BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON Postboks Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund"

Transkript

1 BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON Postboks Albertslund Albertslund den, Vi byder Dem velkommen som ny forhandler i bladbranchen og fremsender vedlagte tilmeldingsskema, forretningsbetingelser samt vejledende informationsmateriale. Når De har gennemlæst materialet bedes De 1. udfylde forretningsbetingelserne / registreringsformularen og underskrive. 2. udfylde forretningsbetingelserne / PBS-betalingsformular og underskrive. 3. udfylde bestillingsseddel på startlevering med angivelse af 1. leveringsdag hvis der ikke har været bladleverancer før. 4. returnere formularerne i vedlagte svarkuvert. Ovennævnte tilmeldingspapirer skal så vidt muligt være os i hænde 14 dage før 1.leveringsdag. Når materialet er modtaget, registreres De med et kontonummer, der er fælles for alle bladudgivere og distributører. Skulle De ønske yderlige oplysninger er De velkommen til at kontakte os på telefon Med venlig hilsen Bladudgivernes Forhandler-Nævn 1

2 Til nye forhandlere af aviser og ugeblade/magasiner Lov om butikstid Forhandleren må selv påse at bladsalget finder sted efter de gældende love og vedtægter. Betaling Der fremsendes hver uge regning fra Bladkompagniet (på aviser, ugeblade og magasiner ) og fra UBF (på ugeblade og magasiner). Betaling sker mest praktisk via PBS, dvs. automatisk hver uge fra Deres bank. Til det brug beder vi Dem udfylde og underskrive de to rubrikker på registreringsformularen. Depositum Der skal stilles sikkerhed for bladleveringerne. Normalt svarende til 4 ugers levering. Den nye ejer vil ved ejerskiftet modtage brev fra Bladkompagniet og fra UBF om størrelsen af den bankgaranti der skal stilles. Den nye ejer skal være opmærksom på at sikkerhedsstillelsen skal være etableret før leverancer kan finde sted Bladleveringerne til forretningen fortsætter uændret. Men indehaveren kan til enhver tid give besked om regulering af leveringerne. Vedr. aviser til den pågældende udgiver. Vedr. ugeblade og magasiner til henholdsvis UBD og BLADKOMPAGNIET. En ny forretning afgiver bestilling ved opstart. Ejerskifte-dato Branchen arbejder med hele ugeregninger (mandag søndag), og det er derfor praktisk hvis ejerskiftet sker en mandag morgen. Sker det på en anden ugedag, må den tidligere og den nye ejer selv indbyrdes dele den pågældende uges regninger. Ved ejerskifte Ved ejerskifte i en forretning der sælger aviser og/eller ugeblade, skal ejerskiftet meddeles til Bladudgivernes Forhandler-Nævn 14 dage før det sker. Senest 8 dage før ejerskifte skal den nye ejer udfylde den tilsendte registreringsformular til bladsalg og underskrive forretningsbetingelserne og have indsendt disse til Bladudgivernes Forhandler-Nævn. Forretningsbetingelserne skal være BFN i hænde før leverancer kan finde sted. Herefter gives der meddelelse om ejerskifte til alle udgivere og distributører. Der skal underskrives nye forretningsbetingelser ved omdannelse til A/S; ApS eller lign. Afregning mellem gammel og ny ejer Rest-aviserne fra ugen før ejerskiftet afhentes i begyndelsen af den kommende uge, og bliver krediteret den gamle ejer. De skal således ikke tælles med i varelageret. Det samme gælder de nye mandags-ugeblade. Selv om de er leveret i forretningen, må de jo først sælges fra mandag. g de bliver derfor også debiteret den nye ejer. De ugeblade og magasiner der forefindes i forretningen ved ejerskiftedagen, skal medtages i varelageret, idet de jo enten bliver solgt af den nye ejer eller krediteret ham som retur. Ferie Ved ferielukning kan samtlige bladleveringer midlertidigt afbestilles ved opringning til Bladudgivernes Forhandler- Nævn på telefon Skulle De ønske yderlige oplysninger er de velkommen til at ringe til Bladudgivernes Forhandler-Nævn på telefon Med venlig hilsen Bladudgivernes Forhandler-Nævn -bladbranchens fælles registreringskontor 2

3 REGISTRERINGSFORMULAR TIL BLADSALG Indsendes til: Bladudgivernes Forhandler-Nævn Postboks 129, 2620 Albertslund. (Udfyldes af BFN) KONTO-NR. KATEGORI Forretningens indehaver *) Fornavn Efternavn Forretningens navn Gade (forretningsadresse) Tlfnr Faxnr. Supplerende forretningsadresse Har De edb: JA / NEJ Postnr. By E mailadresse Evt. forretningens EAN-lokationsnr. Privatadresse Gade Kardex nr. SE nr. Postnr. By Tlfnr. *) Er indehaveren et A/S eller Aps vedlægges kopi af sammenskrevet resumè fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Betaling / PBS-oprettelse af træktilladelse i Bank/Sparekasse/Giro. Registreringsnr. Kontonr. Træktilladelse til UBF Undertegnede opretter herved betalingstilladelse til Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor I/S (UBF) for tilgodehavender, der fremgår af de ugentlige fremsendte opgørelser fra UBF. Jeg er indforstået med, at betalingerne finder sted på de tidspunkter, der er aftalt og meddeles mig af UBF. UBF s PBS-kreditornummer er Træktilladelse til Bladkompagniet Registreringsnr. Kontonr. Undertegnede opretter herved betalingstilladelse til Bladkompagniet for tilgodehavender, der fremgår af de ugentlige fremsendte ugeopgørelser fra Bladkompagniet. Jeg er indforstået med, at betalingerne finder sted på de tidspunkter, der er aftalt og meddeles mig af Bladkompagniet Bladkompagniet s PBS-kreditornummer er * Alternativt kan betaling ske over girokonto Dato Dato Underskrift Underskrift Ved min underskrift nedenfor bekræfter jeg at alle af mig ovenstående afgivne oplysninger i alle henseender er korrekte samt at jeg herefter er forpligtet til i alle ord og punkter at overholde omstående forretningsbetingelser. Dato Forhandlerens underskrift 3

4 REGISTRERINGSFORMULAR TIL BLADSALG Forretningsoplysninger Forretningens art Forretningen har åbent: hele året. Åbningstid: Fra kl. Til kl. kun sommer. Mandag... Levering af aviser hele året Tirsdag... kun sommer (max.150 dage) Onsdag.... kun weekend(max.120 dage) Torsdag... Levering af ugeblade JA / NEJ Fredag.... Levering af forlag og JA / NEJ Lørdag... magasiner Søndag.... Forretningsbetingelser for forhandling af dagblade og magasiner. 1. Forhandleren skal underskrive et eksemplar af Bladudgivernes Forhandler-Nævn s fælles forretningsbetingelser. De enkelte udgivere eller disses distributionsfirmaer fastsætter selv deres samhandelsvilkår. 2. Udgiverne eller disses distributionsfirmaer har ret til at ændre de løbende leveringer og til på eget initiativ at udsende skønnede oplag af nye publikationer. På ikke bestilte leveringer er der fri retur. 3. Selv om bladene leveres til forhandleren før den påtrykte salgsdag, må salg først ske på salgsdagen, med mindre anden salgsdag er meddelt forhandleren. 4. Forhandleren skal overholde de af udgiverne fastsatte salgspriser. Det er dog tilladt forhandlerne at yde dividende eller rabat iform af rabatmærker på salgspriserne, men kun for så vidt dividenden eller rabatydelsen gives på den altovervejende del af vareudvalget i den pågældende forretning samt på alle blade. 5. Udlån af blade, udlejning eller salg til udlejning må ikke finde sted. 6. Videreforhandlere skal sørge for, at underforhandlere underskriver de fælles forretningsbetingelser og for at disse derefter indsendes til Bladudgivernes Forhandler-Nævn til registrering. 7. Ved retur forstås blade, der ikke har været solgt, udlejet eller udlånt. Retur afleveres/indsendes efter de til enhver tid af de enkelte udgivere/distributionsfirmaer fastsatte regler. 8. Forhandleren skal ved ejerskifte om muligt senest 14 dage før overtagelsesdagen give meddelelse herom til sine leverandører. Indtil en sådan meddelelse gives, vil han fortsat hæfte for leverancerne til forretningen. 9. Overtrædelse af de foranstående bestemmelser kan medføre en konventionalbod på indtil kr. 500,00, i gentagelsestilfælde indtil kr ,00. I tilfælde hvor det drejer sig om: salg til udlejning, ulovlige udsalg, returnering af brugte eller for gamle blade, urigtige angivelser om indsendt retur eller andre grove overtrædelser. kan forhandleren idømmes en bod på indtil kr ,00. Enhver sigtelse for overtrædelse skal forelægges Bladudgivernes Forhandler-Nævn, som træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til pådømmelse af en voldgiftsmand, eller om der i det foreliggende tilfælde kan til- deles en advarsel. Voldgiftsmanden, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret, afgør endeligt efter de almindelige regler om voldgift de ham overgivne sager. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af de foranstående bestemmelser forbeholder Bladudgivernes For handler-nævn sig, foruden retten til at anlægge voldgiftssager, ret til at standse leveringen til den pågældende af de blade, som overtrædelsen vedrører. Dato: Forhandlerens underskrift: 4

5 Vedr. aviser hele året / sæson- og weekend-salg (Stor København) Levering Med leveringen modtager De en følgeseddel. For at sikre mod tyveri og vejrlig skal forhandleren kunne anvise et sikkert (aflåst) afleveringssted for de aviser der kommer før åbningstid. For nogle provinsaviser beregnes et dagligt leveringsgebyr. Endvidere beregnes for levering af B.T. og Ekstra Bladet et gebyr på kr. 2,86 pr. leveringsdag. Rettelser i leveringen Ændring af Deres avislevering kan normalt ske fra dag til dag. Kontakt venligst telefonisk de respektive udgivere. (Se side 7). Retur Returen er vigtig! Modtages retur ikke rettidig, bliver butikken ikke krediteret for de returnerede aviser. Avisretur afhentes fredag og tirsdag. Fredag afhentes aviser med salgsdage mandag-torsdag og tirsdag afhentes aviser med salgsdage fredag-søndag. Afhentningen sker i forbindelse med levering af dagens aviser - som regel før åbningstid. Sørg for at retur til Bladkompagniet holdes adskilt fra retur til andre distributører. Returpakkerne bedes ligge klar samme sted hver gang og være let for vognmanden at få fat på. Afhentes returen ikke som aftalt bedes du kontakte Bladkompagniets Forhandlerservice. Der er generelt fri returret på ikke solgte aviser. Dog er der for nogle aviser fastsat en mindstedebitering pr. dag, som skal aftages i fast regning. Pt. gælder følgende mindstedebiteringer: Avis Eksemplarer Avis Eksemplarer Berlingske, hverdag 1 Morgenposten søndag 10 Berlingske, søndag 5 Næstved Tidende 2 B.T. 10 Politiken, hverdag 2 Den Blå Avis, mandag & torsdag 2 Politiken, søndag 10 Ekstra Bladet 10 Randers Amtsavis 3 Frederiksborg Amts Avis 2 Dagbladet Ringsted 1 Fyens Stiftstidende 2 Sjællands Tidende 2 Dagbladet Børsen 1 Spil op 3 Jyllands-Posten, hverdag 1 Tipsbladet 3 Jyllands-Posten, søndag 3 Vedrørende BT og Ekstra Bladet kan sæsonforhandlere (150 dage) som alternativ vælge fri returret uden mindstedebitering til nedsat forhandleravance. Ugens retur (mandag-søndag) afhentes af B.T.-Ekstra Bladet vognmanden tirsdag eller fredag i den efterfølgende uge. For afhentning af avisreturen beregnes et gebyr på kr. 24,50 + moms pr. uge. Af hensyn til den automatiske leveringsstyring, ønskes det eller de eksemplarer, der sædvanligvis ligger til gratis læsning blandt bladforhandlerens personale registreret. Derved kan udgiveren registrere det pågældende eksemplar som værende ude af salget. Man bedes derfor om at rette henvendelse, i fald man ikke ønsker at benytte muligheden for frieksemplarer til butikspersonalet. Regning Bladkompagniet står for afregning og returregistrering og fremsender hver uge regning på foregående uges avissalg. Betaling senest følgende mandag sker nemmest og sikrest via PBS. Sikkerhed Der skal stilles sikkerhed (bankgaranti) til Bladkompagniet svarende til 4 ugers levering + 25 % dog minimum kr. 6000,00 hvis levering sker i mere end 120 dage om året, eller hvis betalingsfristen overskrides. De vil modtage meddelelse om størrelsen af den garanti der skal stilles. Bankgarantien frigives normalt efter 2 års forløb, forudsat at alle regninger i denne periode er betalt rettidigt. Ved overskridelse af betalingsfristen skal der stilles fornyet sikkerhed. Kontakt: På side 7 finder De navne og telefonnumre på branchens udgivere. 5

6 Vedr. aviser hele året / sæson- og weekend-salg (Hele landet minus Stor København) Levering Med leveringen modtager De en følgeseddel. For at sikre mod tyveri og vejrlig skal forhandleren kunne anvise et sikkert (aflåst) afleveringssted for de aviser der kommer før åbningstid. For nogle provinsaviser beregnes et dagligt leveringsgebyr. Endvidere beregnes for levering af B.T. og Ekstra Bladet et gebyr på kr. 2,86 pr. leveringsdag. Rettelser i leveringen Ændring af Deres avislevering kan normalt ske fra dag til dag. Kontakt venligst telefonisk de respektive udgivere. (Se side 7). Retur Returen er vigtig! Modtages retur ikke rettidig, bliver butikken ikke krediteret for de returnerede aviser. Avisretur afhentes fredag og tirsdag. Fredag afhentes aviser med salgsdage mandag-torsdag og tirsdag afhentes aviser med salgsdage fredag-søndag. Afhentningen sker i forbindelse med levering af dagens aviser - som regel før åbningstid. Sørg for at retur til Bladkompagniet holdes adskilt fra retur til andre distributører. Returpakkerne bedes ligge klar samme sted hver gang og være let for vognmanden at få fat på. Afhentes returen ikke som aftalt bedes du kontakte Bladkompagniets Forhandlerservice. Der er generelt fri returret på ikke solgte aviser. Dog er der for nogle aviser fastsat en mindstedebitering pr. dag, som skal aftages i fast regning. Pt. gælder følgende mindstedebiteringer: Avis Eksemplarer Avis Eksemplarer Berlingske, hverdag 1 Politiken, søndag 1 B.T. 4 Politiken, hverdag 2 De Bergske Blade 3 Randers Amtsavis 4 Den Blå Avis 4 Spil Op 3 Ekstra Bladet 4 Tipsbladet 3 Fyens Stiftstidende 2 Weekendavisen 1 Dagbladet Børsen 1 Jydske Vestkysten 3 Morgenposten, søndag 10 Jyllands-Posten, søndag 3 Jyllands-Posten, hverdag 1 Vedrørende BT og Ekstra Bladet kan sæsonforhandlere (150 dage) som alternativ vælge fri returret uden mindstedebitering til nedsat forhandleravance. Ugens retur (mandag-søndag) afhentes af B.T.-Ekstra Bladet vognmanden tirsdag og fredag i den efterfølgende uge. For afhentning af avisreturen beregnes et gebyr på kr. 24,50 + moms pr. uge. Af hensyn til den automatiske leveringsstyring, ønskes det eller de eksemplarer, der sædvanligvis ligger til gratis læsning blandt bladforhandlerens personale registreret. Derved kan udgiveren registrere det pågældende eksemplar som værende ude af salget. Man bedes derfor om at rette henvendelse, i fald man ikke ønsker at benytte muligheden for frieksemplarer til butikspersonalet. Regning Bladkompagniet står for afregning og returregistrering og fremsender hver uge regning på foregående uges avissalg. Betaling senest følgende mandag sker nemmest og sikrest via PBS. Sikkerhed Der skal stilles sikkerhed (bankgaranti) til Bladkompagniet svarende til 4 ugers levering + 25 % dog minimum kr. 6000,00 hvis levering sker i mere end 120 dage om året, eller hvis betalingsfristen overskrides. De vil modtage meddelelse om størrelsen af den garanti der skal stilles. Bankgarantien frigives normalt efter 2 års forløb, forudsat at alle regninger i denne periode er betalt rettidigt. Ved overskridelse af betalingsfristen skal der stilles fornyet sikkerhed. Kontakt: På side 7 finder De navne og telefonnumre på branchens udgivere. 6

7 KONTAKT TIL AVISERNE Udgiver Telefon Berlingske Media, Forhandlerservice Berlingske Tidende B.T. Weekend Avisen JP/Politikens Hus A/S, ForhandlerService Ekstra Bladet Politiken Jyllands-Posten Dagbladet Dagbladet Ringsted Dagbladet Køge Dagbladet Roskilde Dagbladet Børsen De Bergske Blade Dagbladet Holstebro/Struer Thisted dagblad Ringkøbing Amts Dagblad Viborg Stifts Folkeblad Information Kristeligt Dagblad Frederiksborg Amts Avis Fyens Stiftstidende Fyens Stiftstidende Morgen Posten Herning Folkeblad Horsens Folkeblad Lolland-Falsters Folketidende JydskeVestkysten Midtjyllands Avis Amts Avisen Randers Sjællandske Dagblad Sjællands Tidende Næstved Tidende Vendyssel Tidende Århus Stiftstidende Nordjyske Stiftstidende Den Blå Avis Øst / Vest Bil-Index Bladkompagniet, Forhandler-service

8 VEDR. UGEBLADE / MAGASINER Levering Med leveringen modtager De en følgeseddel, hvorpå bl.a. er anført bladenes 1. salgsdag. Bladene må ikke sælges før denne dag. (Se forretningsbetingelserne 3.) På grund af store leveringsomkostninger har Dansk Magasinpresses Udgiverforening fastsat et leveringsgebyr for små leveringer. Gebyret pålignes når det gennemsnitlige ugentlige nettokøb ligger p.t. under kr. 1702,00 pr. uge. Leveringsgebyret er p.t. kr. 146,50 + moms pr. uge. Bestemmende for gebyrbetaling er foregående måneds gennemsnitlige nettokøb pr. uge, excl. moms og gebyrer. Er dette køb over kr. 1702,00 betales intet leveringsgebyr i den kommende måned. Er ugekøbet under kr. 1702,00 pålignes leveringsgebyr på ugeregningerne i den kommende måned. Rettelser i leveringen Ændring af bladleveringen sker nemmest og hurtigst ved telefonisk henvendelse til Deres UBD distrikt. Telefonnummer står på Deres UBD følgesedler. Retur Der er normalt fri returret på usolgte blade indenfor returfristen. Ugens returblade afhentes fredag / lørdag i den efterfølgende uge. (Samme dag hver uge). For afhentning af bladreturen beregnes et gebyr på kr. 30,00 + moms pr. uge. Ved evt. fejl i krediteringen kontaktes UBD. (Se side 9). Regning Regning for bladleveringen fremsendes ugentligt af UBF, Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor, og betaling sker nemmest og sikrest via PBS. Sikkerhed Der skal stilles sikkerhed (bankgaranti) for den løbende kredit. Normalt svarende til ca. 4 ugers levering. De vil fra UBF, Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor modtage meddelelse om størrelsen af den garanti der skal stilles. Sikkerhedsstillelsen skal være etableret før leverancer kan finde sted. Kontakt På side 9 finder De navne og telefonnumre på branchens udgivere og distributører. 8

9 KONTAKT TIL UGEBLADSUDGIVERNE Bladhus Telefon Aller Press A/S Egmont Magasiner A/S UBD (Ugebladsdistributionen) UBF (Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor) Interpress DK A/S

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser

Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Club Supercar Ansøgningsskema Samt Vilkår Og Betingelser Vigtigt De bedes venligst forsikre Dem om, at De har læst og forstået Club Supercars Vilkår og Betingelser, før De udfylder dette ansøgningsskema.

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere