Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012"

Transkript

1 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012

2 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group s omdømme og succes. Flint Group bestræber sig på at være en pålidelig del af samfundet og på at drive virksomhed på en måde, som opfordrer til effektive relationer med de lokalsamfund, hvor vi arbejder såvel som med vores interessenter. Dette Adfærdskodeks omhandler alle handlinger og arbejdsforhold mellem Flint Group's medarbejdere 1, funktionærer, direktører og repræsentanter og nuværende og potentielle kunder, leverandører, kolleger, konkurrenter, regeringer og selvregulerende organer, medierne og alle andre, som Flint Group har kontakt med. Formålet med dette Adfærdskodeks er at angive Flint Groups almindelige standarder angående etisk og retslig adfærd. II. Overholdelse af dette Adfærdskodeks samt loven Det er en politik hos Flint Group, at alle vores ansatte skal holde sig til både hensigten og de nøjagtige instrukser i dette Adfærdskodeks samt loven. Det er et personligt ansvar for alle medarbejdere at gøre sig bekendt med denne og andre politikstandarder og begrænsninger, som er gældende for deres tildelte opgaver og ansvarsområder, og at opføre sig i overensstemmelse hermed. Derfor kræver Flint Group en årlig medarbejderrepræsentationsattest (ERC) fra alle funktionærer, ansatte i vigtige stillinger og andre personer, som måtte blive udpeget grundet funktionen af deres arbejde. Denne ERC-attest skal underskrives af den relevante medarbejder, hvori vedkommende erklærer, at han/hun har læst og forstået Adfærdskodekset. Disse medarbejdere skal også med deres underskrift bekræfte, at de har overholdt Kodekset, at de har gjort opmærksom på det over for alle under deres tilsynsområde, hvis handlinger eller manglende handlinger evt. kunne føre til en overtrædelse af kodekset, og at de ikke er bekendt med nogen overtrædelse med undtagelse af de mulige overtrædelser, som de har angivet på ERC-attesten. Flint Group forventer også, at deres medarbejdere overholder alle gældende juridiske forpligtelser. Derudover skal leverandører også enten implementere Flint Group s Adfærdskodeks eller implementere egne lignende standarder. Flint Group respekterer og støtter ånden bag De Forenede Nationers Universelle Menneskerettighedserklæring ( såvel som De Forenede Nationers Global Compact-principper ( III. Virksomhedsetik Udover at overholde ovenstående forventes alle medarbejdere hos og repræsentanter for Flint Group at følge høje standarder for virksomhedsetik og personlig etik i udførelsen af deres tildelte opgaver og ansvarsområder. Dette kræver udøvelse af ærlighed, integritet og fornuftig omtanke i alle aspekter af kontakt med Flint Group s medarbejdere, offentligheden, erhvervslivet, kunder, leverandører samt statslige og lovgivende myndigheder. En god, etisk forretningsadfærd kan eventuelt være af højere standard end det, der kræves af loven. Det er Flint Group's politik at udføre vores forretning i overensstemmelse med de højeste 1 Definitionen af en medarbejder i denne adfærdspolitik omfatter midlertidigt ansatte og fastansatte såvel som kontrahenter 2

3 etiske standarder i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed, så integriteten og ærligheden hos Flint Group, deres funktionærer og medarbejdere ikke kan drages i tvivl. IV. Sikkerhed og miljø Flint Group er stærkt engageret i at drive forretning i overensstemmelse med alle gældende love og vedtægter om miljø og arbejdspladssikkerhed med den højeste hensyntagen til de ansattes velvære og sikkerhed samt beskyttelse af miljøet. Derfor forventer Flint Group, at alle medarbejdere gør deres yderste for at følge hensigten og de nøjagtige instrukser i disse love og vedtægter. V. Arbejdsforhold 1. Arbejdsmiljø Flint Group er forpligtet gennem interne programmer til at tilvejebringe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere, kontrahenter og besøgende. 2. Tvungen arbejdskraft Flint Group fordømmer enhverl form for tvungen eller obligatorisk arbejdskraft og overholder de respektive love i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed. 3. Børnearbejde Flint Group anerkender hvert enkelt barns ret til beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og overholder lovene i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed, med hensyn til minimumsalderen for ansættelse af medarbejdere. Udover dette følger Flint Group altid FN's Erklæring om Barnets Rettigheder ( child1959.pdf). 4. Antidiskrimination Flint Group anerkender hver enkelt medarbejders værdighed samt retten til en arbejdsplads uden chikane, mishandling eller fysisk afstraffelse. Beslutninger om ansættelse, løn, goder, forfremmelse, opsigelse eller pensionering er udelukkende baseret på den ansattes evne til at udføre arbejdet. Flint Group diskriminerer ikke personer på grund af nogen egenskab beskyttet ved gældende lov, men vil altid, hvor en sådan foranstaltning ikke tages op eller forudses af de gældende love, sikre sig, at ingen diskrimination finder sted baseret på race, trosretning, handicap, køn, ægteskabelig status eller forældrestatus, religiøse eller politiske overbevisninger, alder eller seksuel orientering. 5. Ansættelsesret Flint Group overholder alle gældende love, vedtægter og industristandarder om ansættelsesret. Flint Group's ansatte vil blive givet en rimelig løn for de tjenester, de udfører. VI. Fortrolige oplysninger Hos Flint Group mener vi, at vores fortrolige og navnebeskyttede oplysninger er et vigtigt aktiv i driften af vores virksomhed, og forbyder uautoriseret brug eller offentliggørelse af disse oplysninger. Flint Group modtager undertiden fortrolige oplysninger fra andre firmaer i henhold til en fortrolighedsaftale og skal beskytte sådanne oplysninger som krævet i aftalen. Flint Group respekterer andre virksomheders rettigheder til navnebeskyttede oplysninger og kræver af vores medarbejdere, at de skal følge hensigten og de nøjagtige instrukser i alle gældende love og vedtægter, som beskytter sådanne rettigheder. 3

4 Ikke-offentlige oplysninger angående Flint Group eller deres foretagender, medarbejdere, kunder og leverandører er fortrolige. Flint Group's medarbejdere, funktionærer og direktører betros sådanne fortrolige oplysninger. Disse fortrolige oplysninger må kun bruges til det tilsigtede forretningsformål. Fortrolige oplysninger må ikke deles med nogen person uden for Flint Group, herunder familie og venner, eller med andre medarbejdere, som ikke behøver disse oplysninger for at udføre deres opgaver. Flint Group's medarbejdere kan eventuelt blive bedt om at underskrive specifikke fortrolighedsaftaler i løbet af deres ansættelse hos Flint Group, hvor den nedenstående liste over fortrolige oplysninger (men som ikke er begrænset hertil) kan være til vejledning, men den skal ikke betragtes som udtømmende vedrørende indhold eller omfang. Flint Group's medarbejdere vil inden for rammerne af de gældende love eller den gældende domsmyndighed fortsat være forpligtede til at holde al information fortrolig, selv efter at deres ansættelse hos Flint Group ophører. Følgende er en ikke-udtømmende liste over fortrolige oplysninger: 1. Virksomhedsgruppens aktuelle og forventede handelsresultater, før de er blevet offentliggjort af virksomheden. 2. Forretningshemmeligheder, hvilket omfatter al forretningsmæssig eller teknisk information, som f.eks. formler, programmer, metoder, processer, teknikker, samlinger eller oplysninger, som er værdifulde, fordi de ikke er almindeligt kendte. 3. Alle rettigheder til opfindelser eller processer udviklet af en ansat ved brug af Flint Group's faciliteter eller hemmelig forretningsinformation, som er et resultat af arbejde for Flint Group, eller som relaterer til Flint Group's virksomhed. 4. Kundeinformation, licitationstilbud, prisfastsættelse og betingelser. 5. Leverandørinformation, licitationstilbud, prisfastsættelse og betingelser 6. Produktionsprocesser, kapaciteter og ydelse 7. Navnebeskyttede oplysninger, som f.eks. kundelister og kunders fortrolige oplysninger. 8. Enhver form for offentlig og medierelateret kommunikation, som involverer Flint Group (udover ren og skær forretningsannoncering) skal være underlagt forudindhentet godkendelse fra den administrerende direktør. VII. Interessekonflikter Flint Group's medarbejdere er forpligtede til at give deres fulde loyalitet til, hvad der er i bedste interesse for Flint Group. De bør undgå alle handlinger, som eventuelt involverer, eller kan anses for at involvere, en interessekonflikt med Flint Group. Medarbejderne bør ikke have økonomiske eller andre forretningsforhold med leverandører, kunder eller virksomheder, som måtte svække, eller endda anses for at svække, en uafhængig beslutning, de eventuelt ville være nødt til at træffe på vegne af Flint Group. Medarbejderne er underlagt en fortsat forpligtelse til at underrette deres foresatte om en vilkårlig situation, som udgør en mulig interessekonflikt eller et misforhold i interesserne mellem den ansatte og Flint Group. Det er vigtigt, at medarbejderne afslører alle potentielle konflikter ved at give chefen eller den foresatte varsel herom, så man fortsat fuldt ud kan overholde dette Kodeks. Accept eller tilvejebringelse af gaver, underholdning og andre erkendtligheder skal ske i overensstemmelse med Flint Group's globale politik om gaver, underholdning eller andre erkendtligheder tilbudt til medarbejderne af andre organisationer ( Group Gift Policy.pdf). VIII. Erhvervsrelateret bestikkelse Flint Group tolererer ikke tilbud, gennemførelse, anmodning eller modtagelse af betalinger eller betalinger i naturalier (gaver, særlige tjenester osv.), som har til formål at influere enkeltpersoner til at give forretningsmuligheder til Flint Group eller til at foretage en forretningsbeslutning til fordel for 4

5 Flint Group, eller hvor hensigten er, at en funktion som konsekvens heraf skulle udføres på upassende vis. Flint Group's mål er at konkurrere på markedet på basis af vores overlegne produkter, tjenesteydelser og konkurrencedygtige priser. Erhvervsrelateret bestikkelse med henblik på en fortsættelse af eksisterende forretninger eller for at vinde ny forretning er ikke acceptabel og forbydes i alle henseender. En overtrædelse af denne politik vil føre til, at en medarbejder, som bruger sådanne metoder, og en chef, som opfordrer, støtter eller bevidst ignorerer sådanne metoder, vil blive underkastet disciplinære sanktioner, herunder begrundet afskedigelse. Bemærk, at sådanne handlinger eventuelt også er en overtrædelse gældende love, og måske også fører til bøder og/eller fængsling for den ansatte. Hvis en medarbejder under ansættelsen bliver opmærksom på nogen form for erhvervsrelateret bestikkelse, skal vedkommende indberette sagen direkte til det ledelsesniveau, vedkommende anser for relevant, eller til virksomhedens Corporate Compliance Officer (se afsnit XVII, Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser). Dette kodeks forbyder ikke en tildeling af købsrabatter forhandlet ifølge industriskik og rabatter til kunder, og heller ikke kundefinansielle arrangementer ifølge industriskik med juridiske enheder eller ejere af sådanne juridiske enheder. IX. Statsrepræsentanter At give gaver eller være vært for underholdning er som regel forbudt i henhold til loven eller de statslige regler, hvis disse ydes til en offentligt ansat. Derfor må der ikke gives gaver eller forretningsunderholdning af nogen art til en offentligt ansat direkte eller indirekte uden forudindhentet godkendelse fra Flint Group's juridiske afdeling. Derudover må der ikke foretages betalinger som tilskyndelse til indenlandske og udenlandske statsfunktionærer til at forsømme deres forpligtelser eller udføre dem på upassende vis. Hvis en medarbejder er usikker på, om en bestemt situation eller aktivitet med hensyn til en regering eller et statsorgan eventuelt udgør en overtrædelse af loven, skal vedkommende rådføre sig med Flint Group's juridiske afdeling, før der skrides til handling. X. Svindel og kriminelle aktiviteter Svindel og andre kriminelle aktiviteter kan påvirke Flint Group's omdømme og succes betydeligt. Derfor kræver vi hos Flint Group af vores medarbejdere, funktionærer og direktører, at de indberetter al kendt eller mistænkt svindel eller anden kriminel aktivitet, som måtte involvere Flint Group eller vores ansatte. Hvis en medarbejder hos Flint Group bliver klar over nogen mistænkelig aktivitet eller adfærd både faktiske eller mistænkte overtrædelser af følgende (bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste): Tvivlsom regnskabsføring Revisionssager Uretfærdig eller vildledende forretningsskik Overtrædelse af love Overtrædelse af virksomhedsregler og -vedtægter Brud på dette Adfærdskodeks så skal sagen indberettes direkte som angivet i afsnit XVII af denne politik. 5

6 XI. Lov om monopol og konkurrence Flint Group overholder alle gældende love om monopol- og konkurrencepolitik. Medarbejderne må ikke give nogen konkurrent oplysninger om Flint Group's priser eller interne anliggender, som påvirker Flint Group's priser. Det er ulovligt at indgå nogen aftale med en konkurrent angående priser, omkostninger, betingelser, kunder, markeder, produktion, forretningsplaner eller nogen anden sag, som eventuelt vil kunne påvirke konkurrencen. En uudtalt aftale om at fastlægge priser eller tildele markeder er lige så ulovlig som en verbal eller skriftlig aftale. Dette er et komplekst område inden for loven, og hvis en medarbejder er usikker på, om en bestemt situation eller aktivitet eventuelt udgør en overtrædelse af loven, skal vedkommende rådføre sig med Flint Group's juridiske afdeling, før der skrides til handling. XII. Officielle undersøgelser Anklagere og statslige reguleringsorganer har en vidtgående autoritet til at undersøge mulige overtrædelser af loven. De kan indkalde anklagejuryer, indstævne dokumenter og søge om forhør af eller vidnesbyrd fra Flint Group s ansatte. Flint Group's politik er at samarbejde i tilfælde af rimelige anmodninger fra offentlige undersøgelsesledere. Samtidig er Flint Group berettiget til alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til loven, som er til fordel for de personer, som undersøges eller anklages for forseelser, herunder også juridisk repræsentation. Hvis en repræsentant fra en regering eller et statsorgan kontakter en vilkårlig af Flint Group's ansatte eller anmoder om adgang til data eller dokumenter til hjælp med en undersøgelse, skal den ansatte bede om oplysninger om undersøgelsen, straks underrette sin foresatte eller Flint Group's juridiske afdeling og svare i overensstemmelse med Flint Group's sædvanlige forretningsskik. Tilsvarende materialer, herunder dokumenter, som eventuelt relaterer til undersøgelsen, skal opbevares og tilvejebringes, hvis dette kræves i henhold til den gældende lovgivning. Hvis der er spørgsmål angående undersøgelsen eller til, hvordan den ansatte skal svare, skal vedkommende kontakte Flint Group's juridiske afdeling. XIII. Politisk engagement Det er Flint Group's politik, at ingen virksomhedsmidler må bruges til at foretage politiske bidrag af nogen art til nogen kandidat eller politisk parti. Dette forbud dækker ikke kun direkte bidrag, men også indirekte assistance eller støtte til kandidater eller politiske partier gennem køb af billetter til særlige middage eller andre fundraising-begivenheder, forsyning af andre varer, tjenesteydelser eller udstyr til politiske partier eller komiteer. Ingen person må blive refunderet direkte eller indirekte af Flint Group for noget politisk bidrag eller for udgifterne til at deltage i en politisk begivenhed. XIV. Fortegnelse af transaktioner og Flint Group's regnskaber Flint Group skal oprette og opbevare notater, fakturaer, optegnelser og regnskaber, som rimeligt detaljeret afspejler transaktioner og dispositioner af aktiverne i Flint Group retmæssigt og nøjagtigt. Hver enkelt medarbejder skal føre rette og nøjagtige optegnelser over transaktioner, timerapporter, repræsentationskonti og andre Flint Group journaler. Flint Group skal oprette og opdatere et system med interne kontroller, som er tilstrækkelige til at give rimelig forsikring om, at transaktionerne korrekt autoriseres, udføres og påtegnes. Alle Flint Group notater, optegnelser, regnskab, pengemidler og aktiver skal opbevares for retmæssigt og nøjagtigt at kunne vise, hvor i den relevante regnskabsperiode transaktionen fandt 6

7 sted, de tilgrundliggende transaktioner og dispositioner i Flint Group foretagendet med rimelige detaljer. Der må ikke oprettes poster, som bevidst skjuler eller slører arten af en vilkårlig Flint Group transaktion. I denne henseende skal følgende retningslinjer overholdes: 1. Der må ikke etableres ikke-offentliggjorte, ufortegnede eller "regnskabsløse" pengemidler og aktiver til noget som helst formål. 2. Der må ikke oprettes eller betales falske eller fiktive fakturaer. 3. Der må ikke oprettes falske eller kunstige poster, og der må ikke udstedes vildledende rapporter. 4. Aktiver og passiver i Flint Group skal anerkendes og erklæres i overensstemmelse med Flint Group's almindelige praksis og alment accepterede regnskabsprincipper (Generally Accepted Accounting Principles GAAP ), som man har godkendt på et vilkårligt tidspunkt. Hvis en medarbejder i Flint Group tror, at Flint Group's regnskabsbøger og -journaler ikke vedligeholdes i overensstemmelse med disse krav, skal vedkommende indberette sagen til det ledelsesniveau, som de anser for relevant, eller som angivet i afsnit XVII, Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser. XV. Brug af Flint Group's aktiver Flint Group's aktiver må kun bruges til virksomhedsgruppens lovformelige forretningsformål som defineret i it-politikken i afsnit XVI nedenfor, og kun af autoriserede medarbejdere eller deres udpegede ansvarspersoner. Dette omfatter både materielle aktiver og immaterielle aktiver. Eksempler på materielle aktiver er kontorudstyr som f.eks. telefoner, fotokopimaskiner, computere, møbler, beholdninger og produktionsudstyr. XVI. Internet og Internet og stilles til rådighed til medarbejderne i Flint Group til forretningsformål og ikke til personlige formål. Medarbejderne forventes at bruge disse ressourcer på en måde, som stemmer overens med Flint Group's politik og procedurer, herunder de relevante procedurer i Flint Group's politik om acceptabel brug af tekniske ressourcer (Acceptable Use of Technology Resources Policy) ( cy ) og Flint Group's politik om acceptabel brug af elektronisk post og internet ( Derudover er brugerne bundet af kravene fra lokale, statslige, føderale og gældende internationale love og kontraktlige forpligtelser, herunder uden begrænsning Flint Group's politik om acceptabel brug af netværk og internetleverandører. XVII. Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser Der findes ingen nemme svar til de mange etiske spørgsmål, som man står overfor i løbet af de daglige forretningsaktiviteter. I nogle tilfælde vil det rigtige at gøre være indlysende, men i mere indviklede situationer kan det være svært for en medarbejder at beslutte sig til, hvad vedkommende skal gøre. Når en medarbejder står over for en svær etisk beslutning, eller hvor der er tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, eller hvis en medarbejder bliver klar over en mistænkelig aktivitet eller optræden, så bør vedkommende tale med nogen om det, f.eks. den nærmeste foresatte. 7

8 Derudover er Flint Group stærkt engageret i at sikre, at medarbejderne hos Flint Group kan fremføre deres overvejelser angående ulovlig opførsel eller pligtforsømmelse i god tro og uden at skulle være bange for, at det går ud over dem selv, for chikane eller diskriminerende behandling, og at sådanne overvejelser bliver nøje undersøgt. Flint Group anerkender, at det at kunne indberette sine overvejelser i god tro er et vigtigt aspekt for alle Flint Group s medarbejderes rolle inden for virksomhedsgruppen. Flint Group har implementeret en formel politik angående en sådan indberetning ( whistleblowing ) for virksomhedsgruppens ansatte (hvor lokale vedtægter tillader dette), og den kan ses på virksomhedens intranet (Politik til at sikre integritet) på flere sprog ( Hvis en medarbejder hos Flint Group føler sig utryg ved at tale med deres nærmeste foresatte eller et andet ledelsesniveau, kan vedkommende altid kontakte de følgende Corporate Compliance Officers og bede om vejledning. Charles Knott Chairman M Verena Hahn VP Legal & Administration T Russell Taylor Senior VP-Human Resources M Michelle Domas VP, Treasurer T M Kontakt til en vilkårlig af de ovenstående Corporate Compliance Officers kan også gøres via: Asien og Stillehavsregionen: Yang Wenxian (Sally) HR Director China T Latinamerikanske region: Debbie Guberek Regional HR Director Latin America T Alle rapporter tages seriøst. Hver enkelt beskyldning vil blive undersøgt, og hvis den underbygges, vil den blive løst gennem passende genoprettende handlinger og/eller disciplinære sanktioner. Hvis medarbejderen vælger at identificere sig selv, vil vedkommende blive givet feedback, når undersøgelsen er færdiggjort. Flint Group tillader ikke nogen form for gengældelse mod en person, som i god tro indberetter kendte eller mistænkte overtrædelser af Flint Group's politik. 8

9 XVIII. Administration og frafaldelse af dette Adfærdskodeks Dette Adfærdskodeks skal administreres og overvåges af Flint Group's bestyrelse. Alle spørgsmål og yderligere information om dette Adfærdskodeks skal i første omgang stiles til en Corporate Compliance Officer. Medarbejdere i Flint Group pålægges at følge dette Adfærdskodeks og at repræsentere Flint Group (og vores datterselskaber) på en ansvarlig måde i alle regioner og territorier til enhver tid. Generelt skal der ikke være nogen afvigelse eller frafaldelse af dette Adfærdskodeks. Men under sjældne omstændigheder, hvor der eventuelt opstår en konflikt med kodekset, kan man ansøge om en frafaldelse. Frafaldelser vil blive afgjort på et sagsspecifikt grundlag af den administrerende direktør. Frafaldelser for direktører og administrerende direktører skal dog afgøres af bestyrelsen. For medlemmer af bestyrelsen, administrerende direktører og højtstående økonomichefer skal bestyrelsen have eneautoritet til efter absolut eget skøn at godkende en vilkårlig afvigelse eller frafaldelse af dette Adfærdskodeks. Kendte eller mistænkte overtrædelser af dette Adfærdskodeks vil blive undersøgt, og enhver medarbejder, som deltager i sådanne overtrædelser, og enhver chef, som opfordrer til, støtter eller bevidst ignorerer sådanne overtrædelser, vil blive underkastet disciplinære sanktioner op til og inklusive opsigelse af deres ansættelse. Information tilvejebragt af Revisionskomiteen i Flint Group's bestyrelse vil omfatte følgende: 1. Et resumé af kommentarer og resultater fra alle medarbejderrepræsentationsattester (ERC) 2. Fortegnelse over alle spørgsmål angående sikring af integritet (Integrity Assurance IA) rapport med enkeltheder og udfald 3. Al alvorlig svindel og kriminelle handlinger, uanset hvordan disse blev opdaget Godkendt af bestyrelsen: Chairman: Charles F. Knott Dato: 6. december

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Flint Group. Adfærdskodeks

Flint Group. Adfærdskodeks Flint Group Adfærdskodeks Adfærdskodeks Indledning Flint Group er fuldt ud engageret i etisk forretningspraksis, personlig integritet og overholdelse af de regler og standarder, der er indeholdt i dette

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere