Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012"

Transkript

1 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012

2 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group s omdømme og succes. Flint Group bestræber sig på at være en pålidelig del af samfundet og på at drive virksomhed på en måde, som opfordrer til effektive relationer med de lokalsamfund, hvor vi arbejder såvel som med vores interessenter. Dette Adfærdskodeks omhandler alle handlinger og arbejdsforhold mellem Flint Group's medarbejdere 1, funktionærer, direktører og repræsentanter og nuværende og potentielle kunder, leverandører, kolleger, konkurrenter, regeringer og selvregulerende organer, medierne og alle andre, som Flint Group har kontakt med. Formålet med dette Adfærdskodeks er at angive Flint Groups almindelige standarder angående etisk og retslig adfærd. II. Overholdelse af dette Adfærdskodeks samt loven Det er en politik hos Flint Group, at alle vores ansatte skal holde sig til både hensigten og de nøjagtige instrukser i dette Adfærdskodeks samt loven. Det er et personligt ansvar for alle medarbejdere at gøre sig bekendt med denne og andre politikstandarder og begrænsninger, som er gældende for deres tildelte opgaver og ansvarsområder, og at opføre sig i overensstemmelse hermed. Derfor kræver Flint Group en årlig medarbejderrepræsentationsattest (ERC) fra alle funktionærer, ansatte i vigtige stillinger og andre personer, som måtte blive udpeget grundet funktionen af deres arbejde. Denne ERC-attest skal underskrives af den relevante medarbejder, hvori vedkommende erklærer, at han/hun har læst og forstået Adfærdskodekset. Disse medarbejdere skal også med deres underskrift bekræfte, at de har overholdt Kodekset, at de har gjort opmærksom på det over for alle under deres tilsynsområde, hvis handlinger eller manglende handlinger evt. kunne føre til en overtrædelse af kodekset, og at de ikke er bekendt med nogen overtrædelse med undtagelse af de mulige overtrædelser, som de har angivet på ERC-attesten. Flint Group forventer også, at deres medarbejdere overholder alle gældende juridiske forpligtelser. Derudover skal leverandører også enten implementere Flint Group s Adfærdskodeks eller implementere egne lignende standarder. Flint Group respekterer og støtter ånden bag De Forenede Nationers Universelle Menneskerettighedserklæring (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml) såvel som De Forenede Nationers Global Compact-principper (http://www.unglobalcompact.org). III. Virksomhedsetik Udover at overholde ovenstående forventes alle medarbejdere hos og repræsentanter for Flint Group at følge høje standarder for virksomhedsetik og personlig etik i udførelsen af deres tildelte opgaver og ansvarsområder. Dette kræver udøvelse af ærlighed, integritet og fornuftig omtanke i alle aspekter af kontakt med Flint Group s medarbejdere, offentligheden, erhvervslivet, kunder, leverandører samt statslige og lovgivende myndigheder. En god, etisk forretningsadfærd kan eventuelt være af højere standard end det, der kræves af loven. Det er Flint Group's politik at udføre vores forretning i overensstemmelse med de højeste 1 Definitionen af en medarbejder i denne adfærdspolitik omfatter midlertidigt ansatte og fastansatte såvel som kontrahenter 2

3 etiske standarder i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed, så integriteten og ærligheden hos Flint Group, deres funktionærer og medarbejdere ikke kan drages i tvivl. IV. Sikkerhed og miljø Flint Group er stærkt engageret i at drive forretning i overensstemmelse med alle gældende love og vedtægter om miljø og arbejdspladssikkerhed med den højeste hensyntagen til de ansattes velvære og sikkerhed samt beskyttelse af miljøet. Derfor forventer Flint Group, at alle medarbejdere gør deres yderste for at følge hensigten og de nøjagtige instrukser i disse love og vedtægter. V. Arbejdsforhold 1. Arbejdsmiljø Flint Group er forpligtet gennem interne programmer til at tilvejebringe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere, kontrahenter og besøgende. 2. Tvungen arbejdskraft Flint Group fordømmer enhverl form for tvungen eller obligatorisk arbejdskraft og overholder de respektive love i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed. 3. Børnearbejde Flint Group anerkender hvert enkelt barns ret til beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og overholder lovene i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed, med hensyn til minimumsalderen for ansættelse af medarbejdere. Udover dette følger Flint Group altid FN's Erklæring om Barnets Rettigheder (http://www.unicef.org/lac/spbarbados/legal/global/general/declaration child1959.pdf). 4. Antidiskrimination Flint Group anerkender hver enkelt medarbejders værdighed samt retten til en arbejdsplads uden chikane, mishandling eller fysisk afstraffelse. Beslutninger om ansættelse, løn, goder, forfremmelse, opsigelse eller pensionering er udelukkende baseret på den ansattes evne til at udføre arbejdet. Flint Group diskriminerer ikke personer på grund af nogen egenskab beskyttet ved gældende lov, men vil altid, hvor en sådan foranstaltning ikke tages op eller forudses af de gældende love, sikre sig, at ingen diskrimination finder sted baseret på race, trosretning, handicap, køn, ægteskabelig status eller forældrestatus, religiøse eller politiske overbevisninger, alder eller seksuel orientering. 5. Ansættelsesret Flint Group overholder alle gældende love, vedtægter og industristandarder om ansættelsesret. Flint Group's ansatte vil blive givet en rimelig løn for de tjenester, de udfører. VI. Fortrolige oplysninger Hos Flint Group mener vi, at vores fortrolige og navnebeskyttede oplysninger er et vigtigt aktiv i driften af vores virksomhed, og forbyder uautoriseret brug eller offentliggørelse af disse oplysninger. Flint Group modtager undertiden fortrolige oplysninger fra andre firmaer i henhold til en fortrolighedsaftale og skal beskytte sådanne oplysninger som krævet i aftalen. Flint Group respekterer andre virksomheders rettigheder til navnebeskyttede oplysninger og kræver af vores medarbejdere, at de skal følge hensigten og de nøjagtige instrukser i alle gældende love og vedtægter, som beskytter sådanne rettigheder. 3

4 Ikke-offentlige oplysninger angående Flint Group eller deres foretagender, medarbejdere, kunder og leverandører er fortrolige. Flint Group's medarbejdere, funktionærer og direktører betros sådanne fortrolige oplysninger. Disse fortrolige oplysninger må kun bruges til det tilsigtede forretningsformål. Fortrolige oplysninger må ikke deles med nogen person uden for Flint Group, herunder familie og venner, eller med andre medarbejdere, som ikke behøver disse oplysninger for at udføre deres opgaver. Flint Group's medarbejdere kan eventuelt blive bedt om at underskrive specifikke fortrolighedsaftaler i løbet af deres ansættelse hos Flint Group, hvor den nedenstående liste over fortrolige oplysninger (men som ikke er begrænset hertil) kan være til vejledning, men den skal ikke betragtes som udtømmende vedrørende indhold eller omfang. Flint Group's medarbejdere vil inden for rammerne af de gældende love eller den gældende domsmyndighed fortsat være forpligtede til at holde al information fortrolig, selv efter at deres ansættelse hos Flint Group ophører. Følgende er en ikke-udtømmende liste over fortrolige oplysninger: 1. Virksomhedsgruppens aktuelle og forventede handelsresultater, før de er blevet offentliggjort af virksomheden. 2. Forretningshemmeligheder, hvilket omfatter al forretningsmæssig eller teknisk information, som f.eks. formler, programmer, metoder, processer, teknikker, samlinger eller oplysninger, som er værdifulde, fordi de ikke er almindeligt kendte. 3. Alle rettigheder til opfindelser eller processer udviklet af en ansat ved brug af Flint Group's faciliteter eller hemmelig forretningsinformation, som er et resultat af arbejde for Flint Group, eller som relaterer til Flint Group's virksomhed. 4. Kundeinformation, licitationstilbud, prisfastsættelse og betingelser. 5. Leverandørinformation, licitationstilbud, prisfastsættelse og betingelser 6. Produktionsprocesser, kapaciteter og ydelse 7. Navnebeskyttede oplysninger, som f.eks. kundelister og kunders fortrolige oplysninger. 8. Enhver form for offentlig og medierelateret kommunikation, som involverer Flint Group (udover ren og skær forretningsannoncering) skal være underlagt forudindhentet godkendelse fra den administrerende direktør. VII. Interessekonflikter Flint Group's medarbejdere er forpligtede til at give deres fulde loyalitet til, hvad der er i bedste interesse for Flint Group. De bør undgå alle handlinger, som eventuelt involverer, eller kan anses for at involvere, en interessekonflikt med Flint Group. Medarbejderne bør ikke have økonomiske eller andre forretningsforhold med leverandører, kunder eller virksomheder, som måtte svække, eller endda anses for at svække, en uafhængig beslutning, de eventuelt ville være nødt til at træffe på vegne af Flint Group. Medarbejderne er underlagt en fortsat forpligtelse til at underrette deres foresatte om en vilkårlig situation, som udgør en mulig interessekonflikt eller et misforhold i interesserne mellem den ansatte og Flint Group. Det er vigtigt, at medarbejderne afslører alle potentielle konflikter ved at give chefen eller den foresatte varsel herom, så man fortsat fuldt ud kan overholde dette Kodeks. Accept eller tilvejebringelse af gaver, underholdning og andre erkendtligheder skal ske i overensstemmelse med Flint Group's globale politik om gaver, underholdning eller andre erkendtligheder tilbudt til medarbejderne af andre organisationer (http://intranet.flintgrp.com/wmedia/documents/en/flint-group-hub/regulatory-europe/flint Group Gift Policy.pdf). VIII. Erhvervsrelateret bestikkelse Flint Group tolererer ikke tilbud, gennemførelse, anmodning eller modtagelse af betalinger eller betalinger i naturalier (gaver, særlige tjenester osv.), som har til formål at influere enkeltpersoner til at give forretningsmuligheder til Flint Group eller til at foretage en forretningsbeslutning til fordel for 4

5 Flint Group, eller hvor hensigten er, at en funktion som konsekvens heraf skulle udføres på upassende vis. Flint Group's mål er at konkurrere på markedet på basis af vores overlegne produkter, tjenesteydelser og konkurrencedygtige priser. Erhvervsrelateret bestikkelse med henblik på en fortsættelse af eksisterende forretninger eller for at vinde ny forretning er ikke acceptabel og forbydes i alle henseender. En overtrædelse af denne politik vil føre til, at en medarbejder, som bruger sådanne metoder, og en chef, som opfordrer, støtter eller bevidst ignorerer sådanne metoder, vil blive underkastet disciplinære sanktioner, herunder begrundet afskedigelse. Bemærk, at sådanne handlinger eventuelt også er en overtrædelse gældende love, og måske også fører til bøder og/eller fængsling for den ansatte. Hvis en medarbejder under ansættelsen bliver opmærksom på nogen form for erhvervsrelateret bestikkelse, skal vedkommende indberette sagen direkte til det ledelsesniveau, vedkommende anser for relevant, eller til virksomhedens Corporate Compliance Officer (se afsnit XVII, Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser). Dette kodeks forbyder ikke en tildeling af købsrabatter forhandlet ifølge industriskik og rabatter til kunder, og heller ikke kundefinansielle arrangementer ifølge industriskik med juridiske enheder eller ejere af sådanne juridiske enheder. IX. Statsrepræsentanter At give gaver eller være vært for underholdning er som regel forbudt i henhold til loven eller de statslige regler, hvis disse ydes til en offentligt ansat. Derfor må der ikke gives gaver eller forretningsunderholdning af nogen art til en offentligt ansat direkte eller indirekte uden forudindhentet godkendelse fra Flint Group's juridiske afdeling. Derudover må der ikke foretages betalinger som tilskyndelse til indenlandske og udenlandske statsfunktionærer til at forsømme deres forpligtelser eller udføre dem på upassende vis. Hvis en medarbejder er usikker på, om en bestemt situation eller aktivitet med hensyn til en regering eller et statsorgan eventuelt udgør en overtrædelse af loven, skal vedkommende rådføre sig med Flint Group's juridiske afdeling, før der skrides til handling. X. Svindel og kriminelle aktiviteter Svindel og andre kriminelle aktiviteter kan påvirke Flint Group's omdømme og succes betydeligt. Derfor kræver vi hos Flint Group af vores medarbejdere, funktionærer og direktører, at de indberetter al kendt eller mistænkt svindel eller anden kriminel aktivitet, som måtte involvere Flint Group eller vores ansatte. Hvis en medarbejder hos Flint Group bliver klar over nogen mistænkelig aktivitet eller adfærd både faktiske eller mistænkte overtrædelser af følgende (bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste): Tvivlsom regnskabsføring Revisionssager Uretfærdig eller vildledende forretningsskik Overtrædelse af love Overtrædelse af virksomhedsregler og -vedtægter Brud på dette Adfærdskodeks så skal sagen indberettes direkte som angivet i afsnit XVII af denne politik. 5

6 XI. Lov om monopol og konkurrence Flint Group overholder alle gældende love om monopol- og konkurrencepolitik. Medarbejderne må ikke give nogen konkurrent oplysninger om Flint Group's priser eller interne anliggender, som påvirker Flint Group's priser. Det er ulovligt at indgå nogen aftale med en konkurrent angående priser, omkostninger, betingelser, kunder, markeder, produktion, forretningsplaner eller nogen anden sag, som eventuelt vil kunne påvirke konkurrencen. En uudtalt aftale om at fastlægge priser eller tildele markeder er lige så ulovlig som en verbal eller skriftlig aftale. Dette er et komplekst område inden for loven, og hvis en medarbejder er usikker på, om en bestemt situation eller aktivitet eventuelt udgør en overtrædelse af loven, skal vedkommende rådføre sig med Flint Group's juridiske afdeling, før der skrides til handling. XII. Officielle undersøgelser Anklagere og statslige reguleringsorganer har en vidtgående autoritet til at undersøge mulige overtrædelser af loven. De kan indkalde anklagejuryer, indstævne dokumenter og søge om forhør af eller vidnesbyrd fra Flint Group s ansatte. Flint Group's politik er at samarbejde i tilfælde af rimelige anmodninger fra offentlige undersøgelsesledere. Samtidig er Flint Group berettiget til alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til loven, som er til fordel for de personer, som undersøges eller anklages for forseelser, herunder også juridisk repræsentation. Hvis en repræsentant fra en regering eller et statsorgan kontakter en vilkårlig af Flint Group's ansatte eller anmoder om adgang til data eller dokumenter til hjælp med en undersøgelse, skal den ansatte bede om oplysninger om undersøgelsen, straks underrette sin foresatte eller Flint Group's juridiske afdeling og svare i overensstemmelse med Flint Group's sædvanlige forretningsskik. Tilsvarende materialer, herunder dokumenter, som eventuelt relaterer til undersøgelsen, skal opbevares og tilvejebringes, hvis dette kræves i henhold til den gældende lovgivning. Hvis der er spørgsmål angående undersøgelsen eller til, hvordan den ansatte skal svare, skal vedkommende kontakte Flint Group's juridiske afdeling. XIII. Politisk engagement Det er Flint Group's politik, at ingen virksomhedsmidler må bruges til at foretage politiske bidrag af nogen art til nogen kandidat eller politisk parti. Dette forbud dækker ikke kun direkte bidrag, men også indirekte assistance eller støtte til kandidater eller politiske partier gennem køb af billetter til særlige middage eller andre fundraising-begivenheder, forsyning af andre varer, tjenesteydelser eller udstyr til politiske partier eller komiteer. Ingen person må blive refunderet direkte eller indirekte af Flint Group for noget politisk bidrag eller for udgifterne til at deltage i en politisk begivenhed. XIV. Fortegnelse af transaktioner og Flint Group's regnskaber Flint Group skal oprette og opbevare notater, fakturaer, optegnelser og regnskaber, som rimeligt detaljeret afspejler transaktioner og dispositioner af aktiverne i Flint Group retmæssigt og nøjagtigt. Hver enkelt medarbejder skal føre rette og nøjagtige optegnelser over transaktioner, timerapporter, repræsentationskonti og andre Flint Group journaler. Flint Group skal oprette og opdatere et system med interne kontroller, som er tilstrækkelige til at give rimelig forsikring om, at transaktionerne korrekt autoriseres, udføres og påtegnes. Alle Flint Group notater, optegnelser, regnskab, pengemidler og aktiver skal opbevares for retmæssigt og nøjagtigt at kunne vise, hvor i den relevante regnskabsperiode transaktionen fandt 6

7 sted, de tilgrundliggende transaktioner og dispositioner i Flint Group foretagendet med rimelige detaljer. Der må ikke oprettes poster, som bevidst skjuler eller slører arten af en vilkårlig Flint Group transaktion. I denne henseende skal følgende retningslinjer overholdes: 1. Der må ikke etableres ikke-offentliggjorte, ufortegnede eller "regnskabsløse" pengemidler og aktiver til noget som helst formål. 2. Der må ikke oprettes eller betales falske eller fiktive fakturaer. 3. Der må ikke oprettes falske eller kunstige poster, og der må ikke udstedes vildledende rapporter. 4. Aktiver og passiver i Flint Group skal anerkendes og erklæres i overensstemmelse med Flint Group's almindelige praksis og alment accepterede regnskabsprincipper (Generally Accepted Accounting Principles GAAP ), som man har godkendt på et vilkårligt tidspunkt. Hvis en medarbejder i Flint Group tror, at Flint Group's regnskabsbøger og -journaler ikke vedligeholdes i overensstemmelse med disse krav, skal vedkommende indberette sagen til det ledelsesniveau, som de anser for relevant, eller som angivet i afsnit XVII, Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser. XV. Brug af Flint Group's aktiver Flint Group's aktiver må kun bruges til virksomhedsgruppens lovformelige forretningsformål som defineret i it-politikken i afsnit XVI nedenfor, og kun af autoriserede medarbejdere eller deres udpegede ansvarspersoner. Dette omfatter både materielle aktiver og immaterielle aktiver. Eksempler på materielle aktiver er kontorudstyr som f.eks. telefoner, fotokopimaskiner, computere, møbler, beholdninger og produktionsudstyr. XVI. Internet og Internet og stilles til rådighed til medarbejderne i Flint Group til forretningsformål og ikke til personlige formål. Medarbejderne forventes at bruge disse ressourcer på en måde, som stemmer overens med Flint Group's politik og procedurer, herunder de relevante procedurer i Flint Group's politik om acceptabel brug af tekniske ressourcer (Acceptable Use of Technology Resources Policy) (http://ithelp.flintgrp.com/fgitintranet.nsf/dx/it_g02_acceptable_use_of_technology_resources_poli cy ) og Flint Group's politik om acceptabel brug af elektronisk post og internet (http://ithelp.flintgrp.com/fgitintranet.nsf/dx/it_g03_electronic_mail_and_messaging_policy). Derudover er brugerne bundet af kravene fra lokale, statslige, føderale og gældende internationale love og kontraktlige forpligtelser, herunder uden begrænsning Flint Group's politik om acceptabel brug af netværk og internetleverandører. XVII. Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser Der findes ingen nemme svar til de mange etiske spørgsmål, som man står overfor i løbet af de daglige forretningsaktiviteter. I nogle tilfælde vil det rigtige at gøre være indlysende, men i mere indviklede situationer kan det være svært for en medarbejder at beslutte sig til, hvad vedkommende skal gøre. Når en medarbejder står over for en svær etisk beslutning, eller hvor der er tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, eller hvis en medarbejder bliver klar over en mistænkelig aktivitet eller optræden, så bør vedkommende tale med nogen om det, f.eks. den nærmeste foresatte. 7

8 Derudover er Flint Group stærkt engageret i at sikre, at medarbejderne hos Flint Group kan fremføre deres overvejelser angående ulovlig opførsel eller pligtforsømmelse i god tro og uden at skulle være bange for, at det går ud over dem selv, for chikane eller diskriminerende behandling, og at sådanne overvejelser bliver nøje undersøgt. Flint Group anerkender, at det at kunne indberette sine overvejelser i god tro er et vigtigt aspekt for alle Flint Group s medarbejderes rolle inden for virksomhedsgruppen. Flint Group har implementeret en formel politik angående en sådan indberetning ( whistleblowing ) for virksomhedsgruppens ansatte (hvor lokale vedtægter tillader dette), og den kan ses på virksomhedens intranet (Politik til at sikre integritet) på flere sprog (http://intranet.flintgrp.com/en/flint-group-hub/policies/integrityassurance.php) Hvis en medarbejder hos Flint Group føler sig utryg ved at tale med deres nærmeste foresatte eller et andet ledelsesniveau, kan vedkommende altid kontakte de følgende Corporate Compliance Officers og bede om vejledning. Charles Knott Chairman M Verena Hahn VP Legal & Administration T Russell Taylor Senior VP-Human Resources M Michelle Domas VP, Treasurer T M Kontakt til en vilkårlig af de ovenstående Corporate Compliance Officers kan også gøres via: Asien og Stillehavsregionen: Yang Wenxian (Sally) HR Director China T Latinamerikanske region: Debbie Guberek Regional HR Director Latin America T Alle rapporter tages seriøst. Hver enkelt beskyldning vil blive undersøgt, og hvis den underbygges, vil den blive løst gennem passende genoprettende handlinger og/eller disciplinære sanktioner. Hvis medarbejderen vælger at identificere sig selv, vil vedkommende blive givet feedback, når undersøgelsen er færdiggjort. Flint Group tillader ikke nogen form for gengældelse mod en person, som i god tro indberetter kendte eller mistænkte overtrædelser af Flint Group's politik. 8

9 XVIII. Administration og frafaldelse af dette Adfærdskodeks Dette Adfærdskodeks skal administreres og overvåges af Flint Group's bestyrelse. Alle spørgsmål og yderligere information om dette Adfærdskodeks skal i første omgang stiles til en Corporate Compliance Officer. Medarbejdere i Flint Group pålægges at følge dette Adfærdskodeks og at repræsentere Flint Group (og vores datterselskaber) på en ansvarlig måde i alle regioner og territorier til enhver tid. Generelt skal der ikke være nogen afvigelse eller frafaldelse af dette Adfærdskodeks. Men under sjældne omstændigheder, hvor der eventuelt opstår en konflikt med kodekset, kan man ansøge om en frafaldelse. Frafaldelser vil blive afgjort på et sagsspecifikt grundlag af den administrerende direktør. Frafaldelser for direktører og administrerende direktører skal dog afgøres af bestyrelsen. For medlemmer af bestyrelsen, administrerende direktører og højtstående økonomichefer skal bestyrelsen have eneautoritet til efter absolut eget skøn at godkende en vilkårlig afvigelse eller frafaldelse af dette Adfærdskodeks. Kendte eller mistænkte overtrædelser af dette Adfærdskodeks vil blive undersøgt, og enhver medarbejder, som deltager i sådanne overtrædelser, og enhver chef, som opfordrer til, støtter eller bevidst ignorerer sådanne overtrædelser, vil blive underkastet disciplinære sanktioner op til og inklusive opsigelse af deres ansættelse. Information tilvejebragt af Revisionskomiteen i Flint Group's bestyrelse vil omfatte følgende: 1. Et resumé af kommentarer og resultater fra alle medarbejderrepræsentationsattester (ERC) 2. Fortegnelse over alle spørgsmål angående sikring af integritet (Integrity Assurance IA) rapport med enkeltheder og udfald 3. Al alvorlig svindel og kriminelle handlinger, uanset hvordan disse blev opdaget Godkendt af bestyrelsen: Chairman: Charles F. Knott Dato: 6. december

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDE AKTIVER OG OPLYSNINGER KORREKT Vores forpligtelse 3 Vores formål og værdier 4 Personer, som dette kodeks er gældende for 5 Medarbejdernes

Læs mere

Kodeks for forretningsetik

Kodeks for forretningsetik Kodeks for forretningsetik Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere,

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere