1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V."

Transkript

1 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det følgende kaldet forbrugeren. Bestemmelserne er gældende for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer samt projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til s ledningsnet. 1.2 Bestemmelserne er alene gældende for leveringsforholdet mellem og forbrugeren. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er uvedkommende. 1.3 Det retslige forhold mellem og forbrugeren er fastlagt ved nærværende bestemmelser samt s almindelige bestemmelser for fjernvarme-levering og s vedtægter. 1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i punkt 5.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til af ejeren/ejerne af ejendommen oplysninger om ejendommens størrelse/varmebehov. Forinden installationsarbejdet påbegyndes, skal ejeren af ejendommen have returneret det fremsendte tilbud om fjernvarmelevering i underskreven stand. 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedventiler, benævnes i det følgende som "stikledningen. Der etableres normalt kun én stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold taler derfor, træffes særskilt aftale om etablering af mere end en stikledning og betaling herfor. 2.3 Der vil normalt gå ca. 4 uger fra anmodning om indføring af stik, til der kan forventes åbnet for varmen. Stikledninger indføres af i præisolerede fjernvarmerør ved nærmeste grundmur og afsluttes 2 stk. hovedventiler, placeret ca. 20 cm over færdigt gulv. Hvis forbrugeren ønsker anden placering for indføring af stik og placering af hovedventiler, kan dette imødekommes ved nærmere aftale, dog kun, hvis forholdene taler derfor og forbrugeren selv betaler for merudgifter som følge heraf. 2.4 Til stikledninger for nye énfamiliehuse uden kælder udleverer tomrør og indføringsbøjninger som monteres af bygherre. Placering aftales VVS installatøren. Til stikledninger for énfamiliehuse kælder, hvor hovedventiler og måler skal placeres i kælder, afsættes udsparing i kældervæg på mindst 20 x 50 cm (højde x bredde). Fra færdigt terræn til overkant af udsparing skal her være 50 cm (jfr. nedenstående skitse). I eksisterende ejendomme sørger for arbejdet selve stikkets indføring. Afspærringsventiler og måler skal placeres i bryggers, grovkøkken eller frostfri redskabsrum

2 og skal være let tilgængelige for inspektion, aflæsning og udskiftning. Måleren leveres af, men tilsluttes af installatøren på anlæggets fremløbsledning. Der skal være mindst 30 cm fri højde over måleren. 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VARMEINSTALLATIONEN 3.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand). Fremløbstemperaturen varierer normalt efter årstid og efter vejrforhold. Fremløbstemperaturerne i en ejendom varierer afhængigt af det øjeblikkelige forbrug og når vandgennemstrømningen i stikledningen er relativ lille, vil fremløbstemperaturen ligeledes falde. Normalt ligger temperaturen i hovedledningsnettet på mellem 60 C og 75 C. 3.2 Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt og således, at den målte gennemsnitsafkøling over et forbrugsår ikke er mindre end 30 C og at returtemperaturen aldrig kommer over 45 C. Ved energimåling er berettiget til at opkræve betaling for sine ekstra omkostninger, jfr. den til enhver tid gældende tarif, såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås. 3.3 Fjernvarmevandet leveres et differenstryk målt under drift ved hovedventilerne på mindst 0,2 bar. Det er en forudsætning, at en minimumsafkøling på 30 C er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedventilen vil maksimalt være 6 bar. 3.4 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af fastsatte krav, jfr Vedligeholdelse af hovedventiler udføres af s personale. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedventiler lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen

3 skal åbnes. Hovedventilerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. 3.6 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af s fjernvarmevand kun foretages af installatøren og efter aftale. Påfyldning af fjernvarmevand, i bygninger på mere end 300 m2 må kun ske iflg. aftale. 3.7 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. 4. MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG 4.1 Selskabet leverer det for afregning mellem forbrugeren og nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 4.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af og udskiftes efter nærmere af fastsatte regler. Bliver nettilslutning hos en eksisterende forbruger nødvendig for målerens drift, betaler elinstallationen, og forbrugeren betaler elforbruget. Såfremt forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette uvedkommende. 4.3 Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden s godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af s personale eller af dertil bemyndigede personer. Foretages der uautoriseret indgreb mod måler eller plomber, annulleres målingen, og beregner forbruget. Sådanne indgreb kan føre at der indgives politianmeldelse. 4.4 Selskabet har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af. 4.5 Selskabet er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre afprøvning af målere. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til forlange at få målere afprøvet. Hvis de ved afprøvningen konstaterede målefejl er større end gældende regler foreskriver, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse målerafprøvningen af. 4.6 Selskabet monterer målere radiokommunikation, hvorved foretager fjernaflæsning af målerne. 5. UDFØRELSE AF INSTALLATIONSARBEJDE (AUTORISATION) 5.1 Til enhver udførelse af arbejder på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firmaer autorisation som VVS-installatør i henhold til lov nr. 206 af 27. marts 2000, eller en af autoriseret fjernvarmeinstallatør. Selskabet anbefaler en VVS montør der har

4 gennemgået og bestået uddannelsen som hører under Dansk Fjernvarmes Registreringsordning for fjernvarmeinstallationer (FJR- ordningen). 5.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes, skal udføres i overensstemmelse de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i s almindelige og tekniske leveringsbetingelser, jfr Er installationerne ikke udført i overensstemmelse ovenstående, kan kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 5.3 Såfremt der på forbrugerens foranledning installeres komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold afvigende fra s normale driftsbestemmelser (se afsnit 3), er ikke forpligtet til at ændre driftstilstande og er ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. 6. ETABLERING AF STIKLEDNING OG HOVEDVENTILER 6.1 Etablering af stikledning og hovedventiler sker i henhold til nærværende bestemmelser, jfr. foranstående afsnit 2 samt almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. 7. ETABLERING AF MÅLEUDSTYR 7.1 Installatøren afhenter hos mod behørig kvittering den del af måleudstyret, der er nødvendig for udførelse af varmeinstallationen. 7.2 Ved nytilslutning skal der forefindes selvstændig 230 V forsyning i en afstand på max. 2 meter fra hvor måler skal sidde, således at der kan føres 230 V forsyning frem til måleren. Målerudstyret indbygges som vist på nedenstående. INDBYGNING AF VARMEENERGIMÅLER MED BATTERI (VED NYINSTALLATION MONTERES MÅLER I FREMLØB)

5 Fri plads foran måleren min. 1 m. 3 Måler 4 Afspærringsventil 6 Snavssamler 13 Tilslutning for temp.føler Alle mål i mm. Målerstørrelse Qn A B C D E F <= 2,5 m 3 /h 2,5 m 3 /h < Qn <= 10 m 3 /h > 10 m 3 /h Er nettilslutningen hos en ny forbruger nødvendig for målerens drift, påhviler det ved tilslutning af en ejendom forbrugeren at betale såvel installation af strømforsyning som elforbruget. Måleudstyret indbygges som vist på nedenstående tegning. INDBYGNING AF VARMEENERGIMÅLER MED NETTILSLUTNING (VED NYINSTALLATION MONTERES MÅLER I FREMLØB)

6 Fri plads foran måleren min 1 m. 3 Måler 4 Afspærringsventil 6 Snavssamler 13 Tilslutning for temp.føler 28 Aflæsningsenhed 29 Nøgleafbryder Alle mål i mm. Målerstørrelse Qn A B C D E F <= 2,5 m 3 /h ,5 m 3 /h < Qn <= 10 m 3 /h > 10 m 3 /h PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER 8.1 Dimensioneringsgrundlag. Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement for småhuse samt s eventuelle særlige krav. De dimensionsgivende tekniske data fremgår af nærværende bestemmelser afsnit 3.1, 3.2, 3.3. Som dimensioneringsgrundlag for varmeinstallationer kan regnes en fremløbstemperatur på 60 0 C og en afkøling på mindst 30 0 C ved en udetemperatur på 12 0 C. Installationen for varmtvandstilberedning samt specielle anlæg, jfr. 11.1, skal dimensioneres efter ovenstående bestemmelser, dog skal varmtvandsbeholdere og evt. gennemstrømningsvandvarmere kunne afkøle 35 0 C. Se også Projektering og udførelse. Enhver nyinstallation eller ændring af en eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivningstidspunktet er følgende bestemmelser bl.a. gældende på området: - Nærværende tekniske bestemmelser for fjern varmelevering. - Bygningsreglementet. - Dansk Ingeniørforenings regler for beregning af bygningers varmetab. - Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg. - Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer. - Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. - Arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg og forskrifter for ufyrede

7 varmtvandsanlæg. Hvis der anvendes natsænkningsanlæg, kræver, at natsænkningsanlæg, ved større forbrugere, skal kunne frakobles, når udetemperaturen kommer under minus 2 0 C, idet et momentant stort effektforbrug kan føre, at må indsætte ekstra kedelkapacitet til at dække den ekstra spidsbelastning, hvilket vil føre stærkt forøgede driftsomkostninger for. 8.3 Gulvvarme. Skal udføres iht. gældende bygningsreglement og må ikke tilstøbes før godkendelse og trykprøvning af slangerne. 8.4 Gennemstrømningsvandvarmere: De angivne tryk og temperaturer er under forudsætning af installering af varmvandsbeholdere. Selskabet kan ikke i alle områder af forsyningsområdet garantere tryk og temperaturforhold ved installering af gennemstrømningsvandvarmere, hvorfor anbefaler varmvandsbeholdere. Evt. gennemstrømsvandvarmer skal være forberedt for montering af flowstyret boosterpumpe. Selskabet kan kun holdes ansvarlig for de garanterede leveringsforhold jf. 3.1, 3.3 og 8.1 og evt. problemer gennemstrømningsvandvarmere ud over dette er uvedkommende. Installatøren er ansvarlig for at informere forbrugerne om ulemperne ved gennemstrømningsvandvarmere samt ovenstående forhold og forbehold.

8 TYPISK ANLÆG: (VED NYINSTALLATION SKAL HENVENDELSE SKE TIL VOJENS FJERNVARME FOR AT FÅ OPDATEREDE TEGNINGER) Bemærk at fjernvarmevandet kan passere gennem varmvandsbeholderen, før det går til radiatoranlægget. (Ved nyinstallation monteres måler i fremløb) 1 Selskabets hovedventiler 2 Termometer 3 Måler 4 Afspærringsventil 5 Termostatisk ventil, evt. fjernføler 6 Snavssamler 9 Radiatorventil (termostatisk) 10 Kontraventil 11 Udluftning 12 Nåleventil 13 Tilslutning for temp.føler 14

9 7 Trykdifferensregulator 8 15 Varmtvandsbeholder Der skal være mulighed for aftapning og udluftning 9. TILSLUTNINGSARRANGEMENT 9.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningens stikledning forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på foregående side. Tilslutningsarrangementet bør, så vidt det er muligt, anbringes i rum gulvafløb. 9.2 Ved nye anlæg vil afvigelser fra den viste anlægstype kun undtagelsesvis kunne accepteres af, og kun såfremt særlige forhold taler herfor. 10. INTERNE RØRLEDNINGER 10.1 Interne rørledninger i bygninger udføres som ierør af stål, der samles ved svejsning, eller kobberrør, der samles ved hårdlodning eller svejsning. Interne rørledninger kan endvidere udføres i plastledninger, som skal samles klemringsfittings. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal udføres efter værkets anvisninger og samme krav som til s hoved- og stikledninger Anvendes stålrør, gælder kravene i Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes prop eller slutmuffe. 11. SPECIELLE ANLÆG 11.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder et meget stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde nærmere aftales. 12. ISOLERING 12.1 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer herunder rørledninger og beholdere isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer.

10 13. TRYKPRØVNING OG IDRIFTSÆTTELSE 13.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til fjernvarmenettet. Rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. Prøvetrykket skal ved nye huse være mindst 8 bar (80 m VS) i en time Ved trykprøve skal måler være monteret Trykprøve skal foretages i overværelse af en repræsentant fra. Såfremt denne i forbindelse trykprøven bliver bekendt fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten berettiget til at påtale disse. Med s overværelse af trykprøve påtager sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde, efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Selskabet skal adviseres senest dagen før trykprøven. Ejendommens tilslutning til er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse eller efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt udskylles vandværksvand, som derefter aftappes. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen skal ske fjernvarmevand gennem fremløbsledningen Det påhviler installatøren at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere forbrugeren i varmeinstallationens drift. Ligeledes påhviler det installatøren at sørge for, at forbrugeren modtager en skriftlig brugervejledning. Vejledningen skal indeholde nødvendige tegninger og anvisninger om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse. 14. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE 14.1 Nærværende tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget af bestyrelsen og anmeldt til Energitilsynet Selskabet er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Vojens, den 5. august Claus Andersen Leif Nielsen Bent Nielsen Hans Bondo Hansen Willy Langmack

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7 Afskrift af originalt dokument 24. marts 2015 Københavns Ejendomme Side 1 af 7 Københavns Torvevæsen Regulativ for tekniske forsyninger mm. I Kødbyen Regulativ for lejerne I. Koldt og varmt vand II. Centralvarme

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere