2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen"

Transkript

1 Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen 5 Erstatninger udover forsikringssummen 6 Erhvervsudstyr og inventar der tilhører en tredjemand 7 Prævurdering 8 Erstatning for skade og omkostninger 9 Bro-princip 10 Uændret forsikringssum efter skade 1 Supplerende definitioner 1.1 Geninvestering Anvendelsen af erstatningen for skade og omkostninger til genoprettelse og/eller anskaffelse af sammenlignelige genstande, som er nævnt i paragrafferne og i de almindelige betingelser, med formålet at fortsætte virksomheden, erhvervet eller andre aktiviteter eller funktion, som er anført på policen. 1.2 Nyværdi Det beløb, der er nødvendigt for erhvervelse af nye genstande af samme type og kvalitet. 1.3 Genanskaffelsesværdi Det beløb, der er nødvendigt for erhvervelse af sammenlignelige genstande, når det gælder type, kvalitet, tilstand og alder. 1.4 Forsikrede genstande Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresse, som er beskrevet i paragrafferne og i de almindelige betingelser. 2 Beskrivelse af dækningen 2.1 Forsikringen omfatter pludselig opstået skade (som følge af årsag i henhold denne sektions 2.2 til 2.25) på eller tab af de forsikrede genstande, som befinder sig i den bygning, beliggende på det på policen anførte forsikringssted, som følge af en begivenhed jf. denne paragraf, uanset om det er forårsaget af de forsikrede genstandes art eller en mangel ved genstandene Skade på de forsikrede genstande som følge af, at disse rammes af den dækkede begivenhed, sidestilles med den skade på disse og andre forsikrede genstande, som er en følge heraf.

2 2.1.2 Hvis den dækkede begivenhed rammer ikke-forsikrede genstande, uanset hvem disse tilhører, er den derved opståede skade på de forsikrede genstande også forsikret, forudsat at denne skade er en følge af de ikke-forsikrede genstandes nærhed De i denne paragraf nævnte begivenheder, er nærmere beskrevet i paragraf 4 i de almindelige betingelser. 2.2 Brand 2.3 Eksplosion 2.4 Lynnedslag 2.5 Overspænding som følge af induktion Denne dækning er maksimeret til 25% af forsikringssummen. 2.6 Luft- og rumfartøjer 2.7 Lufttryk 2.8 Storm 2.9 Vand Undtaget fra dækning er skade, som skyldes fugtindtrængning gennem vægge, konstruktionsfejl eller mangelfuld vedligeholdelse af bygningen Hvad angår vandskade på forsikrede genstande, som befinder sig i kældre gælder kælderetage dækningen kun, såfremt disse forsikrede genstande, som befinder sig i rum under stueetagens niveau, er placeret - på paller, brædder ellers stillads - mindst 10 cm over gulvet Snetryk Undtaget fra dækning er: a. skade på forsikrede genstande, som følge af snetryk, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse af bygningen b. skade på forsikrede genstande, som følge af snetryk, som skyldes design- og/eller konstruktionsfejl på bygningen, såfremt sikrede er ejer af bygningen Indbrud, tyveri eller forsøg derpå 2.12 Hærværk Den dækning gælder ikke for forsikrede genstande i bygninger, eller dele heraf, som ikke bliver brugt Røveri 2.14 Påkørsel, påsejling og ladning faldet af eller strømmet ud Undtaget fra dækning er skade på køre- eller fartøjet samt på den ladning der forårsager skaden Olie og andre væsker 2.16 Røg og sod 2.17 Strejker 2.18 Uro og opløb

3 2.19 Væltning af piloteringsmaskiner og kraner Hvis disse genstande er forsikret, er skade på eller tab af disse genstande ikke omfattet af dækningen medmindre denne skade er forårsaget af en anden begivenhed, som er en dækket begivenhed under denne forsikring Fældning eller beskæring af træer 2.21 Meteoritter 2.22 Jordskred 2.23 Ætsende stoffer Såfremt skaden ikke er opstået som følge af rengøring, reparation, fornyelse eller produktionsfejl Forstyrrelse eller svigt i kølningsprocessen Efter fradrag af den på policen anførte selvrisiko, er udbetalingen af skadeserstatningen maks. DKK 2.500,00 pr. begivenhed Glasbrud Glas i spejle og indendørs vitriner, undtagen udstillingsvinduer, er medforsikret. Glasset af udstillingsruderne og vitriner, som fungerer som udstillingsvindue, er ikke medforsikret. 3 Supplerende erstatninger 3.1 Omkostninger i forbindelse med udskiftning og omskiftning af låse Omkostninger i forbindelse med udskiftning og omstilling af låse og/eller udskiftning og omstilling af (computer)kort og/eller udskiftning og omstilling af andre låseanordninger, når denne udskiftning og omstilling er en nødvendig følge af indbrud på forsikringsstedet eller i sikredes privatbolig, eller af berøvelse og/eller overfald, såfremt disse genstande er omfattet af forsikringssummen 3.2 Omkostninger i forbindelse med genoprettelse af haveanlæg Omkostninger i forbindelse med genoprettelse af haveanlæg og alt, hvad dertil hører, samt belægningsarbejde, såfremt denne skade er for sikredes regning og ikke er forårsaget af påvirkning af vejret, tyveri, hærværk og fældning eller beskæring af træer/buske, op til maks. 10% af forsikringssummen. Skade forårsaget af lynnedslag, eller forårsaget af objekter som på grund af stormen er landet i haven, er medforsikret. 3.3 Omkostninger i forbindelse med nødvendig transport Omkostninger i forbindelse med nødvendig transport og opbevaring af de forsikrede genstande, op til maks. 10% af forsikringssummen for den pågældende lokalitet, som følge af at bygningerne midlertidigt ikke er til rådighed. 3.4 Selvrisikoen bliver ikke trukket fra de erstatninger, som beskrives i paragrafferne 3.1 til og med 3.3, medmindre denne bestemmelse udtrykkeligt er fraveget på policen. 4 Dækning i nærheden af bygningen Forsikrede genstande på terrænet, under halvtag eller overdækninger som befinder sig i nærheden af bygninger beliggende på de på policen anførte adresser, er forsikret mod farerne brand, eksplosion, lynnedslag, overspænding som følge af induktion, luft- og rumfartøjer, og lufttryk.

4 5 Erstatning udover forsikringssummen I tilfælde af skade som følge af en dækket begivenhed, 5.1 Redningsomkostninger op til maks. 50% oven i forsikringssummen pr. forsikringssted. 5.2 Oprydningsomkostninger op til maks. 10% af forsikringssummen pr. forsikringssted. 5.3 Lovliggørelse Omkostninger som sikrede skal afholde ifølge en lovmæssig forskrift eller efter ordre for myndigheden, op til maks. DKK , Nødvendig transport og opbevaring Omkostninger i forbindelse med nødvendig transport og opbevaring af de forsikrede genstande, op til maks. 10% af forsikringssummen for den pågældende lokalitet, som følge af, at bygningerne midlertidigt ikke er til rådighed. 6 Erhvervsudstyr og inventar der hører til tredjemand Hvis forsikringssummen for erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresse rummer mulighed for det, er erhvervsudstyr og inventar, der hører til tredjemand, medforsikret, såfremt disse genstande ikke, eller ikke tilstrækkeligt, er forsikret andetsteds 7 Prævurdering 7.1 Hvis det fremgår af policen, at de forsikrede genstande er vurderet af en sagkyndig, som Nassau Forsikring har godkendt, er denne prævurdering gyldig i tre år, regnet fra datoen for vurderingsrapporten. Efter Nassau Forsikrings accept, anses vurderingsrapporten for at udgøre en del af aftalen. Eventuelle supplerende vurderingsrapporter eller tillæg har den samme ophørsdato som den oprindelige vurderingsrapport Hvis der efter udløbet af de ovennævnte perioder ikke er udstedt nogen ny vurderingsrapport, gælder prævurderingen fortsat i 12 måneder, under forudsætning at Nassau Forsikring har ret til at bevise at forsikringssummen var eksorbitant på skadetidspunktet. Efter udløbet af denne periode på 12 måneder er prævurderingen ikke længere gyldig, og forsikringssummen betragtes som en oplysning som den sikrede selv har givet. 7.2 Prævurderingen er heller ikke længere gyldig: a. ved overgang af den forsikrede interesse, og den nye sikrede har til hensigt at bruge de forsikrede genstande til andre formål, eller b. hvis der ikke foretages nogen geninvestering efter skade 8 Erstatning for skade eller omkostninger 8.1 Nassau Forsikrings forpligtelse til at yde erstatning for skade og omkostninger omfatter: a. forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande umiddelbart før og umiddelbart efter den dækkede begivenhed eller efter Nassau Forsikrings valg omkostninger til genoprettelse - umiddelbart efter begivenheden - af de genstande, som efter eksperternes vurdering kan genoprettes, samt - i tilfælde af forsikring på basis af

5 nyværdi - størrelsen på den værdiforringelse, som skaden har forårsaget og som genoprettelsen ikke kan kompensere. b. beløbet af erstatningerne oveni forsikringssummerne ifølge paragraf 5 i disse særlige betingelser Ved vurderingen af værdien umiddelbart før begivenheden, bliver der taget udgangspunkt i det værdigrundlag, som anføres nedenfor, mens der ved vurderingen af værdien umiddelbart efter begivenheden bliver taget hensyn til dette værdigrundlag I tilfælde af forsikring på basis af en gyldig prævurdering, gælder beløbet for prævurderingen som værdigrundlaget Hvis der ikke findes nogen gyldig prævurdering, gælder nyværdien som værdigrundlaget for erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresse Genanskaffelsesværdien gælder dog: a. hvis sikrede allerede før skadens indtræden havde til hensigt at opløse virksomheden b. hvis virksomheden ikke fortsættes og der ikke foretages nogen geninvestering c. hvis forsættelsen af virksomheden og/eller geninvesteringen ikke skriftligt er meddelt Nassau Forsikring inden 12 måneder efter skadedatoen d. for genstande, hvis genanskaffelsesværdien var mindre end 40 % af nyværdien e. for genstande, som ikke længere blev brugt for det, de er beregnede til f. for kunstværker, antik og sjældne objekter Hvis der ikke findes nogen genanskaffelsesværdi, gælder den største værdi af: a. nyværdien minus et beløb i forbindelse med teknisk forældelse eller b. nyværdien minus et beløb i forbindelse med sædvanlig afskrivning I den forbindelse tages hensyn til genstandens vedligeholdelsestilstand Hvis der er aftalt en anden værdi end beskrevet i denne paragraf, gælder den anden værdi som værdigrundlag. 8.3 Nassau Forsikrings forpligtelse til at yde erstatning for skade og omkostninger udgør højst forsikringssummen, men også efter anvendelsen af 9 i disse særlige betingelser, erstattes der aldrig mere end det samlede beløb for de tidligere forsikringssummer, dog forhøjet med beløbet for erstatningerne oveni forsikringssummen ifølge 5 i disse særlige betingelser. 8.4 Bortset fra det tilfælde, hvor der foreligger en taksering fra en sagkyndig, skal der kun betales en pro rata skadeserstatning for skade og omkostninger, hvis forsikringssummen er mindre end værdierne af de forsikrede genstande umiddelbart før begivenheden. Erstatningen ifølge paragraf 5 i disse særlige betingelser ydes dog fuldt ud i henhold til den forsikringssum, der gælder i den forbindelse. 9 Bro-princippet 9.1 Hvis det ifølge denne police forsikrede, erhvervsudstyr og inventar eventuelt er forsikret med prævurdering og med undtagelse af de genstande, der er forsikret på basis af fremlæggelse af opgørelser ikke eksisterer længere, bliver de således frigjorte beløb brugt til genanskaffelsen af genstandene. Hvis der ikke - eller kun delvis - har fundet nogen genanskaffelse sted, bliver de frigjorte beløb taget med i denne paragraf omhandlede genberegning. 9.2 Overskud fra for høje forsikringssummer anvendes til underskud ved for lave forsikringssummer.

6 9.3 Hvis der er flere forsikringssteder, er overflytning af forsikringssummer fra andre forsikringssteder til det forsikringssted, hvor skaden er opstået (herefter: skadesstedet), muligt indtil maks. 130% af de forsikringssummer, som gælder for skadesstedet, og som forsikringsselskaberne efter seneste oplysninger er bekendte med, er opnået. 9.4 Præmien bliver efterfølgende genberegnet på basis af værdierne umiddelbart før begivenheden og de respektive præmiesatser. 9.5 Hvis det efter genberegningen viser sig, at det totale beløb for de oprindelige præmiebeløb er lig med eller større end det totale beløb for de genberegnede præmiebeløb, bliver pro rataprincippet jf. paragraf 8.4 i disse særlige betingelser ikke anvendt og ydes erstatning for skade og omkostninger på basis af værdien umiddelbart før den dækkede begivenhed. 9.6 Hvis det efter genberegningen viser sig, at det totale beløb for de oprindelige præmiebeløb er mindre end det totale beløb for de genberegnede præmiebeløb, bliver forsikringssummerne omregnet på basis af forholdet mellem underskuddet i den skyldige præmie og det totale overskud i præmien, således at det totale beløb for de herefter genberegnede præmiebeløb er lig med det totale beløb for de oprindelige præmiebeløb, hvorefter erstatning for skade og omkostninger kan ydes på basis af pro rata-princippet i paragraf 8.4 i disse særlige betingelser. 10 Uændret forsikringssum efter skade Det beløb, som betales i erstatning for skade og omkostninger, anses for at være tilføjet af Nassau Forsikring til forsikringen på tidspunktet for skaden, medmindre Nassau Forsikring inden fire uger efter modtagelsen af alle oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med skadeopgørelsen, meddeler sikrede, at de ikke accepterer denne tilføjelse. I så fald bortfalder Nassau Forsikrings forpligtelse til at dække pågældende tilføjelse 14 dage efter denne meddelelse. --oo0oo--

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Motorcykelforsikring 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere