Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers"

Transkript

1 Regnskab bilagssamling 2008

2 Regnskab bilagssamling 2008

3 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

4 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget. 61 Miljøudvalget 77 Børne- og Undervisningsudvalget.. 95 Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 207 Psykiatri- og Handicapudvalget. 253 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 281 Anlæg Økonomiudvalget 311 Trafik- og Teknikudvalget. 316 Miljøudvalget 320 Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 336 Psykiatri- og Handicapudvalget. 341 Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 377 Oversigter Tværgående artsoversigt 399 Personaleoversigt 401 Garanti- og eventualrettigheder 409

5

6 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

7 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2008 Budget 2008 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foransta Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foransta Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) Sum (a + b + c + d + e) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

8 3 Drift

9 4

10 ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Den administrative organisation... side 15 Den politiske beslutningsproces... side 26 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Regnskab Vedtaget Budget Forskel (Regnskab Budget) Tillægsbevillinger Den administrative organisation Den politiske organisation Økonomiudvalget I alt

11 Økonomiudvalget. Årets målsætninger og resultater. Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. Borgerservice vil gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, med hovedfokus på tilfredshed, ventetid og graden af færdigekspederede henvendelser. Ved denne brugerundersøgelse Brugerundersøgelsen er gennemført i uge 48 i procent er tilfredse/meget tilfredse, 5 procent er utilfredse/meget utilfredse, mens resten er neutrale. - skal mindst 80 procent af de adspurgte enten være tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen, - 17 procent har ventet i mere end 10 minutter. Målet er ikke opfyldt. Målet er revideret for skal højst 10 procent have ventet mere end 10 minutter på at blive betjent. I sæson med udstedelser af pas må borgeren forvente en lidt længere ventetid, - 79 procent anses for færdigbehandlet, idet dette antal har oplyst, at de fik svar på deres spørgsmål. Yderligere 13 procent fik delvist svar. - skal mindst 80 procent af henvendelserne skal være færdigekspederet, når borgeren forlader rådhuset. Borgerne og virksomhederne får svar på skriftlige og mundtlige henvendelser inden for 14 dage. Undersøgelsen gennemføres i februar En stikprøve på 45 breve viste at 91, Resultatet afrapporteres til procent var besvaret inden for kommunernes øverste administrative svarfristen på 14 dage. ledelse inden udgangen af marts 2009, ligesom Økonomiudvalget orienteres. 6

12 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Gladsaxe Kommune er en digital kommune. Antallet af klager til ankeinstanser uden for Gladsaxe Kommune vurderes hvert år i forhold til gennemsnittet i andre kommuner for at tage stilling til, om Flest mulige oplysninger skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside. For at overholde sagsbehandlingstiden for byggesager skal sagsbehandlingstiden i 2008 jfr. Handlingsplanen for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune være maksimalt 1 måned for sager, der er fuldt oplyste, og som ikke kræver dispensation. På baggrund af erfaringer fra andre kommuners byggesagshåndtering indsamles i 2008, justeres og tilpasses handlingsplanen for Antallet af klager til ankeinstanser uden for Gladsaxe Kommune vurderes hvert år i forhold til gennemsnittet i andre kommuner for at tage stilling til, Der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse, der afdækker borgernes tilfredshed med gladsaxe.dk. Tilfredsheden med de enkelte punkter skal være over 70 procent og i gennemsnit 85 procent. Der gennemføres en gennemgribende analyse af hjemmesidens struktur kombineret med efterfølgende kvalitetssikring. Sagsbehandlingstiden er mere end halveret på to år. I 2006 blev 36 procent af byggesagerne behandlet inden for 3-4 uger. I 2008 var andelen af sager behandlet indenfor 1 måned steget til 63 procent. Målet fastholdes og forventes nået i løbet af 2009, jfr. handlingsplanen. Der er indsamlet erfaringer fra andre kommuners sagsbehandling, og handlingsplanen med tilhørende kompetenceudviklingsplan er justeret, tilpasset og forelagt By- og Miljøforvaltningens ledelse i Afrapporteres i fagudvalgene inden udgangen af marts Afrapporteres i Økonomiudvalget inden udgangen af marts Undersøgelsen er gennemført og offentliggjort på hjemmesiden. 68 procent er som helhed tilfredse. 91 procent er tilfredse med sproget, 82 procent mener, at hjemmesiden fremstår professionel og troværdig, mens kun 56 procent mener, at designet er moderne og tidssvarende. Gennemsnittet for de enkelte punkter er 73 procent. Der har været gennemført en omfattende kvalitetssikring, hvor samtlige sider er blevet tilrettet i forbindelse med årets Bedst på Nettet. Den gennemgribende analyse er udsat til 2009 på grund af servernedbrud og efterfølgende implementering af nyt teknisk setup af firewall. 7

13 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Gladsaxe Kommune vil ligge i den bedste femtedel af landets kommuner, hvad angår såvel antallet af selvbetjeningsløsninger, der tilbydes, som udnyttelsen af disse løsninger. Andelen af ekspeditioner, der klares via selvbetjening, skal fortsat øges væsentligt i perioden. Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel målt ved Bedst på nettet eller tilsvarende målinger. På hjemmesidens forside, ved henvendelse til borgerne og i den lokale presse skal borgere og virksomheder regelmæssigt opfordres til at bruge selvbetjeningsløsninger. Der gennemføres kampagneindsats overfor minimum to udvalgte selvbetjeningsløsninger. Gladsaxe.dk er nr. 9 i årets Bedst på Nettet. Gladsaxe opnåede maksimumpoint for navigation, nytteværdi, brugervenlighed og åbenhed. Den lavere samlede placering skyldes, at de tekniske krav er øget på områder, hvor kommunens udbyder endnu ikke til fulde lever op til dem. Gladsaxe Kommune kan tilbyde borgerne alle 13 løsninger, der stilles krav om, gennem de såkaldte top 30 mål. De øvrige 17 skal staten levere. Gladsaxe.dk scorer 100 procent på selvbetjening i Bedst på Nettet Der er gennemført webkampagne for e- boks, pas-løsning og eu-sundhedskort. Både på forsiden af Gladsaxe.dk og på selvbetjenings-siden roteres selvbetjenings-løsninger løbende. Selvbetjening generelt markedsføres i forbindelse med lanceringen af kommunens nye telefon- og åbningstider pr. 1. januar Mindst 90 procent. af selvbetjeningsløsninger på den fælleskommunale selvbetjeningsportal borger.dk er også til rådighed på kommunens hjemmeside. Gladsaxe Kommune kan tilbyde borgerne alle 13 løsninger, der stilles krav om, gennem de såkaldte top 30 mål. De øvrige 17 skal staten levere. Alle kommunens egne selvbetjeningsløsninger skal tilmeldes borger.dk. Kommunens egne selvbetjeningsløsninger er tilmeldt borger.dk ved udgangen af

14 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Hjemmesiden skal opnå minimum 80 procent i Bedst på Nettet på punkterne om selvbetjeningsløsninger. Gladsaxe opnåede maksimumpoint i selvbetjening i Bedst på Nettet 2008 Den digitale teknologi udnyttes i størst muligt omfang i løsningen af serviceopgaverne overfor borgerne. For at øge anvendelse af digitale løsninger og for at få flest mulige oplysninger på hjemmesiden skal følgende ske inden udgangen af 2008: Mindst 80 procent svarende til hyldemeter af det gamle byggesagsarkiv skal være indskannet, der er gennemført forsøg med interaktiv ansøgningsprocedure som en form for digital forhåndsdialog, og hjemmesidens digitale ydelser er udvidet f.eks. ved forsøg med indberetningsblanketter til byggeri af garager, carporte m.v. For at sikre, at borgere har adgang til Internettet fra flest mulige steder i kommunen, opsættes 2 nye offentlige internetopkoblinger i kommunen. Formålet er at øge mulighederne for at anvende selvbetjeningsløsningerne. Over 80 procent af arkivet er skannet med udgangen af Hele arkivet forventes færdigskannet med udgangen af marts Der er gennemført forsøg med interaktiv ansøgningsprocedure om byggesagsbehandling. Hjemmesiden er udvidet med digital indberetning om rotter, som er en slags prototype for øvrige anmeldelsessager til Byggesagsafdelingen via hjemmesiden. Der er oprettet 2 internetforbindelser i Digitale løsninger anvendes i øget grad Der er implementeret et nyt både ved den egentlige sagsbehandling journaliserings- og dokumenthåndteringssystem i 2008, der i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. anvendes af samtlige administrative enheder i kommunen. Alle generelle sager, personale-sager og byggesager er konverteret til et nyt journaliserings- og dokumenthåndteringssystem i dog forventes Børne- og Kulturforvaltningen først at tage borgersagsmodulet i brug inden udgangen af

15 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Alle kommunens indkøb foretages som udgangspunkt digitalt med udgangen af Alle varekøb, hvor der foreligger en aftale og et elektronisk varekatalog, foretages digitalt. 50 institutioner ud af 150 oprettede har taget indkøbssystemet i anvendelse. 7 procent af de mulige varekøb er med udgangen af 2008 foretaget digitalt. Indsatsen intensiveres i første halvdel af 2009 for at øge brugen. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen vil udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Gladsaxe Kommune medvirker i et benchmarking samarbejde med sammenlignelige kommuner. Benchmarkinggruppen har i 2008 udarbejdet en rapport om nøgletal for serviceniveau og ressource-indsats samt en rapport om ressourcestyring i folkeskolen. Den økonomiske politik understøtter Byrådets mulighed for fortsat at udvikle Gladsaxe Kommune ved: At der er balance mellem udgifter og Der er et underskud på det indtægter på det skattefinansierede skattefinansierede område eksklusiv område med mindre Byrådet beslutter lånoptagelse på 57,1 mio. kr. ekstraordinære anlægsprojekter. Underskuddet skyldes imidlertid ekstraordinære omkostninger til plejeboliger. At der kan optages lån til ekstraordinære anlægsinvesteringer, men der lånes ikke til finansiering af den løbende drift. At den gennemsnitlige likviditet er mindst 200 mio. kr. Der er optaget lån for 55,7 mio. kr. i Lånoptagelsen dækker fortrinsvis anlægsudgifter til plejeboliger. Der er ikke optaget lån til finansiering af den løbende drift. Den gennemsnitlige likviditet er afrapporteret til Byrådet hvert kvartal. Den gennemsnitlige likviditet var 451,4 mio. kr. i

16 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Byrådet fastsætter årligt effektiviseringskrav i budgettet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 udvælges mindst fire områder til analyse, der skal have effektivisering som formål. Der er blandt andet udvalgt følgende områder: 1. Effektivisering af arbejdsgange og hjælpefunktioner, jf. ØU , sag nr Hjælpefunktioner, jf. BR , sag nr Kontanthjælp, aktiveringsramme og effektivisering af Transformervej 5, jf. BIU , sag nr Effektivisering af kørsel, jf. ØU , sag nr. 175 Alle analyser er gennemført og de tilhørende effektiviseringsgevinster er udmøntet. Der er præcise mål for arbejdet i Gladsaxe Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres. Resultaterne skal dokumenteres og danne udgangspunkt for den fremtidige indsats. Der lægges vægt på indhentning af andres erfaringer, herunder andre kommuners erfaringer. Gladsaxe Kommune anvender brugerundersøgelser til evaluering og kvalitetsforbedring af den kommunale service på en række områder. Resultaterne fra de gennemførte brugerundersøgelser skal anvendes fremadrettet til forbedring af den kommunale service ved iværksættelse af handlingsplaner og nye initiativer. I 2008 var tilfredsheden på hjemmeplejens område 82 procent (praktisk hjælp) og 90 procent (personlig pleje). Undersøgelsesmetoden er ændret siden 2006, så sammenligning er ikke mulig. På skoleområdet er tilfredsheden i perioden fra 2006 til 2008 steget fra 80,7 til 81,0 procent. Tilfredsheden med SFO er steget fra 76,6 til 80,1 procent. Dagtilbudsområdet bliver først undersøgt i En sammenligning af resultaterne fra de brugerundersøgelser, der er gennemført i 2006 og gentages i 2008 skal vise, at den overordnede brugertilfredshed er forbedret på de områder, hvor de fastsatte målsætninger ikke er nået. 11

17 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde kommuneplan og lokalplaner: I kommuneplanlægningen lægges større vægt på udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune. For at inddrage borgere og brugere i en forpligtende dialog vil forvaltningen i 2008 ved udarbejdelsen af kommuneplanen arbejde målrettet med nye former for borgerdeltagelse i planprocessen. Borgerdeltagelsen skal styrkes ved, at der tilrettelægges en proces i planlægningsarbejdet, der muliggør, at de deltagende borgere og brugere kan fremkomme med input til dialog med forvaltningen og Byrådet i procesforløbet. Lørdag blev der afholdt en ny form for debatmøde om den nye kommuneplan og parallelt hermed et børnemøde. Mødet var annonceret i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside. I efteråret 2007 havde borgmesteren inviteret til debatmøde. De inviterede var udvalgte potentielle interessenter, dvs. alle 18 årige, de politiske ungdomsforeninger samt 500 statistisk tilfældigt udvalgte borgere i aldersgruppen år. Der deltog knap 70 voksne og 8 børn. Borgerdeltagelsen blev sikret og styrket ved, at debatmødet var tilrettelagt som en cafédebat om tre hovedemner fra planstrategien. Byrådsmedlemmer fungerede som caféværter. Hovedpunkterne fra debatten fremgår af en hvidbog med bud på, hvordan forslagene fremover kan indgå. Hvidbogen er trykt, udgivelsen er annonceret i de lokale aviser, og hvidbogen ligger på kommunens hjemmeside. Relevante forslag i forhold til kommuneplanen er indarbejdet i forslag til Kommuneplan Erfaringerne fra de afholdte møder lægges til grund for tilrettelæggelsen af debatten om forslag til Kommuneplan 2009, som By- og Miljøforvaltningen selv vil stå for at gennemføre. 12

18 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley For at lægge vægten på udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune skal der i 2008 vedtages en byomdannelsesplan for Bagsværd Park og Søborg Hovedgade syd. Resultatkravet forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb i Budget , hvilket er sket for Bagsværd Park. Byrådet vedtog i december 2007 program for områdefornyelse af Bagsværd Park med syv indsatsområder. Velfærdsministeriet har februar 2008 godkendt programmet og givet tilsagn om støtte til områdefornyelsen. I 2008 er der bl.a. gennemført tre tekniske analyser om trafik, støj og miljø, gennemført borgerog interessentinddragelse samt oprettet informationsside med mulighed for debat på kommunens hjemmeside. Som følge af at der ikke er afsat midler i budget for Søborg Hovedgade syd er der ikke igangsat nogen plan for arbejdet. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområde bygningsdrift og lokale varmeværker: Gladsaxe Kommune har fokus på ressourceforbruget. Udvalget fastsætter årligt mål for reduktion af forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Ved nye installationer, reparationer af bestående installationer, og ved daglig drift af el, vand og varme i administrationsbygningerne skal der i størst muligt omfang bruges energibesparende produkter. Forbruget skal, jf. Agenda 21-planen, inden udgangen af 2008 reduceres med hhv. 2 procent, 4 procent og 6 procent set i f.t Opnås reduktionen inden udgangen af 2008 skal reduktionen fastholdes fremadrettet. Ejendomsafdelingen foreskriver generelt energieffektive installationsgenstande, fx belysningsarmaturer, pumper, varmekedler etc. Målsætningerne for forbrugsreduktioner er opnået allerede i 2007, og de forventes som minimum fastholdt i

19 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Gladsaxe Kommunes bygninger og andre tekniske anlæg samt vejene vedligeholdes, så deres værdi ikke forringes. Ved nybyggeri og ved renovering lægges der vægt på energi- og miljøbesparende foranstaltninger, funktionalitet, herunder tilgængelighed for handicappede, arkitektonisk kvalitet samt økonomisk og miljømæssig forsvarlig drift. For at fremtidssikre byggeriet tages også højde for fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Ejendomsafdelingen gennemfører en prioriteret systematisk vedligeholdelse for hver enkelt ejendom. Grundlaget for bygningsvedligeholdelsen er tilstandsvurderinger og langsigtede vedligeholdesesplaner. Ved nybyggeri og større bygningsrenoveringer af kommunale ejendomme skal Ejendomsafdelingen i sin bygherrerådgivning især fokusere på funktionalitet og fleksibilitet, tilgængelighed for handicappede, energioptimeringer, arkitektonisk kvalitet samt økonomisk og miljø-mæssig forsvarlig drift. Der er gennemført en prioriteret og systematisk vedligeholdelse af alle kommunale ejendomme. Der er fremlagt aktivitetsplaner for hvert bygningsområde og de planlagte aktiviteter i 2008 er udført. Det har ikke været nødvendigt at nedprioritere kritiske aktiviteter. Ejendomsafdelingen har indført praksis for evaluering af byggeopgaverne efter ibrugtagning. Model herfor er udviklet, og pt. er alle nye afsluttede byggeopgaver evalueret. Ved evalueringen er der indhentet bemærkninger fra brugerne. 14

20 Drift Økonomiudvalget DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: IT-afdelingen Kommunikationsafdelingen Sådan gik året Under funktionsområdet digital kommune findes aktiviteterne IT og kommunikation. IT IT-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern edb-service omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører, KMD, CSC, SKAT mv. Det oprindelige budget var på netto 39,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 4,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 44,2 mio. kr., forbruget 34,7 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 9,5 mio. kr. I 2008 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc ere og skærme for at sikre god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet, ligesom der er investeret i en nødgenerator. Udgifter til IT er meget varierende fra år til år. KMD hævede deres priser fra 2008 og frem til 2010 med over 25 procent. Det har derfor været nødvendigt at være meget tilbageholdende med udgifterne i 2007 og 2008 for at kunne dække merudgifterne i 2009 og Det opsparede mindreforbrug på godt 9 mio. kr. på den samlede IT-budget søges overført til Kommunikation Det samlede kommunikationsbudget omfatter tryksager og annoncer, udgifter til kommunens hjemmeside og intranet samt Gladsaxedagen, budgetdagen. Det oprindelige budget var på netto 8,6 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,4 mio. kr., forbruget 9,6 mio. kr. og det samlede merforbrug 0,2 mio. kr. Lønudgiften har været større end budgetteret, idet der midlertidig blev ansat en person til at foretage kvalitetssikring af hjemmesiden i stedet for at købe ekstern konsulentbistand til opgaven. 15

21 Drift Økonomiudvalget Papirforbrug og dermed udgiften til papir er faldende som følge af den fortsatte digitalisering af kommunens administration. Papirforbruget er således faldet med 2 procent i forhold til gladsaxe.dk er nr. 9 i årets bedst på Nettet, og opnåede maksimumpoint i selvbetjening. Anvendelsen af selvbetjeningsløsningerne er generelt stigende. Samlet set blev gladsaxe.dk nr. 20 ud af de 661 offentlige hjemmesider, som deltog i årets konkurrence. Der er gennemført tilfredshedsundersøgelse af hjemmesiden og af borgernes brug af kommunal information. Undersøgelserne er tilgængelige på gladsaxe.dk ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Administrationsbygninger Administration Redningsberedskab Sådan gik året Dette funktionsområde omfatter aktiviteterne administrationsbygninger, den samlede administration herunder løn og pension m.m. dog excl. overstående digital kommune samt administration af det takstfinansierede område. Endvidere kan nævnes aktivitetsområderne erhvervsråd, redningsberedskab, de kommunale ejendomme, byfornyelse m.m. CENTER FOR SERVICE Vicekommunaldirektøren er ansvarlig for IT-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Byrådssekretariatet, Borgerservice og Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice. Administrationsbygninger Kontoområdet omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af rådhus og øvrige administrationsbygninger. Udgifter til affaldshåndtering, indvendig skiltning m.m. findes også her. Det oprindelige budget var på netto 10,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -0,03 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter fortsat 10,3 mio. kr., forbruget 11,7 mio. kr. og det samlede merforbrug 1,4 mio. kr. Udover de daglige driftsmæssige vedligeholdelser på rådhuset er der i løbet af året udført planlagt bygningsvedligeholdelse i henhold til de 10-årige vedligeholdelsesplaner. Udgifterne hertil finansieres af en særlig anlægspulje. Merforbrug til opvarmning på 0,4 mio. kr. skyldes at priserne på gas og fjernvarme steg voldsomt i 2008, hvilket der ikke var taget højde for i budgettet. Den samlede udgift til el var på 1,8 mio. kr. dvs. 0,5 mio. kr. mere end budgetteret. Der tages stadig tiltag ud i energibesparende foranstaltninger i administrationsbygningerne. Kommunens energikontor er inddraget i arbejdet med budgettering af udgifterne til el fremover. Vedligeholdelse og lejeafgifter til administrationslokalerne uden for rådhuset udviser et samlet merforbrug på 0,35 mio. kr., hvilket skyldes en periodeforskydning mellem årene. 16

22 Drift Økonomiudvalget Udgifter til overarbejde til betjente i forbindelse med kommunens vagtordning og diverse arrangementer har været stigende de seneste år. Til delvis finansiering af de større lønudgifter ved vagtordningen er der opnået indtægt på gebyrer forårsaget af personalet på 0,33 mio. kr. mod de budgetterede 0,14 mio. kr. Fra og med 2009 er vagtordningen sammen med administrationen af rådhuset og de øvrige administrationsbygninger samlet i én ny organisation Vagt-Betjent-Bygning under bibliotekschefens ledelse. På baggrund af en analyse af hele funktionen gennemføres en større omlægning af området med deraf følgende rationaler. Administration Det oprindelige budget var på netto 366,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -19,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 346,7 mio. kr., forbruget 307,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 38,8 mio. kr. Fælles formål Pulje til mindreudgifter som følge af strejker I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 var der i foråret strejker på en række fagområder, hvilket betød, at der blev betydelige mindreudgifter til løn på de berørte områder. Økonomiudvalget besluttede at samle disse mindreudgifter på 13,4 mio. kr. i en pulje på udvalgets eget område. Byrådssekretariatet Journalisering og dokumenthåndtering Her afholdes udgifterne til drift- support- og vedligeholdelsesaftalen for kommunens elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystem Profile. Udgifterne udgjorde 0,7 mio. kr. i Borgermøder Udgiften til juletræ på rådhuspladsen og juletræstænding er stigende. Udgiften udgjorde således kr. i En del af udgiften er dog først afholdt i Udvidet borgerkontakt Det er en tradition at indbyde kommunens 18-årige til et arrangement på Gladsaxe Kommunes fødselsdag. I 2008 deltog i alt 144 personer i arrangementet. Rådhusets kantiner Her afholdes udgifter til tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 og endelig kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Udgifter til bl.a. kaffeautomater afholdes også her. Forbruget svarer til det budgetterede. Risikostyring Kontoen dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag på kommunens skoler og institutioner. Af tiltag i 2008 kan bl.a. nævnes etablering og udbygning af videoovervågning af 2 folkeskoler. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da der ikke har været samme søgning til puljemidlerne som forudsat. Porto 17

23 Drift Økonomiudvalget Som følge af den fortsatte digitalisering blev der indarbejdet en forventet besparelse på portobudgettet i 2008 på 0,25 mio. kr. Besparelsen har ikke kunnet opnås på grund af en portostigning på 16% pr Konsulentbistand Ud over løbende udgifter til især advokatbistand er der afsat 0,2 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med nyt økonomisystem. Beløbet søges overført til Tilskud til julebelysning Der blev i 2008 givet tilskud på kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn, og kr. til Handelsforeningen Bagsværd By. Øvrige tilskud Af denne konto er afholdt det årlige tilskud til Dansk Byplanlaboratorium. Endvidere er der ydet et tilskud på kr. til Gladsaxe Kommunes Kunstforening. Forskellige udgifter Kontoen afholder udgifter til bl.a. kommunes udgift til copy-dan, brugerundersøgelse i borgerservice, abonnement på bladet Helse, der udleveres til borgere, tjenestemandpension til tidligere ansat i FKKO o.m.a. Gebyr støttet byggeri Der er i 2008 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,8 mio. kr. Driftsreserve Driftsreserven, som kun kan anvendes efter Økonomiudvalgets nærmere bestemmelse, var i 2008 på godt kr. Kontoen finansierede forhøjede tilskud til julebelysningen til begge handelsforeninger. Tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Kontoen afholder udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et forbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. Baggrunden for merforbruget er en markant øget tilslutning til ordningen. Kommunen kompenseres med øget låneramme for de ydede lån, men ikke for tinglysningsafgiften. Ejendomme Gladsaxe Kommune har i 2008 solgt følgende ejendomme: Oktobervej 59 Parkeringskælderen, Bagsværd Torv. Der er ikke erhvervet ejendomme i Beboelsesejendomme Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2008 er der tale om 11 ejendomme med 62 beboelsesenheder. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Lejerne er fraflyttet ejendommene, som imidlertid endnu ikke er endeligt solgt, og derfor stadig optræder i regnskabet med driftsudgifter. 18

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150 Årsrapport bilagssamling 2010 Årsrapport bilagssamling 2010 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150 Indhold Side Hovedoversigt 1 Drift Økonomiudvalget

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400 Årsrapport bilagssamling 2009 Årsrapport bilagssamling 2009 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget..

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget bilagssamling 2010

Budget bilagssamling 2010 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 31 Miljøudvalget. 41 Børne- og Undervisningsudvalget 52 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 110

Læs mere

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune:

Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune: 25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere