Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune"

Transkript

1 Vilkår for dagplejen Haderslev kommune

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indledning Børnepasningsgaranti Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur Retningslinjer for pædagogisk tilsyn Privat børnepasning Lønsumsstyring i Dagplejen Trappemodel Børn med særlige behov Godkendte gæstepladser Vikarpulje Deltidspladser Åbningstid Tilbagebetaling i stedet for brug af gæstepleje (HH dage) Jobbank Dagplejens arbejdsgrundlag Diverse bilag... 7

3 1. Indledning Vilkår for arbejdet i dagplejen er udarbejdet i en proces mellem de faglige organisationer og Haderslev Kommune. Vilkår for Dagplejen tilrettes løbende med vedtagne ændringer. Samlet set skal Vilkår for Dagplejen: Udgøre rammerne for den decentrale kompetence, der er tillagt Dagplejen Sikre fleksibilitet og drift rationalitet. 2. Børnepasningsgaranti Et afbalanceret forhold mellem det forventede behov og antallet af pladser er hjørnestenen i en ressourcebevidst kommune. Derfor tilstræber Udvalget for Børn og Familie, at forholdet mellem kapacitet og efterspørgsel afpasses i forhold til prognoser. Børnepasningsgarantien omfatter tilbud om en plads i hele Haderslev Kommune. Pladsanvisningen tilstræber at kunne tilbyde forældrene 1. prioritetsønsker. 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur Dagplejen i Haderslev er placeret i Distrikt Nord, Syd og Vest. I hvert distrikt er der ansat en leder. Fysisk er dagplejekontoret Vest placeret i administrationsbygningen, Rådhuscentret 7 i Vojens. Dagplejekontoret Nord og Syd er placeret på Rådhuset i Haderslev. Der er ansat administrativt personale til administrationsopgaver på tværs af de 3 distrikter. Endvidere er der ansat pædagogiske dagplejekonsulenter. For at opfylde pasningsgarantien ansættes der dagplejere svarende til det aktuelle behov. Dagplejen er opdelt i områder. I hvert område er der ansat en gruppeansvarlig dagplejer, der fungerer som bindeled mellem ledelse og dagplejere. 4. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet føres i overensstemmelse med gældende lovgivning i forhold til Dagtilbudsloven 5. Tilsynet omfatter bl.a.: Tilsyn med pædagogiske forhold Tilsyn med sikkerhed, hygiejne og lignende forhold. Tilsynet handler ikke blot om kontrol i en snæver forstand. Tilsynet skal ses som et led i sikring af kvalitet og kan samtidig give potentiale for kvalitetsudvikling i Dagplejen. Tilsynet foretages af de pædagogiske dagplejekonsulenter, der kommer på både anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejerne.

4 Der henvises til de pædagogiske dagplejekonsulenters håndbog som kan findes på Dagplejens hjemmeside. Her kan der læses mere om pædagogernes jobfunktioner. 5. Privat børnepasning Haderslev kommunale Dagpleje varetager ligeledes tilsynet med kommunens private børnepassere. De private børnepassere bliver godkendt efter samme vilkår som kommunale dagplejere. Der føres tilsyn hos de private børnepassere 2-3 gange årligt ud fra de samme principper, som hos de kommunale dagplejere. 6. Lønsumsstyring i Dagplejen Lønsumsstyring i Dagplejen tager udgangspunkt i en løbende tilpasning af antallet af dagplejere, så det svarer til det børnetal, der skal passes i løbet af året. Gennemsnitligt forventes passet 3,8 børn pr. dagplejer. Budgettet reguleres endvidere pr. dagplejer på uddannelse og rådighedsbeløb samt pr. barn vedr. aktiviteter og administration. Antallet af tilsynspædagoger reguleres i en trappemodel, hvor en andel at det pædagogiske personale reguleres op og ned med ændringen i antallet af dagplejere, jfr. afsnit 7. Særlige forhold: Der er specielle forhold, som knytter sig til dagplejernes lønbudget og de vilkår og forpligtigelser, der ligger heri. Disse forhold er: At dagplejen i særlig høj grad indgår i opgaver med at sikre pladsgarantien og at antallet af pladser reguleres op og ned i forhold til det faktiske behov, hvilket betyder løbende ansættelse/afskedigelse af dagplejere. Opsigelser hos dagplejere er ifølge overenskomsten ofte forbundet med lange opsigelsesperioder. Dagplejen har endvidere ikke som institutionerne mulighed for at ansætte en deltids timevikar i overgangsperioder eller sætte en medarbejder lidt op eller ned i tid til justering af ændret børnetal. Styringen sker alene ved tilpasning af antallet af dagplejere. At lønbudgettet til dagplejerne fastsættes ud fra et skøn og gennemsnit for året over antallet af dagplejere, der skal aflønnes for at løse opgaven i forhold til det nødvendige antal pladser. At dagplejen har en ubetinget forpligtigelse til at tilbyde en gæsteplads, når et barns faste dagplejer har forfald pga. sygdom, ferie, kursus m.v. Udgiften til det nødvendige antal gæstepladser afhænger af to faktorer: antallet af børn, der har behov for en gæsteplads antallet af gæstebørn, der udløser ekstra betaling hos gæstedagplejeren. At dagplejernes lønkonto nulstilles ved regnskabsafslutning og indgår som en del af den samlede børnetalsregulering på hele Dagtilbudsområdet. 7. Trappemodel Trappemodel for de pædagogiske dagplejekonsulenter. Trappemodellen indebærer, at ændringer i antallet af dagplejere udløser timer til de pædagogiske dagplejekonsulenter i op og nedadgående retning. I trappemodellen reguleres normeringen af de pædagogiske dagplejekonsulenter med +/- 0,68 pædagog i forhold til antallet af dagplejere, således at der først reguleres op eller ned for hver tyvende dagplejer der afskediges/ansættes. I den mellemliggende periode vil antallet af dagplejere pr. pædagogisk dagplejekonsulent være enten lavere eller højere. (Se bilag 1). Trappemodel:

5 Antal Normering Dagplejere dagplejere Pædagoger pr. pædagog ,25 29, ,57 29, ,89 29, ,21 29,4 I 2015 er der budgetteret med 154 dagplejere hvilket vil sige at der er normering svarende til 5,57 pædagoger. En gang årligt ved budgetlægningen reguleres tilsynet hos de private børnepassere svarende til 0,0075 pædagog pr. barn. Reguleringen har virkning for et budgetår. Dagplejens administrative opgaver løses i et fælles sekretariat for dagpleje og pladsanvisning. 8. Børn med særlige behov Dagplejen benytter ikke specialpædagoger til børn med særlige behov. I budgettet er der kalkuleret et antal pladser til børn, som tæller for 2-4 børn i normeringen. 9. Godkendte gæstepladser budgettet er der ligeledes kalkuleret med et antal gæstepladser. I disse pladser er der ikke indskrevet faste børn. Lønsumsstyringsmodel for dagplejernes løn: Lønbudgettet. Ved budgetlægning anvendes et beregningsgrundlag, der tager højde for afvikling af dagplejernes ferie, afspadsering samt evt. tomme pladser (belægningsgrad). Der foretages ledelsestilsyn hver måned bl.a. for at følge lønforbruget. 10. Vikarpulje For Haderslev Kommunale Dagpleje er der ikke afsat en vikarpulje til dækning af de pædagogiske dagplejekonsulenters langtidssygdom m.v. 11. Deltidspladser Er et tilbud til forældrene om at kunne benytte et dagtilbud i færre timer. En deltidsplads i dagplejen udgør efter overenskomsten 32 timer ugentligt. Forældre kan frit vælge, hvordan de 32 timer fordeles hen over ugen, ligesom der er mulighed for at overføre uforbrugte timer fra den ene uge til den næste uge. Timerne skal fordeles indenfor dagplejerens åbningstid og mødetiderne aftales med dagplejeren, så der er mulighed for at planlægge i hverdagen.

6 12. Åbningstid Den ugentlige åbningstid for dagtilbud fastsættes af Byrådet. Dagplejens åbningstid er fastsat fra kl og den enkelte dagplejers rådighedstid er 48 timer. Dagplejerens åbningstid fastlægges indenfor dette tidsrum og i forhold til forældrenes behov. 13. Tilbagebetaling i stedet for brug af gæstepleje (HH dage) Der tilbydes en procentvis tilbagebetaling af forældrebetalingen til forældrene, såfremt de ikke benytter sig af gæstepleje. Dog ikke på de dage, hvor dagplejen kun holder åbent med behovsåbent og i dagplejernes hovedferie (jf. bilag 2+3+4). Forældre skal ikke betale ekstra for pasning, såfremt barnet er i gæstepleje. 14. Jobbank Pædagogiske dagplejekonsulenter, dagplejere og sekretærer, der bliver ledige på grund af nedgang i dagplejens faldende børnetal, kan blive optaget i kommunens jobbank. Hvis den ledige i opsigelsesperioden søger et ledigt job i Haderslev kommune, har man garanti for at blive indkaldt til samtale. Der skal dog i ansøgningen gøres opmærksom på, at man er tilmeldt jobbanken. Den enkelte medarbejder skal selv tilmelde sig jobbanken på Kommunens hjemmeside. 15. Dagplejens arbejdsgrundlag Arbejdsgrundlaget for dagplejere er en håndbog, der i fællesskab er udarbejdet for at give indsigt i, hvilke forventninger der stilles til dagplejere i Haderslev kommune. Ligeledes er der udarbejdet en håndbog for de pædagogiske dagplejekonsulenter. Forældrebestyrelsen er informeret om håndbøgerne. Håndbøgerne revideres løbende. Kan læses på Dagplejens Hjemmeside.

7 16. Diverse bilag Bilag 1 Trappemodel 2015 Udgangspunkt: Normeret Ledelse og tilsyn i alt før reduktion fra ,689 Reduktion fra , budgetvedtg ,417 10,272 Indgår ikke i trappereguleringen: 124,3 timer sv. til 3,3595 stillinger indgår ikke i trappereg. -3,360 Reduktionen 0,417 socioøkonomisk tildeling -0,804 Tilsyn med private børnepassere (0,0075 pæd. pr. barn i privat pasn) -0,953 I alt Indgår ikke i trappereguleringen -4,699 I alt tilsyn der indgår i trappereguleringen 5,573 I alt dagplejere 154,47 Trappemodel for regulering af tilsynspædagogernes normering: Udgangspuktet er 29,426 dagplejere pr. pædagog Der foretages en regulering for hver 20. dagplejer der ansættes/ afskediges Der reguleres med +- 0,68 dagplejepæd.stilling for hver 20. dagplejer, der ansættes/ afskediges Gns.løn. Antal Normering Dagplejere Dagpl.pæd. dagplejere Pædagoger pr. pædagog ,47 5,573 27,72 Gns.løn. Antal Normering Dagplejere Dagpl.pæd. dagplejere Pædagoger pr. pædagog Regulering 184 6,253 29, ,42 dagpl. pr. pædagog: Regulering 0,68 (=25,16 timer/ugen) 183 6,253 29,27 Budget ,253 29,11 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 181 6,253 28,95 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 180 6,253 28,79 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 179 6,253 28,63 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 178 6,253 28,47 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 177 6,253 28,31 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 176 6,253 28,15 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 175 6,253 27,99 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 174 6,253 27,83 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 173 6,253 27,67 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 172 6,253 27,51 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 171 6,253 27,35 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 170 6,253 27,19 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 169 6,253 27,03 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 168 6,253 26,87 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 167 6,253 26,71 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 166 6,253 26,55 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 165 6,253 26,39 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 164 5,573 29, ,42 dagpl. pr. pædagog: Regulering -0,68 (=-25,16 timer/ugen) 163 5,573 29,25 Budget ,573 29,07 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode

8 161 5,573 28,89 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 160 5,573 28,71 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 159 5,573 28,53 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 158 5,573 28,35 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 157 5,573 28,17 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 156 5,573 27,99 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 155 5,573 27,81 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 154 5,573 27,63 Budget ,573 27,45 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 152 5,573 27,27 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 151 5,573 27,09 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 150 5,573 26,92 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 149 5,573 26,74 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 148 5,573 26,56 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 147 5,573 26,38 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 146 5,573 26,20 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 145 5,573 26,02 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 144 4,893 29, Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 143 4,893 29,23 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 142 4,893 29,02 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 141 4,893 28,82 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 140 4,893 28,61 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 139 4,893 28,41 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 138 4,893 28,20 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 137 4,893 28,00 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 136 4,893 27,79 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 135 4,893 27,59 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 134 4,893 27,39 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 133 4,893 27,18 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 132 4,893 26,98 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 131 4,893 26,77 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 130 4,893 26,57 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 129 4,893 26,36 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 128 4,893 26,16 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 127 4,893 25,96 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 126 4,893 25,75 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 125 4,893 25,55 Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode 124 4,213 29, Færre/ flere dagplejere pr. pæd. i en periode Antal Normering Dagplejere Dagpl.pæd. dagplejere Pædagoger pr. pædagog ,25 29, ,42 dagpl. pr. pædagog: Regulering -0,68 (=-25,16 timer/ugen) ,57 29, ,42 dagpl. pr. pædagog: Regulering -0,68 (=-25,16 timer/ugen) ,89 29, ,42 dagpl. pr. pædagog: Regulering -0,68 (=-25,16 timer/ugen) ,21 29,4

9 Bilag 2 HH dage Der gives HH i de tilfælde, hvor vi spørger forældrene, om de har brug for en gæstepleje ved deres dagplejers fravær. Enten ferie eller sygdom. Dog ikke ved behovsåbne perioder samt i hovedferien. Der gives ikke HH, hvis forældrene selv har sagt, at de holder ferie. Der gives ikke automatisk HH, når dagplejeren har ferie eller er syg. Det kan gå hen og blive for dyrt for os. I forbindelse med uge 7. uge 42 og juleferie kan dagplejeren spørge måske på følgende måde: Jeg har ønsket fri i uge 42, hvis jeg får fri har I så brug for en gæstepleje eller holder I selv ferie. Hvis forældrene siger, at de holder ferie fordi de skal i sommerhus, udløser det ikke HH. Hvis de siger, at de ikke holder ferie men selv finder en løsning, ja så kan de få HH. Ved dagplejers sygdom hvor forældrene bliver ringet op om morgenen, kan de jo få HH. Dog ikke hvis der bliver sagt, at deres barn også er syg eller de holder ferie i denne uge. HH er altid erstatning for gæstepleje

10 Bilag 3 Sampasningsdage Dagplejen har behovsåbent med sampasning følgende dage: De 3 hverdage før Påske Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Hovedferien, som er 3 uger i tidsrummet (uge er en del af hovedferien i 2012) 24. december 31. december (begge dage inklusiv) Grundlovsdag - ½ dag. I forbindelse med sampasningsdage vil alle forældre blive spurgt om pasningsbehov og ingen forældre vil stå uden dagpleje/gæstepleje, der kan dog ikke garanteres gæstepleje lige i nærheden.

11 Bilag 4 Regler for betalingsfri i dagplejen. Fra er der mulighed for betalingsfri i Haderslev Kommunes dagpleje, hvis I selv passer jeres barn i én eller flere dage ved dagplejers fravær. Ved behovsåbne perioder og lukkedage gives ikke betalingsfri. Dage med behovsåbent i dagplejen: De 3 hverdage før Påske Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Hovedferien, som er 3 uger i tidsrummet (uge er en del af hovedferien i 2012) 24. december 31. december (begge dage inklusiv) Grundlovsdag - ½ dag. Ved jeres dagplejers planlagte ferie, feriefridage, omsorgsdage, kursus og afspadsering aftales det med dagplejeren, hvorvidt I ønsker at passe jeres barn selv og dermed få betalingsfri eller I ønsker, at jeres barn skal i gæstepleje. Ønske om betalingsfri skal formidles senest dagen før dagplejers fravær. Ved sygdom hos dagplejeren vil I blive kontaktet af morgenvagten i forhold til, hvorvidt I ønsker gæstepleje eller selv passer jeres barn. Hvis I har sagt ja til en gæsteplads og ikke benytter den, gives der ikke betalingsfri. Tilbagebetalingen udgør 1/30 del af månedsbetalingen og fratrækkes opkrævningen for jeres dagplejeplads. Disse ting er ikke gældende for juli måned, da juli måned er betalingsfri. Indberetning af betalingsfri sker efter månedens afslutning og vil blive reguleret i jeres opkrævning 1-2 måneder senere. Hvis der er betalingsfridage på begge sider af en weekend (fredag og mandag), udbetales der for lørdag og søndag ellers ikke. Ved ønske om ændring af aftale om betalingsfri til ønske om gæsteplads kontaktes dagplejekontoret senest dagen før dagplejers fravær, se tlf. numre på informationsfolder eller på dagplejens hjemmeside: Der kan ikke ydes betalingsfri til forældre som er bosiddende udenfor Haderslev Kommunes grænser. Har I spørgsmål vedrørende ovenstående, kan I kontakte dagplejekontoret på: Nord/Syd: eller Vest:

12 Vilkår for dagplejen Dagplejen Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE 1 Indholdsfortegnelse side 3 Indledning side 3 Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur side 3 Tilsyn Kommunale dagplejer side 3 Private Børnepasser - tilsyn

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Gæstepleje i institutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Gæstepleje i 0. 6.

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO?

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Pladsanvisningen Retningslinjer for optagelse i dagtilbud Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Langeland Kommune har pasningsgaranti. Der tilbydes heldagspladser i dagplejen, børnehaverne

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5,

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Forældrebestyrelsen dagplejen Syd Mødedato: Mandag den 2. december 2013

Forældrebestyrelsen dagplejen Syd Mødedato: Mandag den 2. december 2013 REFERAT Forældrebestyrelsen dagplejen Syd Mødedato: Mandag den 2. december 2013 Mødested: Starttidspunkt: Kl. 17:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødelokale 1, Vojens Rådhuscentret

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

Information til institutionerne. Sommerferielukning i uge 29 og 30

Information til institutionerne. Sommerferielukning i uge 29 og 30 Information til institutionerne Sommerferielukning i uge 29 og 30 Styrelsesvedtægt Uddrag fra dagtilbudsområdets styrelsesvedtægt Dagtilbudsområdets styrelsesvedtægt, 8 stk. 7 Vedrørende fællespasning

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering.

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering. Pixi udgave af høringssvarene vedr. ny resursetildelingsmodel i daginstitutionerne. Institution Model 1, med en fast ugentlig åbningstid, med mulighed for tilmelding fra 6 til 18. Valg af 5 moduler; 48,

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider:

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider: Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16 Administrative medarbejdere: Ingeborg Haahr tlf. 87 94 73 17 Mona Skov tlf. 87 94 73 18 Telefontider: Mandag 8.00 13.00 Tirsdag 8.00

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere