1. december Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. december Sagsnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 1. december 2017 Forretningsgang for håndtering af indberetning af og opfølgning på magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). Sagsnr Dokumentnr Forretningsgangen er siden ændringer i september og november 2016 opdateret med præcisering af arbejdsgange som følge af projekt vedr. magtanvendelse Dertil er det indskrevet, hvordan Borgercenter Hjemmepleje forholder sig, når der er behov for at udøve magtanvendelse overfor deres borgere, der bor i eget hjem. Indholdsfortegnelse: 1. Formål Tilbud omfattet af forretningsgangen Hvordan indberetter tilbuddene magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? Ansøgning om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse Særligt om domfældte i botilbud efter Afgørelse og oplysning om klageadgang Hvortil indberetter tilbuddene magtanvendelser - de forskellige aktører Centret, som har driftsansvaret for tilbuddet Særligt for tilbud uden for centerfællesskaber Myndighed i borgercentrene (borgerens handlekommune) Socialtilsynet Stabene i borgercentrene Særligt for dagtilbud og private dagtilbud, beliggende i KK BCH/BCV-stabenes understøttende funktion Center for Politiks rolle Opfølgning og læring Statistik om magtanvendelser... 15

2 1. Formål Denne forretningsgang beskriver Socialforvaltningens procedurer på henholdsvis tilbuds- og myndighedsområdet i forhold til at indberette og følge op på magtanvendelse og andre indgreb i borgernes selvbestemmelsesret efter serviceloven 1 og magtbekendtgørelsen 2 samt andre tilfælde af magtanvendelse, der ikke er beskrevet i serviceloven (nødret og nødværge). Forretningsgangen er gældende fra 1. december 2017 og erstatter tidligere udsendte forretningsgange om indberetning af magtanvendelse, senest forretningsgang udsendt november Forretningsgangen er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Politik (CfP), Stabene i borgercentrene og de relevante myndighedsenheder i borgercentrene i Københavns Kommune. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen De tilbud, der er omfattet af reglerne om registrering og indberetning af magtanvendelse, er tilbud for borgere, der har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne 3, og som: modtager personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand i eget hjem efter modtager et tilbud efter servicelovens 101 om behandling af stofmisbrug. modtager et tilbud efter servicelovens 103/104 om beskyttet beskæftigelse og samværstilbud. bor i et botilbud efter servicelovens 107/108 eller 109/110 1 Servicelovens , 136 og 137 e-m 2 Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 3 Er i medfør af 124 a omfattet af reglerne om magtanvendelse m.v. i servicelovens kapitel 24 i de tilfælde, hvor borgeren ikke samtykker i den foranstaltning, der tænkes iværksat efter bestemmelserne i Der skal foreligge den fornødne faglige dokumentation for den pågældendes psykiske funktionsnedsættelse samt for, at denne funktionsnedsættelse forhindrer borgeren i selvstændigt af varetage egne interesser via myndigheds udredning af borgerens støttebehov. 4 Dette omfatter borgere, der modtager hjælp fra Borgercenter Hjemmepleje i eget hjem Side 2 af 15

3 modtager et tilbud efter servicelovens 84, stk. 2, om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje bor i et tilbud eller egen bolig, hvor hjælpen i et væsentligt omfang er støtte efter servicelovens 85 bor på et tilbud i eller udenfor KK på en plads, som er købt af myndighedscentret Forretningsgangen gælder desuden for tilbud efter servicelovens 101, 101 a, 109 og 110, der har borgere, der ikke har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, men hvor der anvendes magt, nødværge og nødret, som ikke er beskrevet i serviceloven. 3. Hvordan indberetter tilbuddene magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? I hvert enkelt tilfælde, hvor medarbejdere på et tilbud udfører en magtanvendelse eller andet indgreb i borgerens selvbestemmelsesret, skal der ske en registrering og indberetning af magtanvendelsen. Ved indgrebet træffer medarbejderen en afgørelse om anvendelse af magt overfor borgeren. Indberetning af magtanvendelse skal ske elektronisk i de skemaer, der er udarbejdet af Socialstyrelsen indenfor de angivne frister, der fremgår af de enkelte skemaer. Dette kan ske direkte fra borgerens journal i CSC Social for Københavns Kommunes egne tilbud 5. Medarbejderens nærmeste leder / tilbudsleder vurderer og angiver på hver enkelt indberetning om indgrebet er i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer samt tilbuddets pædagogiske metoder, tilgange og handleanvisninger. Tilbudslederen sender indberetningen til vurdering i det center, det hører under, jf. punkt 4.1. Andre tilfælde af magtanvendelse, der ikke er beskrevet i serviceloven, herunder fx nødret og nødværge, skal tillige indberettes i skema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse Tilbuddet skal sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse når det gælder magtanvendelse efter servicelovens 125, 126a, 127 og 128. Ansøgningen sendes elektronisk til behandling hos borgerens handlekommune. I Københavns Kommune behandler 5 Dette gælder også for Borgercenter Hjemmepleje, hvor ledelsen skal foretage en konkret vurdering af magtanvendelsen jf. kapitel 4.1. Side 3 af 15

4 myndighed i det relevante borgercenter ansøgningen. Dette kan ske direkte fra borgerens journal i CSC Social for Københavns kommunes egne tilbud. Borgerens handlekommune træffer en afgørelse og sender den til borgeren og kopi til det tilbud, der har søgt. Godkendelsen følger borgeren, dvs. er der givet tilladelse til brug af blød stofsele, kan den bruges både af bo- og dagtilbud. Særligt for Borgercenter Hjemmepleje: I tilfælde hvor der er behov for at bruge magtanvendelse, herunder ansøge om forhåndsgodkendelse, skal Borgercenter Hjemmepleje sikre, at borgeren indvisiteres i Borgercenter Voksne eller i Borgercenter Handicap. Det skyldes, at der skal udarbejdes en handleplan efter 136, jf Handleplan udarbejdes af en sagsbehandler Særligt om domfældte i botilbud efter 108 Enhver magtanvendelse efter 137g 137j overfor domfældte personer med udviklingshæmning, der i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse er anbragt i en boform efter 108, skal registreres og indberettes efter samme procedure som for andre magtanvendelser Afgørelse og oplysning om klageadgang Når en medarbejder på et tilbud udfører en magtanvendelse eller andet indgreb i borgerens selvbestemmelsesret, træffer medarbejderen i forvaltningsretlig forstand en afgørelse om anvendelse af magt overfor borgeren, jf. ovenfor om registrering og indberetning af magtanvendelsen. Borgeren skal orienteres om adgangen til at klage over afgørelsen (anvendelsen af magt). Borgeren / den pårørende skal som udgangspunkt have en klagevejledning, hver gang der sker (afgørelse om) magtanvendelse, fx akut fastholdelse. Tilbuddet skal udarbejde en lokal procedure for, hvordan borgeren / den pårørende orienteres og gives klagevejledning i tilfælde af brug af magtanvendelse. 6 Hvis lederen eller dennes stedfortræder på grund af uopsættelighed træffer en foreløbig afgørelse om indgrebet skal afgørelsen snarest muligt indsendes til handlekommunen til godkendelse. Der vil blive udarbejdet en vejledning om dette. Der henvises til Socialstyrelsens Håndbog om indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende Side 4 af 15

5 Udgangspunktet er altid, at tilbuddet hurtigst muligt udleverer et informationsbrev til borgeren om, at der er foretaget en magtanvendelse. Der henvises til den brevskabelon, der ligger på borgercentrenes lokale Intra under magtanvendelse. Brevet udleveres dog først efter, at centeret har vurderet magtanvendelsen og givet tilbuddet en tilbagemelding på denne. Der kan være tilfælde, fx på handicapområdet, hvor tilbuddet på baggrund af målgruppen/den enkelte borgers funktionsevne vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at udlevere et informationsbrev. Det bør sikres, at borgeren eller pårørende på anden måde informeres om klagemulighed i forbindelse med en magtanvendelse. Formidling af viden om regler for magtanvendelse, herunder adgangen til at klage, kan desuden ske ved udlevering af informationsmateriale i forbindelse med indflytning / handleplansmøder mv. Tilbuddet kan aftale med de pårørende, hvordan orienteringen om magtanvendelse og klagevejledningen skal ske. Aftaler om dette skal dokumenteres i borgerens journal. Såfremt indberetningen af magtanvendelsen udleveres til borger/- pårørende/værge, skal det sikres, at der ikke fremgår personfølsomme oplysninger om andre beboere / borgere, eller oplysninger der kan identificere andre borgere. Medarbejdernavne / -initialer skal ikke fjernes fra materialet før udlevering, da dette ikke er en personfølsom oplysning efter reglerne om aktindsigt 7. Klageinstans og klagefrist En afgørelse om magtanvendelse kan påklages til Ankestyrelsen 8 Det gælder både forhåndsgodkendelser og afgørelser om akut fastholdelse. Hvis den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage, kan en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, klage over kommunalbestyrelsens beslutning. Klagefristen er inden fire uger fra afgørelsen er meddelt borgeren/- klageren. Der er ingen formkrav til klagen. Klagen kan indgives både mundtligt og skriftligt. Klage over afgørelser om forhåndsgodkendelse sker for en københavnsk borger til den relevante myndighedsenhed i 7 Om undtagelse af medarbejdernavne fra aktindsigt, henvises til den kommende Politik om politianmeldelse ved begrundet mistanke om strafbare handlinger, herunder vold og trusler om vold mod ansatte. Politikken kommer til at ligge under Arbejdsmiljø på SOFs Intra. 8 Ifølge servicelovens 133. Der er dog en særlig procedure ved afgørelser om flytning efter 129, som påklages til Statsforvaltningen. Side 5 af 15

6 Københavns Kommune, og for en borger fra en anden kommune, til dennes handlekommune. Klage over en magtanvendelse, der er udført på et af forvaltningens egne tilbud, skal sendes til staben i det relevante borgercenter. Staben behandler klagen og videresender til Ankestyrelsen. Se nærmere under 4.5. Afgørelser om magtanvendelse i forbindelse med nødret eller nødværge kan ikke påklages til Ankestyrelsen. Det er domstolene, der afgør, om magtanvendelse i disse tilfælde har været berettiget. Hvis borgeren er utilfreds med, at der er anvendt nødværge eller nødret, kan borgeren klage ved at indgive anmeldelse til politiet, jf. straffelovens 742. Borgerens kontaktperson bør hjælpe med dette, hvis borgeren beder om det. 4. Hvortil indberetter tilbuddene magtanvendelser - de forskellige aktører Indberetning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal sendes elektronisk (med sikker mail) til nedenstående instanser, se illustrationen. Bemærk, at tilbuddet skal sende indberetningen til centerfællesskabet, som skal videresende indberetningen til de pågældende instanser. Har borgeren en udenbys handlekommune, er det denne kommune, der er borgerens handlekommune (se illustrationen herunder), og som indberetningen skal sendes til, uanset om der er tale om magtanvendelse efter serviceloven eller om nødværge/nødret. Nedenfor er beskrevet, hvilke opgaver henholdsvis centerfællesskabet, borgerens handlekommune, Socialtilsynet og stabene i borgercentrene 9 varetager i forhold til indberetninger om magtanvendelse og opfølgningen på disse. OBS: særlige regler for kommunale tilbud efter 103 og se nedenfor under Centret, som har driftsansvaret for tilbuddet Bemærk, at tilbuddet først sender indberetningen til det center, som tilbuddet er knyttet til, før centret sender indberetningen videre til de 9 I Borgercenter Hjemmepleje er det staben i Borgercenter Hjemmepleje, der vurderer om magtanvendelsen giver anledning til nogle behov for ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet i tilbuddet, så anvendelsen af magt reduceres mest muligt i forhold til personalets kompetencer. Side 6 af 15

7 forskellige instanser og har den primære kontakt til disse, herunder Socialtilsynet. Centret 10 skal forinden som driftsherre vurdere, om magtanvendelsesforløbet i indberetningen giver anledning til ændringer på tilbuddet og notere evt. bemærkninger i skemaet, hvorefter det sendes til de øvrige instanser. Centret har det primære ansvar for at vurdere om magtanvendelsen har været berettiget og om indberetningen er forståelig og fyldestgørende. Centeret skal melde tilbage til tilbuddet for hver enkelt indberetning. Hvis der er behov for rådgivning i forbindelse med vurdering af en indberetning kan centret henvende sig til staben i det relevante borgercenter, jf. punkt 4.5. Det forudsættes, at det enkelte center har et samlet overblik over magtanvendelse, praksis og om lovgivningen overholdes, for centerets tilbud. Centret skal desuden sikre læring på tværs af tilbuddene i centret. Ændringer i driften kan fx være undervisning eller initiativer, der kan medvirke til at udvikle de pædagogiske metoder, ændringer af fysiske forhold, medarbejdernormeringen el. lign, der kan forebygge brugen af magtanvendelse. Dette gælder også tilbud som kommunen har driftsoverenskomst med, og som er omfattet af centerfællesskabet. Det skal i øvrigt bemærkes, at centret sammen med tilbuddene har ansvaret for at sikre, at medarbejderne har de relevante kompetencer inden for området, herunder kendskab til lovgivning, principper for magtanvendelse og relevante metoder for konflikthåndtering. Centret skal dermed løbende overvåge og følge op på udviklingen af brug af fysisk magtanvendelse og levere talmateriale til forvaltningen til brug for statistik. Samtidig skal centret bidrage med forklaring på udvikling af magtanvendelsesområdet i centret. 10 Centerchefen har det overordnede ansvar for centrets håndtering af magtanvendelser. Side 7 af 15

8 4.2. Særligt for tilbud uden for centerfællesskaber Tilbud uden for centerfællesskaber, typisk tilbud som kommunen har en samarbejdsaftale med, skal i stedet for centret sende til det relevante borgercenter. Tilbuddet skal herudover sende til de øvrige instanser, der er nævnt i pkt. 4 under Hvortil indberetter tilbuddene magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Myndighed i borgercentrene (borgerens handlekommune) Når København er handlekommune, sendes indberetningen til myndighed i det relevante borgercenter, afhængig af målgruppen: Borgercenter Voksne (alle målgrupper under borgercenterets område): eller Borgercenter Handicap: I København er det myndighed i borgercentrene, hvor borgerens sagsbehandler sidder, der varetager det personrettede tilsyn efter serviceloven 148. Myndighed skal løbende overvåge og følge op på udviklingen af brug af fysisk magtanvendelse. Dette betyder, at sagsbehandleren skal: 1) læse alle indberetninger om magtanvendelser igennem, når de modtages, eller der er sendt advis om en indberettet magtanvendelse, der ligger i CSC-social. Side 8 af 15

9 2) oprette en magtformular på sagen, hvis den ikke allerede ligger som magtformular på sagen. 3) vurdere om indberetningen giver anledning til akut opfølgning, opfølgning inden for kortere tid eller kan afvente ordinær opfølgning. 4) følge op på magtanvendelser uanset om der er indberettet nogen eller ej ved opfølgning på borgerens handleplan. 5) behandle klager over myndighedsafgørelser, fx forhåndsgodkendelser af magtanvendelse Myndighed behandler ansøgninger om forhåndsgodkendelser af magtanvendelse efter serviceloven., se punkt 3.1. Købepladser: Myndighed skal levere talmateriale til brug for statistik vedr. borgere på købte pladser. Når myndighed køber en plads til en borger på et tilbud i og uden for kommunen (både private tilbud og andre kommunale/regionale tilbud), skal myndighed som borgerens handlekommune, vejlede tilbuddet om indberetning af magtanvendelse m.v., og hvortil indberetninger skal ske Socialtilsynet Det driftsorienterede tilsyn udføres af socialtilsynet for så vidt angår de tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, og af stedlig kommune (her SOF) for så vidt angår de øvrige tilbud. Side 9 af 15

10 Socialtilsynet fører tilsyn på døgntilbud (og dagtilbud integreret i et døgntilbud) efter servicelovens og 101 samt hvor borgeren er visiteret til en almen plejebolig eller lignende boligform, hvor hjælpen i væsentligt omfang er støtte efter servicelovens 85. Socialtilsynet skal derfor også have sendt indberetninger om magtanvendelse. Finder socialtilsynet, at der er grund til bekymring og kritik i forhold til tilbuddets brug af magt og indberetning heraf, vil socialtilsynet kontakte tilbuddet herom og sædvanligvis også borgerens handlekommune og driftsherren/centerchef. Socialtilsynet vil også gå i dialog med tilbuddet, hvis de enkelte magtanvendelsesindberetninger er mangelfulde eller hvis tilsynet vurderer, at den pædagogiske tilgang kan forbedres. Socialtilsynet kan om nødvendigt meddele tilbuddet et påbud eller skærpet tilsyn om at rette op på de bekymrende forhold. Hvis Socialtilsynet agter at udstede et påbud eller iværksætte et skærpet tilsyn, skal centerchefen orientere og inddrage Staben i den videre proces. Socialtilsynet for døgntilbud (og dagtilbud integrerede i et døgntilbud): Socialtilsyn Hovedstaden: Region Sjælland: Socialtilsyn Øst: Socialtilsyn Syd: 4.5. Stabene i borgercentrene Staben skal i særlige tilfælde have tilsendt en magtindberetning til orientering 11. Det er i de tilfælde, hvor centret / tilbuddet vurderer, at: 11 Dette gælder ikke magtindberetninger fra købepladser i andre kommuner eller fra private leverandører. De skal i henhold til den konkrete aftale, indberette til borgers handlekommune (sagsbehandler), og Socialtilsynet eller den kommune, der har det driftsorienterede tilsyn med tilsynet. Side 10 af 15

11 der er tale om en magtanvendelse, der ikke falder indenfor det beskrevne i serviceloven fx fastholdelse ved sundhedsmæssig behandling eller nødret/nødværge situationer, eller en magtanvendelse ikke har været foretaget i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer, eller der er tvivl om, hvordan indberetningen skal vurderes Her sendes indberetningen altid til orientering og eventuelt med henblik på drøftelse til: Staben i Borgercenter Handicap: eller Staben i Borgercenter Voksne, att. Stab 3: Staben behandler klager over magtanvendelse efter serviceloven, der er udført på forvaltningens egne tilbud. Det er fx klage over akut fastholdelse. Staben tager stilling til om magtanvendelsen er i overensstemmelse med regler og retningslinjer. Hvis klager ikke får medhold, sendes klagen til Ankestyrelsen til behandling Særligt for dagtilbud og private dagtilbud, beliggende i KK Det driftsorienterede tilsyn udføres af stedlig kommune (her SOF) for så vidt angår kommunale dagtilbud, dagtilbud med driftsaftale med SOF og private dagtilbud, der er beliggende i KK. Da det er kommunen selv, der udfører det driftsorienterede tilsyn for kommunale og private dagtilbud (når de ikke er en integreret del af et døgntilbud), skal socialtilsynet ikke have indberetninger om magtanvendelser for disse tilbud. Både kommunale og private dagtilbud skal sende indberetninger om magtanvendelse til borgerens handlekommune (for københavnere er handlekommunen borgerens sagsbehandler i det relevante borgercenter), der har det personrettede tilsyn. Både kommunale og private dagtilbud skal sende indberetninger om magtanvendelse til Staben i det relevante borgercenter, som dagtilbuddet hører under, som led i det driftsorienterede tilsyn. Se nærmere nedenfor om private dagtilbud, der ikke har driftsoverenskomst med Socialforvaltningen eller andre kommuner. Staben vurderer om indberetningerne om magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser. I de tilfælde, hvor der indberettes til staben, sendes indberetninger om magtanvendelse, afhængig af målgruppe, til: Side 11 af 15

12 Staben i Borgercenter Handicap: eller Staben i Borgercenter Voksne, att. Stab 3: Særligt vedrørende private dagtilbud, der er beliggende i København, og som ikke har en generel aftale om anvendelse af tilbuddet med en anden kommune Borgercentret godkender private dagtilbud for alle målgrupper i forvaltningen, det vil sige for både børn og unge, voksne og børn med handicap, sindslidende voksne og udsatte voksne. I forbindelse med godkendelsen orienteres tilbuddet om, hvilket borgercenter indberetninger om magtanvendelse skal sendes til, samt, at indberetninger også skal sendes til borgerens handlekommune. Staben i det pågældende borgercenter skal vurdere, om indberetninger om magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, som fx at påpege behov for ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet i tilbuddet, så anvendelsen af magt reduceres mest muligt. Staben skal herefter orientere Godkendelsesenheden om vurderingen og i samarbejde med Godkendelsesenheden tage stilling til, om der er grundlag for at foretage skridt i forhold til tilbuddets godkendelsesgrundlag. 5. BCH/BCV-stabenes understøttende funktion Stabene i borgercentrene har en rådgivende og vejledende funktion i forhold til at understøtte centrene omkring borgernes selvbestemmelsesret og magtanvendelsesreglerne, organisatorisk læring mv. samt i situationer, hvor Socialtilsynet har truffet afgørelse om skærpet tilsyn eller påbud på grund af praksis omkring magtanvendelse mv. Stabene følger herunder med i eventuel ny lovgivning eller ændret praksis på området og sørger for at formidle dette videre til centre/tilbud. Stabene har ansvaret for at levere data/input til CFP til brug for statistik to gange årligt på baggrund af centrenes tilbagemeldinger. Side 12 af 15

13 Netværksmøder Stabene i borgercentrene skal to gange årligt indkalde til et netværksmøde vedrørende magtanvendelse. Mødet afholdes forud for afrapportering til SUD. Stabene har sekretariatsfunktionen for møderne. Netværket består af 1-2 repræsentanter fra hvert udførercenter og myndighed. Det enkelte borgercenter beslutter selv, hvordan myndighed bedst repræsenteres, fx om der sendes repræsentanter fra hvert område/hver myndighedsenhed. CfP deltager efter behov på mødet i forhold til forberedelse af statistik og tendenser til SUD Staben indkalder øvrige deltagere fx Faglig Understøttelse eller SOF- IT, hvis dette er nødvendigt for at belyse særlige emner. Udførercentre og myndighedsenheder bidrager med en kort status om magtanvendelse for deres center med fokus på eventuelle dilemmaer. Dagsorden fastsættes ud fra aktuelle behov, herunder fx gensidig orientering, drøftelse af generelle/principielle spørgsmål, drøftelse af komplicerede konkrete sager, tilbagemeldinger fra Socialtilsynet, ny lovgivning/praksis, kompetencebehov og rollefordeling. Side 13 af 15

14 6. Center for Politiks rolle Center for Politik (CfP) afrapporterer to gange årligt statistik og tendenser til Socialudvalget på baggrund af indmeldinger fra borgercentrene. CfP giver efter behov sparring og rådgivning om generelle/- principielle spørgsmål, både i konkrete sager og i forbindelse med udarbejdelse af tværgående forretningsgange og lignende. CfP orienterer borgercenterstabene om ny lovgivning og større praksisændringer. I sager af mere vidtrækkende betydning, fx borgerrådgiversager, inddrages CfP i behandlingen af sagen 7. Opfølgning og læring Tilbuddene skal i tilfælde af magtanvendelse i forhold til den konkrete borger udarbejde en plan for, hvordan de arbejder med at forebygge og minimere brugen af magtanvendelse overfor borgeren, så vidt muligt med inddragelse af borgeren selv. Tilbuddet kan evt. efter behov drøfte arbejdet med en sådan plan med centret ud fra mere generelle betragtninger, jf. afsnittet ovenfor, Centret, som har driftsansvaret for tilbuddet. Planen skal indeholde konkrete handleanvisninger til personalet og sikre, at ansvaret for tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen til borgeren ikke overlades til den enkelte medarbejder, men er genstand for en fælles dialog på baggrund af etiske overvejelser. For at undgå, at det bliver nødvendigt at iværksætte foranstaltninger som beskrevet i servicelovens kapitel 24, er det vigtigt, at der løbende sker en vurdering af, om hjælpen tilgodeser borgerens behov, eller om der bør foretages justeringer i hjælpen evt. i samarbejde med myndighedsenheden. Staben i borgercentret følger løbende med i udviklingen af omfanget af magtanvendelse på tilbuddene og området som helhed. Stabene drøfter løbende udviklingen af indberettet magtanvendelse med de enkelte centre og tilbud, hvor udviklingen giver anledningen til det, eller når der er særlige udfordringer i praksis. Staben i borgercentret har ansvar for at sikre, at målgruppeområderne fortsat holder fokus på den faglige udvikling og forebyggelse af magtanvendelse samt skabe mulighed for læring på tværs af centre / tilbud og målgruppeområder. Side 14 af 15

15 8. Statistik om magtanvendelser Indberetning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (herunder nødret/nødværge) bliver afrapporteret til Socialudvalget halvårligt. Centerfællesskaberne skal levere talmateriale til forvaltningen til brug for statistik om antallet af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (herunder nødret/nødværge) foretaget overfor borgerne på de enkelte tilbud. Myndighed i borgercentrene skal levere talmateriale til forvaltningen til brug for statistik om antallet af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (herunder nødret/nødværge) foretaget overfor borgerne på købte pladser. Side 15 af 15

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 Magtanvendelse er et komplekst område. På den ene side ønsker Socialforvaltningen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af Resume over arbejdsgangene vedr. forebyggelse, indberetning og opfølgning af Forebyggelse, indberetning og

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Baggrund og politisk proces Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 - Arbejdsgruppe og referencegruppe - Ankestyrelsens praksistjek - Børne- og Socialministeriets

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Maj 2015 Vejledning til, hvordan specialområdet kan arbejde med fælles regionale retningslinjer Dansk Kvalitetsmodel (DKM) Dansk Kvalitetsmodel

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt.

Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt. Redegørelse til

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Omsorg og Livskraftsudvalget Godkendt af byrådet den 21. marts 2018 Side 1/11 ndhold Nr. Lovgrundlag 1. ekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Orientering om afgørelse fra Socialtilsynet vedr. Center Nordvests bofællesskaber med hjemmevejleder

Orientering om afgørelse fra Socialtilsynet vedr. Center Nordvests bofællesskaber med hjemmevejleder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om afgørelse fra Socialtilsynet vedr. Center Nordvests bofællesskaber med hjemmevejleder Socialforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi.

Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Notat vedrørende Gladsaxe Kommunes forpligtelse i forbindelse med godkendelse af samt tilsyn med private tilbud. NOTAT

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse

Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Februar 2015 Center/evt. afdeling: Dokumenttype: Regionale retningslinjer Titel: Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse. Godkendt af:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1602 af 19/12/2017 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j. nr. 2017-5169 Senere ændringer til forskriften BEK nr 638 af 30/05/2018

Læs mere

Ikrafttrædelse: Ændringsvejledning Nummer: 97 Udstedelse: Udsteder: Social- og Integrationsministeriet

Ikrafttrædelse: Ændringsvejledning Nummer: 97 Udstedelse: Udsteder: Social- og Integrationsministeriet Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-07-2011 Type: Ændringsvejledning Nummer: 97 Udstedelse: 30-11-2011 Udsteder: Social- og Integrationsministeriet Udskrevet af: Mona Lisa Pedersen Dato: 15-12-2011 1 /

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Kvalitetsstandard Lovgrundlag Formål Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 638 af 30/05/2018 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-548 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1427 af 03/12/2018

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Juni 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85 KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85 LOVGRUNDLAG ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger,

Læs mere