MOS DK PB MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK"

Transkript

1 MOS DK PB MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

2

3 Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger 5 Andet Komponentplacering 19 Komponentliste 19 Dimensioner 20 Tekniske data 21 Tilbehør 22 Trækregulator 23 Pillesnegl 24 Brug- og vedligeholdelsesvejledning 6 Rengøring/askehåndtering: 6 Vedligeholdelsesskema 6 Igangsætning og justering 7 Tilførsel af træpiller 7 Normal start (ved fabriksindstilling) 7 Indstillinger 8 Justering af styreelektronik 9 Justering af brænderen 10 Indstillingstips 11 Kontrolpunkter efter installation 11 Sikkerhedssystem mod tilbagebrænding 12 Funktionsbeskrivelse 13 Koblingsskema 14 El-tilkobling af PB 10 til PELLUX 15 El-tilkobling PB10 15 El-tilkobling PELLUX 15 Fejlsøgning 18 NIBE PB 10 1

4 Brugervejledning Generelt Træpillebrænderen Vølund / NIBE PB 10 er beregnet til fyring med træpiller, når udstyret er sammenkoblet med varmekedlen. Der må ikke fyres med andre brændbare materialer i træpillebrænderen PB 10. Træpillebrænderen PB 10 monteres i kedelrum, der opfylder bygningsreglementets normer eller andre gældende regler. Sikkerhed Anlægget må ikke prøvekøres eller tages i drift, før det er tilsluttet til kedlen, og røgen har fri passage ud i det fri gennem røgrør eller skorsten. Kedlens røggasspjæld må ikke være lukket pga. risikoen for fejltænding ved vejrskifte, og derfor bør der monteres trækregulator for at sikre et jævnt træk i kedlen og forhindre tilbagebrænding. Undertrykket i kedlens opfyringssted skal være min. 5 6 Pa (0,5 0,6 mm VP) Træpillerne skal opbevares tørt og med god udluftning. Anlægget er kun beregnet til fyring med træpiller i størrelsen Ø6 Ø10 mm. NB!! Brug altid åndedrætsværn ved håndtering af træpiller. Kedelrummet, hvor træpillebrænderen installeres, skal opfylde den seneste udgave af bygningsreglementets normer for brandbeskyttelse. ADVARSEL! El-installation må kun udføres af autoriseret el-installatør! Modifikationer, ændringer og ombygning af træpillebrænderen må ikke udføres uden producentens skriftlige tilladelse. Uoriginale reservedele, der ikke opfylder producentens specifikationer, kan påvirke træpillebrænderens sikkerhed og må derfor ikke monteres uden producentens skriftlige tilladelse. Træpillebrænderen må ikke monteres i et brandfarligt miljø. Brændbart materiale må ikke opbevares i nærheden af anlægget. Der må ikke udføres svejsearbejde på anlægget, før spændingen er afbrudt, og printkortet afmonteret. Træpillebrænderens låger må ikke åbnes under drift. På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. 2 NIBE PB 10

5 Brugervejledning Generelt Systemprincip M NIBE PB 10 3

6 C bar C C TG TG P T Montering Generelt til montøren Generelt til montøren Kedelrummet, hvor udstyret placeres, skal opfylde gældende brandsikkerhedsnormer. Kontrolpunkter før installation: Kontakt skorstensfejeren for at få kedel og skorsten godkendt til træpillefyring samt få kontrolleret, at placeringen af anlægget opfylder gældende normer for brandsikkerhed. Kontakt kommunens bygge- og miljøkontoret i din kommune for at sikre enklere byggetilladelse/anmeldelse af installationen. Montering Udstyret skal placeres, så der er tilstrækkelig plads til rengøring og fejning af brænder, kedel og røgkanal. Skorstenens indvendige diameter bør være mindst 125 mm. Den anbefalede mindste skorstenshøjde for denne diameter er 6 m ved kw afgivet effekt. Inden monteringsrammen (A) monteres i en egnet lågeåbning på kedlen, skal der bores monteringshuller i monteringsrammen. De medfølgende forsænkede skruer skrues fast på monteringsrammen. Hvis der skal bruges en svingarm, monteres den på monteringsrammen, som derefter skrues fast på kedlen. Montér brænderen, så den kommer inden for kedlens vandkappe. Brænderen er forsynet med et forlænget låg, der retter flammen fremad. Ved installation i kedlen uden afstandsstuds kan det forlængede låg skæres af, så flammen rettes mere opad. Afstanden fra brændpladen til nærmeste kedeloverflade skal være mm, så der er plads nok til flammen, og sikrer komplet forbrænding. Skru brænderen fast mod lågerammen med de medfølgende drejeknapper. Tilslutningen mellem brænder og kedel skal være tætsluttende, så falsk luft eller røggasudslip forhindres. Brænderen er indstillet fra fabrikken til 8 mm træpiller af god kvalitet, ca. 12 kw tilført effekt ved en sneglehældning på 45. Slangen skal være lidt bøjet og slangeforbindelserne lidt forskudt for hinanden. Når sneglen er placeret i træpillebeholderen eller -lageret, skal der fyldes træpiller på, hvorefter anlægget kan startes. Når brænderen er monteret på kedlen, skal en autoriseret elektriker udføre el-tilslutningerne til kedlens dobbelttermostat i henhold til vedlagte koblingsskema (se koblingsskemaet). Strømkablet kan deles. Al tilslutning til brænderen sker via kontakter monteret i chassiset. Når sneglen er placeret i træpillebeholderen eller -lageret med træpiller, kan anlægget startes. Se Igangsætning og justering. MR A LEK Alt. 2 Alt MR 4 NIBE PB 10

7 Montering Generelt til montøren Kontrol Kontrollér, om der er risiko for kondens i røgkanalen ved at måle røggastemperaturen 1 m ned fra skorstenens top. Hvis temperaturen er under 80 C om vinteren, er der risiko for kondens. Hvis røggastemperaturen kun er et par grader under 80 C, kan det være tilstrækkeligt at installere en trækregulator på røggaskanalen mellem kedel og skorsten, i kedelrummet. Hvis røggastemperaturen er under 75 C, bør der installeres et indsatsrør i hele skorstenens længde. NB! Brænderen skal indstilles ved hjælp af et røggasanalyseinstrument for at sikre optimal forbrænding. Der skal udføres en indstilling med instrument, hvis man skifter træpillestørrelser eller -kvalitet. Der må ikke opstå overtryk i brændkammeret på noget tidspunkt, dvs. optænding, drift eller pausefyring. Dette kan kontrolleres ved at skrue skueglasset ud og kontrollere, at der ikke kommer røg ud i kedelrummet. Betjeningsindstillinger Betjeningsindstillingen start: Anlægget startes ved at sætte kedlens hovedstrømafbryder i position 1 eller Til. Drej kedlens dobbelttermostat om til den ønskede kedeltemperatur. Betjeningsindstillingen stop: Skru ned for kedeltermostaten. Nødstop: Kedlens hovedstrømafbryder sættes i position 0 eller Fra. NIBE PB 10 5

8 Montering Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Brug- og vedligeholdelsesvejledning Træpillebrænderen PB 10 er udviklet til at kræve et minimum af vedligeholdelse. En stor del af den vedligeholdelse, der kræves, hænger direkte sammen med kvaliteten og størrelsen af de træpiller, der bruges. Træpillerne skal opbevares tørt og beskyttes mod vejret.! ADVARSEL! Før service og vedligeholdelse påbegyndes, skal anlægget gøres spændingsfrit ved at afbryde hovedstrømmen. Fotocelle Fotocellen (109) rengøres efter behov, som beskrevet herunder: Træk fotocellen lige ud. Rengør fotocellen for sod. Brug evt. fugtig klud. Kontrollér spændingens position. Montér fotocellen i rillen. Fotocelle Rengøring/askehåndtering: Ved forbrænding af træpiller er restproduktet ca. 0,5 1% aske. Forbrændingsrummet i kombination med brændstoffet og forbruget giver snart erfaring om, hvor ofte brænderen skal rengøres. Asken skal opbevares i lukkede beholdere. Rengør risten efter ca. 400 liter træpilleforbrug eller 1 gang/uge. Afhængig af træpillekvaliteten kan intervallet øges til hver anden uge. Skru ned for termostaten og lad ventilatoren køre i ca. 4 min. (efterbrændingstid). Afbryd strømmen, og lad brænderen køle af, så risikoen for brandskader er elimineret. Fjern drejeknapperne, og træk/vip brænderen ud af kedlen. Fjern evt. tilslutningskabler fra brænderen. Tag risten (105) ud, og rengør den. Tag asken ud af brænderen og evt. af kedlen. Fjern slagger fra tændpladen (107), og rengør hullerne. NB! Ristens flade del skal skubbes så langt ind under tændpladen som muligt. NB! Der må ikke udføres svejsearbejde på anlægget, før spændingen er afbrudt, og printkortet demonteret. Vedligeholdelsesskema gange/måned Fjern aske og slagger. (Afhængig af træpillekvaliteten) gange/måned Rengør kedlens røgkanaler og konvektionsdele (hyppigere rengøring giver en bedre økonomi) gang/måned Rengør faldskakten og faldrøret gang/år Kontrollér brænderindstillingen med instrumenter (udføres af forhandler eller montør). NB! Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og skorstensfejning skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde NIBE PB 10

9 Montering Igangsætning og justering Igangsætning og justering LD3 LD2 P1 P2 Tilførsel af træpiller Start pillesneglen ved at sætte stikket i en stikkontakt. Det tager ca minutter, før røret er fyldt til mundingen. Disse tider gælder ved 1,5 meters snegl og en hældning på ca. 45. Når træpillerne når til sneglens munding, skal den køre i ca. 2 minutter for at fylde røret og få en jævn tilførsel. (Lad træpillerne falde ned i en spand, så de nemt kan hældes tilbage i lageret). Flyt derefter stikket til brænderens udtag, og montér slangen mellem sneglerøret og træpillebrænderen. P4 Normal start (ved fabriksindstilling) 1. Tænd for kedlens hovedstrømafbryder, og drej kedeltermostaten om til den ønskede temperatur. 2. Termostaten kalder på varme. 3. Ventilatoren starter og ventilerer kedel og skorsten i 15 sek. 4. Ventilatoren kører ned til 1500 omdr./min. En startdosis på 75 sek. tilføres brænderen. 5. Ventilatoren fortsætter på 1500 omdr./min., indtil fotocellen registrerer en flamme i brænderen. 6. Når fotocellen har registreret en flamme i brænderen, forsinkes tændingen i 15 sek., og den første tilførsel tilføres med 25% af den indstillede værdi på P2. 7. Overgangstiden aktiveres, ventilatorens omdrejningstal stiger, og brænderen tilføres en stigende træpillemængde i hvert tilførselsinterval i 270 sek. 8. Efter disse 270 sek. kører brænderen med 3,7 sek. træpillefremføring i hver tilførselssekvens, der er på 15 sek. Brænderen kører i denne funktion, indtil termostaten har nået den indstillede frakoblingstemperatur. 9. Ved termostatfrakobling fortsætter ventilatoren med at køre, indtil fotocellen ikke registrerer nogen flamme. I denne funktion aktiveres pausefyringstiden, der varer i 150 sek. 10. Efter afsluttet pausefyring er brænderen igen startklar. Brænderen er ikke tændt ved første tændingsforsøg. 1. Termostaten kalder stadig på varme. 2. Ventilatorens omdrejningstal stiger i 15 sek. 3. Ventilatoren kører ned på 1500 omdr./min., og der tilføres en ny startdosis på 37,5 sek. (50% af den indstillede første startdosis) til brænderen. Hvis fotocellen registrerer lys inden for 300 sek., fortsætter processen normalt ifølge pkt. 6 (Normal start). LD1 Brænderen er ikke tændt ved andet tændingsforsøg: Hvis der ikke registreret nogen flamme i det andet tændingsforsøg efter 300 sek., skifter brænderen til pausefyring ifølge den indstillede værdi på P4. Brænderen giver alarm via LD2 gul lysdiode (lyser konstant), brænderen standser. Inden brænderen startes igen, skal årsagen til de mislykkede tændingsforsøg findes ved hjælp af fejlsøgning. Brænderen nulstilles ved at afbryde strømmen i mindst 5 sek. for derefter at kunne startes igen. Fotocellen mister lys under fyring: Hvis fotocellen mister lys i mere end 30 sek., kører ventilatoren i yderligere 30 sek.. Derefter foretager brænderen en normal pausefyring ifølge den indstillede værdi på P4. Når pausefyringstiden er nået, starter processen igen som ved en almindelig termostattilslutning. Hvis brænderen ikke tænder ved dette forsøg, giver den alarm via LD3 grøn lysdiode (lyser konstant). Hvis brænderens fabriksindstilling skal ændres, skal man læse om dette under Justering af styreelektronik og Justering af brænder. P3 P5 NIBE PB 10 7

10 Montering Igangsætning og justering Indstillinger Justering af brænder Brænderen skal justeres, også hvis brænderen er indstillet fra fabrikken. Dette skyldes forskellige driftsforhold (kedelfabrikat, træk, træpillediameter mm.). Printkortets tilførselstider kan ændres, alt efter træpillediameter, effekt og sneglehældning (maks. 45º). Fabriksindstillede tider er markeret i tabellen under afsnittet Justering af styreelektronik samt på indersiden af brænderens beskyttelseskappe. Hvis tiderne ændres, skal de nye tider angives i manualen. Visning via lysdiode Indikering LD2 lyser permanent gult LD3 lyser permanent grønt LD2 og LD3 lyser permanent gult og grønt samtidig LD2 blinker gult LD1 blinker rødt Forklaring Har ikke kunnet tænde ved to tændingsforsøg. Mistet lys 30 sek. ved fyring og misset omtænding. Fejl i snegltilførsel. Fotocellefejl Ventilatorfejl Ved ændring af tider og ventilatorspjæld mm. Hvis forholdet ændres i forhold til dengang, montøren indstillede brænderen ved hjælp af røggasinstrumenter, skal der udføres en ny måling for at opnå en god forbrænding og god træpilleøkonomi. Røggastemperaturen kan ændres ved hhv. at øge og reducere tilførselsintervallerne til pillesneglen og efterfølgende med ventilatorspejlet (ved øget tilførsel, åbnes spjældet, og ved reduceret tilførsel lukkes ventilatorspjældet). Hvilken røggastemperatur, der kræves, afhænger af, hvilken skorstenstype kedlen er tilsluttet til. Murede skorstene kræver højere temperaturer end skorstene af stål i normale tilfælde falder en muret skorsten ca C/meter og en skorsten af stål ca C/meter. Temperaturen bør være ca. 80 C en meter nede fra toppen. Dette forhindrer kondensdannelse og frostskader i skorstenen. 8 NIBE PB 10

11 Montering Igangsætning og justering Justering af styreelektronik Potentiometer P1-P5 er justeringspotentiometre til en finjustering af brænderens funktioner. Potentiometrene benævnes med de respektive forkortelser (P1-P5). LD3 LD2 P1 P2 Printkortet har 3 lysdioder (LD1, LD2, LD3). Funktioner P1-P5 Pot. Funktion Sekunder Kommentar P1 Tilførselstid tænddosis (start brændstof) Pillerne skal lige dække tændhullerne på tændpladen. P4 P2 Fyringstilførsel 1,5 8,2 Den tid, træpillerne tilføres hvert 15. sekund. P3 Pausefyringstid Tid for efterblæsning, efter at fotocellen har mistet lys i brænderen. P4 Overgangstid (med 25% tilførsel) Tid mellem tænding og normal drift. LD1 P3 P5 P5 Fotocellens følsomhed 0 9 9= maks. flamme-/ lysfølsomhed, 0= min. flamme-/lysfølsomhed. Aflæsning af potentiometre For at kunne se, hvordan et potentiometer er indstillet, blinker først det aktuelle potentiometer på LD3 (grøn), og derefter blinker, hvilken værdi den er indstillet på LD2 (gul). Dette sker løbende, 1,2,3,4,5,1,2,3 uanset, om brænderen er i drifts- eller hvilestilling. Eksempel: 3 grønne blink og efterfølgende 6 gule blink angiver, at pausefyringstiden er indstillet til, at ventilatoren skal efterblæse i 210 sekunder, efter at fotocellen har mistet lys.! ADVARSEL! Brænderen må ikke justeres under drift Højspænding på printkortet! NIBE PB 10 9

12 Montering Igangsætning og justering Justeringsskabelon P1 P2 P3 P4 P5 Tilførselstid Fyringstilførsel Pausefyringstid Overgangstid Fotocelle 0 blink 30 sek. 1,5 sek. 30 sek. 45 sek. 0 følsomhed 1 blink 45 sek. 1,7 sek. 60 sek. 90 sek. 1 følsomhed 2 blink 60 sek. 1,8 sek. 90 sek. 135 sek. 2 følsomhed 3 blink 75 sek. 2,2 sek. 120 sek. 180 sek. 3 følsomhed 4 blink 90 sek. 2,8 sek. 150 sek. 225 sek. 4 følsomhed 5 blink 105 sek. 3,7 sek. 180 sek. 270 sek. 5 følsomhed 6 blink 120 sek. 4,8 sek. 210 sek. 315 sek. 6 følsomhed 7 blink 135 sek. 6,2 sek. 240 sek. 360 sek. 7 følsomhed 8 blink 150 sek. 7,5 sek. 270 sek. 405 sek. 8 følsomhed 9 blink 165 sek. 8,2 sek. 300 sek. 450 sek. 9 følsomhed Fabriksindstilling 75 sek. 3,7 sek. 150 sek. 270 sek. 5 følsomhed Fabriksindstillingen er gråmarkeret. Justering af brænderen Kontrollér træpilleniveau. Under drift skal hullerne på risten været dækket af træpiller. Træpilletilførslen ændres med P2 på printkortet (øges med uret, og reduceres mod uret). Kontrollér også luftspjæld og røggastemperatur. Ved for højt træpilleniveau skal lufttilførslen øges ved at åbne spjældet på ventilatoren eller reducere træpilletilførslen (P2). Kontrollér røggastemperaturen (ligger normalt mellem º C). Ved for høj temperatur. Reducér træpilletilførslen med P2. Ved for lav temperatur. Øg lufttilførslen med luftspjældet. Ved for lav brændstofstand i brænderen. Kontrollér røggastemperaturen iht. ovenstående, reducér lufttilførslen eller øg træpilletilførslen (P2). NB! Brænderen skal indstilles ved hjælp af et røggasanalyseinstrument for at sikre optimal forbrænding. NB! Når der skiftes fra 8 mm til 6 mm træpiller, skal brænderen justeres igen. 10 NIBE PB 10

13 Montering Igangsætning og justering Indstillingstips P1. TILFØRSELSTID STARTBRÆNDSTOF Der skal være så mange træpiller i koppen, at man lige kan se overkanten af de øverst huller i tændpladen, indstillet fra fabrikken til 75 sek. (hvert blink svarer til 15 sek.). P2. FYRINGSTILFØRSEL Indstillet fra fabrikken til 3,7 sekunder. Svarer til ca. 12 kw ved 8 mm træpiller og en sneglehældnig på 45º. P3. VENTILATOREFTERGANG Den tid, ventilatoren blæser, efter at driftstermostaten er brudt, og fotocellen har mistet lys. Indstillet fra fabrikken til 150 sek. (hvert blink svarer til 30 sek.). P4. OVERGANGSFASE (tilbrændingstid) Tid med 25% tilførsel, siden fotocellen har set lys (25% tilførsel af indstillet værdi på P2). Indstillet fra fabrikken til 270 sek. (hvert blink svarer til 45 sek.). P5. Fotocellefølsomhed (indstillet fra fabrikken bør normalt ikke justeres). Kontrolpunkter efter installation Røggastemperaturen skal kontrolleres (ligger normalt mellem C). Ved forkert røggastemperatur udføres justeringer ifølge instruktionsbogen. Røggasanalyse (med røggasanalysemåler, fx Testo 325M) Røggastemp C Ved for høj røggastemp. kan luftoverskuddet være for højt. Ved for lav temperatur skal kedlens turbulatorer kontrolleres, hvis kedlen er udstyret med disse. Disse kan fjernes eller skæres af efter behov. CO2-indhold 10 12% CO ppm 500 og derunder Luftoverskud (-værdi) 1,7 2,4 Helst under 2, for at brændstoføkonomi og virkningsgrad skal være tilfredsstillende. O2-indhold 8 11% Virkningsgrad 80% og derover Forbrændingsvirkningsgrad Undertryk i kedlen Pa (1,52 mm Vp) Måles i kedlens røgkanaltilslutning 5 6 Pa (0,50,6 mm Vp) Måles ved fyringsstedet LD3 LD2 P1 P2 Anm: Disse værdier kan bruges som gode udgangsværdier for en ny kedel. På en ældre, utæt kedel kan luftoverskuddet være over 3. Undertrykket i fyringsstedet skal være mindst 5 6 Pa. Tip: P4 En flamme fra en tændstik eller lign. Kan bruges til at kontrollere, om kedlens låge er tætte. P5 Hvis en låge er utæt, suges flammen ind mod kedlen. Hvis man drosler ventilatorspjældet ved installation på en utæt kedel for at få ideelle værdier i henhold til tabellen, kan afkølingen af fotocellen blive utilstrækkelig, og den går derfor i stykker (smelter). LD1 P3 Man skal altså gå lidt på kompromis på en ældre, utæt kedel. NIBE PB 10 11

14 Montering Sikkerhedssystem mod tilbagebrænding Sikkerhedssystem mod tilbagebrænding Træpillebrænderen er udstyret med to sikkerhedssystemer mod tilbagebrænding samt en ikke-brændbar slange af selvslukkende kvalitet.! ADVARSEL! 1 Der må kun bruges en selvslukkende, ikkebrændbar slange. FALDSKAKT afbryder træpillestrengen fra tilførselssneglen. Faldskakten på brænderen er ca. 250 mm. Sneglen er tilsluttet til brænderen via en ikke-brændbar, selvslukkende slange. Eftersom brænderen ikke har et internt lager, er der ikke flere træpiller i brænderen end dem, der brænder på risten. VARMEFØLER på tilslutningsrøret. Hvis overophedningsbeskyttelsen på tilslutningsrøret registrerer varme (>90 C), standser tilførselssneglen. Hvis overophedningsbeskyttelsen udløses, skal den nulstilles. Det gør man ved først at afbryde hovedstrømmen og derefter skrue kappen på tilslutningsrøret af, og trykke det lille nulstillingsblik (1) på overophedningssikringen ind. Kappen skal skrues på igen, inden udstyret må genstartes. LEK Brænderen er også udstyret med en afbryder mod lugerammen. Afbryderen forhindrer brænderen i at starte, når den er trukket ud fra kedlen i forbindelse med rengøring. En overvågningsfunktion for ventilator og tilførselssnegl er indbygget i printkortet.! ADVARSEL! Strømmen skal afbrydes, inden arbejde med varmeføleren startes (230 V). 12 NIBE PB 10

15 Montering Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse Hvis brænderen er tilsluttet elektrisk, skrues der ned for termostaten. Tænd for hovedafbryderen. LD3 LD2 P1 P2 Se på, hvordan de to lysdioder øverst på kortet blinker (brænderens grænseafbryder skal være trykket ind). Den ene lysdiode viser, hvilket potentiometer der aflæses, og den anden, hvilken værdi den er indstillet på. Se nu på indersiden af kappen. Tabellen viser, hvor mange blink der svarer til en bestemt værdi. Den værdi, der er vigtigst for dig som montør, er fyringstilførslen (P2). P4 Den styrer den tilførte effekt i brænderen en højere effekt giver flere blink, men en lavere giver færre blink. Lysdiodernes funktion Lysdiode LD3 (grøn) viser, hvilket potentiometer der vil blive vist. Lysdiode LD2 (gul) blinker så mange gange, som potentiometeret er indstillet til. Lysdiode LD1 (rød) lyser, når fotocellen registrerer lys. Disse blink fungerer uanset, om brænderen er i drift eller i hvileposition. Se på tabellen på indersiden af kappen for at finde den indstillede tid for det pågældende potentiometer. LD1 P3 P5 NIBE PB 10 13

16 Montering Koblingsskema Koblingsskema Glødespiral Glödspiral T6,3A Matningsskruv Snegl F1,0A F1,0A Ventilator Fläkt F800mA F800mA Net-Nul Nät nolla Glødespiral-fase Glödspiral Net-Fase Nät fas Glödspiral Glødespiral-nul nolla Fotocelle Ventilator-fase Fläkt Fotocelle Ventilator-nul Fläkt nolla Jordledning Skyddsjord Matarskruv Snegl-fase Termostat-fase Matarskruv Snegl-nul nolla 14 NIBE PB 10

17 LEK Montering af PB 10 på PELLUX Montering Hæng brænderen på svingarmen og skub den ind på plads. Gør brænderen fast med skrueknapperne. El-tilkobling af PB 10 til PELLUX El-tilkobling PB10 Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel 11 El-tilkobling PELLUX Tilslut brænderkablets sorte ledning til plint 11 position 3 Tilslut blå ledning til plint 11 position 2 Tilslut brun ledning til plint 11 position 1 Tag kontakten som medfølger frem Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel NIBE PB 10 15

18 Montering El-tilkobling af PB 10 til PELLUX 16 NIBE PB 10

19 Montering El-tilkobling af PB 10 til PELLUX NIBE PB 10 17

20 Montering Fejlsøgning Fejlsøgning Anlægget er standset: Når anlægget er standset, skal man inden strømmen afbrydes kontrollere, hvad LD1, LD2 eller LD3 indikerer. Det er til stor hjælp ved fejlsøgning. Kontrollér, at der er træpiller i beholderen/på lageret. Kontrollér, at den eksterne snegl fungerer (tilfører træpiller). Rengør risten. Genstart. Anlægget starter ikke: Kontrollér afbryder mod lågeramme. Kontrollér kedeltermostaten. Kontrollér, om der er spænding frem til anlægget. Kontrollér også den delbare kontakt. Kontrollér sikringerne i el-skabet. Afbryd strømmen, og tryk genindstillingsknappen på overophedningssikringen. Genmontér sikringen og tænd for spændingen til anlægget. Ventilator og tænding fungerer, men der tilføres ikke træpiller: Det termiske sneglmotorværn kan være udløst. Afbryd spændingen og vent ca. 10 min. Afbryd spændingen og kontrollér glassikringerne (20 x 5 mm), og udskift disse efter behov (se styreelektronikkort). Tænd/glødespole 6,3 A træg. Ventilator 800 ma flink. Tilførselssnegl 1,0 A flink. Brændstof tilføres, men tænding sker ikke: Kontrol Afhjælpning - sikringen (6,3 A) på printkortet defekt - udskiftes - glødespole bliver ikke varm - udskiftes - glødespolens el-tilslutninger beskadigede - repareres Tilfører træpiller og tænder, men ventilatoren starter ikke: Kontrol Afhjælpning - ventilatormotorsikringen på printkortet defekt - udskiftes - ventilatormotoren defekt - udskiftes Tilfører træpiller, tænder og ventilator starter, men sneglen starter ikke igen: Kontrol Afhjælpning - fotocelle defekt - rengøres - fotocelle defekt - udskiftes Anlægget standser, men fungerer efter genstart: Fotocellen er ødelagt pga. forkert forbrænding Kontrol Afhjælpning - følsomheden på P5 - kontrollér LD1 ved fyring (LD1 skal lyse ved ild i brænderen) NB! Indgreb bag de fastskruede plader må kun udføres under tilsyn af autoriseret el-installatør. 18 NIBE PB 10

21 Andet Komponentplacering 104 LEK LEK Komponentliste 5. Afbryder mod lågeramme 6. Overophedningssikring 9. Tilslutning, strømforsyning 11. Tilslutning, pillesnegl 29. Relækort 36 Ventilator 103. Serienummerskilt 104. Tilførselsrør 107. Tændplade 108. Glødespole 109. Fotocelle NIBE PB 10 19

22 Andet Dimensioner Dimensioner Der skal være et frit område på ca. 750 mm omkring brænderen for at give adgang til service og vedligeholdelse. 20 NIBE PB 10

23 Tekniske data Andet Tekniske data Miljøgodkendt Model PB 10 Brændstof Træpiller 6-10 mm Effektområde 1020 kw Kedelstørrelse Til kedler med fyringsoverflade op til 3 m 2 Brændstofbeholder Ekstern (tilbehør) Brændstoftilførsel Ekstern snegl (tilbehør) El-tilslutning 230 V/10 A Montering El-ansvarlig Brændstofvolumen: Ekstern beholder 250 liter (tilbehør). Dimensioner Længde: Højde: Bredde: Ekstern skrue: 570 mm 470 mm (inkl. påfyldningsrør) 200 mm (ventilatorkappe) L=1,5 alt. 2,5 m Vægt Brænder Snegl 1,5 m Snegl 2,5m 17 kg (ekskl. emballage) 9 kg (ekskl. emballage) 11 kg (ekskl. emballage) El-specifikationer: Spænding: Sikring: Standard 230 V 1-faset 10 A NIBE PB 10 21

24 Andet Tilbehør Tilbehør Træpillebrænderlåge til VEDEX 1000/3300 Art.nr LEK Træpillebrænderlåge til VEDEX 3000 Art.nr LEK Træpillebrænderlåge med afstandsstuds til CITY/ ATTACK/COMBI VX (før år 2005) Art.nr CITY, COMBI VX RSK-nr Art.nr RSK-nr ATTACK Pillestuds Art.nr RSK nr LEK 22 NIBE PB 10

25 Tilbehør Andet Trækregulator Trækket bestemmes af skorstenens areal, højde, ejendommens placering, vindforhold, udelufttemperaturen, kedeleffekten, røggastemperaturen og soddannelsen. De fleste moderne kedler kan installeres og sluttes til ældre skorstene. Der kan være skorstene, der har et areal og en isolering, der ikke egner sig til skift mellem forskellige brændselstyper. Store trækvariationer kan medføre forskellige forhold i kedlens brændkammer. For at minimere dette og risikoen for følgeskader forårsaget af kondensdannelse i skorstenen kan der fås en trækudjævner (trækregulator) som tilbehør, der er tilpasset til montering i kedlens røgrør. Art.nr RSK-nr Montering af trækregulator til skorstene Trækregulatorer har en nyudviklet konstruktion, der gør det muligt at montere dem alle steder på røgrøret. Lodret, vinkelret såvel som vandret. Trækregulatoren monteres på en tilpasningsplade, der erstatter den eksisterende fejelåge. LEK Justering af balanceaksel Efter montering løsnes de to låseskruer en smule, og balanceakslen drejes, så den står vandret, når lågen er lukket. Derefter spændes skruerne fast. Justering af undertryk Justering af undertrykket, når lågen åbnes, sker ved at trykke klemmerne, som vægten sidder i, sammen og flytte den ud ad akslen. Undertrykket ændres med ca. 1 Pa pr. 2 mm, når vægten flyttes. Dette er cirka værdier, og der skal kontrolleres med en trækmåler, hvis der kræves en nøjagtig indstilling af undertrykket. Ved levering er lågen indstillet til ca. 10 Pa. Ved korrekt indstilling skal lågen kunne åbnes let og enkelt, når brænderen er slukket. LEK Låseskruer LEK NIBE PB 10 23

26 C 2 1 bar 3 TG C TG 0 4 C P T Andet Tilbehør Pillesnegl Tilførselssnegl 1,5 m Art.nr RSK-nr Tilførselssnegl 2,5 m Art.nr RSK-nr Montering af pillesnegl i ugelager 1. Kontrollér, at alle monteringsdele er med ved levering. 2. Anbring pillesneglen i træpillelageret, med en maks. Hældning på 45 fra gulvplan. 3. Montér kædens ene ende i monteringsøjet på nedfaldsrørets overside med den medfølgende lynkobling. 4. Stræk kæden til en passende længde og gør den fast i træpillelageret (alt. 1) eller i loftet (alt. 2) med en passende skrue eller krog. Hvis kæden gøres fast i træpillelageret, skal man bore et hul gennem beholderens forside. 5. Montér slange og slangeklemmer på sneglens udløbsrør og brænderens indløbsrør. 6. Udfør evt. efterjusteringer på sneglehældningen og slangelængden. Slangen skal have bløde bøjninger for at forhindre, at der samler sig finfraktioner i den. Sneglens udløbsdel skal være lidt forskudt i forhold til brænderens indløbsdel. 7. Løsn slangen fra indløbsrøret, og kør træpillesneglen i stikkontakten for at tilføre træpiller. Når der triller træpiller ned gennem slangen og fx i en spand, skal der køres nogle minutter ekstra for at sikre en jævn tilførsel. 8. Montér slangen på indløbsrøret igen, og tilslut pillesneglens kontakt til brænderen. 9. Start brænderen. Brugervejledning: Træpillelageret skal tømmes for spåner/finfraktioner 2-4 gange/år Monteringsdele pillesnegl 1,5 alt. 2,5 m: 1 stk. pillesnegl 1 stk. kæde 1,3 m 1 stk. slange ø65 mm L= 1 m 2 stk. lynkobling 4 mm 2 stk. slangeklemme mm Alt. 2 Alt MR LEK MR 24 NIBE PB 10

27 Tilbehør Andet Montering af Vølund Træpillesnegl, 2,5 m 1. Fjern plastpladen, der dækker motordelen (drivdelen). 2. Fjern endepladen fra røret uden motor (samlerøret). 4. Træk samlerøret væk og vend det. Skub drivdelen og samlerøret sammen, så enden med udtag kommer sidst i sneglen. Skub drivdelen og samlerøret sammen, indtil de går i bund. Drej samlerøret, så udtaget i samlerøret kommer på den modsatte side (180 grader) som drivdelens udløb. 5. Bor et hul med det medfølgende bor lige igennem samlemuffe og samlerør, og spænd det fast med den medfølgende skrue. 6. Tilslut til strømkilde 220/230 V og testkør. 3. Fjern båndet, der holder drivdelen og samlerøret sammen. Drej samlerøret ud. Vær forsigtig, da spiralen ligger i spænd. NIBE PB 10 25

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK Indhold il boligejeren Systemprincip 3 Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning af vand 3 Forkortelser 3 Opvarmning

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

PELLUX 100 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8

PELLUX 100 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8 MOS DK124-1 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8 H AP Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning 3 Opvarmning af vand 3

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER MOS DK 1 24042014 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING /20 kw /30 kw TIL TRÆPILLER TIL SLUTBRUGER. Tillykke med din nye Pille-kedel fra Vølund. Det er vigtigt at læse brugermanualen. Vi anbefaler følgende

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere