TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018

2 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Kirsebærhaven Plejecenter. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Der er foretaget stikprøver hos tre borgere. Det er tilsynets overordnede vurdering, at Kirsebærhaven Plejecenter er et velfungerende plejecenter med engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Der er tydelig overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges i samråd med borgerne og på borgernes præmisser. Tilsynet vurderer, at plejecentret lever op til Kolding Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj faglig kvalitet, og medarbejderne kan på relevant vis reflektere over, hvordan de arbejder ud fra et rehabiliterende sigte i forhold til plejecentrets forskellige målgrupper. 1.2 SCORE For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering). Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo højere kvalitet. Dokumentation 5 4 Fysiske rammer 3 2 Pleje, omsorg og praktisk støtte 1 Kompetencer og udvikling Hverdagsliv 2

3 1.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER Tema Dokumentation Score: 4 Pleje, omsorg og praktisk støtte Score: 5 Hverdagsliv Score: 5 Kompetencer Vurdering Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. Ledelsen, nøglepersoner og medarbejdere arbejder målrettet på at implementere Nexus. Desuden anvendes Sekoiaskærme til at understøtte de daglige indsatser og kvaliteten i daglig praksis. Centrets sygeplejerske oplyser endvidere, at overførsel af resterende data fra Care til Nexus sker i løbet af foråret. Dokumentationen er opdateret og fyldestgørende. Indsatserne er handlingsanvisende og tager afsæt i borgerens ressourcer, ønsker samt særlige fysiske og kognitive udfordringer. Hjulet udfyldt med borgerens funktionsniveau og indsatser er velbeskrevet. Nexus anvendes dog endnu ikke helt ensartet og systematisk. Endvidere ses flere indsatser, som bør evalueres eller afsluttes. Dokumentationen er formuleret i et fagligt og anerkendende sprog. Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. Borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser ud fra god faglig standard og med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Dette afspejles ligeledes i dokumentationen. Borgerne oplever stor tilfredshed med plejen og er trygge ved indsatserne. Kontinuitet i plejen og de sundhedsfaglige indsatser sikres bl.a. med kontaktpersonordning og dagligt gruppemøde, hvor opgaver fordeles ud fra medarbejdernes kompetencer. Medarbejderne beskriver, at de i perioder med mange vikarer prioriterer vikarernes opgaver ud fra borgernes behov, og at Sekoia skærmene her bidrager til borgernes oplevelse af kontinuitet. Medarbejderne oplever et velfungerende samarbejde med bl.a. læringspartneren samt den ergoterapeut og de to centersygeplejersker. Medarbejderne kan redegøre relevant for faglige tilgange og metoder, og har dagligt fokus at motivere borgerne til at deltage i deres personlige pleje. Medarbejderne reflekterer desuden over, hvordan de i travle perioder skal være særligt opmærksomme på at anvende den rehabiliterende tilgang i plejen. Borgerne er velsoignerede, og den hygiejnemæssige standard findes forsvarlig. Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. Borgerne har indflydelse på et individuelt tilrettelagt hverdagsliv med mange tilbud om planlagte og spontane aktiviteter. Tilsynet bemærker positivt, hvordan dette afspejles i praksis. På tilsynsdagen ses flere aktiviteter arrangeret af de på plejecentrets mange frivillige, og overalt ses opslag med aktuelle tilbud, som aktivitetsmedarbejderen er ansvarlig for. Medarbejderne oplyser endvidere, at flexmedarbejdere i de enkelte leve-bo miljøer skaber samlende nærvær til glæde for borgere, der profiterer mest af deltagelse i hverdagens gøremål. Her anvendes klippekortordningen ligeledes til de nære en til en aktiviteter. Borgerne er meget tilfredse med maden. Måltidsambassadører og medarbejdere lægger vægt på, at maden serveres indbydende og på at skabe ro, hygge og rammer for socialt samvær tilpasset den aktuelle sammensætning af borgere. Medarbejderne kan redegøre for særlige ernæringsindsatser, og diætisten inddrages ved behov. Endvidere giver husholdningskassen gode muligheder for lokalt indkøb af særlige lækkerier til småt spisende. Tilsynet observerer, at medarbejderne optræder imødekommende og anerkendende i omgangen med den enkelte borger. Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. Ledelsen og medarbejdere vurderer, at de relevante faglige kompetencer er til 3

4 Score: 5 Fysiske rammer Score: 4 stede på plejecentret. Leder oplyser, at målgruppernes stigende kompleksitet og behov for sundhedsfaglige indsatser, samt det ofte krævende samarbejde med pårørende fordrer løbende udvikling af faglige og kommunikative kompetencer og vurdering af den rette medarbejdersammen sætning. Medarbejderne oplever generelt gode muligheder for indbyrdes faglig sparring og kompetenceudvikling, som pt. er meget målrettet Nexus og FS III. Medarbejderne oplever ledelsen som meget lydhørover for individuelle ønsker. Med afsæt i målgruppernes stigende kompleksitet, ytrer medarbejderne samtidig ønske om yderligere viden om fx socialpsykiatriske problemstillinger og demens. Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. De fysiske rammer imødekommer borgernes behov med afsæt i leve-bo-miljø tankegangen og i form af boligenheder til få borgere. Det skaber trygge og afgrænsede rammer og hvert hus er indrettet efter borgernes aktuelle ønsker og behov. Medarbejdernes muligheder for uforstyrrede faglige drøftelser i enhederne er begrænsede og dokumentationen foregår i små indrettede nicher på fællesarealer. Endvidere giver medarbejderne udtryk for, at afstanden til kollegaer med henblik på faglig sparring i hverdagen kan opleves lidt lang, men at de er bevidste om at ringe sammen og søge viden via Sekoia skærmene. Tilsynet observerer en imødekommende og venlig stemning på fællesarealerne i bo enhederne og i huset med fællesaktiviteter. 1.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: Bemærkninger Tilsynet har ingen bemærkninger. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at ledelse og nøglepersoner fortsat har målrettet fokus på at sikre ensartet og systematisk anvendelse af Nexus særligt set i lyset af højt vikarforbrug og de nyansatte medarbejdere. 2. Tilsynet anbefaler, at sygeplejersken sammen med borgernes kontaktpersoner følger op på indsatser med henblik på evaluering eller evt. afslutning af indsatserne. 4

5 2. OPLYSNINGER 2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN Adresse Kirsebærvej 4, 6000 Kolding Leder Elise Schelde Jochumsen Antal pladser 62 boliger heraf fire boliger til ægtepar Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 5. februar 2017, kl Deltagere i interviews Leder, to gruppeledere, fire beboere og fire medarbejdere Tilsynsførende Senior Manager Kirsten Marquardsen, sygeplejerske, MHM Manager Sussi Egelund Schmidt, sygeplejerske, MLP 2.2 AKTUELLE VILKÅR Aktuelle vilkår Tilsynet indledes med interview af plejecentrets to gruppeledere, hvoraf den ene er ansat pr. 1. januar Af aktuelle udviklingsområder oplyser ledelsen, at der fortsat er stort fokus på implementering af Nexus og FS III i hverdagen, og medarbejderdeltagelse på kurser herom. Endvidere er Sekoia skærme taget i anvendelse fra efteråret Projekt Selvværd og Sammenhæng skal iværksættes i foråret, og ny gruppeleder har netop været til første orienteringsmøde. Ledelsen fremhæver især bevægelsen fra fokus på borger i centrum til borgernes centrum som inspirerende, og har fx lagt borgernes ønsker i forbindelse med klippekortordningen ind i borgernes eget årshjul. Der er indført plejehjemslæge fra 1. januar, og en gennemgang af sundhedsfaglige problemer pågår pt. hos de relevante borgere. Aktuelt udfordres stedet af flere langtidssygemeldinger, og kontinuitet tilstræbes i muligt omfang med faste vikarer fra Active Care. På tilsynsdagen opleves introduktion af nye medarbejdere ud fra et systematisk tilrettelagt program med løbende opfølgning. Det oplyses, at flere medarbejdere har blandende dag og aftenvagter. Intentionen er dermed at understøtte borgernes hverdagsliv ud fra viden om deres døgnrytme samt opbygge større indbyrdes forståelse blandt medarbejderne for døgnets varierende indsatser og udfordringer. 2.3 OPFØLGNING Opfølgning Tilsynet har ingen bemærkninger. 5

6 Partneransvarlig BIRGITTE HOBERG SLOTH Partner m: e: Projektansvarlig KIRSTEN MARQUARDSEN Senior Manager m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM Uanmeldt tilsyn Juni 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN OLIVENHAVEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN OLIVENHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN OLIVENHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET VESTERLED

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET VESTERLED TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET VESTERLED Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD KORNUMGÅRD PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juli 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG LINDEVANG PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG LINDEVANG PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG LINDEVANG PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn på plejecenter August 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG SOLGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG SOLGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG SOLGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn på plejecenter August 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST Uanmeldt tilsyn September 2018 1. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANGSHAVE PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET TOFTEGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ROSENGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET BERTRAM KNUDSENS HAVE

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET BERTRAM KNUDSENS HAVE TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET BERTRAM KNUDSENS HAVE Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLGÅRDSPARKEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLGÅRDSPARKEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLGÅRDSPARKEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGBROCENTRET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGBROCENTRET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGBROCENTRET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VONSILD HAVE KVARTERET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VONSILD HAVE KVARTERET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VONSILD HAVE KVARTERET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BOFÆLLESSKABET SYDHJØRNET

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BOFÆLLESSKABET SYDHJØRNET TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BOFÆLLESSKABET SYDHJØRNET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - PRIVAT LEVERANDØR AF RENGØRING HJEM- MESERVICE SYD Uanmeldt tilsyn August 2018 1. UANMELDT TILSYN PRAKTISK BI- STAND 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVGÅRDEN. Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVGÅRDEN. Uanmeldt socialfagligt tilsyn Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER GUNDSØ OMSORGSCENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Blichergården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Blichergården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Blichergården Uanmeldt tilsyn Juni 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN OTIUMGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE GELSTED PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE GELSTED PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE GELSTED PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET DISTRIKT SKÆRBÆK

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET DISTRIKT SKÆRBÆK TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET DISTRIKT SKÆRBÆK Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 1. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN, PLEJEBOLIGER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVBAKKEN. Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVBAKKEN. Uanmeldt socialfagligt tilsyn Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER HAVBAKKEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER ASTERSVEJ PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER STENGÅRDEN

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER STENGÅRDEN TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER STENGÅRDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED KLITROSEN

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED KLITROSEN TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED KLITROSEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DYBBØL PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DYBBØL PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DYBBØL PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - DISTRIKT TØNDER VEST Uanmeldt tilsyn September 2018 1. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG STÆVNHØJ PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG STÆVNHØJ PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG STÆVNHØJ PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE PLEJECENTRET SØNDERVANG (SELVEJENDE)

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE PLEJECENTRET SØNDERVANG (SELVEJENDE) TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE PLEJECENTRET SØNDERVANG (SELVEJENDE) Uanmeldt tilsyn September 2017 1. UANMELDT KOMMUNALT TIL- SYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Faxe

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJECENTER VONSILDHAVE KVARTERET

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJECENTER VONSILDHAVE KVARTERET TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJECENTER VONSILDHAVE KVARTERET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret Uanmeldt tilsyn December 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKOVBRYNET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget et

Læs mere

ÅRSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJECENTRE

ÅRSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJECENTRE ÅRSRAPPORT SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN PLEJECENTRE Uanmeldt tilsyn på plejecentre 2017 INDHOLD Forord 1 1. Socialfaglige tilsyn på plejecentre 2 1.1 Samlet vurdering 2 1.2 Tværgående anbefalinger 3

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ELMELY PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Medicinkontrol Januar 2019 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har i forlængelse af et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD MØLLEPARKENS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD MØLLEPARKENS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD MØLLEPARKENS PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Uanmeldt tilsyn September 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET TILSYNSRAPPORT HUSET Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i Huset. BDO er kommet frem til

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje-og Omsorgscenter Birkegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje-og Omsorgscenter Birkegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje-og Omsorgscenter Birkegården Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE FREDERIKSGADECENTRET

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE FREDERIKSGADECENTRET TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE FREDERIKSGADECENTRET Uanmeldt tilsyn August 2017 1. UANMELDT KOMMUNALT TIL- SYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FJORDGLIMT PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FJORDGLIMT PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FJORDGLIMT PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Pleje og Omsorgscentre Blichergården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Pleje og Omsorgscentre Blichergården Tilsynsrapport Viborg Kommune Pleje og Omsorgscentre Blichergården Uanmeldt tilsyn April 2019 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER MARIEBO

Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER MARIEBO Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen ÆLDRECENTER MARIEBO Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG HJØRNEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG HJØRNEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG HJØRNEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn på plejecenter September 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE DALBY ÆLDRECENTER

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE DALBY ÆLDRECENTER TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE DALBY ÆLDRECENTER Uanmeldt tilsyn September 2017 1. UANMELDT KOMMUNALT TIL- SYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2019 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Skovvænget, almene boliger

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Skovvænget, almene boliger Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Skovvænget, almene boliger Uanmeldt tilsyn September 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Uanmeldt tilsyn September 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN Anmeldt socialfagligt tilsyn December 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Januar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Plejecenter Toftegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Plejecenter Toftegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Plejecenter Toftegården Uanmeldt tilsyn December 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Liselund Plejecenter

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Liselund Plejecenter Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Liselund Plejecenter Uanmeldt tilsyn oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere