Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral"

Transkript

1 Industriministeriets arbejdsgruppe vedrørende Værdipapircentralen Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral BETÆNKNING MR. 948 Industriministeriet, 24. marts 1982

2 Side Kapitel 4. Registreringsbekendtgørelsen. 21 A. Indledning Bekendtgørelsens indhold Lovgrundlaget Forholdet til tilslutningsaftalerne. 22 B. Grundlaget for registrering Indledning Krav om et skriftligt og underskrevet grundlag Registrering af salg under afvikling. 28 C. Legitimationsproblemer Problemstilling Krav til legitimation ved oprettelse af konti Krav til legitimation ved anmeldelse til registrering Andre kontoførende institutters adgang til konti. 38 D. Registrering af betingede rettigheder Indledning Betingelser vedrørende købesummens betaling Andre betingelser. 40 E. Registrering af begrænsede rettigheder Indledning De gældende regler for fysiske obligationer Er pant i fondsaktiver håndpant eller underpant? Forskelle mellem pant i fast ejendom og i obliga- 46 tioner (fondsaktiver).

3 Side 5. Reglerne om stiftelse og registrering af pant 48 i fondsaktiver. 6. Realisation af fondsaktiver Salg af pantsatte fondsaktiver. 55 F. Meddelelser i henhold til lovens Udformningen af Værdipapircentralens skrivelse af 8. maj Overvejelserne i arbejdsgruppen Formulering af eventuel ændring i G. Storkunder Indledning Afgrænsning af storkundebegrebet Høring af forsikringstilsynet og personale- 66 organisationerne. H. Tilsynsmyndigheders adgang til at få oplysning 67 gennem Værdipapircentralen. I. Uddannelse. 70 J. Andre emner Afviklingsdage Pengeinstitutter på Færøerne og i Grønland Daglig mindsteåbningstid Fondsbørstilsynets ressourcer Nye obligationsformer. 80

4 Side Kapitel 5. Udkast til bekendtgørelse om klageafdelingen Principperne i bekendtgørelsen Registrering af indgivne klager Skriftlighed eller mundtlighed i sagsbehandlingen Klagegebyr. 86 Kapitel 6. Udkast til bekendtgørelse om indkaldelse af 88 cirkulerende obligationer. 1. Oversigt over udkastets væsentligste indhold Det tidsmæssige forløb af indkaldelsen af cirkulerende 89 obligationer. 3. Underretning om konvertering Fritagelse for indkaldelse Udtrækningsmønstret for de indkaldte obligationer. 92

5 BILAGSFORTEGNELSE Side Bilag 1 95 Industriministeriets notat af 13. juni Bilag Industriministeriets skrivzelse af 20. juli Bilag Lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral. Bilag Værdipapircentralens vedtægter. Bilag Udkast til registreringsbekendtgørelse. Bilag Udkast til indkaldelsesbekendtgørelse. Bilag Udkast til klageafdelingsbekendtgørelse. Bilag Værdipapircentralens notat af 27. april 1981 om indkaldelser efter lovens 37. Bilag Oversigt over indholdet af 10-meddelelse.

6 Side Bilag Oversigt over hovedindholdet i en tilslutningsaftale. Bilag Notat fra Realkreditrådets underudvalg vedrørende trækningsproblemer.

7 - 9 Kapitel 1. mndledning. 1. Ved skrivelser af 17. juni og 9. september 1980 nedsatte industriministeriet en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde udkast til gennemførelsesforanstaltninger i medfør af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral. Efter kommissoriet, der indeholdes i det i bilag 1 gengivne notat af 13. juni 1980, skulle arbejdsgruppen udarbejde udkast til én samlet bekendtgørelse i medfør af lovens 7, 16, 19 og 20 (om registerets indretning og førelse, fremgangsmåden ved registrering og udslettelse af rettigheder, kontoudskrifter, storkunder og godkendelse af personer, der har adgang til at medvirke ved registrering og udfærdigelse af kontoudskrifter), samt udkast til bekendtgørelser i medfør af lovens 23, stk. 6, om klageafdelingens virksomhed og 37, stk. 3, om indkaldelse af cirkulerende obligationer. Ved industriministeriets skrivelse af 20. juli 1981 blev arbejdsgruppens kommissorium udvidet, idet arbejdsgruppen fik mulighed for at foreslå lovændringer. Navnlig anmodedes den om at overveje behov for lovændringer vedrørende registrering af begrænsede rettigheder og udsendelse af meddelelser i henhold til lovens 10 og om fornødent at udforme forslag til sådanne ændringer. Skrivelsen er optrykt som bilag 2. Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Konsulent C. Boye Jacobsen, industriministeriet (formand) Afdelingschef Henrik Buch-Nielsen, Værdipapircentralen Ekspeditionssekretær Poul Erik Bugge, boligministeriet Fuldmægtig Birgitte Hagen, fondsbørstilsynet Fuldmægtig Claus Jensen, industriministeriet Kontorchef Bent O. Jespersen, justitsministeriet Direktør Bent Mebus, Værdipapircentralen Fuldmægtig Ole Reinbach, fondsbørstilsynet.

8 Arbejdsgruppens sekretariat er blevet varetaget af fuldmægtig Jens Anthon Vestergaard og fuldmægtig Leif Thomassen, industriministeriet. Endvidere har projektleder Gert Bo Gram, Værdipapircentralen, deltaget i arbejdsgruppens arbejde. 2. m overensstemmelse med kommissoriet har arbejdsgruppen drøftet visse emner med personaleorganisationerne, forsikringstilsynet og sikringsstyrelsen. Et møde med personaleorganisationerne blev afholdt den 12. oktober m mødet deltog: Danske Bankfunktionærers Landsforening (hovedbestyrelsesmedlem Ole Soelberg og sekretær Birger Hermansson), Danske Realkreditfunktionærers Landsforening (formanden Kaj Fisker Petersen, bestyrelsesmedlem, fuldmægtig Jens Fløe og som særlig sagkyndig kontorchef Henning Olsen), og Danske Sparekassefunktionærers Landsforening (sekretær Boye Jensen og afdelingschef Henrik Kloborg). Fra forsikringstilsynet har kontorchef B. Ehlern og fuldmægtig Jens Peter Tranberg deltaget. Endvidere har ekspeditionssekretær Annelise Jensen, sikringsstyrelsen, deltaget sammen med forsikringstilsynet. 3. Arbejdsgruppen har afholdt 28 møder. På sit afsluttende møde den 24. marts 1982 godkendte arbejdsgruppen nærværende rapport.

9 Kapitel 2. Arbejdsgruppens virke. Arbejdsgruppens hovedopgave har været udarbejdelse af udkast til registreringsbekendtgørelse, indkaldelsesbekendtgørelse samt til klagebekendtgørelse. Udkast hertil indeholdes i bilag 5-7. Om disse bekendtgørelsers karakter udtalte industriministeren i besvarelse af et spørgsmål fra folketingets erhvervsudvalg: "Lovforslaget regulerer et område, hvor den tekniske udvikling foregår meget hurtigt. På et sådant område vil det være uhensigtsmæssigt i lovforslaget at give detaljerede tekniske regler om værdipapircentralens nærmere organisation og arbejdsrutiner, da en nødvendig løbende justering af disse regler i takt med teknikkens - herunder især EDB-teknikkens - hastige fremskridt i så tilfælde skulle forelægges folketinget i form at jævnlige ændringslovforslag af rent teknisk art. Lovforslagets bemyndigelsesbestemmelser er således alene et udtryk for, at en række områder dårligt egner sig til regulering i lovform. På den anden side er det nødvendigt, når henses til værdipapircentralens store samfundsmæssige betydning, at disse områder reguleres ved generel retsakt og ikke af værdipapircentralen selv. Visse af bemyndigelsesbestemmelserne angår endvidere områder, hvor behov og muligheder for generel regelfastsættelse ikke kan klarlægges før lovforslagets vedtagelse. Derfor er det i disse tilfælde ikke muligt at udtale sig om, hvorledes de enkelte bemyndigelsesbestemmelser nærmere tænkes udmøntet. De mere generelle retningslinier for brugen af de enkelte bemyndigelser er beskrevet i bemærkningerne " Hovedvægten i arbejdet har ligget på udarbejdelse af udkast til bekendtgørelse om registrering m.v. (bilag 5). For at få et overblik herover besluttede arbejdsgruppen på sit første møde i oktober 1980, at Værdipapircentralen sammen med sektorerne skulle fremkomme med en "detaljering af bekendtgørelsen". Dette dokument forelå i slutningen af marts På dette grundlag drøftede arbejdsgruppen bekendtgørelsernes indhold og har derefter udarbejdet bekendtgørelsesudkastene. Arbejdet har været vanskeliggjort af, at det for at udarbejde udkastet til registreringsbekendtgørelse har været nødvendigt at have detaljerede

10 oplysninger om de forventede arbejdsgange i Værdipapircentralen og i de kontoførende institutter. Udarbejdelsen af disse arbejdsgange er imidlertid delvis afhængig af de udkast, der er resultat af drøftelserne i arbejdsgruppen. Herved blev det vanskeligt at få klarhed over de enkelte reglers indplacering i værdipapircentralsystemet samt konsekvensen af valget af løsningsforslag. Et vigtigt eksempel herpå er tilslutningsaftalen mellem Værdipapircentralen og de kontoførende institutter og storkunderne. Om disse har arbejdsgruppen kun haft oplysninger om hovedindholdet, jfr. bilag 10. Arbejdsgruppen har ikke udarbejdet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene. m kapitlerne 4-6, der vedrører de tre bekendtgørelsesudkast, omtaler arbejdsgruppen kun væsentlige spørgsmål eller spørgsmål, hvorom der har været uenighed i arbejdsgruppen. Forinden gennemgangen i kapitel 4-6 har arbejdsgruppen imidlertid fundet det fornødent at beskrive, hvorledes registreringsbekendtgørelsen og arbejdsgange i Værdipapircentralen og de kontoførende institutter vil virke i praksis. Dette sker i kapitel 3. Arbejdsgruppen må i denne forbindelse også fremhæve, at der under dens arbejde eller under det sideløbende udviklingsarbejde i Værdipapircentralen er fremkommet en række praktiske problemer af større betydning, og at det har været nødvendigt for arbejdsgruppen at tage stilling til formueretlige problemer, som ikke har været drøftet i betænkning nr. 793/1977. Dette gælder navnlig de emner, der behandles i kapitlerne 4 B-4 E. m øvrigt henvises vedrørende rapportens indhold og bilag til indholdsfortegnelsen foran. Arbejdsgruppen vil endelig fremhæve, at selv om kommissoriet udvidedes ved industriministeriets skrivelse af 20. juli 1981 (bilag 2), således at den fik mulighed for at foreslå lovændringer, er der ikke foretaget nogen systematisk gennemgang af værdipapircentralloven. De ændringsforslag, der er drøftet i rapporten, er fremkommet i forbindelse med drøftelsen af enkelte problemer.

11 Kapitel 3. Beskrivelse af værdipapircentralsystemet i praksis. Med henblik pa at give en almindelig indføring i det system, hvis juridiske problemer drøftes i kapitel 4-6, gives i dette kapitel en beskrivelse af den daglige arbejdsgang i systemet, således som denne vil komme til at fungere i praksis, såfremt man følger de forslag, som arbejdsgruppen fremlægger i sine bekendtgørelsesudkast. 1. Procedurer ved kontoetablering, salg og pantsætning. Beskrivelsen omfatter en situation, hvor en privat investor første gang kommer i kontakt med værdipapircentralsystemet. Endvidere omtales den situation, hvor en privat investor ønsker at sælge sine fondsaktiver gennem sin fondshandler, og hvor den private investor ønsker at overdrage fondsaktiver til en anden privat investor. Endelig beskrives fremgangsmåden ved en anmeldelse og registrering af en panterettighed Oprettelse af konto samt køb af fondsaktiver. mnvestor henvender sig hos en fondshandler (bank, sparekasse eller fondsbørsvekselerer). mnvestor har ikke tidligere været i kontakt med værdipapircentralsystemet. Fondshandlerens medarbejder orienterer investor om investeringsmuligheder samt om ordningen vedrørende Værdipapircentralen. mnvestor har ikke i forvejen en konto i Værdipapircentraler:. mnvestor kan frit vælge mellem oprettelse af en konto gennem udstederen af fondsaktiverne eller et af de øvrige i lovens 6 nævnte kontoførende institutter, der har tilslutningsaftale vedrørende de fondsaktiver, som ønskes registreret. Da fondshandleren er kontoførende institut, jfr. lovens 6, tilbydes kontoen oprettet gennem fondshandleren.

12 Som grundlag for fondshandlerens oprettelse af kontoen afkræves investor oplysninger til brug for kontoens oprettelse. Hvis investor ikke i forvejen er fondshandleren bekendt, skal han tillige godtgøre sin identitet, f.eks. ved identiteteskort udstedt af en bank, sparekasse eller offentlig myndighed. Endvidere noterer fondshandlerens medarbejder oplysninger til brug for investors køb af værdipapirer gennem fondshandleren, f.eks. vedrørende betalingen herfor. Disse oplysninger registreres alene til fondshandlerens interne brug. En medarbejder, der er uddannet og godkendt til at registrere i Værdipapircentralen, indtaster herefter oplysninger til brug for kontoens oprettelse via en skærmterminal og indrapporterer herved anmeldelsen til instituttets "daglige journal", der føres i Værdipapircentralen. Oplysningerne om den gennemførte fondshandel, d.v.s. nominelt beløb med aktividentifikation og angivelse af, at fondsaktivet skal overføres fra fondshandlerens til købers konto, indrapporteres ligeledes til instituttets "daglige journal" i Værdipapircentralen. Eventuelle fejlindtastninger konstateres straks og tilbagemeldes til korrektion. Værdipapircentralen indfører indrapporteringen i "daglig journal" og gennemfører ved dagens slutning den maskinelle kontrol forud for kontoens oprettelse. Det påses her blandt andet, om fondshandleren \/ar berettiget til at registrere, og at kontoidentifikationen ikke tidligere er benyttet. På tilsvarende vis kontrolleres den fra fondshandleren modtagne indrapportering vedrørende fondshandelen, hvorunder det blandt andet kontrolleres, om fondshandleren råder over de fondsaktiver, der er solgt til investor. Når fondsaktiverne på afviklingsdagen er registreret på investors konto, afsendes en meddelelse efter lovens 10 om det på kontoen registrerede og om fondsaktivernes overførsel til kontoen. Endvidere modtager fonds- Aktividentifikation er defineret i udkastet til registreringsbekendtgørelse 6, stk. 3 (bilag 5).

13 handleren materiale, der dokumenterer indrapporteringerne Salg til en fondshandler. mnvestor henvender sig til sit kontoførende institut, der tillige er fondshandler. mnvestor ønsker at afhænde en del af sin værdipapirbeholdning. Der indgås aftale om salg af en given portion fondsaktiver. mnstituttets medarbejder kontrollerer ved ordrens afgivelse (eventuelt ved tilladelsen til fondshandleren) investors identitet og dispositionsret over den konto, som værdipapirerne ønskes overført fra. Kontrollen foretages i henhold til de retningslinier, der er fastlagt i instituttets forretningsgange, og som er undergivet tilsyn fra fondsbørstilsynet og registertilsynet. mnstituttet gennemfører handelen og fremsender en fondsnota til investor. Endvidere foretages en indrapportering til instituttets "daglige journal" i Værdipapircentralen. Er det kontoførende institut ikke fondshandler (men f.eks. udsteder), må investor enten overføre fondsaktiverne til en konto hos fondshandleren eller tillige rette henvendelse til det kontoførende institut, således at der på kontoen registreres tilladelse til fondshandleren til at registrere salg fra kontoen. Herefter kan salgstransaktionerne direkte indrapporteres til Værdipapircentralen af fondshandleren, men via det kontoførende instituts daglige journal. Værdipapircentralen indfører indrapporteringen i "daglig journal" og gennemfører ved dagens slutning en maskinel kontrol af de modtagne anmeldelser. Over for det kontoførende institut (og fondshandleren) kvitteres for de modtagne anmeldelser. På afviklingstidspunktet gennemføres en fornyet prøvelse forud for fondsaktivernes overførsel fra investor til fondshandlerens konto i Værdipapircentralen. Endvidere vil investor, kontoførende institut og fondshandleren modtage meddelelse efter lovens 10.

14 Overdragelse i øvrigt. En kontohaver anmelder til det kontoførende institut en overdragelse af en post værdipapirer til en navngiven erhverver. Det kontoførende institut lader en medarbejder, der er uddannet og godkendt hertil, kontrollere kontohaverens identitet og dispositionsret over de pågældende fondsaktiver. Hvis anmeldelsen også i øvrigt findes formelt korrekt, og der derfor ikke er grundlag for at afvise anmodningen, indtastes anmeldelsen over skærmterminal til instituttets "daglige journal" i Værdipapircentralen. Under indtastningen vil eventuelle fejl i det indtastede, herunder medarbejderens eventuelt manglende autorisation til at foretage den pågældende indrapportering, straks blive tilbagerapporteret til korrektion. m Værdipapircentralen registreres indrapporteringen i "daglig journal". Ved dagens slutning gennemføres maskinel kontrol forud for registreringernes gennemførelse. Værdipapircentralen udsender meddelelse efter lovens 10 om ændringen i det registrerede til de berørte parter samt til det kontoførende institut Kolliderende krav. Såfremt der samme dag er foretaget andre anmeldelser vedrørende samme fondsaktiv, underrettes det kontoførende institut herom (normalt via skærmterminal). mndrapporteringerne forbliver opdateret i den daglige journal indtil registreringstidspunktet. Det kontoførende institut er forpligtet til inden registreringstidspunktet at indrapportere til Værdipapircentralen, hvorledes registreringerne skal gennemføres. Samtidigt anmeldte begrænsede rettigheder registreres med angivelse af anmetdelsesdagen. 10-meddelelsen vil angive, at der samtidig er registreret en anden rettighed, der eventuelt kan være til hinder for den nu registrerede ret.

15 Foreligger der uforenelighed imellem en samtidig anmeldt begrænset ret og ejendomsret, registreres begge anmeldelser med oplysning om, at der foreligger modstridende registrering. Dette vil fremgå af 10-meddelelsen. Det er herefter op til rettighedshaverne indbyrdes at søge konflikten og prioritetsstillingen løst. Når dette er sket, ændrer det kontoførende institut registreringerne i overensstemmelse med forelagt bevis herfor Pantsætning af fondsaktiver. mnvestor anmelder over for det kontoførende institut, at han har meddelt pant til en navngiven trediemand. Det vil også være muligt for panthaveren at anmelde sin panteret. m så fald må han fremlægge dokumentation for, at investor har meddelt ham panteret. Det kontoførende institut lader en medarbejder, der er uddannet og godkendt hertil, kontrollere grundlaget for anmeldelsen og pantsætters identitet og dispositionsret over den angivne konto. Det kontoførende instituts medarbejder tager ikke stilling til det for panteretten underliggende retlige forhold, pantesummens størrelse og forrentning eller dens prioritetsstilling i forhold til eventuelle tidligere anmeldte panterettigheder. Medarbejderen søger panthaverens identitet godtgjort efter lignende retningslinier som nævnt under oprettelse af en konto. Det kontoførende instituts medarbejder indrapporterer herefter oplysningerne til Værdipapircentralen. Omfatter panteretten kun en del af de fondsaktiver, der beror på kontoen, udskiltes de pantsatte fondsaktiver på en ny konto. Udover "pant" angives tillige panthaverens navn, adresse, samt panterettens art. Endvidere skal det indrapporteres, om panteretten giver anledning til ændring af betalingssted for renter og udtrækningsprovenu. Værdipapircentralen registrerer indrapporteringen i det kontoførende instituts "daglige journal". Ved dagens slutning gennemføres maskinel prøvelse, og derefter sker registreringen, d.v.s. registrering af "pant"

16 på pantsætters konto. Samtidig registreres de øvrige krævede oplysninger på pantsætters konto, herunder hvortil betaling af renter og udtrækningsprovenu kan foretages. Værdipapircentralen foranlediger, at der afsendes 10-meddelelse om registreringen til pantsætter, panthaver, det kontoførende institut samt eventuelt andre registrerede rettighedshavere. Er der tidligere registreret begrænsede rettigheder - herunder et andet pant - vil det fremgå af 10-meddelelsen, idet denne vil angive, at "til hinder for den nu registrerede panteret kan være" og herefter angivelse af den ældre registrerede rettighed. Er denne den ny panthaver ubekendt, må han kontakte pantsætter/den anden rettighedshaver for at få klarhed over, om der er materiel uforenelighed mellem de to rettigheder. 2. mndhold og udformning af 10-meddelelse. m forbindelse med enhver ændring i det registrerede skal der efter lovens 10 udsendes en meddelelse herom til de berettigede. 10 er sålydende: "Værdipapircentralen giver meddelelse om registreringen til den eller de efter registeret berettigede og til anmelderen. Der gives meddelelse om eventuelle hindringer for registreringen. Ved ændring eller udslettelse gives så vidt muligt meddelelse til den efter registeret berettigede". 10-meddelelsens formål er at sikre, at registrerede ejere og øvrige rettighedshavere holdes underrettet om ændringer i de registrerede forhold. Meddelelsens afsendelse træder i stedet for overgivelse af værdipapirer og angiver dermed det tidspunkt, der er afgørende for indtræden af eksstinktionen efter lovens 11 og 12. Afsendelsestidspunktet udgør tillige det tidspunkt, hvorfra klagefristen regnes efter lovens 23, stk meddelelsens indhold afhænger af den registrering, der foretages. Der kan principielt være tale om fire forskellige registreringer:

17 Ændringer af kontobetingelser. 2. Ændringer i handelstilladelser. 3. Ændring i ejer- eller rettighedsforhold. 4. Beholdningsændringer. For alle ovennævnte ændringstyper gælder det, at ændringsmeddelelsen alene vil indeholde oplysninger, der har betydning for det, der er ændret, og sendes til de berettigede ifølge registeret. Skematisk oversigt over 10-meddelelsens indhold fremgår af bilag 9. Ved ændring af 1: Kontobetingelser, hvorved forstås: 10-dato, opgørelsesdato, Værdipapircentralens kontonummer, kontotekst (særlige vilkår, der er knyttet til den enkelte Værdipapircentralkonto, f.eks. kapitalpensionsmidler), og kontostatus (markering af, hvorvidt transaktionen til kontoen kræver særlig indrapportering fra det kontoførende institut). -10-meddelelsen angiver alene de ændrede kontooplysninger. Ved ændring af 2: Handelstilladelser, hvorved forstås: Tilladelsens om- *) fang og den berettigede ifølge tilladelsen. 10-meddelelsen indeholder adresseringsoplysninger samt angivelse af tilladelsens indhold (forespørgselsadgang eller salgs-og forespørgselsadgang). Ved ændring af 3: Ejer- og rettighedshavere, hvorved forstås: mdentifikation af ejer/rettighedshaver, rettighedstype, rettighedstekst (f.eks. "pant" eller "båndlagt") og pengekontonumre for udtrækningsprovenu og rente. Handelstilladelser er behandlet i 15 i udkastet til registreringsbekendtgørelse (bilag 5).

18 meddelelsen angiver indholdet af den ændrede/nye registrerede rettighed. Nye rettighedshavere vil få oplysning om tidligere på kontoen registrerede rettigheder og de på kontoen registrerede beholdninger. Ved ændring af 4: Beholdningen hvorved forstås: Aktividentifikation, nominel beholdning, udtrukket beholdning og forfaldsdato. 10-meddelelsen indeholder ud over adresseringsoplysninger tillige oplysning om det berørte fondsaktiv. 3. Kontoudskrifter. Kontoudskrifterne, som er nævnt i værdipapircentrallovens 18 og 19, er en statusoversigt over de på kontoen registrerede fondsaktiver pr. en given dato. Hensigten med kontoudskriften er at give ejer og rettighedshaver en samlet oversigt over det på kontoen registrerede mindst én gang årligt, som hovedregel pr m øvrigt kan en kontoudskrift rekvireres efter behov på begæring af de berettigede samt af det kontoførende institut efter lovens 19. Modtagere af kontoudskrifter efter 18 er den registrerede ejer og registrerede rettighedshavere, der er berettiget til 10-meddelelse. mndholdet af en kontoudskrift er oplysninger vedrørende generelle kontoforhold, f.eks. hvem er kontoførende institut, hvilket kontonummer er der tale om etc. Endvidere vil beholdning af registrerede fondsaktiver fremgå opdelt efter aktividentifikation.

19 Kapitel 4 A. Registreringsbekendtgørelsen. mndledning. 1. Bekendtgørelsens indhold. Udkastet til registreringsbekendtgørelse indeholder forskrifter for registerets indretning og førelse, fremgangsmaden ved registrering, særlige registreringer, udslettelse af fondsaktiver, kontoudskrifter, særlige regler om storkunder, godkendelse af de personer, der udfører de med registrering m.v. forbundne opgaver samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. De vigtigste bestemmelser om fondsaktiver indeholdes i udkastets kapitel 2 om registerets indretning og førelse ( 6-18) og kapitel 3 om fremgangsmåden ved registrering ( 10-32). Systematikken i og fordelingen af retsstoffet mellem de to kapitler har været vanskelig. Hovedsynspunktet for arbejdsgruppen har været, at bestemmelserne i kapitel 2 primært retter sig til Værdipapircentralen og de kontoførende institutter. Reglerne i kapitel 3 retter sig derimod både til Værdipapircentralen og de kontoførende institutter og til rettighedshavere i deres kontakt med værdipapircentralsystemet. m kapitlerne 4 B-4 J omtales kun de væsentligste spørgsmål eller spørgsmål, hvorom det har været uenighed i arbejdsgruppen. m kapitel 4 B og 4 C beskrives grundlaget for registrering af rettigheder over fondsaktiver samt det hertil knyttede spørgsmål om rettighedshaverens legitimation. m kapitlerne 4 D og 4 E omtales registrering af betingede og begrænsede rettigheder. m kapitlerne 4 F-4 J omtales visse andre vigtigere emner i udkastet til bekendtgørelse. 2. Lovgrundlaget. Registreringsbekendtgørelsen udstedes med hjemmel i 1, stk. 2, 7,

20 , stk. 2, 19, stk. 2, 20 og 32, stk. 2, i lov om en værdipapircentral. Arbejdsgruppen bemærker, at kommissoriet ikke udtrykkeligt anførte lovens 1, stk. 2, og 32, stk. 2, men at reglerne i udkastet til registreringsbekendtgørelse 2 og naturligst søger hjemmel i disse. 3. Forholdet til tilslutningsaftalerne. Tilslutningsaftalerne har til formål at etablere et operationelt tilslutningsgrundlag mellem Værdipapircentralen og de af lovens 6 (kontoførende institutter) og 19, stk. 2, (storkunder) omfattede deltagere, lait vil ca. 300 institutter kunne opnå tilslutning til centralen. Aftalerne er individuelle, men baseret på et standardiseret indhold omhandlende juridiske, tekniske og forretningsgangsmæssige regler. Ved at kræve visse spørgsmål reguleret i tilslutningsaftalerne sikrer man, at Værdipapircentralen får bedre mulighed for at tilpasse tekniske regier til udviklingen, end hvis de skulle fastsættes ved bekendtgørelse. Samtidig sikrer kravet om regulering i tilslutningsaftalen, at spørgsmålene er fastlagt skriftligt og på en måde, der er accepteret af Værdipapircentralen, og som kan kontrolleres af fondsbørstilsynet og registertilsynet. Tilslutningsaftalens normalindhold er opregnet i bilag 10. Dette bilag indeholder tillige oversigter over de bestemmelser i bekendtgørelsen om registrering m.v., der omtaler tilslutningsaftalerne.

21 Kapitel 4 B. Regi streringsbekendtgørel sen. Grundlaget for registrering. 1. mndledning. For at kunne fastslå, hvilke krav registreringsbekendtgørelsen bør stille til anmeldelsen og grundlaget for registreringen i øvrigt, har arbejdsgruppen drøftet, hvad der må kræves af bevislighed og undersøgelse i det kontoførende institut med hensyn til den anmeldte rets eksistens og indhold. Det bemærkes i denne forbindelse, at kravene til rettighedshaveres legitimation behandles særskilt i kapitel 4 C. m registreringsbekendtgørelsens kapitel 2 og 3 foreslår arbejdsgruppen en række bestemmelser, der vedrører grundlaget for registrering. Om de fleste af disse regler er der enighed. Ved udarbejdelsen af registreringsbekendtgørelsens regler om grundlaget for registrering opstår to problemer, der begge hænger sammen med de særlige børstekniske forhold, hvorunder obligationer/fondsaktiver omsættes: Det ene er et generelt problem om, hvilke krav der skal stilles, for at det kontoførende institut kan antage, at der foreligger betryggende grundlag for eksistensen af en rettighed over registrerede fondsaktiver. Et andet problem angår spørgsmålet, om det kan tillades, at rettigheder anmeldes til registrering, uanset at gennemførelse af registreringen ikke kan foretages på anmeldelsesdagen som følge af, at de fondsaktiver, anmeldelsen vedrører, endnu ikke er registreret på kontoen, (men "er på vej" i systemet).

22 Disse to problemer gennemgås under 2 og 3 nedenfor. Endvidere henledes opmærksomheden på kapitel 4 J, afsnit 1, om afviklingsdage. Vedrørende disse spørgsmål har to medlemmer (Buch-Nielsen og Mebus) ønsket som deres generelle synspunkt at fremhæve, at hovedsigtet må være, at der ikke ved etableringen af Værdipapircentralen lægges hindringer i vejen for den hidtidige lette og smidige omsætning af obligationer, jfr. det under 3.3 citerede. Langt den overvejende del af alle handeler - og dermed også af de daglige transaktioner - foretages mellem de institutter m.v., der er deltagere i Værdipapircentralen, eller mellem fondshandlere og store investorer såsom forsikringsselskaber, pensionskasser, store erhvervsvirksomheder, offentlige og private fonds m.v. Kun en beskeden andel af transaktionerne involverer handel mellem fondshandlere og private. Overdragelse mellem to private forekommer kun i yderst begrænset omfang. Den overvejende del af de købs- og salgsordrer, der udføres af fondshandlerne, iværksættes på basis af en telefonsamtale, uden at fondshandleren har modtaget en skriftlig (underskrevet) ordre fra kunden. 2. Krav om et skriftligt og underskrevet grundlag. Den registrering, der foretages af det kontoførende institut, sker normalt på grundlag af en anmeldelse, jfr. 8, stk. 2 og 3. Det er imidlertid ikke anmeldelsen, men "rettigheder over fondsaktiver", det kontoførende institut skal registrere. Ved tinglysning af rettigheder over fast ejendom kræves en skriftlig tinglysningsbegæring vedrørende et dateret dokument, der identificerer ejendommen, rettens indhold, parterne og anmelderen, og at dokumentet indleveres til lysning ledsaget af en genpart, jfr. v. Eyben: Ejendomsrettigheder (5. udgave) s Værdipapircentralloven er ikke så detaljeret i sin beskrivelse af de procedurer, der skal følges i systemet, som tinglysningsloven. Lovens 7, 1. pkt., overlader det til industriministeren at fastsætte regler om

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse for Færøerne om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 199 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 65, stk. 1 og 2, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i kongelig anordning

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral BEK nr 819 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende Clearingmedlem (i det følgende kaldet Medlemmet) KUNDEAFTALE A Sagsbehandler Integreret handels- og clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB Der kan ikke tilknyttes yderligere handelskonti til en Integreret

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Parternes argumentation.

Parternes argumentation. Kendelse af 5. marts 1999. 98-89.155, delkendelse nr. 1. Finanstilsynets tilkendegivelser vedrørende et pengeinstituts forretningsorden, protokollering, bevillingskompetence m.v. tiltrådt. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift)

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift) BILAG 10 Modelbilag til driftsaftale 2017 Om IT infrastruktur services (IT drift) Side 2 1 VEJLEDNING 1.1 Dette afsnit er blot en vejledning til udfyldelse af bilaget og skal slettes inden Kontrakten underskrives.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL v/ Natalia Louise Lehnsdal kl@kl.dk, nll@kl.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP/HVJ

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere