Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justering af reglerne om fast driftssted m.v."

Transkript

1 Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært vedrørende international beskatning. Forslaget gennemgås i hovedtræk nedenfor. På skatteområdet indeholder lovforslaget i høring følgende hovedelementer. 1. Justering af reglerne om fast driftssted (investeringsaktiviteter uden for næring) 2. Utilsigtet dobbeltbeskatning af udenlandske personer og selskabers faste driftssteder beliggende i Danmark (lempelse for kildeskat) 3. EU-retlig tilpasning af reglerne om tynd kapitalisering (samspil med udenlandske regler fritagelse for visse renteindtægter) 4. Udvidelse af værnsregel om omgåelse af udbyttebeskatning 5. Tilbagesalg til udstedende selskab (sidestille med udbytte ift. indeholdelsespligt) 6. Skattefri fusion mellem andelskasser og aktieselskaber 7. Beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner m.v. (kick-back provision) 8. EU-retlig tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom. 1. Justering af reglerne om fast driftssted Formålet med lovforslaget er helt at fritage udenlandske investorer fra beskatning af passive investeringer her i landet, selvom der måtte foreligge fast driftssted her i landet Baggrunden for lovforslaget Efter fast administrativ praksis kan bl.a. aktiviteter, der udelukkende består i passive investeringer i f.eks. aktier, anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet. Vi har derfor set adskillige bindende svar, hvor blandt andet kapitalfonde har organiseret sig på en sådan måde, at de undgår fast driftssted i Danmark. De har benyttet sig af rådgivere hjemmehørende i Danmark, men aktiviteterne er blevet struktureret således, at de aktiviteter, der har været udøvet i Danmark, alene har været af forberedende eller hjælpende karakter. Der er i modelkonventionen vedtaget en udvidelse af den såkaldte agentregel. Agentreglen kan indebære, at der foreligger fast driftssted, hvis en agent kan indgå bindende aftaler på vegne af den udenlandske virksomhed. Efter den nye affattelse af bestemmelsen i modeloverenskomstens artikel 5, stk. 5, er det ikke længere en betingelse, at repræsentanten har, og sædvanligvis udøver, en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, idet det derimod er tilstrækkeligt til at medføre fast driftssted, at den herværende repræsentant sædvanligvis spiller en afgørende rolle ved indgåelsen af aftaler, der rutinemæssigt bliver indgået af foretagendet uden væsentlige ændringer. Så længe den nye formulering ikke er blevet implementeret i de gældende overenskomster, gælder den gamle formulering. På sigt er der dog en risiko for, at endnu flere passive investeringer bliver anset for gennemført fra et fast driftssted i Danmark. Dette rådes der bod på med de foreslåede ændringer, jf. umiddelbart nedenfor i afsnit Lovforslagets indhold Det foreslås, at der i selskabsskattelovens 2 indføres en bestemmelse, hvorefter aktiviteter i form af investeringer i aktier og i form af erhvervelse af fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven kun anses for udøvelse af erhverv, når der foreligger næringsvirksomhed. Konsekvensen af forslaget er, at passive investeringer ikke i sig selv vil kunne anses for at medføre fast driftssted for udenlandske deltagere. Dette har blandt andet betydning for investeringsfonde, der er organiseret som transparente enheder. Marts Cand.jur. Oyvind Hansen,

2 Reglerne finder ikke anvendelse, hvis der fra et fast driftssted drives næring med køb og salg af værdipapirer. Reglen finder heller ikke anvendelse, hvis der i forvejen er fast driftssted her i landet, og det faste driftssted har afkast af værdipapirer, der indgår i det faste driftssted. Der er samtidig indført en værnsregel, der sikrer, at der ikke foretages en kunstig udskillelse af investeringsaktiviteterne i en erhvervsvirksomhed, der drives af en interesseforbundet person eller selskab i Danmark. Det foreslås endvidere, at der indføres tilsvarende bestemmelser vedrørende passive investeringer foretaget af udenlandske fysiske personer Afledte konsekvenser territorialprincippet Den danske beskatningsordning for selskaber bygger på territorialprincippet. Medmindre der er valgt international sambeskatning, eller der er tale om CFC-indkomst, vil selskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark, derfor ikke ved indkomstopgørelsen skulle medregne indtægter og udgifter, der vedrører udenlandske faste driftssteder, jf. selskabsskattelovens 8, stk. 2. Den foreslåede ændring af 2, stk. 1, litra a, vil kunne føre til, at indkomst fra investeringsaktiviteter, som hidtil kunne anses for at vedrøre et udenlandsk fast driftssted, fremover vil blive anset for omfattet af skattepligten for fuldt skattepligtige selskaber m.v. Positiv indkomst fra disse aktiviteter vil dog i forvejen skulle CFC-beskattes i Danmark. Denne ændring medfører derfor ikke en øget beskatning. Det foreslås, at reglerne skal have virkning fra og med indkomståret Vores kommentarer Overordnet er det positivt, at udenlandske investorer ikke skal indgå i komplicerede konstruktioner for at undgå fast driftssted i Danmark. Det vil ikke mindst indebære en betydelig forenkling for disse investorer, der herefter har større frihed med hensyn til valg af organisationsform samt anvendelse af rådgivere i Danmark. 2. Utilsigtet dobbeltbeskatning af udenlandske personer og selskabers faste driftssteder beliggende i Danmark Formålet med lovforslaget er at sikre, at udenlandske personer og selskaber med fast driftssted i Danmark kan få godskrevet den indeholdte kildeskat af udbytte i forbindelse med skatteberegningen. Efter de gældende regler har disse kun haft mulighed for at tilbagesøge den del af kildeskatten, som Danmark ikke har haft ret til at beskatte i henhold til eventuelle indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dette har i visse tilfælde medført en dobbeltbeskatning af disse udbytter. Det foreslås, at reglen om modregning af indeholdt udbytteskat i årets indkomstskat udvides, således at den også omfatter faste driftssteder af udenlandske fysiske personer og selskaber. Der er ikke indsat særlige ikrafttrædelsesregler, hvorfor reglerne må have virkning fra lovens generelle ikrafttræden den 1. juli EU-retlig tilpasning af reglerne om tynd kapitalisering Formålet med lovforslaget er at bringe reglerne om tynd kapitalisering i overensstemmelse med EU-retten Baggrund I henhold til selskabsskattelovens 11 begrænses et selskabs fradrag for renteudgifter i tilfælde af tynd kapitalisering, dvs. i tilfælde hvor selskabets andel af gæld i forhold til selskabets egenkapital overstiger forholdet 4:1. Danske selskaber er skattefritaget for renteindtægter, hvis debitor som følge af de danske regler om tynd kapitalisering ikke har fået fradrag for renteudgifterne. Danske kreditorer har efter gældende ret ikke været skattefritaget for renteindtægterne, hvis et udenlandsk selskab ikke har fået fradrag for renteudgifterne som følge af det pågældende lands regler om tynd kapitalisering. Dette forhold blev forelagt EU-Domstolen, der afsagde dom den 21. december Domstolen udtalte, at det ikke var i overensstemmelse med den fri etableringsret, når et selskab i Danmark ikke får fritagelse for beskatning af renteindtægter fra et datterselskab i en anden medlemsstat, som ikke har fået fradrag for renteudgiften som følge af regler om tynd kapitalisering i den anden medlemsstat. Dette er tilfældet, hvis selskabet ville have fået en sådan fritagelse, hvis datterselskabet havde været hjemmehørende i Danmark og på grund af de danske regler om tynd kapitalisering ikke havde fået fradrag Lovforslagets indhold Der foreslås indført en fritagelse for renteindtægter i et dansk moderselskab, hvis de modsvarende renteudgifter i debitorselskabet er blevet begrænset af regler om tynd kapitalisering i et andet EU- eller EØS-land. Fritagelsen kan dog ikke overstige den fritagelse, som ville være givet, hvis både moder- og datterselskab havde været hjemmehørende i Danmark, og renteudgifterne derfor var blevet fradragsbegrænset efter de danske regler. 2

3 Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2018 eller senere. Da de danske regler har været i strid med EU-retten i en periode, vil SKAT udsende et styresignal om muligheden for genoptagelse af tidligere indkomstår. Styresignalet vil først blive udsendt, når der foreligger en endelig dom fra Vestre Landsret i den verserende danske sag Vores kommentarer Betingelsen om, at renteudgifterne ville være begrænset efter de danske regler om tynd kapitalisering er ikke helt uproblematisk og vil indebære en del merarbejde for selskaberne, idet det vil være nødvendigt med et fuldt overblik over de udenlandske selskabers regnskaber, herunder også koncernforbundne selskaber i udlandet. 4. Udvidelse af værnsregel om omgåelse af udbyttebeskatning Der foreslås indsat endnu en værnsregel mod omgåelse af udbyttebeskatningen Gældende værnsregler I 2012 blev beskatningen af selskabers avancer på unoterede aktier ophævet, mens beskatningen af udbytter på unoterede aktier blev fastholdt. I forhold til udenlandske investorer gælder det samme, idet kun udbytterne er begrænset skattepligtige i Danmark. Dette har affødt en lang række værnsregler, der skal sikre, at selskaber ikke omgår udbyttebeskatningen ved transaktioner, der formelt set er salg af aktier, men som i realiteten har samme effekt som udbytter. I forvejen var udbyttebegrebet udvidet væsentligt. Der er således historisk indført følgende værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatningen, Nedenstående er kun en oversigt, idet det ville falde uden for dette nyhedsbrevs rammer at gennemgå alle disse regler i detaljer. Udbyttebegrebet er blevet udvidet med følgende transaktioner: Kontantvederlag og annullering af aktier i indskydende selskab af det modtagende selskab ved grænseoverskridende skattefri fusion, spaltning og aktieombytning (2011) Likvidationsprovenu ved flytning af ledelsens sæde til udlandet Koncerninternt aktiesalg, når vederlaget består i andet end aktier, jf. SEL 2 D (2013) Aktiesalg til et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt aktierne, har bestemmende indflydelse, jf. LL 16 B, stk. 1 (2013) Aktiesalg til et tomt selskab, når vederlaget helt eller delvist består i andet end aktier i det erhvervende selskab m.v., eller der efterfølgende ejes aktier i det erhvervende selskab m.v., jf. SEL 2 D, stk. 2 (2014) Kontantvederlag i skattepligtige fusioner og spaltninger, jf. SEL 2 D, stk. 4 (2014) Kontantvederlag i skattefri fusioner, spaltninger og aktieombytninger, jf. FUL 9 og 15 b, stk. 4, og ABL 36, stk. 1 (2014). Det oprindelige formål med selskabsskattelovens 2 D var at forhindre, at danske og udenlandske aktionærer omgår den danske udbyttebeskatning ved at omkvalificere skattepligtige udbytter til skattefrie avancer, samtidig med at aktionærerne bevarer ejerskabet til selskabet. Udvidelsen bestod for det første i at gøre værnsreglen anvendelig, når der f.eks. ved en skattepligtig aktieombytning blev indskudt et tomt selskab mellem aktionærerne og det selskab, der blev overdraget. Disse tilfælde omfattes af bestemmelsen i selskabsskattelovens 2 D, stk. 2. Derudover blev der indført en udvidelse af reglen, der indebar, at vederlag i andet end aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber ved skattepligtig fusion og spaltning anses som udbytte, hvis aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. For så vidt angår skattefrie omstruktureringer blev der samtidig gennemført en ændring af fusionsskattelovens 9 med henblik på at hindre, at aktionærer kan tømme selskaber for overskudskapital, samtidig med at de bevarer ejerskabet. Efter disse regler beskattes alle kontante udligningssummer, der modtages i forbindelse med skattefri fusion, spaltning og aktieombytning, som udbytte, forudsat at aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte selskaber Udvidelsen af værnsreglen Lovforslaget er foranlediget af en konkret sag, hvor et selskab ønskede at overdrage sine porteføljeaktier og derefter via et søsterselskab delvist erhverve porteføljeaktierne i det selskab, aktierne var overdraget til. Der er altså tale om en situation, hvor der trækkes midler ud af selskabet, uden at overdrageren reelt opgiver sit ejerskab, men blot placerer ejerskabet i et koncernforbundet selskab. Denne fremgangsmåde er ikke direkte omfattet af selskabsskattelovens 2 D, stk. 2 og 4, og fusionsskattelovens 9, idet disse bestemmelser efter deres ordlyd kun finder anvendelse, hvor det er det overdragende selskab/aktionæren, der erhverver aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. Det foreslås, at anvendelsesområdet for selskabsskattelovens 2 D, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, udvides, således at bestemmelserne ikke blot finder anvendelse, 3

4 hvor det er overdrageren eller (ved en skattepligtig fusion eller spaltning) aktionæren, der erhverver aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, men også hvor det er fysiske eller juridiske personer, som står i en sådan forbindelse med de pågældende selskaber som omhandlet i ligningslovens 2, der erhverver aktierne. For så vidt angår skattefrie omstruktureringer, foreslås der en tilsvarende ændring af bestemmelsen i fusionsskattelovens 9, således at alle kontante udligningssummer, der modtages i forbindelse med skattefri fusion, spaltning og aktieombytning, beskattes som udbytte, forudsat at aktionæren eller fysiske eller juridiske personer, som står i en sådan forbindelse med aktionæren som omhandlet i ligningslovens 2, efter omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte selskaber. Der er ikke indsat særlige ikrafttrædelsesregler, hvorfor reglerne må have virkning fra lovens generelle ikrafttræden den 1. juli Vores kommentarer Skatteministeriet synes at lægge til grund, at den omhandlede situation i forvejen var omfattet af den omgåelsesklausul, som er fastlagt i praksis, herunder især i den såkaldte Færødom. Dette er efter vores opfattelse tvivlsomt, idet den nævnte dom var konkret begrundet, blandt andet i interne færøske skatteregler. Under alle omstændigheder er der nu føjet endnu en værnsregel til et regelsæt, der er så kompliceret, at de færreste rådgivere har et fuldstændigt overblik over dem. 5. Tilbagesalg til udstedende selskab Det foreslås at ændre definitionen af udbytter i ligningslovens 16 A, stk. 2, nr. 1, således at den også dækker afståelsessummer omfattet af ligningslovens 16 B, stk. 1. Med den foreslåede ændring af ligningslovens 16 A, stk. 2, nr. 1, bliver det entydigt, at afståelsessummer omfattet af ligningslovens 16 B, stk. 1, skattemæssigt skal behandles på samme måde som udbytter, og dermed at der f.eks. skal indeholdes udbytteskat heri i samme omfang, som der er krav om indeholdelse af udbytteskat i udbytter. Som en konsekvens af, at begrebet udbytte med den foreslåede udbygning af definitionen heraf også dækker afståelsessummer, der er skattepligtige efter ligningslovens 16 B, stk. 1, indeholder lovforslaget tillige en række konsekvensændringer i skattelovgivningen. Lovændringen medfører således, at det i en række bestemmelser bliver overflødigt både at nævne udbytter og afståelsessummer. 6. Skattefri fusion mellem andelskasser og aktieselskaber Andelskasser og sparekasser har i dag mulighed for indbyrdes at gennemføre en skattefri fusion. Herudover kan sparekasser skattefrit fusionere med et selskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Efter de gældende regler er der ikke mulighed for skattefrit at gennemføre en skattefri fusion mellem en andelskasse og en sparekasse eller mellem en andelskasse og et selskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Det foreslås, at andelskasser skattefrit skal kunne fusionere med en sparekasse eller et aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, med sparekassen eller aktieselskabet som fortsættende pengeinstitut. Bestemmelsen omfatter en fusion, hvor både andelskassen og aktieselskabet er hjemmehørende her i landet samt omfattet af lov om finansiel virksomhed. Det foreslås, at bestemmelsen har virkning fra og med den 1. juli 2018, idet det først fra dette tidspunkt vil være muligt at gennemføre fusionen selskabsretligt. 7. Beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner Efter lov om finansiel virksomhed 46 b, må pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter og investeringsselskaber, når de yder skønsmæssig porteføljepleje eller yder investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag, ikke modtage og beholde gebyrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser, der betales af en tredjemand eller en person, som handler på tredjemands vegne, i forbindelse med leveringen af den pågældende tjenesteydelse til instituttets eller selskabets kunder. Disse provisioner m.v. skal efter bestemmelserne hurtigst muligt videregives til kunden. Kunden er skattepligtig af dette beløb. For personer skal beløbet medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Det foreslås, at beløb, som en virksomhed i situationer omfattet af de nævnte bestemmelser videregiver til en kunde hos kunden, skal beskattes som enten aktieindkomst eller som kapitalindkomst, afhængigt af om beløbet knytter sig til en investering i et investeringsinstitut, hvor afkastet beskattes som henholdsvis aktieindkomst eller som kapitalindkomst. Samtidigt indføres der en indberetningspligt, således at beløbet automatisk kommer med på den fortrukne selvangivelse. 4

5 8. EU-retlig tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom Et dansk pensionsinstitut betaler pensionsafkastskat på 15,3% af alle former for formueafkast, herunder af overskud eller underskud ved drift (f.eks. udlejning) af fast ejendom i Danmark og af ejendomsavancer. Ejendomsavancerne opgøres og beskattes løbende efter lagerprincippet, det vil sige, at både indkomstårets realiserede og urealiserede gevinster og tab beskattes. Udenlandske pensionsinstitutter beskattes derimod med 22% og opgør gevinst og tab efter realisationsprincippet. Afledt af en henvendelse fra EU-kommissionen foreslås det, at reglerne gøres ens for danske og udenlandske pensionsinstitutter. Beskatningen vil derfor også udgøre 15,3% (lagerprincip) for udenlandske institutter. Det foreslås, at ændringerne får virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2018 eller senere. Idet de danske regler om begrænset skattepligt af indtægt fra fast ejendom i en periode har været i strid med EU-retten, foreslås det endvidere at give mulighed for, at det enkelte udenlandske pensionsinstitut kan vælge beskatning efter de nye regler også for tidligere indkomstår, dog ikke længere tilbage end indkomståret Udenlandske pensionsinstitutter, der ønsker en ændret beskatning i tidligere indkomstår, skal give SKAT meddelelse herom senest den 1. august Afslutning Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående. 5

Skatteministeriet J. nr Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2017-1675 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 4. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et supplerende høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv.

Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv. Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 11 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 14. maj 2018 Henvendelse vedr. L237 - Justering af reglerne om fast driftssted ved investering

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagsudkast om ændring af selskabsskatteloven mfl. (Justering af reglerne om fast driftssted mv.)

Bemærkninger til lovforslagsudkast om ændring af selskabsskatteloven mfl. (Justering af reglerne om fast driftssted mv.) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 - København K Att. lovgivningogoekonomi@skm.dk Bemærkninger til lovforslagsudkast om ændring af selskabsskatteloven mfl. (Justering af reglerne om fast

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 6. januar 2014 L 81 - Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

1. Bemærkninger til selve lovudkastet

1. Bemærkninger til selve lovudkastet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 14. august 2013 Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ejendomsværdiskatteloven (Skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 237 Folketinget 2017-18 Fremsat den 2. maj 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 1) (Justering af reglerne

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC

Agenda. Regnskabskonferencen 2019 PwC Agenda 1. Anti Avoidance Directive a)omgåelsesklausulen ligningslovens 3 b)ebit-reglen bliver til EBITDA-reglen c) Ændring af CFC-reglerne 2. Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR - 1 Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Østre Landsret

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 27 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato: 13-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten 2018 CORIT

Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten 2018 CORIT Rentefradragsbegrænsninger, ACE og EU-retten Overblik Neutralitet i selskabsfinansieringen Egenkapital - ACE Gældsfinansiering - OECD BEPS Action 4 - ATAD art. 4 Rentebegrænsningsregler Særlige nedslag

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

DFEU. 10. april EU-Domstolens dom af 21/ i sag C-593/14 (Masco Denmark/Damixa)

DFEU. 10. april EU-Domstolens dom af 21/ i sag C-593/14 (Masco Denmark/Damixa) DFEU 10. april 2018 EU-Domstolens dom af 21/12 2016 i sag C-593/14 (Masco Denmark/Damixa) Sagens faktum Damixa Damixa Armaturen GmbH var længe stærkt underskudsgivende og den betydeligt negative egenkapital

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 37 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer objekter lpelinjer skærmen r til gitter Vælg OK Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt sbillede onet midt på slidet et bagud din tekst lg layout r dit slide t fra

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven

Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1386553 Udkast 5. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1342 af 4/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1342 af 4/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1342 af 4/10 2018 Lovforslag om skatteregler for trusts Skatteministeren har fremsat lovforslag om Mere robuste skatteregler for trusts som en opfølgning

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere