BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014"

Transkript

1

2 Side 2 af 19

3 Indholdsfortegnelse Indledning Vedtægtens område Budget og regnskab Forsyningens indtægter Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidrag for boligejendomme m.v Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme m.v Dispensation fra standardtilslutningsbidrag Supplerende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme Tilslutningsbidrag ved frastykning af erhvervsejendom Anden byggemodning Kommunal byggemodning Andre spildevandsanlæg Forsyningens overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg Tilslutning af ejendomme uden for kloakopland Tidligere kendelser om tilslutningsbidrag Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets størrelse Bidragspligtig vandmængde Bidragsfritagelse for vandafledningsbidraget Vandspild ved utætheder på ledningsnettet mv Særbidrag Opkrævning af vandafledningsbidrag, ikrafttræden Vejbidrag Statslige veje Kommunale veje og private fællesveje Bidrag for ejendomme med bundfældningstanke Ændring af tilslutningsret og -pligt Bidragsforhold ved ophævelse af tilslutningsret og pligt Bidragsforhold ved generhvervelse af tilslutningsret og pligt Kontraktligt medlemskab for ejendomme i det åbne land Fælles bestemmelser Ikrafttræden Bilag 1 - Miljøstyrelsens standardkontrakt ved medlemskab af Forsyningen Side 3 af 19

4 Indledning BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer har Jammerbugt Forsyning A/S vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet spildevandsanlægget. Spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg vil i det følgende blive benævnt som Forsyningens spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke. I tilknytning til denne vedtægt kan fastsættes bestemmelser om tekniske forhold (tekniske bestemmelser, herunder regulativ for tømning af bundfældningstanke). Teknik- og Miljøudvalget er bemyndiget til at ændre disse bestemmelser og til at fastsætte yderligere tekniske bestemmelser i takt med udviklingen. Betalingsvedtægten er vedtaget af bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S og godkendt af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Forsyning A/S vil i det følgende blot blive benævnt som Forsyningen. 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg ejet af Forsyningen samt spildevandsanlæg der er kontraktligt tilknyttet Forsyningen, jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 7a. Vedtægten gælder for områder, som til enhver tid er omfattet af en vedtaget spildevandsplan. Forsyningens ledningsnet afsluttes ved skel til den enkelte ejendom. Såfremt Forsyningens ledning er ført over privat ejendom, føres stikledningen til grænsen for ledningens servitutareal på ejendommen. Kloakledninger i offentligt areal, der fungerer som ejendommens interne afløbssystem, er ikke omfattet af Forsyningens anlæg. Ved tilslutning af andre spildevandsanlæg afsluttes Forsyningens ledningsnet ved områdeafgrænsningen. Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, hører under vejanlæg. Alle grundejere indenfor vedtægtsområdet er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 4 pligtige til at tilslutte deres ejendomme til Forsyningens spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed er til stede samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Det er Forsyningen, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. I drænopland er ejendomme med nedsivningsanlæg omfattet af gældende betalingsvedtægt og betragtes som værende tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg. Oplandsgrænserne for drænoplande fremgår af kommunens spildevandsplan. Der er tilslutningspligt i disse områder og der betales tilslutnings-, fastog variabelt bidrag. Side 4 af 19

5 Enkeltliggende ejendomme udenfor vedtægtsområdet kan tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg efter særskilt aftale for så vidt angår afledningen af spildevand, hvorimod regn- og overfladevand skal afledes på egen grund. Vedtægten gælder endvidere for tømning og behandling af slam fra bundfældningstanke, jf. kapitel 4. Vand fra omfangsdræn fra kloakerede bygninger og drænvand fra kirkegårde betragtes almindeligvis også som spildevand, hvorimod andre former for drænvand ikke er omfattet af definitionen. Da drænvand således ikke er omfattet af definitionen af spildevand, skal drænvand ikke tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg. Drænvandet skal i stedet afledes og reguleres ved hjælp af vandløbslovens regler. Der er indgået aftale med Vesthimmerlands Vand A/S om afledning af spildevand fra Aggersund til hovedkloak og renseanlæg under Forsyningen. Vesthimmerlands Vand A/S betaler til Forsyningen i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst/aftale mellem parterne. Ligeledes er indgået aftale med Rose Poultry A/S om drift af virksomhedens renseanlæg beliggende på Attrup Renseanlæg. 2 Budget og regnskab Forsyningen følger Aktieselskabslovens bestemmelser med hensyn til budgetter og regnskaber. Bestyrelsen for Forsyningen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabets udgifter og indtægter. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for Forsyningen i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningens fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor Forsyningen er beliggende. Regnskabet skal hvile i sig selv over en årrække og være inden for rammerne af det prisloft som er fastsat af Forsyningssekretariatet. Regnskabet følger kalenderåret. For den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke i Jammerbugt Kommune føres et selvstændigt regnskab. Dette regnskab skal hvile i sig selv over en årrække. 3 Forsyningens indtægter Forsyningens udgifter dækkes af følgende bidrag: Tilslutningsbidrag Vandaflednings- og fastbidrag Vejejerbidrag Eventuelt særbidrag for høj forurening Bidrag for tømning af bundfældningstanke Vandafledningsbidrag, fast bidrag, vejbidrag og tømningsbidrag er årlige bidrag, der opkræves løbende. 3.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales af følgende ejendomme ved tilslutningsmulighed til Forsyningens spildevandsanlæg: a) Nye ejendomme, der udstykkes i områder, der ikke tidligere har været inddraget under Forsyningens spildevandsanlæg. b) Ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til Forsyningens spildevandsanlæg. Side 5 af 19

6 c) Nye ejendomme, der udstykkes fra ejendomme, hvis de nye parceller efter frastykningen ikke er tilsluttet, men hvor disse ved stikledning frem til skel opnår tilslutningsmulighed til Forsyningens spildevandsanlæg. d) Ved forøgelse af en erhvervsejendoms beregningsgrundlag opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. e) Ved udstykning i dræningskloakerede sommerhusområder. Ejendomme, som tidligere har betalt tilslutningsbidrag, pålignes ikke nyt tilslutningsbidrag i henhold til denne vedtægt, dog bortset fra situationer, som ovenfor nævnte pkt. d. Tilslutningsmulighed foreligger, når der er ført stikledning frem til grundgrænse eller skel. Tilslutningsbidrag betales endvidere af ejendomme i det åbne land, der indgår kontraktligt medlemskab med Forsyningen Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der pr. 1. juli 1997 udgør kr. ekskl. moms for en boligenhed og kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for en erhvervsejendom. Standardbidraget, der pristalsreguleres, fremgår af det til enhver tid gældende takstblad for Forsyningen. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, beregnes tilslutningsbidraget ud fra 60% af standardbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40% af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Taksterne for fast bidrag og tilslutningsbidrag reguleres hvert år efter et reguleringsindeks udarbejdet af Danmarks Statistik baseret på bygge- og anlægsomkostninger Tilslutningsbidrag for boligejendomme m.v. Under boligejendomme hører ejendomme, der alene anvendes til beboelse, samt sommerhuse og tilsvarende ejendomme. Landbrugsejendomme, uden afledning af spildevand/regnvand fra driftsbygninger til Forsyningens spildevandsanlæg, beregnes som boligejendomme. For boligejendomme m.v. fastsættes tilslutningsbidraget til 1 standardbidrag pr. boligenhed. En boligenhed defineres som en én-families bolig med selvstændig køkkenfaciliteter, såsom et parcelhus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelsbolig, sommerhuse, kolonihavehuse eller lignende. Ved etapevis bebyggelse af flere boliger på samme ejendom, opkræves der for alle de planlagte boliger. Alternativt opkræves for et skønnet antal boliger ud fra lokalplanens bestemmelser og en skønnet gennemsnitsstørrelse pr. bolig. En forøgelse af afledningen fra en grund kræver at der indsendes en ansøgning til Forsyningen. Den eksisterende stikledning skal anvendes. Forsyningen kan stille krav til den tilladelige vandmængde, forrensning m.v Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme m.v. Som erhvervsejendom m.v. regnes alle ejendomme, som ikke er indrettet til beboelse alene, såsom industrier, håndværksvirksomheder, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, blandet bolig og erhverv m.fl. Side 6 af 19

7 Endvidere beregnes landbrugsejendomme, der afleder spildevand og eller regnvand til Forsyningens spildevandsanlæg fra driftsbygninger, som erhvervsejendom. For erhvervsejendomme fastsættes tilslutningsbidraget til 1 standardbidrag pr. 800 m 2 påbegyndt grundareal. Ved beliggenhed i landzone beregnes ejendommes tilslutningsbidrag ud fra et tillagt grundareal, beregnet ud fra en bebyggelsesprocent på 25, og 1 standardbidrag pr. 800 m 2 påbegyndt grundareal. Ved beregning medregnes det bebyggede areal af de bygninger, der har afledning af spildevand og eller regnvand til Forsyningens spildevandsanlæg. Ved tilslutning af ubebyggede erhvervsejendomme i landzone fastsættes et bebygget areal efter Forsyningens skøn Dispensation fra standardtilslutningsbidrag Bestyrelsen for Forsyningen kan fastsætte et lavere tilslutningsbidrag i tilfælde, hvor reglerne om standardtilslutningsbidrag vil føre til tilslutningsbidrag, der er helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske afledning. Tilslutningsbidraget kan dog ikke sættes lavere end de faktiske udgifter til detailledningsanlægget. Som eksempler på situationer, hvor dispensationsadgangen kan anvendes, kan nævnes ejendomme med mange boligenheder, f.eks. store etageejendomme, og erhvervsejendomme i byzone med et stort grundareal i forhold til den afledte spildevandsmængde. I disse tilfælde kan det i det konkrete tilfælde være rimeligt, at bestyrelsen fraviger reglerne om standardtilslutningsbidrag, fordi disse ville føre til urimeligt store bidrag set i forhold til den faktiske afledning og de faktiske omkostninger ved en detailkloakering Supplerende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme Ved forøgelse af en ejendoms grundareal i byzone opkræves supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som følger: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes før arealforøgelsen. Det supplerende bidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ikke i forvejen er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Ved udstykning af nye erhvervsejendomme fra en erhvervsejendom, der er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Dette beregnes som forskellen mellem det bidrag, der kan beregnes samlet for de nye ejendomme og stamparcellen efter udstykning og det bidrag, der kan beregnes for de samme grundarealer før udstykning Tilslutningsbidrag ved frastykning af erhvervsejendom Der opkræves ved udstykning fra en erhvervsejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Forsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Side 7 af 19

8 Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er blevet gjort brug af dispensationsadgang, jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for den ejendom, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes Anden byggemodning Ved udstykning og byggemodning kan udstykkeren selvstændigt med Forsyningens godkendelse etablere og betale for detailkloakeringen indenfor det omfattede område, herunder eventuelle fællesarealer, som hører til udstykningen. Forsyningen kan forlange, at detailkloakanlægget dimensioneres og udformes således, at det er forberedt for tilslutning af ovenfor liggende arealer. Udstykkerens merudgifter hertil dækkes af Forsyningen efter særskilt aftale. Anlæg, der tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg, forudsættes som hovedregel overtaget af Forsyning. I forbindelse med tilladelsen til byggemodning træffes der aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Forsyningens overtagelse af anlægget. Ved Forsyningens overtagelse af spildevandsanlægget betaler udstykkeren tilslutningsbidrag for området, beregnet efter de i pkt og anførte regler. Forsyningen yder udstykkeren økonomisk kompensation for spildevandsanlæggets værdi i henhold til aftale herom. Den økonomiske kompensation kan modregnes i tilslutningsbidraget. Inden en byggemodning må påbegyndes, skal Forsyningen godkende et detailprojekt for områdets kloakering. Forsyningen kan forlange, at bygherren stiller økonomisk sikkerhed for kloakbidraget samt entreprenørgaranti som sikkerhed for arbejdets kvalitet. Når Forsyningen etablerer spildevandsanlæg i private byggemodninger kræver Forsyningen garantistillelse uden rettergang (anfordringsgaranti) som økonomisk sikkerhed for kloakbidraget Kommunal byggemodning Kommunal udstykning og byggemodning foretages efter samme bestemmelser, som er gældende ved andre byggemodning, jf. pkt Andre spildevandsanlæg Når flere ejendomme skal tilsluttes et fælles privat spildevandsanlæg, skal der efter spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 3, oprettes et spildevandslaug, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget. Spildevandslauget skal endvidere udarbejde vedtægter for spildevandsanlægget, der bl.a. skal indeholde en udgiftsfordeling på de berørte ejendomme. De endelige vedtægter tinglyses på de tilsluttede ejendomme. Side 8 af 19

9 Forsyningens overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Forsyningen skal overtage andre spildevandsanlæg. Hvis spildevandsanlægget ikke er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, skal de berørte ejendomme betale tilslutningsbidrag i henhold til nærværende vedtægt. Hvis spildevandsanlægget er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, opkræves ikke tilslutningsbidrag. Efter overtagelsen betales vandafledningsbidrag og fast bidrag efter vedtægtens regler. Forsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, hvis anlæggets stand tilskriver det. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden Tilslutning af ejendomme uden for kloakopland Enkeltliggende ejendomme uden for spildevandsplanens opland kan af Forsyningen tilsluttes efter særskilt aftale. Ejendommen betaler tilslutningsbidrag efter vedtægtens regler, dog mindst svarende til Forsyningens omkostninger ved tilslutningen. Efter tilslutning er ejendommen pligtig til at betale fast bidrag og vandafledningsbidrag i henhold til vedtægtens bestemmelser Tidligere kendelser om tilslutningsbidrag Tidligere kendelsers bestemmelser vedrørende hvilende bidrag (f. eks. indtil bebyggelse kan finde sted) bortfalder generelt og erstattes af bestemmelserne i nærværende betalingsvedtægt. Ved bebyggelse af de ved vedtægtens ikrafttræden ubebyggede ejendomme, som i henhold til tidligere kendelse har betalt tilslutningsbidrag, betragtes det tidligere betalte bidrag som fuldt bidrag efter nærværende vedtægt. Hvilende bidrag, der af kommunen skriftligt er meddelt og pålignet lodsejerne, vil dog blive respekteret, såfremt forudsætningerne for bidraget ikke senere er forandret Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder både for bebyggede og ubebyggede ejendomme til kontant betaling, når der: a) foreligger tilslutningsmulighed til kloak b) når udstykning er approprieret i dræningskloakerede sommerhusområder Forfaldstidspunktet for ejendomme i det åbne land, der kontraktligt er tilknyttet Forsyningen, fremgår af kapitel 6, pkt. b. 3.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der omfattes af vedtægten og er fysisk tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, skal betale årligt vandafledningsbidrag, der er opdelt i en fast og variabel del. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Forsyningens spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledning af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tilledes Forsyningens spildevandsanlæg. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om permanent tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg, men hvor der sker tilslutning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Side 9 af 19

10 Ved tilledning af filterskyllevand, kølevand og tilsvarende til Forsyningens spildevandsanlæg er disse vandmængder principielt bidragspligtige. Der henvises dog til afsnit om bidragsnedsættelse. For afledning af tag- og overfladevand og vand fra omfangsdræn skal der ikke betales vandafledningsbidrag. Ejendomme i det åbne land, som efter kapitel 6 er kontraktligt tilknyttet Forsyningen, betaler ligeledes vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets størrelse Den faste del af bidraget opkræves pr. kloakstikledning frem til en ejendoms grundgrænse, dog ikke for stikledninger, hvortil der kun er tilsluttet tag- og overfladevand. Det faste bidrag må ikke overstige 500 kr. inkl. moms, gældende for år Bidraget reguleres hvert år pr. 1. januar efter reguleringsindeks udarbejdet af Danmarks Statistik baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes som en takst pr. m 3 målt vandforbrug, dog med efterfølgende nærmere bestemmelser, jf. pkt Taksten fastsættes af bestyrelsen én gang årligt på grundlag af Forsyningens budget, og taksternes størrelse fremgår af et takstblad. Takstbladet godkendes af Kommunalbestyrelsen. Den 6. september 2013 trådte bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget i kraft. Med bekendtgørelsen er der indført en trappebetalingsmodel for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug, der er større end 500 m3. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (trin 1), vandforbrug på over 500 m3 og til og med m3 (trin 2) samt vandforbrug på over m3 (trin 3). Det er alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale efter trin 1. Forsyningen fastsætter én gang årligt en kubikmetertakst for hvert af de 3 trin. De trinopdelte kubikmetertakster er fastsat således, at kubikmetertaksten for trin 2 og trin 3 i 2018 er henholdsvis 20% og 60% lavere end kubikmetertaksten for trin 1. Den trinopdelte kubikmetertakst indfases over perioden Indfasning gennemføres ved at kubikmetertaksten for trin 2 og trin 3 reduceres med følgende procentdel i forhold til kubikmetertaksten for trin 1: År Trin 2 Trin % 12 % % 24 % % 36 % % 48 % % 60 % Ejere af ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal ansøge om, at trappemodellen skal anvendes i forbindelse med afregningen af det variable vandafledningsbidrag. Ansøgningen er en forudsætning for, at trappemodellen kan anvendes i forbindelse med forbrugsafregningen. I forbindelse med ansøgningen er ejerne selv ansvarlig for indberetningen af oplysninger til Naturstyrelsen i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor. Eksempel på beregningen af variabelt vandafledningsbidrag: Side 10 af 19

11 En ejendom med et årligt vandforbrug på m3 betaler for de første 500 m3 den højeste takst (trin 1), for de næste m3 betales den mellemste takst (trin 2) og for de resterende m3 betales den laveste takst (trin 3). Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvor der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår (blandet anvendelse), beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for så vidt angår den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har angivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af det variable vandafledningsbidrag afregnes efter den højeste kubikmetertakst det vil sige trin Bidragspligtig vandmængde For boligenheder (enkeltvis eller samlet bebyggelse) samt erhvervsejendomme, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidrag efter det målte vandforbrug. For boligenheder, hvor der ikke afregnes efter vandmåler, fastsættes vandafledningsbidrag efter vandforbrug på 170 m 3 pr. år pr. boligenhed. Bidrag kan afregnes efter måler uden krav herom. I disse tilfælde betales vandafledningsbidrag efter førstkommende 1. oktober, efter Forsyningen skriftligt har godkendt den installerede vandmåler. Forsyningen skal have adgang til målerinstallationen. For erhvervsejendomme, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter et af Forsyningen skønnet vandforbrug. Efter særskilt aftale med Forsyningen kan vandafledningsbidraget afregnes efter målt spildevandsafledning. Forsyningen kan ved indgåelse af privatretlige aftaler benytte vandmålere under private vandværker som afregningsgrundlag. Ejendomme der forsynes med vand fra egen vandindvinding og som skønnes at have et forbrug større end 170 m 3 årligt, kan pålægges pligt til at lade det indvundne eller aftappede vand passere en måler og til at lade denne måler aflæse Bidragsfritagelse for vandafledningsbidraget Virksomheder, hvor en del af vandforbruget medgår i virksomhedens produktion eller af anden grund ikke tilledes Forsyningens spildevandsanlæg, kan efter forudgående ansøgning herom til Forsyningen få bidragsfritagelse for denne vandmængde. Forsyningen kan stille krav om, at der på ejendommens bekostning opsættes bimåler, eller at der på anden måde skaffes dokumentation for størrelsen af vandmængden. Bestyrelsen kan efter en konkret vurdering nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand, såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for Forsyningen end tilledning af almindeligt spildevand og når miljømæssige hensyn taler herfor. For at opnå bidragsfritagelse eller nedsættelse skal grundejeren fremsende skriftlig ansøgning med fyldestgørende oplysninger, endvidere skal bimåleren være omfattet af det pågældende vandværks kontrolordning Vandspild ved utætheder på ledningsnettet mv. Opstår der utætheder eller andre fejl ved en vandmåler eller sker der vandspild ved f.eks. ledningsbrud, er grundejeren pligtig til uopholdeligt at give Forsyningen meddelelse herom. Vandforbruget vil i så fald Side 11 af 19

12 blive fastsat efter Forsyningens skøn på grundlag af de seneste års vandforbrug. Der kan udelukkende gives fritagelse for vandafledningsbidrag, såfremt vandspildet ikke kan tilskrives ejeren som forsætlig eller groft uagtsomt Særbidrag Forbrugere (virksomheder m.v.), hvis afløbsvand har en forurening større end mg COD pr. liter og/eller 160 mg N pr. liter, skal ud over vandafledningsbidrag V pålægges et særbidrag S pr. m 3. Særbidraget udregnes efter følgende formel: S = V x F F = 0,5 x (COD )/ ,5 x (N + 160)/320 1 Hvert af de to første led i formlen sættes beregningsmæssigt til mindst 0,5. Bidrag for høj forurening kræver løbende undersøgelse af visse virksomheders afløbsvand. Udgifter forbundet hermed føres som en driftsudgift på Forsyningens regnskab. Virksomhederne skal for egen regning på Forsyningens forlangende etablere afløbsledninger og prøvetagningsbrønde i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til prøveudtagning. I særlige tilfælde kan forlanges indrettet måleoverfald i nævnte brønde. Prøveudtagningsbrøndens udformning aftales nærmere med Forsyningen. Miljøfremmede stoffer og tungmetaller, som adskiller spildevandet fra almindeligt husspildevand, skal som udgangspunkt fjernes ved forrensning inden udledning til Forsyningens spildevandsanlæg. Såfremt der alligevel sker en udledning af sådanne stoffer og udledningstilladelsen overskrides, kan Forsyningen opkræve særbidrag til dækning af investeringer og omkostninger herfor. Opkrævningen vil ske på baggrund af en ingeniørmæssig beregning af de øgede omkostninger til rensningen og evt. bortskaffelse af slam. Virksomheder der opkræves for særbidrag pålægges et administrationsbidrag der bland andet dækker udgifter til analyser og administation. Skader, der måtte opstå på Forsyningens spildevandsanlæg som følge af tilledning af skadelige stoffer, skal erstattes af ejeren af den ejendom eller virksomhed, hvorfra udledning af disse stoffer er konstateret. Opkrævning af særbidrag foretages fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Der opkræves aconto bidrag på baggrund af tidligere års målte vandforbrug, med en efterfølgende regulering i henhold til faktisk afledt vandmængde og forurening det pågældende år. For nye virksomheder opkræves første aconto bidrag ud fra forventet afledning i henhold til ansøgningen om tilslutningstilladelse til Forsyningens spildevandsanlæg Opkrævning af vandafledningsbidrag, ikrafttræden Vandafledningsbidrag og særbidrag opkræves fra det tidspunkt, hvor kloakanlægget kan tages i brug af ejendommen. Side 12 af 19

13 3.3 Vejbidrag Som betaling for afledning af overfladevand fra veje til Forsyningens spildevandsanlæg ydes der bidrag fra følgende typer vejarealer: a. Statslige veje b. Kommunale og private fællesveje Statslige veje For statslige vejarealer, der afvandes til Forsyningens spildevandsanlæg, betales der i henhold Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 2a stk. 10 et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde på 0,12 m 3 pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsanlægget, og ud fra den under pkt fastsatte takst. Der betales alene den variable del af vandafledningsbidraget efter trin Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet kommunalt bidrag på højst 8 % af de hvert år faktisk afholdte anlægsomkostninger til kloakledningsanlæggene. Til kloakledningsanlæggene henhører udgifter til selve kloakledningsanlæggene samt udgifter til etablering af pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 4 Bidrag for ejendomme med bundfældningstanke Ejendomme med bundfældningstanke, er omfattet af Jammerbugt Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke og skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af Forsyningen på grundlag af et budget for det pågældende år. Bidragets størrelse skal svare til omkostningerne ved modtagelse og behandling af slam samt administration i forbindelse hermed. Bidragenes størrelse fremgår af takstbladet. For ejendomme beliggende i Forsyningens drænopland er prisen for tømning og behandling af slam fra bundfældningstanke inkluderet i vandafledningsbidraget. Aftømning af spildevand og slam må ikke ske til Forsyningens spildevandsanlæg uden forud indhentet tilladelse og anvisningssted. 5 Ændring af tilslutningsret og -pligt Kommunalbestyrelsen kan efter vurdering af miljømæssige og tekniske forhold og økonomisk betydning for Forsyningen give tilladelse til, at en ejendom, der er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, får ophævet sin tilslutningsret og pligt helt eller delvist og dermed udtræde helt eller delvis af kloakoplandet. Sager om udtræden af kloakfællesskabet behandles efter bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Bekendtgørelse nr af ). Reglerne om udtræden er især aktuelle i forbindelse med områder, hvor regnvandet frakobles med henblik på nedsivning eller i forbindelse med spildevand fra virksomheder, hvor rensning og afledning kan gennemføres mest hensigtsmæssigt af virksomheden selv. Forsyningen kan give tilladelse til, at en ejendom generhverver sin tilslutningsret og pligt. Side 13 af 19

14 5.1 Bidragsforhold ved ophævelse af tilslutningsret og pligt Hvis der i forbindelse med kommunens spildevandsplan udpeges oplande, hvor Forsyningen er indstillet på at ophæve tilslutningsret og pligt, og der kan indgås aftale herom med grundejerne indenfor de pågældende oplande, kan Forsyningen foretage tilbagebetaling af et beløb ved ophævelse af en ejendoms tilslutningsret og pligt til Forsyningens spildevandsanlæg. Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det tilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes. Ejendomme, der alene udtræder for tag- og overfladevand, kan maksimalt få tilbagebetalt 40% af det tilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes for både overfladevand og spildevand. Tilbagebetalingen er betinget af etablering af alternativ bortskaffelse. Hvis Forsyningen har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en ejendoms spildevand og disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Forsyningen kræve økonomisk kompensation ved ejendommens udtræden. Forsyningen kan fastsætte en frist for accept af tilbud om tilbagebetaling. Forsyningen kan fastsætte nærmere regler angående bidragsforhold ved ophævelse af tilslutningsret og pligt. 5.2 Bidragsforhold ved generhvervelse af tilslutningsret og pligt En ejendom, der generhverver tilslutningsret og pligt til Forsyningens spildevandsanlæg, pålignes tilslutningsbidrag i henhold til pkt Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de af Forsyningen afholdte omkostninger i forbindelse med gentilslutningen. Tilslutningsbidraget skal dog mindst udgøre det beløb, som ejendommen eventuelt måtte have fået tilbagebetalt ved frakobling fra Forsyningens spildevandsanlæg, indeksreguleret som gældende for standardtilslutningsbidrag, jf. pkt Kontraktligt medlemskab for ejendomme i det åbne land Ejendomme i det åbne land, for hvilke kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30 stk. 4 har udstedt påbud om forbedret rensning, kan opnå kontraktligt medlemskab af Forsyningen. Sommerhuse har ikke mulighed for at opnå kontraktligt medlemskab. Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører kun enkeltejendomsanlæg hos helårsejendomme og tilsvarende ejendomme, herunder stuehuse ved landbrugsejendomme. Tilbuddet vil ikke omfatte afledning af regnvand. a. Udførelse, drift og vedligeholdelse Forsyningen forestår udførelsen af selve anlægget og afholder omkostningerne hertil. Ved anlægget forstås selve renseløsningen herunder nedsivningsanlæg samt eventuelle ledninger fra bundfældningstank og frem til den valgte renseløsning. Grundejeren forestår udførelsen af ledninger, eventuelle bundfældningstanke m.v. og afholder omkostningerne hertil. Ønsker grundejeren et mere omkostningskrævende anlæg end det af kommunalbestyrelsen påbudte, må ejeren selv bekoste differencen. Side 14 af 19

15 Forsyningen forestår drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder omkostningerne hertil. Grundejeren leverer og betaler elektricitet og vand til anlæggets drift og forestår vedligeholdelse af ledninger og pumper frem til bundfældningstank. Forsyningen foretager tømning af bundfældningstank og spuling af evt. drænledninger. Grundejeren er forpligtiget til at anvende samt tilse anlægget efter Forsyningens instrukser. Grundejeren er ansvarlig for omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes side. Grundejeren er forpligtet til at holde anlægget forsikret. Grundejeren er forpligtet til at give Forsyningen eller den som Forsyningen måtte antage hertil adgang til ejendommen i fornødent omfang. b. Betaling Grundejeren betaler tilslutningsbidrag, beregnet i henhold til pkt Tilslutningsbidrag forfalder til kontant betaling ved kontraktens indgåelse. Ejendommen opkræves vandafledningsbidrag i henhold til pkt. 3.2 fra anlæggets ibrugtagning. c. Ejerforhold m.v. Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen og tilhører dermed ejeren af ejendommen. Ved etablering af anden spildevandsløsning, hvor anlægget ikke benyttes, fjerner Forsyningen vederlagsfrit anlægget, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til Forsyningen. Et efterfølgende nyt påbud om forbedret spildevandsrensning følges op af et tilbud om kontraktligt medlemskab, som indbefatter betaling af et nyt tilslutningsbidrag. Kontrakten tinglyses af Forsyningen på ejendommen. d. Kontrakt Den indgåede kontrakt er uopsigelig fra Forsyningens side, bortset fra tilfælde, hvor ejendommens spildevandsløsning ændres eller hvor lovgrundlaget ændres. Fra grundejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal grundejeren til Forsyningen tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget og som ved opsigelsen ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlægget er taget i brug. Det betalte tilslutningsbidrag tilbagebetales ikke. Forsyningen kan fastsætte nærmere vilkår for kontraktligt medlemskab, herunder udarbejde en standardkontrakt. 7 Fælles bestemmelser Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Alle omkostninger til udførelse og drift af ekstra stikledning og omlægning af stikledning, der alene udføres efter grundejerens ønske, betales af grundejeren. I tilfælde, hvor bygninger er opført på lejet grund, påhviler tilslutningsbidrag ejeren af grundarealet, hvorimod vandafledningsbidrag kan opkræves af ejerne af bygningerne på lejet areal. Side 15 af 19

16 I tilfælde, hvor ejer af en grund med tilhørende bygninger udlejer bygningerne, pålignes grundejeren såvel tilslutningsbidrag som vandafledningsbidrag. Forholdet mellem ejer og lejer er Forsyningen uvedkommende. Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges rykkergebyr og renter efter National bankens udlånsrente jf. renteloven. Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vil i mangel af rettidig betaling blive inddrevet af SKAT. Forsyningen kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Forsyningen er berettiget til at fortolke denne vedtægts bestemmelser i spørgsmål, som ikke direkte kan afklares efter vedtægtens bestemmelser. Forsyningens afgørelser og vedtagelser efter bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 8 Ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014 og samtidig ophæves tidligere gældende betalingsvedtægter for Jammerbugt Forsyning A/S. Vedtaget i bestyrelse den 2. december Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. december Side 16 af 19

17 Bilag 1 - Miljøstyrelsens standardkontrakt ved medlemskab af Forsyningen Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. mellem Jammerbugt Forsyning A/S (herefter: "Forsyningen") og ejeren/ejerne, (navn(e)) (herefter: "Ejeren") af ejendommen (adresse og matrikel nr.) (herefter: "ejendommen") om Ejerens medlemskab af Forsyningen, der skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning på ejendommen (herefter "anlægget"), der opfylder kommunens påbud af (dato) om forbedret rensning af spildevandet. Anlæggets udførelse, drift og vedligeholdelse 1. Forsyningen er forpligtet til at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget, således at det opfylder kravene til rensning i det af kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4, udstedte påbud. Udførelse 2. Forsyningen forestår såvel udførelsen af selve anlægget som af eventuelle nødvendige forundersøgelser på ejendommen. 3. Ejeren udfører og vedligeholder for egen regning ledninger frem til renseløsningen, hvis bundfældningstank ikke er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget. Hvis bundfældningstank er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget, udfører og vedligeholder Ejeren for egen regning ledninger frem til bundfældningstank/tanke. Hvis anvendelse af pumpe må anses for at være en integreret del af den lokale renseløsning forestår Forsyningen etableringen af pumpen, i andre tilfælde forestår Ejeren etableringen af pumpen. Forsyningen udfører selve tilkoblingen til anlægget, såfremt de fornødne ledninger m.v. efter Forsyningens instrukser er lagt senest 30 dage efter, at Forsyningen har anmodet Ejeren herom. Drift 4. Forsyningen forestår anlæggets drift, herunder eftersyn af anlægget og tømning af slam fra anlægget samt fra eventuelle tilhørende bundfældningstank/ tanke. 5. Ejeren er forpligtet til at tilse anlægget efter Forsyningens instrukser samt til omgående at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på anlægget til Forsyningen. 6. Ejeren er endvidere forpligtet til at følge Forsyningens instrukser om anlæggets anvendelse - herunder om tilledning af spildevand m.v. - samt til uden vederlag at levere elektricitet og vand til anlæggets drift. Side 17 af 19

18 Vedligeholdelse 7. Forsyningen forestår den almindelige vedligeholdelse af anlægget samt tillige af koblingen mellem anlægget og de af Ejeren lagte ledninger, såfremt denne kobling er udført af Forsyningen efter Forsyningen er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand i enhver henseende, herunder til at forestå ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlæggets evne til at rense spildevandet. Ansvarsforhold 9. Forsyningen kan kræve, at ejeren dækker omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Ejeren, dennes husstands eller dennes ansattes side. Herunder skal udgifterne ved driftssvigt forårsaget af Ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes uagtsomme eller forsætlige adfærd afholdes af Ejeren. 10. Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med et eventuelt udslip eller anden forurening, der hidrører fra anlægget, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Forsikring 11. Anlægget skal være forsikret mod brand og hærværk. Anlægget skal endvidere omfattes af øvrige forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren holder til enhver tid Forsyningen orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren accepterer, at Forsyningen hos de pågældende forsikringsselskaber får noteret en deklaration om, at anlægget er udført på ejendommen, at forsikringen ikke kan opsiges uden, at Forsyningen får meddelelse herom, at Forsyningen er berettiget til at anmelde skader på anlægget over for selskabet samt at forsikringsbeløb vedrørende skader på anlægget alene kan udbetales til Forsyningen, idet Forsyningen udbedrer skaden i henhold til denne kontrakts bestemmelser. Eventuelle præmieforhøjelser i denne forbindelse er Forsyningen uvedkommende. Adgangsforhold 12. Ejeren er forpligtet til at lade Forsyningen forestå udførelse, drift og vedligeholdelse i henhold til denne kontrakts bestemmelser, herunder til at give Forsyningen - eller den som Forsyningen måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang. Betaling 13. Ejeren betaler standardtilslutningsbidrag ved denne kontrakts underskrivelse samt vandafledningsbidrag fra anlæggets ibrugtagning svarende til ejendomme, der er tilsluttet til Forsyningens spildevandsanlæg, jf. de herom til enhver tid gældende regler, p. t. i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 2-4. Ejerforhold 14. Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen, jf. tinglysningslovens 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over anlægget. Kontraktens ophør 15. Hvis ejendommen senere kloakeres, således at anlægget mister sin værdi for ejendommen, fjerner Forsyningen vederlagsfrit anlægget fra ejendommen, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til Forsyningen. I givet fald ophører denne kontrakt. Ved fjernelse af anlægget kan Forsyningen dog efterlade nedsivningsrør og lignende nedgravede dele af anlægget, der kun vanskeligt lader sig fjerne fra ejendommen. Såfremt anlægget efter Forsyningens skøn kan anvendes i forbindelse med Forsyningens spildevandsanlæg, fjernes anlægget ikke, men indgår som led i kloakeringen af ejendommen. Pumper og bundfældningstanke, der tidligere har været drevet og vedligeholdt af Ejeren, men som ved kloakeringen forbliver i funktion, drives og vedligeholdes efter tilslutningen til Forsyningens spildevandsanlæg af Forsyningen efter lovens almindelige regler herom. Ved overtagelse af pumper m.v. finder lovgivningens almindelige regler om overtagelse af private anlæg anvendelse. Side 18 af 19

19 16. Denne kontrakt er, bortset fra den i 15 beskrevne situation, uopsigelig fra Forsyningens side. Såfremt hjemmelsgrundlaget for kontraktens indgåelse i 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber bliver ophævet uden at blive erstattet af tilsvarende bestemmelser andetsteds i lovgivningen, ophører kontrakten ved ophævelseslovens ikrafttrædelse. Fra Ejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal Ejeren til Forsyningen tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlæggets ibrugtagning. Tinglysning 17. Denne kontrakt tinglyses af Forsyningen på ejendommen, således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen. 18. Såfremt kontrakten ophører, foranlediger Forsyningen kontrakten aflyst. den (dato) den (dato) Forsyningen Ejeren den (dato) Medejer Side 19 af 19

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Kloakforsyningen Denne kontrakts ordlyd gælder for ejendomme der accepterer tilbuddet om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder for ejendomme der efter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere