Kvalitetsstandard for praktisk bistand og personlig pleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for praktisk bistand og personlig pleje"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for praktisk bistand og personlig pleje Kvalitetsstandarden for praktisk bistand og personlig pleje er vedtaget af byrådet og beskriver dine rettigheder og pligter, når du søger om hjælp fra kommunen. Kvalitetsstandarden tydeliggør således, hvad du kan forvente fra kommunen, og hvad vi forventer af vores samarbejde med dig. Alle indsatser er fleksible og har fokus på den enkelte borgers individuelle behov. Det betyder at du og din nabo ikke nødvendigvis vil få tilbudt den samme indsats, selvom du mener at du har det samme funktionsniveau og samme ønsker som din nabo. Målet med indsatsen til dig er således at forebygge et funktionstab hos dig og øge din livskvalitet. Med det for øje, bygger bevilling af en given indsats derfor på nedenstående 3 grundlæggende principper: Hvad har du behov for (en objektiv, individuel vurdering af dit funktionsniveau)? Hvordan udvikler eller bevarer vi sammen dit funktionsniveau bedst, og længst muligt? Hvad ønsker du at blive bedre til, eller at kunne gøre igen? Bevilling af praktisk hjælp eller personlig pleje foregår i et tæt samarbejde mellem dig og kommunens visitator, med fokus på dine individuelle behov. En indsats kan således skræddersys til dig og variere over tid, hvis dine behov ændrer sig. Alle indsatser leveres med udgangspunkt i at vi sammen finder ud af hvad du har behov for. Indsatsen leveres med udgangspunkt i at du ønsker at bevare så mange færdigheder som muligt og kunne så mange ting som muligt selv. Dette da vi mener at selvstændighed og uafhængighed, giver den bedste trivsel og livskvalitet for dig. Opgaverne, og løsningen af disse, tilrettelægges således med udgangspunkt i dine muligheder og færdigheder. Når du henvender dig om støtte og hjælp vil vi derfor i første omgang se på om, og i givet fald hvordan, vi kan hjælpe dig til at genvinde et bedre funktionsniveau. Det indebærer at du, som hovedregel, bevilliges indsatsen Trivsel i hverdagen, som betyder at en terapeut, sammen med dig, tilrettelægger et forløb som du, og en medarbejder fra hjemmeplejen/fritvalgsleverandør, sammen arbejder ud fra. Tilsvarende vil vi også se på om brugen af hjælpemidler, boligændringer og lignende kan hjælpe dig til at bevare/få et (mere) selvstændigt liv. I det omfang det ikke er muligt at forbedre dit funktionsniveau via træning og/eller brug af hjælpemidler bevilliges du, ud fra en konkret og individuel vurdering af dit behov, støtte til at klare en given opgave. Hvem kan få støtte og til hvad? Du kan få støtte hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for støtte til at varetage hverdagens aktiviteter. Du kan få støtte i forhold til: Din personlige pleje (f.eks. bad, påklædning eller toiletbesøg) Praktiske opgaver i hjemmet (f.eks. rengøring, tøjvask eller indkøb) Madservice Som udgangspunkt kan du få gjort rent i de rum, man normalt bruger til daglig. Det vil sige stue, soveværelse, entre, badeværelse og køkken. Rengøring leveres hver 14. dag. Ved støvsugning har du mulighed for at vælge mellem manuel støvsugning eller støvsugning via en robot. Hvis du vælger støvsugning via robot vil kommunen stille en støvsuger til rådighed for dig. Du beholder støvsugeren som et permanent udlån så længe du er bevilliget hjælp til rengøring/støvsugning. Hvem kan du kontakte? Du kan kontakte Voksenstøtteområdet telefonisk eller pr. mail, hvis du får et behov for støtte til personlig pleje eller praktisk hjælp i hverdagen. Du finder os på:

2 Tlf Træffetider: Hverdage Du kan også henvende dig personligt til Voksenstøtteområdet. Vi findes i Grindsted på Stationen, Østergade 25. Ansøgning om hjælp Når du kontakter Voksenstøtteområdet, for at søge om hjælp eller støtte, vil en visitator, evt. sammen med en anden relevant medarbejder (eks. ergo- eller fysioterapeut, sygeplejerske, diætist, demenskonsulent) efterfølgende besøge dig, for at I sammen kan afklare dit behov for støtte. Dette med henblik på: At I sammen finder ud af hvad du selv kan og ikke kan klare. At få afklaret dine muligheder for at blive eller forblive så selvhjulpen som mulig. Dette for styrke din uafhængighed og øge din livskvalitet. Herefter træffer visitator, ud fra en samlet vurdering af din situation, en afgørelse om hvordan vi bedst kan hjælpe dig. De forhold som indgår i vurderingen af dette er: Dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau Din mestringsevne, dvs. mulighed for at klare eller tage vare på en del af opgaverne Dine muligheder for at udvikle og genvinde færdigheder Hvorvidt din ægtefælle/samlever eller større børn i hjemmet kan varetage opgaverne helt eller delvist Om der er nogen i dit netværk i øvrigt, der kan hjælpe dig Når afgørelsen er truffet På baggrund af en samlet faglig vurdering træffes en afgørelse, om hvilken støtte du kan få og vi giver besked til dem/den, der skal levere indsatsen. Du vil få en skriftlig afgørelse tilsendt. Du har mulighed for frit valg af leverandør. Det vil sige, at du kan vælge mellem den kommunale leverandør og en fritvalgsleverandør, som Billund Kommune har indgået en aftale med. Er der ikke indgået aftale med en privat leverandør på området, kan du få udstedt et fritvalgsbevis og selv finde en leverandør. Den relevante leverandør/medarbejder tager kontakt til dig, og aftaler hvornår og hvordan støtten leveres. Sammen aftaler I, hvilke mål du er motiveret for at opnå. I samarbejde med dig vil indsatsen løbende blive vurderet og tilpasset målene og din udvikling. Hjemmeplejen/fritvalgsleverandøren melder tilbage til din visitator, hvis dine behov ændrer sig og der vil blive foretaget en revisitering. Du har også mulighed for at udpege en privat hjælper til at udføre opgaverne. Vedkommende skal være over 18 år gammel. Billund kommune skal godkende, ansætte og aflønne den valgte person. Ordningen kan ikke anvendes i rehabiliterende forløb, hvor dine færdigheder i forhold til personlig pleje, praktiske opgaver og brug af hjælpemidler trænes. Klagemulighed Er du ikke enig i vores afgørelse kan du klage til Ankestyrelsen inden fire uger fra modtagelsen af afgørelsen. Du modtager en klagevejledning sammen med afgørelsen. Fleksibilitet i indsatsen Du har ret til fleksibilitet i hjælpen, når der er bevilliget personlig eller praktisk hjælp. Du kan således helt eller delvist vælge en anden hjælp, end den der er bevilliget, så længe ydelsen holder sig indenfor servicerammen for den oprindelige ydelse, samt iagttager lovgivnings- og arbejdsmiljømæssige hensyn.

3 Det er ikke muligt at bytte en ydelse som er nødvendig for dig af sundheds- eller helbredsmæssige årsager i henhold til behovsvurderingen (eks. sygeplejeydelser o.lign.) eller ydelser som leveres som en rehabiliterende indsats hvor vi sammen arbejder på at øge/bevare dit funktionsniveau. Du finder i samarbejde med din hjemmepleje/fritvalgsleverandør ud af hvorvidt en given ydelse helt eller delvist skal byttes om/ændres. Ved gentagne ønsker om at bytte en konkret ydelse, foretages en revisitation. Arbejdsmiljø Dit hjem bliver arbejdsplads for personalet, som yder hjælp til dig. Derfor er der en række arbejdsmiljøkrav, som skal opfyldes. Arbejdsmiljøkravene gælder både kommunale og private leverandører, herunder leverandører via et fritvalgsbevis. Hjemmeplejen/fritvalgsleverandøren vil derfor i samarbejde med dig sikre at hjemmet er en sikker arbejdsplads for medarbejderne. Det betyder: At det skal vurderes hvordan arbejdet kan udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. At der evt. skal være arbejdsredskaber i dit hjem, for at opgaven kan løses forsvarligt.

4 Kvalitetstandard for Rehabilitering - Trivsel i hverdagen Indsats Lovgrundlag Målgruppe Indhold Rehabilitering Servicelovens 83a Borgere, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som vurderes at kunne forbedre funktionsevnen via et korterevarende rehabiliteringsforløb. Målet er at forbedre dine færdigheder og din trivsel i dagligdagen I et samarbejde med dig træner vi dine færdigheder i forhold til: Personlig pleje. Eksempelvis hjælp til bad, påklædning eller toiletbesøg herunder træning i brug af relevante hjælpemidler/velfærdsteknologi. Praktiske opgaver. Eksempelvis hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning herunder træning i brug af relevante hjælpemidler/velfærdsteknologi. At kunne gennemføre social kontakt, etablere sociale aktiviteter eller at deltage i eksisterende tilbud i kommunen At rejse sig/at sætte sig (forflytning) herunder træning i brug af relevante hjælpemidler/velfærdsteknologi. Leverandørvalg Varighed Egenbetaling Bytteadgang Klageadgang Støtten skal være så aktiverende som muligt. Alle indsatser leveres af den grund i et samarbejde mellem dig og leverandøren hvor udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. Hjælpemidler/velfærdsteknologi (Eksempelvis skylle- tørre toilet, diverse små hjælpemidler til daglig husførelse m.v.) bringes i anvendelse, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Indsatsen er ikke omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Indsatsen leveres i op til 3 måneder, hvorefter den revurderes. Forløbet kan efter en faglig vurdering forlænges i yderligere 3 måneder. Generelt finder du og din visitator, ved opstart af indsatsen, sammen ud af hvor ofte der er behov for levering af en specifik ydelse og hvor længe. Din leverandør vil løbende vurdere udviklingen i dit funktionsniveau og i samarbejde med dig afklare hvornår der er behov for at din visitator foretager en revurdering af dit behov. Ingen egenbetaling Det er ikke muligt at bytte indsatser leveret efter 83a Klage over afgørelsen rettes til Billund Kommune senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Der er vedlagt en klagevejledning til din afgørelse. Senest godkendt af byrådet d.

5 Kvalitetstandard for Vedligeholdende støtte Personlig pleje og omsorg Indsats Rehabilitering og/eller vedligeholdende støtte Lovgrundlag Servicelovens 83a, 83, 84 Målgruppe Borgere, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke selv, helt eller delvist, kan udføre personlig hygiejne, indtage mad og drikke, færdes ude eller fortage forflytninger. Borgere som ikke selv, helt eller delvist, kan skabe struktur og sammenhæng i deres hverdag, og som vurderes ikke at kunne forbedre funktionsevnen gennem et træningsforløb Indhold Borgere, der forsat har behov for hel eller delvis støtte og hjælp, efter at de har afsluttet træningsforløbet Trivsel i Hverdagen Indsatser i forhold til: Personlig pleje og hygiejne eks. bad, toiletbesøg m.v. Tilsyn/omsorg/struktur i hverdagen Ernæring Mobilitet og forflytninger herunder ledsagelse til måltider på plejecentre Støtten skal være så aktiverende som muligt. Alle indsatser leveres derfor i et samarbejde mellem dig og leverandøren. Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. Relevante hjælpemidler/velfærdsteknologi (Eksempelvis skylle- tørre toilet, diverse små hjælpemidler til daglig husførelse m.v.) bringes i anvendelse, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Leverandørvalg Varighed og opfølgning Rengøring af kropsbårne hjælpemidler, omkring toilet og andre steder, af hygiejniske årsager, kan indgå i indsatsen. Indsatser leveret efter servicelovens 83 er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Indsatser efter servicelovens 83a leveres i op til 3 måneder, hvorefter den revurderes. Forløbet kan, efter en faglig vurdering, forlænges i yderligere 3 måneder. Indsatser efter servicelovens 83, 84 revurderes løbende og/eller ved væsentlige ændringer i dit funktionsniveau. Egenbetaling Klageadgang Generelt finder du og din visitator, ved opstart af indsatsen, sammen ud af hvor ofte der er behov for levering af en specifik ydelse og hvor længe. Din leverandør vil løbende vurdere udviklingen i dit funktionsniveau og i samarbejde med dig afklare hvornår der er behov for at din visitator foretager en revurdering af dit behov. Ingen egenbetaling Klage over afgørelsen rettes til Billund Kommune senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Der er vedlagt en klagevejledning til din afgørelse. Senest godkendt af byrådet d.

6 Kvalitetstandard for Rehabilitering - Praktisk bistand (Rengøring) Indsats Lovgrundlag Målgruppe Indhold Rehabilitering og/eller vedligeholdende støtte Servicelovens 83 og 83a Borgere med midlertidig eller varige begrænsninger, hvor den samlede husstand ikke kan udføre opgaven. Borgere som ikke selv, helt eller delvist, kan varetage rengøring af deres hjem, og som vurderes ikke at kunne forbedre funktionsevnen gennem et træningsforløb. Praktisk bistand til: Rengøring i hjemmet på et areal på op til 65 m2. Som udgangspunkt gøres rent i de rum, der almindeligvis benyttes i det daglige (stue, soveværelse, køkken, badeværelse og gang). Hjælpen til rengøring indeholder støtte til de opgaver, du eller andre i husstanden ikke selv kan løse og omfatter typisk: Gulvvask Støvsugning - enten manuel støvsugning eller via en robot som kommunen stiller til rådighed i dit hjem. Du får robotten som et permanent udlån så længe du modtager hjælp til rengøring fra kommunen. Aftørring af (ryddede) overflader, lamper v. spise- og opholdspladser o.lign. Rengøring af badeværelse Skift af sengetøj Støtten skal være så aktiverende som muligt og tilbydes på hverdage i dagtimerne. Indsatsen leveres derfor i et samarbejde mellem dig og leverandøren hvor udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. Leverandørvalg Varighed Hjælpemidler/velfærdsteknologi bringes i anvendelse, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Indsatser iht. servicelovens 83 er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Du og din visitator finder, ved opstart af indsatsen, sammen ud af dit behov i forhold til levering af rengøring. Din leverandør vil løbende vurdere udviklingen i dit funktionsniveau og i samarbejde med dig afklare hvorvidt der er behov for at din visitator foretager en revurdering af dit behov. Rengøring leveres hver 2. uge. Ved hjemmedialyse rengøres det rum, hvor dialysen foregår samt badeværelset 1 gang ugentligt. Egenbetaling Ingen egenbetaling. Ved rengøring leveret af kommunal leverandør skal, af arbejdsmiljømæssige hensyn, anvendes et mikrofiberkoncept og godkendte rengøringsmidler til rengøringen. Dette for at mindske slidskader og kontakt med skadelige rengøringsmidler mest muligt hos din hjemmehjælper. Du skal sikre at disse ting er til rådighed for din hjemmehjælper ved opstart af hjælpen. Bytteadgang Du kan, i samarbejde med din leverandør, bytte indsatser leveret efter 83 Klageadgang Klage over afgørelsen rettes til Billund Kommune senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Der er vedlagt en klagevejledning til din afgørelse.

7 Senest godkendt af byrådet d. Kvalitetstandard for levering af madservice Indsats Lovgrundlag Mål med indsatsen Indhold Madservice Servicelovens 83 og At du får en tilstrækkelig god og nærende kost således at din sundhedstilstand og dit funktionsniveau optimeres og/eller vedligeholdes Du kan få almindelig fuldkost og forskellige typer af diætkost hvis du har behov for dette (eks. energitæt, energifattig diabeteskost m.v.). Skal du have diætkost sker dette i samarbejde med din læge og/eller en sygeplejerske som foretager en uddybende faglig vurdering af dine kostmæssige behov. Den mad du vil blive tilbudt er så vidt muligt tilpasset ift. kolde og varme retter, årstidens råvarer og traditioner omkring højtider. Du kan: Vælge mellem 12 forskellige hovedretter og 12 forskellige biretter. Bytte en hovedret til 2 berigede biretter Bestille fleksmenuer Generelt skal levering af mad følge levnedsmiddelstyrelsens forskrifter for området. Tilsvarende skal energiprocenten leve op anbefalinger for dansk institutionskost. Der skal være variation mellem kogte og stegte retter samt typer af kød, herunder ift. kombination af helt, hakket og styk kød. Du kan altid henvende dig til din visitator og få råd og vejledning om din kost og dine ernæringsmæssige behov. Leverandørvalg Varighed Indsatser iht. servicelovens 83 er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Du og din visitator finder, ved opstart af indsatsen, sammen ud af dit behov i forhold til levering af mad. Din visitator vil løbende vurdere udviklingen i dit funktionsniveau og i samarbejde med dig afklare hvorvidt der er behov for at foretage en revurdering af dit behov. Som minimum vil foretages en revurdering 1 gang årligt. Du får din mad leveret 1 gang ugentligt. Egenbetaling Bytteadgang Klageadgang Der er egenbetaling for madservice. Taksten for madservice fastsættes af byrådet en gang årligt. Du skal selv have rådighed over køleskab og mikrobølgeovn til brug for opbevaring og tilberedning af maden. Der er ikke bytteadgang på madservice Klage over afgørelsen rettes til Billund Kommune senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Der er vedlagt en klagevejledning til din afgørelse. Senest godkendt af byrådet d.

8

Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Hvem kan få støtte 4 Hvem kan du kontakte?...4 Ansøgning om hjælp 5 Når afgørelsen er truffet..6 Klagemulighed.

Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Hvem kan få støtte 4 Hvem kan du kontakte?...4 Ansøgning om hjælp 5 Når afgørelsen er truffet..6 Klagemulighed. Indholdsfortegnelse....2 Forord...3 Hvem kan få støtte 4 Hvem kan du kontakte?...4 Ansøgning om hjælp 5 Når afgørelsen er truffet..6 Klagemulighed.6 Fleksibilitet i indsatsen..6 Arbejdsmiljø..7 Billund

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune Senest revideret 23.01.2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Emne Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast Forord Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp 2017 Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83. Hvilke behov dækker Hjælp/støtte/rehabilitering til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke selv

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...3 1.0 Lovgrundlag...4 2.0 Formål...4 3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?...4 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...4

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov.

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?...2 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...2 3.2 Klageadgang...2 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Praktisk hjælp?...2

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for personlig hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET 1 Indhold Kære borger... 3 Praktisk støtte og hjælp... 4 Rengøring... 4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Anden praktisk hjælp... 5 Afløsning i hjemmet... 6 Flytning eller aflysning af

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Madservice. Indsatskatalog: Personlig pleje og praktisk hjælp

Madservice. Indsatskatalog: Personlig pleje og praktisk hjælp Indsatskatalog: Personlig pleje og praktisk hjælp Madservice n er: Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at tilberede eller organisere maden på anden vis. Terminalt syge borgere

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...3 1.0 Lovgrundlag...4 2.0 Formål...4 3.0 Hvordan søges om Personlig hjælp og pleje?...4 3.1 Sagsbehandlingstid

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN November 2018 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Indhold Forord Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne har til formål

Indhold Forord Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne har til formål Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om Personlig hjælp og pleje?...2 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...2 3.2 Klageadgang...2 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Rehabilitering Personlig pleje

Rehabilitering Personlig pleje Rehabilitering Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er rehabilitering personlig pleje: Rehabilitering er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode, hvor du i fællesskab med en ergoterapeut

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Rehabilitering og Hjemmehjælp. Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Rehabilitering og Hjemmehjælp. Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Rehabilitering og Hjemmehjælp Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard 0 Forord Formålet med denne kvalitetsstandard er, at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Klippekort. Målet er at styrke livskvaliteten for de svageste ældre, der modtager hjemmepleje.

Klippekort. Målet er at styrke livskvaliteten for de svageste ældre, der modtager hjemmepleje. Indsatskatalog: Personlig pleje og praktisk hjælp Klippekort Vejledende tidsforbrug Varighed/ tidsbegrænsning n er de svageste ældre, der i forvejen modtager støtte/hjælp til personlig pleje og praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Målgruppe Kriterier og omfang Formål Afgørelse Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Forord Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune. Senest revideret og godkendt i Hjørring Byråd

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune. Senest revideret og godkendt i Hjørring Byråd Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Senest revideret og godkendt i Hjørring Byråd 25.04.2018 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kommunal vaskeordning

Kommunal vaskeordning Kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Anretning af mad Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG Information om hjemmehjælp STRUER KOMMUNES ÆLDREPOLITIK Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et selvstændigt liv med

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 1 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, 88 91, 94-95 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Indholdsfortegnelse Hvem kan få et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad er målet med et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Ekstra rengøring i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Indkøb. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Indkøb. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Forslag Tøjvask Kvalitetsstandard 2016

Forslag Tøjvask Kvalitetsstandard 2016 Forslag Tøjvask Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard tøjvask Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for tøjvask i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er tøjvask? 4 Hvem kan få hjælp

Læs mere