MOS DK PB MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK"

Transkript

1 MOS DK PB MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

2

3 Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger 5 Andet Komponentplacering 19 Komponentliste 19 Dimensioner 20 Tekniske data 21 Tilbehør 22 Trækregulator 23 Pillesnegl 24 Brug- og vedligeholdelsesvejledning 6 Rengøring/askehåndtering: 6 Vedligeholdelsesskema 6 Igangsætning og justering 7 Tilførsel af træpiller 7 Normal start (ved fabriksindstilling) 7 Indstillinger 8 Justering af styreelektronik 9 Justering af brænderen 10 Indstillingstips 11 Kontrolpunkter efter installation 11 Sikkerhedssystem mod tilbagebrænding 12 Funktionsbeskrivelse 13 Koblingsskema 14 El-tilkobling af PB 10 til PELLUX 15 El-tilkobling PB10 15 El-tilkobling PELLUX 15 Fejlsøgning 18 NIBE PB 10 1

4 Brugervejledning Generelt Træpillebrænderen Vølund / NIBE PB 10 er beregnet til fyring med træpiller, når udstyret er sammenkoblet med varmekedlen. Der må ikke fyres med andre brændbare materialer i træpillebrænderen PB 10. Træpillebrænderen PB 10 monteres i kedelrum, der opfylder bygningsreglementets normer eller andre gældende regler. Sikkerhed Anlægget må ikke prøvekøres eller tages i drift, før det er tilsluttet til kedlen, og røgen har fri passage ud i det fri gennem røgrør eller skorsten. Kedlens røggasspjæld må ikke være lukket pga. risikoen for fejltænding ved vejrskifte, og derfor bør der monteres trækregulator for at sikre et jævnt træk i kedlen og forhindre tilbagebrænding. Undertrykket i kedlens opfyringssted skal være min. 5 6 Pa (0,5 0,6 mm VP) Træpillerne skal opbevares tørt og med god udluftning. Anlægget er kun beregnet til fyring med træpiller i størrelsen Ø6 Ø10 mm. NB!! Brug altid åndedrætsværn ved håndtering af træpiller. Kedelrummet, hvor træpillebrænderen installeres, skal opfylde den seneste udgave af bygningsreglementets normer for brandbeskyttelse. ADVARSEL! El-installation må kun udføres af autoriseret el-installatør! Modifikationer, ændringer og ombygning af træpillebrænderen må ikke udføres uden producentens skriftlige tilladelse. Uoriginale reservedele, der ikke opfylder producentens specifikationer, kan påvirke træpillebrænderens sikkerhed og må derfor ikke monteres uden producentens skriftlige tilladelse. Træpillebrænderen må ikke monteres i et brandfarligt miljø. Brændbart materiale må ikke opbevares i nærheden af anlægget. Der må ikke udføres svejsearbejde på anlægget, før spændingen er afbrudt, og printkortet afmonteret. Træpillebrænderens låger må ikke åbnes under drift. På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. 2 NIBE PB 10

5 Brugervejledning Generelt Systemprincip M NIBE PB 10 3

6 C bar C C TG TG P T Montering Generelt til montøren Generelt til montøren Kedelrummet, hvor udstyret placeres, skal opfylde gældende brandsikkerhedsnormer. Kontrolpunkter før installation: Kontakt skorstensfejeren for at få kedel og skorsten godkendt til træpillefyring samt få kontrolleret, at placeringen af anlægget opfylder gældende normer for brandsikkerhed. Kontakt kommunens bygge- og miljøkontoret i din kommune for at sikre enklere byggetilladelse/anmeldelse af installationen. Montering Udstyret skal placeres, så der er tilstrækkelig plads til rengøring og fejning af brænder, kedel og røgkanal. Skorstenens indvendige diameter bør være mindst 125 mm. Den anbefalede mindste skorstenshøjde for denne diameter er 6 m ved kw afgivet effekt. Inden monteringsrammen (A) monteres i en egnet lågeåbning på kedlen, skal der bores monteringshuller i monteringsrammen. De medfølgende forsænkede skruer skrues fast på monteringsrammen. Hvis der skal bruges en svingarm, monteres den på monteringsrammen, som derefter skrues fast på kedlen. Montér brænderen, så den kommer inden for kedlens vandkappe. Brænderen er forsynet med et forlænget låg, der retter flammen fremad. Ved installation i kedlen uden afstandsstuds kan det forlængede låg skæres af, så flammen rettes mere opad. Afstanden fra brændpladen til nærmeste kedeloverflade skal være mm, så der er plads nok til flammen, og sikrer komplet forbrænding. Skru brænderen fast mod lågerammen med de medfølgende drejeknapper. Tilslutningen mellem brænder og kedel skal være tætsluttende, så falsk luft eller røggasudslip forhindres. Brænderen er indstillet fra fabrikken til 8 mm træpiller af god kvalitet, ca. 12 kw tilført effekt ved en sneglehældning på 45. Slangen skal være lidt bøjet og slangeforbindelserne lidt forskudt for hinanden. Når sneglen er placeret i træpillebeholderen eller -lageret, skal der fyldes træpiller på, hvorefter anlægget kan startes. Når brænderen er monteret på kedlen, skal en autoriseret elektriker udføre el-tilslutningerne til kedlens dobbelttermostat i henhold til vedlagte koblingsskema (se koblingsskemaet). Strømkablet kan deles. Al tilslutning til brænderen sker via kontakter monteret i chassiset. Når sneglen er placeret i træpillebeholderen eller -lageret med træpiller, kan anlægget startes. Se Igangsætning og justering. MR A LEK Alt. 2 Alt MR 4 NIBE PB 10

7 Montering Generelt til montøren Kontrol Kontrollér, om der er risiko for kondens i røgkanalen ved at måle røggastemperaturen 1 m ned fra skorstenens top. Hvis temperaturen er under 80 C om vinteren, er der risiko for kondens. Hvis røggastemperaturen kun er et par grader under 80 C, kan det være tilstrækkeligt at installere en trækregulator på røggaskanalen mellem kedel og skorsten, i kedelrummet. Hvis røggastemperaturen er under 75 C, bør der installeres et indsatsrør i hele skorstenens længde. NB! Brænderen skal indstilles ved hjælp af et røggasanalyseinstrument for at sikre optimal forbrænding. Der skal udføres en indstilling med instrument, hvis man skifter træpillestørrelser eller -kvalitet. Der må ikke opstå overtryk i brændkammeret på noget tidspunkt, dvs. optænding, drift eller pausefyring. Dette kan kontrolleres ved at skrue skueglasset ud og kontrollere, at der ikke kommer røg ud i kedelrummet. Betjeningsindstillinger Betjeningsindstillingen start: Anlægget startes ved at sætte kedlens hovedstrømafbryder i position 1 eller Til. Drej kedlens dobbelttermostat om til den ønskede kedeltemperatur. Betjeningsindstillingen stop: Skru ned for kedeltermostaten. Nødstop: Kedlens hovedstrømafbryder sættes i position 0 eller Fra. NIBE PB 10 5

8 Montering Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Brug- og vedligeholdelsesvejledning Træpillebrænderen PB 10 er udviklet til at kræve et minimum af vedligeholdelse. En stor del af den vedligeholdelse, der kræves, hænger direkte sammen med kvaliteten og størrelsen af de træpiller, der bruges. Træpillerne skal opbevares tørt og beskyttes mod vejret.! ADVARSEL! Før service og vedligeholdelse påbegyndes, skal anlægget gøres spændingsfrit ved at afbryde hovedstrømmen. Fotocelle Fotocellen (109) rengøres efter behov, som beskrevet herunder: Træk fotocellen lige ud. Rengør fotocellen for sod. Brug evt. fugtig klud. Kontrollér spændingens position. Montér fotocellen i rillen. Fotocelle Rengøring/askehåndtering: Ved forbrænding af træpiller er restproduktet ca. 0,5 1% aske. Forbrændingsrummet i kombination med brændstoffet og forbruget giver snart erfaring om, hvor ofte brænderen skal rengøres. Asken skal opbevares i lukkede beholdere. Rengør risten efter ca. 400 liter træpilleforbrug eller 1 gang/uge. Afhængig af træpillekvaliteten kan intervallet øges til hver anden uge. Skru ned for termostaten og lad ventilatoren køre i ca. 4 min. (efterbrændingstid). Afbryd strømmen, og lad brænderen køle af, så risikoen for brandskader er elimineret. Fjern drejeknapperne, og træk/vip brænderen ud af kedlen. Fjern evt. tilslutningskabler fra brænderen. Tag risten (105) ud, og rengør den. Tag asken ud af brænderen og evt. af kedlen. Fjern slagger fra tændpladen (107), og rengør hullerne. NB! Ristens flade del skal skubbes så langt ind under tændpladen som muligt. NB! Der må ikke udføres svejsearbejde på anlægget, før spændingen er afbrudt, og printkortet demonteret. Vedligeholdelsesskema gange/måned Fjern aske og slagger. (Afhængig af træpillekvaliteten) gange/måned Rengør kedlens røgkanaler og konvektionsdele (hyppigere rengøring giver en bedre økonomi) gang/måned Rengør faldskakten og faldrøret gang/år Kontrollér brænderindstillingen med instrumenter (udføres af forhandler eller montør). NB! Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og skorstensfejning skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde NIBE PB 10

9 Montering Igangsætning og justering Igangsætning og justering LD3 LD2 P1 P2 Tilførsel af træpiller Start pillesneglen ved at sætte stikket i en stikkontakt. Det tager ca minutter, før røret er fyldt til mundingen. Disse tider gælder ved 1,5 meters snegl og en hældning på ca. 45. Når træpillerne når til sneglens munding, skal den køre i ca. 2 minutter for at fylde røret og få en jævn tilførsel. (Lad træpillerne falde ned i en spand, så de nemt kan hældes tilbage i lageret). Flyt derefter stikket til brænderens udtag, og montér slangen mellem sneglerøret og træpillebrænderen. P4 Normal start (ved fabriksindstilling) 1. Tænd for kedlens hovedstrømafbryder, og drej kedeltermostaten om til den ønskede temperatur. 2. Termostaten kalder på varme. 3. Ventilatoren starter og ventilerer kedel og skorsten i 15 sek. 4. Ventilatoren kører ned til 1500 omdr./min. En startdosis på 75 sek. tilføres brænderen. 5. Ventilatoren fortsætter på 1500 omdr./min., indtil fotocellen registrerer en flamme i brænderen. 6. Når fotocellen har registreret en flamme i brænderen, forsinkes tændingen i 15 sek., og den første tilførsel tilføres med 25% af den indstillede værdi på P2. 7. Overgangstiden aktiveres, ventilatorens omdrejningstal stiger, og brænderen tilføres en stigende træpillemængde i hvert tilførselsinterval i 270 sek. 8. Efter disse 270 sek. kører brænderen med 3,7 sek. træpillefremføring i hver tilførselssekvens, der er på 15 sek. Brænderen kører i denne funktion, indtil termostaten har nået den indstillede frakoblingstemperatur. 9. Ved termostatfrakobling fortsætter ventilatoren med at køre, indtil fotocellen ikke registrerer nogen flamme. I denne funktion aktiveres pausefyringstiden, der varer i 150 sek. 10. Efter afsluttet pausefyring er brænderen igen startklar. Brænderen er ikke tændt ved første tændingsforsøg. 1. Termostaten kalder stadig på varme. 2. Ventilatorens omdrejningstal stiger i 15 sek. 3. Ventilatoren kører ned på 1500 omdr./min., og der tilføres en ny startdosis på 37,5 sek. (50% af den indstillede første startdosis) til brænderen. Hvis fotocellen registrerer lys inden for 300 sek., fortsætter processen normalt ifølge pkt. 6 (Normal start). LD1 Brænderen er ikke tændt ved andet tændingsforsøg: Hvis der ikke registreret nogen flamme i det andet tændingsforsøg efter 300 sek., skifter brænderen til pausefyring ifølge den indstillede værdi på P4. Brænderen giver alarm via LD2 gul lysdiode (lyser konstant), brænderen standser. Inden brænderen startes igen, skal årsagen til de mislykkede tændingsforsøg findes ved hjælp af fejlsøgning. Brænderen nulstilles ved at afbryde strømmen i mindst 5 sek. for derefter at kunne startes igen. Fotocellen mister lys under fyring: Hvis fotocellen mister lys i mere end 30 sek., kører ventilatoren i yderligere 30 sek.. Derefter foretager brænderen en normal pausefyring ifølge den indstillede værdi på P4. Når pausefyringstiden er nået, starter processen igen som ved en almindelig termostattilslutning. Hvis brænderen ikke tænder ved dette forsøg, giver den alarm via LD3 grøn lysdiode (lyser konstant). Hvis brænderens fabriksindstilling skal ændres, skal man læse om dette under Justering af styreelektronik og Justering af brænder. P3 P5 NIBE PB 10 7

10 Montering Igangsætning og justering Indstillinger Justering af brænder Brænderen skal justeres, også hvis brænderen er indstillet fra fabrikken. Dette skyldes forskellige driftsforhold (kedelfabrikat, træk, træpillediameter mm.). Printkortets tilførselstider kan ændres, alt efter træpillediameter, effekt og sneglehældning (maks. 45º). Fabriksindstillede tider er markeret i tabellen under afsnittet Justering af styreelektronik samt på indersiden af brænderens beskyttelseskappe. Hvis tiderne ændres, skal de nye tider angives i manualen. Visning via lysdiode Indikering LD2 lyser permanent gult LD3 lyser permanent grønt LD2 og LD3 lyser permanent gult og grønt samtidig LD2 blinker gult LD1 blinker rødt Forklaring Har ikke kunnet tænde ved to tændingsforsøg. Mistet lys 30 sek. ved fyring og misset omtænding. Fejl i snegltilførsel. Fotocellefejl Ventilatorfejl Ved ændring af tider og ventilatorspjæld mm. Hvis forholdet ændres i forhold til dengang, montøren indstillede brænderen ved hjælp af røggasinstrumenter, skal der udføres en ny måling for at opnå en god forbrænding og god træpilleøkonomi. Røggastemperaturen kan ændres ved hhv. at øge og reducere tilførselsintervallerne til pillesneglen og efterfølgende med ventilatorspejlet (ved øget tilførsel, åbnes spjældet, og ved reduceret tilførsel lukkes ventilatorspjældet). Hvilken røggastemperatur, der kræves, afhænger af, hvilken skorstenstype kedlen er tilsluttet til. Murede skorstene kræver højere temperaturer end skorstene af stål i normale tilfælde falder en muret skorsten ca C/meter og en skorsten af stål ca C/meter. Temperaturen bør være ca. 80 C en meter nede fra toppen. Dette forhindrer kondensdannelse og frostskader i skorstenen. 8 NIBE PB 10

11 Montering Igangsætning og justering Justering af styreelektronik Potentiometer P1-P5 er justeringspotentiometre til en finjustering af brænderens funktioner. Potentiometrene benævnes med de respektive forkortelser (P1-P5). LD3 LD2 P1 P2 Printkortet har 3 lysdioder (LD1, LD2, LD3). Funktioner P1-P5 Pot. Funktion Sekunder Kommentar P1 Tilførselstid tænddosis (start brændstof) Pillerne skal lige dække tændhullerne på tændpladen. P4 P2 Fyringstilførsel 1,5 8,2 Den tid, træpillerne tilføres hvert 15. sekund. P3 Pausefyringstid Tid for efterblæsning, efter at fotocellen har mistet lys i brænderen. P4 Overgangstid (med 25% tilførsel) Tid mellem tænding og normal drift. LD1 P3 P5 P5 Fotocellens følsomhed 0 9 9= maks. flamme-/ lysfølsomhed, 0= min. flamme-/lysfølsomhed. Aflæsning af potentiometre For at kunne se, hvordan et potentiometer er indstillet, blinker først det aktuelle potentiometer på LD3 (grøn), og derefter blinker, hvilken værdi den er indstillet på LD2 (gul). Dette sker løbende, 1,2,3,4,5,1,2,3 uanset, om brænderen er i drifts- eller hvilestilling. Eksempel: 3 grønne blink og efterfølgende 6 gule blink angiver, at pausefyringstiden er indstillet til, at ventilatoren skal efterblæse i 210 sekunder, efter at fotocellen har mistet lys.! ADVARSEL! Brænderen må ikke justeres under drift Højspænding på printkortet! NIBE PB 10 9

12 Montering Igangsætning og justering Justeringsskabelon P1 P2 P3 P4 P5 Tilførselstid Fyringstilførsel Pausefyringstid Overgangstid Fotocelle 0 blink 30 sek. 1,5 sek. 30 sek. 45 sek. 0 følsomhed 1 blink 45 sek. 1,7 sek. 60 sek. 90 sek. 1 følsomhed 2 blink 60 sek. 1,8 sek. 90 sek. 135 sek. 2 følsomhed 3 blink 75 sek. 2,2 sek. 120 sek. 180 sek. 3 følsomhed 4 blink 90 sek. 2,8 sek. 150 sek. 225 sek. 4 følsomhed 5 blink 105 sek. 3,7 sek. 180 sek. 270 sek. 5 følsomhed 6 blink 120 sek. 4,8 sek. 210 sek. 315 sek. 6 følsomhed 7 blink 135 sek. 6,2 sek. 240 sek. 360 sek. 7 følsomhed 8 blink 150 sek. 7,5 sek. 270 sek. 405 sek. 8 følsomhed 9 blink 165 sek. 8,2 sek. 300 sek. 450 sek. 9 følsomhed Fabriksindstilling 75 sek. 3,7 sek. 150 sek. 270 sek. 5 følsomhed Fabriksindstillingen er gråmarkeret. Justering af brænderen Kontrollér træpilleniveau. Under drift skal hullerne på risten været dækket af træpiller. Træpilletilførslen ændres med P2 på printkortet (øges med uret, og reduceres mod uret). Kontrollér også luftspjæld og røggastemperatur. Ved for højt træpilleniveau skal lufttilførslen øges ved at åbne spjældet på ventilatoren eller reducere træpilletilførslen (P2). Kontrollér røggastemperaturen (ligger normalt mellem º C). Ved for høj temperatur. Reducér træpilletilførslen med P2. Ved for lav temperatur. Øg lufttilførslen med luftspjældet. Ved for lav brændstofstand i brænderen. Kontrollér røggastemperaturen iht. ovenstående, reducér lufttilførslen eller øg træpilletilførslen (P2). NB! Brænderen skal indstilles ved hjælp af et røggasanalyseinstrument for at sikre optimal forbrænding. NB! Når der skiftes fra 8 mm til 6 mm træpiller, skal brænderen justeres igen. 10 NIBE PB 10

13 Montering Igangsætning og justering Indstillingstips P1. TILFØRSELSTID STARTBRÆNDSTOF Der skal være så mange træpiller i koppen, at man lige kan se overkanten af de øverst huller i tændpladen, indstillet fra fabrikken til 75 sek. (hvert blink svarer til 15 sek.). P2. FYRINGSTILFØRSEL Indstillet fra fabrikken til 3,7 sekunder. Svarer til ca. 12 kw ved 8 mm træpiller og en sneglehældnig på 45º. P3. VENTILATOREFTERGANG Den tid, ventilatoren blæser, efter at driftstermostaten er brudt, og fotocellen har mistet lys. Indstillet fra fabrikken til 150 sek. (hvert blink svarer til 30 sek.). P4. OVERGANGSFASE (tilbrændingstid) Tid med 25% tilførsel, siden fotocellen har set lys (25% tilførsel af indstillet værdi på P2). Indstillet fra fabrikken til 270 sek. (hvert blink svarer til 45 sek.). P5. Fotocellefølsomhed (indstillet fra fabrikken bør normalt ikke justeres). Kontrolpunkter efter installation Røggastemperaturen skal kontrolleres (ligger normalt mellem C). Ved forkert røggastemperatur udføres justeringer ifølge instruktionsbogen. Røggasanalyse (med røggasanalysemåler, fx Testo 325M) Røggastemp C Ved for høj røggastemp. kan luftoverskuddet være for højt. Ved for lav temperatur skal kedlens turbulatorer kontrolleres, hvis kedlen er udstyret med disse. Disse kan fjernes eller skæres af efter behov. CO2-indhold 10 12% CO ppm 500 og derunder Luftoverskud (-værdi) 1,7 2,4 Helst under 2, for at brændstoføkonomi og virkningsgrad skal være tilfredsstillende. O2-indhold 8 11% Virkningsgrad 80% og derover Forbrændingsvirkningsgrad Undertryk i kedlen Pa (1,52 mm Vp) Måles i kedlens røgkanaltilslutning 5 6 Pa (0,50,6 mm Vp) Måles ved fyringsstedet LD3 LD2 P1 P2 Anm: Disse værdier kan bruges som gode udgangsværdier for en ny kedel. På en ældre, utæt kedel kan luftoverskuddet være over 3. Undertrykket i fyringsstedet skal være mindst 5 6 Pa. Tip: P4 En flamme fra en tændstik eller lign. Kan bruges til at kontrollere, om kedlens låge er tætte. P5 Hvis en låge er utæt, suges flammen ind mod kedlen. Hvis man drosler ventilatorspjældet ved installation på en utæt kedel for at få ideelle værdier i henhold til tabellen, kan afkølingen af fotocellen blive utilstrækkelig, og den går derfor i stykker (smelter). LD1 P3 Man skal altså gå lidt på kompromis på en ældre, utæt kedel. NIBE PB 10 11

14 Montering Sikkerhedssystem mod tilbagebrænding Sikkerhedssystem mod tilbagebrænding Træpillebrænderen er udstyret med to sikkerhedssystemer mod tilbagebrænding samt en ikke-brændbar slange af selvslukkende kvalitet.! ADVARSEL! 1 Der må kun bruges en selvslukkende, ikkebrændbar slange. FALDSKAKT afbryder træpillestrengen fra tilførselssneglen. Faldskakten på brænderen er ca. 250 mm. Sneglen er tilsluttet til brænderen via en ikke-brændbar, selvslukkende slange. Eftersom brænderen ikke har et internt lager, er der ikke flere træpiller i brænderen end dem, der brænder på risten. VARMEFØLER på tilslutningsrøret. Hvis overophedningsbeskyttelsen på tilslutningsrøret registrerer varme (>90 C), standser tilførselssneglen. Hvis overophedningsbeskyttelsen udløses, skal den nulstilles. Det gør man ved først at afbryde hovedstrømmen og derefter skrue kappen på tilslutningsrøret af, og trykke det lille nulstillingsblik (1) på overophedningssikringen ind. Kappen skal skrues på igen, inden udstyret må genstartes. LEK Brænderen er også udstyret med en afbryder mod lugerammen. Afbryderen forhindrer brænderen i at starte, når den er trukket ud fra kedlen i forbindelse med rengøring. En overvågningsfunktion for ventilator og tilførselssnegl er indbygget i printkortet.! ADVARSEL! Strømmen skal afbrydes, inden arbejde med varmeføleren startes (230 V). 12 NIBE PB 10

15 Montering Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse Hvis brænderen er tilsluttet elektrisk, skrues der ned for termostaten. Tænd for hovedafbryderen. LD3 LD2 P1 P2 Se på, hvordan de to lysdioder øverst på kortet blinker (brænderens grænseafbryder skal være trykket ind). Den ene lysdiode viser, hvilket potentiometer der aflæses, og den anden, hvilken værdi den er indstillet på. Se nu på indersiden af kappen. Tabellen viser, hvor mange blink der svarer til en bestemt værdi. Den værdi, der er vigtigst for dig som montør, er fyringstilførslen (P2). P4 Den styrer den tilførte effekt i brænderen en højere effekt giver flere blink, men en lavere giver færre blink. Lysdiodernes funktion Lysdiode LD3 (grøn) viser, hvilket potentiometer der vil blive vist. Lysdiode LD2 (gul) blinker så mange gange, som potentiometeret er indstillet til. Lysdiode LD1 (rød) lyser, når fotocellen registrerer lys. Disse blink fungerer uanset, om brænderen er i drift eller i hvileposition. Se på tabellen på indersiden af kappen for at finde den indstillede tid for det pågældende potentiometer. LD1 P3 P5 NIBE PB 10 13

16 Montering Koblingsskema Koblingsskema Glødespiral Glödspiral T6,3A Matningsskruv Snegl F1,0A F1,0A Ventilator Fläkt F800mA F800mA Net-Nul Nät nolla Glødespiral-fase Glödspiral Net-Fase Nät fas Glödspiral Glødespiral-nul nolla Fotocelle Ventilator-fase Fläkt Fotocelle Ventilator-nul Fläkt nolla Jordledning Skyddsjord Matarskruv Snegl-fase Termostat-fase Matarskruv Snegl-nul nolla 14 NIBE PB 10

17 LEK Montering af PB 10 på PELLUX Montering Hæng brænderen på svingarmen og skub den ind på plads. Gør brænderen fast med skrueknapperne. El-tilkobling af PB 10 til PELLUX El-tilkobling PB10 Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel 11 El-tilkobling PELLUX Tilslut brænderkablets sorte ledning til plint 11 position 3 Tilslut blå ledning til plint 11 position 2 Tilslut brun ledning til plint 11 position 1 Tag kontakten som medfølger frem Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel NIBE PB 10 15

18 Montering El-tilkobling af PB 10 til PELLUX 16 NIBE PB 10

19 Montering El-tilkobling af PB 10 til PELLUX NIBE PB 10 17

20 Montering Fejlsøgning Fejlsøgning Anlægget er standset: Når anlægget er standset, skal man inden strømmen afbrydes kontrollere, hvad LD1, LD2 eller LD3 indikerer. Det er til stor hjælp ved fejlsøgning. Kontrollér, at der er træpiller i beholderen/på lageret. Kontrollér, at den eksterne snegl fungerer (tilfører træpiller). Rengør risten. Genstart. Anlægget starter ikke: Kontrollér afbryder mod lågeramme. Kontrollér kedeltermostaten. Kontrollér, om der er spænding frem til anlægget. Kontrollér også den delbare kontakt. Kontrollér sikringerne i el-skabet. Afbryd strømmen, og tryk genindstillingsknappen på overophedningssikringen. Genmontér sikringen og tænd for spændingen til anlægget. Ventilator og tænding fungerer, men der tilføres ikke træpiller: Det termiske sneglmotorværn kan være udløst. Afbryd spændingen og vent ca. 10 min. Afbryd spændingen og kontrollér glassikringerne (20 x 5 mm), og udskift disse efter behov (se styreelektronikkort). Tænd/glødespole 6,3 A træg. Ventilator 800 ma flink. Tilførselssnegl 1,0 A flink. Brændstof tilføres, men tænding sker ikke: Kontrol Afhjælpning - sikringen (6,3 A) på printkortet defekt - udskiftes - glødespole bliver ikke varm - udskiftes - glødespolens el-tilslutninger beskadigede - repareres Tilfører træpiller og tænder, men ventilatoren starter ikke: Kontrol Afhjælpning - ventilatormotorsikringen på printkortet defekt - udskiftes - ventilatormotoren defekt - udskiftes Tilfører træpiller, tænder og ventilator starter, men sneglen starter ikke igen: Kontrol Afhjælpning - fotocelle defekt - rengøres - fotocelle defekt - udskiftes Anlægget standser, men fungerer efter genstart: Fotocellen er ødelagt pga. forkert forbrænding Kontrol Afhjælpning - følsomheden på P5 - kontrollér LD1 ved fyring (LD1 skal lyse ved ild i brænderen) NB! Indgreb bag de fastskruede plader må kun udføres under tilsyn af autoriseret el-installatør. 18 NIBE PB 10

21 Andet Komponentplacering 104 LEK LEK Komponentliste 5. Afbryder mod lågeramme 6. Overophedningssikring 9. Tilslutning, strømforsyning 11. Tilslutning, pillesnegl 29. Relækort 36 Ventilator 103. Serienummerskilt 104. Tilførselsrør 107. Tændplade 108. Glødespole 109. Fotocelle NIBE PB 10 19

22 Andet Dimensioner Dimensioner Der skal være et frit område på ca. 750 mm omkring brænderen for at give adgang til service og vedligeholdelse. 20 NIBE PB 10

23 Tekniske data Andet Tekniske data Miljøgodkendt Model PB 10 Brændstof Træpiller 6-10 mm Effektområde 1020 kw Kedelstørrelse Til kedler med fyringsoverflade op til 3 m 2 Brændstofbeholder Ekstern (tilbehør) Brændstoftilførsel Ekstern snegl (tilbehør) El-tilslutning 230 V/10 A Montering El-ansvarlig Brændstofvolumen: Ekstern beholder 250 liter (tilbehør). Dimensioner Længde: Højde: Bredde: Ekstern skrue: 570 mm 470 mm (inkl. påfyldningsrør) 200 mm (ventilatorkappe) L=1,5 alt. 2,5 m Vægt Brænder Snegl 1,5 m Snegl 2,5m 17 kg (ekskl. emballage) 9 kg (ekskl. emballage) 11 kg (ekskl. emballage) El-specifikationer: Spænding: Sikring: Standard 230 V 1-faset 10 A NIBE PB 10 21

24 Andet Tilbehør Tilbehør Træpillebrænderlåge til VEDEX 1000/3300 Art.nr LEK Træpillebrænderlåge til VEDEX 3000 Art.nr LEK Træpillebrænderlåge med afstandsstuds til CITY/ ATTACK/COMBI VX (før år 2005) Art.nr CITY, COMBI VX RSK-nr Art.nr RSK-nr ATTACK Pillestuds Art.nr RSK nr LEK 22 NIBE PB 10

25 Tilbehør Andet Trækregulator Trækket bestemmes af skorstenens areal, højde, ejendommens placering, vindforhold, udelufttemperaturen, kedeleffekten, røggastemperaturen og soddannelsen. De fleste moderne kedler kan installeres og sluttes til ældre skorstene. Der kan være skorstene, der har et areal og en isolering, der ikke egner sig til skift mellem forskellige brændselstyper. Store trækvariationer kan medføre forskellige forhold i kedlens brændkammer. For at minimere dette og risikoen for følgeskader forårsaget af kondensdannelse i skorstenen kan der fås en trækudjævner (trækregulator) som tilbehør, der er tilpasset til montering i kedlens røgrør. Art.nr RSK-nr Montering af trækregulator til skorstene Trækregulatorer har en nyudviklet konstruktion, der gør det muligt at montere dem alle steder på røgrøret. Lodret, vinkelret såvel som vandret. Trækregulatoren monteres på en tilpasningsplade, der erstatter den eksisterende fejelåge. LEK Justering af balanceaksel Efter montering løsnes de to låseskruer en smule, og balanceakslen drejes, så den står vandret, når lågen er lukket. Derefter spændes skruerne fast. Justering af undertryk Justering af undertrykket, når lågen åbnes, sker ved at trykke klemmerne, som vægten sidder i, sammen og flytte den ud ad akslen. Undertrykket ændres med ca. 1 Pa pr. 2 mm, når vægten flyttes. Dette er cirka værdier, og der skal kontrolleres med en trækmåler, hvis der kræves en nøjagtig indstilling af undertrykket. Ved levering er lågen indstillet til ca. 10 Pa. Ved korrekt indstilling skal lågen kunne åbnes let og enkelt, når brænderen er slukket. LEK Låseskruer LEK NIBE PB 10 23

26 C 2 1 bar 3 TG C TG 0 4 C P T Andet Tilbehør Pillesnegl Tilførselssnegl 1,5 m Art.nr RSK-nr Tilførselssnegl 2,5 m Art.nr RSK-nr Montering af pillesnegl i ugelager 1. Kontrollér, at alle monteringsdele er med ved levering. 2. Anbring pillesneglen i træpillelageret, med en maks. Hældning på 45 fra gulvplan. 3. Montér kædens ene ende i monteringsøjet på nedfaldsrørets overside med den medfølgende lynkobling. 4. Stræk kæden til en passende længde og gør den fast i træpillelageret (alt. 1) eller i loftet (alt. 2) med en passende skrue eller krog. Hvis kæden gøres fast i træpillelageret, skal man bore et hul gennem beholderens forside. 5. Montér slange og slangeklemmer på sneglens udløbsrør og brænderens indløbsrør. 6. Udfør evt. efterjusteringer på sneglehældningen og slangelængden. Slangen skal have bløde bøjninger for at forhindre, at der samler sig finfraktioner i den. Sneglens udløbsdel skal være lidt forskudt i forhold til brænderens indløbsdel. 7. Løsn slangen fra indløbsrøret, og kør træpillesneglen i stikkontakten for at tilføre træpiller. Når der triller træpiller ned gennem slangen og fx i en spand, skal der køres nogle minutter ekstra for at sikre en jævn tilførsel. 8. Montér slangen på indløbsrøret igen, og tilslut pillesneglens kontakt til brænderen. 9. Start brænderen. Brugervejledning: Træpillelageret skal tømmes for spåner/finfraktioner 2-4 gange/år Monteringsdele pillesnegl 1,5 alt. 2,5 m: 1 stk. pillesnegl 1 stk. kæde 1,3 m 1 stk. slange ø65 mm L= 1 m 2 stk. lynkobling 4 mm 2 stk. slangeklemme mm Alt. 2 Alt MR LEK MR 24 NIBE PB 10

27 Tilbehør Andet Montering af Vølund Træpillesnegl, 2,5 m 1. Fjern plastpladen, der dækker motordelen (drivdelen). 2. Fjern endepladen fra røret uden motor (samlerøret). 4. Træk samlerøret væk og vend det. Skub drivdelen og samlerøret sammen, så enden med udtag kommer sidst i sneglen. Skub drivdelen og samlerøret sammen, indtil de går i bund. Drej samlerøret, så udtaget i samlerøret kommer på den modsatte side (180 grader) som drivdelens udløb. 5. Bor et hul med det medfølgende bor lige igennem samlemuffe og samlerør, og spænd det fast med den medfølgende skrue. 6. Tilslut til strømkilde 220/230 V og testkør. 3. Fjern båndet, der holder drivdelen og samlerøret sammen. Drej samlerøret ud. Vær forsigtig, da spiralen ligger i spænd. NIBE PB 10 25

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 0841-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 1009-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK Indhold il boligejeren Systemprincip 3 Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning af vand 3 Forkortelser 3 Opvarmning

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING ALPHA COMBI MOS DK 0604-1 031017 ALPHA COMBI ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN ESBE ESBE TM22 TM22 LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING ALPHA COMBI MOS DK 0604-1 031017 ALPHA COMBI ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN ESBE ESBE TM22 TM22 LEK ESBE ESBE 3 0 1 7 9 10 ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN TM22 TM22 LEK MOS DK 04-1 031017 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere