VENØ UDVIKLINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012"

Transkript

1 VENØ UDVIKLINGSPLAN Venø udviklingsplan er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 3 Forord Venø vil Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling Masterplan Afrunding Læs mere om Venø Bilag A. Lokalsamfundets udvikling B. Erhvervsudvikling C. Kulturel udvikling D. Turismeudvikling Redaktion af tillæg Arbejdsgruppen vedrørende Venø udviklingsplan Udgivere VenøPosten samt tillæg udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening Redaktion og grafik Bente Bjerre, Jan Bendix og Bettina Kjær Venø udviklingsplan er udarbejdet i et samarbejde med Småøernes Aktionsgruppe. Sammen med foreninger på Lyø, Mandø, Strynø og Omø deltog VenøBoen i 2009 og 2010 i et projekt om udarbejdelse af lokale ø-handlingsplaner. Projektet er igangsat af Småøernes Aktionsgruppe og støttet af Indenrigs- og Socialministeriet (Landdistriktspuljen) samt af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Landdistriktsprogrammet). Man kan læse om projektet på Fotos Preben Friis og Jan Bendix Trykning Jan Bendix a/s 2

3 SAMMENFATNING Venø udviklingsplan er iværksat med udgangspunkt i en beslutning på VenøBoens generalforsamling i Venø udviklingsplan tilrettelægger aktiviteter, der alle har som mål at medvirke til at virkeliggøre visionen for Venø : Visionen for Venø er, at øen skal være et attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere. Over 70 venøboere har medvirket i planens tilblivelse. Struer Kommunes forvaltning, Småøernes Lokale Aktionsgruppe samt ekstern rådgivning har på forskellig vis bidraget til planens indhold og kvalificering. Planen peger på fire overordnede udviklingstemaer: Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling For hvert udviklingsområde er der udarbejdet med forskellig grad af konkretisering. For de fleste af ne er der angivet den venøbo eller forening, som har påtaget sig opgaven at koordinere det videre arbejde med projektet. Figuren nedenfor skitserer sammenhængen mellem vision og projektinitiativer. Venø som attraktivt bosætningsområde og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling Børnefamilier (1) Erhvervsklub (5) Venø Kirke (16) Destination Venø (8) Boliger (3) Produktudvikling (6) Halbyggeri, Venø Efterskole (17) Konferenceoperatør (7) Kabellægning og mobildækning (2) Kurhus (12) Venø Havn (18) Tilbagevendende arrangementer (9) Foreningsforenkling (13) Forretningsservice (4) Udsigtstårn (14) Bosætning (10) Skovbørnehave (11) (15) 3

4 FORORD Venø udviklingsplan Venø udviklingsplan skal give alle venøboere mulighed for indflydelse og medbestemmelse på beslutninger der berører Venøs beståen og være drivkraft for udvikling af Venø som et levedygtigt helårssamfund (citat fra projektbeskrivelsen). Venø udviklingsplan skal samtidig tjene som et bidrag til Struer Kommunes planlægning af Venøs fremtid fra venøboerne. Initiativet til arbejdet med udviklingsplanen er et resultat af beslutninger på VenøBoens generalforsamling i efteråret Arbejdet er støttet af en bevilling fra Småøernes Lokale Aktionsgruppe (LAG), der muliggør ekstern bistand til gennemførelsen. Bevillingen er givet til projektets styregruppe, der udgøres af VenøBoens bestyrelse. Det praktiske arbejde med projektet har været koordineret af en arbejdsgruppe bestående af: Anker Frimodt Jensen Peter Petersen Jan Bendix Eksterne konsulenter: Kirsten Malling Olsen (projektrådgivning) Helle Toftgaard, Vækstkompagniet (erhvervsudvikling) Venø udviklingsplan udsendes til venøboerne som tillæg til VenøPosten, februar Planen forelægges på beboermødet den 11. februar 2010 på Venø Efterskole kl. 19:30. Kommunalpolitikere fra Struer Byråd inviteres til at deltage i debatten på mødet. Bemærkninger og eventuelle ændringsforslag til planen vil blive omtalt i VenøPosten, marts 2010 og vil kunne læses i sin seneste udgave på Arbejdsgruppens forord Hermed fremlægger arbejdsgruppen resultatet af det planlægningsarbejde, som har fundet sted siden dets start i vinteren 2008/2009. Arbejdet har inddraget alle interesserede venøboere og øens foreninger, og det har været omtalt månedligt i VenøPosten. Gennem en møderække i eftersommeren 2009 har øens foreninger og erhvervsaktive deltaget i idéudvikling og høringer. Resultatet af disse møder og arbejdet i mindre grupper blev fremlagt for alle øens beboere på møde i september Her blev de mange forslag og idéer debatteret og kommenteret (og nye kom til). Efterfølgende er de mange forslag blevet bearbejdet og omsat til de indsatsområder og handleplaner, som indgår i udviklingsplanen. Politikere og embedsmænd fra Struer Kommune har undervejs bidraget med at belyse sammenhængen til Struer Kommunes overordnede strategi samt hvilke muligheder/begrænsninger Venø er underlagt i forhold til fremtidige initiativer. Mere end 70 ud af Venøs ca. 200 beboere har medvirket aktivt til planens indhold. Langt over 1000 timers indsats er der lagt i arbejdet. Det er kun begyndelsen! Som det fremgår af de følgende sider, så skal planens indhold omsættes til konkrete handlinger i de kommende år. Det videre arbejde vil afdække, om enkelte planer må lukkes ned, hvis idéen ikke kan bære eller vejen til gennemførelse viser sig for vanskelig. Det er VenøBoens opgave at støtte enkeltne i arbejdet, hvor det må vise sig nødvendigt. Fremdrift og resultater omtales i VenøPosten. Venø som lokalsamfund får yderligere vækstkraft ved de aktiviteter, der lykkes. Det var idéen med indsatsen! Januar

5 1. VENØ VIL Venø har vilkår, som kun få af de danske småøer har. Det giver udviklingsmuligheder for lokalsamfundet. Udviklingen kommer ikke af sig selv, men må og skal drives af venøboerne selv med hjælp og støtte fra myndigheder, private fonde og enkeltpersoner, der værdsætter øsamfundet. Venøs historie og aktuelle status er beskrevet mange steder (se afsnit 8). Venø udviklingsplan springer dem over her, da det meste er kendt stof for hovedparten af læserne. Venøs muligheder, både de der er udnyttede og de, der har mulighed for at blive det, har sammenhæng med Venøs færgeforbindelse og tætheden til fastlandet og dermed adgangen til samspil med den øvrige del af kommunen og egnen omkring Venø. Fastholdelse og udvikling af Venøs kulturelle styrker med hensyn til kirke-, idræts-, musik-, kunst- og litteraturliv. Opbygning af kompetencer og udvikling af turisttilbud, der øger antallet af såvel endagsturister som turister og gæster i øvrigt, der ønsker at bruge Venøs rekreative muligheder. Målet er øget beskæftigelse og forretningsmuligheder for interesserede. Arbejdet med de fire temaer vil på hver deres måde og sammen bidrage til opfyldelsen af visionen: Visionen for Venø er, at øen skal være et attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere. Befolkningssammensætningen og aldersfordelingen er i lighed med andre øer bestemmende for øens aktiviteter. De to forhold: befolkningssammensætning og nærhed til det øvrige samfund er grundlaget for visionen for Venø og udgangspunkt for de initiativer, som Venø kan tage fat på gennem udviklingsplanen. Udviklingsplanens omdrejningspunkter er: Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling Udviklingsplanens overordnede mål, som resultat af arbejdet med de fire temaer er: Tilflytning af børnefamilier og andre befolkningsgrupper så antallet af helårsbeboere fastholdes eller udvikles til et niveau på beboere. Opbygning af rammer for selvstændige erhvervsdrivende, der med Venø som udgangspunkt kan udføre rentabel virksomhed inden for håndværk, handel eller service. Målet for erhvervsudvikling er øget beskæftigelse på Venø med en til to personer pr. år. 5

6 2. LOKALSAMFUNDETS UDVIKLING I midten af 1990 erne oplevede øen en tilgang på ca. 40 (fra 160 til omkring 200) fastboende i kølvandet på oprettelsen af Venø Efterskole og lejeboliger på Riisvej. Væksten var især baseret på tilflytning af yngre familier, som øgede børnetallet og bevirkede en mere jævn aldersfordeling. I de seneste år er tilflytningen af yngre familier desværre standset, og aldersfordelingen begynder at blive skæv. Børnefamilierne føler sig presset på pasnings- og transportområdet, og det er også en barriere for tilflytning. Det forventes, at når børnene bliver unge, flytter mange fra øen og aldersfordelingen vil blive yderligere forrykket med en højere gennemsnitsalder til følge. Der er derfor igen behov for tilflytning af yngre familier for at sikre en ligelig aldersfordeling. Venø er heldigvis karakteriseret ved centrale værdier for børnefamilier så som tryghed, nærhed, netværk og fællesskab. Ø-kulturen, overskueligheden sammen med fællesskabet og engagementet på Venø er attraktivt for nogle tilflyttere. Men springet til at blive øboer er stort, især for børnefamilier, hvor vandet/færgen udgør en psykologisk barriere og de manglende lokale børnepasningsmuligheder ses som en begrænsning. Venøs børn og unge udnytter i dag mulighederne for at udvikle venskaber mellem hinanden og med kammerater i Struers skoler og ungdomsuddannelser. Afstanden og færgeservicen åbner for, at børn og unge fra ø og fastland kan komme sammen. Venø har ca. 90 helårs ejerboliger, 70 fritidshuse og 6 almennyttige boliger. Der er både helårshuse og fritidshuse til salg, men salget går meget trægt. Der er ikke udstykket grunde til salg, og det er usikkert, hvor stort behovet er. Derimod er lejeboligerne på øen udlejede, og der er venteliste. Venø Efterskole har gennem årene haft flere yngre ansatte, som forgæves har forsøgt at leje bolig på øen. Strand- og skovbeskyttelseszoner begrænser stærkt mulighederne for udstykning af nye grunde på øen. Venø skal markedsføres som et attraktivt helårssamfund, og der skal arbejdes for flere boliger. På kort sigt er opførelsen af lejerboliger vigtigst. På længere sigt bliver der også behov for udstykning af et nyt boligområde. Muligheder ligger i at gøre en indsats for at markedsføre Venø som et godt alternativ til at bosætte sig på fastlandet, inden eventuelle tilflyttere har truffet valg om bosætningssted. Vi skal fortælle, hvordan det er at bo og leve på Venø, fordelene og hvordan vi overkommer ulemperne. Vi skal give indblik i, hvordan man får hverdagen til at fungere. Øen er karakteriseret ved et meget aktivt forenings-, fritids-, kultur- og menighedsliv, som når ud over øen, men som også er blevet kaldt et foreningsfængsel, da det kræver stor frivillig indsats. Der er to beboerforeninger, som desværre fra tid til anden taler med to stemmer. Det befordrer ikke et positivt image af øen udadtil, specielt i forhold til Struer Kommune. Der er et stort og voksende ønske om kun én beboer-/grundejerforening på øen. Projekt 1 Børnefamilier Projekt 3 Boliger Projekt 2 Kabellægning og mobilmast Projekt 13 Foreningsforenkling Projekt 10 Bosætning Projekt 11 Skovbørnehave Projekt 15 6

7 3. ERHVERVSUDVIKLING Venøs infrastruktur er grundlæggende sund, med et par mindre udfordringer. Der er i 2008 truffet en afgørende beslutning for Venøs fremtid, nemlig investering i ny færge og nye færgelejer, som sikrer øen en moderne og tidssvarende færgeforbindelse. Der er fornuftige busforbindelser, som dog konstant skal koordineres med ændringer i behov, fx start- og sluttidspunkter i relevante uddannelser. Der er udarbejdet en Indsatsplan for Venø Vandværk, hvis gennemførelse sikrer venøboerne rent og godt drikkevand fremover. Der er forsvarlige løsninger på spildevandet fra Venø By. Venøs kyster eroderes af vind og vejr. På grund af klimaændringer forventes erosionen at tiltage. Erosionen fjerner landbrugsjord og nogle få steder huse. Det tilsander bl.a. Venø Havn løbende, så der med mellemrum skal uddybes. Endvidere er den naturlige stenbarriere nordvest for havnen gennembrudt, så der ved højvande er vand på engen nord for havnen. Værst tænkelige scenarie er, at kystlinjen rykker ind mod Havstokken og havnen, som dermed bliver truet. Øens enstrengede elforsyning er sårbar. Specielt er 10 kv luftledningsforbindelsen op over øen kritisk i forbindelse med ekstreme, men ikke usædvanlige vejrforhold og stigende vandstand. Forbindelsen går bl.a. over et område, hvor vandstanden reguleres ved pumpning, og det kræver elforsyning! Langt hovedparten af øens 199 beboere pendler i dag til job på fastlandet, men jobskabelse på øen er et væsentligt udgangspunkt for udviklingen på Venø - og dermed også for udviklingsplanen. Etableringen af Venø Efterskole er et eksempel på, at Venø er i stand til at vende strømmen og kan skabe (ny) beskæftigelse og tilflytning til øen. Venøs erhvervsudvikling hænger nøje sammen med udvikling af turisme dels som attraktion og dels som erhverv, der kan føre til øget bosætning på øen. Det skal vel at mærke være en turisme, som øen kan rumme, uden at det går ud over Venøs herlighedsværdier og særkende. Det er jo det, turisterne kommer for. Især øens natur trækker mange turister til øen samt øens størrelse, der gør det overskueligt at komme rundt. Stemning og ø-liv opleves hos de mange mindre aktører på øen, omkring byen og havnen, kirken, billedværksted mv. Venø er kendetegnet ved handlekraft og fællesskab. Netop nærvær og fællesskab går igen som en rød tråd i såvel forslagene til erhvervs- som turismerelaterede indsatsområder. Mulighederne for erhvervsudvikling og turismeudvikling er til stede. For erhvervslivet generelt ligger udfordringen i at styrke det bestående erhvervsliv på øen samt skabe fornuftige rammer for, at der kommer nye erhverv til øen. Mobiltelefondækningen er mange steder og specielt i Venø By dårlig og ikke pålidelig. Det giver erhvervsdrivende, fastboende og turister problemer. TDC har tidligere haft planer om at opsætte en mobilmast på øen, men de er skrinlagt. Venø har i dag 34 registrerede mindre erhvervsdrivende. Hvor hovederhvervene tidligere var knyttet til landbrug og fiskeri, er det i dag andre erhverv, der primært skaber job: mindre håndværksvirksomheder og ikke mindst turisme i form af overnatning, bespisning og aktivitetstilbud. 7

8 Øens infrastruktur (fragt, it, kommunikation) besværliggør hverdagen, og da alle virksomheder er små (ofte enkeltmandsejede) må ejeren selv varetage alle servicefunktioner så som fragt, fakturering, telefonpasning. At starte erhverv op på Venø opleves yderligere som et stort spring, fordi man skal flytte både erhverv og familie til øen. Til gengæld kan den tætte kontakt også danne grundlag for at skabe større synergi mellem de erhvervsdrivende. Man kender hinanden, antallet af erhvervsdrivende er overskueligt, og der er en bred repræsentation af erhverv, der understøtter hinanden. Projekt 5 Erhvervsklub Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Projekt 12 Kurhus Projekt 4 Forretningsservice Mulighederne ligger i at arbejde målrettet på at få gjort hverdagen lettere for de nuværende og nye erhvervsdrivende på øen gennem at: arbejde målrettet på en forbedret infrastruktur udnytte hinandens erfaringer udvikle nye erhverv via initiativer Efterspørgslen efter specielle kvalitetsprodukter, hvis oprindelse er kendt, er stigende som en modpol til de generelle stordriftstendenser inden for fødevareindustrien. Venø har allerede Venøprodukter inden for fødevarer, som er kendte : lam, kartofler, østers og Venø-bøffer. På den anden side udgør beliggenheden også en væsentlig barriere, fordi producenter på Venø ikke i samme grad har mulighed for at udnytte stordriftsfordele og fragten fordyres. Med fokus på at optimere afsætningen af produkter, undersøges mulighederne for at styrke afsætningen af produkterne og at udvikle flere specifikke Venøprodukter, som kan danne grundlag for en samlet markedsføring og afsætning af Venøprodukter. 8

9 4. KULTUREL UDVIKLING Venø har en varieret og spændende natur, som appellerer til både fastboende og gæster. Der er en række afmærkede traveture, om end nogle af disse er forsvundet, fordi lodsejerne ikke længere ønsker denne trafik. Offentligheden har adgang til det meste af øen, dog er der ikke adgang til området ved Klovvig fra den 1. april til 15. juli grundet en frivillig fredning. Projekt 16 Venø Kirke Projekt 17 Halbyggeri, Venø Efterskole Projekt 18 Venø Havn Venø har gennem en årrække udviklet et omfattende kulturliv. Aktiviteterne omfatter en mangfoldighed af fritidsaktiviteter organiseret i foreninger og i uformelle netværk. Aktiviteterne er stærkt efterspurgte og omfatter så forskelligartede emner som fx gymnastik, idræt, læsekreds, sognemøder, kammermusik og billedkunst. Øen har Danmarks mindste kirke og en række lokaliteter, hvortil der er knyttet spændende historier, men den unikke seværdighed mangler. Der er udarbejdet et spændende projekt for istandsættelse og fornyelse af kirken, og der er fremkommet en meget visionær idé om at bygge et udkigstårn på øen, som kunne blive et vartegn og stort mål for besøg. Kommunen er positiv overfor idéen. Der er idéer til etablering af skovlegeplads, primitiv lejrplads og hundeskov på jorden, som tilhører kirken. Venø Efterskole arbejder på at udvide med en multianvendelig hal, som også skal bruges af venøboerne til nye samværsmuligheder. Gennem flere hundrede år har Venø Havn været samlingspunkt for øens erhvervsfiskeri. Sammen med øens daværende mange landbrug udgjorde fiskeriet i perioden eksistensgrundlaget for øens befolkning. Venø Havn har iværksat et større forbedringsprojekt, Havneprojekt 2009, der bl.a. medfører, at Struer Kommune udarbejder en lokalplan for havneområdet, der ikke tidligere har foreligget. Efterskolens bådebro sikres med en ny spuns, der uddybes i indsejlingen og bassinet, og der etableres en miljøplads. Projektet omfatter også en overdækket grill-plads og bygning af fiskerhuse til opbevaring af grej. 9

10 5. TURISMEUDVIKLING Øens turismeudøvere servicerer allerede mange turister især i sommermånederne. Turisterne kommer til Venø for at nyde naturen og roen, møde menneskene, historien og historierne. Overnatningsmulighederne er sommerhuse, værelsesudlejning, bed & breakfast, campingpladsen samt de to ferielejre. Øen har en række mindre turismeudøvere som varetager forskellige dele af turismen overnatning, bespisning, transport, rundvisning og aktiviteter. Øen har en overskuelig størrelse og er velegnet til gå- og cykelture kombineret med bademuligheder. Det er nemt at komme rundt på Venø og tilrettelægge individuelle ture efter interesse. Venø har således gode muligheder for at skabe individuelt tilrettelagte oplevelser for turisterne. Turismen på Venø mangler imidlertid en fælles markedsføring. Øen har ingen turistmagnet, der naturligt trækker turister i stort antal, og turismen på øen er præget af mange individuelle tiltag. Turisterne skal med andre ord selv finde attraktionerne, og mange får slet ikke kendskab til de mange muligheder på øen. Da det samtidigt af mange opleves som dyrt at komme til/fra øen, kan det opleves som en yderligere barriere for både éndags- og flerdagsturisme. Målet er at øge antallet af turister og satse på såvel flerdags- som éndagsturister. Turisterhvervet skal udvikles gennem en fælles målrettet markedsføring for at gøre helheden til mere end summen af de enkelte attraktioner, så Venø opfattes som et overflødighedshorn af oplevelser. Det skal gøres nemt at være turist på Venø, at kunne komme rundt på øen og at finde attraktionerne. Aktørerne skal kende hinandens attraktioner og lede turisterne videre til hinanden. Aktiv ferie som ferieform er i vækst, hvor turister i stigende grad ønsker at være en aktiv del af oplevelsen, og her har Venø særlig gode forudsætninger for at skabe rammerne for en aktiv ferie i naturen i form af vandsport, cykling, vandreture og i form af andre aktiviteter (billedkunst, landbrug mv.). Arbejdet med at tiltrække flere turister til øen kan ikke løftes alene. Det skal ske i samarbejde med regionale turistfremmende aktiviteter, men vi skal skabe rammerne for fleksible og målrettede ferieaktiviteter. Projekt 8 Destination Venø Projekt 7 Konferenceoperatør Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer Projekt 14 Udsigtstårn 10

11 6. MASTERPLAN Projekterne i overblik Venø udviklingsplans enkelte er i bilag beskrevet nedenfor de fire valgte temaer: Lokalsamfundets udvikling Erhvervsudvikling Kulturel udvikling Turismeudvikling Erhvervsudvikling Projekt/milepæl Ansv. Forv. afslutning 5 Erhvervsklub Stiftende møde Mødeplanlægning 2010 Hjemmeside 6 Produktudvikling Kokketræf Udviklingsplan og forankring FK VB PP VB 20. jan kvt april 2010 medio 2010 medio 2010 I oversigterne i figurerne nedenfor er vist milepæle og terminer, som de planlægges ved udgangen af januar Som det fremgår af bilaget, så varierer ne i omfang, form og tidsmæssig udstrækning. Alle har de det tilfælles, at de understøtter venøboernes vision for Venø. 12 Kurhus Udviklingsplan og forankring 14 Forretningsservice Udviklingsplan og forankring FK = Frede Kristensen VB = VenøBoen PP = Peter Petersen GB p.t. FK februar 2010 april 2010 Kulturel udvikling Projekt/milepæl Ansv. Forv. afslutning Lokalsamfundets udvikling Projekt/milepæl Ansv. Forv. afslutning 1 Børnefamilier Tilflytterpjece 3 Boliger Boligselskabskontakt Boligudviklingsplan 2 Kabellægning og mobildækning Henvendelse til NOE Dækningsanalyse mobil Indsatsmuligheder 13 Foreningsforenkling Beboermøde Fællesmøder VBGF - VB VBU april 2010 VB PP VB VB VB VB VB 1. kvt kvt apr kvt kvt marts kvt Venø Kirke Projektrevision Virkeliggørelse 17 Halbyggeri, Venø Efterskole Planlægning og godkendelse Gennemførelse 18 Venø Havn Afslutning af renovering VM = Venø Menighedsråd VE = Venø Efterskole VH = Venø Havn havnestyrelsen Turismeudvikling VM VE VH 1. kvt / halvår Projekt/milepæl Ansv. Forv. afslutning 10 Bosætning Tilflytterbrochure Tilflytterinformation Åben-ø -arrangement 11 Skovbørnehave Rammebetingelser (Struer Kommune) Behovsundersøgelse Status og plan 15 Ændret struktur taget i brug Oversættelse til engelsk/tysk VB VBU VBU = Venø Børne- og Ungdomshus VB = VenøBoen PP = Peter Petersen SH = Søren Hindkjær SH 2. kvt kvt kvt kvt kvt april 2010 maj Destination Venø Fælles markedsføring Turistgruppe 7 Konferenceoperatør Idéudvikling Sandsynliggørelse 9 Tilbagevendende arrangementer Idéudvikling Sandsynliggørelse 14 Udsigtstårn Projektplanlægning BB = Bente Bjerre PP = Peter Petersen PM = Per Mikkelsen BB PP PP PM forår kvt kvt kvt kvt kvt kvt

12 7. AFRUNDING Idéen til Venø udviklingsplan er af ældre dato. Den blev udviklet i efteråret 2008 og stimuleret af bidrag til ekstern hjælp fra Småøernes Lokale Aktionsgruppe. Processen er blevet mere end et planlægningsarbejde. Ved årsskiftet 2009/2010 har venøboere på bred basis taget fat i at omsætte planerne til praktiske handlinger. Når venøboere står sammen, så bliver planerne hurtigt til handling! 8. LÆS MERE OM VENØ For de læsere af Venø udviklingsplan, som er interesserede i at komme tættere på Venøs særpræg, er der i det følgende angivet litteratur og elektroniske henvisninger: Bygd, Venø en ø i Limfjorden 26. årgang, nr. 3, november 1995 En fyldig stedshistorisk beskrivelse med omfattende faktuelle informationer om demografi, natur, kultur og erhvervsudvikling. De danske øer Niels Houkjær Niels Houkjær og Gyldendalske Boghandel 2006 Side 79 og følgende: Kapitel om Venø, der introducerer Venø til den udenøsinteresserede gennem faglige beskrivelser og personlige indtryk. Venø frem til 1965 Jørgen E. Hansen 2. reviderede udgave 2001 Studieafhandling fra læreruddannelse med en detaljeret historisk beskrivelse baseret på omfattende arkivmateriale og referencer. Venøs hjemmeside er etableret og vedligeholdt af beboerforeningen VenøBoen, der i en portal samler aktuel information for øboere og turister og med henvisning til relevante hjemmesider. Se specielt De danskes øer Bind III Achton Friis 2. udgave 1962, Grafisk Forlag, København Side 296 og følgende: Kapitel om Venø i et storslået bogværk skrevet og illustreret på grundlag af rejse gennem Danmark. Forfatteren har udvalgt karakteristiske beskrivelser af øens natur, landskab og personligheder. VenøPosten Beboerblad, der udgives af VenøBoen, Venø Borger- og Grundejerforening og Venø Menighedsråd. Udkommer den 1. i hver måned og lægges på Livet på øerne, Limfjorden Erik Aalbæk Jensen Gyldendalske Boghandel 1986 Side 259 og følgende: Kapitel om Venø i bogserie, der bygger på Achton Friis idé, med omtale af 1970/ 80-ernes øsamfund, livsbetingelser og personligheder. 12

13 A: LOKALSAMFUNDETS UDVIKLING Projekt 1 Børnefamilier Projekt 2 Kabellægning og mobilmast Samle materiale og beskrive Venøs kvaliteter for børnefamilier Udvikle nye gode og alternative løsninger for børnefamilier Påvirke NOE til kabellægning af tilbageværende luftledning på øen Arbejde for opsætning af mobilantenner på øen Venø Børne- og Ungdomshus v/vbubestyrelsen Med udgangspunkt fx i Strynøs pjece vedrørende tiltrækning af børnefamilier udarbejdes en liste over de begrundelser, der kan være for at tiltrække børnefamilier Forbedre børnefamiliernes forhold Tiltrække yngre familier til øen Ligelig aldersfordeling Pjece til børnefamilier april 2010 Pjece til indlægning i Struer Kommunes velkomstpakke Afledte aktiviteter i forhold til Venøs foreninger Projekt 10 Bosætning Sikre øens elforsyning under ekstreme vejrforhold og stigende vandstand Sikre fastboende, erhvervsliv og turister ordentlig mobildækning Peter Petersen vedr. NOE P.t. VenøBoen vedr. mobilantenne Indstilling fra Venø medio Mobildækningsanalyse 1. kvartal 2010 Afdækning af indsatsmuligheder, mobil 2. kvartal 2010 PP tager kontakt til NOE og formulerer skriftligt overfor NOE Venø udviklingsplans indhold på området. Henvendelsen understøttes af kommunal anbefaling, når Venø udviklingsplan foreligger i februar Udbygning af eksisterende antenne Henvendelse til NOE, evt. forhandling Projekt 14 Tårnbyggeri Projekt 3 Boliger Undersøge behov for yderligere helårsboliger og lejeboliger Pege på tilgængelig, egnet og realistisk udstykningsareal (ref. planlov) Få planlægningsgrundlaget i orden Påvirke boligforening til at opføre yderligere lejeboliger Fastholde og øge befolkningstal Ligelig aldersfordeling VenøBoen 1. kvartal 2010 henvendelse til Struer Boligselskab Medio 2010 VenøBoens bestyrelse initiativ forslag Beboerforeningsdrøftelser vedrørende behov og boligforeningskontakter Projekt 13 Undersøge og udnytte muligheder for at forenkle og lette administration af foreninger Sammenlægning af de to beboerforeninger Foreningsforenkling Lette foreningsfængslet Styrke øen indadtil og udadtil VenøBoen Gennemførelse af beboermøde i marts 2010 om foreningssammenlægning Sonderingsmøder mellem VBGF og VenøBoen Drøftelse og forslag til projektplanudarbejdelse af VenøBoens bestyrelse Analyse af foreningsvedtægter Plan for behovsdækning Projekt 1 Børnefamilier Projekt 11 - Skovbørnehave 13

14 Projekt 10 Bosætning: Øge kendskabet til Venø som mulig bosætning overfor tilflyttere til Struer Kommune Profilering og markedsføring af Venø som bosætningsmulighed Forøge bosætning af først og fremmest børnefamilier og erhvervsaktive VenøBoen Vinteren 2009/2010 Udnytte eksisterende informationskanaler: og Udarbejde materiale til velkomstpapir (tilflytterinformation) Gennemføre åben ø -arrangementer og prøveperiode Tilflytterbrochure Samarbejde med ejendomsmæglere om besøg af boligsøgende Projekt 1 Børnefamilier Projekt 4 Boliger Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer Projekt 11 Skovbørnehave Undersøge muligheder for udbygning af Struer Kommunes børnepasningstilbud gennem etablering af skovbørnehave for alle børn i Struer Kommune Åbne børnepasningsmuligheder Nyttiggøre naturområderne og Venø Børne- og Ungdomshus Øge Venøs attraktivitet som boligområde Flere beskæftigelsesmuligheder Venø Børne- og Ungdomshus Kontakt til Struer Kommune om rammebetingelser 1. kvartal 2010 Behovsanalyse for lokale 2. kvartal 2010, børnefamilier (inkl. Venø Efterskole) Projekt 1 Børnefamilier 14

15 Projekt 15 Ajourføre Venøs hjemmeside (www.venoe.dk) med hensyn til system, struktur og indhold, så formålet med hjemmesiden opfyldes. Indholdet fra den nuværende hjemmeside flyttes og tilpasses den nye struktur. Derudover udbygges hjemmesiden med yderligere information jf. formålsbeskrivelsen. Se straks på som i løbet af forløbet bliver flyttet til det nuværende domæne Samtlige øvrige i Venø udviklingsplan. Dokumentation for fremdrift forventes indlagt på hjemmesiden et med er at markedsføre Venø over for omverdenen samt at styrke øens kommunikation indadtil således, at Venø fremstår som et positivt og attraktivt sted at bo og være turist. Hjemmesiden skal samle information om Venø dvs. hjemmesiden skal rumme oplysninger om aktiviteter, foreninger, institutioner, faciliteter, erhvervsdrivende, fakta, livet på Venø, turistinformation samt hvad der i øvrigt har tilknytning til Venø. Hjemmesiden skal yde sit bidrag til at Venøs udvikling og fremgang fortsætter, så øen kan bestå som et velfungerende helårssamfund for alle aldersklasser. Målgruppen for er venøboere, potentielle tilflyttere, turister, gæster, skoler, historisk interesserede samt alle, der i øvrigt ønsker information om Venø. Hjemmesiden fremtræder i en dansk version, derudover tilstræbes det at oversætte udvalgte afsnit til engelsk og tysk. De forskellige foreninger, institutioner og erhvervsdrivende opfordres til at give et årligt kontingent til finansiering af hjemmesiden. Det er dog ikke en betingelse, da det er vigtigt at hjemmesiden samler al information om Venø uanset betaling. Bestyrelsen for VenøBoen (som ejer kan give tilladelse til, at enkelte udenøs sponsorer nævnes på hjemmesiden mod betaling. Søren Hindkjær, M : Definition af menustruktur M : Indhold fra den gamle overflyttet M : Udbygning med ny information fase 1 M : Overflytning til M : Udbygning med ny information fase 2 M : Oversættelse til engelsk og tysk Efterfølgende skal hjemmesiden løbende holdes opdateret. Web-platform stillet til rådighed af Struer LAG Udarbejdelse af retningslinjer for brug af hjemmesiden 15

16 B: ERHVERVSUDVIKLING Projekt 5 Erhvervsklub Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Etablere en erhvervsklub for erhvervsudvikling med fast etableret mødeaktivitet Udnytte og udveksle erfaringer mellem Venøs erhvervsdrivende Frede Kristensen Udarbejde forslag til beskrivelse af Erhvervsklubbens formål, arbejdsmetode og mødestruktur Fastlægge 4 møder i 2010 (hvert kvartal) Etablering af en hjemmeside for Erhvervsklubben (20. januar 2010) Drøftelse med Leif Herner, Nordvestjysk Erhvervsråd om initiativer, der kan lægges ind i erhvervsklub og Struer Kommune henholdsvis Nordvestjysk Erhvervsråds interesse i aktiv medvirken i klubbens etablering og drift Projektbeskrivelse etableres Forretningsorden for Erhvervsklubben Deltagelse i ø-sammenslutningskonference om erhvervsudvikling den 22. og 23. januar 2010 Etablering af Erhvervsklubben med registrering af interesserede medlemmer Samle interesseområder for erhvervsklubben Identificere konkrete punkter for behandling i klubben Fastholde løsninger og sikre distribution af fælles problemstillingers løsninger Projekt 2 Kabellægning og mobilmast Projekt 4 Forretningsservice faciliteter for øens erhvervsdrivende Projekt 6 Produktudvikling af Venø produkter Projekt 7 Venø som konferenceoperatør Udvikle vifte af Venøprodukter baseret på lokale råvarer: eksisterende produkter: lam, kartofler, bøffer Limfjordsprodukter: østers, muslinger etc. nye produkter: vildt, grøntsager, bær, honning etc. Øget synliggørelse og salg af Venøprodukter eksisterende og nye Branding af Venøprodukter, fælles profilering, anvendes i PR-sammenhænge Vakant (VenøBoen) Markedsføring og drift forankres i turistgruppen Kokketræf på Venø forventes at være driver for udviklingen af nye produkter, nye opskrifter, nye pakkeløsninger Iværksættes sommer 2010 Øget synliggørelse af eksisterende Venøprodukter over for turister og lokale Tilskynde til udvikling af nye Venøprodukter. Kontakt til samarbejdspartnere med henblik på at undersøge muligheder og fremgangsmåder Videreudvikling af Havnehuset Venøs receptionspakkeidé Etablere nye lokale opskrifter og egnsretter med lokale fødevarer Kontakt til Struer Skolen om aktivitetsindhold Evt. samarbejde med Lodberg/Venøsund og andre lokale leverandører. Samarbejde giver mulighed for at søge tilskud via LAG til eks. udvikling af opskriftsbog Mulige tilskudsordninger, hjælp til produktudvikling: Erhvervsrådet, VIFU, LAGprogrammer Udvikle vifte af Venøprodukter På længere sigt: etablere e-handel Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie (markedsføring) Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer (Kokketræf) Projekt 5 Erhvervsklub (bindeled til tilskudsordninger, hjælp til produktudvikling) 16

17 Projekt 12 Tilbyde kvalificerede behandlingsmuligheder på Venø Nyttiggøre ressourcer hos sundhedsmedarbejdere på Venø Tiltrække sundhedsmedarbejdere som fastboende Flere beskæftigelsesmuligheder Øge kendskab til Venø som bo- og opholdssted Kurhus Undersøge behov/forretningsmulighed herunder finansiering for etablering af privat behandlerhus for stress- og sorgbehandling Udarbejdelse af projektbeskrivelse Gitte Børsting Videreudvikling af idé og koncept ved arbejdsgruppen bestående af Gitte Børsting, Mette Pedersen, Ingrid Skadhede og Helle Karlsen Kontakt til chef for sundhedscenter vedrørende idé Kontakt til Leif Herner (Nordvestjysk Erhvervsråd) vedrørende opgaven set som arbejdspladsudvidelsesprojekt Undersøge evt. lokalplanbegrænsninger Projekt 4 Forretningsservice faciliteter for øens erhvervsdrivende Etablere forretningsservice på Venø: bogføring fakturering debitoropfølgning andre opgaver: telefonpasning, planlægning, koordination etc. Etablere egen administrativ funktion for øens erhvervsdrivende samt nye virksomheder på øen Etablere 1 ny arbejdsplads på Venø P.t. Frede Kristensen (formand for Erhvervsklubben) forventes udpeget primo Iværksættes på kort sigt Etablering: Bogholderi: bogføring, fakturering, debitoropfølgning Øvrige opgaver - eksempler: Telefonpasning Planlægningsopgaver Koordinationsopgaver Behov for øvrige opgaver behandles løbende i erhvervsklubben: Undersøgelse af muligheder for at supplere deltidsjob med andet jobs: øvrig bogholderi (på fastlandet), koordinatorjobs etc. iværksat Fastlæggelse af rammer for forretningsservice (møde den 20. januar 2010) fleksibilitet (timer, sted) timepris Indhentning af tilkendegivelser fra øens erhvervsdrivende Forbedret overblik og opfølgning: fakturering, debitorstyring Frigøre ressourcer til andre opgaver Projekt 2 Mobilmast Projekt 5 Erhvervsklub 17

18 C: KULTUREL UDVIKLING Projekt 16 Venø Kirke Projekt 18 Venø Havn Gennemførelse af projekt (se VenøPosten april 2007, bilag 16.1 (forside + side 2 og 3 om emnet) Istandsættelse og fornyelse af Venø Kirke Styrke kirkens identitet i lokalsamfundet Styrke de landskabelige kvaliteter omkring kirken Styrke kirkens arkitektoniske identitet Lette tilgængeligheden og brug af kirken Større renovering af havn og etablering af nye faciliteter på havnen Øge havnens attraktivitet for fastliggere, gæstesejlere og øvrige gæster Havnestyrelsen Projektet er delvis gennemført og forventes færdigt 2010 Venø Menighedsråd Revidering af projektet ( ) Godkendelse af projektet ved Stiftet Finansiering af projektet Udførelse af projektet Projekt 14 Udsigtstårn Udarbejdelse af lokalplan for Venø Havn Uddybning af indsejling og havnebassin Bygning af fiskerhuse til oplagring Etablering af overdækket grill- og spiseplads Butik og cafe etableret i Havnehuset, drives på helårsbasis Spunssikring af efterskolens bådebro Miljøplads til rensning og klargøring af både etableret Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer Projekt 17 Halbyggeri Venø Efterskole Opføre multianvendelig hal til Venø Efterskole og stille denne til rådighed for bl.a. venøboerne Styrke Venø Efterskoles profil og tilbud samt give venøboerne nye fritidsmuligheder Peter Petersen (formand for bestyrelsen for Venø Efterskole) Projektet er i planlægnings- og godkendelsesfasen. Forventes gennemført 2010 Indhente dispensationer vedr. strandbeskyttelseszone og skovbyggelinje Erhverve jord fra lodsejer evt. ved ekspropriation Aftale retningslinjer for venøboernes benyttelse af faciliteterne Udarbejde detailbyggeprojekt Gennemføre byggeprojekt Lokalplan er godkendt Efterskolen har hjemtaget lån til byggeriet Skitseprojekt udarbejdet Projekt 1 Børnefamilier Projekt 10 Bosætning 18

19 D: TURISMEUDVIKLING Projekt 8 Destination Venø Projekt 7 Konferenceoperatør Skabe sammenhæng og temaer mellem øens attraktioner, pakkeløsninger Markedsføre destination frem for enkeltstående attraktioner Samarbejde mellem turistaktører Fælles markedsføring og sammenhæng mellem forskellige materialer Ny sælgende hjemmeside Målgruppefokusering Tiltrække flere turister, både fler- og endags, gennem en større gennemsigtighed i de muligheder der er på Venø for oplevelser, aktiviteter, overnatning, spisning mv. Bente Bjerre koordinerer den fælles markedsføringsindsats i relation til et af aktivitetspunkterne under dette indsatsområde Der er ikke p.t. sat en. Mht. fælles markedsføring er Venø Turistgruppe underlagt de deadlines, der udstikkes af Lemvig og Struer Turistinformation. Den nye Venø Turistgruppe indkaldes til møde, når det skønnes nødvendigt. Hvem: Bente Bjerre. Indtil videre sker koordineringen pr. mail (markedsføringstiltag). Ny indtægtskilde øens servicevirksomheder Projekt 9 At kombinere og udnytte øens ressourcer på området til at tiltrække og gennemføre konferencer Peter Petersen Idéudvikling 3. kvartal 2010 Sandsynliggørelse 4. kvartal 2010 Nedsættelse af projektgruppe Formulere rammer for afholdelse af konferencer Undersøge behov og muligheder for samarbejdspartnere Markedsføring Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer og aktiviteter Tilbagevendende arrangementer Det første turistudviklingsmøde blev afholdt den 2. december Konkret blev aktørerne enige om at gå sammen om at danne en lokal turistgruppe Venø Turistgruppe for derigennem at få mulighed for at markedsføre Venø som én destination. Den enkelte vil samtidig - for et overskueligt beløb - få et bredere og mere kvalificeret markedsføringsprodukt. Der arbejdes også med andre aktiviteter i form af: cykeludlejning/cykelferie Vandreture, fugle og fisk Limfjordsfortællinger mv. Venø Turistgruppe er etableret. P.t. er der fremsendt en fælles tekst samt billeder til en markedsføringsguide Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Projekt 7 Konferenceoperatør Projekt 9 Tilbagevendende arrangementer Lave årligt tilbagevendende arrangementer Tiltrække gæster til øen og færgen, for at gøre øen kendt Peter Petersen Idéudvikling 3. kvartal 2010 Sandsynliggørelse 4. kvartal 2010 Nedsættelse af arbejdsgrupper Udarbejdelse af pjece parallelt med eller sammen med pjece vedrørende børnefamilier Prioritering og udvælgelse af arrangementer evt. musik-, havnefestival m.m. Projekt 6 Produktudvikling af Venøprodukter Projekt 7 Konferenceoperatør Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie 19

20 Projekt 14 Udsigtstårn Undersøge og bearbejde muligheden for opførelse af et udsigtstårn Undersøge og bearbejde muligheden for indretning af primitiv lejrplads på kirkens grund på engen Undersøge og bearbejde muligheden for indretning af skovlegeplads og hundeskov i præsteskoven Tilføre øen nye turist attraktiviteter Per Mikkelsen Projektplanlægning 1. halvår 2010 Projekt 8 Pakkeløsninger og aktiv ferie Venø Udviklingsplan er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 20

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

PRÆSTØ LOKALRÅD. Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013. Mødereferat. Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca.

PRÆSTØ LOKALRÅD. Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013. Mødereferat. Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca. PRÆSTØ LOKALRÅD. Mødereferat Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013 Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca. 21:00 Mødedeltagere: Kurt Johansen, Kommunalbestyrelsesmedlem Bo Manderup,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere