1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN."

Transkript

1 Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering af fjernvarmetilslutning Installationsbestemmelser 1. Udførelse af installationsarbejder 2. Etablering af målerudstyr 3. Projektering og udførelse af varmeinstallationer 4. Tilslutningsarrangement 5. Interne rørledninger 6. Specielle anlæg 7. Isolering 8. Trykprøvning Driftbestemmelser 1. Drift og vedligeholdelse af installationen 2. Måling af fjernvarmeforbrug 3. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Rødding Varmecentral amba, Rødding Bakkevej 22, 6630 Rødding; tlf ; cvr.nr ; mail: herefter benævnt RV. De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til RVs ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. 1.3 Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er fastlagt i: Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Vedtægter Takstblad Aftale om fjernvarmelevering Velkomstbrev 1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2.1 Inden opførelse af installationen påbegyndes skal der foreligge skriftlig aftale på leverance af fjernvarme til installationen. Ligeledes skal bygherre og/eller VVS installatør være be-kendt med de gældende tekniske

2 bestemmelser. Ledningen mellem hoved-/forsyningsledning og hovedhaner typisk placeret lige indenfor ydermur kaldes stikledningen. Ved nybygning placeres stikledning efter de tekniske bestemmelser. Der udleveres indføringsbøjning af RV. Ved eksisterende bygning placeres stikledning efter aftale med ejer/bemyndiget person og RV. Skjulte installationer skal lægges i foringsrør. RV skal have udleveret plantegning, beliggenhedstegning samt kopi af byggetilladelse til at kunne registrere nye brugere samt indtegning af stikledning i intern ledningsregistrerings-system. 2.2 Dimensionering af stikledningen udføres af VÆRKET under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5 og Retablering efter fjernvarmearbejde Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsar-bejder foretager VÆRKETS entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i mu-ren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikled-ning er etableret opfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retable-res med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning. 3. Udførelse af installationsarbejder 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer. Firmaet bør endvidere være tilsluttet Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører. Det fremgår af hjemmesidenwww.fjrordning.dk,hvilke firmaer, der er tilsluttet ordningen. RV kan kontaktes for yderligere oplysninger. Er VVS-firmaet ikke autoriseret, skal der rettes henvendelse til RV for accept. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes RV s ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder samt de krav, der er indeholdt i RV s Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering, jf Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan RV kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er RV af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til RV s driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er RV ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 3.4 Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser. Ved små gulvvarmeanlæg i baderum opvarmet med radiatorer er det, jf. DS 469 tillæg 1 tilladt, at disse reguleres ved drosling af vandstrømmen. 4. Etablering af måleudstyr 4.1 RV udleverer måleudstyr og/eller passtykke til Installatøren. RV meddeler målerens placering til Installatøren 4.2 Der skal som minimum være en fri passagehøjde på 1,90 m og en fribredde 0,7 m ved måleren for adgang til servicering, aflæsning og udskiftning. Er adgangsforholdene for snævre forbeholder RV sig ret til at opsætte et målerskab ved indføringen og flytte måler samt stophaner ud i skabet på forbrugerens bekostning. 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer 5.1 Dimensioneringsgrundlag Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 40 C ved minus 12 C udetemperatur.

3 Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 30 C. 5.2 Projektering og udførelse Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området: Dansk Fjernvarmes Vejledning - Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Dansk Fjernvarmes Vejledning - Brugerinstallationer Dansk Fjernvarmes Vejledningstillæg - Bedre Brugerinstallationer Bygningsreglementet BR08 Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab. (DS 418) Dansk Ingeniørforenings Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium. (DS 469 inkl. tillæg) Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer. (DS 439 inkl. tillæg) Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452 inkl. tillæg) 6. Tilslutningsarrangement 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med Forbrugerens varmeinstallation, skal udføres med standardenheder, der opfylder dimensioneringskravene i afsnit 5.1, og efter RV s principdiagram. Det anbefales, at der altid anvendes units og pumper, som er A-mærkede eller energimæssigt er bedre end A-mærkning. Større anlæg og anlæg, der ikke kan udføres med standardunits, skal principielt udføres som vist på RV s principdiagram. 6.2 Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling. Hvis der ønskes opsat brugsvandsvarmeveksler (gennemstrømningsvandvarmer) skal man være opmærksom på, at det ikke alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnås tilstrækkeligt højt flow og differenstryk. Det anbefales derfor at kontakte RV inden installation etableres. Hvis installationen forsynes med boosterpumpe, vil dette evt kunne sikre tilstrækkeligt flow og differenstryk. 7. Interne rørledninger 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 inkl. tillæg). Medierørerne skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svar er til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning, udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. 7.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde. 7.3 Gulvarme skal udføres efter bygningsreglementet og RV s bestemmelser anlægges, så der ikke opstår kuldebroer i forbindelse med gulvvarmeinstallationen. De skal kunne bestå trykprøve på 6 bar, kunne tåle temperatur på 90 o C og være VAgodkendte. Det skal have iltspærre. Gulv må ikke støbes, før gulvslangearrangementet er trykprøvet og godkendt af RV s personale.

4 8. Specielle anlæg 8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med RV af hensyn til dimensionering og placering af stikledning og måler. 9. Isolering 9.1 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS 452). 10. Trykprøvning og idriftsættelse 10.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af Installatøren trykprøves inden tilslutningen til RV s ledningsnet. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i RV s forsyningsledninger. Dog min. 6 bar. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra RV. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse. Med RV s overværelse af trykprøve påtager RV sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til RV er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen for anlæg, der er tilsluttet uden varmeveksler, også kaldet direkte anlæg Det påhviler Installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallation, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere Forbrugeren om selve varmeinstallationens drift. DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 11.1 Varmen leveres i form af cirkulerende opvarmet fjernvarmevand. Fremløbstemperaturen varierer afhængig af årstid, forbrug og cirkulerende mængde i hovedledning. Da varmebehovet er væsentlig mindre i sommerhalvåret betyder dette mindre cirkulerende vandmængde og dermed også lavere fremløbstemperatur. Ligeledes vil fremløbstemperaturen ikke være ens overalt i ledningsnettet. Forbrugere nærmest Varmecentralen vil have en lidt højere temperatur end yderområderne Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt gennem installationen. Afkølingen set over et forbrugsår skal være mindst 30 gr. og returtemperaturen må ikke på noget tidspunkt overstige 40 gr. Ved afregning via energimålere forbeholder RV sig ret til at opkræve betaling for sine ekstra omkostninger, jfr. den til enhver tid gældende tarif, såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås RV har pligt til at levere den varme, der gør det muligt for forbrugeren at modtage det, der er abonneret på, jf. 2.1 og 11.1, med et differenstryk målt ved lukkede hovedhaner på mindst 0,2 bar. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6 bar.

5 11.4 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af RV s fastsatte krav, jf Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af RV. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af Installatøren efter aftale med RV Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af lukninger i forsyningsnettet afhjælpes af RV ved henvendelse hertil. Driftsforstyrrelser i ejendommens varme-installation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning 12. Måling af fjernvarmeforbrug 12.1 RV leverer det for afregning mellem forbrugeren og RV nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering Måleudstyret ejes og vedligeholdes af RV og udskiftes efter regler fastsat af RV. Såfremt forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette RV uvedkommende. Forbrugeren har ansvaret for at måleren ikke lider overlast og er erstatningspligtig for skader som ikke skyldes alm. slitage Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden RV s godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af RV s personale eller af RV dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og RV beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse RV har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af RV. Ønsker forbrugeren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af RV. Udgiften til flytningen betales i så fald af forbrugeren Ved tvivl om målerens korrekte visning er RV berettiget til for egen regning at afprøve måleren. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til RV forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af RV. Afprøvningen sker hos akkrediteret institut/firma. IKRAFTTRÆDEN m.v. 13. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 13.1 Nærværende "Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering er vedtaget af Rødding Varmecentrals bestyrelse: den og anmeldt til Energitilsynet.

6 Aktuel information om RV`s til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på RV s hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til kontoret. Bilag 2: Nye Fjernvarmebrugere. Rødding Varmecentral byder jer hermed velkommen til vores forsyningsområde. I vil hermed modtage vores velkomstpakke. Herudover kan vi kontaktes med hensyn til spørgsmål vedrørende fjernvarme generelt samt information vedrørende installation, forbrug og regulering m.m. Det er tilrådeligt at føre kontrolbogen med faste intervaller. Hermed har I til enhver tid kontrol med jeres forbrug og evt. uregelmæssigheder (f.eks. lækager). Velkomstpakke indeholder: Prisoversigt Kontrolbog Gode Råd Vedtægter Med venlig hilsen Rødding Varmecentral Eksempler på tilslutningsdiagrammer og dimensioner for ekstra flowmåler til lækageovervågning.

7 .

8

9

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere