U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF."

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic i Hvidovre Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Finn Larsen (FL), Peter Nielsen (PN), Nanna Ilmer (NI) og Peter Sørensen (PS), stedfortræder for Anne-Mette Mortensen, der var bortrejse på ferie. Fra sekretariatet: Christian Jacobsen (CJ) og Hanne Bloch (HB). Ansvarlige benævnes med initialer. Ingen HB 1. Velkomst OT bød velkommen. 2. Godkendelse af Godkendt. dagsorden 3. Godkendelse af referat Godkendt uden bemærkninger. BE 6/ Orientering FU og Sekretariatet OT oplyste, at aktiviteterne i FU siden sidst har beskæftiget sig med personalesituationen og årsafslutningen. Den nye sportschef er startet, Flemming Agner Jørgensen er blevet klubkonsulent og bogføringen og fakturering er overgået til DIF. DIF har bevilget midler til en 3. breddekonsulent til DKF, og der er indkommet mange ansøgninger til stillingen. Det nyligt afholdte DM i ergometerroning havde været en stor succes. DIF skal på sigt anmodes om at anerkende dette mesterskab som et officielt mesterskab. Herning Kommune har anmodet om at få en kontaktperson i DKF omkring Rostadion Herning. OT påtager sig denne opgave indtil videre. Der indkaldes til det første møde i nærmeste fremtid. VP fik ros for sit store engagement og arbejde omkring rostadion på Bagsværd Sø og orienterede om status. Det sidste fredningsforslag er kommet, og det levner ikke plads til forbedringer på elitecenteret. DIF s kardinalpunkt er at få banerne forlænget og udgravet til passende vanddybde. Gladsaxe Kommune undersøger p.t. prisen for udgravning i målområdet. Det for DIF, Idrætsfonden Danmark, Team Danmark, DfFR og DKF udarbejdede projekt for udvikling af Bagsværd Sø skal nu vises til kommunerne, og kommunernes stillingtagen hertil afventes. Kommentarer til ovennævnte: Er der mulighed for at placere et nationalt stadion andre steder i Københavnsområdet? DKF skal undersøge DIF s holdning til Rostadion Bagsværd Sø. Det skal undersøges om DIF og Idrætsfonden Danmark vil betale for en undersøgelse af alternative placeringer af et national rostadion, såfremt det ikke bliver muligt at bevare et rostadion på Bagsværd sø. Det nye DKF logo CJ præsenterede det nye logo i forskellige varianter. Logoet indgår i Årsmagasinet, der er på trapperne. Logoet vil herefter blive præsenteret i Nyhedsmagasinet og senere laves kuverter og brevpapir. Logoet forsøges også lagt på DKF s hjemmeside og når nyt landsholdstøj skal indkøbes vil det nye logo blive påtrykt. Baggrunden bag det nye logo er et råd fra sponsorfirmaet Brand Sponsorship om en fremadrettet og moderne profil.

2 CJ oplyste, at Årsmagasinet 2008 bliver udsendt i paprør i uge 7. Det undersøges om invitation til Seachallenge Fyn er færdig og kan udsendes sammen med årsmagasinet. CJ oplyste endvidere, at den nye sportschef er godt i gang med arbejdet, ligesom Flemming har arbejdet i 2 uger som klubkonsulent. DIF er også godt i gang med bogføring og fakturering. Der mangler p.t. DIF s adgang til betaling af regninger via netbank, men det forventes snart at være klaret. Der er kommet 31 ansøgninger til den nye breddekonsulentstilling. 13 ansøgere er udvalgt til nærmere undersøgelse. HB bruger den sidste uge til at rydde op og har sidste arbejdsdag den 31. januar. 5. Sager til drøftelse a. Fremtidig prioritering i DKF JD beklagede sig over, at budgettet vedr. kraftcentertilskud var blevet beskåret med kr , da det er et af DKF s satsningsfelter. Beskæringen havde fundet sted efter det egentlige budgetmøde, men BE havde givet FU mandat til at finde de sidste kr., så man måtte være klar over, at det foreløbigt vedtagne budget ikke var endeligt. Der var dog enighed om, at satsningsfelterne bør friholdes, hvis det kan lade sig gøre. DKF s revisionsfirma har med baggrund i årsregnskabets resultat for 2007 henstillet, at budgettet for 2008 bliver gennemgået endnu en gang med henblik på at reducere underskuddet her. FU arbejder videre med budgettet efter et regnskabsmøde med revisor den 29. januar. b. Strategiarbejde i udvalgene JM pointerede, at det er vigtigt, at såvel bestyrelsen som udvalgene arbejder strategiorienteret. 6. Sager til beslutning a. Fase 2 EPP og instruktøruddannelse Efter en debat om den udarbejdede redegørelse, fik JM mandat til at forhandle videre med de eksterne udbydere. b. Arbejdsfordeling i bestyrelsen OT opfordrede BE-medlemmerne til at gennemgå arbejdsfordelingen og fremkomme med evt. justeringer til det første bestyrelsesmøde efter årsmødet. c. Ændring af mødedato i august FU fremkommer med forslag til anden mødedato. Det skal overvejes, om der skal være flere dagsmøder end aftenmøder fremover. d. Fastsættelse af startpenge til DM Bestyrelsen vedtog nedennævnte forslag, der er uændret i forhold til 2007: Kortbane: K-1 + C-1 kr. 50,00 til arrangører samt kr. 10,00 til DKF totalt kr. 60,00 K-2 + C-2 kr. 100,00 til arrangører samt kr. 10,00 til DKF totalt kr. 110,00 K-4 + C-4 kr. 150,00 til arrangører samt kr. 10,00 til DKF totalt kr. 160,00 Marathon: K-1 + C-1 kr. 75,00 til arrangører samt kr. 10,00 til DKF totalt kr. 85,00 K-2 + C-2 kr. 150,00 til arrangører samt kr. 10,00 til DKF totalt kr. 160,00 U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. 7. Forberedelse af årsmøde Temadag og årsmøde Et oplæg fra administrationen blev gennemgået. Bestyrelsen var enige om det forslag, der indeholder workshops og et par emner blev tilføjet. Det er ønskeligt, at så mange udstillere som muligt deltager. Priserne på Scandic, Roskilde, er steget med 43 %. Hvis man ikke kan få forhandlet prisen ned, overvejes det at finde et andet sted. Det kan blive aktuelt at sætte priserne for forplejning og overnatning op. Disposition til formandens beretning BE-medlemmerne blev opfordret til at meddele eventuelt manglende punkter til

3 OT eller CJ. Deadline for indsendelse af tekst til punkterne er 15. februar. Deadline for udvalgsberetninger er den 18. februar. Lovforslag Endnu to lovforslag blev behandlet og bestyrelsens holdning til forslagene afklaret. Forslagene indgår i årsmødematerialet. Klubkontingent 2009 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Valg Anne-Mette Mortensen har oplyst, at hun afgår udenfor tur. Udvalgsformændene bedes fremsende navnene til CJ på de medlemmer, der genopstiller samt evt. nye personer der opstiller. OT kontakter Appeludvalget. Planer for 2009 Udvalgene bedes fremsende deres respektive planer for 2009 til CJ, således at der kan produceres en samlet forevisning. Dagsordenen for årsmødet blev herefter vedtaget. Kongshvilepokalen og anden hæder Et par forslag til Kongshvilepokalen blev diskuteret og undersøges nærmere. FU ser på emner til anden hæder. Årets klub Der var udarbejdet en liste over klubber, der opfylder de vedtagne kriterier. Administrationen uddyber opfyldelsen af kriterierne for 3 af klubberne, hvorefter materialet fremsendes til bestyrelsen til endelig beslutning Arrangørpokalen Følgende stævner blev valgt som nominerede: DM maraton Amager Rundt Et poloarrangement DBC i Silkeborg Bestyrelsen kan fremkomme med flere forslag inden årsmødet. Det er årsmødets deltagere, der afgør, hvem der skal have pokalen. Årets præstation Der uddeles for første gang kun én præstationspokal, der kan uddeles i alle årgange. Bestyrelsen bakkede op om JD s forslag. Pokalen uddeles i efteråret 2008 ved en passende lejlighed. Formål til Norsmindefonden 2009 Bestyrelsens forslag til formål er Ungdomsaktiviteter. Klubberne kan komme med alternative forslag. 8. Økonomioversigt a. Årsregnskab Det blev foreslået, at der udarbejdes en forklaring til underskuddet, der kan udsendes sammen med årsmødematerialet. Forklaringen skal endvidere indgå i formanden og økonomichefens beretning. Revisorerne skal forespørges om størrelsen på en fornuftig egenkapital. 9. Nyt fra udvalgene Miljøudvalget Der er afgivet mange svar i forbindelse med Natura 2000 og der er miljøseminar i den kommende weekend. Den 4. marts afholder DIF seminar om miljøkodeks, hvor NI ikke kan deltage. NI håbede, at andre fra bestyrelsen kunne deltage. Kaproningsudvalget FL oplyste, at man har bedt officialsgruppen undersøge, om der skal indgå flere

4 løb i DM. FL mener, at det er for tidligt at søge om officielt DM i ergometer. Man vil søge om afholdelse af EM i ergometer i København. DIF og Idrætsfonden skal kontaktes om dette og søges om støtte. Ergometer DM havde haft 160 deltagere og man vil gerne have bedre pressedækning fremover. Man undersøger muligheden for at afholde et ergometerstævne i Rosengårdscentret i Odense eller på Kvægtorvet i Odense i november Udvalgets medlemmer ønsker alle genvalg. Der vil blive afholdt en drengesamling i Vejle. Kommentarer: Det blev foreslået at Ergometer EM afholdes i 2009 i forbindelse med IOC kongressen. Kajakpoloudvalget PS oplyste, at der afholdes polostormøde den 6. februar, hvor der skal diskuteres bredde, turnering, dommeruddannelse m.m. (Red. Mødet blev aflyst pga for få tilmeldte.) Børne- og Breddeudvalget PN oplyste, at man sammen med DIF havde foretaget evalueringen af breddekonsulentordningen med positiv vurdering. Vi afventer nu tilbagemelding fra DIF på vores oplæg til breddekonsulenternes arbejdsopgaver for 2008 og Eliteansvarlig Der er afholdt møder med kraftcentrene. Århus Kraftcenter er ophørt og nyt kraftcenter etableres i Vejle. Det skal sikres, at talentudviklingen i de nye idrætskommuner matcher specialforbundenes satsninger. Eliteroerne tager til Florida i knapt 8 uger. Man har indledt et samarbejde med en mentaltræner. Team Danmark skal ansøges i 2009 om midler til aldersrelateret træning og talentudvikling jf de nye puljer der bliver tilgængelige på det område. Vi kan være stolte af den træning, der foregår på kraftcentrene. Alle håber på kvalifikation til OL ved forårets EM. Efter OL skal man i dialog med Team Danmark om fremtidig støtte. Det er ønskeligt at få flere talentudviklingssteder i Danmark så man opfanger alle talenter. Imidlertid vil det kræve så mange trænere at det giver problemer hvis DKF skal bidrage til finansieringen. De nuværende kraftcentre er placeret, hvor der er lokale klubledere, der magter opgaven. En kraftcentertræner bør maksimalt træne aktive. 10. Eventuelt OT tager kontakt til Kraftcenter Gladsaxe vedr. de hensatte midler til kapkanoprojekt. Kaproningsudvalget er via Lau Larsen i gang med forhandlinger om køb af stævnesoftware over en treårig periode. Mødet slut. OT takkede varmt Hanne Bloch for hendes lange og gode indsats for Kano og Kajak Forbundet. Samtidig gjorde han opmærksom på at Hanne ville blive fejret på en passende måde.

5 Ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer (opdateret marts 2007) Formand: Næstformand: DKF s bestyrelse og FU DKF s administration Overordnede nationale organisationer (f.eks. DIF, TD) Internationalt arbejde Kontaktperson KU, EA Presse Vejle Idrætshøjskole via Lau Larsen Gang i Danmark Stedfortræder for formanden på nationale områder Information og hjemmeside I/S Bagsværd sø Kano samråd via Christian Jacobsen Kontaktperson MU, BBU 2. Næstformand: Økonomi DIF i forhold til økonomi Kontaktperson PU Uddannelse instruktør og træner Roer kurser og rejser projekt Handicapidræt / Ældreidræt Bestyrelsesmedlem Team Danmark og projektgruppen / eliteansvarlig Eliteaktiviteter vedrørende landshold Eliteudviklingsprojektet Kraftcenter Sponsor / marketing Bestyrelsesmedlem /form. for børne-/ breddeudvalget: Børne-/breddeudvalget Breddekonsulenten Havkajakarbejdsgruppe Kbh. Havn DIF vedr. breddekonsulenterne Aktivitetspulje Roer kurser og rejser projekt Havkajaksamrådet via Peter Unold Bestyrelsesmedlem Miljøudvalget /form. for miljøudvalget: Friluftsrådet, herunder høringsoplæg DIF i forhold til miljøarbejde Samarbejde med andre brugergrupper Bestyrelsesmedlem /form. Polo udvalg Kajakpoloudvikling, herunder turnering Kajakpololandshold Bestyrelsesmedlem Søsportens Sikkerhedsråd /form. kaproningsudvalg Stævneudvikling Officialsgruppe DM-konceptudvalg Kapkano udvikling Maraton udvikling

6 Gruppe / Emne Mødeplan Bestyrelsen 2008 Dato Revideret 13. februar 2008 FU Datoer Måned Ugedag Tema Januar 27. januar søndag Forberedelse af årsmøde Marts marts fredag/lørdag/søndag Temadag og årsmøde April april Fredag/lørdag DIF's årsmøde Maj 26. maj mandag Evaluering årsmøde Juni 24. juni tirsdag Alm. BE-møde August 14. august torsdag Budget i % Oktober 3-4. oktober fredag/lørdag DIF budgetmøde 12. oktober søndag Budget i kroner Evaluering årsmøde Budget i procent Budget i kr. Evaluering af året November 23. november Søndag Evaluering af året Her gennemgås årsmødet politiske og praktiske konsekvenser klarlægges og planer tilrettes. Evt. nye bestyrelsesmedlemmer introduceres. Driftstatus på aktivitetsudvalg og løbende sager. Her er det, udover almindelig sagsopfølgning, hensigten at der fastlægges nogle procentuelle retningslinier for, hvorledes de enkelte områder prioriteres. Udvalgene skal derfor ikke have budget eller aktivitetsplaner på plads men have gjort sig overordnede overvejelser omkring omfang og ambitionsniveau for området. Strategiarbejdet skal udgøre et væsentligt grundlag i denne beslutning. Endelig fastlæggelse af DKF budget, og afklaring af forhandlingsgrundlag for TD aftaler, DIF breddeaftaler, aftaler med personale. Her evalueres aktivitetsåret. Lovforslag forberedes. Årets klub udvælges. Årsmødeforberedelse Forslag til jubilæumsfonden, Gennemgang af lovforslag, Gennemgang af dagsorden, Valgbare personer, Årsberetning

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere