Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers"

Transkript

1 Regnskab bilagssamling 2008

2 Regnskab bilagssamling 2008

3 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

4 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget. 61 Miljøudvalget 77 Børne- og Undervisningsudvalget.. 95 Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 207 Psykiatri- og Handicapudvalget. 253 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 281 Anlæg Økonomiudvalget 311 Trafik- og Teknikudvalget. 316 Miljøudvalget 320 Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 336 Psykiatri- og Handicapudvalget. 341 Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 377 Oversigter Tværgående artsoversigt 399 Personaleoversigt 401 Garanti- og eventualrettigheder 409

5

6 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

7 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2008 Budget 2008 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foransta Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foransta Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) Sum (a + b + c + d + e) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

8 3 Drift

9 4

10 ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Den administrative organisation... side 15 Den politiske beslutningsproces... side 26 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Regnskab Vedtaget Budget Forskel (Regnskab Budget) Tillægsbevillinger Den administrative organisation Den politiske organisation Økonomiudvalget I alt

11 Økonomiudvalget. Årets målsætninger og resultater. Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. Borgerservice vil gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, med hovedfokus på tilfredshed, ventetid og graden af færdigekspederede henvendelser. Ved denne brugerundersøgelse Brugerundersøgelsen er gennemført i uge 48 i procent er tilfredse/meget tilfredse, 5 procent er utilfredse/meget utilfredse, mens resten er neutrale. - skal mindst 80 procent af de adspurgte enten være tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen, - 17 procent har ventet i mere end 10 minutter. Målet er ikke opfyldt. Målet er revideret for skal højst 10 procent have ventet mere end 10 minutter på at blive betjent. I sæson med udstedelser af pas må borgeren forvente en lidt længere ventetid, - 79 procent anses for færdigbehandlet, idet dette antal har oplyst, at de fik svar på deres spørgsmål. Yderligere 13 procent fik delvist svar. - skal mindst 80 procent af henvendelserne skal være færdigekspederet, når borgeren forlader rådhuset. Borgerne og virksomhederne får svar på skriftlige og mundtlige henvendelser inden for 14 dage. Undersøgelsen gennemføres i februar En stikprøve på 45 breve viste at 91, Resultatet afrapporteres til procent var besvaret inden for kommunernes øverste administrative svarfristen på 14 dage. ledelse inden udgangen af marts 2009, ligesom Økonomiudvalget orienteres. 6

12 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Gladsaxe Kommune er en digital kommune. Antallet af klager til ankeinstanser uden for Gladsaxe Kommune vurderes hvert år i forhold til gennemsnittet i andre kommuner for at tage stilling til, om Flest mulige oplysninger skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside. For at overholde sagsbehandlingstiden for byggesager skal sagsbehandlingstiden i 2008 jfr. Handlingsplanen for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune være maksimalt 1 måned for sager, der er fuldt oplyste, og som ikke kræver dispensation. På baggrund af erfaringer fra andre kommuners byggesagshåndtering indsamles i 2008, justeres og tilpasses handlingsplanen for Antallet af klager til ankeinstanser uden for Gladsaxe Kommune vurderes hvert år i forhold til gennemsnittet i andre kommuner for at tage stilling til, Der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse, der afdækker borgernes tilfredshed med gladsaxe.dk. Tilfredsheden med de enkelte punkter skal være over 70 procent og i gennemsnit 85 procent. Der gennemføres en gennemgribende analyse af hjemmesidens struktur kombineret med efterfølgende kvalitetssikring. Sagsbehandlingstiden er mere end halveret på to år. I 2006 blev 36 procent af byggesagerne behandlet inden for 3-4 uger. I 2008 var andelen af sager behandlet indenfor 1 måned steget til 63 procent. Målet fastholdes og forventes nået i løbet af 2009, jfr. handlingsplanen. Der er indsamlet erfaringer fra andre kommuners sagsbehandling, og handlingsplanen med tilhørende kompetenceudviklingsplan er justeret, tilpasset og forelagt By- og Miljøforvaltningens ledelse i Afrapporteres i fagudvalgene inden udgangen af marts Afrapporteres i Økonomiudvalget inden udgangen af marts Undersøgelsen er gennemført og offentliggjort på hjemmesiden. 68 procent er som helhed tilfredse. 91 procent er tilfredse med sproget, 82 procent mener, at hjemmesiden fremstår professionel og troværdig, mens kun 56 procent mener, at designet er moderne og tidssvarende. Gennemsnittet for de enkelte punkter er 73 procent. Der har været gennemført en omfattende kvalitetssikring, hvor samtlige sider er blevet tilrettet i forbindelse med årets Bedst på Nettet. Den gennemgribende analyse er udsat til 2009 på grund af servernedbrud og efterfølgende implementering af nyt teknisk setup af firewall. 7

13 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Gladsaxe Kommune vil ligge i den bedste femtedel af landets kommuner, hvad angår såvel antallet af selvbetjeningsløsninger, der tilbydes, som udnyttelsen af disse løsninger. Andelen af ekspeditioner, der klares via selvbetjening, skal fortsat øges væsentligt i perioden. Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel målt ved Bedst på nettet eller tilsvarende målinger. På hjemmesidens forside, ved henvendelse til borgerne og i den lokale presse skal borgere og virksomheder regelmæssigt opfordres til at bruge selvbetjeningsløsninger. Der gennemføres kampagneindsats overfor minimum to udvalgte selvbetjeningsløsninger. Gladsaxe.dk er nr. 9 i årets Bedst på Nettet. Gladsaxe opnåede maksimumpoint for navigation, nytteværdi, brugervenlighed og åbenhed. Den lavere samlede placering skyldes, at de tekniske krav er øget på områder, hvor kommunens udbyder endnu ikke til fulde lever op til dem. Gladsaxe Kommune kan tilbyde borgerne alle 13 løsninger, der stilles krav om, gennem de såkaldte top 30 mål. De øvrige 17 skal staten levere. Gladsaxe.dk scorer 100 procent på selvbetjening i Bedst på Nettet Der er gennemført webkampagne for e- boks, pas-løsning og eu-sundhedskort. Både på forsiden af Gladsaxe.dk og på selvbetjenings-siden roteres selvbetjenings-løsninger løbende. Selvbetjening generelt markedsføres i forbindelse med lanceringen af kommunens nye telefon- og åbningstider pr. 1. januar Mindst 90 procent. af selvbetjeningsløsninger på den fælleskommunale selvbetjeningsportal borger.dk er også til rådighed på kommunens hjemmeside. Gladsaxe Kommune kan tilbyde borgerne alle 13 løsninger, der stilles krav om, gennem de såkaldte top 30 mål. De øvrige 17 skal staten levere. Alle kommunens egne selvbetjeningsløsninger skal tilmeldes borger.dk. Kommunens egne selvbetjeningsløsninger er tilmeldt borger.dk ved udgangen af

14 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Hjemmesiden skal opnå minimum 80 procent i Bedst på Nettet på punkterne om selvbetjeningsløsninger. Gladsaxe opnåede maksimumpoint i selvbetjening i Bedst på Nettet 2008 Den digitale teknologi udnyttes i størst muligt omfang i løsningen af serviceopgaverne overfor borgerne. For at øge anvendelse af digitale løsninger og for at få flest mulige oplysninger på hjemmesiden skal følgende ske inden udgangen af 2008: Mindst 80 procent svarende til hyldemeter af det gamle byggesagsarkiv skal være indskannet, der er gennemført forsøg med interaktiv ansøgningsprocedure som en form for digital forhåndsdialog, og hjemmesidens digitale ydelser er udvidet f.eks. ved forsøg med indberetningsblanketter til byggeri af garager, carporte m.v. For at sikre, at borgere har adgang til Internettet fra flest mulige steder i kommunen, opsættes 2 nye offentlige internetopkoblinger i kommunen. Formålet er at øge mulighederne for at anvende selvbetjeningsløsningerne. Over 80 procent af arkivet er skannet med udgangen af Hele arkivet forventes færdigskannet med udgangen af marts Der er gennemført forsøg med interaktiv ansøgningsprocedure om byggesagsbehandling. Hjemmesiden er udvidet med digital indberetning om rotter, som er en slags prototype for øvrige anmeldelsessager til Byggesagsafdelingen via hjemmesiden. Der er oprettet 2 internetforbindelser i Digitale løsninger anvendes i øget grad Der er implementeret et nyt både ved den egentlige sagsbehandling journaliserings- og dokumenthåndteringssystem i 2008, der i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. anvendes af samtlige administrative enheder i kommunen. Alle generelle sager, personale-sager og byggesager er konverteret til et nyt journaliserings- og dokumenthåndteringssystem i dog forventes Børne- og Kulturforvaltningen først at tage borgersagsmodulet i brug inden udgangen af

15 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Alle kommunens indkøb foretages som udgangspunkt digitalt med udgangen af Alle varekøb, hvor der foreligger en aftale og et elektronisk varekatalog, foretages digitalt. 50 institutioner ud af 150 oprettede har taget indkøbssystemet i anvendelse. 7 procent af de mulige varekøb er med udgangen af 2008 foretaget digitalt. Indsatsen intensiveres i første halvdel af 2009 for at øge brugen. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen vil udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Gladsaxe Kommune medvirker i et benchmarking samarbejde med sammenlignelige kommuner. Benchmarkinggruppen har i 2008 udarbejdet en rapport om nøgletal for serviceniveau og ressource-indsats samt en rapport om ressourcestyring i folkeskolen. Den økonomiske politik understøtter Byrådets mulighed for fortsat at udvikle Gladsaxe Kommune ved: At der er balance mellem udgifter og Der er et underskud på det indtægter på det skattefinansierede skattefinansierede område eksklusiv område med mindre Byrådet beslutter lånoptagelse på 57,1 mio. kr. ekstraordinære anlægsprojekter. Underskuddet skyldes imidlertid ekstraordinære omkostninger til plejeboliger. At der kan optages lån til ekstraordinære anlægsinvesteringer, men der lånes ikke til finansiering af den løbende drift. At den gennemsnitlige likviditet er mindst 200 mio. kr. Der er optaget lån for 55,7 mio. kr. i Lånoptagelsen dækker fortrinsvis anlægsudgifter til plejeboliger. Der er ikke optaget lån til finansiering af den løbende drift. Den gennemsnitlige likviditet er afrapporteret til Byrådet hvert kvartal. Den gennemsnitlige likviditet var 451,4 mio. kr. i

16 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Byrådet fastsætter årligt effektiviseringskrav i budgettet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 udvælges mindst fire områder til analyse, der skal have effektivisering som formål. Der er blandt andet udvalgt følgende områder: 1. Effektivisering af arbejdsgange og hjælpefunktioner, jf. ØU , sag nr Hjælpefunktioner, jf. BR , sag nr Kontanthjælp, aktiveringsramme og effektivisering af Transformervej 5, jf. BIU , sag nr Effektivisering af kørsel, jf. ØU , sag nr. 175 Alle analyser er gennemført og de tilhørende effektiviseringsgevinster er udmøntet. Der er præcise mål for arbejdet i Gladsaxe Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres. Resultaterne skal dokumenteres og danne udgangspunkt for den fremtidige indsats. Der lægges vægt på indhentning af andres erfaringer, herunder andre kommuners erfaringer. Gladsaxe Kommune anvender brugerundersøgelser til evaluering og kvalitetsforbedring af den kommunale service på en række områder. Resultaterne fra de gennemførte brugerundersøgelser skal anvendes fremadrettet til forbedring af den kommunale service ved iværksættelse af handlingsplaner og nye initiativer. I 2008 var tilfredsheden på hjemmeplejens område 82 procent (praktisk hjælp) og 90 procent (personlig pleje). Undersøgelsesmetoden er ændret siden 2006, så sammenligning er ikke mulig. På skoleområdet er tilfredsheden i perioden fra 2006 til 2008 steget fra 80,7 til 81,0 procent. Tilfredsheden med SFO er steget fra 76,6 til 80,1 procent. Dagtilbudsområdet bliver først undersøgt i En sammenligning af resultaterne fra de brugerundersøgelser, der er gennemført i 2006 og gentages i 2008 skal vise, at den overordnede brugertilfredshed er forbedret på de områder, hvor de fastsatte målsætninger ikke er nået. 11

17 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde kommuneplan og lokalplaner: I kommuneplanlægningen lægges større vægt på udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune. For at inddrage borgere og brugere i en forpligtende dialog vil forvaltningen i 2008 ved udarbejdelsen af kommuneplanen arbejde målrettet med nye former for borgerdeltagelse i planprocessen. Borgerdeltagelsen skal styrkes ved, at der tilrettelægges en proces i planlægningsarbejdet, der muliggør, at de deltagende borgere og brugere kan fremkomme med input til dialog med forvaltningen og Byrådet i procesforløbet. Lørdag blev der afholdt en ny form for debatmøde om den nye kommuneplan og parallelt hermed et børnemøde. Mødet var annonceret i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside. I efteråret 2007 havde borgmesteren inviteret til debatmøde. De inviterede var udvalgte potentielle interessenter, dvs. alle 18 årige, de politiske ungdomsforeninger samt 500 statistisk tilfældigt udvalgte borgere i aldersgruppen år. Der deltog knap 70 voksne og 8 børn. Borgerdeltagelsen blev sikret og styrket ved, at debatmødet var tilrettelagt som en cafédebat om tre hovedemner fra planstrategien. Byrådsmedlemmer fungerede som caféværter. Hovedpunkterne fra debatten fremgår af en hvidbog med bud på, hvordan forslagene fremover kan indgå. Hvidbogen er trykt, udgivelsen er annonceret i de lokale aviser, og hvidbogen ligger på kommunens hjemmeside. Relevante forslag i forhold til kommuneplanen er indarbejdet i forslag til Kommuneplan Erfaringerne fra de afholdte møder lægges til grund for tilrettelæggelsen af debatten om forslag til Kommuneplan 2009, som By- og Miljøforvaltningen selv vil stå for at gennemføre. 12

18 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley For at lægge vægten på udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune skal der i 2008 vedtages en byomdannelsesplan for Bagsværd Park og Søborg Hovedgade syd. Resultatkravet forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb i Budget , hvilket er sket for Bagsværd Park. Byrådet vedtog i december 2007 program for områdefornyelse af Bagsværd Park med syv indsatsområder. Velfærdsministeriet har februar 2008 godkendt programmet og givet tilsagn om støtte til områdefornyelsen. I 2008 er der bl.a. gennemført tre tekniske analyser om trafik, støj og miljø, gennemført borgerog interessentinddragelse samt oprettet informationsside med mulighed for debat på kommunens hjemmeside. Som følge af at der ikke er afsat midler i budget for Søborg Hovedgade syd er der ikke igangsat nogen plan for arbejdet. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde bygningsdrift og lokale varmeværker: Gladsaxe Kommune har fokus på ressourceforbruget. Udvalget fastsætter årligt mål for reduktion af forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Ved nye installationer, reparationer af bestående installationer, og ved daglig drift af el, vand og varme i administrationsbygningerne skal der i størst muligt omfang bruges energibesparende produkter. Forbruget skal, jf. Agenda 21-planen, inden udgangen af 2008 reduceres med hhv. 2 procent, 4 procent og 6 procent set i f.t Opnås reduktionen inden udgangen af 2008 skal reduktionen fastholdes fremadrettet. Ejendomsafdelingen foreskriver generelt energieffektive installationsgenstande, fx belysningsarmaturer, pumper, varmekedler etc. Målsætningerne for forbrugsreduktioner er opnået allerede i 2007, og de forventes som minimum fastholdt i

19 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Gladsaxe Kommunes bygninger og andre tekniske anlæg samt vejene vedligeholdes, så deres værdi ikke forringes. Ved nybyggeri og ved renovering lægges der vægt på energi- og miljøbesparende foranstaltninger, funktionalitet, herunder tilgængelighed for handicappede, arkitektonisk kvalitet samt økonomisk og miljømæssig forsvarlig drift. For at fremtidssikre byggeriet tages også højde for fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Ejendomsafdelingen gennemfører en prioriteret systematisk vedligeholdelse for hver enkelt ejendom. Grundlaget for bygningsvedligeholdelsen er tilstandsvurderinger og langsigtede vedligeholdesesplaner. Ved nybyggeri og større bygningsrenoveringer af kommunale ejendomme skal Ejendomsafdelingen i sin bygherrerådgivning især fokusere på funktionalitet og fleksibilitet, tilgængelighed for handicappede, energioptimeringer, arkitektonisk kvalitet samt økonomisk og miljø-mæssig forsvarlig drift. Der er gennemført en prioriteret og systematisk vedligeholdelse af alle kommunale ejendomme. Der er fremlagt aktivitetsplaner for hvert bygningsområde og de planlagte aktiviteter i 2008 er udført. Det har ikke været nødvendigt at nedprioritere kritiske aktiviteter. Ejendomsafdelingen har indført praksis for evaluering af byggeopgaverne efter ibrugtagning. Model herfor er udviklet, og pt. er alle nye afsluttede byggeopgaver evalueret. Ved evalueringen er der indhentet bemærkninger fra brugerne. 14

20 Drift Økonomiudvalget DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: IT-afdelingen Kommunikationsafdelingen Sådan gik året Under funktionsområdet digital kommune findes aktiviteterne IT og kommunikation. IT IT-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern edb-service omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører, KMD, CSC, SKAT mv. Det oprindelige budget var på netto 39,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 4,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 44,2 mio. kr., forbruget 34,7 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 9,5 mio. kr. I 2008 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc ere og skærme for at sikre god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet, ligesom der er investeret i en nødgenerator. Udgifter til IT er meget varierende fra år til år. KMD hævede deres priser fra 2008 og frem til 2010 med over 25 procent. Det har derfor været nødvendigt at være meget tilbageholdende med udgifterne i 2007 og 2008 for at kunne dække merudgifterne i 2009 og Det opsparede mindreforbrug på godt 9 mio. kr. på den samlede IT-budget søges overført til Kommunikation Det samlede kommunikationsbudget omfatter tryksager og annoncer, udgifter til kommunens hjemmeside og intranet samt Gladsaxedagen, budgetdagen. Det oprindelige budget var på netto 8,6 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,4 mio. kr., forbruget 9,6 mio. kr. og det samlede merforbrug 0,2 mio. kr. Lønudgiften har været større end budgetteret, idet der midlertidig blev ansat en person til at foretage kvalitetssikring af hjemmesiden i stedet for at købe ekstern konsulentbistand til opgaven. 15

21 Drift Økonomiudvalget Papirforbrug og dermed udgiften til papir er faldende som følge af den fortsatte digitalisering af kommunens administration. Papirforbruget er således faldet med 2 procent i forhold til gladsaxe.dk er nr. 9 i årets bedst på Nettet, og opnåede maksimumpoint i selvbetjening. Anvendelsen af selvbetjeningsløsningerne er generelt stigende. Samlet set blev gladsaxe.dk nr. 20 ud af de 661 offentlige hjemmesider, som deltog i årets konkurrence. Der er gennemført tilfredshedsundersøgelse af hjemmesiden og af borgernes brug af kommunal information. Undersøgelserne er tilgængelige på gladsaxe.dk ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Administrationsbygninger Administration Redningsberedskab Sådan gik året Dette funktionsområde omfatter aktiviteterne administrationsbygninger, den samlede administration herunder løn og pension m.m. dog excl. overstående digital kommune samt administration af det takstfinansierede område. Endvidere kan nævnes aktivitetsområderne erhvervsråd, redningsberedskab, de kommunale ejendomme, byfornyelse m.m. CENTER FOR SERVICE Vicekommunaldirektøren er ansvarlig for IT-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Byrådssekretariatet, Borgerservice og Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice. Administrationsbygninger Kontoområdet omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af rådhus og øvrige administrationsbygninger. Udgifter til affaldshåndtering, indvendig skiltning m.m. findes også her. Det oprindelige budget var på netto 10,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -0,03 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter fortsat 10,3 mio. kr., forbruget 11,7 mio. kr. og det samlede merforbrug 1,4 mio. kr. Udover de daglige driftsmæssige vedligeholdelser på rådhuset er der i løbet af året udført planlagt bygningsvedligeholdelse i henhold til de 10-årige vedligeholdelsesplaner. Udgifterne hertil finansieres af en særlig anlægspulje. Merforbrug til opvarmning på 0,4 mio. kr. skyldes at priserne på gas og fjernvarme steg voldsomt i 2008, hvilket der ikke var taget højde for i budgettet. Den samlede udgift til el var på 1,8 mio. kr. dvs. 0,5 mio. kr. mere end budgetteret. Der tages stadig tiltag ud i energibesparende foranstaltninger i administrationsbygningerne. Kommunens energikontor er inddraget i arbejdet med budgettering af udgifterne til el fremover. Vedligeholdelse og lejeafgifter til administrationslokalerne uden for rådhuset udviser et samlet merforbrug på 0,35 mio. kr., hvilket skyldes en periodeforskydning mellem årene. 16

22 Drift Økonomiudvalget Udgifter til overarbejde til betjente i forbindelse med kommunens vagtordning og diverse arrangementer har været stigende de seneste år. Til delvis finansiering af de større lønudgifter ved vagtordningen er der opnået indtægt på gebyrer forårsaget af personalet på 0,33 mio. kr. mod de budgetterede 0,14 mio. kr. Fra og med 2009 er vagtordningen sammen med administrationen af rådhuset og de øvrige administrationsbygninger samlet i én ny organisation Vagt-Betjent-Bygning under bibliotekschefens ledelse. På baggrund af en analyse af hele funktionen gennemføres en større omlægning af området med deraf følgende rationaler. Administration Det oprindelige budget var på netto 366,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -19,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 346,7 mio. kr., forbruget 307,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 38,8 mio. kr. Fælles formål Pulje til mindreudgifter som følge af strejker I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 var der i foråret strejker på en række fagområder, hvilket betød, at der blev betydelige mindreudgifter til løn på de berørte områder. Økonomiudvalget besluttede at samle disse mindreudgifter på 13,4 mio. kr. i en pulje på udvalgets eget område. Byrådssekretariatet Journalisering og dokumenthåndtering Her afholdes udgifterne til drift- support- og vedligeholdelsesaftalen for kommunens elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystem Profile. Udgifterne udgjorde 0,7 mio. kr. i Borgermøder Udgiften til juletræ på rådhuspladsen og juletræstænding er stigende. Udgiften udgjorde således kr. i En del af udgiften er dog først afholdt i Udvidet borgerkontakt Det er en tradition at indbyde kommunens 18-årige til et arrangement på Gladsaxe Kommunes fødselsdag. I 2008 deltog i alt 144 personer i arrangementet. Rådhusets kantiner Her afholdes udgifter til tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 og endelig kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Udgifter til bl.a. kaffeautomater afholdes også her. Forbruget svarer til det budgetterede. Risikostyring Kontoen dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag på kommunens skoler og institutioner. Af tiltag i 2008 kan bl.a. nævnes etablering og udbygning af videoovervågning af 2 folkeskoler. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da der ikke har været samme søgning til puljemidlerne som forudsat. Porto 17

23 Drift Økonomiudvalget Som følge af den fortsatte digitalisering blev der indarbejdet en forventet besparelse på portobudgettet i 2008 på 0,25 mio. kr. Besparelsen har ikke kunnet opnås på grund af en portostigning på 16% pr Konsulentbistand Ud over løbende udgifter til især advokatbistand er der afsat 0,2 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med nyt økonomisystem. Beløbet søges overført til Tilskud til julebelysning Der blev i 2008 givet tilskud på kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn, og kr. til Handelsforeningen Bagsværd By. Øvrige tilskud Af denne konto er afholdt det årlige tilskud til Dansk Byplanlaboratorium. Endvidere er der ydet et tilskud på kr. til Gladsaxe Kommunes Kunstforening. Forskellige udgifter Kontoen afholder udgifter til bl.a. kommunes udgift til copy-dan, brugerundersøgelse i borgerservice, abonnement på bladet Helse, der udleveres til borgere, tjenestemandpension til tidligere ansat i FKKO o.m.a. Gebyr støttet byggeri Der er i 2008 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,8 mio. kr. Driftsreserve Driftsreserven, som kun kan anvendes efter Økonomiudvalgets nærmere bestemmelse, var i 2008 på godt kr. Kontoen finansierede forhøjede tilskud til julebelysningen til begge handelsforeninger. Tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Kontoen afholder udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et forbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. Baggrunden for merforbruget er en markant øget tilslutning til ordningen. Kommunen kompenseres med øget låneramme for de ydede lån, men ikke for tinglysningsafgiften. Ejendomme Gladsaxe Kommune har i 2008 solgt følgende ejendomme: Oktobervej 59 Parkeringskælderen, Bagsværd Torv. Der er ikke erhvervet ejendomme i Beboelsesejendomme Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2008 er der tale om 11 ejendomme med 62 beboelsesenheder. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Lejerne er fraflyttet ejendommene, som imidlertid endnu ikke er endeligt solgt, og derfor stadig optræder i regnskabet med driftsudgifter. 18

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune:

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune: 25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget... 15 Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget... 81 Børne- og Undervisningsudvalget... 96 Kultur- Fritids og Idrætsudvalget.

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere