Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral"

Transkript

1 Industriministeriets arbejdsgruppe vedrørende Værdipapircentralen Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral BETÆNKNING MR. 948 Industriministeriet, 24. marts 1982

2 Side Kapitel 4. Registreringsbekendtgørelsen. 21 A. Indledning Bekendtgørelsens indhold Lovgrundlaget Forholdet til tilslutningsaftalerne. 22 B. Grundlaget for registrering Indledning Krav om et skriftligt og underskrevet grundlag Registrering af salg under afvikling. 28 C. Legitimationsproblemer Problemstilling Krav til legitimation ved oprettelse af konti Krav til legitimation ved anmeldelse til registrering Andre kontoførende institutters adgang til konti. 38 D. Registrering af betingede rettigheder Indledning Betingelser vedrørende købesummens betaling Andre betingelser. 40 E. Registrering af begrænsede rettigheder Indledning De gældende regler for fysiske obligationer Er pant i fondsaktiver håndpant eller underpant? Forskelle mellem pant i fast ejendom og i obliga- 46 tioner (fondsaktiver).

3 Side 5. Reglerne om stiftelse og registrering af pant 48 i fondsaktiver. 6. Realisation af fondsaktiver Salg af pantsatte fondsaktiver. 55 F. Meddelelser i henhold til lovens Udformningen af Værdipapircentralens skrivelse af 8. maj Overvejelserne i arbejdsgruppen Formulering af eventuel ændring i G. Storkunder Indledning Afgrænsning af storkundebegrebet Høring af forsikringstilsynet og personale- 66 organisationerne. H. Tilsynsmyndigheders adgang til at få oplysning 67 gennem Værdipapircentralen. I. Uddannelse. 70 J. Andre emner Afviklingsdage Pengeinstitutter på Færøerne og i Grønland Daglig mindsteåbningstid Fondsbørstilsynets ressourcer Nye obligationsformer. 80

4 Side Kapitel 5. Udkast til bekendtgørelse om klageafdelingen Principperne i bekendtgørelsen Registrering af indgivne klager Skriftlighed eller mundtlighed i sagsbehandlingen Klagegebyr. 86 Kapitel 6. Udkast til bekendtgørelse om indkaldelse af 88 cirkulerende obligationer. 1. Oversigt over udkastets væsentligste indhold Det tidsmæssige forløb af indkaldelsen af cirkulerende 89 obligationer. 3. Underretning om konvertering Fritagelse for indkaldelse Udtrækningsmønstret for de indkaldte obligationer. 92

5 BILAGSFORTEGNELSE Side Bilag 1 95 Industriministeriets notat af 13. juni Bilag Industriministeriets skrivzelse af 20. juli Bilag Lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral. Bilag Værdipapircentralens vedtægter. Bilag Udkast til registreringsbekendtgørelse. Bilag Udkast til indkaldelsesbekendtgørelse. Bilag Udkast til klageafdelingsbekendtgørelse. Bilag Værdipapircentralens notat af 27. april 1981 om indkaldelser efter lovens 37. Bilag Oversigt over indholdet af 10-meddelelse.

6 Side Bilag Oversigt over hovedindholdet i en tilslutningsaftale. Bilag Notat fra Realkreditrådets underudvalg vedrørende trækningsproblemer.

7 - 9 Kapitel 1. mndledning. 1. Ved skrivelser af 17. juni og 9. september 1980 nedsatte industriministeriet en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde udkast til gennemførelsesforanstaltninger i medfør af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral. Efter kommissoriet, der indeholdes i det i bilag 1 gengivne notat af 13. juni 1980, skulle arbejdsgruppen udarbejde udkast til én samlet bekendtgørelse i medfør af lovens 7, 16, 19 og 20 (om registerets indretning og førelse, fremgangsmåden ved registrering og udslettelse af rettigheder, kontoudskrifter, storkunder og godkendelse af personer, der har adgang til at medvirke ved registrering og udfærdigelse af kontoudskrifter), samt udkast til bekendtgørelser i medfør af lovens 23, stk. 6, om klageafdelingens virksomhed og 37, stk. 3, om indkaldelse af cirkulerende obligationer. Ved industriministeriets skrivelse af 20. juli 1981 blev arbejdsgruppens kommissorium udvidet, idet arbejdsgruppen fik mulighed for at foreslå lovændringer. Navnlig anmodedes den om at overveje behov for lovændringer vedrørende registrering af begrænsede rettigheder og udsendelse af meddelelser i henhold til lovens 10 og om fornødent at udforme forslag til sådanne ændringer. Skrivelsen er optrykt som bilag 2. Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Konsulent C. Boye Jacobsen, industriministeriet (formand) Afdelingschef Henrik Buch-Nielsen, Værdipapircentralen Ekspeditionssekretær Poul Erik Bugge, boligministeriet Fuldmægtig Birgitte Hagen, fondsbørstilsynet Fuldmægtig Claus Jensen, industriministeriet Kontorchef Bent O. Jespersen, justitsministeriet Direktør Bent Mebus, Værdipapircentralen Fuldmægtig Ole Reinbach, fondsbørstilsynet.

8 Arbejdsgruppens sekretariat er blevet varetaget af fuldmægtig Jens Anthon Vestergaard og fuldmægtig Leif Thomassen, industriministeriet. Endvidere har projektleder Gert Bo Gram, Værdipapircentralen, deltaget i arbejdsgruppens arbejde. 2. m overensstemmelse med kommissoriet har arbejdsgruppen drøftet visse emner med personaleorganisationerne, forsikringstilsynet og sikringsstyrelsen. Et møde med personaleorganisationerne blev afholdt den 12. oktober m mødet deltog: Danske Bankfunktionærers Landsforening (hovedbestyrelsesmedlem Ole Soelberg og sekretær Birger Hermansson), Danske Realkreditfunktionærers Landsforening (formanden Kaj Fisker Petersen, bestyrelsesmedlem, fuldmægtig Jens Fløe og som særlig sagkyndig kontorchef Henning Olsen), og Danske Sparekassefunktionærers Landsforening (sekretær Boye Jensen og afdelingschef Henrik Kloborg). Fra forsikringstilsynet har kontorchef B. Ehlern og fuldmægtig Jens Peter Tranberg deltaget. Endvidere har ekspeditionssekretær Annelise Jensen, sikringsstyrelsen, deltaget sammen med forsikringstilsynet. 3. Arbejdsgruppen har afholdt 28 møder. På sit afsluttende møde den 24. marts 1982 godkendte arbejdsgruppen nærværende rapport.

9 Kapitel 2. Arbejdsgruppens virke. Arbejdsgruppens hovedopgave har været udarbejdelse af udkast til registreringsbekendtgørelse, indkaldelsesbekendtgørelse samt til klagebekendtgørelse. Udkast hertil indeholdes i bilag 5-7. Om disse bekendtgørelsers karakter udtalte industriministeren i besvarelse af et spørgsmål fra folketingets erhvervsudvalg: "Lovforslaget regulerer et område, hvor den tekniske udvikling foregår meget hurtigt. På et sådant område vil det være uhensigtsmæssigt i lovforslaget at give detaljerede tekniske regler om værdipapircentralens nærmere organisation og arbejdsrutiner, da en nødvendig løbende justering af disse regler i takt med teknikkens - herunder især EDB-teknikkens - hastige fremskridt i så tilfælde skulle forelægges folketinget i form at jævnlige ændringslovforslag af rent teknisk art. Lovforslagets bemyndigelsesbestemmelser er således alene et udtryk for, at en række områder dårligt egner sig til regulering i lovform. På den anden side er det nødvendigt, når henses til værdipapircentralens store samfundsmæssige betydning, at disse områder reguleres ved generel retsakt og ikke af værdipapircentralen selv. Visse af bemyndigelsesbestemmelserne angår endvidere områder, hvor behov og muligheder for generel regelfastsættelse ikke kan klarlægges før lovforslagets vedtagelse. Derfor er det i disse tilfælde ikke muligt at udtale sig om, hvorledes de enkelte bemyndigelsesbestemmelser nærmere tænkes udmøntet. De mere generelle retningslinier for brugen af de enkelte bemyndigelser er beskrevet i bemærkningerne " Hovedvægten i arbejdet har ligget på udarbejdelse af udkast til bekendtgørelse om registrering m.v. (bilag 5). For at få et overblik herover besluttede arbejdsgruppen på sit første møde i oktober 1980, at Værdipapircentralen sammen med sektorerne skulle fremkomme med en "detaljering af bekendtgørelsen". Dette dokument forelå i slutningen af marts På dette grundlag drøftede arbejdsgruppen bekendtgørelsernes indhold og har derefter udarbejdet bekendtgørelsesudkastene. Arbejdet har været vanskeliggjort af, at det for at udarbejde udkastet til registreringsbekendtgørelse har været nødvendigt at have detaljerede

10 oplysninger om de forventede arbejdsgange i Værdipapircentralen og i de kontoførende institutter. Udarbejdelsen af disse arbejdsgange er imidlertid delvis afhængig af de udkast, der er resultat af drøftelserne i arbejdsgruppen. Herved blev det vanskeligt at få klarhed over de enkelte reglers indplacering i værdipapircentralsystemet samt konsekvensen af valget af løsningsforslag. Et vigtigt eksempel herpå er tilslutningsaftalen mellem Værdipapircentralen og de kontoførende institutter og storkunderne. Om disse har arbejdsgruppen kun haft oplysninger om hovedindholdet, jfr. bilag 10. Arbejdsgruppen har ikke udarbejdet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene. m kapitlerne 4-6, der vedrører de tre bekendtgørelsesudkast, omtaler arbejdsgruppen kun væsentlige spørgsmål eller spørgsmål, hvorom der har været uenighed i arbejdsgruppen. Forinden gennemgangen i kapitel 4-6 har arbejdsgruppen imidlertid fundet det fornødent at beskrive, hvorledes registreringsbekendtgørelsen og arbejdsgange i Værdipapircentralen og de kontoførende institutter vil virke i praksis. Dette sker i kapitel 3. Arbejdsgruppen må i denne forbindelse også fremhæve, at der under dens arbejde eller under det sideløbende udviklingsarbejde i Værdipapircentralen er fremkommet en række praktiske problemer af større betydning, og at det har været nødvendigt for arbejdsgruppen at tage stilling til formueretlige problemer, som ikke har været drøftet i betænkning nr. 793/1977. Dette gælder navnlig de emner, der behandles i kapitlerne 4 B-4 E. m øvrigt henvises vedrørende rapportens indhold og bilag til indholdsfortegnelsen foran. Arbejdsgruppen vil endelig fremhæve, at selv om kommissoriet udvidedes ved industriministeriets skrivelse af 20. juli 1981 (bilag 2), således at den fik mulighed for at foreslå lovændringer, er der ikke foretaget nogen systematisk gennemgang af værdipapircentralloven. De ændringsforslag, der er drøftet i rapporten, er fremkommet i forbindelse med drøftelsen af enkelte problemer.

11 Kapitel 3. Beskrivelse af værdipapircentralsystemet i praksis. Med henblik pa at give en almindelig indføring i det system, hvis juridiske problemer drøftes i kapitel 4-6, gives i dette kapitel en beskrivelse af den daglige arbejdsgang i systemet, således som denne vil komme til at fungere i praksis, såfremt man følger de forslag, som arbejdsgruppen fremlægger i sine bekendtgørelsesudkast. 1. Procedurer ved kontoetablering, salg og pantsætning. Beskrivelsen omfatter en situation, hvor en privat investor første gang kommer i kontakt med værdipapircentralsystemet. Endvidere omtales den situation, hvor en privat investor ønsker at sælge sine fondsaktiver gennem sin fondshandler, og hvor den private investor ønsker at overdrage fondsaktiver til en anden privat investor. Endelig beskrives fremgangsmåden ved en anmeldelse og registrering af en panterettighed Oprettelse af konto samt køb af fondsaktiver. mnvestor henvender sig hos en fondshandler (bank, sparekasse eller fondsbørsvekselerer). mnvestor har ikke tidligere været i kontakt med værdipapircentralsystemet. Fondshandlerens medarbejder orienterer investor om investeringsmuligheder samt om ordningen vedrørende Værdipapircentralen. mnvestor har ikke i forvejen en konto i Værdipapircentraler:. mnvestor kan frit vælge mellem oprettelse af en konto gennem udstederen af fondsaktiverne eller et af de øvrige i lovens 6 nævnte kontoførende institutter, der har tilslutningsaftale vedrørende de fondsaktiver, som ønskes registreret. Da fondshandleren er kontoførende institut, jfr. lovens 6, tilbydes kontoen oprettet gennem fondshandleren.

12 Som grundlag for fondshandlerens oprettelse af kontoen afkræves investor oplysninger til brug for kontoens oprettelse. Hvis investor ikke i forvejen er fondshandleren bekendt, skal han tillige godtgøre sin identitet, f.eks. ved identiteteskort udstedt af en bank, sparekasse eller offentlig myndighed. Endvidere noterer fondshandlerens medarbejder oplysninger til brug for investors køb af værdipapirer gennem fondshandleren, f.eks. vedrørende betalingen herfor. Disse oplysninger registreres alene til fondshandlerens interne brug. En medarbejder, der er uddannet og godkendt til at registrere i Værdipapircentralen, indtaster herefter oplysninger til brug for kontoens oprettelse via en skærmterminal og indrapporterer herved anmeldelsen til instituttets "daglige journal", der føres i Værdipapircentralen. Oplysningerne om den gennemførte fondshandel, d.v.s. nominelt beløb med aktividentifikation og angivelse af, at fondsaktivet skal overføres fra fondshandlerens til købers konto, indrapporteres ligeledes til instituttets "daglige journal" i Værdipapircentralen. Eventuelle fejlindtastninger konstateres straks og tilbagemeldes til korrektion. Værdipapircentralen indfører indrapporteringen i "daglig journal" og gennemfører ved dagens slutning den maskinelle kontrol forud for kontoens oprettelse. Det påses her blandt andet, om fondshandleren \/ar berettiget til at registrere, og at kontoidentifikationen ikke tidligere er benyttet. På tilsvarende vis kontrolleres den fra fondshandleren modtagne indrapportering vedrørende fondshandelen, hvorunder det blandt andet kontrolleres, om fondshandleren råder over de fondsaktiver, der er solgt til investor. Når fondsaktiverne på afviklingsdagen er registreret på investors konto, afsendes en meddelelse efter lovens 10 om det på kontoen registrerede og om fondsaktivernes overførsel til kontoen. Endvidere modtager fonds- Aktividentifikation er defineret i udkastet til registreringsbekendtgørelse 6, stk. 3 (bilag 5).

13 handleren materiale, der dokumenterer indrapporteringerne Salg til en fondshandler. mnvestor henvender sig til sit kontoførende institut, der tillige er fondshandler. mnvestor ønsker at afhænde en del af sin værdipapirbeholdning. Der indgås aftale om salg af en given portion fondsaktiver. mnstituttets medarbejder kontrollerer ved ordrens afgivelse (eventuelt ved tilladelsen til fondshandleren) investors identitet og dispositionsret over den konto, som værdipapirerne ønskes overført fra. Kontrollen foretages i henhold til de retningslinier, der er fastlagt i instituttets forretningsgange, og som er undergivet tilsyn fra fondsbørstilsynet og registertilsynet. mnstituttet gennemfører handelen og fremsender en fondsnota til investor. Endvidere foretages en indrapportering til instituttets "daglige journal" i Værdipapircentralen. Er det kontoførende institut ikke fondshandler (men f.eks. udsteder), må investor enten overføre fondsaktiverne til en konto hos fondshandleren eller tillige rette henvendelse til det kontoførende institut, således at der på kontoen registreres tilladelse til fondshandleren til at registrere salg fra kontoen. Herefter kan salgstransaktionerne direkte indrapporteres til Værdipapircentralen af fondshandleren, men via det kontoførende instituts daglige journal. Værdipapircentralen indfører indrapporteringen i "daglig journal" og gennemfører ved dagens slutning en maskinel kontrol af de modtagne anmeldelser. Over for det kontoførende institut (og fondshandleren) kvitteres for de modtagne anmeldelser. På afviklingstidspunktet gennemføres en fornyet prøvelse forud for fondsaktivernes overførsel fra investor til fondshandlerens konto i Værdipapircentralen. Endvidere vil investor, kontoførende institut og fondshandleren modtage meddelelse efter lovens 10.

14 Overdragelse i øvrigt. En kontohaver anmelder til det kontoførende institut en overdragelse af en post værdipapirer til en navngiven erhverver. Det kontoførende institut lader en medarbejder, der er uddannet og godkendt hertil, kontrollere kontohaverens identitet og dispositionsret over de pågældende fondsaktiver. Hvis anmeldelsen også i øvrigt findes formelt korrekt, og der derfor ikke er grundlag for at afvise anmodningen, indtastes anmeldelsen over skærmterminal til instituttets "daglige journal" i Værdipapircentralen. Under indtastningen vil eventuelle fejl i det indtastede, herunder medarbejderens eventuelt manglende autorisation til at foretage den pågældende indrapportering, straks blive tilbagerapporteret til korrektion. m Værdipapircentralen registreres indrapporteringen i "daglig journal". Ved dagens slutning gennemføres maskinel kontrol forud for registreringernes gennemførelse. Værdipapircentralen udsender meddelelse efter lovens 10 om ændringen i det registrerede til de berørte parter samt til det kontoførende institut Kolliderende krav. Såfremt der samme dag er foretaget andre anmeldelser vedrørende samme fondsaktiv, underrettes det kontoførende institut herom (normalt via skærmterminal). mndrapporteringerne forbliver opdateret i den daglige journal indtil registreringstidspunktet. Det kontoførende institut er forpligtet til inden registreringstidspunktet at indrapportere til Værdipapircentralen, hvorledes registreringerne skal gennemføres. Samtidigt anmeldte begrænsede rettigheder registreres med angivelse af anmetdelsesdagen. 10-meddelelsen vil angive, at der samtidig er registreret en anden rettighed, der eventuelt kan være til hinder for den nu registrerede ret.

15 Foreligger der uforenelighed imellem en samtidig anmeldt begrænset ret og ejendomsret, registreres begge anmeldelser med oplysning om, at der foreligger modstridende registrering. Dette vil fremgå af 10-meddelelsen. Det er herefter op til rettighedshaverne indbyrdes at søge konflikten og prioritetsstillingen løst. Når dette er sket, ændrer det kontoførende institut registreringerne i overensstemmelse med forelagt bevis herfor Pantsætning af fondsaktiver. mnvestor anmelder over for det kontoførende institut, at han har meddelt pant til en navngiven trediemand. Det vil også være muligt for panthaveren at anmelde sin panteret. m så fald må han fremlægge dokumentation for, at investor har meddelt ham panteret. Det kontoførende institut lader en medarbejder, der er uddannet og godkendt hertil, kontrollere grundlaget for anmeldelsen og pantsætters identitet og dispositionsret over den angivne konto. Det kontoførende instituts medarbejder tager ikke stilling til det for panteretten underliggende retlige forhold, pantesummens størrelse og forrentning eller dens prioritetsstilling i forhold til eventuelle tidligere anmeldte panterettigheder. Medarbejderen søger panthaverens identitet godtgjort efter lignende retningslinier som nævnt under oprettelse af en konto. Det kontoførende instituts medarbejder indrapporterer herefter oplysningerne til Værdipapircentralen. Omfatter panteretten kun en del af de fondsaktiver, der beror på kontoen, udskiltes de pantsatte fondsaktiver på en ny konto. Udover "pant" angives tillige panthaverens navn, adresse, samt panterettens art. Endvidere skal det indrapporteres, om panteretten giver anledning til ændring af betalingssted for renter og udtrækningsprovenu. Værdipapircentralen registrerer indrapporteringen i det kontoførende instituts "daglige journal". Ved dagens slutning gennemføres maskinel prøvelse, og derefter sker registreringen, d.v.s. registrering af "pant"

16 på pantsætters konto. Samtidig registreres de øvrige krævede oplysninger på pantsætters konto, herunder hvortil betaling af renter og udtrækningsprovenu kan foretages. Værdipapircentralen foranlediger, at der afsendes 10-meddelelse om registreringen til pantsætter, panthaver, det kontoførende institut samt eventuelt andre registrerede rettighedshavere. Er der tidligere registreret begrænsede rettigheder - herunder et andet pant - vil det fremgå af 10-meddelelsen, idet denne vil angive, at "til hinder for den nu registrerede panteret kan være" og herefter angivelse af den ældre registrerede rettighed. Er denne den ny panthaver ubekendt, må han kontakte pantsætter/den anden rettighedshaver for at få klarhed over, om der er materiel uforenelighed mellem de to rettigheder. 2. mndhold og udformning af 10-meddelelse. m forbindelse med enhver ændring i det registrerede skal der efter lovens 10 udsendes en meddelelse herom til de berettigede. 10 er sålydende: "Værdipapircentralen giver meddelelse om registreringen til den eller de efter registeret berettigede og til anmelderen. Der gives meddelelse om eventuelle hindringer for registreringen. Ved ændring eller udslettelse gives så vidt muligt meddelelse til den efter registeret berettigede". 10-meddelelsens formål er at sikre, at registrerede ejere og øvrige rettighedshavere holdes underrettet om ændringer i de registrerede forhold. Meddelelsens afsendelse træder i stedet for overgivelse af værdipapirer og angiver dermed det tidspunkt, der er afgørende for indtræden af eksstinktionen efter lovens 11 og 12. Afsendelsestidspunktet udgør tillige det tidspunkt, hvorfra klagefristen regnes efter lovens 23, stk meddelelsens indhold afhænger af den registrering, der foretages. Der kan principielt være tale om fire forskellige registreringer:

17 Ændringer af kontobetingelser. 2. Ændringer i handelstilladelser. 3. Ændring i ejer- eller rettighedsforhold. 4. Beholdningsændringer. For alle ovennævnte ændringstyper gælder det, at ændringsmeddelelsen alene vil indeholde oplysninger, der har betydning for det, der er ændret, og sendes til de berettigede ifølge registeret. Skematisk oversigt over 10-meddelelsens indhold fremgår af bilag 9. Ved ændring af 1: Kontobetingelser, hvorved forstås: 10-dato, opgørelsesdato, Værdipapircentralens kontonummer, kontotekst (særlige vilkår, der er knyttet til den enkelte Værdipapircentralkonto, f.eks. kapitalpensionsmidler), og kontostatus (markering af, hvorvidt transaktionen til kontoen kræver særlig indrapportering fra det kontoførende institut). -10-meddelelsen angiver alene de ændrede kontooplysninger. Ved ændring af 2: Handelstilladelser, hvorved forstås: Tilladelsens om- *) fang og den berettigede ifølge tilladelsen. 10-meddelelsen indeholder adresseringsoplysninger samt angivelse af tilladelsens indhold (forespørgselsadgang eller salgs-og forespørgselsadgang). Ved ændring af 3: Ejer- og rettighedshavere, hvorved forstås: mdentifikation af ejer/rettighedshaver, rettighedstype, rettighedstekst (f.eks. "pant" eller "båndlagt") og pengekontonumre for udtrækningsprovenu og rente. Handelstilladelser er behandlet i 15 i udkastet til registreringsbekendtgørelse (bilag 5).

18 meddelelsen angiver indholdet af den ændrede/nye registrerede rettighed. Nye rettighedshavere vil få oplysning om tidligere på kontoen registrerede rettigheder og de på kontoen registrerede beholdninger. Ved ændring af 4: Beholdningen hvorved forstås: Aktividentifikation, nominel beholdning, udtrukket beholdning og forfaldsdato. 10-meddelelsen indeholder ud over adresseringsoplysninger tillige oplysning om det berørte fondsaktiv. 3. Kontoudskrifter. Kontoudskrifterne, som er nævnt i værdipapircentrallovens 18 og 19, er en statusoversigt over de på kontoen registrerede fondsaktiver pr. en given dato. Hensigten med kontoudskriften er at give ejer og rettighedshaver en samlet oversigt over det på kontoen registrerede mindst én gang årligt, som hovedregel pr m øvrigt kan en kontoudskrift rekvireres efter behov på begæring af de berettigede samt af det kontoførende institut efter lovens 19. Modtagere af kontoudskrifter efter 18 er den registrerede ejer og registrerede rettighedshavere, der er berettiget til 10-meddelelse. mndholdet af en kontoudskrift er oplysninger vedrørende generelle kontoforhold, f.eks. hvem er kontoførende institut, hvilket kontonummer er der tale om etc. Endvidere vil beholdning af registrerede fondsaktiver fremgå opdelt efter aktividentifikation.

19 Kapitel 4 A. Registreringsbekendtgørelsen. mndledning. 1. Bekendtgørelsens indhold. Udkastet til registreringsbekendtgørelse indeholder forskrifter for registerets indretning og førelse, fremgangsmaden ved registrering, særlige registreringer, udslettelse af fondsaktiver, kontoudskrifter, særlige regler om storkunder, godkendelse af de personer, der udfører de med registrering m.v. forbundne opgaver samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. De vigtigste bestemmelser om fondsaktiver indeholdes i udkastets kapitel 2 om registerets indretning og førelse ( 6-18) og kapitel 3 om fremgangsmåden ved registrering ( 10-32). Systematikken i og fordelingen af retsstoffet mellem de to kapitler har været vanskelig. Hovedsynspunktet for arbejdsgruppen har været, at bestemmelserne i kapitel 2 primært retter sig til Værdipapircentralen og de kontoførende institutter. Reglerne i kapitel 3 retter sig derimod både til Værdipapircentralen og de kontoførende institutter og til rettighedshavere i deres kontakt med værdipapircentralsystemet. m kapitlerne 4 B-4 J omtales kun de væsentligste spørgsmål eller spørgsmål, hvorom det har været uenighed i arbejdsgruppen. m kapitel 4 B og 4 C beskrives grundlaget for registrering af rettigheder over fondsaktiver samt det hertil knyttede spørgsmål om rettighedshaverens legitimation. m kapitlerne 4 D og 4 E omtales registrering af betingede og begrænsede rettigheder. m kapitlerne 4 F-4 J omtales visse andre vigtigere emner i udkastet til bekendtgørelse. 2. Lovgrundlaget. Registreringsbekendtgørelsen udstedes med hjemmel i 1, stk. 2, 7,

20 , stk. 2, 19, stk. 2, 20 og 32, stk. 2, i lov om en værdipapircentral. Arbejdsgruppen bemærker, at kommissoriet ikke udtrykkeligt anførte lovens 1, stk. 2, og 32, stk. 2, men at reglerne i udkastet til registreringsbekendtgørelse 2 og naturligst søger hjemmel i disse. 3. Forholdet til tilslutningsaftalerne. Tilslutningsaftalerne har til formål at etablere et operationelt tilslutningsgrundlag mellem Værdipapircentralen og de af lovens 6 (kontoførende institutter) og 19, stk. 2, (storkunder) omfattede deltagere, lait vil ca. 300 institutter kunne opnå tilslutning til centralen. Aftalerne er individuelle, men baseret på et standardiseret indhold omhandlende juridiske, tekniske og forretningsgangsmæssige regler. Ved at kræve visse spørgsmål reguleret i tilslutningsaftalerne sikrer man, at Værdipapircentralen får bedre mulighed for at tilpasse tekniske regier til udviklingen, end hvis de skulle fastsættes ved bekendtgørelse. Samtidig sikrer kravet om regulering i tilslutningsaftalen, at spørgsmålene er fastlagt skriftligt og på en måde, der er accepteret af Værdipapircentralen, og som kan kontrolleres af fondsbørstilsynet og registertilsynet. Tilslutningsaftalens normalindhold er opregnet i bilag 10. Dette bilag indeholder tillige oversigter over de bestemmelser i bekendtgørelsen om registrering m.v., der omtaler tilslutningsaftalerne.

21 Kapitel 4 B. Regi streringsbekendtgørel sen. Grundlaget for registrering. 1. mndledning. For at kunne fastslå, hvilke krav registreringsbekendtgørelsen bør stille til anmeldelsen og grundlaget for registreringen i øvrigt, har arbejdsgruppen drøftet, hvad der må kræves af bevislighed og undersøgelse i det kontoførende institut med hensyn til den anmeldte rets eksistens og indhold. Det bemærkes i denne forbindelse, at kravene til rettighedshaveres legitimation behandles særskilt i kapitel 4 C. m registreringsbekendtgørelsens kapitel 2 og 3 foreslår arbejdsgruppen en række bestemmelser, der vedrører grundlaget for registrering. Om de fleste af disse regler er der enighed. Ved udarbejdelsen af registreringsbekendtgørelsens regler om grundlaget for registrering opstår to problemer, der begge hænger sammen med de særlige børstekniske forhold, hvorunder obligationer/fondsaktiver omsættes: Det ene er et generelt problem om, hvilke krav der skal stilles, for at det kontoførende institut kan antage, at der foreligger betryggende grundlag for eksistensen af en rettighed over registrerede fondsaktiver. Et andet problem angår spørgsmålet, om det kan tillades, at rettigheder anmeldes til registrering, uanset at gennemførelse af registreringen ikke kan foretages på anmeldelsesdagen som følge af, at de fondsaktiver, anmeldelsen vedrører, endnu ikke er registreret på kontoen, (men "er på vej" i systemet).

22 Disse to problemer gennemgås under 2 og 3 nedenfor. Endvidere henledes opmærksomheden på kapitel 4 J, afsnit 1, om afviklingsdage. Vedrørende disse spørgsmål har to medlemmer (Buch-Nielsen og Mebus) ønsket som deres generelle synspunkt at fremhæve, at hovedsigtet må være, at der ikke ved etableringen af Værdipapircentralen lægges hindringer i vejen for den hidtidige lette og smidige omsætning af obligationer, jfr. det under 3.3 citerede. Langt den overvejende del af alle handeler - og dermed også af de daglige transaktioner - foretages mellem de institutter m.v., der er deltagere i Værdipapircentralen, eller mellem fondshandlere og store investorer såsom forsikringsselskaber, pensionskasser, store erhvervsvirksomheder, offentlige og private fonds m.v. Kun en beskeden andel af transaktionerne involverer handel mellem fondshandlere og private. Overdragelse mellem to private forekommer kun i yderst begrænset omfang. Den overvejende del af de købs- og salgsordrer, der udføres af fondshandlerne, iværksættes på basis af en telefonsamtale, uden at fondshandleren har modtaget en skriftlig (underskrevet) ordre fra kunden. 2. Krav om et skriftligt og underskrevet grundlag. Den registrering, der foretages af det kontoførende institut, sker normalt på grundlag af en anmeldelse, jfr. 8, stk. 2 og 3. Det er imidlertid ikke anmeldelsen, men "rettigheder over fondsaktiver", det kontoførende institut skal registrere. Ved tinglysning af rettigheder over fast ejendom kræves en skriftlig tinglysningsbegæring vedrørende et dateret dokument, der identificerer ejendommen, rettens indhold, parterne og anmelderen, og at dokumentet indleveres til lysning ledsaget af en genpart, jfr. v. Eyben: Ejendomsrettigheder (5. udgave) s Værdipapircentralloven er ikke så detaljeret i sin beskrivelse af de procedurer, der skal følges i systemet, som tinglysningsloven. Lovens 7, 1. pkt., overlader det til industriministeren at fastsætte regler om

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. juli 2005. (j.nr. 04-231.071) Tiltrådt, at fremgangsmåden i 11, stk. 1, i bekendtgørelse om registrering mv. af fondsaktiver i en værdipapircentral ikke kunne benyttes. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere