Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian Andersen, Peter Larsen, Katja Uth, Lars Bøttern Afbud fra: Dorthe Guldbrand Nielsen Ad 1 Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Ad 2 Ad 3 Ad 4 John Clausen enstemmigt valgt til bestyrelsesformand for den næste periode. Kommentar til referatet: referatet gennemgås for manglende kommaer og punktummer. Fremtidig procedure: Referatet sendes ud til medlemmerne hurtigt efter bestyrelsesmødet. Medlemmerne sender rettelser inden for en uge. Herefter betragtes referatet som godkendt. Budget: Forventninger til elevtal frem til skoleåret 2017/2018. Baseret på forventet elevtal fra Ringkøbing/Skjern kommune. Det indvendes at der er usikkerhed i forhold til de fremkomne tal, da det kun er prognoser. Det indvendes endvidere at usikkerheden kan gå begge veje. Et evt. faldende elevgrundlag lægger op til at skolen fremadrettet skal overveje, hvordan vi rekrutterer flere elever. Med den høje frekvens af unge i ungdomsuddannelserne i Ringkøbing/Skjern Kommune (99%) er der kun mulighed for at få flere elever ved at tage markedsandele fra andre ungdomsuddannelser. Forespørgsel ang. konsekvens af det nye adgangskrav til stx på 02 i dansk og matematik: VGT har indtil videre ikke nogle elever, der ikke ville være kommet ind selv med de nye adgangskrav. Forespørgsel ang. outsourcing af 10. klasse til UC og betydning for VGTs elevtal: Uvist hvilke konsekvenser, det får, men VGT skal være meget opmærksom på den nye situation for 10. klasse i sin markedsføring, ikke mindst i forhold til rekrutteringen til HF. Ingen ændringer i taxameter beløb i forhold til de tal, der blev meldt med finanslovforslaget i september. Til gengæld er der blevet tilføjet et socialt taxameter, som VGT også får del i, da frafaldstruede elever beregnes ud fra elever, der ligger under landsgennemsnitskarakter fra folkeskolen. PÅ stx er regnes med indgangskaraktergennemsnittet 5,75. Har man mere en 43% under dette gennemsnit, kan man få socialt taxameter. Det sociale taxameter udmøntes i HF. Indtægter fra social taxameter ikke medtaget i budgettet fra 2016 og fremefter, da

2 grundlaget for beregningen vil variere fra år til år, og vi derfor ikke kan vide, om vi er berettigede til det sociale taxameter i årene efter Budget 2015: minus kr. I budgettet for 2015 er indregnet organisationsproces. John Clausen accepterede på et møde i oktober, at ledelsen kunne budgettere med og foreslå over for bestyrelsen, at skolen kommer ud med et negativt resultat som konsekvens af organisationsprocessen, da det skyldes en engangsinvestering. Der er foretaget diverse justeringer med henblik på besparelser (bogbudget, rådighedsbeløb i forbindelse med studietur mm). En del investeringer og nyanskaffelser, som fremgår af budgettet, er endnu ikke foretaget. Kommentarer og spørgsmål til budget: Ny trådløs kabling. De nye access points benytter sig af gamle ledninger hvilket bevirker meget støj. Der er indlagt en opkoblingskapacitet på ca. 35 enheder pr. klasserum. Det rækker ikke længere, da hver elev ofte har to eller flere enheder, f.eks. smartphone, computer, tablet/ipad mv. De nuværende acces points holder for længe på brugere, der har forladt lokalet, så der ikke bliver plads til nye brugere. I festsalen skal kapaciteten også øges, så den er klar til eksamen mv. De nye acces points skulle gerne sørge for et mere stabilt system, men udfald skyldes ofte elevers brug af fx Spotify, youtube og diverse film sites, og det vil fortsat give problemer med stabiliteten. Forbindelse ud af huset: der er lagt nye kabler ned i forbindelse med overgang til Herningsholm. Der er målt på, om det kan opfylde skolens behov, og det skulle det indtil videre kunne. Hvis det senere bliver et problem, kan det eksisterende kabel opgraderes. Opfordring til at elever tager problemer med Spotify og downloads af film o.l. med til elevrådet, så eleverne gøres opmærksomme på de problemer det afføder, når de bruger disse tjenester. De budgetterede underskud i 2015 og 2016 imødekommes ikke ved at tage af egenkapitalen eller ved realisering af likvide midler. Det er ikke nødvendigt at realisere formue for at dække underskud. Et underskud påvirker dog egenkapitalen ved, at det videreføres til efterfølgende regnskabsår som et negativt tal. I budgetterne har der alle årene være indregnet en selvforsikring på 1% af budgettet. Den har de sidste år ligget på omkring 0,5 mill.kr. Der har ikke alle år været brug for denne selvrisiko. Set over de sidste 5 år er det samlet set ca. 1,5 mill.kr., der ikke er blevet realiseret, og dermed er blevet overført til egenkapitalen som del af skolens overskud. Ledelsen foreslår, at man fremover, i stedet for at budgettere med kr. hvert år, hensætter den ubrugte budgetterede selvforsikringssum som en selvstændig post i egenkapitalen, så man så i fremtiden trækker på, hvis der sker skader på bygninger og

3 ejendom. På samme måde, som vi holder bygningsvedligeholdelse adskilt fra skoledriften og hensætter ubrugt bygningstaxameter som en post i egenkapitalen til bygningsvedligeholdelse. Det undersøges om der er lovkrav i forbindelse med afsættelse i driftsbudget af midler til selvrisiko. Det fremføres, at forsigtighedsprincippet i forhold til budgettering er godt, og man skal derfor overveje det hensigtsmæssige i helt at fjerne hensættelsen til selvrisiko. Til gengæld kan beløbets størrelse diskuteres. Bestyrelsens konklusion er, at foreløbig skal selvrisikoen afsættes i budgettet hvert år. Ledelsen anfører, at det ikke er aktuelt med besparelser, der på nogen måde skærer ind til benet af undervisningen eller begrænser os i at give den undervisning, vi gerne vil. Budgettet for 2015 er derfor ikke et udtryk for et mindstemål, men udtrykker et realistisk og fuldt forsvarligt bud på skolens udgifter og indtægter. Der kvitteres for at der er sat mange midler af til organisationsproces, da det er vigtigt for trivslen på VGT fremadrettet. Forsigtighedsprincippet har altid været det bærende i forhold til budgettering på VGT. Til gengæld er man blevet skarpere og der er ikke så mange ekstra midler at tage af. Hidtil har vi også været heldige i forhold til klassetørrelser og valghold, som har betydning for resultatet. Det anføres at det er vigtigt at bibeholde bufferen i budgettet, så længe det ikke går ud kvaliteten af undervisningen og aktiviteter for eleverne Der skal være luft i budgettet til uforudsete udgifter. Forslag om besparelser i forbindelse med sammenlægning af studieretninger er ikke medregnet i budgettet. Til kommentarerne om vigtigheden af at genere overskud, anføres det at et gymnasium ikke er en virksomhed, der skal generere penge, men et undervisningssted, hvor pengene skal bruges på undervisning. Dog er der enighed om, at et mindre overskud altid er at foretrække frem for et underskud. Det skal balancere omkring nul. Ledelsen anfører at der i forbindelse med en gymnasiereform vil blive brug for ekstra midler, og det giver en tryghed at vide, at skolen har midlerne til at gennemføre en sådan reform. Bred enighed om at forsigtighedsprincippet er fortsat vigtigt. Det betyder også, at en balance på 0 kan accepteres. Iflg. benchmarking fra Deloitte og GL er VGT et af de gymnasier i landet, der bruger flest midler på undervisning og hvor den største procentdel af taxametermidlerne til undervisning tilgår eleverne.

4 Bemærkning til budgetberetning: GL anfører at fokus udelukkende ligger på effektivisering af lærernes arbejdstid. Ledelsen anfører, at med lønstigningen til lærerne ved OK13 er det nødvendigt også at se på effektivisering af lærernes undervisning. Ledelsen anfører at der ikke kan laves besparelser på administrationsomkostninger, da der ikke er kommet ekstra bemanding på i det administrative personale trods skolens voksende elevtal de seneste 10 år og at administrationen har fået tilført opgaver i forbindelse med selvejet og vores indtræden i administrativt fællesskab med Lemvig og Ikast gymnasier. Desuden har ledelsen fået flere opgaver, som før lå ude blandt lærerne. GL anfører at der ligger en betydelig omkostning i lærernes mer-tid. En nedbringelse af mertid for den medarbejdergruppe, der har det, er en måde at nedbringe udgifterne og lette arbejdspresset for de berørte lærere. Ledelsen svarer at mer-tid bestemt bør undgås både af økonomiske hensyn og af hensyn til medarbejdernes trivsel. Idealet er fortsat at ramme 1680 timer. Skolen har i sin planlægning taget udgangspunkt i de gamle planlægningsnormer. Der er kun lavet effektiviseringer i forhold til lærernes arbejdstid i forbindelse med pauserne. GL anfører at tidsregistreringssamtaler skal bruges til at justere medarbejdernes arbejdstid og nedbringe evt. mer-tid. Ledelsen anfører, at staten ikke har bevilliget midler til lærernes lønforhøjelse, men har lagt op til at pengene skal findes i effektiviseringer i forhold til lærernes arbejdstid. I forbindelse med GLs kommentar til lønudgifterne anføres det, at det er nødvendigt, at der laves effektiviseringer i lærernes arbejdstid, da det er her 75% af skolens udgifter ligger. En reduktion i lønudgiften betyder ikke nødvendigvis en nedgang i kvaliteten. Det betyder blot, at tingene skal gøres anderledes. Budgettet for 2015 godkendt. 5. De valgte studieretninger blev gennemgået af rektor. Ledelsen anfører, at det er en mulighed at lægge to af de foreslåede klasser sammen sammen (hybridklassen med fransk- og spansksproglige studieretninger og musik studieretningen). Denne nye hybridklasse vil i så fald have 32 elever. Dette vil generer en besparelse over 3 år på ca. 1,1 mill.kr. Alligevel anbefales det, at den musiske studieretning bibeholdes og der er taget højde for den ekstra udgift i budgettet. Eleverne er positive overfor, at man laver en separat studieretning for musik, da store klasser ikke giver optimal elevtrivsel. Forespørgsel hvorvidt det altid er en fordel med små klasser og om man kan finde naturlige besparelser ved i perioder at lægge klasser sammen til undervisning i større enheder. På den måde kan der frigøres nogle ressourcer til senere undervisning i mindre grupper. En sådan

5 løsning kunne man forestille sig i fx de samfundsvidenskabelige studieretninger. Men der er ikke aktuelle planer om dette. I forhold til rekruttering af elever er det et godt signal, at skolen fortsat opretholder 6 forskellige klasser til studieretningerne. Ledelsens indstilling til oprettelse af studieretningshold vedtaget. 6. Orientering: 3/4 regnskab og forecast for 2016: Resultat kr. Indtægter og udgifter større end forventet, men afvigelser stammer fra kursreguleringer. Budgettet for perioden rammes fornuftigt. I adm. er der et mindre forbrug i lønudgifter, da ledelsen underviser mere end forventet. Rettelse: Den største del af omkostninger til ventilationsanlægget ER nu med i første halvårs resultat. Forecast: Resultatet kommer ikke til at holde. Ændringer skyldes, at censorudligningspuljen har givet en ekstra-regning på kr. Desuden er der kommet regning på vandskade fra Skadesservice Danmark på kr. Det betyder at resultatet bliver lavere end ledelsen havde regnet med for en uge siden. De stigende lønomkostninger er bremset op, hvilket skyldes et kraftigt fald i sygemeldinger i dette skoleår, sammenlignet med sidste skoleår. 7. Der holdes møde med revisionen inden jul ang. situation i revisionen. Price Waterhouse Cooper i Skjern er meget presset, og på mødet vil det blive drøftet, om firmaet fortsat magter at løfte revisionsopgaven for VGT og hvilke revisorer, der skal tage sig af at færdiggøre budgetter mv. for det kommende år. 8. SU har været igennem udbudsrunde i forbindelse med udvælgelse af konsulentfirma til organisationsprocessen. Der har i alt været 4 firmaer i udbud. SU har haft samtaler med firmaerne HR-Psykologi, Human Act og erhvervspsykolog Ejnar Bryld, hvor Human Act til sidst blev valgt til at forestå processen. I uge 49 går processen i gang med samtaler med forskellige medarbejdergrupper. Efter de indledende samtaler vender firmaet tilbage og melder ud om den videre proces. I fase to arbejder konsulentfirmaet med både enkelte grupper og hele organisationen. Fase tre bliver en opfølgningsfase. Personalet er informeret om processen og har ligeledes fået informationer fra Human Act omkring deres etiske principper mv. Den planlagte personaletur er vigtig for processen. Placeringen af turen er endnu ikke fastlagt, men kommer muligvis først til at foregå i næste skoleår. Placeringen af rejsen tages op ved næste SU møde.

6 Supplerende kommentar: Human Act har til hensigt at vise, at man skal kunne se, at der sker noget fra processens begyndelse. Forespørgsel ang. konsulentfirmaets opdrag: der vil blive input fra både ledelse og medarbejdere. Human Act har ikke partsindlæg i sagen. Det er SU, som kommer til at fungere som styregruppe i processen. For ledelsen giver det ingen mening at gennemføre en proces, som ikke har opbakning blandt hele personalet. Bestyrelsen opfatter organisationsprocessen som en investering, men det er derfor også vigtigt, at processen gribes rigtigt an og at relevante personer inddrages i forberedelsen af processen. Kommentar: Det der flytter noget er ofte simple øvelser, der får organisationen til at gå samme vej. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om organisationsprocessen, og hvordan den forløber. 9. Rekruttering: Der har været et fald i antal af de almindelige kursister. For aktiveringskursister har der været et stort fald fra 2013 til Dette stemmer overens med faldet i arbejdsløshed i kommunen generelt. Man kunne på den baggrund overveje at genoptage ideen med aftenundervisning for at se, om der interesse blandt de beskæftigede, der ikke kan deltage i dagundervisning, for de fag, som VUC tilbyder. Udbudssteder: Overvejelser omkring indskrænkning af udbudssteder til et (VUC Tarm). Det vil betyde besparelse på min Ledelsen anbefaler, at udbuddet forbliver uændret for det kommende skoleår. Ved bestyrelsesmødet i september 2015 vil ansøgertallene for skoleåret være kendt, og der vil være bedre grundlag for at træffe en beslutning om evt. indskrænkning af udbudssteder. Ledelsen vil ved dette møde komme med en indstilling til bestyrelsen. Der er stor velvilje fra Ringkøbing Gymnasium i forhold til at løse evt. lokaleproblemer. Forespørgsel ang. rekruttering: Der er ikke lavet analyser mht. det geografiske rekrutteringsgrundlag, men det bør overvejes. Lokaler: Det kan overvejes, om der er billigere lejemål i kommunen end det på Ringkøbing Gymnasium. CSR-strategi: VUC kunne tænkes som et led i en CSR strategi på linje med strategi om indsats for sårbare unge (Netwerk), således at VUC bliver VGT s bidrag til det fælles sociale ansvar. Mulighed for fjernundervisning: En kombination af fjernundervisning og lærertilstedeværelse bør undersøges. Læreren kan skifte mellem forskellige lokationer, så alle kursister får lærerens fysiske tilstedeværelse med jævne mellemrum. Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens indstilling ang. VUC-udbud.

7 10 Forslag om at bestyrelsesmødet i september flyttes til den 18. september. Ændringen vedtaget. De øvrige datoer for bestyrelsesmøder i 2015 vedtaget: 13. marts, 22. maj, 18. september og 4. december. 11. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmer: Henvendelse fra forældrepar ang. aflyste timer. Forespørgsel ang. mængden af aflyste timer. MH: I sidste skoleår var der mange sygemeldinger og derfor også mange aflysninger. I dette skoleår har der indtil videre ikke været aflysninger af nævneværdig grad. Vikardækning ikke benyttet på STX med mindre der er tale om langtidssygemeldinger. Eleverne anfører, at det er vigtigt, at aflysninger kommer i god tid. Der er eksempler på, at sms om aflysninger kommer for sent. Forslag om sms-kæde, så elever, der kommer med tog og bus, får beskeden tidligere. JF: Den enkelte lærer kan via Lectio sende sms til elever, hvis vedkommendes undervisning er aflyst. På den måde bliver eleverne hurtigere orienteret end via Lectios automatsvar. Denne mulighed bør lærerne oplyses om, da det er elevernes oplevelse, at kun et fåtal af lærere kender til denne mulighed. Bestyrelsesmedlem: Det bør forlanges af lærerne, at de sender sms til eleverne senest kl. 7, så ingen elever tager forgæves af sted. Bestyrelsesmedlem: Den aflyste tid kan på den anden side anvendes til ekstra-arbejde og selvstudie. Bestyrelsesmedlem: Vigtigt at der ikke spreder sig en historie om, at på VGT er mange timer aflyst. Ansatte: Der er ikke noget problem ved, at lærerne skal sende sms tidligere. Ligeledes vil det være en god mulighed at give eleverne erstatningstimer i de fag, hvor det er muligt også selvom det ikke er de fag, som der er aflysninger i. Ansatte: Det kan være et problem at blive kaldt ind med kort varsel til undervisning. Det er nødvendigt med nogle grænser for, hvor tidligt mv. lærerne skal sende sms er. Elever: Erstatningsundervisning skal være planlagt, så eleverne faktisk får gavn af undervisningen.

8 Mh foreslår, at sagen tages op i SU med forslag om, at der oprettes retningslinjer for orientering af elever via sms. Nyt fra Medarbejdere: Orientering: Mertidsopgørelse er som udgangspunkt gået tilfredsstillende. Dog er der to medarbejdere, der har fået vurderet, at en del af deres mertid kan betragtes som interessetid. Tillidsmanden udtrykker utilfredshed med denne beslutning. Tr mener, at der burde være grebet ind over for medarbejderne i forbindelse med tidsregistreringssamtalerne og vejledt om nedbringelse af mertid. Tr oplyser, at der muligvis vil blive kørt en sag med GL om de to konkrete sager, hvor der er uenighed om mertidsgodkendelsen. Nyt fra elevrådet: Det har været vanskeligt at rekruttere 1. årgang til elevrådet. Kritik af processen i forhold til studieretningsforslag. Elevrådet føler ikke de bliver hørt til trods for at de har meldt tilbage inden deadline. Eleverne føler ikke, at ledelsen har haft ægte interesse for at høre elevernes indvendinger. Rektor: forståelse for elevernes frustration. Studieretningerne var på dagsordenen for bestyrelsesmødet i september, hvor de to elevrepræsentanter ikke deltog, fordi rektor ikke havde fået navne og adresser på de to udpegede elevrådsrepræsentanter. Mh havde flere gange rykket elevrådet for navne på elevrepræsentanter til bestyrelsen. Den kom først aftenen inden bestyrelsesmødet og havde derfor ikke mulighed for at reagere. Rektor beklager hele forløbet. Det var ikke hensigtsmæssigt. Elevrådet undrer sig over, at der er gået så lang tid inden elevrådet får referat fra bestyrelsesmødet. Mh. svarer, at der var tale om en forsømmelse, at det kom så sent. Nyt fra rektor: Samarbejde med Tarm Skole om et talentsamarbejde, First Movers, for 9. klasse elever blev afsluttet med evaluering og jule-arrangement d. 4. december. I forbindelse med arrangementet var også grundskolerne i Skjern indbudt og opfordret til at komme med i en videreførelse af talentprojektet. Der var god opslutning til arrangementet. Kommentar: Man kunne forsøge at få et samarbejde i gang med musikskolens talentlinje. Det bør overvejes, om efterskolelever fra vores rekrutteringsområde skal tilbydes at deltage i first movers. Der har pågået et stort arbejde med det første år af OK 13. Alle sager på nær to er endt med enighed mellem ledelse og medarbejder om den endelige arbejdstidsopgørelse for skoleåret Der er uenighed mellem ledelse og medarbejdere i de to sidste sager i forhold til den mængde tid, man med rimelighed kan anvende til konkrete opgaver. Rektor udtrykker respekt for, at GL ønsker at gå videre med sagen.

9 Orientering om udspil til gymnasiereform. Regeringens publikation af reformen vedlægges referatet i pdf-form. 12. Alle informationer fra referatet kan videregives. 13: Rektor overrakte julekort og julegave fra skolen til bestyrelsesmedlemmerne. Ingen punkter iøvrigt under eventuelt.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI For friskolebestyrelser der målrettet søger at forbedre friskolens økonomi med afsæt i erhvervsøkonomisk viden. Det sker i fire kapitler. Kapitel 1; Lær friskoleøkonomi på en

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere