Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale."

Transkript

1 Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus Kommune i tilfælde af en aftaleindgåelse. Kontrakt på Opbygning af 1. stk automobilsprøjte mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Leverandøren) og Odder Kommune Beredskabsafdelingen Rådhusgade Odder (herefter kaldet Odder Kommune)

2 1. Indledning Odder Kommune, Beredskabsafdelingen har i 2015 gennemført et EU udbud på opbygning af 1 stk. automobilsprøjtel. På baggrund af de indkomne tilbud har Odder Kommune valgt Leverandørens tilbud, da det vurderes at være det, for Odder Kommune, økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem Leverandøren og Odder Kommune B. Eventuelle rettelsesblade og svar på spørgsmål til Odder Kommunes udbudsmateriale af januar måned 2015 C. Udbudsmaterialet fra Odder Kommune af januar 2015 D. Tilbud fra Leverandøren af [dd.mm.åååå] Leverandøren forpligter sig ved nærværende aftale til, at levere de i aftalen nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Med mindre andet fremgår klart og utvetydigt af Leverandørens tilbud, forudsættes alle krav i udbudsmaterialet overholdt. 2. Kontraktens omfang Der leveres 1 stk. opbygning i henhold til kravspecifikationen. Kontrakten omfatter endvidere mulighed for tilkøb af ekstra produkter (optioner), jf. bilag 2 Tilbudsblanket 3. Organisation Nærværende kontrakt er organisatorisk forankret i Odder Kommune, Beredskabsafdelingen Leverandørens kontraktansvarlige er: [Her indsættes navnet på Leverandørens kontraktansvarlige]. Odder Kommunes kontaktperson(er) er: Beredskabschef Søren Rekly 4. Leveringsbetingelser Frit leveret. Levering skal ske til: Rådhusgade 38, 8300 Odder Overtagelsestidspunktet regnes fra den dag, hvor produktet efter afprøvning og kontrol af Odder Kommune er fundet i konditionsmæssig tilstand, dvs. varen indtil denne dag henstår for Leverandørens regning og risiko. 4.1 Afleveringsbetingelser Køretøjet skal ved aflevering være uden fejl og mangler. Eventuelle fejl og mangler skal udbedres for Leverandørens regning, og levering anses ikke for sket, førend de pågældende fejl og mangler er udbedret. Leverandøren forpligter sig til at sørge for, at:

3 Køretøj og opbygning er undervognsbehandlede inden levering. Levere køretøjet til Odder Kommunes Beredskabsafdeling hurtigst muligt, og senest i uge 8 i Såfremt køretøjet ikke kan synes, og dette helt eller delvist skyldes fejl eller mangler ved chassiset leveret af Scania, påhviler det Leverandøren at give Odder Kommune meddelelse herom uden ugrundet ophold. Bevisbyrden for, at den manglende synsgodkendelse helt eller delvist skyldes fejl og mangler ved chassiset, påhviler Leverandøren. 5. Vederlag Leverandøren er forpligtet til at levere de i bilag 1 anførte produkter og ydelser til de priser, der fremgår af kontraktens bilag 2 (tilbudsblanket). 6. Prisregulering Priserne i kontraktens bilag 2 kan ikke reguleres. 7. Betalingsbetingelser 30 dage netto efter godkendt afleveringsforretning. Odder Kommune forbeholder sig muligheden for at forudbetale imod sikkerhedsstillelse, men forventer dog at opbygningen betales efter godkendt afleveringsforretning. Odder Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Odder Kommune på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling. Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. I det omfang, der via lovgivning eller lignende er fastsat andre betalingsfrister, anvendes disse. 8. Garanti og reklamation Leverandøren yder 2 års garanti på opbygning, 20 års reservedels garanti samt 20 års garanti mod gennemtæringer. Konstaterer Odder Kommune mangler ved varen, kan Odder Kommune kræve, at Leverandøren afhjælper manglen enten ved reparation eller omlevering inden rimelig tid med mindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for Leverandøren. Undlader Leverandøren på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er Odder Kommune berettiget til for Leverandørens regning at lade manglen afhjælpe. Reklamation over mangler ved salgsgenstanden inden 7 dage efter manglen er opdaget, betragtes som rettidig. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. 9. Miljø og Arbejdsmiljø Det er et krav, at alle, til enhver tid, gældende love og Arbejdstilsyns-vejledninger vedrørende miljø og arbejdsmiljø til en hver tid skal overholdes af Leverandøren.

4 10. Etik og socialt ansvar Odder Kommune forudsætter, at Leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt Odder Kommune bliver bekendt med, at Leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er Leverandøren forpligtet til at opfylde Kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder Kontraktens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Odder Kommune uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul anses som væsentlig misligholdelse af Kontrakten. 11. Forsikring Leverandøren er forpligtet til at tegne professionel produktansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele aftaleperioden. Forsikringen skal mindst dække indtil 5 mio. danske kr. pr. skade og 5 mio. danske kr. pr. forsikringsår. Leverandøren skal senest 8 kalenderdage efter indgåelsen af nærværende aftale, forelægge dokumentation for tegnet produktansvarsforsikring i henhold til ovenstående. Leverandøren skal varetage al sagsbehandling angående skadesanmeldelse mv. Odder Kommune er berettiget til på ethvert tidspunkt i aftalens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 12. Underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført leverancen. 13. Offentlige påbud Offentlige myndigheders love, anordninger, bekendtgørelser, direktiver (herunder EU-direktiver) og påbud/forbud samt standarder om fremstilling, opbevaring, kontrol mv. gældende for en tilbudt vare skal til enhver tid følges af Leverandøren. Overtrædelse af ovenstående vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

5 14. Force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Leverandørens side for at kunne genoptage leveringen. 15. Misligholdelse Enhver af parterne kan hæve kontrakten uden varsel, såfremt modparten gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller såfremt aftalegrundlaget gentagne gange overtrædes, uden at der isoleret set foreligger en væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.: Tilfælde af leveringer af utilfredsstillende karakter Levering senere end uge 8 i 2016 Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jf. afsnit 10) Overtrædelse af offentlige påbud (jf. afsnit 13) I øvrigt er parterne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, erstatningsansvar mv. 16. Ophævelse/opsigelse af kontrakten Odder Kommune kan i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side ophæve kontrakten helt eller delvis ved skriftlig meddelelse herom til Leverandøren, jf. kontraktens afsnit 15. Derudover har Odder Kommune ret til at opsige kontrakten uden, at Leverandøren har ret til erstatning eller økonomisk kompensation, hvis: - Leverandøren afhænder sin virksomhed helt eller hvis ejerskabet til virksomheden delvis overgår til anden virksomhed - Leverandøren bliver insolvent eller anmelder af betalingsstandsning - Leverandøren går konkurs eller ved åbning af tvangsakkord, likvidation eller tvangslikvidation. Endvidere har Odder Kommune ret til at opsige kontrakten i følgende tilfælde: - Odder Kommune er berettiget til at opsige kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt en offentlig myndighed måtte pålægge Odder Kommune dette eller træffer afgørelse herom. I så fald skal Odder Kommune godtgøre Leverandøren de direkte og dokumenterbare udgifter, som Leverandøren har afholdt inden opsigelsestidspunktet, samt udgifter som Leverandøren ikke med rimelige bestræbelser kan undgå. Odder Kommune kan ikke ifalde erstatningsansvar over for Leverandøren i videre omfang end beskrevet i dette punkt. - Odder Kommune er berettiget til at opsige kontrakten, såfremt beslutningen om at tildele kontrakten annulleres af Klagenævnet for Udbud eller ved en retskraftig dom. I så fald skal Odder Kommune

6 godtgøre Leverandøren de direkte og dokumenterbare udgifter, som Leverandøren har afholdt inden opsigelsestidspunktet, samt udgifter som Leverandøren ikke med rimelige bestræbelser kan undgå. Odder Kommune kan ikke ifalde erstatningsansvar over for Leverandøren i videre omfang end beskrevet i dette punkt. Ophævelse eller opsigelse af kontrakten fritager ikke Leverandøren for eventuelt erstatningsansvar. 17. Bonus, gebyrer mv. Der indgår ikke bonusordning i kontrakten. Omsætningen med Odder Kommune på det af kontrakten omfattede område må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyrer el. lign. til tredjemand. 18. Offentliggørelse Nærværende kontrakt betragtes som fortrolig. I det omfang gældende lovgivning - herunder lov om offentlighed i forvaltningen - og andre regler om aktindsigt ikke er til hinder herfor, må kontrakten hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der skal/kan offentliggøres. 19. Information om aftalen Brug af Odder Kommune i markedsføringsøjemed og/eller som reference kan kun ske efter forudgående godkendelse fra Odder Kommunes aftaleansvarlige Beredskabschef Søren Rekly. 21. Tavshedspligt Leverandøren har i forhold til 3. mand tavshedspligt med de oplysninger, som virksomheden kommer i besiddelse af ved samhandel med Odder Kommune. 22. Overdragelse af kontrakt Ingen af parterne er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra den anden part. 23. Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret minus CISG. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Når dette har været forsøgt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved Retten i Aarhus.

7 24. Betingelser Nærværende aftale er betinget af, at Odder Kommune kan godkende forsikringsbetingelserne for den af Leverandøren tegnede professionelle produktansvarsforsikring. 25. Ændring af kontrakten Enhver ændring af Kontrakten, herunder ændring i omfanget af Leverandørens ydelser skal indgås skriftligt og være underskrevet af begge Parter for at være gældende, idet begge Parter er indforstået med, at de til enhver tid gældende udbudsregler skal iagttages 26. Underskrift Nærværende aftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Odder, den [dd.mm.2014] Odder Kommune Leverandøren

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere