Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 itf

2 é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 :

3

4

5 ' & Ute*^^ w

6 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto

7

8 C. A. Thyregod.

9 Jva i^trøpmttt øø jfønttølrg. førtællinger af C 31. t)!)regøb. fij! tjøbenljatm & 8L 3crgenien$ fortag.

10 TV 9 - fctøft lv ce % S). Ctøiét <fc (5pmp.

11 : l flen Spettb* i. Xet»ar i ten gammeltanffe 2ltel gtylone Sit), i 9tøel8 $aa8'3 og Herluf SrolteS Dage, ctf ter en Dag fat nogle 2lte( mamt i et erberg i Viborg, f)»or te fortre»e Siten met Drif og Dobbel. in it alter mægtige, rige og talrige 2lbel talte nemlig i fin SDfttte iffe alene ætle elte og oife <2tat mænd, men ogfaa»ilte»irebrøtre og raa 93olt3mænt, Det ftcerfefte» t)ar jo»et iten ten ttybefie <2!^gge. Viborg»ar ten tøffe -Slfce'tø amling*»lat, ten fya»te ter fit gorfamling lmu, og ter fom ten SO^etlemmer fammen»et ant ti)inget, Jj»or ter»ar $et fager at»leie og ^engeanliggenter at ortne* Der afgjorte^ ( tentom l)antler og aftaltes iftermaal, fom tet oftere omtale i te gamle $ifer ftcefieb* l)an benbe til anb*tl>m4, alt mcb \aa meget ulb." ^t»ar fom fagt et <2»irelag, ter l)in a g»ar fammen i et erberg i t. 2ttatl)ia gaten, og fra Sftorgenftunten af lja»te terningerne rullet og Driffebcegrene gaaet flittig runbt. %lu leet tet mot i^rcgeb. ^ta -petregaaib 03 anbé&9. 1

12 Siften. Sagens ftbfie øtflraalet iegece mefc (SøenS lette SBølger og glimrebe meb uftgetig lanbs paa )øraftrfen8 fergi?lbte gløie. Ulu fem ter rub i 9lbel3mcmbene Sag, og negle af tern, feer bare btygrigt berufebe, liflebe fig bort til bere miblertibige 23o cele. o SØtønb bieoe tilbage. 2)et»ar 3ens (»enb til SKammegaart, en lille, t)^ibr)aaret og gammel* agtig SDcanb af et fygeligt Ubfeenbe, og StøberS (gfram til $olbbjerg, ter»ar en f»cer røtffjægget gerre meb et glubff Slnfigt. 3en» penb»ilte ogfaa»æret bort; men &an»ar ben SSintente, og 23oltbjergmanben, Der l)a»be tabt SBetgteligt,»ilbe iffe l)æoe fiflet. $i hmne jo frille»ieere imorgen," fagbe Senø, ber»ar ben raeefl æbru af be»enbe. 3o»ifi!" lob Ut boomobige <S»ar. 9cu ffal Xu nol fee, at jeg l)»er ag»il fitte og boble meb en faaban bitte fan»ære gob for fig/' bemcerfebe fyanø Sftebfpiller Xig fel» fagtmobig. Xa»il Xu bog, for ben klemme, iffe fætre i 3æ»ning meb mig?" Seg er Slbelømanb faa»elfom S)u, og mit <Stægtna»n er uplettet." 2Dcen Slbelsmanb og Slbelømanb er So," fagbe Sig om tyer i Viborg, og Du»il finte 3Jtenb af Dcaonet (gfram, næften glere enb Xu fan tælle. $ei Sanbet rnnbt, og S)»»il alle*»egne ftøbe $aa bereø fafte SBørge. Xu bar»et >ine at fee meb! 3a og ren! >u fan jo tøøre 3)ig fer, om»ore )rb l)a»e Sftoget at bettybe i gør* famlingen, og om te betute D'toget i kongens Waabl

13 : 9tten 3)8 j!al lebe længe, inben %u finter en &bd&= manb af S)it Sfcam, øg finter &u tilfibft en, l>ar bet nof tffe meget at fcetybe, rg ter er Sngen, bet briter fig cm barn." Sinters froms )rb løb pralente, men bare tffe itfanfce. lægten fram, ber nn forlængft er nbbøb, bar bengang faare talrig cg mægtig, cg lægtene ærbræg r>trebe fig i afle ben gorgreninger ^aarbfyeb, genraatigbeb cg føroobent 9D?cb bare gjennemgaaenbe Sræf bo ^n; men enfeitbté frem* glimtete egfaa et mere ribberligt inb r)o ben* 9D?eblemmer. &en æblefte cg berømtefte fnb bar bar nimøtfigelig $eber fram til Urnb, Sanmarfé 58ccel)al /' bborimob r)an grænbe cg amtibige, 2inber fram tit $olbbjerg tffe tnnne rcfe fig af nalminbeiige )t)ber* SSel babbe fyan øfcet fødte* gjerninger; men be bare juft tffe af ben berømmeligfie SXrt, 9cn babbe fyan øbilbnet fig felb til bclbfcm SBrete og l)abbe reift fig meb ^aarben fyafbt nbtrnffen mcb fin gamle, frebelige SftebfbiHer. Senå benb babte egfaa reift fig cg faae længfelfnlbt fyen met 3)øren; men 2lnber babre ftittet fig meb fhi^ggen mcb benne, faa ber bar ingen Iltgang. -Sen ftabbe lagt fiaanben baa fit SBærge cg fyolbt ^t rebe fer i fernøbent galb at hmne af* bøbe et ^Infatt-, meben» ban beg tøelft i DJiinbeligbet bilbe nbjæbne benne trio cm Sngenting. 8eg nægter jc tffe/ fagte ban, at S)in lægt er rigere cg mægtigere enb min; men en lobber er jeg terfcv iffe, cg fart bet taale at tabt flere $enge, enb Xu bar boblet bort icag, om v;flen ffnlbe føie fig faa." i*

14 $el!" fagte Sinter*. w ab o* faa forføge Styffen»aa ni?; men (at ø» iffe føilfe cm Smaa»enge fem t)ittil! $i fætte aart mob aart! Xør Xu øo»e at fætte Okmmegaarb mee $oitbjerg $aa et Særningfaft?" Xet gjør jeg i!fe/' løb (Stavet. Seg er en gammel 9ftanb og r>ar en ung uforførget Xatter..gente»il jeg iffe gjøre fattig/' f,3ffe gjøre Xin Xatter fattig? Xct er jo fantt: Xu I)ar runfer, figer man! Og Xu er en nier, figer man, ter bax ifinbe at gjøre Xin Xatter til ten rigefie Somfru i artøsfef. 9hi»el! Saa [ful te Xu fe at faae fyence intgiftet i en førnem øg ftør Slægt, faa Imn funte f)a»e af fin $igbom. fømt figer Xu øm en af mine (Sønner føm hutgom før Xin Xatter?" 9tfu traf bet fig faa, at bzt juft»ar en gntling** tanfe bøé 3en S»enb at ffaffe fin Xatter en SBrutgom meb et (tort 9ca»n. 3 Styftanb»at tengang fun faa Slægter mere anfete ent Strammerne*, øg 21nber»aa $olbbjerg l)a»be flere»affre Sønner. Xet løft f)enfaftebe gorflag»ar l)am iffe færlig u»eifomment. Xen anben erremanb»ar»lubfelig bleøen formitbel, enten bet nu»ar»aa runb af ben ubtatte Sanfe, eller bet»ar forbi f)an faae fin )»erfegenf)eb anerfjenbt, efterfom 2)?øtftanteren inbrømmete f)an Slægte fortrin og f)»erfen turbe jlaa meb f)am eller f»ilie faa bøit, føm l)an foreflcg. an fatte fig neb igjen og fagte: $i»ille iffe f»ide mere, men briffe en tfante ^r^fing»aa gobt Sknffab." Xertil»ar -Sen«S»ent»iliig, og metené te

15 ; traf, fagbe 2lnber (Stram: Seg fil intet bar. fufle bi ftabfæfte bort $enffab beb at gjore gor= lobelfe imellem min øn cg 2)in batter?" 3eg Innbe maajfee nol fijrtes cm bet," fil fjan ti( bar, og nn brøfrebes Singen tyberligere. Sen benb bar bøg en altfor forfigtig Sttanb til -at af= gjøre en flig ag beb )rillebørbet; men faafom SSilfaarewc fanbte gjenfttigt tilfrebsfiitlenbe,!pleiebe fenere Unøerfyanblinger i SBitnerS $aar)ør, og inben anb tbinget ringebes nb, bar Sber Iram fra SSolb^ bjerg forløbet meb (Men r<enb fra SRammegaarb. 2>e rette $eblommenbe Mening biet? ter tffe fpnrgt om, og ben babbe betfer tlle^ogetvit betr/be; tbi rtgttgnø! bar SBrubgommett atten 2lar gammel; men SBruben bar Inn otte* 2)et bar altfaa en 33arneførløbelfe men faabanne bare temmelig bwige bø r)tn ib 2lbel * ffægter. 2)et bleb bøg beb Itgnenbe Seiligbeber ofteft beftemt, at SBrub eller 23rnbgøm, naar be blebe borne, Innbe Ijcebe gorbinbelfen imob at betale ben førfmaaebe $art en bi nm fom fabe lø bølbelfe. aa(ebe ogfaa ber. 2)en, fom brøb jagten, ffnlbe betale ben Qlnten tøtnfinbe gobe (Stylben, og naar Gruben bar fejten te, ffnlbe ibrbunbbet bolte eller Søsmngåfnmmen ubrebe. 9!#en l)ølbt ben (Sne ben Slnben længer ben meb tlbfættelfe og bog tilfibft brøb jagten, faa fhtlbe ber for fybert Slår, ber faa~ lebe gil, lægge* tufinbe (Skiben til ben obrinbelige nm. 9cn Innbe Ut ba ftge om Sber Iram øg Slien benb, at ban fcpfjeb* bente til SanbSttøng mel u-\<i mcfict ulb."

16 IT. <2r/bøft fer 23o»bjerg cg norb for Sitøfumfjørfc iaa gerregaarben ^Rammegaarb i en (Sgu, ter er ret mærfelig»eb fine >lbtib3le»ninger- 3 3en <S»enb %\D»ar aarben tffe anfcelicj ; men ben»ar bøg befæftet, ttet 33orggaarben»ar ømgt»en af ra»e øg af en 9tøffe før»itå nebrammebe Sgæle, ber falbtes >a»el*»ærf, øg føm fjælbent manglebe»eb ben 2tb 23e^ fceftmnger. ( gnen er flab cg temmelig frugtbar. ($n 58ce! fnoebe fig ferbt aarben, ftylbte øg bre» ben SDføUe. infibe be blømfterrige (Snge iaa ben l)»ibe SRamme $irfe, øg et fyfte længere o»»e»eb SBceffen»ar ber en $ratjfo». )mgi»elferne»are au\aa ganffe»enlige, men fel»e >ø»ebbr/gningen»ar nceften en SDtføbfætning til be ømgi»enbe It?fe $ange; bet»ar en tøfløiet øgning af gebinbtng»ær! meb f»ibfe tegltage øg meget faa øg fmaa SBinbuer* (Snbnu (fumlere»ar bet faatalbte Saarn," en flir* tantet gammel (Stenbygning, føm»el»ar tø løfter bøt, men føm bøg lun ragebe ubettybeligt frem ø»er be tø anbre ufe, b»i gørening8»unft tm ubgiørbe. )er»ar nøget Ub^ggeligt øg ^ngftenbe»eb tenne lifte erregaarb btygnutg mebben mørfe $cerelfer, øg ben fl)itte at l)a»e mebbeit fine beboere Sftoget af fit cetprceg. 3en >S»enb»ar»iftncl en bæberlig SD^anb; men ban»ar bleøen neget fft> cg unberlig teraf, at Ijan»ar øøerfeet af fine <Stanb fæfler, meb b»em fyan tffe funbe maale fig i <Slcegtfrorl)eb, i $igbcm eller i»erfcnlig a» erl)eb. an i)a»fce ferfl giftet fig i en fremrø/flet Sliber, cg l)an ^cne»ar tøb iffe længe efter, at bun f>a^be bragt en

17 Datter til Serben. 90?en tengang»ar Sens <8^enb (Særljeber aflerebe i rafl Ubfcifu'ng* tøgtftorljeb og egem ftyrfe funbe ^an tffe gt»e fig feb; men faa lagbe f)an af al fin ftraft an $aa at bli»e rig. Qttte fremgif fra førft af fom en btfberlig træben efter at førmere men efterfyaanben fom l>an tab e»ner f»ætfebe og be f»æffebe forf)olb»té tibligt tog ban træben en fladere Retning, faa fyan ligefrem ble» gierrig* an pngebe $enge fammen $aa afle 9ttaaber, fel»»eb pil, ffjønbt ban af gørfigtigfyeb tffe ftiffebe r>øit, og fyan i hjemmet til en ncefien ufømmelig øibe, ø am boebe l)an celbre øfter ofte, ber»ar en barnløs ( nfe. nn ftfyrebe IjanS uu og opbrøg IjanS Datter* Safter (Sofie, fom bun faibres,»ar en»elfinbet»inbe og»ar fom en gob Stfober mob fin lille SBroberbatter; men tøm lignebe fin53rober meget, telte ogfaa forbetmefte fyans anferetning og»ar na»nlig enig meb bam i at ønffe, jfutbe giøre rig og giftet inb i en berømt lægt, faa benbe«tifling funbe gjøre grambffabet Den lifte $ige gørlo»elfe meb en»enb l)øte 5tyrb og»elbefjenbre Sa^erljeb»ar berfor ganjle efter gafter Hen»ar en lille bleg $ige meb graa Sine og tyft aar. un t)ai>be et fft> 2tøfen og lja»be, ta t)un albrig fom ud fra emmet, bannet fig efter be to færfinbebe og Der»ar et faabant kniberi i ufet, at Imn baate i gøbe og flæber 61e» l)olbt nceften fattigere enb et Sønbeoavn;

18 8 men t)un fjenbte iffe til anbre SSilfaar og øar altf&a ttlfrebs meb tern, ljun fyaøbe, cm f>nn enb Ijaøbe mere fityfi til at færbes nbe øaa ben Ifyfe lette ni eb ben totte Utfigt enb at jtbbe inbe I)o gafter i bet ffnmle, nn. 30?an fagbebenbe, at tømt øar fotlotoet men bet øar en Sing, l)nn iffe tcenfte totbere toet. gørft ba gafter i ite øg i Utibe lagbe an paa at førefnaffe fyenbe øm l)enbe S3mbgøm, øaagnebe l)ø barnet fyften til at fee, i)bab benne meget ømtalte Søer fram øar før en gfyr. Det øar øgfaa lotoet, at i)an ffulbe aflægge et 23eføg; {jan løb øente længe paa fig, men føm bøg enbetig. Den attenaarige Søer fram øar faa fmuf en gngling, føm *ftøgen øilbe fee, ban fggfebe fin Mie 53rnb f>etoiff øaa >aanten, men fantes forøørigt iffe at brøbe fig øm Ijenbe. 8 bet.gele brøb ban fig iffe øm maatøfe, bøørimøb t>an ftraj ffcnrgte, øm ber øar gøt Sagt i ( gnen, øg øilbe øibe nøie SBeffeb øm <$aarben efte. lægtene nbamtige Eraft rørte fig atterebe i barn, øg ^t øar ban fityft at færbe i Waxt øg >ece cg øøe be nnge øør,enbe kræfter, Xette befyagebe maaffee iffe (Men, ber fønte, fjan fnnbe øæret en rar ftør Xnffe at (ege meb; men gafter øfie førflarebe fyenbe, at bet øar i fin )rben øg fømmebe fig før ten øerbente ^ibtersmanb at tnmle øg fyærbe fig i 2lnftrcengelfer fremfør at fibbe øg fycenge i grner= finen etter beeltage i maaøigerneå ege $aa be bløbe ( nge, (Men trøebe Jenbe. Søer tøg øgfaa fnart børt igjen, og fiten gjeeftete fyan 9ftammegaarb af øg ril, men l)øerfen ritt eller (angøarigt,. fyøilfet be

19 ba cgfaa tyftes bebji cm; tiji at bitfe cg bcebre eclcte jc SBefcftning. gafter cfie førgebe beg troligt fer, at (Men iffe glemte fyam. Sibligt cg filbe fcrefnaffebe tøm ben lille $ige cm Ungerfcenben, itet ^xin frembceeete ban fjønbeb cg ribberlige >pbragelfe, meben* bun efter ene befmfcffebe eller bulgte an gttygtigbeb cg 33ilbjfab. (Slien!cm tibligt til at trce, at 3eer fram car bet ^pperfte cg futbfemnefte Sftenneffe, ber fartt tæret til; fyenbe's barnehjerte gløbebe i SBeunbring cg eaftes maajfee før Siben til ( lj!cr\ 2lt l)an fcifte benbe Sigegtylbigfyeb cg $ulbe, fmertebe benbe Del, men nnbrebe l)enbe iffe; tb,i ban faae c til l)am fem tit en føalegub, mebené bun fcibfte meb fig fele, at bun!un toar et ubetimeligt 23arn, ber faa mange, mange ange ftacbe tc (ebe Sanfer cg bar fig uferftanbigt ab. )a (nm t>ar tele 2tar gammel, ramteé fyenbe unge ftjærtigbeb af een førfie ftcre Scrg. en ncrbif!e (Sfycaaréfrig ubbrøb, eg at Søer (Sfram ter eilbe eære meb, ear en elbfølge- an!cm fer at tage 2lfffeb, men t>at>te fnn faa eg frite rt fer fin SBrub; tbi ban ftunbesløfe Sanfe beælebe»eb &amp cg rig* (Stien grceb ftilte; men gafter cfie fagbe: &et er iffe til at førge ceer; krigen er fer ben unge 9lbel manb, tybab SSanbet er fer giften." 9#en ban fan bliee bræbt eder bugget til krøbling," flagebe (Stien. et fan ban; men ban fan egfaa fcinfce, >øtf)eb cg Do -Sntet ecber, Sntet einber; men f)fcc Sntet einber, ban taber. $ilbe Xu, at Xin ftærfe

20 10 vitterlige gceftemanfc ffitite gaa bjemme fem en fårtyfter, mebens Sengen* tro Decent fcempe?" (Men tcenfte fig om: Diet bet tnlte bun egentlig iffe ; men afligecel car b-un betrøeet. ibetl fnaffete teg gafieren met bente cg fang fer bente af een tb8 fmulfefte Xtbberbifer, cg pigebarnet* Sanfe^ gang fermete fig Derefter. S ben eertente 9ttøe 23arnetrømme fremfttftebe fig ftcrartete 33ifleter af Statuttens r>ft cg Stampens 23iltbet; men eet»ar 8Kt int bedet i $oefien3 Mcmftereirfete Slør. 3)et friffe ungtcmmelige infc bar jc faa let»et at fjæce 53iiffet ut ccer bel Gmtelige, -gcrgjcengelige cg Stygge cg flue frit int t llnelfens teittge Sant- >g fem ren unge Sømfru faaiete* tcenfte fin 23rutgom ftett t 5tamp cg garer, cg fem bun ubmalebc fig i Sjælen* gfflebføg, bfccrlete* ban fyanblebe cefceit cg bete motigt, ecr,ete bente* 3?euntring cg SængfeL detene" Sarene gif, motnete* met bente* fteinteligbet, faa bun Jelt car (Set met barn, Ijtoté 33itfete bun bar t fit fjerte. g S3i0'etet (ignete ten jfjønne, ciite Ungerfeent, fem f)un fitfi batte feet (jam; men tet car barn egfaa uligt; tbi ten unge $ige car en oetel cg eiffelig Statur, cg af fit eget rige jerte8 gtjlbe bacte bun utftr>ret fennen ban ingenlunte befat. Xcg i et S tøffe biec fyente* geteentning iffe ffuffet: an car en fjæf eriger, cg nu cg ta fem ter $egter cm ban* manttge 23ebrifter, fem bragte bentes fjerte til at banfe ftærfere. 9)2 en ter fem egfaa anbre Stygter. Ser fortaltes cm en citb natlig Stamp, ter bacte funtet Steb bøit cece i

21 11 Soerrig. Soer Sfram oar meb i ben titte banjf e glof, ber biet? ooerfatben af en men ban oar i!fc blanbt be gaa, ber fem frelfte t\u bage fra 91 eberlaget. 3flan t)aobe ingen $i beb cm t)an8 <2fjæbne, bog treebe man (jam bøb. an unge 23rub troebe, bun ffulbe forgaae i men Safter <2øfie, ber meb atte fine <Soagf)eber bar tigefaa gubfrtygtig fem fjærlig, ftob atter trøftenbe oeb t)enbe <2ibe, og bet fan nof fcære, at bet Styfcefte cg SBctftc i ben gamle oinbe ierte ba fanbt Ubrrtyf. Salfa'tb fom bet bengang tit at bæmre for ben unge $ige, at r)un oifi baobe oæret ^aa SBet tit at gjøre et bobe(igt 2tfenne fe til og glemme faberen ooer IjanS (gfabning. un tærte nu at tage (Sorgen meb fritte Saalmob og fatte fin ib tit tømt, ber er ftcerf i ben ( oage. SKen faa glemte fom bet tøtfot igien, ba bet 3#aaneber efter fpurgtes, at Seer fram oel oar bleben faaret, men fyaobe funbet fjul og $leie i gjenbens anb og oar nu oenbt funb og fraftig tilbage rit fine jtamyfaser. (Stten ipenb oar nu en»or.en jomfru; men bun oar iffe fmuf, uben forfaaoitt fom en ffjøn <Sjæl fan gjennemtrænge og foræble be ubetobeligfie Sræf. $un oar titte af SBcejt og t)aobe fpinfle germer; 2>ine og aar og øb t>a^te noget xaat og garbe* løft b<>3 fig, og f)un fuffebe maajfee i Sønbom ooer fin langel $aa fjønfyeb, men ^t oar for l)an og for fin &iærlig()eb fyjb, un tænfte $aa, boer iigegtytbig ban tjabbe bæret mob Ijenbe fom 23arn, og fburgte fig felo, l)oab tyan eet tænfte om benbe nu,

22 12 og ty&ctfc i)an oiite tænk, naax (jan gjenfaae tøénbe. %fim faa fatte bnn fit $aab til gremtiben cg fin Sag i nb aanb, cg faa gif f)un ftifle i fitgjem cg Car te to ffrøbeiige am(e8 < t&ttt cg læbe cg car eljfet af afle fine mgicelfer; tbi tyun r>ar en geb cg frem $ige, ter tøtiteg at f)ace faaet i 3(rc fin gafter«&r>ber tioigemeb et flarere gcoeb cg et ftærfere fjerte. IIL 33t bitte nn følge 3oer Stram eder rettere: $t Citfe iffe følge feam i ftttattt. 3)et er alt antt)bet, at ban»ar en fjeef cg trabelig ^ibberfoenb, i)»i Socert gjorte SStrfninø, r)t>cr ban ftette* i Stammen. Utenfor Staget»ar ban en tre $en af fine fenner cg teltcg meb tern i obt cg )nbt. an fcar meb i be fiefte ftørre Slag, car meb ril mangt et minere Sammenftøb cg til en cg anben barbariff ganbling. krigen bar jo en af be bitrefte cg grnfomfte, ber er ført metfem 9?orben SBroberriger. an car fin ib *8arn. $ar ter gaarbb/eb t ban Sinb, maatk bette ber r/ærb<>3 enbmere, cg car ter æilbbeb i tøtn ^atnr, ffulbe ben iffe ber blice tæmmet. 9)?en i td gbre baobe ben ffjønne gngting ubciflet fig til en berlig geltefrøelfe, ter noilfaarlig brcg lif cg jer ter tf! fig. 2>et r>ar nnter ^interfelttøget 1567 cg 68, cg bet»ar ceb 9h)aarStib, at ben omtalte natlige ftamp fantt Stet, ibet en fifle Dtyttertrefc cg meb ben Seer

23 13 Btxam mx utfentt paa oeitertog. 2øget bevægede fig tangfomt frem at en tilfncet foooei, ha man plutfelig faae fig omringet af en overlegen foenjf &tt)xk. S) c 2>an fe forfogte at fyugge fig igjennem og tilfæmpe fig fri tilbagegang, men ret lu!!ete hin tilbeels. Soer oar en af se gremmeligfte i ren otite $amp; men fyan ramte af et oærtbug i Qirmen og i bet ncefte iebli! af et faa oæitigt lag aa je(men, at Jjan betøfcet fan! af eften. nart efter oar SSeien fri; be faa tilooerébleone Xanffe joge bort, forfulgte af gjenten, meten* $(atfen, i)oor ten fortoioiebe Stamp fyaote funbet ret, laa ooerfirøet meb >øte og S)oenbe. )en unge Støant oaagnebe af fin afmagt, men ban oar fortumlet i ^ooebet af laget, og bans oenftre 2lrm oar tung fom S3ty. 3) en bibenbe foioe baobe ftanbfet støbningen; men enbba fcar fyan mat af SBIobtabet, og meb 9ttøie ftebte fym fig bort fra Satyiabfen for om muligt at finte fy og (Sfjul i en >ule efier i foben Sining. an oar i!!e gaaet ret mange!ribt, før et ty tinbrebe fyam imøbe fra en føtyttz, ber laa mør! og eenfom $aa neemarfen. Styfet!unbe nce^e talbes en grelfensftjerne ; t&t bet oar i gjenben* anb, paa rigen SBet, en $ei, ber oar betegnet»eb tufinbe$otb gierninger; men 2an!en om fy og^arme og aftenneffebjælp var faa friftenbe, at l)an i!!e!unbe mobftaae, ffjønbt bet oar rimeligft, at IjanS S3øn om jqjæty bleo befoaret meb øb efler gangenffab. an ncermebe fig fedtten og ban!ebe paa, men længe forgjceoes; fyan bab og raabte, at l)an tilbe gjøre ten rig, ber oifte Ijam jæftefrtøeb.

24 14 (Jnbelig aabnete«ben øoerfte alobør paaflem, en gammel Jtoinbe oifte fig og Ijfte Jam int i Stnfigtet meb en tambt ranfplint. an bab bare cm uclt? og en Xrif 23anb, fånurrenbe og mobftræbente aabnebe Jointen Xoren Jeelt og lob Jam flippe inb. 3 ben opjetebe Sftøgftue meb bet blusjenbe gjrre^ baal!paa &men oar enbnn et UKenneffe tilftebe; men Jan faae bet nepfce; tji Jan <&aar fprang igjen op at bløbe, og Jan tabk Jaitot 3e»ibftjeben. Ullart fornam Jan, at Jan frigjortes fra ben tunge luftning, at bleo forbnnben af en funftfærbig aant, og Jan felo lom til at Joile lunt og iænge Jan iaa og oaanbebe fig i <3aarfeber, Oibfte Jan tffe; men Jan faae mange Sling, ffjønbt ubeftemt og font igjenuem en Saage. an faae, at et grimt og uhyggeligt ^oinbeanfigt bøiebe fig øøer Jam, naar Jan* (&aar bieø forbunbet, og Jan faae en $ige af ubeffrioelig Xeiligjeb bringe ben fityrfenbe æbffebrif tit Jan Sæber. 9J?en mange anbre fære (Stmer blanbebe fig bermeb; Jan følte, ber oar goroirring i jneme, men oibfte iffe at ffjelne mellem $irfeligbec og geberbrømme. >og enbelig formaaebe Jan bet. >an 53eøibftjet oentte tilbage, og Jan Iaa nu fritte Jen og befinbebe fig. gøran Strnebaalet fab loinben, Jøi ftjgge og ujjggeiige Ubfeenbe feberenerne nepfce Jaøe formaaet at oøerbriøe. Uroligt tilmobe øenbre Jan SBliffet bort fra Jenbe, og ber længer tilbage fab ben unge $ige, fom cnbnu fjnte Jam ufigelig beitig, om enb Jente«Sfjøujeb oar af en noget egen $rt. Xet raønforte aar bøigebe rigt om Jente«mørferøbe

25 15 fttnber, ber fil et er 1 Slrnen. 2)c fyib ; og tøenbes for eibe tiæb'"' af ben fo ceber jfotte: uag

26 16 c *regif ømfrtng fycmt. " &are 9ftcber 03 ben ^cn gcbe >rb, gjenftbig og funbe umenter ; enefte f fmn at s arc fcb Y en e= v r 1

27 17 ja! un Ijdfcfce maaffee $et. un fjenter letten cg bar bøiet meget." r/s)et I)ar mig engang:»ørfra flammer u rg hun? 3 bce i en faa ringe Sztftte, men ere tog iffe 33øttber efter føobuggerfotf, og tet øæreå mig for, fom S iffe engang tilføre et nørbifl &anb." 3cfl er føtt i oerrig; men min 9Køter iftørie er lang, og jeg burte maaffee iffe fortæfle 2)ifl ten. )er er et &anb, fom bebber (Spanien, ar 2)u toæret rer?" 9M, men jeg»eeb bog no! af tet at fige." Det (fal oære et ftort og fmuft Sattb, btoor ter altib er ømmet og ølfkn. Der boete mine gør* fæbre, og bet fige, at ter er.flongeblot i øøre klarer. &a fom Ulr-ffen øøer»ørt golf:.de Eriftøe inttcge kantet; $røfeten8 SBørn ftøgtete; te $ige troge bort øøer gattet; men te gattige trængte^ øø i bjergene, tøøor te lun begjærete at maatte fer>e t greb. )og tet funte iffe riflabeg tern, naar te iffe øilte r>ære ^rifine, og faa løbe ta te glefie fig tøbe for et (Bbv.% <Sfølt. Døg fiten øifte bet fig, at be iffe»are Hriftne i gjertet, og faa bleøe be forbabte og forfulgte, faa Sftange fltygtebe øaanb. SBIanbt bem øar min SSttober. un tumlet e om i mange Sanbe og b'feø en ftrtgsmanb Ægtefælle. $an oar en Stoenjfer og forte bente t>iem til fit anc; men faa fom ban i ebtøg meb 9^tel8 Saffe, ber oilce ftøbe ftøng Cftuftaø fra Sbronen. 9J?en kongen feirebe, og be flefte af te ammenføørne maatk bøbe meb Sifcet. Da»ar min men

28 18 f)un bleø tør i Sanbet og fyar boet fnart i en >tøte fnart i en anben." isx Xu ba tøtter ingen fttifien?" Seg er føbt i Gerrig, og Gerrig er jo et friftent anb," lo tøm. gorreften 6«i?g i«ike fagt, at min Støober iffe oar driften. 9?aar ber gaaer en ( torm tøn ooer et golfefærb, gaaer bet nb otter ben Uffblbige (om ben <8fr>lbige. fler ftoler jeg ^aa, at Xu iffe laber min SDcober r>ibe, boab jeg Ijar fortalt 3)ig og jetter iffe fortæller bet til nogen 2inben ber i Sanber.",,'Xei: fan Xu ogfaa ftcle $aa," fagbe tøm, og nn bler> fyan )eeltagelfe om muligt forøget for ben fljonne $ige, Xtttt.gerjferinbeblif, benne bløbe inbfmigrenbe (Stemme og alt bet (Sienbommelige i tønbes Støfenfunbe ban faa gobt forlige jtg meb. mn fjatobe jo baabe ffcenff og arabiff lob i fine 2Iarer, og bet maarte gioe en mærfelig 231anbing. 2lt ljun fnart t\ir gløbenbe tøeb og fnart tsnenbe folb, og at ber bat noget Xæmoniff i tønbe fjøntøb, ber trolbboméagtigt og anbfer, bet ttyftes l)am nn at øcere fultt i fin Orfcen og at r>ære en Silloffelfe mere. an bat nn fnart fnfbfømmen tølbrebet og tænfte paa at rioe jtg lø, men fnnbe iffe. gølg meb til mit >jem og blio min rub!'' ubbrøb ban, ba be en 3lften fabbe fammen foran 51rnebaalet. un boiebe fit røbmenbe ot>eb bort; men ba tøm trængte inb $aa tønbe og bab om <2oar, fvigte bnn, at tet bittert oilbe angre ham, om tøm, ben rige 51bel manb, førte ben fattige, fremmebe $ige tøem fom uftru. an fan! $aa næ for tønbe;

29 " 19 men nu f prang l>un oj> cg traabte et fribi tilbage«sbeefc Xn ba", fagbe fyun, naar Xu felø Ian reife t)jem? $eeb 2>u, f)øor ijøie Søfeøenge min SRobct til forbre, inben tmn laber i 3 flippe?" øfepenge? >ar tmn iffe felø taget Søfepenge?" 3tten bun»il ^at>e 9)?ere:, >un fan atbrig øg $enge not an eller til S)» iffe ffaffe, tybafc bun forlanger, [aa øenter Ijun, bet øit ffaffe benbe unft øg gørbeel ^ø Sftagtbaoerne, naar Jjun cøergiøer en banff 2tbel3manb til <S»errig gceng»ler. an bøiebe oøebet øg tang, men bun øebbleø: Xu funbe proøe at ffygte nb af Sanbet; men M øilfce neppe løffe» 3Mg, forbi 3)u r)berfen funbe øælge ben beleilige Sib etter ben rette $eu 2) et fan fun min Sftober øg jeg. Sftin Sttober øil baøe mange $enge før \:d; men jeg jeg øit gjøre 't^t før Sntet, forbi jeg elffer %" 9D?eb btéfe )rb førføanbt t)un gjennem ^ibe= øærelfefå 2)ør, fom t)un fagte Dal^be nærmet fig. un laafebe øren efter fig, øg ttt bar forgjæøe», r)øormeget f)an bab øg bønfalbt; t>^n faae benbe iffe, før Støberen atter øar bjemme. 3Da be igjen møbte alene, øifre l)un ben følb= blobigfte $o øg brøftebe meb r)am flanen til ban Slugt. (Snbnu en anben aftale fanbt teb imellem bem, og en taaa,d Qlfren i bet tiblige gøraar fulgte«be ab bort fra r»tten. 2lb øitbfomme SSeie førte bun l)am igjennem eøerrig*? Sanb; men ba be ftobe $aa 2)aitmatfS rcentfe, fanf bun i ban 5lrme meb gløbenbe fctcenffab, øg ber gaøe» og gjengjælbteå ofter, fom Hen <2penb øilbe øcere bleøen baa^ røb og

30 20 bleg oet at børe. Xerefter ffilte te, itet bun oentre tilbage fer at muntbugge* meb fin Sttcter, og ban brog & cn a * gjeninttage fin $!at i kongen af Xanmarfs Jpær. Xen lille $ige jpaa ^ammegaart og ban» gøtpligtelfer mot bente tamfre ban Sibet eller -Sitret yaa. IV. greben bleb fluttet. 3i«Sfram»enbte biem til StøMjerg, ter mt bat bans tentom, efteriom bane gater oar tot nnter ban grabærelfe. Xen ligtorn, 5htberS Sfram baote eirerlatt, oar teg maaffee ringere ent> man bar-te troet, og 3*>er ffuite tele ten met flere erobre, ter for tet gørfte boete fammen met barn. Ooamle 3en» (Spent leoete entnn, men oar 2iar for 2lar bleoen mere aant foag, faa fun Sanfen $aa f)<mé X atter fimtes at bolte barn itttoe«5tt fanfe $enge fammen til bente og fnart at fee bin mangeaarige gørler>elfe frønet»et et iftermaal, terom treiete fig faa at ftge t)ele ban Silocerelfe, uben at ban tamfre fcibere $aa, bborøitt tet Silfigtebe øar 35eten til benbe* fante Sftffe* 90?et gafter (Sofie [om meb r)am gif tet neb ab SBaffe: $un telte t>an» (Stræben, font bun tiu nærmelfe»rni telte ban Sfrøbeligbeb, og begge vare bøift ntilfretfe øøer, at tet tral faa længe ub met Sggtejfaber. Xe mente, at Søer nof funte have faaet Seifigbet til at brage bjem fra krigen for at ;*cite 53røUuø. Xet funte ban»el ogfaa; men

31 21 afligeoel hmte ter ifte met runt reifeé nogen Elage ooer, at ban ubfattc t>ette (Sfrifct til krigen Opbør* 9 u»ar Dog til Utfcetteife fyæoet, og entta lot ban fig tffe fee paa SRammegaarh Sømfru (Slien Icengte og ængftete ' maaffee; men tet lot Imn fig tffe mærfe met; fmn 1 førtete ftiiie fom altit omlring te amle, Siifitft funte tog tffe længer finte fig i Uoi beten, an fentte 2Htt og lot Stoer falte til fig, men fif til»ar, at ten nnge Sttanb l)elft oiite mote met fyam $aa et tretie tet. S)er bleø ta berammet et Sftøte imellem te to SDtønt oet fjerumbro. X^ møtte, og Sen jpent fpurgte, fyøorfnart i)an agtete at gjøre fritt tit fyin &ftaie * gultbfcrtelfe. Seg maae rentnt fige, at jeg tffe bærer nogen ftor 3tjærligf)et til Sømfru Hen," fagte Sfcer. oat tøar 3)u at utfætte paa fyente? (Sr bun tffe en bøoiff og uberygtet Somfru?" 1 Seg oeet intet ontt >rt at fige om ter batter; men tet er iffe gott at toinge fin iibøieligt)et*" SDcen tet er en ufortjent aan, >u bifer fyente. 2)og m fjar jo Sin fri $illie. Su fjenoer jo 23etingei en."»seg gjør faa; men totuftnte biten er en ftor nm, err Sen!" Sa, og gemtufinte er en ftørre! Ser er gaaet tre &ar fiten ten Sit, &u ffulte erflæret Dig/' Mm jeg toar unfcffy'lfct; jeg oar fraoærente i Atongen ' Sjenefte." )oeren^fomften bar ingen Unttagelfer faftfat*"

32 22 $ær iffe faa fyaarb imot mig! ete min gæbrear»»ilte nep»e ubgjøie en Seg bil betale te Sotufinbe, naar tet faa maa»ære; men - "»Seg eftergiver iffe en fjært), og u maa»æfge enbnu i benne Sime." )cg tet»ilte 3»er fram iffe, cg te fftlteé ab uforfigre. S)en unge SDcant brøg til fit jem cg»ar tanfefulb cg nebflaaet, er boete i tøang jæl ængfet,»i»t cg Ure. an fjigete mob en &}ffe, ber ilfe»ilte lomme, og faa fonte M barn tungt at (lulle mifte al fin (Sienbcm cg blice en naar f)an bræntente -2lttraa jfulte bli»e uopfotbt. Sften fjan funbe iffe beftemme fig. >an»ar iffe ffabt til at førge cg længe*. 8ilbfjeben i IjanS DZatur buffebe op, cg Ijan føgte -5lbf»rebelfer i luftige SBenner* elffab paa jagten cg»eb ott futte 53æger. )er gif et ijeelt 2lar tjen faalebeg, og Ijan trcebe nu at funne glemme, fem Ijan fef»»ar glemt. gjorte aloorlige gorberebelfer txi at fremme ab 9ietten 23ei, og nu lob 3»er frarn fig bøie. an gjæftebe SRammegaarb engang cg funte iffe late»ære at føle $el»illie for ten fiitle,. blege bar Jjoitt i Uoitenfyet om, at ijan l)a»be fegt Ubflugter; men bet»ar aabenbart, at ()un bar en ttyb ftjærligljeb til Ijam. )et fofte barn nu iffe nogen ftor Ufoffe at ffutle tjenleoe fit i»»eb og fnart forte l)an fyenbe l)jem tit SSolbbjerg fem fin u frue. Hen pent»ar en glab 33 rub. un faae op tit fin mantigffjømte ^rutgom meb ubeelt SBeuntring og øiagrelfe, og

33 23»et jfjønnebe bun, at fyan iffe fulbt telte r)enbe8 btybe 03 hjertelige ^jærfigbeb; men bim fcaabebe fajt, at bun toet) taalmobig )mt)et> jfulbe braqe barn nærmere og nærmere tit fig. Wien 3en Soenb»ar fem et 53am. >an t)at)te lettet fig inb i bette føaab, fom mi»ar bleven $irfetigbeb. 2)er»eb»ar f)an fyffelig,»g faa troebe ban ogfaa, at t)an 33arn maatk»cere ter* gafter 'Sofie f)a»be maaffee en gornemmelfe af, at iffe 2Ut»ar, fom eet burbe»ære; men nn»ar bet forfilbe at tænfe paa anbring,»g faa tang r)un* >erregaarben SBøibøjerg, fem oorinbelig fyeeb Dlufébjerg, ligger $aa ben flabe (Slette, ber ftræffer fig tang meb ^ingfiøbingfjorbé Sftfyfi»g ft)ne at»ære f)æ»et a»bunb, ibet ben3 Ia»e ftijfiranb»eb >øi»anbe»aa fine reber o»erf»ømme a[ gjorben, mebens letten mob >fi ftøber op til ben ætbgamte Elitræffe, ber faa tfcbeligt fjenbes i Sancflugt^ firæfningerne»eb Sborfteb og Uioborg. e ter»eb anttybebe gørfyoib titbore bog et Sibsrum, fom ligger fømb for al >ifiorie. Sletten Ijar tibiig»æret fiærft befolfet, bar ^abt flere erregaarbe; men bi fe og naonlig $olbbjerg 2Uber tjenbeé iffe. 9cuomftnnber er SBotbbierg fnn [om en anfeelig 23enbe~ gaarb ; men tat norbfor famme feeå ben ^lab3 omgioen af og e»ninger beftaaenbe af ^nnrbroffer og troffet getommer. Sen tibligere erregaarb Wlaxt t)ax f)a»t ben (Siern^ bommeligfyeb, at X>m næften»ar en >, ta ben mob $eft ftobte til gjorben meb >ølmbo jær, mebenå fotoer 21a mob s Jlorb og DcoemøHe 2la mob #>

34 24 tannece SDcarfeffjeuer. (5n Soærbæf bannebe pao et langt Stifte SRarfenS >ftgrænbfe, eg hm paa et liiie fyffe eet Sraébjerg, lob fjeflet toære ooer ter fafte ant. m bctte gorboit bar taget i ^Betragtning eet mniigt angret) af en tjente, fan nu iffe afgjeree; men ret er iffe ufantfmuigr. ibet ten ber emr)antiete Sit tøtboe ^oitbierg fem ^eeecbvgning fire fammenboggete gloie, af brille ten ene rar et te hefter beit eteenbuus. Sntenfer raoene eg «!paeeioær et rar entnu talt? eg gerraatsrmue, meten» ten egenlige ategaart laa yaa ten nuoærente ikmtegaarts ^iace; ter bat iffe negen aoe, fem ear oært at tale em; men uten eg inten eet) $eitgraeen» SHant oorte SBitier eg Mujle. Sil tenne efter Siten«eiltgbet anfeelige S3erg ear tet, ( lien Spent biee bjenuørt eg ffulte leee met ten DJcant, fem bun fra 23arntemmen baete elffet, men fem t)aete ægtet bente nettenngen eg iffe gjengjautte bente? ftjeerligbet. Set (lal teg titte remmes, at ban gjorte fig Umage fer at gjøre bentes Stilling aet. an eifte bente femmelig &gtetfe eg ti\] eet fientøn, at ban iffe faa efte eg faa larmente ferivfiete ug met fine 3agtbrøtre. Drigtignof ear ban efteft borte fra hjemmet, men foretog fig fjelcent ecerre Sting enfc at færtes?aa Maxi eg >ete met efr eg nnte, Xen unge grue fuffete og længtes i te lange age, men lunte tog iffe egenlig (lage, efterfem &an lun fulgte fin Iraftige SRatur. gafter Sofie f)aete je egfaa tidigt lært fyent-e, at en 3Itel»^ mant maatte rore fig eg eee fine kræfter, eg f)ente3

35 25 eget fjerte lærte fyznu, at, ffulbe bun oinbe fin SDfanbS Jtjærligbeb cg bcrttoeire ban» ebe til jemmet, maatte tet iffe jfee oeb at fnurre cg flage, men oeb at oife l)am et milbt &atøn, baau max f)an fom, og naar ban gif* SKaajfee fnnbe bun bctoe paaoirfet barn nol faa goct, fe»ié bun fom faa mange af een Sibå 2it>elsbamer baobe oæret en foroooen 9tyrterffe, Der hmbe følge barn ipaa fyané oilbe garter; men Dertil ftob l)enbe3 t/ft tffe y og t)ttn Meo ta lefler iffe anmobet berøm. V. 2)et oar nogle Stfaaneber efter SBrt)linr>pet, at et beftmberligt 'RtjQk begtynbte at utforebeå i (Sgnem 2D?an øtlbe bau feet en ftoinbe af ftor og etenbommelig fjonbeb fnige fig om i SSolbbjergS Dtørbeb og i (Strøget mellem be toenbe 2laer. 2)et»ar ifær i Slftenffumringen eller i taaget SSeir, bun løb fig fee ; men (Snfelte paaftobe bog at $au feet benbe oeb foifiar )ag mellem øftaffene nebe i ( ngen. aafnart (nm troefce fig feet, fl^gtebe bun bort faa let fom et SHaafib eller forfoanbt yaa en ube? gribeiig 9ttaabe, Oog oar ber golf, fom ba»be taget fyenbe nærmere i >ieft)n og funbe fortælle om benbe6 ualminbelige fjønbeb og foftbare tfkebebragt, bet robe fjort, ølobæltet og norelænfen og ferles franbfen inbflfønget i Ut forte aar. ffllan unbrebes og fiubfebe, Siben oar ftærf i Sroen paa (Mefolf,

36 ' 26 ai>fruer øg olffens Xrøltgøgl. (Meøigen fagteé at bære. et 3ttan begimtte at bliøe bange fer at møte bet bemmetigfyetéfutte SJæfen og øar ultøggeiig, tilmøte, naar man nøbtes tit at færteé øøer bet ømtatte Strøg øeb 2lftett8tib. gru (Stien f)ørte Stygtet cg telte ten almindelige Xro øg 9féngftelfe. Søer Stram ftørte bet øg bteø feøift urøiig i (Suttet af en beei anten runt. an øifte ingen grt/gt, men gi! ligefrem yaa ur -til Sit er øg paa Steber, løør ten fære fiffclfe pleiebe at bife jtg. an gif iffe længe rorgjæøe*, (Sit taa$it Sømmer= aften fortete* fyan ncbe øeb ben nørbre 21a $aa te øg ta f)an juft traabte forbi en føøjlaf, reifte bun fig øg (løb før l)am i al frø friftente Xeiligljet. gørbaufet øeeg Ijan tilbage øg utbrøt: Støagna! er Xu ber?" gjør 3a, jeg er ber! 3eg l)ølber mit fiøfte. JpøaD Xu?" Xu bøltt iffe Xit Søfte, Støagna! Xu løøebe at fømme, faa mart ter øar fluttet -jret- Xet funte jeg iffe. 3eg førraatte mit anb øg min SDtoer før Xin Sfylb. kantet brøb jeg mig iffe øm, tet øecfemmer mig iffe ret meget, Xet gaø mig»cl en gaber; men tet gaø min gater en alge, Støen min 9)cøter bøltt af $enge, øg jeg natrebe fyente før tern, bun øentete af Xig. Siben bleto bun føg, Aunte jeg Da føtlabe bente bjælpetøå eg ene? Seg øentete, til bun rar bøb. Xa tøg jeg bentes ulb, laafebe tyiten Xør øg brøg l)it. 3eg et iffe fattig, cg min n>rt er betre ent Xin; tin jeg [lammet fra ftøtbøbas gønger. 3eg føm

37 27 meb (Siftco og læbe. 3eg funfce jo iffe tcenfe, S)H faa fnart ^adce glemt Din fåjcerligjeb." w 2)et Jar jeg JeHer iffe,-2ftagna." Sftei, jeg forftaaer bet, for jeg Jar feet Jente, S) in blege cg folbe Duffe. 2tten r>eb Joilfen Srolcem Jar Jun ta formaaet at baate Dig? Der er iffe øoet nogen Srctbbom," fagbe Jan, eg ntf fortalte Jan Jenbe cm bele gor Jetter, tbet Jan tuftct), at Jan næften Jaobe glemt tettt, meben* Jan laa faaret cg føg i eoerrig- )g beg" faalebes ftuttebe Jan fin $ebegjøretfe bog bitte jeg Jolbe mit øfte* 4Bar S)h femmen efter aftale, cg Jaote jeg iffe maattet troe, at Du bat tob eller Jaobe fceget mig, ffuibe jeg gtab Jaoe ubrebet ø ning^ fummen for at gaae tiggefærbig fra mu ceb Din ibe, Stten Jab.be jeg miftet Dig, Joorfqr ffuibe jeg faa mifte 2llt? SDiagna! $t>ab bil Du nu, jeg ffat gjøre? 3D?in uftru fan Du jo iffe blioe." an jeg iffe?" fagbe Jun og traatte et S friet tilbage, ar jeg ba iffe Dit Søfre og Dit abelige )rb? $bab brjber jeg mig om ters s $rcefier, ($ber Kirfer fiffe! SRin ub cg min 00 er en anben ^jæriigjeben fan gjøre mig til Din uftru meb mere anfcjeb enb nogle )rb, uttalte i et af ($ter» taarnebe <SteenJufe! Rab Jin gremmete, ber bleo Dig paatoungen, fun Jerjfe t Dit uu, naarjeger Din Dronning i iljceriigjebenå frige! Seer! Seer!" raabte Jun og faftebe fig litenffabeiigt i Jan8 tot. Du er min, og jeg er Din! oem tør abfftfle eé?",g>oab ffuibe Jan fige? Den Stb 3)tøtneffer

38 28 baote (førte SibenpaberJ gorfagelfens fcemobige fyttt baote fun faa af bem etm fer. 3»er fram fæmpete $aa fiueoeien mellem SJSligt cg Stttraa; men dampen»ar iffe fri; t^t tøm beberjfece (jam meb fine >ine8 Sit, meo ftlang og fin t>ele ttyflenbe Seiligbet. 3 bentes gløbente gaontag mciatte alie bane 23efønfeligf)et>er tie. S)ct Meo gjort en aftale og te [ftlte feent»aa batten. Da f)an gi! o»ct mot» aarten, ftot tym og faae efter barn. Itttpaa føtyttebe ()nn ten itfle l)»ite aanc, og benteg morte ine bræntte af >arme. Dronning i fyans fjerte er jeg/' fagre fmn; Dronning i ban >un3»il jeg»ære, og»ee bente, bet Motlofe jenfært af en Pointe, b»u bnn tor ftaae mig ioeienl Der er et ftort OiegnjTab at oogjøre: SDZin ftjcerligbet tit fyam og mit at til fyente! g faa femmer 2it, tommer ^Haac, og faa og faa fommer maaffee gortæroeifen til o» $fie!" itt efter oar bnn ferfonnten mellem ngené )øftaffe. baobe ingen Sanfe om, boilfen gremtit ter berettes fyente, bnn anete tet ent iffe, ta bentes SDcant fortalte bente en iftorie, ter bam oar Sogn, men faae b^lt ut fom eantbet. an fortalte og ban rotmete o»er fine egne )rb at ban fyttt dlat i <S»errig, ta ban biotente frob bort fra ten fneetæfte SBalolats, oar bleoet mottaget og fjæriigt»leiet i et fornemt nns, [tjent t b«n oar tantets glente. $et &fj!eten t)at>i:e ban ta betet golfene benoente fig til barn, b»i* ean nogenfinte fnnte gjengjcelte teres otbet. Xztte Sitsennft oar bnrtig nof fommet; tbi teres &tfcert mot b^m oar

39 29 ble»en fjenbt og ba\)be paabraget bem be 9D?ægtige Unaabe. Siben»ar ber lommen Sot og 5)øb i ufet, faa bette enefte batter ftøb frambelø og»ennelø og nu ^atobe labet fjant bebe om etsilflugt^ fteb inbtil»ibere i ban >uu. >an t)aobe int>*»itfiget beri, og Hen, ber troebe ^iftorien, fom forreften»ar 5ttagna $aafunb, fanbt ban* Samhvffe i fin Orben og befluttebe paa gorbaanb at mottage fin 5ftanb3 unge $eninbe meb fofteriig obbeb. Sftaaffee krøfte bun i fin Srøjfoibigbeb, at beroet) funbe fnbtte et nnt SBinbeleb mellem benbe og ftenbe Som bet»ar forub aftalt, tom Sttagna faa en Sag Ijørenbe i aarbe, og gru Hen fom benbe imobe meb aabm 51rme. 3) og i bet Samme»eeg bun tilbage meb et førfærbet Ubraab. -Smiblertib betoang bun fig tgjen og fagbe: Unbffolb mig! Seg er barnagtig. Seg hwo bange for Sine Sine." 3a, be f»enffe ine ere b»a fe," fagbe ben gremmebe meb et beftmberligt Smiil. S$aa bet lifle Sræf nær fmtte 8lt i gørftningen at»ære t fin )rben. Set Ian nof»ære, at gru Hen følte et lifle Stam! af røsunbelte o»er 9ttagna ftore Sfjønbeb og i»ligbeb; men bet bulgte bun omhyggeligt. 3D?en 2lrmob ere onbe at bolge, og fnart iaat ben unge $one meb Sfrcel og Smerte, at i)un»ar inbe i en Stilling, fycxi ben bebfte og taalmobigfte»inbe iffe fan finbe fig tilfreb. >enbe SDtftéførnøielfe ga» fig tiffjenbe; men i famme *ftu tilftbefatte ben gremmebe afle enft)n. Sen fmuffe Slange faftebe gammen, og

40 30 gru ( flcn maatit grue cg frjælbe beb al ben batefulbe nt jfab, ter glimtete frem. g bun ftot fotfbatttøs; t i fcenbes SRanb bar gau(!e intftnmben 1 Sftebbeilerffeno arn, bat beberffet ar knte fem»eb Srclttcm, faa fyan fra ag til &ag glemte fig felb i tanfeløfe læber. S)et faae ub, font Km meb 9Eagt lulte bebe fiu ambitttgtøeb; tbi nu bat ter næften befiantig Summel og bilb Sbfiigljet i ufet. Sftagna tcg ufcrbebcltent Xeel i te [tøienbe læber cg tiltog fig efter()aanben en usfnies SJtynbigljeb, mebetts ben tøblige >erfferinbc bat tilftbefat af ftn uuébcnb, ferfyaanet cg truet i Eønbom af ben gremmebe. Sbet Stram faae iffe ncer Sit, fybab ban? uftiu maatte lite; men l)an faae bente* <Scrg, anete maajtee, at hm førgete meeft cber, at JenbeS elflebe SGgtefæfle bat faa langt inbe $aa Uguteligbetenc 33ei; men ban betøbete fig i StyftenS SRituS cg brøt fig ilte cm tet. VI. S)et git faa bibt, at gru Gflen trecte fit &tb i gate, efterfem ten ente gremmete nebipe btibe ftantfe, før tmn egfaa i Uåbnet bar aarben* erj!erinte. gruen bar fer fin egen Sfylb ne^e bange fer at bøe; tfyi t)uu bentebe fig!un liteu læbe af Sibet; men I)uu bar et anbet fcib unter fit fjerte, cg bet maatk bun Xag, ta Sbet cg Sftagna bar frabcerenbe, fcrict bun 2>cltbjerg cg trcg til Dtammegaart i bet $aak at fiute Srøft cg jodb

41 31 fø fin gobe gafter. aabet ffnffebe aa en unberltg Sftaabe: 3)en blei> faa førmfnlb øoer bet, ^nn førte cg føn førte bog fim M >aloe af btt, ber fnnbe ooeret at fortælle at føn ligeftrar, nnberrettebe fin Prober berom og forlangte, at føn ffnlbe manbe fig o:p til fin 3)atrer gorfoar. Og føn opmanbebe fig $aa fin 2M, ibet føn fnart rafebe i afmægtig gørbitrelfe mob oigerfonnen og fnart grceb fom et 23arn øoer, at føn gjnbling iffe oar faa Ityffeiig, fom føn føobe ønjfet og troet. 3)t8fe to (Stemninger fftftebe bo føm; men otbere breo føn bet iffe, føormeget enb gafter o^ljie ceggebe føm og o^fanbt nnbførlige gorffag og oiibe flaner, gm Hen angrebe, at føn føobe bragt faa megen <Sorg og Uro inb i be to aanbsfoage amles io, bet fmertete fønbe at føre bere føbe= fulbe Ubbrnb mob ben Sttanb fom føn enbnn ftebfe elffebe. 2)et glcebebe fønbe, at føn iffe føobe faaet fagt 2llt, føab føn føobe Itct og fragtet Sa, før at trøfte fine fåjcere flog føn om og talte om fin egen Uforftanb, nnbfffylbte fin SGsgteførre og føflete et gobt føaab for gremtiben. 2>et ItyffebeS fønbe at faae be omftemte, faa be næften glemte, føab ber»ar talt om førft. <&aa reifte føn tilbage, og mebgao fønbe en føl Sttængbe gobe SRaab og gormaninger, fom føn bog iffe fnnbe brnge, ba be albeles iffe føobe Sftoget meb fønbe«eienbommelige ultyffelige (Stilling at gjøre. nn fom altfaa igjen til $olbbjerg, føor fønbeg graooerelfe neippe oar bleoen ipaaagtet. S)et mcerfebeå føller iffe, at bim ben følgenbe dlat forlob aarben; men ba

42 32 bun ten noefte 3)ag 1 fabneteé, bar bun fborlø for^ fbunten. 2>er mumlet e 3llfebaante om bente* gerfbinten, itet DZrcj'fc mente, tam fat intefbærret i et dammer $aa SBeltbjerg, mebetté -Sintre troete, bun batte taget fig felt) af Xage elier babbe fnntet Xcten fer Sfterterbaant. )majbelfetne bitfie nemlig ncf, at tet flet ubbggeiigt tit paa aarten. S)et Hee fagt, at anen bat gott bebygget; men tet bat trg iffe t ten tab fem mt, eg 23ebeelferne (aae mere i famlebe 33tyer. Slfobggers fteterne fra ^oltbjerg batc felbfclgeiig iffe til tengang, eg ønbetbb bat entnu iffe utflbttet fra galbe. fdmlem gebet 2la eg ftitfett bat ter en getefitcefmncj. gee Sfcitfe er egfaa fiten ten 2ib untergaaet %eu anbringer; men tet brete Saarn met ten bragtfuite gøtftbe bar entnu fin gamle ^fiffelfe. S)et er ten 2)c\?rfeligbet bet Saarnet, at e^e i tet er ter te SSætelfet met Dlorb eg <Sbt, eg bber af tern faaer b eg Suft gjennem te rnnte eg embbggeligt ttfe arbeitete guflet i ten baarte Jlambefteen, fem baa bisfe Steter er meget tbntt utbugget. i fe temmelig rummelige fåamre ete bifi øjmnbeltge eet Saarnet, eg ta ter femten te omtalte runte gufler fintes" antre, fem funfce fmte* at boere 'efbtebufler, faa fet'let man bift nevbe bet at antage, at Saarnet bar bæret beftemt til at bruge* fem gfæjhting. 3lt tette bar bæret Silfælte met fiere fåirfetaarne, fætteg uten= fer al Sbibl terbet, at eifiiigbeten i fin Sit bar maattet ferbbte 8tt>eI8mambene at intrette ftirfetaameue til Saftninger i bete intbiuteé fteibet. t fverbut,

43 33 ftilet mob en røgbrug, er alttb et fiffert 25ibnegbl>rt) om, at benne Sfltébrug til en giben ib bar funbet <Steb. ee,ftirfetaarn 2lfbenbttetfe font gcefining tilfører bog bift en tibligere SiD enb nærbcerenbe gor~ tælling ; men at bc lune og rummelige ibærelf er oftere lunne babe bæret brugte i anbre Siemeb, er temmelig rimeligt. ( n beretning nebffrebet 1639 mebbeter, at gru (SQen iebebe ber fom (Sneboerffe, ba ljun bar ftøgtet bort fra $olbbjerg. un bar aftfaa iffe bob, fom fjenbe Wlaiib og Slange meb ()am troebe. ^elofolgelig funbe ljun iffe l)o!be fit tybolfc8fieb bulgt for >OTe. kræften i ee fjenbre ^t, og ber bar en fattig >u fone, ber gi! fyenbe tilbaanbe og fjenbte bet. (Sftevfyaanben fif bel be glefte af be omboenbe SBønber bet at bibe; men be talte iffe fyøit berom; tfji be babbe Sfttebimf meb ben unge, blibe grue, fom man troebe bleb truet af be ftørfte garer. $bem bet bar, ber bilbe benbe tiflib*, bibfte 23ønberne t>a ogfaa, og be b<*bbe berom bere egne Steninger. tn frjønne fiffelfe, man i fin ib babbe feet fnige fig om i $oibbjerg»!ftærf)eb i Saage og 2u8mørfe, babbe man fnart gjenfjenbt i ben binbe, ber fiben oeb fjøifys 2)ag b^bbe botbt jtt Snbtog ipaa borgen og nu iebebe meb bennet erre og )uu og Ugubeligbeb. 5lt bun gjerne bilbe b^e gruen ribbet afbeten for felb at blibe grue paa aarben, M bar man tigefaa bi $aa, fom at bun bar en Srolbfbinbe, et onbt ^Scefen, ber bar fenbt maajfee fra elbebeg >bb ben tibligere ret brabe erre= manb til ljan8 gorbærbelfe. 3J?en mob en faaban gjenbe giorbe gru den biftnof fhet i at ffjule fig t

44 34 utc betiige uu cg unter ten oiete Jlirfefioffe. g te fremme 23enter bilbe betler ent gierne tie meb JjenteS Silfiugtéfiet cg af beres gattigtom mettele Ijenbe, beat fyipt be^c^ete til fin Dletrerft, boorimet te forfete fig antægtigt, flergang te om ent i fter 21fftant faae ten ubr-ggeiige gremmete. gorøorigt riflet gru lien Sngen nnttagen ten omtalte gamle gu-fone at femme til fig i Saarnet. gun felt> gi! altrig ut om Dagen, men ta bun tog untertiten nxaatk fortabe fit rjtøl før at ffaffe fig 2ftat og Xriffe, faa bat bet nu f)enbe, ter ofte faae at fcerbeg fir; t 2ucmørfet at 2>eie cg Stier; men fer benbe tåre denterne iffe bange. Xet fnnte femme eeer Seer (Stram, at Ijan mintetes fin forfeuntne gufiru eg fornam en rr>ffen em gjertet beroet, faa f)an bleo tau eg ftifle. SRagna bcltt iffe af btéfe ($ftertanfen Simer og tn'tfte ta altit at finte paa en eller anten afffab, ter fnnte atfprete Kim. Xa famlete* te met loftigc fenner eg Naboer eet XriffeBertet efter til r-cln femme eg anftrængente Sagtfarter. $)et»ar -Sntet faa oiltt eg»eitfemt, at 3ftagna jo felo fnnte tage Xeel ten met Sie eg fetyjl, cg, gerremanten, ter I>eXt gif i ten gtøtente guntjæ»ef etcbaant, taftet fig met bente ut i te larmente 21t >rebeffer goiroel og glemte fine SamOittigfyebgnag. gan troete foreorigt, at fyan guftru baote fogt og fnntet en raø $aa gjcrten 23unt; eg 2ttagna, ter telte tenne ro, ftilete ftetfe mere beftemt efter at naae fit Maa\ og blioe grue $aa $olbbjerg. 2lf ben (Brunt baete bun ønffet, at gru (Men Sig maattz blioe funtet;

45 35 men l)im ønjfebe bet cttbba iffe faa meget ftunbe»iøft; tfyi Ijun»ilbe fyelft, at ben amle»aa Sftammegaarb førft ffulbe bøe, at.q»er fram funbe ar»e ban (Sienbøm. øb øg ufb fya»be bun nemlig <&anb før, øg benbe Sbfelfyeb øg gørltyftelfesføge gif aanb i aanb meb ben fmubfigfte jerrigfyeb. $tm l)a»be»æret $aa $ølbbjerg i flere Sftaaneber, øg bet»ar»eb $intertibe, ta ber føm $8ub fra Dkmmegaarb, farligt ftyg. an (Søfter Ie»ebe føm altib enfømt bø $am, øg be ba»be førlcmgft ligeføm inbeluffet fig fra $ber»erbenen, faa en n», Sibenbe fjelbent naaebe bem. gru ( llen gorf»inben»ar bem ubefjenbt; be trøete, lmn le»ebe»aa fin erregaarb øg»ar taaleligt tyffelig. 3 u ønjlebe ben ffcge )lbing at fee fin 2>attcr, øg terfør fenbte SBubffabet. 9)?agna ga» SBubet <S»ar. >un»ar raabfnilb i tet )nbe øg ø»f»anbt øg affenbte en Unbjftylcning, ber Hang haate faubfimlig øg tilftrceffelig. 2tten ba faa lmn øg 3»er»are ene, løb bun Ijoøerenbe fine )nffer øg fit feaab fremffimte- ^erremanben løb bøg iffe til at bele f)enbe læbe. Suft ben Unbffylbning, bun ba»be»aafunbet, bragte en (Streng i ljan 'Sjæl til at birre, Ijan minbebe meb 5(nger fin ufiru, og ban»tbfte, at meb ^enbe»ar iffe et, men tø i» gaaet tilgrunbe. >an ble» førftemt føm albrig før. 9ttagna faae bet øg»ar ftrar, tilrebe til at føreflaae 2lbf»retelfer. SKen i ben fenere Sib ba»be t)zt»æret Ijenbe»anjfeligere enb før, ftunbøm rent umuligt, at»inbe SBugt meb bans mørfe Stemning. Unber flige mftamtigbeber»leiebe ban at førlabe aarben øg gaae alene, enbøg uten 3*

46 36 eft og unte, $aa -Sagt, 2tten Sagten fja'tote ba Sntet at betfybe; ban maatre ta fim itytølbe fin taiig til at gaae fig træt i te inttftrafte >eber for»eb ben legemlige Srætfyeb at bøtte fin ^jceieføai, fortit be fcagiige Srøftemibler iffe mere fnnbe førflaae. Xet bar en milb øøeir bag af en 2Sintertag at ocere. SBeiret øar blifftifle; men afligeøel tyørtes Qctotfå Xnnbren nbe bag klitterne og øitnebe rm, at ter oar Ure i Xijber. Seer (Sfram gif øfierpaa inb i geberne, gif meget langt og ftob enbeiig øeb en fattig Étytte. Xenne* 23efibber fjaobe oceret nbe yaa 2lrbeibe og oenbte jnft bjem meb fit 2>cerftøi aa Smlteren. )a traabte u fonen nb meb et SBant $aa Slrmen, rg SBarnet lo og førcetfebe øg gaø fig iffe tiifretc, før gaberen røg ^t i fine ænber, øg ter oar megen læbe øg megen ^jærligljeb, faa bøerfen SWanb eller uftw fyaobe Slib tit at fee fig øm øg berfør iffe faae erremanben, ber nu øenbte fig børt øg fftmbte fig berfra, føm øm Sorben brcenbte unber IjanS gøbber. &tter gif fyan langt øg længe øg øabebe gjennem &mg øg (SanbfmgtSftræfninger, ibet ljan SBanbring beflreø en ftør SBue, faa fyan, ta fjan Ijenimøb liften tcenfte $aa at fcenbe bjem, ftilebe fin ang efter ee ftirfe, ber øinebe langt ube i tybøeft. VII. Xet b(eto liften. Xer faae otter Sorben en Saage, [cm bøg iffe ttar tættere, enb at ben ftrar.

47 ; lunbe gjennemffimte af gulbmaanen, ba ben blobrøb feæøebe ftg øøer ebeballerne i >ft. an bax nu i $irlen Støfyeb cg fulgte en SS et, font førte nørbenønt Stirfeaaarben, 2)a gleb en (Sfiffelfe frem af Saagen norbfra, ftrøg teet forbi feam, tbet ben fulgte en gobfti, fom gil tøersoøcr DSeiert- lillelfen gleb igjennem $trfegaarb»laagen og forfoanbt gjennem fåirletaarnet Dør. S)a foer bet fom -31b gjennem fean $arer, og fean fturgte fig felt): S5or bet feenbe, eflerøar bet feenbe jenfeerb, fom feer maatk gaae, forbi feun feaøbe taget ftg felø af Dage og tlle oar lommen t tfriftenjørb? 9Gei, M øar bog oift en leøenbe oinbe men feøab tabe en faaban feaøe at gjøre i ^irlen beb 9lfrenStib? kæften uben at oibe øg»tffe bet, lun følgettbe en uøillaarlig Drift, fulgte fean efter mtet. 5lirlebøren ftøb aaben, og ba l)an lom tnb t aarnet, I)ørte l)an et SBarnS 5tlt)nlen og en ^oinberøft, font tyofebe $aa bet. ^erremanben øibfte gob SBeffeb meb be omtalte Saarnøcerelfer, og nu øibfte fean, at ber i et af bem ajemte en efter anben >emmeligfeeb. ffllm fer>illen? Det lunbe øære en $otnbe nebe fra SBtyen, ber feer (Ijulte golgerne af ftt galb og i ben ftifte aftentime liftebe ftg fetb for at øpfylte ^n Sttoberøligt, feun tffe aabenbart turbe ubøøe. Det lunbe ogfaa øære! Dog, net; t>et øar utcettleligt. SDføn feau gtyfte øeb ben nift af anbfeeben, ber fyatåz glimtet for og nu maatk fean naøe $i feeb, feøab bet enb flulbe løfte. 9D?eb fteg fean op ab Sraøfcen; men $aa tzt øøerfte %xin ftanbfebe fean; tfei nu feørte fean

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

^^ ' #>> "^^ÆM T^ * yi \ ^ ^«^i. mi' \ t

^^ ' #>> ^^ÆM T^ * yi \ ^ ^«^i. mi' \ t mi' \ t ^^ ' #>> "^^ÆM T^ * ^ ^«^i yi \ å li »» en t)ifton f Hibring fra llbi^ii^ft Oli foriac^t af. I #løufr..hjøben^aon 1851 00mus -^ l)^cerbeten af Graten dlermcnr, i en a^ ^xo^oc^ntf bjerc^ene tannet

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere