skole de kriminelle går på i forhold til sigtede og sigtelser. Sigtedes skolegang i forhold til bopælsdistrikt (pr ) Bemærk: Antal sigtede og deres sigtelser dækker perioden april 2007 til marts 2008, mens skolegangen er et øjebliksbillede pr Skole (Undervisning) Antal sigtede personer Antal sigtelser Gerningsindhold Søndervangskolen 2 2 Butikstyveri Søndervangskolen 2 2 Grønløkkeskolen 3 3 Butikstyveri 1 Vold 1 Øvrige Grønløkkeskolen 3 5 Hasselager Skole 1 1 Vold Hasselager Skole 1 1 Holme Skole 1 1 Øvrige 10

12 Skole (Undervisning) Antal sigtede personer Antal sigtelser Holme Skole 1 1 Gerningsindhold Læssøesgades Skole 1 1 Brugstyveri Læssøesgades Skole 1 1 Nordgårdskolen 1 1 Vold Nordgårdskolen 1 1 Vorrevangskolen 1 1 Indbrud Vorrevangskolen 1 1 Skoleforvaltningen 1 1 Butikstyveri Skoleforvaltningen 1 1 Århus Ungdomskole 1 1 Brugstyveri Århus Ungdomskole Indbrud 2 Tyveri 1 Øvrige personfarlige Ukendt skole (16+) 2 1 Vold 1 Øvrige personfarlige Ukendt skole 2 2 Hvis vi ser på hvilke skoler de kriminelle kommer fra (for det sidste års tid), og som stadig har bopæl i Søndervang, så er det mild kriminalitet (butikstyveri) ved Søndervangskolens elever (2 sigtede), og slet ikke tegn på vold. Mens kriminelle pendlerelever stadig bor i lokalområdet, og det påkalder sig opmærksomhed. Det bliver pendlereleverne (12 sigtede), der tegner sig for mest og voldsomt kriminalitet. Men altså stadig 14 børn og unge er sigtede fra området. Igangværende dag- og døgnforanstaltninger pr , og for 0-17 år efter Servicelovens bestemmelser: Pr. december 2005, 2006, 2007 Dagforanstaltning Døgnforanstaltning Foranstaltninger i alt Andel af population 2005 Søndervang ,26 % Århus Kommune ,25 % 2006 Søndervang ,79 % Århus Kommune ,80 % 2007 Søndervang ,18 % Århus Kommune ,95 % Dag- og døgnforanstaltninger er faldet med hhv. 21 % (fra 116 til 92) og 19 % (fra 27 til 22) i projektperioden. Til sammenligning er dagforanstaltningerne for hele Århus Kommune ligeledes faldet med ca. 16 %, men er til gengæld steget for døgnforanstaltningerne med 20 %. 11

13 Uddannelsesstatus efter 9. klasse for årgang 2005, 2006 og 2007 pr (bopælsdistrikt) Afgang 2005 I uddannelse Andel i % Andet Andel i % Søndervang 44 93,62 % 3 6,38 % Århus Kommune ,21 % 166 7,79 % Afgang 2006 I uddannelse Andel i % Andet Andel i % Søndervang 53 89,83 % 6 10,17 % Århus Kommune ,07 % 212 6,93 % Afgang 2007 I uddannelse Andel i % Andet Andel i % Søndervang % 0 0,0 % Århus Kommune ,52 % 138 4,48 % Det ser flot ud at alle fra årgang 2007 er i uddannelse år efter folkeskolens afgangseksamen. Dertil skal dog lægges, at der for 2005 var en der ikke gik til eksamen, for 2006 var der 2 der ikke fik eksamen, og for 2007 var der også 2 der ikke gik til eksamen. 3.5 Data fra Familiecenteret Følgende data er udtrukket af Familiecenter Syds statistikker. Det drejer sig om; underretninger og anbringelser Underretninger Antal underretninger Århus kommune "# $%&'(# ""#$ %&&%$ ""&$ %''($ "")$ &#$ Bopælsdistrikt Søndervangskolen "# $%&'(# ""#$ #)$ ""&$ )'$ "")$ %"'$ Der ses en fordobling i antallet af underretninger for distriktet. Hvilket på den ene side tyder på øget behov for indsats overfor udsatte børn, unge og deres familier, men som på den anden side kan være et udtryk for mange gentagende indberetninger for de samme børn og unge. 12

14 3.5.2 Anbringelser Det totale antal anbringelser i distriktet er opgjort til: År Dec Apr Antal Der er i løbet af perioden sket et fald i antallet af det totale antal anbringelser på 33% (fra 21 til 14). Anbragte årige: Skole December April Fald i % Søndervangsskolen % Sammenholder antal anbragte årige ved udgangen af 2003 med seneste mdr. jfr. måltal Århus kommune $%&'(#'%)"'*&+#,+-.#/001# $%2+(#'3#4546('&75%#,+-.#/001$ "#$ %*+$ $%&'(#'%)"'*&+#$4".#/008# $%2+(#'3#4546('&75%#$4".#/008$ %(,$ "-,%$ Bopælsdistrikt Søndervangskolen $%&'(#'%)"'*&+#,+-.#/001$ $%2+(#'3#4546('&75%#,+-.#/001$ &$ %-+($ $%&'(#'%)"'*&+#$4".#/008$ $%2+(#'3#4546('&75%#$4".#/008$ $ "-++$ For de årige i perioden ses et fald på 67 % (fra 6 til 2). Det er et udmeldt politisk mål at nedbringe antallet af anbragte årige, og dette tal kan ud fra en helheds betragtning sammenlignes med det totale antal anbragte. Når antallet af anbragte årige sammenlignes med resten af Århus Kommune, ses det at Søndervang i 2003 lå over gennemsnittet, og i 2008 ligger væsentligt under gennemsnittet Fra mest indgribende til mindst indgribende foranstaltning Fra opgørelserne vedr. foranstaltningsparagraffer ses det, at: - Praktisk støtte i hjemmet er faldet fra 15 til 0 (dec apr. 2008) - Aflastning er halveret fra 8 til 4 (dec apr. 2008) - Familiebehandling er faldet 73 %, fra 55 til 15 (dec apr. 2008) 13

15 Når vi taler om foranstaltninger, og det er et mål, at indsatsen bliver mindst indgribende, så ses en positiv effekt for Søndervangdistriktet. 3.6 Sammenfattende for de kvantitative data Populationstallene siger noget om, at børn og unge fylder godt i Skoledistrikt Søndervang. Næsten en 1/3-del er mellem 0 17 år. Når man dertil lægger at Søndervangen og Kjærslund i folkemunde er de boligforeninger, hvor der bor flest af den ældre generation, så kan tal fra Beboerundersøgelsen i Rosenhøj (2008) bekræfte ifølge KÅS-tal fra Danmarks Statistik, at der bor næsten 40 % børn og unge mellem 0 17 år i Rosenhøj alene. Således er andelen af børn og unge i Rosenhøj lidt højere end 1/3-del af den samlede population. Samtidig ved vi fra en nylig opgørelse i forbindelse med Helhedsplanen for Søndervang (2008) at andelen af beboere, der i løbet af et helt år ikke har betalt arbejdsmarkedsbidrag - og derfor ikke har haft ordinær beskæftigelse - er omkring 50 pct. højere end for den øvrige del af byen og at niveauet har været nogenlunde konstant over årene. (s. 12). Skole: Pendlertallene for elever i anden kommuneskole er steget med 42,5 % fra 2006 til 2008, og der bliver færre elever på skolen. Samtidigt har pendlerne haft mere skolefravær end elever i Søndervangskolen og i Århus Kommune generelt. Der har været elever tilknyttet læseklasserne/specialundervisning pr. år de sidste 4 skoleår. Sammenholdt med det stærkt faldende elevantal fra 339 til 255 (fra 1. til 9. klasse) de to seneste år, så giver det en relativ stigning i ressourcer, der anvendes til læseklasser. Der sker en gradvis øgning af antallet af drop out s fra skolerne fra 2005 og frem til denne sommers afgangseksamen fra 1 ud af 57 i 2005 til 2 ud af 29 denne sommer, og gør således, at det pæne 100% for unge under uddannelse reelt er lavere. Dertil skal lægges et ukendt antal unge, som har været pendlerelever, og som vil være udenfor uddannelse eller arbejde. De vil således figurere i et andet skoledistrikts statistik. Dem har vi ikke afgangseksamens data for. Det kommer til at kræve samarbejde på tværs af skoledistrikterne at gøre indsatser for pendlereleverne, både når der skal arbejdes med de unge efter folkeskolens afgang, og i forbindelse med det højere fravær, som giver en indikation af, at man skal være opmærksom. Man bør også spørge sig selv, hvad der skal til for at få flere elever til at gå på Søndervangskolen? Kriminalitet: Når vi sammenligner 2004 med 2007, så ser vi at antal sigtede er faldet for de årige (53 %), og at der er sket en stigning i antallet af sigtelser (33 %). For de årige er antal sigtede steget med 43 %. Sigtelserne er steget med 40 %. Samlet for de 0 17 årige ses en samlet stigning i sigtede på 1 (fra 40 til 41) fra 2004 til 2007 svarende til 2,5 %, dog med et fald i 2005 og 2006 til hhv. 35 og 34. Der er sket en samlet stigning i antal sigtelser på 38 % for de 0 17 årige. Fra april 07 til marts 08 var der 14 sigtede, og kun de 2 sigtede (for butikstyveri) var fra Søndervangskolen. De sidste 12 unge er pendlerelever fra andre kommuneskoler. Samlet set for børn og unge i området har antallet af sigtede således ligget konstant fra 2004 til 2007, med lille fald i 2005 og 2006, men det samlede antal sigtelser er steget med 38 %. Det er meget positivt at antal sigtede for de årige er faldet med 53 %, men ikke så godt at de årige er steget med 30 % i antal sigtede, hvilket i antal udligner antallet for de årige. I 2004, i 2005 og igen i 2007 var der henholdsvis 2, 4 og 3 børn under 10 år, der var sigtelser på og som også blev sigtet. Vi har ikke data på, hvilken slags kriminalitet de har begået, om de har været sammen med andre om det, eller om der er gengangere blandt de sigtede, men det er et skidt tegn for området, at der bliver begået kriminalitet i så tidlig en alder. De udsatte børn og unge i lokalområdet er navngivet (i henhold til retsplejelovens 115) i en sluttet kreds. Således ved man i partnerskabet oftest, hvem der med sandsynlighed bidrager med 14

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Viby Syd Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Ansøgning om støtte til sociale aktiviteter m.m. Viby Syd. marts 2010

Ansøgning om støtte til sociale aktiviteter m.m. Viby Syd. marts 2010 Ansøgning om støtte til sociale aktiviteter m.m. Viby Syd marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 MÅLSÆTNINGER... 3 1.3 ORGANISERING... 4 2. OMRÅDET... 8 3. NØGLETAL FOR

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403006 Jour. nr.: Ref.: Jesper Eskelund Ansøgning om 1,4 mio. kr. fra Reserve til

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Projekt brandkadetter - Blikke udefra

Projekt brandkadetter - Blikke udefra Helle Rabøl Hansen Naja Kinch Sohn 1 Projekt brandkadetter Blikke udefra Highlights fra evaluering af Projekt Brandkadetter i Københavns Brandvæsen. AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere