HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a"

Transkript

1 Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 -

2 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Etablering af fjernvarmetilslutning Projektering og udførelse af varmeinstallationer Dimensioneringsgrundlag Projekteringsgrundlag Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Specielle anlæg Trykprøvning og idriftsættelse Driftsbestemmelser Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Måling af fjernvarmeforbrug Tariffer Tilslutningsbidrag Stikledning/stikledningsbidrag Ejer/lejerskifte Betaling Udtrædelsesvilkår Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

3 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Hundested Varmeværk A.m.b.a og ejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der er aftalt et direkte kundeforhold, og er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til Hundested Varmeværk A.m.b.a. s ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. Efterfølgende benævnes Hundested Varmeværk A.m.b.a som HUV. Ejeren samt lejeren med et direkte kundeforhold som forbrugeren. Hvor det er teknisk gennemførligt, d. v. s. hvor der til den enkelte forbruger forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af HUV, kan betaling for varme ske i et direkte kundeforhold mellem HUV og forbrugeren, uanset om forbrugeren er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Hæftelse for betaling af lejeres/andelsboligshaveres løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer. Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt HUV uvedkommende. 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Etablering af fjernvarmetilslutning Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til HUV af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffekt-behov og beliggenhed. Varmeinstallationer, der tilsluttes HUV s ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i HUV s almindelige og tekniske leveringsbestemmelser. Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan HUV kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er HUV af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at udføre ændringen for ejerens regning. Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til HUV s driftsbestemmelser - 3 -

4 kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er HUV ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. HUV udleverer til installatøren måleudstyr (passtykke). Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren. HUV er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. HUV etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. og HUV er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor HUV til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan HUV anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 2.2 Projektering og udførelse af varmeinstallationer Dimensioneringsgrundlag Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 65 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 35 C ved minus 12 C udetemperatur. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 65 C og en afkøling på mindst 35 C. Der tillades ikke opsætning af gennemstrømningsvandvarmere, men der skal anvendes varmtvandsbeholdere med indbygget varmespiral for fjernvarme. Ved udskiftning af eksisterende gennemstrømningsvandvarmere, som er opsat før disse bestemmelsers ikrafttræden, skal der opsættes varmtvandsbeholdere. Generelt tillades heller ikke brug af varmevekslere. Hvis man ønsker at benytte disse, skal der indhentes forhåndsgodkendelse af HUV

5 Eksisterende varmevekslere må heller ikke udskiftes før HUV har givet sin godkendelse. Ved eenstrengsanlæg, gulvvarmeanlæg samt anlæg med dårlig afkøling ved normal tilslutning, skal der etableres blandesløjfe med klimastyring Projekteringsgrundlag Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området: Nærværende tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering DFF-vejledning - Brugerinstallationer Bygningsreglementerne Dansk Ingeniørforenings Arealer for beregning af bygningers varmetab. (DS 418) Dansk Ingeniørforenings norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium. (DS 469) Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer. (DS 439) Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452) Arbejdstilsynets forskrifter for hhv. fyrede varmtvandsanlæg og for ufyrede varmtvandsanlæg Tilslutningsarrangement Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på HUV s principdiagrammer Interne rørledninger Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde

6 2.2.5 Specielle anlæg Tilslutning af store og/eller specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med HUV af hensyn til dimensionering af stikledning og måler Trykprøvning og idriftsættelse Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til HUV. Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i HUV s forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte generelt være mindst 10 bar. Ejendommens tilslutning til HUV er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret. Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Det påhviler installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere forbrugeren om varmeinstallationens drift. Efterfølgende, f.eks. ved ejerskifte etc., er det HUV s opgave at informere forbrugeren om varmeinstallationens drift

7 3.0 DRIFTSBESTEMMELSER 3.1 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af HUV reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 78 C og 60 C i hovedledningsnettet. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille. HUV har pligt til at levere et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0.2 bar. Det er en forudsætning, at HUV s forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6 bar. Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af HUV. Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres HUV tab eller ulemper, og forbrugeren ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er HUV berettiget til at bringe forholdene i orden for forbrugerens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. HUV har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. HUV forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er HUV ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra HUV s side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring

8 HUV påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for HUV s kontrol. HUV fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. HUV s personale er i rimeligt omfang til rådighed for forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. HUV s personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af installatøren efter aftale med HUV. Forbrugeren er - såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side - ansvarlig for beskadigelse af HUV s ejendom. HUV er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal ske både til lejere med direkte kundeforhold samt til ejer/ejere med et passende varsel. Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af HUV ved henvendelse hertil. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. 3.2 Måling af fjernvarmeforbrug HUV leverer det for afregning mellem forbrugeren og HUV nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. Måleudstyret ejes og vedligeholdes af HUV og udskiftes efter regler fastsat af HUV. HUV meddeler installatøren målerens placering. Der må sikres HUV let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse

9 Ved energimålere tilsluttet 220V-nettet betaler forbrugeren elforbruget. Såfremt forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette HUV uvedkommende. Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden HUV s godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af HUV s personale eller af HUV dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og HUV beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. HUV har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af HUV. Ønsker forbrugeren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af HUV. Udgiften til flytningen betales i så fald af forbrugeren. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til HUV forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af HUV. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser, som er EN 1434, hvor den absolutte afvigelse må være max. 5% afhængig af flowet. Såfremt forbrugeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stile, er forbrugeren forpligtet til omgående at underrette værket herom. 3.3 Tariffer Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer. HUV udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets/Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse

10 Forbrugeren er forpligtet at meddele HUV enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. HUV er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og om ændringer af disse Tilslutningsbidrag Ejeren betaler tilslutningsbidrag, jf. HUV s tarif, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres. Beregning af tilslutningsbidragets størrelse foretages af HUV. På HUV s foranledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af bidrag. Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsbidraget, har ejeren pligt til inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til HUV. Dette kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsbidrag. HUV forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling Stikledning/stikledningsbidrag Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af HUV s tarifblad. HUV fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet. Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af HUV. HUV kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis HUV finder det hensigtsmæssigt. Giver forhold hos forbrugeren anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af HUV efter aftale med ejeren og for dennes regning. Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af HUV

11 Udgifterne betales efter samme retningslinier som ved etablering af en ny stikledning. HUV har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en forbrugers ejendom. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager HUV retablering i henhold til nærværende bestemmelser og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. 3.4 Ejerskifte/lejerskifte Ejerskifte skal meddeles HUV. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles HUV senest 8 dage før ejerskifte. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for HUV. Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, skal lejerskifte meddeles HUV. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles HUV senest 8 dage før. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til HUV s opgørelse. Såfremt HUV ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler indtil HUV har modtaget meddelelse om ny lejer. 3.5 Betaling m.v. Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. I løbet af et regnskabsår opkræver HUV 10 a contorater. Juni og december er betalingsfri. Seneste betalingsdag er den 10. i forfaldsmåneden

12 Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen kan HUV vedtage at ændre de efterfølgende a contoregninger. HUV kan endvidere regulere a contoregninger i takt med omkostningsændringer. Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen. Hundested Varmeværk er tilsluttet Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS). Der vil blive fremsendt et indbetalingskort forud for hver a contoindbetaling. Ønsker forbrugeren at tilmelde sig automatisk betaling hos PBS, kan vedkommende rette henvendelse til enten Hundested Varmeværk eller til sit pengeinstitut medbringende indbetalingskortet, hvorefter tilmeldingen kan foretages. Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jf. den til enhver tid gældende DFF-vejledning: Beregning af fjernvarmeforbrug. HUV er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug. Faktura vedrørende varmeforsyning skal betales til den på fakturaen anførte betalingsdato. Sker betaling senere, er forbrugeren forpligtet at betale restancegebyr og renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov. Gebyret, der dækker HUV s omkostninger som følge af restancen, skal fremgå af regningen. Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, sender HUV et rykkerbrev, hvoraf det fremgår: at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste årsopgørelse, flytteopgørelse eller inkassoopgørelse vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr og renter at såfremt fakturabeløbet (restancen) ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets dato, vil sagen overgå til inkasso, og forbrugeren vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af HUV at forbrugeren ved skriftlig eller personlig henvendelse til HUV i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen af

13 vikles over højst 3 måneder, og at forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt. Hvis forbrugeren ikke inden for den i rykkerbrevets anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med HUV om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender HUV en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår: at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning. Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet forbrugeren. Såfremt der er etableret et direkte afregningsforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om at forsyningen kan blive afbrudt. Opfylder forbrugeren ikke ovennævnte betingelser, er HUV berettiget til ved inkassobesøg hos forbrugeren at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. Eventuelle følger af afbrydelse af varmeforsyningen er Hundested Varmeværk A.m.b.a uvedkommende. Forsyningen kan genoptages, når: restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt eller der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug eller der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning

14 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører. Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt HUV, at kundeforholdet ophører 4.0 Udtrædelsesvilkår Udtrædelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a. kan ikke finde sted på grund af kommunalt vedtaget tilslutnings- og forblivelsespligt. 5.0 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne Nærværende "Almindelige og tekniske leveringsbestemmelser er vedtaget af: Bestyrelsen for Hundested Varmeværk A.m.b.a. den 24. marts 2004 og efterfølgende anmeldt til Energitilsynet. Hundested Varmeværk A.m.b.a. er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere