Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012"

Transkript

1 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012

2 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group s omdømme og succes. Flint Group bestræber sig på at være en pålidelig del af samfundet og på at drive virksomhed på en måde, som opfordrer til effektive relationer med de lokalsamfund, hvor vi arbejder såvel som med vores interessenter. Dette Adfærdskodeks omhandler alle handlinger og arbejdsforhold mellem Flint Group's medarbejdere 1, funktionærer, direktører og repræsentanter og nuværende og potentielle kunder, leverandører, kolleger, konkurrenter, regeringer og selvregulerende organer, medierne og alle andre, som Flint Group har kontakt med. Formålet med dette Adfærdskodeks er at angive Flint Groups almindelige standarder angående etisk og retslig adfærd. II. Overholdelse af dette Adfærdskodeks samt loven Det er en politik hos Flint Group, at alle vores ansatte skal holde sig til både hensigten og de nøjagtige instrukser i dette Adfærdskodeks samt loven. Det er et personligt ansvar for alle medarbejdere at gøre sig bekendt med denne og andre politikstandarder og begrænsninger, som er gældende for deres tildelte opgaver og ansvarsområder, og at opføre sig i overensstemmelse hermed. Derfor kræver Flint Group en årlig medarbejderrepræsentationsattest (ERC) fra alle funktionærer, ansatte i vigtige stillinger og andre personer, som måtte blive udpeget grundet funktionen af deres arbejde. Denne ERC-attest skal underskrives af den relevante medarbejder, hvori vedkommende erklærer, at han/hun har læst og forstået Adfærdskodekset. Disse medarbejdere skal også med deres underskrift bekræfte, at de har overholdt Kodekset, at de har gjort opmærksom på det over for alle under deres tilsynsområde, hvis handlinger eller manglende handlinger evt. kunne føre til en overtrædelse af kodekset, og at de ikke er bekendt med nogen overtrædelse med undtagelse af de mulige overtrædelser, som de har angivet på ERC-attesten. Flint Group forventer også, at deres medarbejdere overholder alle gældende juridiske forpligtelser. Derudover skal leverandører også enten implementere Flint Group s Adfærdskodeks eller implementere egne lignende standarder. Flint Group respekterer og støtter ånden bag De Forenede Nationers Universelle Menneskerettighedserklæring (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml) såvel som De Forenede Nationers Global Compact-principper (http://www.unglobalcompact.org). III. Virksomhedsetik Udover at overholde ovenstående forventes alle medarbejdere hos og repræsentanter for Flint Group at følge høje standarder for virksomhedsetik og personlig etik i udførelsen af deres tildelte opgaver og ansvarsområder. Dette kræver udøvelse af ærlighed, integritet og fornuftig omtanke i alle aspekter af kontakt med Flint Group s medarbejdere, offentligheden, erhvervslivet, kunder, leverandører samt statslige og lovgivende myndigheder. En god, etisk forretningsadfærd kan eventuelt være af højere standard end det, der kræves af loven. Det er Flint Group's politik at udføre vores forretning i overensstemmelse med de højeste 1 Definitionen af en medarbejder i denne adfærdspolitik omfatter midlertidigt ansatte og fastansatte såvel som kontrahenter 2

3 etiske standarder i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed, så integriteten og ærligheden hos Flint Group, deres funktionærer og medarbejdere ikke kan drages i tvivl. IV. Sikkerhed og miljø Flint Group er stærkt engageret i at drive forretning i overensstemmelse med alle gældende love og vedtægter om miljø og arbejdspladssikkerhed med den højeste hensyntagen til de ansattes velvære og sikkerhed samt beskyttelse af miljøet. Derfor forventer Flint Group, at alle medarbejdere gør deres yderste for at følge hensigten og de nøjagtige instrukser i disse love og vedtægter. V. Arbejdsforhold 1. Arbejdsmiljø Flint Group er forpligtet gennem interne programmer til at tilvejebringe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere, kontrahenter og besøgende. 2. Tvungen arbejdskraft Flint Group fordømmer enhverl form for tvungen eller obligatorisk arbejdskraft og overholder de respektive love i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed. 3. Børnearbejde Flint Group anerkender hvert enkelt barns ret til beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og overholder lovene i ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed, med hensyn til minimumsalderen for ansættelse af medarbejdere. Udover dette følger Flint Group altid FN's Erklæring om Barnets Rettigheder (http://www.unicef.org/lac/spbarbados/legal/global/general/declaration child1959.pdf). 4. Antidiskrimination Flint Group anerkender hver enkelt medarbejders værdighed samt retten til en arbejdsplads uden chikane, mishandling eller fysisk afstraffelse. Beslutninger om ansættelse, løn, goder, forfremmelse, opsigelse eller pensionering er udelukkende baseret på den ansattes evne til at udføre arbejdet. Flint Group diskriminerer ikke personer på grund af nogen egenskab beskyttet ved gældende lov, men vil altid, hvor en sådan foranstaltning ikke tages op eller forudses af de gældende love, sikre sig, at ingen diskrimination finder sted baseret på race, trosretning, handicap, køn, ægteskabelig status eller forældrestatus, religiøse eller politiske overbevisninger, alder eller seksuel orientering. 5. Ansættelsesret Flint Group overholder alle gældende love, vedtægter og industristandarder om ansættelsesret. Flint Group's ansatte vil blive givet en rimelig løn for de tjenester, de udfører. VI. Fortrolige oplysninger Hos Flint Group mener vi, at vores fortrolige og navnebeskyttede oplysninger er et vigtigt aktiv i driften af vores virksomhed, og forbyder uautoriseret brug eller offentliggørelse af disse oplysninger. Flint Group modtager undertiden fortrolige oplysninger fra andre firmaer i henhold til en fortrolighedsaftale og skal beskytte sådanne oplysninger som krævet i aftalen. Flint Group respekterer andre virksomheders rettigheder til navnebeskyttede oplysninger og kræver af vores medarbejdere, at de skal følge hensigten og de nøjagtige instrukser i alle gældende love og vedtægter, som beskytter sådanne rettigheder. 3

4 Ikke-offentlige oplysninger angående Flint Group eller deres foretagender, medarbejdere, kunder og leverandører er fortrolige. Flint Group's medarbejdere, funktionærer og direktører betros sådanne fortrolige oplysninger. Disse fortrolige oplysninger må kun bruges til det tilsigtede forretningsformål. Fortrolige oplysninger må ikke deles med nogen person uden for Flint Group, herunder familie og venner, eller med andre medarbejdere, som ikke behøver disse oplysninger for at udføre deres opgaver. Flint Group's medarbejdere kan eventuelt blive bedt om at underskrive specifikke fortrolighedsaftaler i løbet af deres ansættelse hos Flint Group, hvor den nedenstående liste over fortrolige oplysninger (men som ikke er begrænset hertil) kan være til vejledning, men den skal ikke betragtes som udtømmende vedrørende indhold eller omfang. Flint Group's medarbejdere vil inden for rammerne af de gældende love eller den gældende domsmyndighed fortsat være forpligtede til at holde al information fortrolig, selv efter at deres ansættelse hos Flint Group ophører. Følgende er en ikke-udtømmende liste over fortrolige oplysninger: 1. Virksomhedsgruppens aktuelle og forventede handelsresultater, før de er blevet offentliggjort af virksomheden. 2. Forretningshemmeligheder, hvilket omfatter al forretningsmæssig eller teknisk information, som f.eks. formler, programmer, metoder, processer, teknikker, samlinger eller oplysninger, som er værdifulde, fordi de ikke er almindeligt kendte. 3. Alle rettigheder til opfindelser eller processer udviklet af en ansat ved brug af Flint Group's faciliteter eller hemmelig forretningsinformation, som er et resultat af arbejde for Flint Group, eller som relaterer til Flint Group's virksomhed. 4. Kundeinformation, licitationstilbud, prisfastsættelse og betingelser. 5. Leverandørinformation, licitationstilbud, prisfastsættelse og betingelser 6. Produktionsprocesser, kapaciteter og ydelse 7. Navnebeskyttede oplysninger, som f.eks. kundelister og kunders fortrolige oplysninger. 8. Enhver form for offentlig og medierelateret kommunikation, som involverer Flint Group (udover ren og skær forretningsannoncering) skal være underlagt forudindhentet godkendelse fra den administrerende direktør. VII. Interessekonflikter Flint Group's medarbejdere er forpligtede til at give deres fulde loyalitet til, hvad der er i bedste interesse for Flint Group. De bør undgå alle handlinger, som eventuelt involverer, eller kan anses for at involvere, en interessekonflikt med Flint Group. Medarbejderne bør ikke have økonomiske eller andre forretningsforhold med leverandører, kunder eller virksomheder, som måtte svække, eller endda anses for at svække, en uafhængig beslutning, de eventuelt ville være nødt til at træffe på vegne af Flint Group. Medarbejderne er underlagt en fortsat forpligtelse til at underrette deres foresatte om en vilkårlig situation, som udgør en mulig interessekonflikt eller et misforhold i interesserne mellem den ansatte og Flint Group. Det er vigtigt, at medarbejderne afslører alle potentielle konflikter ved at give chefen eller den foresatte varsel herom, så man fortsat fuldt ud kan overholde dette Kodeks. Accept eller tilvejebringelse af gaver, underholdning og andre erkendtligheder skal ske i overensstemmelse med Flint Group's globale politik om gaver, underholdning eller andre erkendtligheder tilbudt til medarbejderne af andre organisationer (http://intranet.flintgrp.com/wmedia/documents/en/flint-group-hub/regulatory-europe/flint Group Gift Policy.pdf). VIII. Erhvervsrelateret bestikkelse Flint Group tolererer ikke tilbud, gennemførelse, anmodning eller modtagelse af betalinger eller betalinger i naturalier (gaver, særlige tjenester osv.), som har til formål at influere enkeltpersoner til at give forretningsmuligheder til Flint Group eller til at foretage en forretningsbeslutning til fordel for 4

5 Flint Group, eller hvor hensigten er, at en funktion som konsekvens heraf skulle udføres på upassende vis. Flint Group's mål er at konkurrere på markedet på basis af vores overlegne produkter, tjenesteydelser og konkurrencedygtige priser. Erhvervsrelateret bestikkelse med henblik på en fortsættelse af eksisterende forretninger eller for at vinde ny forretning er ikke acceptabel og forbydes i alle henseender. En overtrædelse af denne politik vil føre til, at en medarbejder, som bruger sådanne metoder, og en chef, som opfordrer, støtter eller bevidst ignorerer sådanne metoder, vil blive underkastet disciplinære sanktioner, herunder begrundet afskedigelse. Bemærk, at sådanne handlinger eventuelt også er en overtrædelse gældende love, og måske også fører til bøder og/eller fængsling for den ansatte. Hvis en medarbejder under ansættelsen bliver opmærksom på nogen form for erhvervsrelateret bestikkelse, skal vedkommende indberette sagen direkte til det ledelsesniveau, vedkommende anser for relevant, eller til virksomhedens Corporate Compliance Officer (se afsnit XVII, Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser). Dette kodeks forbyder ikke en tildeling af købsrabatter forhandlet ifølge industriskik og rabatter til kunder, og heller ikke kundefinansielle arrangementer ifølge industriskik med juridiske enheder eller ejere af sådanne juridiske enheder. IX. Statsrepræsentanter At give gaver eller være vært for underholdning er som regel forbudt i henhold til loven eller de statslige regler, hvis disse ydes til en offentligt ansat. Derfor må der ikke gives gaver eller forretningsunderholdning af nogen art til en offentligt ansat direkte eller indirekte uden forudindhentet godkendelse fra Flint Group's juridiske afdeling. Derudover må der ikke foretages betalinger som tilskyndelse til indenlandske og udenlandske statsfunktionærer til at forsømme deres forpligtelser eller udføre dem på upassende vis. Hvis en medarbejder er usikker på, om en bestemt situation eller aktivitet med hensyn til en regering eller et statsorgan eventuelt udgør en overtrædelse af loven, skal vedkommende rådføre sig med Flint Group's juridiske afdeling, før der skrides til handling. X. Svindel og kriminelle aktiviteter Svindel og andre kriminelle aktiviteter kan påvirke Flint Group's omdømme og succes betydeligt. Derfor kræver vi hos Flint Group af vores medarbejdere, funktionærer og direktører, at de indberetter al kendt eller mistænkt svindel eller anden kriminel aktivitet, som måtte involvere Flint Group eller vores ansatte. Hvis en medarbejder hos Flint Group bliver klar over nogen mistænkelig aktivitet eller adfærd både faktiske eller mistænkte overtrædelser af følgende (bemærk venligst, at dette ikke er en udtømmende liste): Tvivlsom regnskabsføring Revisionssager Uretfærdig eller vildledende forretningsskik Overtrædelse af love Overtrædelse af virksomhedsregler og -vedtægter Brud på dette Adfærdskodeks så skal sagen indberettes direkte som angivet i afsnit XVII af denne politik. 5

6 XI. Lov om monopol og konkurrence Flint Group overholder alle gældende love om monopol- og konkurrencepolitik. Medarbejderne må ikke give nogen konkurrent oplysninger om Flint Group's priser eller interne anliggender, som påvirker Flint Group's priser. Det er ulovligt at indgå nogen aftale med en konkurrent angående priser, omkostninger, betingelser, kunder, markeder, produktion, forretningsplaner eller nogen anden sag, som eventuelt vil kunne påvirke konkurrencen. En uudtalt aftale om at fastlægge priser eller tildele markeder er lige så ulovlig som en verbal eller skriftlig aftale. Dette er et komplekst område inden for loven, og hvis en medarbejder er usikker på, om en bestemt situation eller aktivitet eventuelt udgør en overtrædelse af loven, skal vedkommende rådføre sig med Flint Group's juridiske afdeling, før der skrides til handling. XII. Officielle undersøgelser Anklagere og statslige reguleringsorganer har en vidtgående autoritet til at undersøge mulige overtrædelser af loven. De kan indkalde anklagejuryer, indstævne dokumenter og søge om forhør af eller vidnesbyrd fra Flint Group s ansatte. Flint Group's politik er at samarbejde i tilfælde af rimelige anmodninger fra offentlige undersøgelsesledere. Samtidig er Flint Group berettiget til alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til loven, som er til fordel for de personer, som undersøges eller anklages for forseelser, herunder også juridisk repræsentation. Hvis en repræsentant fra en regering eller et statsorgan kontakter en vilkårlig af Flint Group's ansatte eller anmoder om adgang til data eller dokumenter til hjælp med en undersøgelse, skal den ansatte bede om oplysninger om undersøgelsen, straks underrette sin foresatte eller Flint Group's juridiske afdeling og svare i overensstemmelse med Flint Group's sædvanlige forretningsskik. Tilsvarende materialer, herunder dokumenter, som eventuelt relaterer til undersøgelsen, skal opbevares og tilvejebringes, hvis dette kræves i henhold til den gældende lovgivning. Hvis der er spørgsmål angående undersøgelsen eller til, hvordan den ansatte skal svare, skal vedkommende kontakte Flint Group's juridiske afdeling. XIII. Politisk engagement Det er Flint Group's politik, at ingen virksomhedsmidler må bruges til at foretage politiske bidrag af nogen art til nogen kandidat eller politisk parti. Dette forbud dækker ikke kun direkte bidrag, men også indirekte assistance eller støtte til kandidater eller politiske partier gennem køb af billetter til særlige middage eller andre fundraising-begivenheder, forsyning af andre varer, tjenesteydelser eller udstyr til politiske partier eller komiteer. Ingen person må blive refunderet direkte eller indirekte af Flint Group for noget politisk bidrag eller for udgifterne til at deltage i en politisk begivenhed. XIV. Fortegnelse af transaktioner og Flint Group's regnskaber Flint Group skal oprette og opbevare notater, fakturaer, optegnelser og regnskaber, som rimeligt detaljeret afspejler transaktioner og dispositioner af aktiverne i Flint Group retmæssigt og nøjagtigt. Hver enkelt medarbejder skal føre rette og nøjagtige optegnelser over transaktioner, timerapporter, repræsentationskonti og andre Flint Group journaler. Flint Group skal oprette og opdatere et system med interne kontroller, som er tilstrækkelige til at give rimelig forsikring om, at transaktionerne korrekt autoriseres, udføres og påtegnes. Alle Flint Group notater, optegnelser, regnskab, pengemidler og aktiver skal opbevares for retmæssigt og nøjagtigt at kunne vise, hvor i den relevante regnskabsperiode transaktionen fandt 6

7 sted, de tilgrundliggende transaktioner og dispositioner i Flint Group foretagendet med rimelige detaljer. Der må ikke oprettes poster, som bevidst skjuler eller slører arten af en vilkårlig Flint Group transaktion. I denne henseende skal følgende retningslinjer overholdes: 1. Der må ikke etableres ikke-offentliggjorte, ufortegnede eller "regnskabsløse" pengemidler og aktiver til noget som helst formål. 2. Der må ikke oprettes eller betales falske eller fiktive fakturaer. 3. Der må ikke oprettes falske eller kunstige poster, og der må ikke udstedes vildledende rapporter. 4. Aktiver og passiver i Flint Group skal anerkendes og erklæres i overensstemmelse med Flint Group's almindelige praksis og alment accepterede regnskabsprincipper (Generally Accepted Accounting Principles GAAP ), som man har godkendt på et vilkårligt tidspunkt. Hvis en medarbejder i Flint Group tror, at Flint Group's regnskabsbøger og -journaler ikke vedligeholdes i overensstemmelse med disse krav, skal vedkommende indberette sagen til det ledelsesniveau, som de anser for relevant, eller som angivet i afsnit XVII, Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser. XV. Brug af Flint Group's aktiver Flint Group's aktiver må kun bruges til virksomhedsgruppens lovformelige forretningsformål som defineret i it-politikken i afsnit XVI nedenfor, og kun af autoriserede medarbejdere eller deres udpegede ansvarspersoner. Dette omfatter både materielle aktiver og immaterielle aktiver. Eksempler på materielle aktiver er kontorudstyr som f.eks. telefoner, fotokopimaskiner, computere, møbler, beholdninger og produktionsudstyr. XVI. Internet og Internet og stilles til rådighed til medarbejderne i Flint Group til forretningsformål og ikke til personlige formål. Medarbejderne forventes at bruge disse ressourcer på en måde, som stemmer overens med Flint Group's politik og procedurer, herunder de relevante procedurer i Flint Group's politik om acceptabel brug af tekniske ressourcer (Acceptable Use of Technology Resources Policy) (http://ithelp.flintgrp.com/fgitintranet.nsf/dx/it_g02_acceptable_use_of_technology_resources_poli cy ) og Flint Group's politik om acceptabel brug af elektronisk post og internet (http://ithelp.flintgrp.com/fgitintranet.nsf/dx/it_g03_electronic_mail_and_messaging_policy). Derudover er brugerne bundet af kravene fra lokale, statslige, føderale og gældende internationale love og kontraktlige forpligtelser, herunder uden begrænsning Flint Group's politik om acceptabel brug af netværk og internetleverandører. XVII. Etisk rådgivning og indberetning af overtrædelser Der findes ingen nemme svar til de mange etiske spørgsmål, som man står overfor i løbet af de daglige forretningsaktiviteter. I nogle tilfælde vil det rigtige at gøre være indlysende, men i mere indviklede situationer kan det være svært for en medarbejder at beslutte sig til, hvad vedkommende skal gøre. Når en medarbejder står over for en svær etisk beslutning, eller hvor der er tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, eller hvis en medarbejder bliver klar over en mistænkelig aktivitet eller optræden, så bør vedkommende tale med nogen om det, f.eks. den nærmeste foresatte. 7

8 Derudover er Flint Group stærkt engageret i at sikre, at medarbejderne hos Flint Group kan fremføre deres overvejelser angående ulovlig opførsel eller pligtforsømmelse i god tro og uden at skulle være bange for, at det går ud over dem selv, for chikane eller diskriminerende behandling, og at sådanne overvejelser bliver nøje undersøgt. Flint Group anerkender, at det at kunne indberette sine overvejelser i god tro er et vigtigt aspekt for alle Flint Group s medarbejderes rolle inden for virksomhedsgruppen. Flint Group har implementeret en formel politik angående en sådan indberetning ( whistleblowing ) for virksomhedsgruppens ansatte (hvor lokale vedtægter tillader dette), og den kan ses på virksomhedens intranet (Politik til at sikre integritet) på flere sprog (http://intranet.flintgrp.com/en/flint-group-hub/policies/integrityassurance.php) Hvis en medarbejder hos Flint Group føler sig utryg ved at tale med deres nærmeste foresatte eller et andet ledelsesniveau, kan vedkommende altid kontakte de følgende Corporate Compliance Officers og bede om vejledning. Charles Knott Chairman M Verena Hahn VP Legal & Administration T Russell Taylor Senior VP-Human Resources M Michelle Domas VP, Treasurer T M Kontakt til en vilkårlig af de ovenstående Corporate Compliance Officers kan også gøres via: Asien og Stillehavsregionen: Yang Wenxian (Sally) HR Director China T Latinamerikanske region: Debbie Guberek Regional HR Director Latin America T Alle rapporter tages seriøst. Hver enkelt beskyldning vil blive undersøgt, og hvis den underbygges, vil den blive løst gennem passende genoprettende handlinger og/eller disciplinære sanktioner. Hvis medarbejderen vælger at identificere sig selv, vil vedkommende blive givet feedback, når undersøgelsen er færdiggjort. Flint Group tillader ikke nogen form for gengældelse mod en person, som i god tro indberetter kendte eller mistænkte overtrædelser af Flint Group's politik. 8

9 XVIII. Administration og frafaldelse af dette Adfærdskodeks Dette Adfærdskodeks skal administreres og overvåges af Flint Group's bestyrelse. Alle spørgsmål og yderligere information om dette Adfærdskodeks skal i første omgang stiles til en Corporate Compliance Officer. Medarbejdere i Flint Group pålægges at følge dette Adfærdskodeks og at repræsentere Flint Group (og vores datterselskaber) på en ansvarlig måde i alle regioner og territorier til enhver tid. Generelt skal der ikke være nogen afvigelse eller frafaldelse af dette Adfærdskodeks. Men under sjældne omstændigheder, hvor der eventuelt opstår en konflikt med kodekset, kan man ansøge om en frafaldelse. Frafaldelser vil blive afgjort på et sagsspecifikt grundlag af den administrerende direktør. Frafaldelser for direktører og administrerende direktører skal dog afgøres af bestyrelsen. For medlemmer af bestyrelsen, administrerende direktører og højtstående økonomichefer skal bestyrelsen have eneautoritet til efter absolut eget skøn at godkende en vilkårlig afvigelse eller frafaldelse af dette Adfærdskodeks. Kendte eller mistænkte overtrædelser af dette Adfærdskodeks vil blive undersøgt, og enhver medarbejder, som deltager i sådanne overtrædelser, og enhver chef, som opfordrer til, støtter eller bevidst ignorerer sådanne overtrædelser, vil blive underkastet disciplinære sanktioner op til og inklusive opsigelse af deres ansættelse. Information tilvejebragt af Revisionskomiteen i Flint Group's bestyrelse vil omfatte følgende: 1. Et resumé af kommentarer og resultater fra alle medarbejderrepræsentationsattester (ERC) 2. Fortegnelse over alle spørgsmål angående sikring af integritet (Integrity Assurance IA) rapport med enkeltheder og udfald 3. Al alvorlig svindel og kriminelle handlinger, uanset hvordan disse blev opdaget Godkendt af bestyrelsen: Chairman: Charles F. Knott Dato: 6. december

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere