Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres"

Transkript

1 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne viser, at medarbejdernes engagement netop er en af vores styrker, og jeg kan se med mine egne øjne, at både engagement og kreativitet er høj, når såvel ventede som uventede udfordringer skal håndteres.vi har således et godt udgangspunkt for at skabe gode resultater. God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Det er så op til ledelsen i dialog med medarbejderne at vedligeholde og nyttiggøre engagementet og kreativiteten så målrettet som muligt. Det kræver god ledelse. I Vej & Park har vi i de seneste år fokuseret stærkt på lederudvikling blandt andet baseret på individuelle lederevalueringer. Det er bl.a. denne udvikling af vores ledere, der slår igennem i den forbedrede trivsel, som målingerne viser. Vi har gode ledere i Vej & Park, og jeg er sikker på, at de sammen med medarbejderne er i stand til - også i fremtiden - at forøge trivslen og arbejdsglæden og dermed engagementet og kreativiteten. Ikke mindst fordi Bygge- og Teknikforvaltningen netop har vedtaget 7 principper for god ledelse, som vil blive et væsentligt fundament for den videre lederudvikling i de kommende år. Borgernes behov prioriteres Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre, at medarbejdernes engagement og kreativitet anvendes der, hvor den giver de bedste resultater i forhold til borgerne.vi har derfor, med udgangspunkt i forvaltningens oplæg til virksomhedsplan med de fire strategiske temaer og tilhørende kritiske aktiviteter, lagt stor vægt på at formulere årsmål, der er nøje afbalancerede i forhold til de behov, som borgerne har, og de svagheder, som vi objektivt kan konstatere, vi har i vores produktion. Denne ledelsesopgave er med årsmål og tilhørende delmål løst for Det er sket i et godt samarbejde i ledergruppen, hvor sektionslederne for første gang har været med i hele formuleringsprocessen af årsmål m.v. Tak til ledergruppen for det. Der er således tale om meget velovervejede og gennemarbejdede årsmål, der med sikkerhed vil bidrage optimalt til opfyldelsen af vores strategiske mål: at forøge borgernes tilfredshed med Vej & Parks service og ydelser med 5% inden udgangen af 2007 samtidig med at vi forøger virksomhedens effektivitet, medarbejdernes trivsel og vores samfundsmæssige bidrag. Vores arbejde med årsmålene for 2005 har vist, at vi kan nå de mål, vi sætter os. Jeg er overbevist om, at målene for 2006 også vil blive nået. God arbejdslyst med dem. På chefgruppens vegne, Ole Bach FORORD 3

2 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 2 Den overordnede ramme Nedenstående figur viser den overordnede ramme for, hvordan vores mission og vision hænger sammen med vores arbejde i Vej & Park.Visionen indeholder følgende ord: f Tilgængelighed (færden) f Sikkerhed/Tryghed f Oplevelse f Udfoldelse Det er på disse områder, vi i Vej & Park har mulighed for at påvirke borgernes levevilkår. Det gør vi gennem følgende ydelser: f Myndighed/Planlægning f Regulering f Anlæg f Renhold f Vedligehold Alle medarbejdere i vores fagkontorer arbejder med elementer af disse ydelser og skaber derved forandringer i borgernes tilgængelighed, sikkerhed/tryghed, oplevelses- og udfoldelsesmuligheder. Som det sidste lag i organisationen har vi medarbejderne i administrationen, som alle bidrager til, at medarbejderne i fagkontorerne kan udføre deres arbejde mere effektivt. Alle medarbejdere understøtter således visionen og missionen. Sammenhæng mellem mission, ydelser og den enkeltes indsats Mission Vej & Parks ansvarsområder Vi står for Københavns offentlige arealer og deres anvendelse. Vi gør det i dialog med byens borgere og interessenter i overenstemmelse med politiske beslutninger Vision - Her sætter vi de langsigtede mål - På disse områder påvirker vi borgernes levevilkår Vej & Park vil bidrage til den unikke europæiske metropol ved at sikre, at alle sikkert og trygt kan færdes og udfolde sig i omgivelser, der er funktionelle samt rige på oplevelsesmuligheder. Tilgængelighed, sikkerhed/tryghed, oplevelse, udfoldelse Ydelser Vi påvirker borgernes levevilkår gennem vores arbejde med disse ydelser Myndighed/ Planlægning Regulering Anlæg Renhold Vedligehold Medarbejdere (fagkontorer) Det er medarbejderne i fagkontorerne, der skaber forandringer i forhold, der påvirker borgernes levevilkår Trafik- og Plankontor Byrumskontor Projektkontor Driftskontor Parkeringssekretariat Medarbejdere (administration) Medarbejderne i administrationen bidrager til at gøre arbejdet for medarbejderne i fagkontorerne effektivt Udvikling & Økonomi Virksomhedsudvikling, Miljø, Budget, Regnskab, Mål- & Aktivitetsstyring HR Personaleudvikling og administration Sekretariat Jura, IT, Kommunikation, Intern Service 4 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

3 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 3 DEN OVERORDNEDE RAMME 5

4 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 4 Vej & Parks mål-hierarki Vej & Parks arbejde med at påvirke borgernes tilgængelighed, sikkerhed/tryghed samt oplevelses- og udfoldelsesmuligheder er samlet i et strategisk mål, der løber over 3 år - fra 2005 til Vejen til at nå dette mål om 5% øget borgertilfredshed med Vej & Parks ydelser går gennem årlige indsatser på udvalgte områder, hvor vi ved, at borgerne efterspørger en højere kvalitet eller flere ydelser. Disse områder kalder vi årsmål. Selve indsatsen i årsmålet er delt op i forskellige delmål, der hver har en handlingsplan. Driftsforbedrende mål er udviklingsmål for forbedring af driften. Disse fremgår af side 19. Driftsmål er statiske normer for produktionsmål, altså områder i driften, hvor vi skal holde niveauet uden forventning om, at vi hverken bliver bedre eller dårligere. Driftsmålene er ikke med i virksomhedsplanen, men indgår i kontorernes løbende planlægning. De individuelle mål skal sikre, at alle medarbejdere bidrager til det strategiske mål i overensstemmelse med stillingsbeskrivelse og udviklingsplan. Vej & Parks mål-hieraki og produktion 2006 Mission Vej & Parks ansvarsområder Vision - Her sætter vi de langsigtede mål - På disse områder påvirker vi borgernes levevilkår Strategiske mål Vores overordnede mål for vores arbejde frem til 2007 Årsmål For at nå det strategiske mål, skal de nævnte indsatser gennemføres i 2006 Driftsforbedrende mål For at nå det strategiske mål, skal de planlagte driftsforbedringer gennem føres i 2006 Driftsmål For at nå det strategiske mål, skal målene for virksomhedens produktion opfyldes Individuelle mål For at nå det strategiske mål, skal alle medarbejdere bidrage i overensstemmelse med stillingsbeskrivelser og udviklingsplan Indsatser Alle mål understøttes af indsatser 6 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

5 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 5 Vi står for Københavns offentlige arealer og deres anvendelse. Vi gør det i dialog med byens borgere og interessenter i overenstemmelse med politiske beslutninger Vej & Park vil bidrage til den unikke europæiske metropol ved at sikre, at alle sikkert og trygt kan færdes og udfolde sig i omgivelser, der er funktionelle samt rige på oplevelsesmuligheder. Tilgængelighed, sikkerhed/tryghed, oplevelse, udfoldelse Vi skal forøge borgernes tilfredshed med Vej & Parks ydelser med 5% inden udgangen af 2007 samtidigt med at vi forøger virksomhedens effektivitet, medarbejdernes trivsel og vores samfundsmæssige bidrag. 1. International handlingsplan 2. Belysning 3. Byens rum 4. Toiletter 5. Tilgængelighed 6. Det grønne 7. Miljøzoner 8. Cyklister 9. Busser 10. Vejnetsplan 11. Parkering 12. Metroforpladser 13. Renhold 14. Vedligehold 15. Vejvedlighold 16. Vinter 16. Vinter 17. Innovation 18. Kompetenceudvikling 19. Effektivitet & styring 20. Videreudvikling af BUM modellen. 21. Kvarterløft / Områdefornyelse 22. Borgerbetjening Mål for de enkelte kontorers driftsforbedringer Mål for virksomhedens samlede produktion opdelt på relevante fagområder Mål for den enkelte medarbejders personlige bidrag Indsatser, der understøtter alle målene VEJ & PARKS MÅL-HIERAKI 7

6 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 6 Metode og årshjul for virksomhedsplanen EXCELLENCE-MODELLEN I Vej & Park strukturerer vi udviklingsog kvalitetsarbejdet efter Excellencemodellen.Vi lægger vægt på, at udviklingen skal ske systematisk, og at vi kommer hele vejen rundt om virksomheden. Business Excellence-modellen arbejder fint sammen med Balanced Scorecard, der også anvendes i TMF. Excellence-modellen og dens sammenhæng med vores strategiske mål kan illustreres med nedenstående figur. Pilene i modellen understreger udviklingens dynamiske karakter. Indsatser skal føre til resultater, og indsatser skal hele tiden revideres på baggrund af høstede erfaringer ved opnåelse af resultaterne.til at sikre disse dynamiske kræfter har vi vores årshjul for udviklings- og kvalitetsarbejdet. Lederskab INDSATS Medarbejdere Politik & strategi Partnere & ressourcer Processer RESULTATER Samfundsresultater Medarbejderresultater Kunderesultater Resultater Vej & Parks strategiske mål for : Vi skal forøge borgernes tilfredshed med Vej & Parks ydelser med 5% inden udgangen af 2007 samtidig med at vi forøger virksomhedens effektivitet, medarbejdernes trivsel og vores samfundsmæssige bidrag. ÅRSHJUL Hvor Excellence-modellen sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om virksomheden, så holder vores årshjul os på sporet, så vi gennemfører alle de aktiviteter, der sikrer en fornuftig fremdrift i arbejdet med virksomhedsplanen. Årshjulet sikrer, at vi planlægger indsatsen ved at opstille årsmål, delmål og driftsforbedrende mål samt handlingsplaner for disse, og måler på, om vi når de ønskede resultater. Aktiviteterne i årshjulet sikrer, at vi løbende får evalueret på opnåede resultater, så vi får den effekt af resultaterne, vi forventer. Den løbende opfølgning på vores mål styres af udviklingssektionen i samarbejde med kvalitetskoordinatorerne, som jævnligt fremlægger status for chefgruppen. Ledelsens gennemgang Mål for miljø og arbejdsmiljø 1. status VP virksomhedsplan Budgetønsker til næste år Budgetopfølgning TMF 2. status VP virksomhedsplan Budgetopfølgning TMF JULI Oplæg til TMF s for kommende års virksomhedsplan Kvalitetsregnskab hvert andet år APRIL APV hvert andet år PPR hvert år JANUAR Budgetopfølgning TMF Gåhjemmøde om ny virksomhedsplan Budgetmelding fra BR Kontorønsker til mål Endeligt godkendt TMF virksomhedsplan 3. status VP virksomhedsplan OKTOBER Ledelsesseminar nr. 1 Årsmål/delmål med udgangspunkt i TMF s udkast til virksomhedsplan Budgetopfølgning TMF Ledelsesseminar nr. 2 Årsmål for kommende års virksomhedsplan 8 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

7 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 7 Hvad gør vi for... BORGERNE Borgerbegrebet skal her forstås i bred forstand som både kommunens indbyggere og erhvervsdrivende samt brugerne af vores specifikke ydelser, herunder eksempelvis turister, og de mange mennesker, der arbejder inden for kommunegrænsen. Vi er her for at yde service og ydelser til borgerne.vej & Parks strategiske mål er derfor formuleret i forhold til borgerne. Det strategiske mål er: Vi vil forøge borgernes tilfredshed med Vej & Parks service og ydelser med 5% inden udgangen af 2007 samtidigt med at vi forøger virksomhedens effektivitet, medarbejdernes trivsel og vores samfundsmæssige bidrag For at understøtte det strategiske mål, har vi i 2005 gennemført seks ud af de samlede ni årsmål direkte rettet mod borgerne. Indsatsen har været fokuseret omkring renhold, vedligehold, cyklister, parkering, det grønne og vores myndighedsarbejde.vi har gennemført betydelige opgaver med betydelige resultater, og alle er gennemført i overensstemmelse med vores mål. I 2006 vil vi fortsætte arbejdet rettet mod borgerne. Derfor er en lang række af de initiativer, vi vil gennemføre i 2006 ligeledes rettet mod borgerne. Ud af de 22 årsmål vi vil forfølge, er 17 rettet direkte mod borgerne.valget og prioritering af disse årsmål er sket med baggrund i: borgerrettede undersøgelser (bl.a. vores kvalitetsregnskab) oplæg til forvaltningens virksomhedsplan kortlægning af udviklingstendenser på Vej & Parks område gennemførte årsmål og delmål for 2005 Valg og prioritering af årsmål er sket ved, at ledergruppen på to halvdagsseminarer i efteråret 2005 har drøftet mulige indsatsområder. På det første seminar gennemgik vi status for årsmål 2005 og forvaltningens udkast til virksomhedsplan. Udviklingstendenser blev kortlagt og første prioritering af årsmål for 2006 opstillet. Mellem de to seminarer blev bud på årsmål kvalificeret. På det andet lederseminar er de endelige årsmål prioriteret, og de tilhørende understøttende delmål blev opstillet i handlingsplaner. Årsmål og delmål fremgår af opslag side I år har vi lagt særlig vægt på at opstille årsmål, som understøtter forvaltningens samlede mål for 2006 beskrevet i forvaltningens virksomhedsplan. De borgerrettede årsmål understøtter direkte følgende overordnede strategiske temaer i forvaltningens virksomhedsplan: - Strategisk tema 1 Udvikling af byen skal understøtte de enkelte områders identitet, kvalitet og tilgængelighed - Strategisk tema 2 København skal opleves som en ren, sikker og velholdt by Vores midler til at betjene borgerne er betydelige, men vi skal være omhyggelige for at dække alle områder tilstrækkeligt godt.vi skal derfor hele tiden forholde os til, om budgetter, bemanding og opgaveløsning er i overensstemmelse med vores strategiske mål. Vej & Parks budget er i 2006 på 576 mio. kr. fordelt på 499 mio. til driftopgaver og 77 mio. på anlægsopgaver. Driftsbudgettet er i perioden reduceret med 22 mio. kr., samtidig med at vi har fået mange nye opgaver uden kompensation. Udsigten til budgetbesparelser på driften i 2006 er yderligere ca. 9 mio. HVAD GØR VI FOR BORGERNE 9

8 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 8 Hvad gør vi for... MEDARBEJDERNE Medarbejdernes kompetencer og indsats er afgørende for, om Vej & Park når sine mål og leverer sine ydelser til borgerne på det forventede kvalitets- og serviceniveau. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøet understøtter god trivsel og engagement, samt at der er gode udviklingsmuligheder for den enkelte, så alle er rustet til at møde fremtidens krav. I 2005 er der gennemført aktiviteter og projekter på tværs af hele Vej & Park, som fremmer enten trivsel eller kompetenceudvikling. ENGAGEREDE MEDARBEJDERE STILLER KRAV TIL LEDELSE OG ARBEJDSPLADS Det bliver sværere at rekruttere nye medarbejdere, dels pga. de små årgange og dels fordi der er meget høj beskæftigelse. For at tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere er det i stigende grad vigtigt at sikre Vej & Park som en attraktiv arbejdsplads. STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING I 2005 har vi udviklet og implementeret en metode til strategisk kompetenceudvikling for at sikre sammenhæng mellem Vej & Parks strategiske mål og medarbejdernes kompetenceudvikling. Samtidig har vi indført et it-system, Kompasset, som kobler den strategiske kompetenceudvikling og den enkelte medarbejders MUS og personlige udviklingsplan. Derudover har vi arbejdet med fælles, tværgående aktiviteter inden for de 3 strategiske kompetencer: Samarbejde, Borgerdialog og -betjening samt Udvikling af byliv. Efteruddannelse og kurser, der er afholdt i 2005: - Kursus i konfliktløsning - Kursus i personlig gennemslagskraft - Kursus i konstruktiv håndtering af arbejdspres - Kurser i Forvaltningsret - IT kurser - Kurser i de 7 gode vaner Derudover har 6 ud af 7 kontorer været afsted på workshops, hvor der er blevet arbejdet med kontorets faglige og sociale udvikling. Og endelig har hvert kontor haft en pulje til individuelle kurser for kontorets medarbejdere. Alt i alt er der brugt 1,81 mio. kr. på kurser og efteruddannelse i 2005, heraf kr. på lederudvikling inklusiv kurser i projektledelse. Derudover har der været afsat kr. til kontorernes egne efteruddannelsespuljer. LEDERUDVIKLING I 2005 er der både arbejdet med individuel lederudvikling, de enkelte kontorers lederteams, og hele ledergruppen har været involveret i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling, målstyring og virksomhedsplan.vej & Parks chefgruppe har lagt et aktivt stykke arbejde i udviklingen af hele forvaltningens principper for god ledelse. Dette arbejde fortsætter med udrulning af principperne i Vej & Parks ledergruppe i TRIVSEL Det personalepolitiske regnskab, PPR, er gennemført også i 2005, og vi har en midtvejs indikation på vores fremskridt. Se tabellen nederst til højre. Udviklingen er meget tilfredsstillende. Det tværgående arbejde med trivselspolitik er igangsat, og indførelsen af den og systematisk arbejdsmiljøledelse i 2006 med certificering i juni vil forhåbentlig forstærke den positive udvikling. APV (ArbejdsPladsVurdering) vil også blive gennemført i Det er i 2005 besluttet, at målene for PPR 2006 for hele Vej & Park skal opfyldes på kontorniveau. 10 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

9 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 9 Aldersfordeling i intervaller (gennemsnitsalder 44 år) ARBEJDET FORTSÆTTER I 2006 I 2006 fortsætter arbejdet med den strategiske kompetenceudvikling, og overblikket over vores kompetenceberedskab dannes. Der vil blive arbejdet med TMFs ledelsesprincipper og udvikling af nye ledere i Vej & Park. Innovation og kreative arbejdsprocesser søges styrket ved etablering af et innovationsværksted og gennemførelse af et pilotprojekt Medarbejdere fordelt i faggrupper: Med udgangspunkt i arbejdet for 2005 og TMFs strategiske tema 3 Teknik- og Miljøforvaltningen skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor samarbejde og ledelse sker på et fælles grundlag har vi formuleret to nye årsmål (se årsmålsoversigt side s. 2). 33 teknikere 26 specialarbejdere 123 akademikere STATISTIK Der er i alt 244 fuldtidsstillinger i Vej & Park, heraf er 118 kvinder og 126 mænd. Medarbejderne er fordelt på følgende faggrupper: 123 akademikere, 62 kontoradministrative medarbejdere, 33 teknikere og 26 specialarbejdere/formænd. Herudover er der 25 projektansatte. Gennemsnitsalderen er 44 år. Medarbejderomsætningen var i 2005 på 9 procent. PPR 62 kontor/ administrative Resultat Resultat Mål MÅLEPARAMETER PPR 2004 PPR 2005 PPR Trivsel 3,5 3,6 3,7 2. Ros 3,12 3,3 3,3 3. Fysiske rammer 3,37 3,4 3,6 4.V&P anbefales som arb.plads 2,7 3,1 3,1 5.Tilpas daglig arbejdsmængde 2,43 2,7 2,7 HVAD GØR VI FOR MEDARBEJDERNE 11

10 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 10 Hvad gør vi for... VIRKSOMHEDENS EFFEKTIVITET Målene for virksomhedens effektivitet hænger sammen med det 4. strategiske tema - effektivitet og kvalitet - i forvaltningens virksomhedsplan. I Vej & Park skal vi arbejde effektivt. Det betyder, at vi skal løse vores opgaver i forhold til borgere, politikere og andre brugere så godt som muligt og med så lille forbrug af ressourcer og økonomi som muligt. Det kræver først og fremmest, at vi opstiller klare mål for, hvad det er for aktiviteter, vi laver, og hvilke behov de skal opfylde. Det er så muligt for os at vurdere resultatet af indsatsen i forhold til, hvad vi havde tænkt os. Vi skal også vide, hvor mange ressourcer i kroner, personaleindsats mv. det koster at yde en given indsats. Det er let nok at lave en super kvalitet, hvis vi er ligeglade med, hvad det koster. Høj effektivitet er forholdet mellem resultat og ressourceindsats. I 2006 vil vi fokusere på at opgøre og forbedre vores effektivitet på virksomhedsniveau og på enkelte processer og arbejdsgange. Der er øget fokus på, hvad vi anvender de offentlige midler til, som vi er sat til at forvalte.vi er også udsat for et konstant pres om at yde mere, bedre og billigere. Derfor skal vi kunne opgøre vores ressourceindsats og de resultater, vi skaber, på alle vores kerneydelser: Renhold, vedligehold, anlæg, regulering og planlægning.vi skal også følge med i, hvor gode vi internt i Vej & Park er til at anvende vores personaleressourcer til at skabe de rigtige resultater. Kun ved at opgøre og dokumentere vores effektivitet er vi i stand til at foretage de rigtige og nødvendige prioriteringer og til at skabe de saglige argumenter, vi har brug for til at stå imod omgivelsernes konstante krav. Gennem mål- og resultatstyring vil vi skabe et system for styring af virksomheden, hvor de økonomiske budgetter hægtes sammen med aktiviteter og resultater. Det er ambitiøst at ville skabe overblik over, hvor effektive vi er og arbejde med at implementere et system for styring af virksomheden, der har vores effektivitet i fokus. Det kræver en stor indsats fra alle ansattes side, for hver gang en ansat i Vej & Park træffer et valg om en aktivitet, medfører det et ressourceforbrug og har en konsekvens for borgerne. Derfor skal vi alle hele tiden holde fokus på Vej & Parks effektivitet. Vi har opstillet et årsmål og fem delmål, der har til formål at understøtte den systematiske udvikling af Vej & Parks effektivitet. 12 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

11 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 11 SAMFUNDET Ifølge kommunens værdigrundlag skal vi udvikle byen på et bæredygtigt grundlag. Vej & Park har på den baggrund taget initiativ til en række aktiviteter for at sikre bæredygtighed og derigennem de kommende generationers muligheder for udfoldelse i samfundet. Disse aktiviteter retter sig særligt mod miljøområdet og det sociale ansvar. NATUR OG KULTUR Ud over disse områder indgår hensyn til og ansvar for en række samfundsmæssige forhold.vej & Park sikrer bl.a. kulturarven ved drift og vedligehold af monumenter, fortidsminder og historiske haver/ parker. Vej & Park arbejder også med naturforvaltning, hvor vi beskytter natur og fremmer biologisk mangfoldighed af samfundsmæssige og etiske grunde. MILJØ Vej & Park udarbejdede i 2002 en miljøpolitik, som fortsat er gældende. Med baggrund i den politik og opbygningen af et miljøledelsessystem blev Vej & Park i 2003 miljøcertificeret efter den internationale standard ISO og registreret efter den europæiske forordning EMAS. Dette sikrer, at vi hele tiden har fokus på vores væsentlige miljøforhold og konstant skal reducere miljøpåvirkningerne fra disse.vi arbejder løbende med miljøhandlingsplaner, der forbedrer vores direkte såvel som indirekte miljøpåvirkninger. Inden for miljøområdet har vi opbygget en organisation, der sikrer drift og vedligehold af miljøledelsessystemet. Dette medførte bl.a., at vi i 2005 gennemgik den eksterne audit af vores miljøarbejde uden at få afvigelser. SOCIALT ANSVAR Vej & Park arbejder konstant på at forbedre sit sociale ansvar bl.a. ved at ansætte ledige i støttede ordninger som fx job med løntilskud og ansætte folk med anden etnisk baggrund end dansk i ekstraordinære stillinger. Endvidere skal Vej & Park i løbet af 2006 formulere klare mål for sit sociale ansvar. Vej & Park har pr. 1. november 2005 ansat fem personer i job med løntilskud og to personer i fleksjob. Herudover uddanner vi løbende elever og praktikanter til arbejdsmarkedet. HVAD GØR VI FOR SAMFUNDET 13

12 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 12 Årsmål og delmål 2006 Strategisk tema 1 (fra TMFs virksomhedsplan) Udvikling af byen skal understøtte de enkelte områders identitet, kvalitet og tilgængelighed INTERNATIONAL HANDLINGSPLAN 1. Inden 1.maj har forvaltningen præsenteret TMU for en international handlingsplan, der øger fokus på det strategiske mål 1.1 Senest 1. marts præsenteres direktionen for et kommissorium for en ny TMF International Koordineringsgruppe, der inddrager Miljøkontrollens aktiviteter. 1.2 Senest 15. april leverer den Internationale Koordineringsgruppe et udkast til TMU International Handlingsplan til godkendelse i TMF direktionen. BELYSNING 2. Belysningsområdet udvikles med henblik på udarbejdelse af strategi for udvikling og drift 2.1 Belysningsstrategi. Der skal bidrages til TFM s belysningsstrategi. 2.2 Strategi for belysningsnettet.til brug for udvikling af byens belysning skal der udarbejdes en strategi for driften af det kommunale belysningsnet herunder strategi for indkøb af el. 2.3 Energistyring. Inden udgangen af 2006 opsættes sensorer på et belysningsområde/bydel som energibesparende foranstaltning. 14 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006 BYENS RUM 3. Ved udgangen af 2006 er indbyggerne i en udvalgt bydel blevet mere tilfredse. 3.1 Førmåling: Inden udgangen af april 2006 er en bydel udpeget, og der er gennemført en førmåling af tilfredsheden. 3.2 Forandring: Inden udgangen af oktober 2006 er mindst 3 byrum forandret ved hjælp af information, events og mindre fysiske ændringer for små (drifts-)midler. TOILETTER 4. Ved udgangen af maj 2006 har TMU fået forelagt en revideret handlingsplan for byens offentlige toiletter. 4.1 Ved udgangen af marts 2006 har TMU fået et budgetoplæg for 2007 med forslag til håndtering af byens offentlige toiletter. TILGÆNGELIGHED 5. Ved udgangen af 2006 har en måling blandt medlemmerne af De samvirkende invalideorganisationer i København vist en forbedret oplevelse af Vej & Parks indsats for at skabe større tilgængelighed for handicappede i middelalderbyen. 5.1 Førmåling: Inden udgangen af april er der i samarbejde med invalideorganisationerne gennemført en tilfredshedsmåling (førmåling). 5.2 Seminar: Inden udgangen af juni 2006 er der gennemført et seminar i samarbejde med invalideorganisationerne i København, hvor indsatsen for 2006 og planerne for 2007 er blevet drøftet. 5.3 Inden udgangen af november 2006 er arbejdet med at anlægge den første tilgængelighedsrute i middelalderbyen gennemført. DET GRØNNE 6. Inden udgangen af 2006 er indbyggerne i en udvalgt bydel blevet mere tilfredse. 6.1 Træplantningskampagne: Inden udgangen af 2006 er der gennemført en træplantningskampagne i bydelen med plantning af mindst 100 delvist sponsorerede træer. 6.2 Grøn event: Inden udgangen af september 2006 har Vej & Park initieret og gennemført mindst en grøn event i bydelens parker eller byrum, hvor kultur eller sport også indgår. 6.3 Blomster: Mindst fem steder i bydelen er der inden udgangen af august 2006 plantet blomster, hvor der ikke har været blomster tidligere. 6.4 Før- og eftermålinger: Inden udgangen af marts er der gennemført en førmåling, og inden udgangen af november er der gennemført en eftermåling af tilfredsheden vedrørende grønne oplevelser blandt bydelens beboere.

13 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 13 MILJØZONER 7. Miljøzoneprojektet igangsat 31/ , såfremt politisk godkendt pr. 1. marts Projektplan for gennemførelse og drift er politisk godkendt inden 1/ CYKLISTER 8. Generelt 3% større tilfredshed med cyklistforhold og 5 % større tilfredshed med cyklist- parkeringsforhold. I forhold til 2004 målinger. 8.1 Cyklistprojekter fra budgetforlig 2006 skal være politisk godkendt inden 1/ Der gennemføres minimum et grøn bølge projekt for cyklister. 8.3 Der udarbejdes en samlet kommunikationsplan for årets cykelbegivenheder herunder også resultaterne fra delmål Der gennemføres min. 10 konkrete forbedringer for cykelfremkommelighed og sikkerhed i Der er udviklet en samlet strategi for cykelparkeringen i København inden 1/ Cykelparkering er øget med 50% på mindst 3 metrostationer i BUSSER 9. Rejsehastigheden af den kollektive bustrafik i kommunen forbedres med 1% i Samarbejds- og finansieringsmodel mellem bestillere og vejmyndighed vedrørende busfremkommelighedsindsatsen er politisk godkendt senest 1/ Der gennemføres min. fem konkrete forbedringer for busfremkommelighed i VEJNETSPLAN 10. Vej og Park udarbejder i forlængelse af kommuneplanen 2006 et samlet forslag til en vejnetstruktur, hvor tilgængelighed, miljø og sikkerhed er afbalanceret En samlet redegørelse med servicemål for trafikafvikling, æstetik, sikkerhed og miljø er præsenteret for TMU inden 1/ PARKERING 11. Parkeringsstrategien implementeres P-taksterne i Indre by hæves pr. 1. jan P-zonerne i Indre by tilpasses pr. 1. jan Parkomaterne udskiftes i Indre by i Der opstilles parkomater i de indre brokvarterer i 2006/ timerszonen i brokvartererne indskrænkes til det nye betalingsområde d. 1. jan. 2006, og div. skilte flyttes private fællesveje er overtaget som offentlige med plan opstillet for parkeringsautomater Placeringen af de nye parkeringsanlæg i brokvartererne fastlægges Strategien for nedlæggelse af gadeparkeringspladserne fastlægges Placeringen af de nye parkeringsanlæg i brokvartererne fastlægges Værktøj til overvågning af udviklingen i parkeringsforholdene i København er på plads inden 1/ Parkeringsanlæg i Indre by kontraheres Inden 1. marts præsenteres TMU for konklusionerne af en gennemført undersøgelse af borgernes oplevelse af parkeringsskilte, -regler og -administration, samt plan for konkrete forbedringer. METROFORPLADSER 12. Inden udgangen af 2006 er københavnernes oplevelse af Metroforpladsernes funktionalitet øget med 5% Nye Metroforpladser: Politisk godkendte byrumsprogrammer foreligger for alle nye metrostationer inden udgangen af ÅRSMÅL OG DELMÅL

14 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 14 Årsmål og delmål 2006 Strategisk tema 2 (fra TMFs virksomhedsplan) København skal opleves som en ren, sikker og velholdt by RENHOLD 13. Borgerne skal opleve byens renholdelse 5% renere end ved kvalitetsregnskabet 2004 ved en mere synlig renholdelsesindsats Informationstavler, parker. Der udvikles og opstilles informationstavler i byens parker. Informationstavlen skal informere parkernes brugere om, hvornår der er foretaget renhold m.v. Opsætningen skal være foretaget inden 1. april Hel-by koncept. Der indgås samarbejde med byens større grundejere om renholdelsesindsats og niveau, serviceniveau og koordination heraf, så København fremstår med et ensartet renholdelsesniveau, uanset ejer- og ansvarsforhold. Grundejerne er kontaktet inden 1. april, og der foretages udbud inden 1. december Synlighed. Borgerne skal opleve, at der renholdes i byen også på tidspunkter, hvor borgerne er på gaden. Inden 1. juni er der etableret snappehold og information på mekanisk rengøringsmateriel Erfaringsudveksling. I efteråret 2006 afholdes en international konference med deltagelse af 4 8 storbyer. Konferencen skal give inspiration til renholdelsen i byen og udvikle et forpligtende samarbejde Metodeudvikling. Inden 1. juli skal der sammen med entreprenørerne udvikles på metoder for renholdelse. VEDLIGEHOLD 14. Borgenes oplevelse af småarealer skal forbedres ved trimning af områder Trimning af områder. tre områder i byen trimmes inden 1. december. Trimningen foregår ved et mindre anlægsprojekt, der skal implementere byrumshandlingsplanen og større byrumskvalitet og give en billigere drift Trimning af områder. Alle kategori 1 områder i Bispebjerg skal trimmes ved en enkel indretning, der giver billig drift.trimningen er foretaget inden 1.december Synlighed og markering. For at gøre borgerne opmærksomme på, at Vej & Park har handlet i en situation, hvor byudstyr, skilte og veje er defekt, opsættes markering.tiltaget er implemen-teret inden 1. maj. VEJVEDLIGEHOLD 15. Vejvedligeholdelsesstrategi revideres I 1. halvår af 2006 skal vedligeholdelsesstrategien opdateres og behandles politisk VINTER 16. Organiseringen på vinter skal i 2006 gennemgås og indstilling udarbejdes til TMU Gennemgang af vinterorganisering. Vinterorganiseringen skal i 2006 gennemgås og fremlægges for TMU for evt. udbud af vintertjenesten i VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

15 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 15 Strategisk tema 3 (fra TMFs virksomhedsplan) Teknik- og Miljøforvaltningen skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor samarbejde og ledelse sker på et fælles grundlag INNOVATION 17. Inden udgangen af 2006 er innovationen og de kreative arbejdsprocesser styrket i Vej & Park ved etablering af et innovationsværksted og gennemførelse af et pilotprojekt Innovationsværksted & Pilotprojekt. Vej & Park har etableret et innovationsværksted, gennemført et pilotprojekt samt udarbejdet en handlingsplan for innovation inden udgangen af KOMPETENCE-UDVIKLING 18. Den strategiske kompetenceudvikling fortsætter jævnfør de fire delmål Fortsat strategisk kompetenceudvikling. Inden udgangen af august 2006 er udviklingsaktiviteterne for de tre strategiske kompetencer, samarbejde, borgerdialog/-betjening og udvikling af byliv, endeligt gennemført Kompetenceberedskab. Der er skabt overblik over Vej & Parks strategiske kompetenceberedskab inden udgangen af juli TMF ledelsesprincipper.tmf s ledelsesprincipper er implementeret i Vej & Parks ledergruppe og formidlet til Vej & Parks ansatte inden udgangen af Udvikling af nye ledere. Inden udgangen af 2006 har Vej & Park etableret metode til afdækning og udvikling af Vej & Parks nye ledere. ÅRSMÅL OG DELMÅL

16 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 16 Årsmål og delmål 2006 Strategisk tema 4 Effektivitet og kvalitet EFFEKTIVITET & STYRING 19. I 2006 vil Vej & Park forbedre styring og arbejdsprocesser med henblik på at øge effektiviteten i virksomheden Udvikle nøgletal for effektiviteten i Vej & Park, der hænger sammen med strukturen i de øvrige styringstiltag Styring ved resultatmål og krav.vej & Park opfylder senest ved udgangen af 2006 Benchmarkingmodellens krav til styring ved resultatmål og krav på niveau Integration af styrings- og datasystemer.vej & Park opfylder senest ved udgangen af 2006 Benchmarkingmodellens krav til integration af styrings- og datasystemer på niveau Controlling-baseret ledelsesrapportering.vej & Park opfylder senest ved udgangen af 2006 Benchmarkingmodellens krav til controllingbaseret ledelsesrapportering på niveau Vej & Park skal udvikle kompetencen til at arbejde med organisationens kompetencer til effektivisering af processer. Konkret skal kerneprocesserne beskrives og analyseres, og der skal være beskrevet effektiviseringer af mindst én proces. VIDEREUDVIKLING AF BUM-MODELLEN 20. Beslutning om fremtiden for BUMmodellen BUM-analyse afrapporteres inden 1. marts, og beslutning om BUM-modellens fremtid træffes inden 1. juli. KVARTERLØFT / OMRÅDE- FORNYELSE 21. Vej & Park bidrager til, at kvarterløft og områdefornyelse integreres succesfuldt i TMF Delmål formuleres med afsæt i resultater af den analyse af kvarterløft/områdefornyelse, som BTF og kvarterløft pt. gennemfører. BORGERBETJENING 22. Inden udgangen af 2006 vil Vej & Park styrke betjeningen af borgerne og derved øge tilfredsheden med 3% ved at introducere og afprøve nye principper for borgerinvolvering I løbet af 2006 afprøves pilotprojekt for cykelparkering, hvor midlet er den personlige henvendelse mellem forvaltningen og borgerne, og målet er at ændre borgernes adfærd.vi kalder den personlige henvendelse mellem forvaltningen og borgerne for direkte dialog I løbet af 2006 gennemføres mindst to kampagner, hvor frivillige borgere inviteres til at indgå som ambassadører for budskaber om adfærd i forhold til pizzakurve samt grill og hunde høm-høm Fra starten af 2006 vil vi gennem en kampagne sætte fokus på betydningen af at anvise løsninger og alternativer frem for at foretage rutinepræget sagsbehandling.vi vil i mere end 80% af alle henvendelser enten kunne sige ja eller anvise alternativer. 18 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

17 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 17 Driftsforbedrende mål KONTOR nr TITEL PÅ DRIFTSFORBEDRENDE MÅL SEKRETARIATET 1. Vej & Parks kommunikationshandlingsplan udmøntes, således at Vej & Parks medarbejdere kompetenceudvikles i borgerbetjening, herunder brevskrivning og telefonkultur. 2. Vej & Parks sider på KKnet skal evalueres med henblik på at videreudvikle intranettet, så Vej & Parks medarbejder føler, at nettet bedre understøtter deres arbejde. 3. Sekretariatet vil opstille målbare kvalitetsmål for mindst 3 af Sekretariatets kerneydelser. SEKRETARIATET 1. E-blanketter Digital handlingsplan 2. Grøn GIS 3. Mobilt tilsyn 4. Planer på GIS kort DRIFTKONTOR 1. Dynamiske blanketter. Inden udgangen af 2006 er der udarbejdet dynamiske blanketter og disse er implementeret på Vej & Parks hjemmeside. 2. Inden udgangen af 1. juli 2006 er der udarbejdet en IT løsning for integreret tilsyn af afgiftsområdet. HUMAN 1. Videndeling i HR: HR har styrket opgaveløsningen på tværs og øget sin effektivitet gennem RESOURCE videndeling. PROJEKT- 1. På baggrund af en analyse af gennemførte projekter vil vi inden udgangen af 2006 have KONTORET defineret og implementeret en ny procedure for projektplanlægning i alle faser. 2. Inden udgangen af 2006 er alle afleverede anlægsprojekter afsluttet i henhold til projekthåndbogen. 3. Forbedre Vej og Parks interne høring/godkendelse af egne hovedprojekter, for at sikre et fælles og entydigt høringssvar. Inden 1. juni 2006 er en ny intern høring beskrevet og besluttet. Efter beslutning offentliggøres og implementeres ny intern høring og evalueres inden 31/ Vi vil i 2006 professionalisere vores bygherrerolle gennem udarbejdelse af et afsnit til projekthåndbogen om samarbejdet med eksterne parter (rådgivere, entreprenører m.fl.). 5. Senest 1. august 2006 lanceres en ny projektside på Vej & Parks hjemmeside. I forbindelse med lanceringen er der etableret en model for, hvordan projekter skal præsenteres. Inden udgangen af 2006 er alle igangværende projekter lagt på den ny side. UDVIKLING 1. 20% forbedring på antal fakturaer ældre end 60 dage. OG ØKONOMI 2. 10% bedre overholdelse af betalingsfrister i løbet af året. 3. Arbejdsmiljøledelse.Vej & Park har implementeret arbejdsmiljøledelse i.h.t. DS/OHSAS Målet er certificering af Vej og Park sommer TRAFIK OG 1. Grønne bølger: Kvalitetssikring af de resterende grønne bølger. PLANKONTORET 2. Borgerdialog: Fem standardbesvarelser på borgerhenvendelser lægges på Vej og Parks hjemmeside. 3. Trafiksikkerhed: 1. fase af handlingsplan for trafiksikkerhed evalueret og strategi med forstærket indsats for næste fase vedtaget af TMU. BYRUMS 1. Inden udgangen af december 2006 er designmanualen formidlet til relevante medarbejdere og enheder i KONTORET TMF, og en evalueringsplan er godkendt af Vej & Parks chefgruppe. 2. Inden udgangen af juni 2006 er Designmanualen færdiggjort, trykt og distribueret. 3. Inden udgangen af juni 2006 er det digitale lokalplanværktøj idriftsat. 4. Inden udgangen af december 2006 er der gennemført en evaluering af det digitale lokalplanværktøj grønne nøgletal er valgt sammen med 6-byerne og publiceret i et parkregnskab inden udgangen af oktober Der er udarbejdet en handlingsplan for træplantning inden udgangen af september Inden udgangen af 2006 er en handlingsplan for biologisk mangfoldighed udarbejdet. 8. Inden udgangen af maj 2006 har TMU fået forelagt en parkhandlingsplan for DRIFTSFORBEDRENDE MÅL 19

18 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 18 Relationer mellem forvaltningen og Vej & Park Forvaltningen Vej & Park Kobling 20 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

19 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 19 RELATIONER MELLEM TMF OG VEJ & PARK 21

20 Vej og park 09/01/06 16:08 Side VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere