OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig."

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2014

2 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE PÅ 34 MIA. KR. POSITIV START PÅ 2014 Efter 1. halvår 2014 kan fremvise en vækst i med- skyl- lemsbidrag på 2,7 % til i alt 530 mio. kr. Vækstenn des primært en fortsat medlemstilgang. Dertil kommer et afkast på 4,5 % førr skat, som betyder, at nu har rundet 34 mia. kr. i formue. Samtidig med at væksten lykkes, har en investe- af de rings-åop på blot 0,49 %, hvilket gør til et billigste selskaber i pensionsbranchen. Efter første halvår har en bonusgrad på 21,1 %, hvilket også betyder, at der ikke er ændret på depotren- ten på 5,3 % før skat. Trods et tilfredsstillende afkast i 1. halvår 2014 må erkende, at pensionsbranchen er under pres, hvilket også er blevet illustreret af Erhvervs- og Videnskabsmi- nisteriets krav til renteaftale. Derfor overvejer løbende, om der er behov for at foretage tilpasninger af depotrenten. Alle aktivklasser har klaret sig godt har i fastholdtt sin eksponering i risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer, som har givet et afkast (benchmark) på hhv. 6,9 % og 6,3 % i første halvår De mindree risikofyldte aktiver i form af obligationer og reale aktiver har også leveret et pænt afkast på hhv. 3,8 % og 2,5 % primært trukket af kraftigt rentefald. Samlet set har i første halvår opnået et afkast på 4,5 % før skat. For medlemmer med markedsrentep prosig dukter fordeler afkastet i s investeringspuljer således: Aktiemax: 5,3 % P Vælger: 4,5 % Obligationsmax: 3,6 % NØGLETAL (%) 1. halvår 2014 Realiseret halvår 2013 Afkast før PAL-skat 4,5 7,8 2,8 Bonusgrad 21,1 20,3 18,4 Solvensdækning

3 Regnskabsmæssigt havde i 1. halvår 2014 et resultat på 138 mio. kr., der blev overført til egenkapitalen. Resultatet indeholder regulering på 111 mio. kr. vedrørende kontributionsgrupperne, jf. afsnittet om bidrag og pensioner. Investeringsvirksomhed På forhånd var der knyttet store forhåbninger til, at den globale økonomi ville lægge den finansielle krise bag sig og for alvor komme op i omdrejninger. Halvvejs i året må vi konstatere, at aktivitetsfremgangen for den globale økonomi desværre ikke helt har kunnet leve op til forventningerne, og derfor er alle betydende centralbanker i den vestlige verden fortsat med at understøtte opsvinget ved at føre en historisk lempelig pengepolitik. Selvom vækstforventningerne løbende er blevet nedjusteret, er forventningerne til hele året fortsat signifikant højere end væksten i Så det går fortsat fremad, om end fremgangen har været mere behersket end forventet. Kombinationen af en moderat vækstfremgang og en ekstrem lempelig pengepolitik har været understøttende for alle aktivklasser, og afkastet har derfor været positivt for både obligationer, kreditobligationer, aktier og reale aktiver i 1. halvår Selvom aktier og kreditobligationer har været årets højdespringere, har afkastet for både obligationer og reale aktiver også været relativt pæne. s aktivsammensætning pr. 30. juni 2014 Aktivgruppe Andel Aktier 40,3 % Kreditobligationer 18,2 % Obligationer 31,5 % Reale aktiver 1 10,0 % I alt 100,0 % 1 Reale aktiver indeholder indeksobligationer, ejendomme, skov etc. har i første halvår opnået et afkast på 4,5 % mod benchmark på 5,3 %. s har i første halvår været overvægtet i aktier modsvaret af undervægt i obligationer og reale aktiver. Beholdningen af aktier har i første halvår givet et afkast på i alt 7,0 % mod et benchmark på 6,9 %. Afkastet er trukket af børsnoterede aktier med et afkast på 7,1 %, mens private equity har givet et afkast på 5,8 %. Kreditobligationer har i første halvår givet et afkast på i alt 3,9 % mod et benchmark på 6,3 %. Underperformance i forhold til benchmark skyldes primært overvægt til senior banklån i stedet for high yield obligationer, som ikke har draget fordel af rentefaldet i første halvår. Alternativ kredit gav et tilfredsstillende afkast på 5,8 % i første halvår. s beholdning af obligationer gav i første halvår et afkast på 3,2 % mod et benchmark på 3,8 %. Afkastet er trukket op af rentefaldet, men beholdningen gav et lavere afkast end benchmark, da var eksponeret mod stigende renter. Reale aktiver gav et afkast på 2,1 % mod benchmark på 2,5 %. Afkastet kan især tilskrives afkastet på indeksobligationer på 3,8 %, mens afkastet på ejendomme og skov gav et mindre positivt afkast. Ud af en balance på 34 mia. kr. har i dag en egenkapital på 6,6 mia. kr., så pensionskassen er velkonsolideret. Afkastet på 4,5 % før skat er beregnet ud fra Finanstilsynets retningslinjer (det officielle nøgletal N1). Dette kan afvige fra andre beregninger af afkast, som nogle selskaber vælger at offentliggøre. Den overordnede porteføljesammensætning har ikke ændret sig væsentligt i 1. halvår Vækst i bidrag og pensioner Medlemsbidragene var i 1. halvår 530 mio. kr. mod 516 mio. kr. i 1. halvår Dette tal fordeler sig med 435 mio. kr. (2013: 420 mio.kr.) på traditionelle ordninger samt 95 mio. kr. (2013: 96 mio. kr.) på unit-linkordninger. Væksten i indbetalingerne har været 2,7 % i forhold til 1. halvår Væksten skyldes dels en fortsat medlemstilgang, dels en fokusering på salg til nye og eksisterende medlemmer. I samme periode er pensionsudbetalingerne steget med 1,3 % fra 632 mio. kr. til 640 mio. kr. Depotrenten før skat for 2014 er foreløbigt fastsat til 5,3 % for medlemmer på Regulativ 3 og 4 og 2,4 % for medlemmer på Regulativ 1 og 2. 2

4 Pr. 1. januar 2014 blev Rentegruppe 1, som består af medlemmer på Regulativ 3 og 4, nedlagt og opdelt i generationsgrupper RG1G1-RG1G8. Opdelingen gav anledning til et negativt kollektivt bonuspotentiale på 13 mio. i gruppe RG1G1, som består af medlemmer, der er født før Det negative kollektive bonuspotentiale blev nulstillet ved brug af bonuspotentiale på fripolicer på 0,2 mio. kr., og resten blev overført fra egenkapitalen. I Rentegruppe 2, som består af medlemmer, der initialt havde en vægtet grundlagsrente på mellem 1,5 % og 2,5 %, er den højst vægtede grundlagsrente på 2,49 % (den vægtede grundlagsrente falder, i takt med der tilskrives bonus, idet dette sker på et 0 %-grundlag). I rentegruppen er der 287 medlemmer ud af samlet 497, hvis vægtede grundlagsrente er kommet under den højst vægtede grundlagsrente minus 1 procentpoint, altså under 1,49 %. Det er derfor besluttet at opdele Rentegruppe 2 i to grupper pr. 1. januar 2014, så det fortsat sikres, at der er tilpas homogenitet i grupperne. De nye grupper kaldes Rentegruppe 1 og Rentegruppe 2. Det samlede resultat for alle kontributionsgrupperne efter bonus har været negativt, selv om der i perioden har været positivt afkast. Dette skyldes bl.a., at den akkumulerede værdiregulering for hensættelserne er steget med 491 mio. kr. som følge af en lavere opgørelsesrentekurve samt udbetaling af tillægspensioner. Dette dækker dog over, at der i generationsgruppe RG1G4-RG1G8 har været overskud, da værdireguleringen i disse grupper er mindre pga. de lave grundlagsrenter, og fordi grupperne ikke indeholder pensionister, der får udbetalt tillægspension. Der har ligeledes været et mindre overskud i RG1G1. For Rentegruppe 2, 3 og 4 har resultatet i første halvår 2014 betydet, at der er overført 122 mio. kr. inkl. forrentning fra egenkapitalen, hvilket har opskrevet rentegruppernes skyggekonti. Rentegruppe 2, 3 og 4 har nu en samlet skyggekonto på 430 mio. kr. Risikogrupperne har efter første halvår et kollektivt bonuspotentiale på 107 mio. kr. mod 111 mio. kr. primo året. Samlet giver dette anledning til en forsigtig optimistisk tilgang til investeringsprocessen. Pensionskassen ser fortsat værdi i aktier, mens der vurderes at være begrænset værdi i kreditobligationer og obligationer. s risiko vurderes dagligt, og aktiver og passiver opgøres til markedsværdi. I risikostyringen tages der højde for udviklingen både på lang og kort sigt. har et godt økonomisk fundament efter pensionsvalget i 2006 og kan derfor klare store udsving i de finansielle markeder uden at komme i solvensproblemer. søger at mindske den samlede investeringsrisiko både ved at sprede sine investeringer på flere aktivgrupper i både ind- og udland og ved at sprede investeringerne i de enkelte delporteføljer. Desuden ønsker at opretholde en passende formuebuffer til imødegåelse af udsving i aktivværdierne. s egne analyser viser, at det forventede afkast på langt sigt vil ligge i omegnen af 4,2 % efter skat. Dette kan afvige både positivt og negativt over tid og derved påvirke pensionernes størrelse. En mere detaljeret beskrivelse af s risikostyring og risici fremgår af årsrapporten for 2013, hvortil der henvises. Der er ikke ændret væsentligt på s risiko- og usikkerhedsfaktorer siden aflæggelse af årsrapporten for Invaliditeten er lav, og medlemmerne lever ganske længe. Levetid er en af de væsentligste risici for pensionskassen, og over de senere år er der hensat ekstra levetid for medlemmerne set i forhold til det oprindelige beregningsgrundlag. tilpasser løbende pensionsprognoserne og tillægspensionerne under hensyntagen til udviklingen i forventningerne til fremtidigt afkast, levetider og invaliditet. Dette betyder, at medlemmernes pensionsprognoser og udbetalte pensioner kan ændre sig fra det ene år til det næste. er i Finanstilsynets grønne lys ved udgangen af 1. halvår Den samlede regulering er foretaget over resultatopgørelsen og påvirker dermed egenkapitalen. Risici og forventninger til 2014 Vi forventer at gå lidt bedre tider i møde i 2. halvår af 2014 på den makroøkonomiske side. Amerikansk privatforbrug - den store globale motor - synes på rette vej. I Europa strammer landene finanspolitikken mindre, og det samme gælder bankerne, som er mindre restriktive på udlånssiden. 3

5 REGNSKABSPRAKSIS Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Anvendt regnskabspraksis er uændret og fremgår af årsrapporten for Udover koncernrapporten er der aflagt halvårsrapport for, som indgår i koncernrapporten. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2014 for. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Halvårsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af pensionskassens og koncernens aktiver og passiver pr. 30. juni 2014, den finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar til 30. juni Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i pensionskassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold i første halvår af 2014 samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af de resterende 6 måneder af året. København, den 25. august 2014 Direktion: Søren Kolbye Sørensen Regnskabschef: Steen Nielsen Bestyrelse: Peter Falkenham Formand Torben Arnbjerg-Nielsen Næstformand Peter Løchte Jørgensen Sara Grex Jens Otto Veile 4

6 RESULTATOPGØRELSE (beløb i mio. kr.) Note Koncern 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Medlemsbidrag for egen regning Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Pensionsydelser for egen regning Ændring i bruttopensionshensættelser Ændring i pensionshensættelser for egen regning Årets tilskrevne bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Hensættelser til unit-linked kontrakter Pensionsmæssige driftsomkostninger for egen regning Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen PERIODENS RESULTAT PERIODENS TOTALINDKOMST

7 BALANCE, AKTIVER (beløb i mio. kr.) Note Koncern 1. halvår halvår Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Indlån i kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Genforsikringsandele af pensionshensættelser Tilgodehavende hos medlemmer Reguleringskonto gruppeforsikring Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender, i alt Øvrige aktiver Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT

8 BALANCE, PASSIVER (beløb i mio. kr.) Koncern 1. halvår halvår Vedtægtsmæssige henlæggelser Socialfond Egenkapitaludlodning Reserver, i alt Overført resultat Egenkapital, i alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige bidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionsafdelingen, i alt Opsparingsafdelingen Pensionshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Pensionsmæssige hensættelser for egen regning, ialt Investeringsejendomme, gæld Investeringsejendomme, prioritetsgæld Pensionsafkastskat Reserveret til skade, gruppeforsikring Anden gæld Gæld, i alt PASSIVER, I ALT

9 NOTER til resultatopgørelsen (beløb i mio. kr.) Koncern 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Note 1. Medlemsbidrag for egen regning Ordinære bidrag Indskud Overført til unit-linked kontrakter Arbejdsmarkedsbidrag Note 2. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Lønninger Forvaltnings, handels- og depotomkostninger Øvrige omkostninger Note 3. Udbetalte ydelser Ordinære pensioner Ordinære alderssummer Udtrædelsesgodtgørelser Overført til unit-linked kontrakter Pensionsydelser Gruppelivspræmie Gruppeulykkespræmie Note 4. Pensionsmæssige driftsomkostninger for egen regning Lønninger Afskrivninger, inventar, edb-anlæg m.v Øvrige administrationsomkostninger

10 NOTER til balancen (beløb i mio. kr.) Koncern 1. halvår halvår Note 5. Egenkapital i alt Saldo 1. januar Egenkapitaludlodning Periodens totalindkomst Egenkapitalen består af: Kapitalkrav Reguleringsreserve Socialfond Skyggekonto fordelt på kontributionsgrupper Rentegruppe Rentegruppe Rentegruppe Note 6. Pensionsafdelingen i alt Pensionshensættelser 1. januar Akkumuleret værdiregulering 1. januar Retrospektive hensættelser 1. januar Bruttopræmier Rentetilskrivning Pensionsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Udlodning fra egenkapital Retrospektive hensættelser 30. juni Akkumuleret værdiregulering 30. juni Pensionshensættelser 30. juni

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere