Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres"

Transkript

1 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne viser, at medarbejdernes engagement netop er en af vores styrker, og jeg kan se med mine egne øjne, at både engagement og kreativitet er høj, når såvel ventede som uventede udfordringer skal håndteres.vi har således et godt udgangspunkt for at skabe gode resultater. God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Det er så op til ledelsen i dialog med medarbejderne at vedligeholde og nyttiggøre engagementet og kreativiteten så målrettet som muligt. Det kræver god ledelse. I Vej & Park har vi i de seneste år fokuseret stærkt på lederudvikling blandt andet baseret på individuelle lederevalueringer. Det er bl.a. denne udvikling af vores ledere, der slår igennem i den forbedrede trivsel, som målingerne viser. Vi har gode ledere i Vej & Park, og jeg er sikker på, at de sammen med medarbejderne er i stand til - også i fremtiden - at forøge trivslen og arbejdsglæden og dermed engagementet og kreativiteten. Ikke mindst fordi Bygge- og Teknikforvaltningen netop har vedtaget 7 principper for god ledelse, som vil blive et væsentligt fundament for den videre lederudvikling i de kommende år. Borgernes behov prioriteres Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre, at medarbejdernes engagement og kreativitet anvendes der, hvor den giver de bedste resultater i forhold til borgerne.vi har derfor, med udgangspunkt i forvaltningens oplæg til virksomhedsplan med de fire strategiske temaer og tilhørende kritiske aktiviteter, lagt stor vægt på at formulere årsmål, der er nøje afbalancerede i forhold til de behov, som borgerne har, og de svagheder, som vi objektivt kan konstatere, vi har i vores produktion. Denne ledelsesopgave er med årsmål og tilhørende delmål løst for Det er sket i et godt samarbejde i ledergruppen, hvor sektionslederne for første gang har været med i hele formuleringsprocessen af årsmål m.v. Tak til ledergruppen for det. Der er således tale om meget velovervejede og gennemarbejdede årsmål, der med sikkerhed vil bidrage optimalt til opfyldelsen af vores strategiske mål: at forøge borgernes tilfredshed med Vej & Parks service og ydelser med 5% inden udgangen af 2007 samtidig med at vi forøger virksomhedens effektivitet, medarbejdernes trivsel og vores samfundsmæssige bidrag. Vores arbejde med årsmålene for 2005 har vist, at vi kan nå de mål, vi sætter os. Jeg er overbevist om, at målene for 2006 også vil blive nået. God arbejdslyst med dem. På chefgruppens vegne, Ole Bach FORORD 3

2 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 2 Den overordnede ramme Nedenstående figur viser den overordnede ramme for, hvordan vores mission og vision hænger sammen med vores arbejde i Vej & Park.Visionen indeholder følgende ord: f Tilgængelighed (færden) f Sikkerhed/Tryghed f Oplevelse f Udfoldelse Det er på disse områder, vi i Vej & Park har mulighed for at påvirke borgernes levevilkår. Det gør vi gennem følgende ydelser: f Myndighed/Planlægning f Regulering f Anlæg f Renhold f Vedligehold Alle medarbejdere i vores fagkontorer arbejder med elementer af disse ydelser og skaber derved forandringer i borgernes tilgængelighed, sikkerhed/tryghed, oplevelses- og udfoldelsesmuligheder. Som det sidste lag i organisationen har vi medarbejderne i administrationen, som alle bidrager til, at medarbejderne i fagkontorerne kan udføre deres arbejde mere effektivt. Alle medarbejdere understøtter således visionen og missionen. Sammenhæng mellem mission, ydelser og den enkeltes indsats Mission Vej & Parks ansvarsområder Vi står for Københavns offentlige arealer og deres anvendelse. Vi gør det i dialog med byens borgere og interessenter i overenstemmelse med politiske beslutninger Vision - Her sætter vi de langsigtede mål - På disse områder påvirker vi borgernes levevilkår Vej & Park vil bidrage til den unikke europæiske metropol ved at sikre, at alle sikkert og trygt kan færdes og udfolde sig i omgivelser, der er funktionelle samt rige på oplevelsesmuligheder. Tilgængelighed, sikkerhed/tryghed, oplevelse, udfoldelse Ydelser Vi påvirker borgernes levevilkår gennem vores arbejde med disse ydelser Myndighed/ Planlægning Regulering Anlæg Renhold Vedligehold Medarbejdere (fagkontorer) Det er medarbejderne i fagkontorerne, der skaber forandringer i forhold, der påvirker borgernes levevilkår Trafik- og Plankontor Byrumskontor Projektkontor Driftskontor Parkeringssekretariat Medarbejdere (administration) Medarbejderne i administrationen bidrager til at gøre arbejdet for medarbejderne i fagkontorerne effektivt Udvikling & Økonomi Virksomhedsudvikling, Miljø, Budget, Regnskab, Mål- & Aktivitetsstyring HR Personaleudvikling og administration Sekretariat Jura, IT, Kommunikation, Intern Service 4 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

3 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 3 DEN OVERORDNEDE RAMME 5

4 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 4 Vej & Parks mål-hierarki Vej & Parks arbejde med at påvirke borgernes tilgængelighed, sikkerhed/tryghed samt oplevelses- og udfoldelsesmuligheder er samlet i et strategisk mål, der løber over 3 år - fra 2005 til Vejen til at nå dette mål om 5% øget borgertilfredshed med Vej & Parks ydelser går gennem årlige indsatser på udvalgte områder, hvor vi ved, at borgerne efterspørger en højere kvalitet eller flere ydelser. Disse områder kalder vi årsmål. Selve indsatsen i årsmålet er delt op i forskellige delmål, der hver har en handlingsplan. Driftsforbedrende mål er udviklingsmål for forbedring af driften. Disse fremgår af side 19. Driftsmål er statiske normer for produktionsmål, altså områder i driften, hvor vi skal holde niveauet uden forventning om, at vi hverken bliver bedre eller dårligere. Driftsmålene er ikke med i virksomhedsplanen, men indgår i kontorernes løbende planlægning. De individuelle mål skal sikre, at alle medarbejdere bidrager til det strategiske mål i overensstemmelse med stillingsbeskrivelse og udviklingsplan. Vej & Parks mål-hieraki og produktion 2006 Mission Vej & Parks ansvarsområder Vision - Her sætter vi de langsigtede mål - På disse områder påvirker vi borgernes levevilkår Strategiske mål Vores overordnede mål for vores arbejde frem til 2007 Årsmål For at nå det strategiske mål, skal de nævnte indsatser gennemføres i 2006 Driftsforbedrende mål For at nå det strategiske mål, skal de planlagte driftsforbedringer gennem føres i 2006 Driftsmål For at nå det strategiske mål, skal målene for virksomhedens produktion opfyldes Individuelle mål For at nå det strategiske mål, skal alle medarbejdere bidrage i overensstemmelse med stillingsbeskrivelser og udviklingsplan Indsatser Alle mål understøttes af indsatser 6 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

5 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 5 Vi står for Københavns offentlige arealer og deres anvendelse. Vi gør det i dialog med byens borgere og interessenter i overenstemmelse med politiske beslutninger Vej & Park vil bidrage til den unikke europæiske metropol ved at sikre, at alle sikkert og trygt kan færdes og udfolde sig i omgivelser, der er funktionelle samt rige på oplevelsesmuligheder. Tilgængelighed, sikkerhed/tryghed, oplevelse, udfoldelse Vi skal forøge borgernes tilfredshed med Vej & Parks ydelser med 5% inden udgangen af 2007 samtidigt med at vi forøger virksomhedens effektivitet, medarbejdernes trivsel og vores samfundsmæssige bidrag. 1. International handlingsplan 2. Belysning 3. Byens rum 4. Toiletter 5. Tilgængelighed 6. Det grønne 7. Miljøzoner 8. Cyklister 9. Busser 10. Vejnetsplan 11. Parkering 12. Metroforpladser 13. Renhold 14. Vedligehold 15. Vejvedlighold 16. Vinter 16. Vinter 17. Innovation 18. Kompetenceudvikling 19. Effektivitet & styring 20. Videreudvikling af BUM modellen. 21. Kvarterløft / Områdefornyelse 22. Borgerbetjening Mål for de enkelte kontorers driftsforbedringer Mål for virksomhedens samlede produktion opdelt på relevante fagområder Mål for den enkelte medarbejders personlige bidrag Indsatser, der understøtter alle målene VEJ & PARKS MÅL-HIERAKI 7

6 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 6 Metode og årshjul for virksomhedsplanen EXCELLENCE-MODELLEN I Vej & Park strukturerer vi udviklingsog kvalitetsarbejdet efter Excellencemodellen.Vi lægger vægt på, at udviklingen skal ske systematisk, og at vi kommer hele vejen rundt om virksomheden. Business Excellence-modellen arbejder fint sammen med Balanced Scorecard, der også anvendes i TMF. Excellence-modellen og dens sammenhæng med vores strategiske mål kan illustreres med nedenstående figur. Pilene i modellen understreger udviklingens dynamiske karakter. Indsatser skal føre til resultater, og indsatser skal hele tiden revideres på baggrund af høstede erfaringer ved opnåelse af resultaterne.til at sikre disse dynamiske kræfter har vi vores årshjul for udviklings- og kvalitetsarbejdet. Lederskab INDSATS Medarbejdere Politik & strategi Partnere & ressourcer Processer RESULTATER Samfundsresultater Medarbejderresultater Kunderesultater Resultater Vej & Parks strategiske mål for : Vi skal forøge borgernes tilfredshed med Vej & Parks ydelser med 5% inden udgangen af 2007 samtidig med at vi forøger virksomhedens effektivitet, medarbejdernes trivsel og vores samfundsmæssige bidrag. ÅRSHJUL Hvor Excellence-modellen sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om virksomheden, så holder vores årshjul os på sporet, så vi gennemfører alle de aktiviteter, der sikrer en fornuftig fremdrift i arbejdet med virksomhedsplanen. Årshjulet sikrer, at vi planlægger indsatsen ved at opstille årsmål, delmål og driftsforbedrende mål samt handlingsplaner for disse, og måler på, om vi når de ønskede resultater. Aktiviteterne i årshjulet sikrer, at vi løbende får evalueret på opnåede resultater, så vi får den effekt af resultaterne, vi forventer. Den løbende opfølgning på vores mål styres af udviklingssektionen i samarbejde med kvalitetskoordinatorerne, som jævnligt fremlægger status for chefgruppen. Ledelsens gennemgang Mål for miljø og arbejdsmiljø 1. status VP virksomhedsplan Budgetønsker til næste år Budgetopfølgning TMF 2. status VP virksomhedsplan Budgetopfølgning TMF JULI Oplæg til TMF s for kommende års virksomhedsplan Kvalitetsregnskab hvert andet år APRIL APV hvert andet år PPR hvert år JANUAR Budgetopfølgning TMF Gåhjemmøde om ny virksomhedsplan Budgetmelding fra BR Kontorønsker til mål Endeligt godkendt TMF virksomhedsplan 3. status VP virksomhedsplan OKTOBER Ledelsesseminar nr. 1 Årsmål/delmål med udgangspunkt i TMF s udkast til virksomhedsplan Budgetopfølgning TMF Ledelsesseminar nr. 2 Årsmål for kommende års virksomhedsplan 8 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

7 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 7 Hvad gør vi for... BORGERNE Borgerbegrebet skal her forstås i bred forstand som både kommunens indbyggere og erhvervsdrivende samt brugerne af vores specifikke ydelser, herunder eksempelvis turister, og de mange mennesker, der arbejder inden for kommunegrænsen. Vi er her for at yde service og ydelser til borgerne.vej & Parks strategiske mål er derfor formuleret i forhold til borgerne. Det strategiske mål er: Vi vil forøge borgernes tilfredshed med Vej & Parks service og ydelser med 5% inden udgangen af 2007 samtidigt med at vi forøger virksomhedens effektivitet, medarbejdernes trivsel og vores samfundsmæssige bidrag For at understøtte det strategiske mål, har vi i 2005 gennemført seks ud af de samlede ni årsmål direkte rettet mod borgerne. Indsatsen har været fokuseret omkring renhold, vedligehold, cyklister, parkering, det grønne og vores myndighedsarbejde.vi har gennemført betydelige opgaver med betydelige resultater, og alle er gennemført i overensstemmelse med vores mål. I 2006 vil vi fortsætte arbejdet rettet mod borgerne. Derfor er en lang række af de initiativer, vi vil gennemføre i 2006 ligeledes rettet mod borgerne. Ud af de 22 årsmål vi vil forfølge, er 17 rettet direkte mod borgerne.valget og prioritering af disse årsmål er sket med baggrund i: borgerrettede undersøgelser (bl.a. vores kvalitetsregnskab) oplæg til forvaltningens virksomhedsplan kortlægning af udviklingstendenser på Vej & Parks område gennemførte årsmål og delmål for 2005 Valg og prioritering af årsmål er sket ved, at ledergruppen på to halvdagsseminarer i efteråret 2005 har drøftet mulige indsatsområder. På det første seminar gennemgik vi status for årsmål 2005 og forvaltningens udkast til virksomhedsplan. Udviklingstendenser blev kortlagt og første prioritering af årsmål for 2006 opstillet. Mellem de to seminarer blev bud på årsmål kvalificeret. På det andet lederseminar er de endelige årsmål prioriteret, og de tilhørende understøttende delmål blev opstillet i handlingsplaner. Årsmål og delmål fremgår af opslag side I år har vi lagt særlig vægt på at opstille årsmål, som understøtter forvaltningens samlede mål for 2006 beskrevet i forvaltningens virksomhedsplan. De borgerrettede årsmål understøtter direkte følgende overordnede strategiske temaer i forvaltningens virksomhedsplan: - Strategisk tema 1 Udvikling af byen skal understøtte de enkelte områders identitet, kvalitet og tilgængelighed - Strategisk tema 2 København skal opleves som en ren, sikker og velholdt by Vores midler til at betjene borgerne er betydelige, men vi skal være omhyggelige for at dække alle områder tilstrækkeligt godt.vi skal derfor hele tiden forholde os til, om budgetter, bemanding og opgaveløsning er i overensstemmelse med vores strategiske mål. Vej & Parks budget er i 2006 på 576 mio. kr. fordelt på 499 mio. til driftopgaver og 77 mio. på anlægsopgaver. Driftsbudgettet er i perioden reduceret med 22 mio. kr., samtidig med at vi har fået mange nye opgaver uden kompensation. Udsigten til budgetbesparelser på driften i 2006 er yderligere ca. 9 mio. HVAD GØR VI FOR BORGERNE 9

8 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 8 Hvad gør vi for... MEDARBEJDERNE Medarbejdernes kompetencer og indsats er afgørende for, om Vej & Park når sine mål og leverer sine ydelser til borgerne på det forventede kvalitets- og serviceniveau. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøet understøtter god trivsel og engagement, samt at der er gode udviklingsmuligheder for den enkelte, så alle er rustet til at møde fremtidens krav. I 2005 er der gennemført aktiviteter og projekter på tværs af hele Vej & Park, som fremmer enten trivsel eller kompetenceudvikling. ENGAGEREDE MEDARBEJDERE STILLER KRAV TIL LEDELSE OG ARBEJDSPLADS Det bliver sværere at rekruttere nye medarbejdere, dels pga. de små årgange og dels fordi der er meget høj beskæftigelse. For at tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere er det i stigende grad vigtigt at sikre Vej & Park som en attraktiv arbejdsplads. STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING I 2005 har vi udviklet og implementeret en metode til strategisk kompetenceudvikling for at sikre sammenhæng mellem Vej & Parks strategiske mål og medarbejdernes kompetenceudvikling. Samtidig har vi indført et it-system, Kompasset, som kobler den strategiske kompetenceudvikling og den enkelte medarbejders MUS og personlige udviklingsplan. Derudover har vi arbejdet med fælles, tværgående aktiviteter inden for de 3 strategiske kompetencer: Samarbejde, Borgerdialog og -betjening samt Udvikling af byliv. Efteruddannelse og kurser, der er afholdt i 2005: - Kursus i konfliktløsning - Kursus i personlig gennemslagskraft - Kursus i konstruktiv håndtering af arbejdspres - Kurser i Forvaltningsret - IT kurser - Kurser i de 7 gode vaner Derudover har 6 ud af 7 kontorer været afsted på workshops, hvor der er blevet arbejdet med kontorets faglige og sociale udvikling. Og endelig har hvert kontor haft en pulje til individuelle kurser for kontorets medarbejdere. Alt i alt er der brugt 1,81 mio. kr. på kurser og efteruddannelse i 2005, heraf kr. på lederudvikling inklusiv kurser i projektledelse. Derudover har der været afsat kr. til kontorernes egne efteruddannelsespuljer. LEDERUDVIKLING I 2005 er der både arbejdet med individuel lederudvikling, de enkelte kontorers lederteams, og hele ledergruppen har været involveret i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling, målstyring og virksomhedsplan.vej & Parks chefgruppe har lagt et aktivt stykke arbejde i udviklingen af hele forvaltningens principper for god ledelse. Dette arbejde fortsætter med udrulning af principperne i Vej & Parks ledergruppe i TRIVSEL Det personalepolitiske regnskab, PPR, er gennemført også i 2005, og vi har en midtvejs indikation på vores fremskridt. Se tabellen nederst til højre. Udviklingen er meget tilfredsstillende. Det tværgående arbejde med trivselspolitik er igangsat, og indførelsen af den og systematisk arbejdsmiljøledelse i 2006 med certificering i juni vil forhåbentlig forstærke den positive udvikling. APV (ArbejdsPladsVurdering) vil også blive gennemført i Det er i 2005 besluttet, at målene for PPR 2006 for hele Vej & Park skal opfyldes på kontorniveau. 10 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

9 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 9 Aldersfordeling i intervaller (gennemsnitsalder 44 år) ARBEJDET FORTSÆTTER I 2006 I 2006 fortsætter arbejdet med den strategiske kompetenceudvikling, og overblikket over vores kompetenceberedskab dannes. Der vil blive arbejdet med TMFs ledelsesprincipper og udvikling af nye ledere i Vej & Park. Innovation og kreative arbejdsprocesser søges styrket ved etablering af et innovationsværksted og gennemførelse af et pilotprojekt Medarbejdere fordelt i faggrupper: Med udgangspunkt i arbejdet for 2005 og TMFs strategiske tema 3 Teknik- og Miljøforvaltningen skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor samarbejde og ledelse sker på et fælles grundlag har vi formuleret to nye årsmål (se årsmålsoversigt side s. 2). 33 teknikere 26 specialarbejdere 123 akademikere STATISTIK Der er i alt 244 fuldtidsstillinger i Vej & Park, heraf er 118 kvinder og 126 mænd. Medarbejderne er fordelt på følgende faggrupper: 123 akademikere, 62 kontoradministrative medarbejdere, 33 teknikere og 26 specialarbejdere/formænd. Herudover er der 25 projektansatte. Gennemsnitsalderen er 44 år. Medarbejderomsætningen var i 2005 på 9 procent. PPR 62 kontor/ administrative Resultat Resultat Mål MÅLEPARAMETER PPR 2004 PPR 2005 PPR Trivsel 3,5 3,6 3,7 2. Ros 3,12 3,3 3,3 3. Fysiske rammer 3,37 3,4 3,6 4.V&P anbefales som arb.plads 2,7 3,1 3,1 5.Tilpas daglig arbejdsmængde 2,43 2,7 2,7 HVAD GØR VI FOR MEDARBEJDERNE 11

10 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 10 Hvad gør vi for... VIRKSOMHEDENS EFFEKTIVITET Målene for virksomhedens effektivitet hænger sammen med det 4. strategiske tema - effektivitet og kvalitet - i forvaltningens virksomhedsplan. I Vej & Park skal vi arbejde effektivt. Det betyder, at vi skal løse vores opgaver i forhold til borgere, politikere og andre brugere så godt som muligt og med så lille forbrug af ressourcer og økonomi som muligt. Det kræver først og fremmest, at vi opstiller klare mål for, hvad det er for aktiviteter, vi laver, og hvilke behov de skal opfylde. Det er så muligt for os at vurdere resultatet af indsatsen i forhold til, hvad vi havde tænkt os. Vi skal også vide, hvor mange ressourcer i kroner, personaleindsats mv. det koster at yde en given indsats. Det er let nok at lave en super kvalitet, hvis vi er ligeglade med, hvad det koster. Høj effektivitet er forholdet mellem resultat og ressourceindsats. I 2006 vil vi fokusere på at opgøre og forbedre vores effektivitet på virksomhedsniveau og på enkelte processer og arbejdsgange. Der er øget fokus på, hvad vi anvender de offentlige midler til, som vi er sat til at forvalte.vi er også udsat for et konstant pres om at yde mere, bedre og billigere. Derfor skal vi kunne opgøre vores ressourceindsats og de resultater, vi skaber, på alle vores kerneydelser: Renhold, vedligehold, anlæg, regulering og planlægning.vi skal også følge med i, hvor gode vi internt i Vej & Park er til at anvende vores personaleressourcer til at skabe de rigtige resultater. Kun ved at opgøre og dokumentere vores effektivitet er vi i stand til at foretage de rigtige og nødvendige prioriteringer og til at skabe de saglige argumenter, vi har brug for til at stå imod omgivelsernes konstante krav. Gennem mål- og resultatstyring vil vi skabe et system for styring af virksomheden, hvor de økonomiske budgetter hægtes sammen med aktiviteter og resultater. Det er ambitiøst at ville skabe overblik over, hvor effektive vi er og arbejde med at implementere et system for styring af virksomheden, der har vores effektivitet i fokus. Det kræver en stor indsats fra alle ansattes side, for hver gang en ansat i Vej & Park træffer et valg om en aktivitet, medfører det et ressourceforbrug og har en konsekvens for borgerne. Derfor skal vi alle hele tiden holde fokus på Vej & Parks effektivitet. Vi har opstillet et årsmål og fem delmål, der har til formål at understøtte den systematiske udvikling af Vej & Parks effektivitet. 12 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

11 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 11 SAMFUNDET Ifølge kommunens værdigrundlag skal vi udvikle byen på et bæredygtigt grundlag. Vej & Park har på den baggrund taget initiativ til en række aktiviteter for at sikre bæredygtighed og derigennem de kommende generationers muligheder for udfoldelse i samfundet. Disse aktiviteter retter sig særligt mod miljøområdet og det sociale ansvar. NATUR OG KULTUR Ud over disse områder indgår hensyn til og ansvar for en række samfundsmæssige forhold.vej & Park sikrer bl.a. kulturarven ved drift og vedligehold af monumenter, fortidsminder og historiske haver/ parker. Vej & Park arbejder også med naturforvaltning, hvor vi beskytter natur og fremmer biologisk mangfoldighed af samfundsmæssige og etiske grunde. MILJØ Vej & Park udarbejdede i 2002 en miljøpolitik, som fortsat er gældende. Med baggrund i den politik og opbygningen af et miljøledelsessystem blev Vej & Park i 2003 miljøcertificeret efter den internationale standard ISO og registreret efter den europæiske forordning EMAS. Dette sikrer, at vi hele tiden har fokus på vores væsentlige miljøforhold og konstant skal reducere miljøpåvirkningerne fra disse.vi arbejder løbende med miljøhandlingsplaner, der forbedrer vores direkte såvel som indirekte miljøpåvirkninger. Inden for miljøområdet har vi opbygget en organisation, der sikrer drift og vedligehold af miljøledelsessystemet. Dette medførte bl.a., at vi i 2005 gennemgik den eksterne audit af vores miljøarbejde uden at få afvigelser. SOCIALT ANSVAR Vej & Park arbejder konstant på at forbedre sit sociale ansvar bl.a. ved at ansætte ledige i støttede ordninger som fx job med løntilskud og ansætte folk med anden etnisk baggrund end dansk i ekstraordinære stillinger. Endvidere skal Vej & Park i løbet af 2006 formulere klare mål for sit sociale ansvar. Vej & Park har pr. 1. november 2005 ansat fem personer i job med løntilskud og to personer i fleksjob. Herudover uddanner vi løbende elever og praktikanter til arbejdsmarkedet. HVAD GØR VI FOR SAMFUNDET 13

12 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 12 Årsmål og delmål 2006 Strategisk tema 1 (fra TMFs virksomhedsplan) Udvikling af byen skal understøtte de enkelte områders identitet, kvalitet og tilgængelighed INTERNATIONAL HANDLINGSPLAN 1. Inden 1.maj har forvaltningen præsenteret TMU for en international handlingsplan, der øger fokus på det strategiske mål 1.1 Senest 1. marts præsenteres direktionen for et kommissorium for en ny TMF International Koordineringsgruppe, der inddrager Miljøkontrollens aktiviteter. 1.2 Senest 15. april leverer den Internationale Koordineringsgruppe et udkast til TMU International Handlingsplan til godkendelse i TMF direktionen. BELYSNING 2. Belysningsområdet udvikles med henblik på udarbejdelse af strategi for udvikling og drift 2.1 Belysningsstrategi. Der skal bidrages til TFM s belysningsstrategi. 2.2 Strategi for belysningsnettet.til brug for udvikling af byens belysning skal der udarbejdes en strategi for driften af det kommunale belysningsnet herunder strategi for indkøb af el. 2.3 Energistyring. Inden udgangen af 2006 opsættes sensorer på et belysningsområde/bydel som energibesparende foranstaltning. 14 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006 BYENS RUM 3. Ved udgangen af 2006 er indbyggerne i en udvalgt bydel blevet mere tilfredse. 3.1 Førmåling: Inden udgangen af april 2006 er en bydel udpeget, og der er gennemført en førmåling af tilfredsheden. 3.2 Forandring: Inden udgangen af oktober 2006 er mindst 3 byrum forandret ved hjælp af information, events og mindre fysiske ændringer for små (drifts-)midler. TOILETTER 4. Ved udgangen af maj 2006 har TMU fået forelagt en revideret handlingsplan for byens offentlige toiletter. 4.1 Ved udgangen af marts 2006 har TMU fået et budgetoplæg for 2007 med forslag til håndtering af byens offentlige toiletter. TILGÆNGELIGHED 5. Ved udgangen af 2006 har en måling blandt medlemmerne af De samvirkende invalideorganisationer i København vist en forbedret oplevelse af Vej & Parks indsats for at skabe større tilgængelighed for handicappede i middelalderbyen. 5.1 Førmåling: Inden udgangen af april er der i samarbejde med invalideorganisationerne gennemført en tilfredshedsmåling (førmåling). 5.2 Seminar: Inden udgangen af juni 2006 er der gennemført et seminar i samarbejde med invalideorganisationerne i København, hvor indsatsen for 2006 og planerne for 2007 er blevet drøftet. 5.3 Inden udgangen af november 2006 er arbejdet med at anlægge den første tilgængelighedsrute i middelalderbyen gennemført. DET GRØNNE 6. Inden udgangen af 2006 er indbyggerne i en udvalgt bydel blevet mere tilfredse. 6.1 Træplantningskampagne: Inden udgangen af 2006 er der gennemført en træplantningskampagne i bydelen med plantning af mindst 100 delvist sponsorerede træer. 6.2 Grøn event: Inden udgangen af september 2006 har Vej & Park initieret og gennemført mindst en grøn event i bydelens parker eller byrum, hvor kultur eller sport også indgår. 6.3 Blomster: Mindst fem steder i bydelen er der inden udgangen af august 2006 plantet blomster, hvor der ikke har været blomster tidligere. 6.4 Før- og eftermålinger: Inden udgangen af marts er der gennemført en førmåling, og inden udgangen af november er der gennemført en eftermåling af tilfredsheden vedrørende grønne oplevelser blandt bydelens beboere.

13 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 13 MILJØZONER 7. Miljøzoneprojektet igangsat 31/ , såfremt politisk godkendt pr. 1. marts Projektplan for gennemførelse og drift er politisk godkendt inden 1/ CYKLISTER 8. Generelt 3% større tilfredshed med cyklistforhold og 5 % større tilfredshed med cyklist- parkeringsforhold. I forhold til 2004 målinger. 8.1 Cyklistprojekter fra budgetforlig 2006 skal være politisk godkendt inden 1/ Der gennemføres minimum et grøn bølge projekt for cyklister. 8.3 Der udarbejdes en samlet kommunikationsplan for årets cykelbegivenheder herunder også resultaterne fra delmål Der gennemføres min. 10 konkrete forbedringer for cykelfremkommelighed og sikkerhed i Der er udviklet en samlet strategi for cykelparkeringen i København inden 1/ Cykelparkering er øget med 50% på mindst 3 metrostationer i BUSSER 9. Rejsehastigheden af den kollektive bustrafik i kommunen forbedres med 1% i Samarbejds- og finansieringsmodel mellem bestillere og vejmyndighed vedrørende busfremkommelighedsindsatsen er politisk godkendt senest 1/ Der gennemføres min. fem konkrete forbedringer for busfremkommelighed i VEJNETSPLAN 10. Vej og Park udarbejder i forlængelse af kommuneplanen 2006 et samlet forslag til en vejnetstruktur, hvor tilgængelighed, miljø og sikkerhed er afbalanceret En samlet redegørelse med servicemål for trafikafvikling, æstetik, sikkerhed og miljø er præsenteret for TMU inden 1/ PARKERING 11. Parkeringsstrategien implementeres P-taksterne i Indre by hæves pr. 1. jan P-zonerne i Indre by tilpasses pr. 1. jan Parkomaterne udskiftes i Indre by i Der opstilles parkomater i de indre brokvarterer i 2006/ timerszonen i brokvartererne indskrænkes til det nye betalingsområde d. 1. jan. 2006, og div. skilte flyttes private fællesveje er overtaget som offentlige med plan opstillet for parkeringsautomater Placeringen af de nye parkeringsanlæg i brokvartererne fastlægges Strategien for nedlæggelse af gadeparkeringspladserne fastlægges Placeringen af de nye parkeringsanlæg i brokvartererne fastlægges Værktøj til overvågning af udviklingen i parkeringsforholdene i København er på plads inden 1/ Parkeringsanlæg i Indre by kontraheres Inden 1. marts præsenteres TMU for konklusionerne af en gennemført undersøgelse af borgernes oplevelse af parkeringsskilte, -regler og -administration, samt plan for konkrete forbedringer. METROFORPLADSER 12. Inden udgangen af 2006 er københavnernes oplevelse af Metroforpladsernes funktionalitet øget med 5% Nye Metroforpladser: Politisk godkendte byrumsprogrammer foreligger for alle nye metrostationer inden udgangen af ÅRSMÅL OG DELMÅL

14 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 14 Årsmål og delmål 2006 Strategisk tema 2 (fra TMFs virksomhedsplan) København skal opleves som en ren, sikker og velholdt by RENHOLD 13. Borgerne skal opleve byens renholdelse 5% renere end ved kvalitetsregnskabet 2004 ved en mere synlig renholdelsesindsats Informationstavler, parker. Der udvikles og opstilles informationstavler i byens parker. Informationstavlen skal informere parkernes brugere om, hvornår der er foretaget renhold m.v. Opsætningen skal være foretaget inden 1. april Hel-by koncept. Der indgås samarbejde med byens større grundejere om renholdelsesindsats og niveau, serviceniveau og koordination heraf, så København fremstår med et ensartet renholdelsesniveau, uanset ejer- og ansvarsforhold. Grundejerne er kontaktet inden 1. april, og der foretages udbud inden 1. december Synlighed. Borgerne skal opleve, at der renholdes i byen også på tidspunkter, hvor borgerne er på gaden. Inden 1. juni er der etableret snappehold og information på mekanisk rengøringsmateriel Erfaringsudveksling. I efteråret 2006 afholdes en international konference med deltagelse af 4 8 storbyer. Konferencen skal give inspiration til renholdelsen i byen og udvikle et forpligtende samarbejde Metodeudvikling. Inden 1. juli skal der sammen med entreprenørerne udvikles på metoder for renholdelse. VEDLIGEHOLD 14. Borgenes oplevelse af småarealer skal forbedres ved trimning af områder Trimning af områder. tre områder i byen trimmes inden 1. december. Trimningen foregår ved et mindre anlægsprojekt, der skal implementere byrumshandlingsplanen og større byrumskvalitet og give en billigere drift Trimning af områder. Alle kategori 1 områder i Bispebjerg skal trimmes ved en enkel indretning, der giver billig drift.trimningen er foretaget inden 1.december Synlighed og markering. For at gøre borgerne opmærksomme på, at Vej & Park har handlet i en situation, hvor byudstyr, skilte og veje er defekt, opsættes markering.tiltaget er implemen-teret inden 1. maj. VEJVEDLIGEHOLD 15. Vejvedligeholdelsesstrategi revideres I 1. halvår af 2006 skal vedligeholdelsesstrategien opdateres og behandles politisk VINTER 16. Organiseringen på vinter skal i 2006 gennemgås og indstilling udarbejdes til TMU Gennemgang af vinterorganisering. Vinterorganiseringen skal i 2006 gennemgås og fremlægges for TMU for evt. udbud af vintertjenesten i VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

15 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 15 Strategisk tema 3 (fra TMFs virksomhedsplan) Teknik- og Miljøforvaltningen skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor samarbejde og ledelse sker på et fælles grundlag INNOVATION 17. Inden udgangen af 2006 er innovationen og de kreative arbejdsprocesser styrket i Vej & Park ved etablering af et innovationsværksted og gennemførelse af et pilotprojekt Innovationsværksted & Pilotprojekt. Vej & Park har etableret et innovationsværksted, gennemført et pilotprojekt samt udarbejdet en handlingsplan for innovation inden udgangen af KOMPETENCE-UDVIKLING 18. Den strategiske kompetenceudvikling fortsætter jævnfør de fire delmål Fortsat strategisk kompetenceudvikling. Inden udgangen af august 2006 er udviklingsaktiviteterne for de tre strategiske kompetencer, samarbejde, borgerdialog/-betjening og udvikling af byliv, endeligt gennemført Kompetenceberedskab. Der er skabt overblik over Vej & Parks strategiske kompetenceberedskab inden udgangen af juli TMF ledelsesprincipper.tmf s ledelsesprincipper er implementeret i Vej & Parks ledergruppe og formidlet til Vej & Parks ansatte inden udgangen af Udvikling af nye ledere. Inden udgangen af 2006 har Vej & Park etableret metode til afdækning og udvikling af Vej & Parks nye ledere. ÅRSMÅL OG DELMÅL

16 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 16 Årsmål og delmål 2006 Strategisk tema 4 Effektivitet og kvalitet EFFEKTIVITET & STYRING 19. I 2006 vil Vej & Park forbedre styring og arbejdsprocesser med henblik på at øge effektiviteten i virksomheden Udvikle nøgletal for effektiviteten i Vej & Park, der hænger sammen med strukturen i de øvrige styringstiltag Styring ved resultatmål og krav.vej & Park opfylder senest ved udgangen af 2006 Benchmarkingmodellens krav til styring ved resultatmål og krav på niveau Integration af styrings- og datasystemer.vej & Park opfylder senest ved udgangen af 2006 Benchmarkingmodellens krav til integration af styrings- og datasystemer på niveau Controlling-baseret ledelsesrapportering.vej & Park opfylder senest ved udgangen af 2006 Benchmarkingmodellens krav til controllingbaseret ledelsesrapportering på niveau Vej & Park skal udvikle kompetencen til at arbejde med organisationens kompetencer til effektivisering af processer. Konkret skal kerneprocesserne beskrives og analyseres, og der skal være beskrevet effektiviseringer af mindst én proces. VIDEREUDVIKLING AF BUM-MODELLEN 20. Beslutning om fremtiden for BUMmodellen BUM-analyse afrapporteres inden 1. marts, og beslutning om BUM-modellens fremtid træffes inden 1. juli. KVARTERLØFT / OMRÅDE- FORNYELSE 21. Vej & Park bidrager til, at kvarterløft og områdefornyelse integreres succesfuldt i TMF Delmål formuleres med afsæt i resultater af den analyse af kvarterløft/områdefornyelse, som BTF og kvarterløft pt. gennemfører. BORGERBETJENING 22. Inden udgangen af 2006 vil Vej & Park styrke betjeningen af borgerne og derved øge tilfredsheden med 3% ved at introducere og afprøve nye principper for borgerinvolvering I løbet af 2006 afprøves pilotprojekt for cykelparkering, hvor midlet er den personlige henvendelse mellem forvaltningen og borgerne, og målet er at ændre borgernes adfærd.vi kalder den personlige henvendelse mellem forvaltningen og borgerne for direkte dialog I løbet af 2006 gennemføres mindst to kampagner, hvor frivillige borgere inviteres til at indgå som ambassadører for budskaber om adfærd i forhold til pizzakurve samt grill og hunde høm-høm Fra starten af 2006 vil vi gennem en kampagne sætte fokus på betydningen af at anvise løsninger og alternativer frem for at foretage rutinepræget sagsbehandling.vi vil i mere end 80% af alle henvendelser enten kunne sige ja eller anvise alternativer. 18 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

17 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 17 Driftsforbedrende mål KONTOR nr TITEL PÅ DRIFTSFORBEDRENDE MÅL SEKRETARIATET 1. Vej & Parks kommunikationshandlingsplan udmøntes, således at Vej & Parks medarbejdere kompetenceudvikles i borgerbetjening, herunder brevskrivning og telefonkultur. 2. Vej & Parks sider på KKnet skal evalueres med henblik på at videreudvikle intranettet, så Vej & Parks medarbejder føler, at nettet bedre understøtter deres arbejde. 3. Sekretariatet vil opstille målbare kvalitetsmål for mindst 3 af Sekretariatets kerneydelser. SEKRETARIATET 1. E-blanketter Digital handlingsplan 2. Grøn GIS 3. Mobilt tilsyn 4. Planer på GIS kort DRIFTKONTOR 1. Dynamiske blanketter. Inden udgangen af 2006 er der udarbejdet dynamiske blanketter og disse er implementeret på Vej & Parks hjemmeside. 2. Inden udgangen af 1. juli 2006 er der udarbejdet en IT løsning for integreret tilsyn af afgiftsområdet. HUMAN 1. Videndeling i HR: HR har styrket opgaveløsningen på tværs og øget sin effektivitet gennem RESOURCE videndeling. PROJEKT- 1. På baggrund af en analyse af gennemførte projekter vil vi inden udgangen af 2006 have KONTORET defineret og implementeret en ny procedure for projektplanlægning i alle faser. 2. Inden udgangen af 2006 er alle afleverede anlægsprojekter afsluttet i henhold til projekthåndbogen. 3. Forbedre Vej og Parks interne høring/godkendelse af egne hovedprojekter, for at sikre et fælles og entydigt høringssvar. Inden 1. juni 2006 er en ny intern høring beskrevet og besluttet. Efter beslutning offentliggøres og implementeres ny intern høring og evalueres inden 31/ Vi vil i 2006 professionalisere vores bygherrerolle gennem udarbejdelse af et afsnit til projekthåndbogen om samarbejdet med eksterne parter (rådgivere, entreprenører m.fl.). 5. Senest 1. august 2006 lanceres en ny projektside på Vej & Parks hjemmeside. I forbindelse med lanceringen er der etableret en model for, hvordan projekter skal præsenteres. Inden udgangen af 2006 er alle igangværende projekter lagt på den ny side. UDVIKLING 1. 20% forbedring på antal fakturaer ældre end 60 dage. OG ØKONOMI 2. 10% bedre overholdelse af betalingsfrister i løbet af året. 3. Arbejdsmiljøledelse.Vej & Park har implementeret arbejdsmiljøledelse i.h.t. DS/OHSAS Målet er certificering af Vej og Park sommer TRAFIK OG 1. Grønne bølger: Kvalitetssikring af de resterende grønne bølger. PLANKONTORET 2. Borgerdialog: Fem standardbesvarelser på borgerhenvendelser lægges på Vej og Parks hjemmeside. 3. Trafiksikkerhed: 1. fase af handlingsplan for trafiksikkerhed evalueret og strategi med forstærket indsats for næste fase vedtaget af TMU. BYRUMS 1. Inden udgangen af december 2006 er designmanualen formidlet til relevante medarbejdere og enheder i KONTORET TMF, og en evalueringsplan er godkendt af Vej & Parks chefgruppe. 2. Inden udgangen af juni 2006 er Designmanualen færdiggjort, trykt og distribueret. 3. Inden udgangen af juni 2006 er det digitale lokalplanværktøj idriftsat. 4. Inden udgangen af december 2006 er der gennemført en evaluering af det digitale lokalplanværktøj grønne nøgletal er valgt sammen med 6-byerne og publiceret i et parkregnskab inden udgangen af oktober Der er udarbejdet en handlingsplan for træplantning inden udgangen af september Inden udgangen af 2006 er en handlingsplan for biologisk mangfoldighed udarbejdet. 8. Inden udgangen af maj 2006 har TMU fået forelagt en parkhandlingsplan for DRIFTSFORBEDRENDE MÅL 19

18 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 18 Relationer mellem forvaltningen og Vej & Park Forvaltningen Vej & Park Kobling 20 VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

19 Vej og park 09/01/06 16:08 Side 19 RELATIONER MELLEM TMF OG VEJ & PARK 21

20 Vej og park 09/01/06 16:08 Side VIRKSOMHEDSPLAN VEJ & PARK 2006

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato)

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato) BILAG 3: Skema over erfaringer brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Hvor meget er de brugt (antal) og til hvad? Analysen anvendes ved revisionen Agendaplanen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre

HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre Helhedsorienteret Kamilla DamgaardDriftsstrategi, Præsentation kamdam@tmf.kk.dk på DES-Konference, sept. 2010. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

CENTER F Center for Parkering. Tilføj præsentationens titel i "Indsæt/ Sidehoved og Sidefod"

CENTER F Center for Parkering. Tilføj præsentationens titel i Indsæt/ Sidehoved og Sidefod CENTER F Center for Parkering 1 Strategier, mål og visioner Kvalitetssikring Økonomi Glade borger - mindre klager HOD m.m. Trivsel og arbejdsmiljø Rekruttering Kompetenceudvikling Arbejdsredskaber Sundhedsfremme

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Medarbejderudvikling Lederudvikling Organisationsplan for Retten i Holstebro Vi sætter fokus på organisationens menneskelige ressourcer, og igennem kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen. www.oes.dk

Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen. www.oes.dk Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen Økonomistyrelsens organisation Væsentlige projekter Omkostningsreform e-faktura NemKonto Digitale lønsedler Statens Lønsystem (SLS) Navision Stat. Visionen for ØS

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Systematisk og tydelig opfølgning. Brug ekstra ressourcer lokalt efter behov. Find inspiration lokalt. 3 gode råd til FA12 vedr.

Systematisk og tydelig opfølgning. Brug ekstra ressourcer lokalt efter behov. Find inspiration lokalt. 3 gode råd til FA12 vedr. 3 gode råd til FA12 vedr. opfølgning på APV Systematisk og tydelig opfølgning APV'en er et øjebliksbillede, så inddrag medarbejderne i at kvalificere resultatet, og hvad der er vigtigt at følge op på Formuler

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere