Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej Tistrup Tlf Mail: Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner side 3 2. Tilslutningsbestemmelser side 4 3. Installationsbestemmelser side 5 4. Etablering af stikledninger og hovedventiler side 5 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer side 7 6. Tilslutningsarangement side 7 7. Måler og målerarangementer side 8 8. Interne rørledninger side Specielle anlæg side Isolering side Brugsvandsanlæg side Varmeanlæg side Trykprøvning og idriftsættelse side Driftbestemmelser side Dispensationer side Ikrafttræden mv. side Bilag side Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 2

3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Tistrup Varmeværk A.M.B.A., Kastanievej Tistrup, tlf , CVR , er i det følgende benævnt VÆRKET. De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til VÆRKETS ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt Andelshaveren. 1.3 Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og Andelshaveren er fastlagt i: Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Vedtægter Takstblad Aftale om fjernvarmelevering 1.4 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 1.5 Det er Andelshaverens ansvar og forpligtigelse, at ændringer i bolig og erhvervsareal indføres i BBR registeret ved anmeldelse til kommunen og anmeldelse til Værket. Det påviler VVS. Installatøren at anmelde de samme ændringer til Værket. Værket påtager sig ikke med disse bestemmelser noget ansvar for de udførte interne installationer. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 3

4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2.1 Anmodning om tilslutning. Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person, med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed. Etablering sker i henhold til nærværende bestemmelse og Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. 2.2 Stikledning. Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedventiler, benævnes i det følgende som stikledningen. Der etableres normalt kun en stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold derfor, træffes særskilt aftale om etablering af mere end en stikledning og om betaling herfor. 2.3 Nybygninger. Ved tilslutning af nybygninger skal der indsendes en målsat beliggenhedsplan / situationsplan og ved større anlæg desuden tegning over teknikrummet, der viser fjernvarmestikkets indføring samt tilslutningsarangement. På beliggenhedsplan/ situationsplan skal foruden den ønskede placering af fjernvarmestikket være vist placering af øvrige nedgravede ledninger, foreks. Vand, kloak, el, telefon og antenne. Det tilstræbes at stikledningen er så kort som mulig af driftmæssige hensyn. 2.4 Eksisterende byggeri. Ved eksisterende bebyggelse kan stikledningens placering aftales på stedet mellem Andelshaveren og Værkets repræsentant. 2.5 Dimensionering af stikledning. Dimensionering af stikledningen udføres af VÆRKET i samarbejde Andelshaveren Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 4

5 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af installationsarbejde. 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer eller en af Værket udpeget autoriseret person. Værket anbefaler endvidere at firmaer og installatører der arbejder på ejendommens varmeinstallation er tilmeldt og uddannet indenfor Fjernvarmens Serviceordning også kaldet FJR ordningen. Det fremgår af hjemmesiden hvilke firmaer, der er tilsluttet ordningen. VÆRKET kan kontaktes for yderligere oplysninger. 3.2 Kvalitetskrav. Varmeinstallationer, der tilsluttes Værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav, der er indeholdt i Værkets Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering. Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Værket kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er Værket af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. Private fjernvarmeledninger i jord, skal udføres efter anvisning fra Værket. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til Værkets driftsbestemmelser (se afsnit ) kræver andre tryk eller temperaturforhold, er Værket ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold og er ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. 3.4 Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser. Ved små gulvvarmeanlæg i baderum opvarmet med radiatorer er det, jf. DS 469 tillæg 1 tilladt, at disse reguleres ved drøvling af vandstrømmen. 4. Etablering af stikledninger og hovedventiler. 4.1 Etablering Stikledning til og med hovedventiler etableres og vedligeholdes af Værket 4.2 Indføringsbøjninger. Værket udleverer indføringsbøjninger for montering i sokkel/ gulv til Andelshaveren, som sørger for indstøbning. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 5

6 4.3 Stikledningens afslutning. Stikledningen indføres normalt gennem ejendommens nærmeste ydermur i forhold til forsyningsledningen. Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ydermur med 2 stk hovedventiler der anbringes let tilgængelig og synlig over færdig gulv eller under loft, hvis stikledningen indføres i kælder. Stikledningen kan også afsluttes i et målerskab, leveret af Værket, monteret udvendigt på bygningen. Det påhviler Installatøren at undersøge, hvilken hovedventil der er fremløb og hvilken der er returløb inden tilslutning. 4.4 Placering. Stikledninger skal så vidt muligt placeres min 1 m fra vandstikledningen og må ikke placeres over denne, ligesom stikledningen ikke må placeres i umiddelbart nærhed af kloakledninger, tagbrønde og lignende. 4.5 Trace. Værket fastsætter stikledningens placering, men så fremt tekniske hensyn tillader dette, kan stikledningen placeres efter Andelshaverens ønske mod betaling af eventuel merudgift. 4.6 Ændring eller afbrydelse. Ændring, afbrydelse og demontage af stikledningen udføres af Værket for Andelshaverens regning efter skriftlig anmodning. 4.7 Udskiftning til større dimension. Såfremt en stikledning ved forøget varmebehov bliver underdimensioneret, etablerer Værket ny stikledning til ejendommen. De hermed forbundne udgifter betales af Andelshaveren. 4.8 Reetablering efter nyetableret stikledning i eksisterende byggeri. Værket reetablerer gennembrudt beton og murværk samt gravede render i jord på forsvarlig vis efter stikledningens etablering. Eventuelle efterreparationer, så som efterpudsning, reetablering af inventar og flisebeklædning, malerarbejde m.m., samt reetablering af flise og havearealer, herunder plantestensætninger og beplantning m.v. er Værket uvedkommende. 4.9 Reetablering efter reparation af stikledning. Ved reparations og vedholdelsesarbejder reetablerer Værket de fornødne bygnings og haveanlæg m.v. med gængse handelsvarer, men påtager sig ikke ekstra udgifter i tilfælde, hvor reetablering fordrer anskaffelse af ukurante varer m.v Reparation efter mekanisk overlast. Såfremt reparationsarbejder er foranlediget af mekanisk overlast, herunder terrænsætniger m.v. er Værket berettiget til at opkræve de dermed forbundne udgifter hos Andelshaveren. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 6

7 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer. 5.1 Enhver nyinstallation eller ændring af en eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivningstidspunktet er følgende bestemmelser bl.a. gældende på området. Værkets Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Det til enhver tid gældende bygningsreglement. Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab (DS 418) Dansk Ingeniørforenings Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 incl tillæg). Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer (DS 439 incl tillæg). Dansk Ingeniørforenings Norm for teknisk isolering af tekniske installationer (DS 452 incl tillæg) AT bekendtgørelse nr. 100 Anvendelse af trykbærende udstyr af 31 januar 2007 med senere ændringer. AT bekendtgørelse nr. 99 Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr af 31 januar 2007 med senere ændringer. Stærkstrømsbekendtgørelsen. 6. Tilslutningsarangement. 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder Værkets stikledning med Andelshaverens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på principdiagrammer og billeder på side A. Direkte anlæg uden opblanding principdiagram nr.1 B. Direkte anlæg med opblanding (blandesløjfeanlæg) principdiagram nr. 2 C. Indbygning af varmeenergimåler principdiagram nr.3 Værket tillader brug af standardunits, såfremt de opfylder kravene i de Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Det anbefales, at der altid anvendes units og pumper, som er A-mærkede eller energimæssigt er bedre end A-mærkning. Ved nye anlæg kan Værket ikke acceptere at der etableres etstrengsanlæg. 6.2 Større varmeanlæg Ved tilslutning af større varmeanlæg bør målerarangementet udformning altid aftales med Værket forinden udførelsen. 6.3 Tilslutningsarrangement. Der skal ved tilslutningsarrangementet anbringes snavsesamler og afspærringsventiler m.v. i fornødent omfang og mindst det antal, som vist på førnævnte diagrammer. Komponenternes typer skal kunne godkendes af Værket. 6.4 Afkøling. Anlægget skal projekteres, således at der opnås en jævn drift med bedst mulig afkøling. Til dette formål skal der forefindes automatiske reguleringsanlæg af en type Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 7

8 der kan godkendes af Værket. Der skal være forudindstilling/ indreguleringsventil ved alle varmeafgivere ( undtaget brugsvandsvekslere). Ved fuldt åbne termostatiske ventiler skal afkølingskravet jf. punkt 14 være overholdt. Natsænkning. Hvor natsænkning anvendes, skal natsænkningen frakobles når udetemperaturen er under -5 C. Hvis natsænkningen ved en Andelshaver giver problemer i Værkets ledningsnet, kan Værket montere flowbegrænser på stikledningen til den pågældende Andelshaver. 6.5 Varmt brugsvand. Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling. Værket anbefaler at varmvandsproduktionen sker med varmvandsbeholder på min. 100 L pr. boligenhed, j.f. punkt Hvis der ønskes opsat gennemstrømningsvandvarmer, skal man være opmærksom på, at det ikke alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnås tilstrækkelig driftbetingelser for korrekt funktion, og værket er ikke i den forbindelse forpligtet til at ændre driftbetingelserne. 6.6 Pumper. Såfremt der installeres cirkulations eller trykforøgerpumpe, påviler det Andelshaveren at etablere og vedligeholde sådanne. Det anbefales at installere en pressostats eller anden form for udstyr der stopper pumper ved svigt i fjernvarmeforsyningen. Værket påtager sig intet ansvar for evt. pumpehaverier i forbindelse med driftforstyrelser. 6.7 Alternative energianlæg. Installation af alternative energianlæg eller andre energianlæg, som skal tilsluttes ejendommens varmeanlæg, kræver en varmeveksler indskudt mellem det nævnte energianlæg og fjernvarmesystemet. Projektet for sådanne anlæg skal altid forelægges Værket. 7. Måler og målerarangement. 7.1 Målertype Værket leverer det for afregning mellem Andelshaveren og Værket nødvendige måleudstyr og bestemmer målerens størrelse, type og placering. 7.2 Ud over målerudstyret udleverer Værket følgende: 2 stk. afspærringsventiler med følerlomme til kontrolføler. 1 stk kontraventil, 2 stk nippelrør for lige indløb. 1 stk. 230/24V traffo/ strømforsyning til varmemåleren Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 8

9 7.3 VÆRKET meddeler målerens placering til INSTALLATØREN. Målerens vanddele skal indbygges i frem og returløbet umiddelbart ved hovedventil ( se principdiagram nr. 3) og på en sådan måde at aflæsning og udskiftning let kan foretages. På tilgang til målerne/ vanddele skal være mindst 100mm ligeløb. Der skal monteres en afspærringsventil på begge sider af målerne. Den ene kan være hovedventilen. På afgangen af vanddele monteres afspærringsventil med følerlomme. Temperaturfølere placeres i flowmålernes vanddel. Den tredje kontroltemperaturføler placeres max. 120 mm efter vanddelens temperaturføler, enten på frem eller retur. Temp. føler placeres i afspærringsventil. Ved lige måler nr. placeres kontrolføleren i returledningen. Ved ulige måler nr. placeres den i fremløbsledningen. Aflæsningsenhed/ energimåler skal placeres på enten bygningsdele eller på vanddel i returledningen. 7.4 Energimålerne leveres som standard enten batteridrevet eller til 24V forsyning. Ved installationer i nybyggeri skal målerne forsynes fra 24V traffo monteret i sikringstavle før HPFI relæ. Måleren leveres med radiomodul så fjernaflæsning kan foretages. Måleren anvendes som lækageovervågning af varmesystemet. Forbrugsvandsmåleren kan også tilsluttes Varmemåleren og indgå i lækageovervågningen og fjernaflæsning. 7.5 Teknikrum. Måleren skal anbringes i et tørt rum. I hvert enkelt tilfælde aftales energimålerens placering med Værket. Der skal som minimum være en fri passage på 190 cm i højde og 70cm i bredden samt 100 cm foran måleren. 7.6 Ejerforhold. Måleudstyret ejes og vedligeholdes af Værket jf. punkt 7.1 Andelshaveren er erstatningspligtig overfor Værket i tilfælde, hvor måleren beskadiges eller ødelægges, hvor dette ikke skyldes slid og ælde. 7.7 Målerarangement. Målerarangementet fremstilles af VVS Installatøren. 7.8 Placering. Måleren skal ved mindre anlæg placeres i henhold til tegningsbilagene side Indgreb mod måler eller plomber. Målerudstyrets og dets placering må ikke ændres uden Værkets godkendelse. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, annuleres målingen, og Værket beregner forbruget. Sådanne indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 9

10 7.9 Flytte måleudstyret. Værket har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af Værket. Ønsker Andelshaveren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af Værket. Udgiften til flytningen af måleren og den dertil hørende elinstallation betales i så fald af Andelshaveren Fordelingsmåler. Måler opsat til intern fordeling af varmeforbruget er Værket uvedkommende Elinstallation for elektronisk energimåler. I nye ejendomme skal elinstallationen forberedes ved fremføring af installationsledninger fra hovedtavle til målerarangementet for fjernvarme. Elledninger til forsyning af varmemåleren skal tilsluttes før gruppe og fejlstrømsafbrydere, men efter elmåleren, og ikke i et felt med umålt strøm. Elinstallationen skal udføres efter bestemmelser i Stærkstrømsreglementet Strømforbrug. Elinstallation og strømforbrug for drift af måler og evt. pumper og automatik betales af Andelshaveren Målerafprøvning. Værket er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre afprøvning af måleren. Andelshaveren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Værket forlange at få måleren afprøvet. Hvis de ved afprøvningen konstaterede målefejl er større end de nedenfor fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af Værket. Målere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning i et akkrediteret målerlaboratorium ikke overstiger de tilladte tolerancer iht. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varme i fjernvarmeanlæg. 8. Interne rørledninger. 8.1 Materialekrav Interne rørledninger skal altid udføres i overensstemmelse med Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium DS 469 incl. tillæg. Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. 8.2 Samlinger. Stålrør. Synlige samlinger kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 10

11 Skjulte samlinger må kun samles ved svejsning. Kobberrør. Synlige samlinger kan samles med hårdlodning eller klemringsfitting. Skjulte samlinger må kun samles ved hårdlodning. Plastrør Synlige samlinger kan samles med preskoblinger eller klemringsfitting. Skjulte samlinger er ikke tilladt. Rustfri rør Synlige samlinger kan samles med preskobling Skjulte samlinger er ikke tilladt. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte anlæg udføres i prærør af samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. 8.3 Montering. Rørledninger skal monteres efter de stedlige forhold på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe. Til al rørmontage skal der anvendes 1 klasses materialer og montagen skal udføres omhyggeligt og i enhver henseende håndværksmæssig korrekt. 9. Specielle anlæg. 9.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med særligt stort behov for varmt brugsvand og eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med Værket. 10. Isolering 10.1 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS 452). Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 11

12 11. Brugsvandsanlæg Varmeflader for opvarmning af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling af fjernvarmevandet til en returtemperatur på højest 25 C. ved varmvandsbeholdere og højest 20 C ved gennemstrømningsvarmevekslere. Gennemstrømningsvandvarmere med tryk og temperaturstyring skal være monteret med termostatisk omløb. Vandvarmere til institutioner, skoler, forretnings og boligkomplekser, fabrikker m. v. skal dimensioneres således at en jævn belastning af fjernvarmenettet opnås. Det anbefales til enhver tid at benytte de bedste brugsvandvarmere på markedet med hensyn til lav fremløbs og retur temperatur, da Værket på sigt vil reducere fremløbstemperaturen. Bygninger opført efter 1/ skal enten have varmvandsbeholder på mindst 100L eller en gennemstrømningsvandvarmer, der ved en fremløbstemperatur på 55 C har en returtemperatur på højest 20 C ved en ydelse på 32,3 Kw VA godkendte Varmvandsbeholdere og gennemstrømningsvandvarmere m.v. skal være VAgodkendte. Angående temperatur og trykforhold. Det bemærkes, at de under pkt ,4 angivne temperatur og trykforhold kan medføre, at visse typer varmvandsbeholdere og gennemstrømningsvandvarmere m.v. ikke kan anvendes, eller vil kræve at der installeres en trykforøgerpumpe j.f. punkt 6.6 og Norm for vandinstallationer. Brugsvandsanlæg skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer. 12. Varmeanlæg Dimensionering. Radiatorer og konvektionsanlæg, gulvvarme og loftsvarmeanlæg samt ventilationsflader og varmeventilatorer ( kalorifere) skal dimensioneres efter en fremløbstemperatur på højest 60 C og en afkøling af fjernvarmevandet til en returtemperatur på højest 30 C ved minus 12 C udetemperatur. Ved indirekte anlæg er det veksleren der skal dimensioneres efter en fremløbstemperatur på 60 C og en afkøling af fjernvarmevandet til en returtemperatur på højest 30 C ved minus 12 C udetemperatur. Kalorifere Direkte tilsluttede kalorifere skal altid være monteret med indreguleringsventil og evt. termostat der føler på fjernvarmens returvand. Desuden skal der monteres reguleringsudstyr i form af magnetventiler, der skal lukke, når blæseren står stille. Varmeventilatorerne skal desuden være termostatstyrede. Indirekte anlæg. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 12

13 Ved indirekte anlæg, specielt gulvvarmeanlæg, anbefales det at anvende microbobleaflufter eller tilsvarende for at sikre en god afluftning af anlægget. Bygninger opført efter 1/ Gulvvarmeanlæg i nyopførte bygninger/ tilbygninger skal styres af rumtermostater, der sikrer, at den følte temperatur er repræsentativ for den operative temperatur i opholdszonen. 13. Trykprøvning og idriftsættelse Enhver nytilslutning, udvidelse eller udskiftning af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af VVS. Installatøren trykprøves og anmeldes til Værket inden tilslutning finder sted. Ved trykprøve af varmvandsbeholdere m.v. skal brugsvandssiden være trykløs. Trykprøvning skal udføres med et koldvandtryk på min. 9 bar, og i øvrigt i overensstemmelse med arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter herom. Værket kan til enhver tid forlange trykprøven gentaget Isolering, indmuring m.v. Rørledningermå ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøven er foretaget Fejl og mangler Trykprøve skal foretages i overværelse af en repræsentant for Værket. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl eller mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtiget til at påtale disse. Med Værkets overværelse af trykprøve påtager Værket sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen ud over det ansvar, man kan pålægges efter dansk rets almindelige erstatningsregler Idriftsættelse Inden idriftsættelse eller efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne udskylles grundigt. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen for anlæg, der er tilsluttet uden varmeveksler ( Direkte anlæg) Det påhviler VVS Installatøren at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallation ( incl. radiatortermostatventiler, gulvvarmekredse og evt. pumpe), således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås Det påhviler VVS Installatøren at sørge for at instruere kunden i varmeinstallationens drift, samt sikre at kunden modtager en skriftlig brugervejledning. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 13

14 Driftbestemmelser 14. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer 14.1 Fremløbstemperatur. Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en fremløbstemperatur, der Værket reguleres efter de klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke) Fremløbstemperatur vinter Under vinterforhold (november april) tilstræbes en fremløbstemperatur på 70 C i hovedledningen ved en dimensionsgivende udetemperatur på -12 C. Fremløbstemperaturen kan ved ekstremt kolde forhold, afhængig af ejendommens beliggenhed være højere, dog max. 90 C. Fremløbstemperatur sommer. Under sommerforhold (maj oktober) tilstræbes en fremløbstemperatur på minimum 60 C i hovedledningen. Fremløbstemperaturen ved ejendommens hovedventiler kan være lavere end 60 C Afkøling Med henblik på at opnå størst mulig energiøkonomi i fjernvarmesystemet skal Andelshaveren afkøle fjernvarmevandet mest muligt (lavest mulig returtemperatur). Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 C. Returvandets temperatur må på intet tidspunkt overstige 50 C. Ved varmeanlæg udført efter ¼ 1995 må returtemperaturen på intet tidspunkt overstige 40 C. Ved varmeanlæg udført efter 1/ må returtemperaturen på intet tidspunkt overstige 35 C. Ved nye varmeanlæg eller ved omfattende ændring af eksisterende varmeinstallationer påhviler det VVS Installatøren at sikre, at anlægget kan overholde disse afkølingskrav. Såfremt denne afkøling af returvandet ikke opnås, er Værket berettiget til at opkræve betaling i henhold til Almindeligebestemmelser for fjernvarmelevering. Værket kan ligeledes forlange, at varmeanlægget på Andelshaverens regning ombygges, så ovennævnte krav opfyldes Fremløbstryk. Det maximale fremløbstryk i ledningsnettet er 6 bar, men trykket vil variere efter beliggenhed og belastningsforhold Differenstryk. Det disponible differenstryk målt ved ejendommens hovedventiler er min. 0,2 bar, men kan efter beliggenhed og belastningsforhold variere mellem 0,2 bar og 4 bar, hvilket skal tages i betragtning ved projekteringen af anlægget. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 14

15 14.5 Aftapning af fjernvarmevand Værket skal altid underrettes når der foretages påfyldning eller aftapning af fjernvarmevand da anlægget er lækageovervåget. Der må ikke lukkes ubehandlet vand ind i fjernvarmenettet Vedligeholdelse. Alle interne installationer, bortset fra måler og hovedventiler vedligeholdes af Andelshaveren, herunder rensning af snavsesamlere og udluftning af rørsystemet m.v. Eventuelle driftforstyrelser i ejendommens varmeinstallation, foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af Værket efter henvendelse fra Andelshaveren Hovedventilerne. Hovedventiler må kun betjenes efter aftale med Værket. Undtaget herfra er brand, rørbrud eller lignende. Værket skal underrettes efterfølgende. Hovedventiler må ikke anvendes til regulering af anlægget. Hovedventilerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Hovedventilerne ejes og vedligeholdes af Værket. 15. Dispensationer. Til fravigelse fra nærværende bestemmelser kræves i hvert enkelt tilfælde enten skriftlig tilladelse fra Værket eller indgåelse af særlig aftale. 16. Ikrafttræden mv Nærværende Tekniske bestemmelse for fjernvarmelevering er vedtaget på bestyrelsesmødet d 23/ Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er anmeldt til Energitilsynet. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering træder i kraft d 1/ Værket er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 15

16 Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 16

17 Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 17

18 Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 18

19 Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 19

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Skovlund Varmeværk a.m.b.a. Nørremarken 20 Tlf. 75292476 Mail: info@skovlund-varmevaerk.dk Hjemmeside: www.skovlund-varmevaerk.dk Gyldig fra 1. Juli 2013 annullerer

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser 2015_16-sidet brochure 03/12/15 14.41 Side 1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55 info@hadstenvarmevaerk.dk

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. ANVENDELSESOMRÅDE.................................. 23 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v............................ 23 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER................................

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 17

Indholdsfortegnelse. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 Tilslutningsbestemmelser... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 Installationsbestemmelser...

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Februar 2012. Tekniske Leveringsbestemmelser. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Tekniske Leveringsbestemmelser. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Tekniske Leveringsbestemmelser Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side: DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen.

Indholdsfortegnelse: Side: DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen. Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3 3. Udførelse af installationsarbejde.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16, 3660 Stenløse Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Udførelse af installationsarbejde

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 3. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Halvrimmen-Arentsminde Kraftværmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16, 9460 Brovst CVR: 16 37 41 72 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a Snedkervej 6 9560 Hadsund Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere