Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S"

Transkript

1 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager Leje-, leasing og rentalaftalen Nærværende Generelle leje-, leasing og rentalbetingelser Er emnet som er gjort til genstand for nærværende aftale Det udstyr som er blevet ekstramonteret fra DanTrucks side enten før eller efter levering Er udstyr som Kunden har monteret på/i Maskinen incl. Specialudstyr enten af permanent karakter eller ej Er det beløb som skal erlægges for lejeog/eller leasing af Maskinen m.m. 2. Generelt 1. Nærværende Betingelser anses som accepteret af Kunden som en integreret del af Aftalen med DanTruck. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en aftalt fravigelse af Betingelserne, medmindre DanTruck skriftligt har accepteret fravigelserne i Aftalen. 2. Kunden accepterer, at DanTruck kan registrere, opbevare og behandle oplysninger, som fremgår eller følger af nærværende Aftale, og at sådanne oplysninger af DanTruck kan overføres til andet selskab i DanTruck koncernen eller til samarbejdspartnere såvel i Danmark som i udlandet med henblik på registrering, opbevaring og behandling af oplysningerne der. 3. Anvendelse 1. Den udleverede Maskine må kun anvendes af Kunden eller det af ham ansatte personale på Kundens forretningssted. Maskinen må, medmindre Maskinen efter sin art forudsætter skiftende benyttelsessteder eller andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen, ikke fjernes fra Kundens forretningssted. Anvendelse uden for Danmark må kun ske med DanTrucks forudgående skriftlige tilladelse. 2. Maskinen må kun anvendes til det formål og indsats som er aftalt mellem DanTruck og Kunden. 3. Hvis denne aftale er indgået med det formål, at Kunden ønsker at videreformidle Maskinen til tredje part, skal det særskilt skriftligt meddeles og accepteres af DanTruck. 4. Der gøres opmærksom på, at Kunden jf. arbejdsmiljøloven skal sikre at brugeren af visse Maskiner kræver certifikat. 4. Omforandring 1. Maskinen såvel som Specialudstyret må under ingen omstændigheder ændres eller omforandres uden skriftlig samtykke fra DanTruck side. 5. Ekstraudstyr 1. Montering af ekstraudstyr kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med DanTruck. Uanset DanTrucks accept af montering/installering af ekstraudstyr gælder følgende: Fejl, som kan henføres til konstruktionsmæssige ændringer af Maskinen, og som ikke er godkendt af fabrikanten eller DanTruck og derfor ikke kan udbedres på garantien, vil blive viderefaktureret til Kunden. Ligeledes vil eventuelle skader forårsaget af montering af ekstraudstyr blive udbedret for Kundens regning. 6. Uopsigelighed 1. Aftalen er fra begge parters side uopsigelig i den aftalte periode, med mindre andet skriftligt fremgår af nærværende Aftale. 7. Starttidspunkt for Aftalen 1. Aftalen starter den dag Maskinen leveres til Kunden med mindre andet udtrykkeligt er anført i Aftalen. 8. Levering 1. Leveringsstedet er i mangel af anden angivelse i Aftalen Kundens adresse. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår Maskinen for Kundens regning og risiko på DanTrucks lager. 2. Fragten for levering og returnering af Maskinen betales af Kunden sammen med 1. rate. 9. Forsinket levering 1. Hvis levering sker senere end angivet i Aftalen, forskydes forfaldsdagene tilsvarende med én eller flere hele måneder. 2. Kunden har ikke ret til at annullere aftalen på grund af forsinket levering. 3. Kunden kan ikke rejse krav af nogen art overfor DanTruck i anledning af forsinkelse. 10. Udlæg og forudbetalinger 1. Indtil Aftalen er sat i kraft, hæfter Kunden over for DanTruck for alle udlæg og forudbetalinger, som DanTruck måtte udrede på foranledning af Kunden. Udlæg m.v. forrentes af Kunden med en af DanTruck fastsat rente. 11. Ejendomsret 1. DanTruck har ejendomsretten til Maskinen. Som følge heraf kan Kunden ikke sælge, pantsætte, overdrage eller foretage andre lignende dispositioner over denne. 2. DanTrucks ejendomsret omfatter tillige Specialudstyr eller andre genstande der indføjes i eller erstatter dele i Maskinen eller Specialudstyret. 1

2 3. Maskinen og Specialudstyret må ikke integreres i andre løsøregenstande på en sådan måde, at Dantrucks ejendomsret går tabt. 4. Kunden er ikke berettiget til at overdrage nærværende Aftale. 5. Kunden må ikke fjerne eller beskadige særlige kendetegn påført Maskinen, der tjener til identifikation af denne, såsom fabrikationsmærker og -numre. DanTruck har ret til at forlange, at der på udstyret anbringes et mærke, der angiver, at Maskinen tilhører DanTruck. Sådanne mærker må ej heller fjernes eller beskadiges. 12. Kundens ansvar 1. Kunden er forpligtet til at overholde alle de offentlige og private regler og forskrifter, der gælder for brugen af Maskinen og Specialudstyr m.v., herunder sikkerheds- og miljøkrav. Kunden er endvidere forpligtet til at indhente alle påkrævede offentlige eller private autorisationer, tilladelser og godkendelser i forbindelse med besiddelse eller brug. 2. Kunden bærer risikoen for og kan ikke over for DanTruck påberåbe sig, at fornøden autorisation, tilladelse eller godkendelse ikke kan opnås eller tilbagekaldes, eller at brugen af Maskinen og Specialudstyr m.v. afbrydes eller indskrænkes ved offentlige eller private forskrifter. 3. Kunden friholder og er ansvarlig for enhver omkostning, som DanTruck måtte blive pålagt at betale til det offentlige eller til tredjemand som følge af Kundens anvendelse af Maskinen og Specialudstyr m.v. eller Kundens undladelse af at indhente fornødne offentlige eller private autorisationer, tilladelser og godkendelser. 4. Kunden bærer risikoen for skader på Kundens ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved Maskinen. 5. Det påhviler Kunden at holde DanTruck skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder Kundens personale mod DanTruck som følge af defekter eller farlige egenskaber ved Maskinen og Specialudstyret. Kunden har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at Maskinen kan volde skade på tredjemands person eller ejendom. 6. Kunden må ikke fremleje, fremlease eller i øvrigt overlade brugen til tredjemand, medmindre det er særligt aftalt med DanTruck ved en skriftlig overenskomst, der fastlægger de nærmere betingelser for det. 13. Vedligeholdelse 1. Daglig vedligeholdelse påhviler Kunden, såsom kontrol af olie, vand, smøring, dæktryk og destilleret vand på batteri. Ved el-truck sikrer tilstrækkelig af- og opladning af batteriet. Kunden skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren og DanTruck. Der må kun benyttes de i Maskinens instruktionsbog opgivne typer af brændstof, motorolie, hydraulikolie m.v.. Maskinen skal holdes forsvarligt rent. Evt. uregelmæssigheder skal omgående meddeles DanTruck. 14. Service og reparation 1. Service og reparationsarbejde må alene udføres af DanTruck s autoriserede serviceteknikere. 2. Hvis ikke der udtrykkeligt er andet anført i Aftalen er det Kunden som skal afholde alle service- og reparationsopgaver. 15. Beskadigelse, ødelæggelse og bortkomst 1. Kunden bærer risikoen for enhver beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst af Maskinen og Specialudstyr m.v., uanset om dette skyldes en uforudsigelig, hændelig begivenhed. Kunden fritages derfor ikke for i disse tilfælde at betale Ydelsen m.v. i henhold til Aftalen. 2. I tilfælde af beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst er Kunden forpligtet til straks skriftligt at underrette DanTruck og herefter bekoste udbedring eller genanskaffelse efter DanTrucks skriftlige anvisninger. Væsentlige dele må ikke udskiftes, ændres eller omdannes uden DanTrucks skriftlige samtykke. 3. Hvis DanTruck skønner at omfanget af beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst af Maskinen og Specialudstyret m.v. er så omfattende kan nærværende Aftale hæves. 16. Forsikringer 1. For de lejede/leasede maskiner er der alene tegnet motoransvars- og kaskoforsikring (tyveri, røveri og brand). 2. Forsikringen træder i kraft på tidspunktet for Maskinens levering og ophører ved Aftalens ophør. 3. Selvrisikoen er p.t. DKK ,00 pr. skade 4. Der gøres opmærksom på, at det er Kundens ansvar og pligt at tegne selvstændig ansvarsforsikring når Maskinen anvendes som et arbejdsredskab, og/eller hvis der håndteres gods som bør dækkes af fragtføreansvarsforsikring, og/eller hvis Kunden bør etablere vare/transportforsikring for gods der håndteres. Sådanne skader dækkes ikke af den forsikring der er tegnet via DanTruck. 5. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri, røveri eller hærværk anmeldes til politiet, samtidig med at DanTruck skriftligt underrettes. 6. DanTruck forbeholder sig ret til at foretage ændringer i Ydelsen og/eller ændre forsikringsvilkår, såfremt præmie-/skadesforholdet ikke er tilfredsstillende eller der skiftes til andet forsikringsselskab. En sådan ændring af Ydelsen kan dog kun ske med en måneds varsel til hver den 1. 2

3 17. Besigtigelse 1. DanTruck kan til enhver tid forlange at besigtige Maskinen med passende varsel. DanTruck kan overlade sådan besigtigelse til en særlig teknisk kyndig. Hvis der ved besigtigelsen påpeges beskadigelse eller lignende, skal Kunden straks efterkomme DanTrucks anvisninger herom i overensstemmelse med Adresseændring m.v. 1. Alle henvendelser til Kunden kan ske på den adresse, der er angivet i Aftalen. Ændringer skal meddeles DanTruck skriftligt. 2. Hvis Kunden er flere personer eller selskaber, kan DanTruck sende meddelelser til blot én af Kunden opgivne adresser med bindende virkning for dem alle. 19. Tilbagelevering eller tilbagetagning 1. Når aftalen udløber eller hæves, skal Kunden straks tilbagelevere Maskinen til DanTruck. Tilbageleveringen skal ske uden udgift for DanTruck på et af DanTruck angivet sted inden for Danmarks grænser. Hvis dette ikke sker, har DanTruck ret til at flytte Maskinen for Kundens regning. 2. Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret i Maksinen 3. Såfremt Maskinen ikke returneres ved ordinært udløb, skal en ny Aftalen underskrives. Indtil en ny Aftale om forlængelse er underksrevet, er betingelserne i den oprindelige og udløbne Aftalen fortsat gældende. 4. Kunden skal meddele ønske om tilbud på forlængelse senest 1 måned før ordinært udløb. Godkendes oplægget skal dette returneres i underskrevet stand senest 20 dage før ordinært udløbsdato. 5. Maskinen og Specialudstyr m.v. skal ved tilbagelevering eller tilbagetagning være i driftsklar, rengjort og uskadt stand, og alle mangler, som ikke skyldes almindeligt slid eller ælde, og som ikke er omfattet af en evt. service- og reparationsaftalen, skal være eller vil blive udbedret for Kundens regning. 20. Mangler og produktansvar 1. Kunden har inden Aftaleperiodens begyndelse valgt den lejede/leasede maskine, leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer m.v. og har haft lejlighed til at foretage besigtigelse og afprøvning. Kunden bærer derfor den fulde risiko for, at Maskinen med hensyn til konstruktion, holdbarhed og øvrige egenskaber stedse svarer til Kundens formål og er i besiddelse af den forudsatte brugbarhed, og Kunden kan derfor ikke over for DanTruck påberåbe sig mangler ved Maskinen, men er forpligtet til i enhver henseende at opfylde Aftalen. 2. Såfremt Kunden ønsker at gøre mangelskrav eller andet gældende over for leverandør eller fabrikant af Maskinen, kan DanTruck fordre, at Kunden efter bemyndigelse for egen regning selv foretager de fornødne retsskridt. Kunden bærer samtlige omkostninger, som måtte påløbe i anledning af sådanne tvister, herunder eventuelle udgifter påført DanTruck. Såfremt Aftalen annulleres eller hæves, foretager DanTruck opgørelse i henhold til 24 stk Fastholdes købet, men opnås forholdsmæssigt afslag eller erstatning, tilkommer fordringen DanTruck. Eventuelle indkomne beløb godskrives herefter Kunden ved regulering af fremtidige Ydelser. 21. Ansvarsbegrænsning 1. DanTruck hæfter ikke over Kunden eller evt. tredjemand for driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller andre indirekte tab i forbindelse med nærværende Aftale, herunder direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse, mangler eller nedbrud ved Maskinen. 2. Pålægges DanTruck trods bestemmelser i nærværende Aftale og Betingelser ansvar over for Kunden eller tredjemand, er DanTruck under alle omstændigheder fritaget for ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill m.v Ydelsen 1. Hvis levering sker før tidspunktet i Aftalen, betales forholdsmæssig Ydelse for denne periode. 2. Ydelsen skal reguleres, hvis salgsprisen ændres af den ene eller anden årsag, f.eks. på grund af forhøjet kostpris på Maskinen eller Specialudstyret, offentlige afgifter, bidrag, andre pålæg m.v., uanset om disse pålægges DanTruck som ejer eller virksomhed, er DanTruck berettiget til at fortage en forholdsmæssig regulering af alle Ydelser i henhold til aftalen. 3. Ydelsen er fastsat blandt andet på basis af nuværende prisniveau, afgifter, bidrag m.v. Hvis omtalte ændres, eller der indføres afgifter, bidrag m.v., uanset om disse pålægges DanTruck som ejer eller virksomhed, er DanTruck berettiget til at foretage en forholdsmæssig regulering af alle Ydelser i henhold til Aftalen. 4. Ydelsen indeholder ikke alm. driftsudgifter så som brændstof, motorolie, sprinklervæske, dæk m.v. Disse udgifter afholdes af Kunden med mindre andet udtrykkeligt er anført i Aftalen. 5. Betalingsbetingelserne er Netto kontant med mindre andet udtrykkeligt er anført i Aftalen. Ydelsen faktureres månedsvis forud. 6. Alle priser/ydelser sker i den valuta anført i Aftalen og er excl. moms som beregnes i henhold til gældende lovgivning for landet. 7. Kunden kan ikke tilbageholde forfaldne beløb til DanTruck under påberåbelse af forsinkelse af, mangler ved, beskadigelser, ødelæggelse eller bortkomst eller manglende tilladelse. 8. Såfremt Ydelsen er variabel, reguleres disse i forbindelse med de ændringer i erhvervskreditrenten i Leasingselskabet som måtte indtræde efter udskrivning af aftalen. Reguleringer foretages med virkning fra og med den første Ydelsen, som forfalder efter en renteændring. 3

4 23. Rettidig betaling 1. Ved forsinket betaling af Ydelsen eller andre skyldige beløb i henhold til denne Aftale påløber gebyr med tillæg af morarenter på 2% af restancen pr. påbegyndt måned. 2. Kunden kan ikke foretage modregning i Ydelsen, udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete eller anden leverance. En sådan modregning eller tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalen. 24. Misligholdelse 1. DanTruck kan uden varsel hæve Aftalen, og kræve erstatning for sit tab, herunder ufgifter som DanTruck måtte have afholdt, såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser ifølge Aftalen, så som at Kunden: a. undlader at betale forfaldne Ydelser, eller andre skyldige beløb senest 8 dage efter forfaldstid samt udøver modregning eller tilbageholdelse i betalingen, b. i strid med 3 anvendelse af Maskinen og/eller Specialudstyret, c. overlader brugen helt eller delvis til en anden, uden at DanTruck skriftligt har givet samtykke hertil, og uden at det er hjemlet i Aftalen, eller hvis Kundens ejerforhold ændres væsentligt, herunder at en bestemmende del af Kundens aktie- eller anpartskapital afhændes eller pantsættes, d. anvender Maskinen eller Specialudstyr m.v. i strid med de forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller i strid med Maskinens bestemmelse eller i strid med formålet og indsatsen for Maskinen eller i strid med lovgivningen, og i øvrigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til 12 og 13, e. omforandrer Maskinen eller Specialudstyret uden skriftligt foresprøgsel og accept fra DanTrucks side f. undlader at overholde sine forpligtigelser i henhold til Service og reparation jf. 14 g. undlader at overholde sine forpligtelser i tilfælde af beskadigelse, ødelæggelse eller bortkomst i henhold til 15, h. ikke giver DanTruck eller den af DanTruck udpegede besigtigelsesmand adgang med passende varsel at besigtige Maskinen, i. går konkurs, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, frivillig akkord eller gældssanering, træder i likvidation eller dør, og boet ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring indtræder i Aftalen og stiller fornøden sikkerhed, j. Kunden misligholder anden Aftale med DanTruck, k. afhænder væsentlige dele af sine erhvervsaktiver, eller at Kunden kapitalgrundlag væsentligt reduceres, l. undlader på anfordring at forelægge regnskaber, jf. 26, 2. DanTruck er efter ophævelse af Aftalen berettiget til uden varsel og for Kundens regning at afhente Maskinen. 3. DanTruck er endvidere berettiget til udover forfaldne beløb at kræve betaling af et kompensationsbeløb. Dette opgøres som de samlede uforfaldne Ydelser i den resterende del af Aftaleperioden (restperioden) tilbagediskonteret til nutidsværdi. Ved tilbagediskonteringen anvendes en rentesats, der ved fast Ydelse svarer til den for DanTruck på ophørstidspunktet opnåelige lånerente i restperioden minus 3 % p.a., og som ved variable Ydelsen svarer til den på ophørstidspunktet fastsatte månedlige Ciborsats for et variabelt lån i restperioden minus 3 %. Kompensationsbeløbet forfalder ved påkrav. 4. Eventuelle pantesikkerheder og deposita m.v. stillet af Kunden tjener til sikkerhed for samtlige DanTrucks tilgodehavender af enhver art hos Kunden. DanTruck er berettiget til at modregne uforfaldne tilgodehavender af enhver art i eventuelle beløb, der måtte tilkomme Kunden. 25. Overdragelse 1. DanTruck har til enhver tid ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder i henhold til Aftalen og/eller Maskinen og/eller Specialudstyret til tredjemand. 26. Regnskabsoplysninger 1. Kunden er efter påkrav fra DanTruck forpligtet til inden fire måneder efter sit regnskabsårs afslutning at fremsende kopi af det af den kompetente forsamling vedtagne regnskab. Kunden er endvidere forpligtet til på opfordring at fremsende perioderegnskaber og budgetter. 27. Miljøklausul 1. Kunden erklærer, at de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og eventuelle miljøgodkendelser gældende for Kundens virksomhed iagttages, ligesom ændringer i Kundens virksomheds miljøstatus vil blive meddelt DanTruck. Der henvises til Force Majeure Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er DanTruck ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 1. strejke, lockout, boykot, blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af DanTruck selv eller DanTrucks organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af DanTruck, 2. vareknaphed, mangel eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, 4

5 valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, 3. nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er DanTruck selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, 4. svigt i DanTrucks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking), 5. andre omstændigheder, som er uden for DanTrucks kontrol. 29. Værneting 1. I tilfælde af søgsmål om krav, der støttes på nærværende Aftale, kan kun anlægges for retten i den retskreds, som DanTruck har sit hovedforretningssted. Retsforholdet afgøres efter dansk ret. 5

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Ejendomsret... 3 3. Brugsret... 4 4. Leasingydelsen... 4 5.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2014)

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2014) Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-4. udgave 2014) 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser finder anvendelse ved finansiel leasing af løsøre. 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler ABL 95-4. udgave 2014 (Ændringer i forhold til 3. udg./2011 er markeret med fed se 4, nyt nr. 4 og 5) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere