Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A."

Transkript

1 Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Indledning Regulativet er foranlediget udarbejdet af bestyrelsen for andelsselskabet Galten Varmeværk og vedtaget med hjemmel i selskabets lovmæssigt gældende vedtægter af Regulativets bestemmelser gælder for varmeanlæg, som er tilsluttet eller tilsluttes selskabets fjernvarmeforsyning. Alle installationer og omforandringer af eksisterende varmeanlæg skal udføres efter den i bygningsreglementet gældende standard varmenorm, Ds 469. Ansvaret for dette påhviler ejeren. Selskabet - i det følgende benævnt Varmeværket - kan, som betingelse for en ejendoms tilslutning,stille krav om, at varmeinstallationerne opfylder regulativets bestemmelser. Regulativet finder anvendelse ved projektering, udførelse, vedligeholdelse og brug af tilsluttede varmeanlæg. Ansvaret for regulativets overholdelse påhviler alene ejendommens ejer/varmeinstallatør, bortset fra de i regulativet angivne tilfælde, i hvilke også andre implicerede kan drages til ansvar i tilfælde af misligholdelse. Benævnelse Ejer gælder i regulativet den, der ifølge tingbogen har tinglyst adkomst til den pågældende ejendom og omfatter såvel ejere af tilsluttede ejendom med medlemskab i andelsselskabet (andelshavere) og ejere af ejendomme, som i særlige tilfælde er tilsluttet uden medlemskab. Ved benævnelse Forbruger forstås i regulativet såvel ejere som lejere. Begrebet Forsyningsledninger omfatter alle varmeforsyningsledninger - bortset fra stikledninger. Indholdsfortegnelse 1. Anmeldelse om tilslutning 2. Tekniske forudsætninger 3. Dimensioneringsgrundlag 4. Tilslutningsarrangement 5. Udførelse 6. Stikindføring 7. Målerarrangement 8. Trykprøve ved varmeinstallation 9. Idriftsættelse af anlæg 10. Varmeanlæggets drift 11. Installationens vedligeholdelse 12. Misligholdelse 13. Ejerskifte 14. Forsyningssikkerhed 15. Dispensation 16. Ikrafttræden 1. Anmeldelse om tilslutning 1.1 Når en ejendom søges tilsluttet Varmeværket i henhold til vedtægternes bestemmelse, indsender ejeren af ejendommen til Varmeværkets bestyrelse situationsplan og plantegning. Tillæg 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Galten Varmeværk og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold. 1.2 Ejeren har pligt til at fremlægge alle oplysninger, som bestyrelsen skønner er af betydning for bedømmelsen af ejendommens varmebehov. Tillæg 1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, d.v.s hvor der til den enkelte forbruger forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af Værket, kan betaling for varme ske i et direkte kundeforhold mellem Værket og Forbrugeren, uanset om Forbrugeren er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Hæftelse for betaling af lejers/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer. Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt Værket uvedkommende.

2 1.3 Hvis bestyrelsen finder, at tilslutning kan finde sted, fremsendes Varmeværkets tilslutningskontrakt med angivelse af tilslutningsafgiftens størrelse til underskrift af ejeren af ejendommen. 1.4 Tilslutningsafgiften betales kontant, inden stikkets indføring. 1.5 Såfremt der ved Varmeværkets opmåling eller ved senere udvidelser konstateres afvigelser i forhold til det opgivne eller fastsatte beregningsgrundlag, reguleres tilslutningsafgiften i henhold til de til enhver tid gældende regler. 2. Tekniske forudsætninger (Revideret ) 2.1 Fjernvarmeanlægget er et varmtvandsanlæg med en fremløbstemperatur ved stikledningen på ca. 65 C om sommeren og ca C ved maks. belastning om vinteren. Det maksimale fremløbstryk (statisk tryk + pumpetryk) i ledningssystemet andrager afhængig af beliggenheden fra ca. 2,5 til 6 bar, og det disponible differenstryk, der varierer efter beliggenhed og årstid, er minimum 2 m VS ved hovedhanerne. 3. Dimensioneringsgrundlag (Revideret ) 3.1 Afkøling af fjernvarmevandet skal være større end 30 C som gennemsnit over hele året. Radiatorerne skal dimensioneres for en middeltemperatur på maks. 60 C svarende til maks. Delta_t 40 C. Varmtvandsbeholdere dimensioneres for C på fjernvarmesiden. Anlæggene dimensioneres for et disponibelt differenstryk på maks. 1 m VS. De nævnte krav er gældende for alle tilslutningssystemer. 3.2 Brugsvandet bør, af hensyn til økonomi og for at undgå kalkudskillelse, ikke overstige C. Dette kan kontrolleres ved montering af et brugsvandstermometer øverst i varmebeholderen. Temperaturen reguleres via en termostatventil med løs føler. 3.3 Gennemstrømningsvandvarmere kan tillades anvendt på betingelse af, at det maksimale trykfald gennem rørspiralerne - ved fuld belastning - ikke overstiger 0,1 bar (1m VS) på fjernvarmesiden. Der gøres opmærksom på, at gennemstrømningsvandvarmere ved fremløbstemperatur under 60 C (hvilket kan forekomme i sommerperioden) har en nedsat ydelse. Dimensioneringsgrundlaget i 3 er ikke gældende for Videnskabsparken II, samt alt nybyggeri indenfor forsyningsområdet, se sidste afsnit i regulativet. 4. Tilslutningsarrangement 4.1 Tilslutning af en ejendoms varmeanlæg til forsyningsnettet skal udføres i henhold til de af Varmeværket udarbejdede diagrammer eller på anden måde givne retningslinjer som et af følgende systemer: 1. Direkte anlæg med differenstrykregulering. 2. Varmeveksleranlæg med termostatisk regulering. 3. Blandesløjfeanlæg med termostatisk regulering. 4. Anlæg med gulvvarme skal være forsynet med blande pot/rør 4.2 Tilslutningsarrangementet skal som minimum være udstyret med: 1. Termometer for registrering af frem og returløbstemperatur. 2. Ventiler for separat afspærring af rumopvarmningsanlæg og vandopvarmningsanlæg. 3. Plads til måler med ventiler således, at målerskift kan foretages med et minimum af vandtab. 4. Snavssamler foran anlæg og foran måler. 5. Unioner eller flangesamlinger således, at tilslutningsarrangementer kan skilles fra fjernvarmenettet uden overskæring af rør. 6. Studse og ventiler for aftapning og trykprøvning af anlæg. 7. Termostatisk ventil med eller uden løs føler for varmtvandsbeholder og trykdifferensregulator.

3 5. Udførelse (Revideret ) 5.1 Bygherre/installatør får ved henvendelse til Varmeværket udleveret indføringsbøjninger til indstøbning gennem sokkel for senere montering af stikledning. Der skal fremover være monteret et telefonstik, som skal være tilsluttet eller klar til tilslutning, så telefonselskabet kan færdigmontere senere, da Varmeværket pr overgår til målere med fjernaflæsning. Når ovenstående under 5.1. er opfyldt og tilslutningsafgiften er betalt, udleveres måleren. Skjulte varmerør, som indstøbes i gulve eller på anden måde ikke er synlige, skal være sømløse stålrør, som skal svejses, eller kobberrør, hvor kobberrørssamlinger skal sølvloddes. På skjulte plastrør må der ikke forefindes samlinger. Måleren skal monteres på fremløb. 5.2 Varmeslanger til opvarmning af gulve forsynes med kuglehaner i såvel frem- som returledningen på let tilgængelige steder. Såfremt andet ønskes, skal der ret- tes henvendelse til Varmeværket. 6. Stikindføring 6.1 Stikledninger til og med hovedventiler etableres, ejes og vedlige- holdes af Varmeværket. 6.2 Stikledningen indføres normalt gennem ejendommens indkørsel. Stikledningen afsluttes som hovedregel umiddelbart indenfor ydermur med hovedventiler. Utilgængelige ledningsanlæg under eller i bygninger henligger for ejers regning og risiko. 6.3 Varmeværket træffer bestemmelse om stikledningens placering og udførelse. Hvis tekniske eller økonomiske hensyn tillader det, kan ejeren dog få stikledningen indført efter særlig ønske mod betaling af evt. dermed forbundne merudgifter. 6.4 Ejeren tillader, at der vederlagsfrit føres varmeledninger gennem kælder og grund til forsyning af anden ejendom, for så vidt der ikke derved skabes væsentlige hindringer for rummets eller pladsens benyttelse. Varmeværket forpligter sig til at retablere forholdene bedst muligt. Dersom ejeren ønsker at foretage sådanne forandringer, at disse ledninger kommer til væsentlig gene, skal Varmeværket vederlagsfrit udføre de herfor nødvendige ledningsomlægninger. Uanset at varmeforsyningen til ejendommen måtte ophøre, skal Varmeværket have adgang til at lade de pågældende ledninger forblive liggende samt til uhindret at foretage reparation og eftersyn. 7. Målerarrangement 7.1 Ejeren stiller fornøden plads til rådighed for anbringelsen af ventiler og målerarrangement i ejendommen. Gulvet i varmerummet skal så vidt muligt være forsynet med gulvafløb. 7.2 Ved ejendommens hovedventiler på stikledningen skal som hovedregel være monteret målerarrangement (hovedmåler) til registrering af ejendommens varmeforbrug. Varmeværket leverer og vedligeholder hovedmåleren med tilhørende hovedventiler. Montage af ovennævnte dele sker ved ejerens foranstaltning og bekostning. 7.3 Hovedmåleren med tilbehør ejes af Varmeværket. Beskadiges målerkomponenterne som følge af forhold, der ikke kan betegnes som hændeligt uheld, slid eller ælde, er ejeren erstatningspligtig. 7.4 Målerarrangementet skal monteres således, at måleren bekvemt kan aflæses, adskilles og udskiftes. 7.5 Varmeværket kan foranledige måleren afprøvet og justeret, når det findes påkrævet. Ejeren eller dennes repræsentant (forbrugeren) kan ved skriftlig henvendelse tilsvarende kræve måleren afprøvet og justeret. Er fejlvisningen mindre end 5%, betragtes målerens visning som værende rigtig. Omkostningerne ved afprøvning og justering hviler da på den, der har forlangt afprøvningen foretaget. Er fejlvisningen større end 5% afholdes omkostningerne af Varmeværket. 7.6 I tilfælde af fejlvisning over 5% foretages efterregulering af varmeafgiften for det tidsrum, Varmeværket skønner, at fejlvisningen har fundet sted. Den sandsynlige difference mellem det målte og det virkelige forbrug fastsættes alene af Varmeværket men under hensyntagen til oplysninger, som fremgår af det af forbrugeren ført kontrolkort (mindst en gang om ugen). 7.7 Er der udover hovedmåleren installeret andre målere på ejendommen til delregistrering af varmeforbruget (bimålere), påhviler udgifterne ved installation og vedligeholdelse af disse alene ejeren.

4 8. Trykprøve ved varmeinstallation 8.1 Anlægget trykprøves forinden isolering med 10 bar (100 mvs), og anmeldes Varmeværket dagen før ved henvendelse på Varmeværkets kontor eller Varmeværkets repræsentant, som så syner anlægget. Såfremt anlægget ikke er i overensstemmelse med regulativ og forskrifter, bliver installationen ikke godkendt og varmeforsyningen ikke tilsluttet. 8.2 Varmeværket kan på ethvert tidspunkt forlange varmeanlægget eller varmtvandsanlægget trykprøvet, når dette skønnes påkrævet. Sådanne trykprøver foretages efter aftale med ejeren af dennes installatør eller af Varmeværkets personale. Er anlægget tilfredsstillende, betales udgifterne ved trykprøven af Varmeværket og ellers af ejeren. 9. Idriftsættelse af anlæg 9.1 Påfyldning og idriftsættelse af et varmeanlæg må kun foretages efter forudgående aftale med Varmeværket. Såfremt varmeanlæg idriftsættes før fornøden tilladelse er indhentet hos Varmeværket, vil varmeinstallatøren og/eller ejeren blive draget til ansvar. 9.2 Ved tilslutning af ethvert nyt anlæg eller ved ændring eller udvidelse af et bestående anlæg, skal varmeinstallatøren give forbrugeren instruktion i anlæggets rette drift. Ejendommens ejer er tilsvarende forpligtet til at underrette lejere om de forpligtelser, der som forbruger påhviler disse i forhold til ejeren og Varmeværket. Ejeren er dog altid juridisk ansvarlig overfor Varmeværket i tilfælde af misligholdelse. 9.3 Den autoriserede VVS-installatør bør drage omsorg for, at anlægget indreguleres således, at størst mulig afkøling over samtlige radiatorer opnås. 10. Varmeanlæggets drift 10.1 Ejeren eller dennes repræsentant har pligt til at føre kontrol i kontrolbogen. Forbrugsafvigelser udover de sædvanligt forekommende skal meddeles Varmeværket Fremløbstemperatur i forsyningsledningerne varieres efter årstiden fra ca. 80 C til ca. 60 C. Det disponible differenstryk ved ejendommens hovedventiler, som varierer med beliggenhed og årstid, er minimum 0,2 bar (svarende til 2 mvs). Det statiske tryk ved ejendommens hovedventiler vil max. andrage 6,0 bar (svarende til 60 mvs) Fjernvarmevandet er renset og kemisk behandlet og må kun aftappes efter aftale med Varmeværket. Der må aldrig påfyldes ubehandlet vand i forbindelse med idriftsættelse efter reparation. 11. Installationers vedligeholdelse 11.1 Ejeren er ansvarlig for og forpligtet til at holde ejendommens interne installationer i driftsmæssig forsvarlig stand Unormal drift, målerstop, utætheder ved hovedhanen eller på stikledningen skal straks anmeldes til Varmeværket 11.3 I tilfælde af misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse af ejendommens interne anlæg, der efter Varmeværkets skøn påfører dette tab, er Varmeværket, for så vidt ejeren ikke på anfordring bringer de pågældende mangler til ophør, berettiget til straks at afbryde varmeforsyningen eller, om Varmeværket måtte vælge dette, at lade de til manglernes afhjælpning fornødne arbejder udføre for ejerens regning. 12. Misligholdelse 12.1 Varmeværket kan foretage politianmeldelse med krav om bødeforlæg og dækning af de med sagen forbundne udgifter, såfremt andre end Varmeværkets personale bryder de på målere og ventiler anbragte plomber. Såfremt plomperne brydes, f.eks. i forbindelse med uheld, skal Varmeværket have meddelelse herom senest 24 timer derefter I tilfælde af misligholdelse af nærværende regulativs bestemmelser vil ejeren eller dennes repræsentant blive draget til

5 ansvar Betales en regning for varmeforbruget ikke rettidig, vil restancen efter Varmeværkets skøn blive afviklet ved en afdragsordning, alternativt ved en inkasso-sag. Til sikkerhed for en fortsat varmeforsyning kan Varmeværket kræve stillet depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Såfremt der ikke stilles sikkerhed for betaling af varmeforsyningen, vil denne blive afbrudt. En afbrudt forsyning genetableres først, når restance med påløbne renter og gebyr samt omkostninger ved afbrydelser, genoplukning og eventuelle omkostninger ved restancernes inddrivelse er indbetalt fuldt ud. 13. Ejerskifte 13.1 Ejerskifte skal omgående meddeles Varmeværket, og den hidtidige ejer er forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer bliver gjort bekendt med regulativets bestemmelser Den hidtidige ejer hæfter for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, hvis den nye ejer ikke har overtaget disse. Har den nye ejer ikke overtaget den tidligere ejers eventuelle gæld til Varmeværket, er han berettiget til genåbning af eventuelt afbrudt varmetilførsel efter betaling af det fastsatte gebyr herfor. 14. Forsyningssikkerhed 14.1 Varmeværket skal, så vidt det er muligt, opretholde en uforstyrret normal varmeforsyning og skal afhjælpe eventuelle fejl og skader på forsyningsanlæggene hurtigst muligt Varmeværket påtager sig intet ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser som skyldes pludseligt opståede skader på forsyningsanlæggene og anden force majeure, herunder almindelig arbejdsstandsning, strejke eller lockout m.v Varmeværket forbeholder sig ret til kortest mulig tid at afbryde varmeforsyning for reparationer eller udvidelser og tilslutning til det bestående net. 15. Dispensation 15.1 Til afvigelse af regulativets bestemmelser kræves i hvert enkelt tilfælde skriftlig ansøgning, hvorefter Varmeværkets bestyrelse meddeler, om dispensation kan gives. 16. Ikrafttræden 16.1 Nærværende regulativ, der er vedtaget af bestyrelsen af Galten Varmeværk a.m.b.a. den 18. juni 1987, til ikrafttrædelsen samme dato, erstatter det tidligere udsendte»regulativ og installationsbestemmelser«. Tillæg til ovenstående regulativ, som vedrører fjernvarmetilslutning Videnskabsparken II, Skovby, samt Moselunds Alle, Galten Vest, samt Skovby Nygard samt nybyggeri indenfor forsyningsområdet tilmed gælder følgende i gas om onverterede områder: Dimensioneringsgrundlaget i Galten Varmeværks regulativ for fjernvarmelevering 3 er ikke gældende for Videnskabsparken II, Skovby, samt Svaneparken, Galten Vest. samt Skovby Nygaard samt alt nybyggeri indenfor forsyningsområdet I disse områder skal der anvendes varmtvandsbeholder. Dimensioneringsgrundlag for Videnskabsparken II, samt Svaneparken på 70 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C ved minus 12`C ude temperatur. Differenstrykket ved hovedhaner er minimum 2 m.v.s. og maximum 24 m.v.s., målt ved hovedhaner med lukkede anlægsventiler.

6 Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 20 C. Til opvarmning af brugsvand opsættes varmtvandsbeholder med kapacitet min. 110 L.

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere