Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S"

Transkript

1 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager Leje-, leasing og rentalaftalen Nærværende Generelle leje-, leasing og rentalbetingelser Er emnet som er gjort til genstand for nærværende aftale Det udstyr som er blevet ekstramonteret fra DanTrucks side enten før eller efter levering Er udstyr som Kunden har monteret på/i Maskinen incl. Specialudstyr enten af permanent karakter eller ej Er det beløb som skal erlægges for lejeog/eller leasing af Maskinen m.m. 2. Generelt 1. Nærværende Betingelser anses som accepteret af Kunden som en integreret del af Aftalen med DanTruck. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en aftalt fravigelse af Betingelserne, medmindre DanTruck skriftligt har accepteret fravigelserne i Aftalen. 2. Kunden accepterer, at DanTruck kan registrere, opbevare og behandle oplysninger, som fremgår eller følger af nærværende Aftale, og at sådanne oplysninger af DanTruck kan overføres til andet selskab i DanTruck koncernen eller til samarbejdspartnere såvel i Danmark som i udlandet med henblik på registrering, opbevaring og behandling af oplysningerne der. 3. Anvendelse 1. Den udleverede Maskine må kun anvendes af Kunden eller det af ham ansatte personale på Kundens forretningssted. Maskinen må, medmindre Maskinen efter sin art forudsætter skiftende benyttelsessteder eller andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen, ikke fjernes fra Kundens forretningssted. Anvendelse uden for Danmark må kun ske med DanTrucks forudgående skriftlige tilladelse. 2. Maskinen må kun anvendes til det formål og indsats som er aftalt mellem DanTruck og Kunden. 3. Hvis denne aftale er indgået med det formål, at Kunden ønsker at videreformidle Maskinen til tredje part, skal det særskilt skriftligt meddeles og accepteres af DanTruck. 4. Der gøres opmærksom på, at Kunden jf. arbejdsmiljøloven skal sikre at brugeren af visse Maskiner kræver certifikat. 4. Omforandring 1. Maskinen såvel som Specialudstyret må under ingen omstændigheder ændres eller omforandres uden skriftlig samtykke fra DanTruck side. 5. Ekstraudstyr 1. Montering af ekstraudstyr kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med DanTruck. Uanset DanTrucks accept af montering/installering af ekstraudstyr gælder følgende: Fejl, som kan henføres til konstruktionsmæssige ændringer af Maskinen, og som ikke er godkendt af fabrikanten eller DanTruck og derfor ikke kan udbedres på garantien, vil blive viderefaktureret til Kunden. Ligeledes vil eventuelle skader forårsaget af montering af ekstraudstyr blive udbedret for Kundens regning. 6. Uopsigelighed 1. Aftalen er fra begge parters side uopsigelig i den aftalte periode, med mindre andet skriftligt fremgår af nærværende Aftale. 7. Starttidspunkt for Aftalen 1. Aftalen starter den dag Maskinen leveres til Kunden med mindre andet udtrykkeligt er anført i Aftalen. 8. Levering 1. Leveringsstedet er i mangel af anden angivelse i Aftalen Kundens adresse. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår Maskinen for Kundens regning og risiko på DanTrucks lager. 2. Fragten for levering og returnering af Maskinen betales af Kunden sammen med 1. rate. 9. Forsinket levering 1. Hvis levering sker senere end angivet i Aftalen, forskydes forfaldsdagene tilsvarende med én eller flere hele måneder. 2. Kunden har ikke ret til at annullere aftalen på grund af forsinket levering. 3. Kunden kan ikke rejse krav af nogen art overfor DanTruck i anledning af forsinkelse. 10. Udlæg og forudbetalinger 1. Indtil Aftalen er sat i kraft, hæfter Kunden over for DanTruck for alle udlæg og forudbetalinger, som DanTruck måtte udrede på foranledning af Kunden. Udlæg m.v. forrentes af Kunden med en af DanTruck fastsat rente. 11. Ejendomsret 1. DanTruck har ejendomsretten til Maskinen. Som følge heraf kan Kunden ikke sælge, pantsætte, overdrage eller foretage andre lignende dispositioner over denne. 2. DanTrucks ejendomsret omfatter tillige Specialudstyr eller andre genstande der indføjes i eller erstatter dele i Maskinen eller Specialudstyret. 1

2 3. Maskinen og Specialudstyret må ikke integreres i andre løsøregenstande på en sådan måde, at Dantrucks ejendomsret går tabt. 4. Kunden er ikke berettiget til at overdrage nærværende Aftale. 5. Kunden må ikke fjerne eller beskadige særlige kendetegn påført Maskinen, der tjener til identifikation af denne, såsom fabrikationsmærker og -numre. DanTruck har ret til at forlange, at der på udstyret anbringes et mærke, der angiver, at Maskinen tilhører DanTruck. Sådanne mærker må ej heller fjernes eller beskadiges. 12. Kundens ansvar 1. Kunden er forpligtet til at overholde alle de offentlige og private regler og forskrifter, der gælder for brugen af Maskinen og Specialudstyr m.v., herunder sikkerheds- og miljøkrav. Kunden er endvidere forpligtet til at indhente alle påkrævede offentlige eller private autorisationer, tilladelser og godkendelser i forbindelse med besiddelse eller brug. 2. Kunden bærer risikoen for og kan ikke over for DanTruck påberåbe sig, at fornøden autorisation, tilladelse eller godkendelse ikke kan opnås eller tilbagekaldes, eller at brugen af Maskinen og Specialudstyr m.v. afbrydes eller indskrænkes ved offentlige eller private forskrifter. 3. Kunden friholder og er ansvarlig for enhver omkostning, som DanTruck måtte blive pålagt at betale til det offentlige eller til tredjemand som følge af Kundens anvendelse af Maskinen og Specialudstyr m.v. eller Kundens undladelse af at indhente fornødne offentlige eller private autorisationer, tilladelser og godkendelser. 4. Kunden bærer risikoen for skader på Kundens ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved Maskinen. 5. Det påhviler Kunden at holde DanTruck skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder Kundens personale mod DanTruck som følge af defekter eller farlige egenskaber ved Maskinen og Specialudstyret. Kunden har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at Maskinen kan volde skade på tredjemands person eller ejendom. 6. Kunden må ikke fremleje, fremlease eller i øvrigt overlade brugen til tredjemand, medmindre det er særligt aftalt med DanTruck ved en skriftlig overenskomst, der fastlægger de nærmere betingelser for det. 13. Vedligeholdelse 1. Daglig vedligeholdelse påhviler Kunden, såsom kontrol af olie, vand, smøring, dæktryk og destilleret vand på batteri. Ved el-truck sikrer tilstrækkelig af- og opladning af batteriet. Kunden skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren og DanTruck. Der må kun benyttes de i Maskinens instruktionsbog opgivne typer af brændstof, motorolie, hydraulikolie m.v.. Maskinen skal holdes forsvarligt rent. Evt. uregelmæssigheder skal omgående meddeles DanTruck. 14. Service og reparation 1. Service og reparationsarbejde må alene udføres af DanTruck s autoriserede serviceteknikere. 2. Hvis ikke der udtrykkeligt er andet anført i Aftalen er det Kunden som skal afholde alle service- og reparationsopgaver. 15. Beskadigelse, ødelæggelse og bortkomst 1. Kunden bærer risikoen for enhver beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst af Maskinen og Specialudstyr m.v., uanset om dette skyldes en uforudsigelig, hændelig begivenhed. Kunden fritages derfor ikke for i disse tilfælde at betale Ydelsen m.v. i henhold til Aftalen. 2. I tilfælde af beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst er Kunden forpligtet til straks skriftligt at underrette DanTruck og herefter bekoste udbedring eller genanskaffelse efter DanTrucks skriftlige anvisninger. Væsentlige dele må ikke udskiftes, ændres eller omdannes uden DanTrucks skriftlige samtykke. 3. Hvis DanTruck skønner at omfanget af beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst af Maskinen og Specialudstyret m.v. er så omfattende kan nærværende Aftale hæves. 16. Forsikringer 1. For de lejede/leasede maskiner er der alene tegnet motoransvars- og kaskoforsikring (tyveri, røveri og brand). 2. Forsikringen træder i kraft på tidspunktet for Maskinens levering og ophører ved Aftalens ophør. 3. Selvrisikoen er p.t. DKK ,00 pr. skade 4. Der gøres opmærksom på, at det er Kundens ansvar og pligt at tegne selvstændig ansvarsforsikring når Maskinen anvendes som et arbejdsredskab, og/eller hvis der håndteres gods som bør dækkes af fragtføreansvarsforsikring, og/eller hvis Kunden bør etablere vare/transportforsikring for gods der håndteres. Sådanne skader dækkes ikke af den forsikring der er tegnet via DanTruck. 5. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri, røveri eller hærværk anmeldes til politiet, samtidig med at DanTruck skriftligt underrettes. 6. DanTruck forbeholder sig ret til at foretage ændringer i Ydelsen og/eller ændre forsikringsvilkår, såfremt præmie-/skadesforholdet ikke er tilfredsstillende eller der skiftes til andet forsikringsselskab. En sådan ændring af Ydelsen kan dog kun ske med en måneds varsel til hver den 1. 2

3 17. Besigtigelse 1. DanTruck kan til enhver tid forlange at besigtige Maskinen med passende varsel. DanTruck kan overlade sådan besigtigelse til en særlig teknisk kyndig. Hvis der ved besigtigelsen påpeges beskadigelse eller lignende, skal Kunden straks efterkomme DanTrucks anvisninger herom i overensstemmelse med Adresseændring m.v. 1. Alle henvendelser til Kunden kan ske på den adresse, der er angivet i Aftalen. Ændringer skal meddeles DanTruck skriftligt. 2. Hvis Kunden er flere personer eller selskaber, kan DanTruck sende meddelelser til blot én af Kunden opgivne adresser med bindende virkning for dem alle. 19. Tilbagelevering eller tilbagetagning 1. Når aftalen udløber eller hæves, skal Kunden straks tilbagelevere Maskinen til DanTruck. Tilbageleveringen skal ske uden udgift for DanTruck på et af DanTruck angivet sted inden for Danmarks grænser. Hvis dette ikke sker, har DanTruck ret til at flytte Maskinen for Kundens regning. 2. Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret i Maksinen 3. Såfremt Maskinen ikke returneres ved ordinært udløb, skal en ny Aftalen underskrives. Indtil en ny Aftale om forlængelse er underksrevet, er betingelserne i den oprindelige og udløbne Aftalen fortsat gældende. 4. Kunden skal meddele ønske om tilbud på forlængelse senest 1 måned før ordinært udløb. Godkendes oplægget skal dette returneres i underskrevet stand senest 20 dage før ordinært udløbsdato. 5. Maskinen og Specialudstyr m.v. skal ved tilbagelevering eller tilbagetagning være i driftsklar, rengjort og uskadt stand, og alle mangler, som ikke skyldes almindeligt slid eller ælde, og som ikke er omfattet af en evt. service- og reparationsaftalen, skal være eller vil blive udbedret for Kundens regning. 20. Mangler og produktansvar 1. Kunden har inden Aftaleperiodens begyndelse valgt den lejede/leasede maskine, leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer m.v. og har haft lejlighed til at foretage besigtigelse og afprøvning. Kunden bærer derfor den fulde risiko for, at Maskinen med hensyn til konstruktion, holdbarhed og øvrige egenskaber stedse svarer til Kundens formål og er i besiddelse af den forudsatte brugbarhed, og Kunden kan derfor ikke over for DanTruck påberåbe sig mangler ved Maskinen, men er forpligtet til i enhver henseende at opfylde Aftalen. 2. Såfremt Kunden ønsker at gøre mangelskrav eller andet gældende over for leverandør eller fabrikant af Maskinen, kan DanTruck fordre, at Kunden efter bemyndigelse for egen regning selv foretager de fornødne retsskridt. Kunden bærer samtlige omkostninger, som måtte påløbe i anledning af sådanne tvister, herunder eventuelle udgifter påført DanTruck. Såfremt Aftalen annulleres eller hæves, foretager DanTruck opgørelse i henhold til 24 stk Fastholdes købet, men opnås forholdsmæssigt afslag eller erstatning, tilkommer fordringen DanTruck. Eventuelle indkomne beløb godskrives herefter Kunden ved regulering af fremtidige Ydelser. 21. Ansvarsbegrænsning 1. DanTruck hæfter ikke over Kunden eller evt. tredjemand for driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller andre indirekte tab i forbindelse med nærværende Aftale, herunder direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse, mangler eller nedbrud ved Maskinen. 2. Pålægges DanTruck trods bestemmelser i nærværende Aftale og Betingelser ansvar over for Kunden eller tredjemand, er DanTruck under alle omstændigheder fritaget for ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill m.v Ydelsen 1. Hvis levering sker før tidspunktet i Aftalen, betales forholdsmæssig Ydelse for denne periode. 2. Ydelsen skal reguleres, hvis salgsprisen ændres af den ene eller anden årsag, f.eks. på grund af forhøjet kostpris på Maskinen eller Specialudstyret, offentlige afgifter, bidrag, andre pålæg m.v., uanset om disse pålægges DanTruck som ejer eller virksomhed, er DanTruck berettiget til at fortage en forholdsmæssig regulering af alle Ydelser i henhold til aftalen. 3. Ydelsen er fastsat blandt andet på basis af nuværende prisniveau, afgifter, bidrag m.v. Hvis omtalte ændres, eller der indføres afgifter, bidrag m.v., uanset om disse pålægges DanTruck som ejer eller virksomhed, er DanTruck berettiget til at foretage en forholdsmæssig regulering af alle Ydelser i henhold til Aftalen. 4. Ydelsen indeholder ikke alm. driftsudgifter så som brændstof, motorolie, sprinklervæske, dæk m.v. Disse udgifter afholdes af Kunden med mindre andet udtrykkeligt er anført i Aftalen. 5. Betalingsbetingelserne er Netto kontant med mindre andet udtrykkeligt er anført i Aftalen. Ydelsen faktureres månedsvis forud. 6. Alle priser/ydelser sker i den valuta anført i Aftalen og er excl. moms som beregnes i henhold til gældende lovgivning for landet. 7. Kunden kan ikke tilbageholde forfaldne beløb til DanTruck under påberåbelse af forsinkelse af, mangler ved, beskadigelser, ødelæggelse eller bortkomst eller manglende tilladelse. 8. Såfremt Ydelsen er variabel, reguleres disse i forbindelse med de ændringer i erhvervskreditrenten i Leasingselskabet som måtte indtræde efter udskrivning af aftalen. Reguleringer foretages med virkning fra og med den første Ydelsen, som forfalder efter en renteændring. 3

4 23. Rettidig betaling 1. Ved forsinket betaling af Ydelsen eller andre skyldige beløb i henhold til denne Aftale påløber gebyr med tillæg af morarenter på 2% af restancen pr. påbegyndt måned. 2. Kunden kan ikke foretage modregning i Ydelsen, udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete eller anden leverance. En sådan modregning eller tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalen. 24. Misligholdelse 1. DanTruck kan uden varsel hæve Aftalen, og kræve erstatning for sit tab, herunder ufgifter som DanTruck måtte have afholdt, såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser ifølge Aftalen, så som at Kunden: a. undlader at betale forfaldne Ydelser, eller andre skyldige beløb senest 8 dage efter forfaldstid samt udøver modregning eller tilbageholdelse i betalingen, b. i strid med 3 anvendelse af Maskinen og/eller Specialudstyret, c. overlader brugen helt eller delvis til en anden, uden at DanTruck skriftligt har givet samtykke hertil, og uden at det er hjemlet i Aftalen, eller hvis Kundens ejerforhold ændres væsentligt, herunder at en bestemmende del af Kundens aktie- eller anpartskapital afhændes eller pantsættes, d. anvender Maskinen eller Specialudstyr m.v. i strid med de forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller i strid med Maskinens bestemmelse eller i strid med formålet og indsatsen for Maskinen eller i strid med lovgivningen, og i øvrigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til 12 og 13, e. omforandrer Maskinen eller Specialudstyret uden skriftligt foresprøgsel og accept fra DanTrucks side f. undlader at overholde sine forpligtigelser i henhold til Service og reparation jf. 14 g. undlader at overholde sine forpligtelser i tilfælde af beskadigelse, ødelæggelse eller bortkomst i henhold til 15, h. ikke giver DanTruck eller den af DanTruck udpegede besigtigelsesmand adgang med passende varsel at besigtige Maskinen, i. går konkurs, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, frivillig akkord eller gældssanering, træder i likvidation eller dør, og boet ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring indtræder i Aftalen og stiller fornøden sikkerhed, j. Kunden misligholder anden Aftale med DanTruck, k. afhænder væsentlige dele af sine erhvervsaktiver, eller at Kunden kapitalgrundlag væsentligt reduceres, l. undlader på anfordring at forelægge regnskaber, jf. 26, 2. DanTruck er efter ophævelse af Aftalen berettiget til uden varsel og for Kundens regning at afhente Maskinen. 3. DanTruck er endvidere berettiget til udover forfaldne beløb at kræve betaling af et kompensationsbeløb. Dette opgøres som de samlede uforfaldne Ydelser i den resterende del af Aftaleperioden (restperioden) tilbagediskonteret til nutidsværdi. Ved tilbagediskonteringen anvendes en rentesats, der ved fast Ydelse svarer til den for DanTruck på ophørstidspunktet opnåelige lånerente i restperioden minus 3 % p.a., og som ved variable Ydelsen svarer til den på ophørstidspunktet fastsatte månedlige Ciborsats for et variabelt lån i restperioden minus 3 %. Kompensationsbeløbet forfalder ved påkrav. 4. Eventuelle pantesikkerheder og deposita m.v. stillet af Kunden tjener til sikkerhed for samtlige DanTrucks tilgodehavender af enhver art hos Kunden. DanTruck er berettiget til at modregne uforfaldne tilgodehavender af enhver art i eventuelle beløb, der måtte tilkomme Kunden. 25. Overdragelse 1. DanTruck har til enhver tid ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder i henhold til Aftalen og/eller Maskinen og/eller Specialudstyret til tredjemand. 26. Regnskabsoplysninger 1. Kunden er efter påkrav fra DanTruck forpligtet til inden fire måneder efter sit regnskabsårs afslutning at fremsende kopi af det af den kompetente forsamling vedtagne regnskab. Kunden er endvidere forpligtet til på opfordring at fremsende perioderegnskaber og budgetter. 27. Miljøklausul 1. Kunden erklærer, at de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og eventuelle miljøgodkendelser gældende for Kundens virksomhed iagttages, ligesom ændringer i Kundens virksomheds miljøstatus vil blive meddelt DanTruck. Der henvises til Force Majeure Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er DanTruck ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 1. strejke, lockout, boykot, blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af DanTruck selv eller DanTrucks organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af DanTruck, 2. vareknaphed, mangel eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, 4

5 valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, 3. nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er DanTruck selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, 4. svigt i DanTrucks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking), 5. andre omstændigheder, som er uden for DanTrucks kontrol. 29. Værneting 1. I tilfælde af søgsmål om krav, der støttes på nærværende Aftale, kan kun anlægges for retten i den retskreds, som DanTruck har sit hovedforretningssted. Retsforholdet afgøres efter dansk ret. 5

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Ejendomsret... 3 3. Brugsret... 4 4. Leasingydelsen... 4 5.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 T R A D I N G T E R M S A L L M Ä N N A V I L L K O R Y L E I S E T E H D O T T E R M I N I G E N E R A L I ALLGEMEINEGESCHÄFTSBEDINGUNGEN CONDITIONSGÉNÉRALES

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere