Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Rev. 15. december april 2009 MKK/jvl/mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm"

Transkript

1 Rev. 15. december april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik.

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Læsevejledning 9 2 Visioner, mål og indsatsområder Vision Målsætninger Trafiksikkerhed Tryghed og skoleveje Mobilitet Hastighed Indsatsområder Trafiksikkerhed Tryghed og skoleveje Mobilitet Hastighed 12 3 Fysiske projekter Nye projekter Fredensborg Kongevej / Vejenbrødvej Egedalsvej / Usserød Kongevej Fredensborgvej Niverødvej øst for skolen Egedalsvej Usserød Kongevej ud for Cirkelhuset Humlebæk Strandvej nv. for Louisiana (ca. 2 km) Niverødvej / Nivåvej Trafikforplads foran Karlebo Skole Brønsholmgårdsvej Prioritering af projekter 16 4 Generelle projekter Det kommunale stinet Stiplan Uheld med knallerter i Danmark Ridning på stier Forslag til indsats Trafiktællinger og hastighed Trafiksanering i landsbyer Trafiksaneringsprincipper Forslag til indsats 25 5 Kortlægning Det kommunale vej- og stinet Vejklassifikation Hovedstinet Høringssvar Hastighedsbegrænsninger Høringssvar Trafiksikkerhed Datagrundlag Uheldsudviklingen Uheld i perioden Uheldsbelastede lokaliteter Høringssvar 42 Side 4

3 5.3.6 Overblik Skoleveje Nivå og Kokkedal Fredensborg Humlebæk Høringssvar Tryghed Temaer Utrygge steder Høringssvar Borgerhenvendelser 48 Bilag Bilag 1: Prioriteringsliste Projektforslag i prioriteret rækkefølge Kortbilag: Vejklassifikation Hovedstinet Stikort Hastighedsgrænser Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier (selvstændigt notat) Side 5

4 Side 6

5 1 Indledning Fredensborg Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har godkendt nærværende Trafiksikkerhedsplan samt Virkemiddelkatalog og Prioriteringsliste med i alt 98 trafikprojekter. Fredensborg Kommune ligger i den bedste ende blandt Hovedstadsområdets kommuner, hvad angår antal uheld målt i forhold til indbyggertallet. Den position ønsker vi at fastholde med den nye trafiksikkerhedsplan. Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler kommunerne at udarbejde Trafiksikkerhedsplaner. Trafiksikkerhedsplaner er effektivt redskab til at prioritere og fokusere indsatsen indenfor trafikplanlægning og trafiksikkerhed. Prioriteringen af trafikprojekter i planen, er foretaget ud fra en prioriteringsmodel der indbefatter vurdering af 4 fokusområder: Trafiksikkerhed, Tryghed & Skoleveje, Mobilitet samt Hastighed. I den lokale trafiksikkerhedsindsats anbefaler Færdselssikkerhedskommissionen desuden kommunerne, at etablere lokale færdselssikkerhedsudvalg (trafiksikkerhedsudvalg) og afsætte et årligt budget til trafiksikkerhedsarbejdet. Fredensborg Kommune har i 2008 nedsat et trafiksikkerhedsudvalg, og afsætter i budgetterne midler til gennemførelse af trafiksikkerhedsarbejdet. Behovet for en ny samlet og opdateret trafikplan skal ses i lyset af at Karlebo og Fredensborg-Humlebæk kommuner den 1. januar 2007 blev sammenlagt i forbindelse med kommunalreformen. Her overtog Fredensborg Kommune de tidligere amtsveje, hvilket betyder, at vejnettet er blevet større. Samtidig er de tidligere amtsveje, som nu er kommuneveje, alle af en størrelse, der medfører store udfordringer blandt andet omkring trafiksikkerhed. Som udgangspunkt forelå følgende trafikplaner for Karlebo og Fredensborg-Humlebæk kommuner: Trafikplan 2005, Øst for motorvejen Karlebo Kommune Hastighedsplan for det åbne land Karlebo Kommune, 2000 Trafikmiljøhandlingsplan for Fredensborg-Humlebæk Kommune, 2003 Byrådets plan- & agenda 21-strategi Strategi 2008 er indarbejdet. Høringssvarene repræsenterer en række borgeres synspunkter og ønsker men ikke nødvendigvis kommunens konklusion eller beslutning. Nærværende plan indbefatter således en opdatering og revurdering af undersøgelser og analyser foretaget inden for de seneste ti år. Side 7

6 Side 8

7 1.1 Læsevejledning Trafiksikkerhedsplanen er opbygget af fire hovedkapitler: Kapitel 2: Visioner, Mål og Indsatsområder Trafiksikkerhedsplanen begynder med en præsentation af målsætninger på trafikområdet, som kommunen har valgt. Målsætningerne tager udgangspunkt i en trafikal vision og bliver konkretiseret i en række indsatsområder, der er inddelt i fire emner; Trafiksikkerhed, Tryghed og skoleveje, Mobilitet og Hastighed. Kapitel 3: Fysiske projekter Listen med projektforslag fra tidligere planer (fra før kommunesammenlægningen) er opdateret, således at projekter, der allerede er udført eller ikke er relevante længere, er sorteret fra. Desuden er der suppleret med enkelte nye projekter. Projektforslagene er prioriteret ud fra en række parametre og hele listen i sin fulde længde er medtaget som bilag bagest i rapporten. Kapitel 4: Generelle projekter Foruden de fysiske projekter i kapitel 3 har kommunen en række generelle projekter angående kommunens stinet, regelmæssig evaluering samt principper for trafiksanering i landområderne. Kapitel 5: Kortlægning Trafiksikkerhedsplanens sidste kapitel indeholder analysen, der ligger til grund for målsætningerne og projektforslagene. Resultater og oversigter fra tidligere planer bliver opsummeret. Kortlægningen omfatter kommunens veje og stier, de gældende hastighedsgrænser, skoleveje, oplevet tryghed og borgerhenvendelser. Der er desuden suppleret med en ny kortlægning af problemerne med trafiksikkerhed. Side 9

8 2 Visioner, mål og indsatsområder 2.1 Vision 2.2 Målsætninger Trafiksikkerhed Byrådet i Fredensborg Kommune vedtog i 2007 en overordnet vision for hele kommunen: Fredensborg Kommune tilfredse borgere Kommunen skal med sin natur, kultur og mangfoldighed være en bæredygtig kommune i udvikling. I tæt dialog med borgerne skabes en attraktiv kommune, kendetegnet ved åbenhed og sammenhæng. I forlængelse af den overordnede vision er der opstillet en trafikal vision i Strategi 2008, Byrådets plan- og agenda 21 strategi: Trafikal vision Borgerne skal kunne færdes i tryghed i kommunen, og det skal være attraktivt at vælge miljøvenlige transportformer gang, cykling, effektiv kollektiv transport og samkørsel. Alle borgere skal have mulighed for at færdes på egen hånd til de dagligdags aktiviteter i lokalsamfundene. Den trafikale vision konkretiseres i de efterfølgende målsætninger. Fredensborg Kommune har opstillet følgende målsætninger fordelt på områderne trafiksikkerhed, tryghed og skolevej, mobilitet samt hastighed. I 2012 er målet en 40 % reduktion i dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne med udgangspunkt i et årligt gennemsnit for Konkret omsat til 2012-tal må der max være 1 dræbt, 7 alvorligt tilskadekomne og 8 lettere tilskadekomne på kommunevejene, se Tabel 1 og Tabel 2. Målsætningen følger Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger. Basis Mål 2012 Dræbte Alv. tilsk Let. tilsk Tabel 1: på stats- og kommuneveje. Værdierne er afrundet til hele tal og basis 2005 er beregnet som et gennemsnit over årene Basis Mål 2012 Dræbte Alv. tilsk Let. tilsk Tabel 2: på kommunevejene alene. Værdierne er afrundet til hele tal og basis 2005 er beregnet som et gennemsnit over årene Side 10

9 2.2.2 Tryghed og skoleveje Den oplevede tryghed skal forbedres med særligt fokus på børn, og andre bløde trafikanter. Inden udgangen af 2010 igangsættes udarbejdelse af trafikpolitikker på alle kommunens skoler Mobilitet Gang, cykel og bus skal blive ligeværdige alternativer til bilen, som valg af transportmiddel på ture inden for kommunegrænsen. I 2012 er målet: en vedtaget stiplan for kommunens cykel- og gangstisystem, med særligt fokus på trafiksikkerhed, daglige trafikale mål og bedre adgang til landskabet og naturen. et sammenhængende hovedstinet Hastighed I 2012 er målet, at maksimalt 15 % overskrider de skiltede hastigheder med baggrund i politiets automatiske trafikkontrol (ATK) i kommunen. Kommunen samarbejder med politiet om at ATK-målinger udvælges i forhold til uheldsanalyser. 2.3 Indsatsområder For at kunne nå frem til målene, er det nødvendigt med nogle indsatsområder, hvortil fokus skal rettes. Der er udvalgt 4 fokusområder: Trafiksikkerhed, Tryghed og skoleveje, Mobilitet og Hastighed Trafiksikkerhed Reduktion af sorte pletter og særligt uheldsbelastede lokaliteter. Trafiksikkerhedsrevision af nyanlæg og betydelige ombygninger. Forbedring af krydsningsmuligheder for bløde trafikanter Tryghed og skoleveje Reduktion af udpegede utrygge lokaliteter herunder også skoleveje. Forbedring af forhold på udpegede skoleforpladser. Øget samarbejde mellem kommunens skoler og kommunens forvaltninger blandt andet omkring trafikpolitik for skoler. Variable hastighedstavler ved skoler med veje med for høj hastighed Side 11

10 2.3.3 Mobilitet Udbygning og forbedring af hovedstinettet både ved eksisterende og nye anlæg. Forbedrede forhold for cyklister. Tilgængelighedsrevision af nye betydelige projekter omhandlende bløde trafikanter. Forbedring af omstigningsmuligheder til og mellem kollektive transportformer og mellem cykeltransport og bus/tog (f.eks. ved opsætning af cykelstativer) Tilslutningsanlæg til motorvejen ved Nivå Hastighed Differentierede hastigheder under hensyn til lokale forhold på trafikveje med randbebyggelse, på lokale boligveje og på problemstrækninger. 40 km/t zoner i landsbyer efter konkret vurdering. Variable hastighedstavler ved skoler med veje med for høj hastighed Kampagner. Fartvisning. Kontrol. Side 12

11 3 Fysiske projekter Med baggrund i de to tidligere planer, Trafikplan 2005 fra Karlebo Kommune og Trafikmiljøhandlingsplan fra Fredensborg-Humlebæk Kommune 2003, er der udarbejdet en samlet liste med projekter, der endnu ikke er realiseret. Listen omfatter geografisk hele Fredensborg Kommune. Projekter der allerede er udført eller ikke længere er relevante grundet andre ændringer, er taget ud af listen. Projekter, der kun var udpeget på grund af uheldsbelastning, er opdateret i forhold til den nye uheldskortlægning. Der er opstillet en række nye projektforslag på baggrund af den nye uheldskortlægning og borgerhenvendelser fra 2005 og frem. De er beskrevet i afsnit 3.1. En samlet projektliste bestående af relevante projekter fra de tidligere planer samt nye projekter er præsenteret i afsnit 3.2. Den samlede prioriteringsliste med projektforslag er desuden vist i bilag Nye projekter Med udgangspunkt i borgerhenvendelser siden 2005 og den opdaterede uheldsanalyse (se afsnit 5.3) er der udarbejdet seks nye projektforslag. De nye projekter er beskrevet nedenfor Fredensborg Kongevej / Vejenbrødvej Hovedtema: Uheldsbekæmpelse Problembeskrivelse: Der er sket fem uheld over en 5-årig periode. Tre af uheldene har været med personskader. Der er samlet sket tre personskader. De registrerede uheld er mellem krydsende og ligeudkørende biler. En enkelt cyklist har været involveret. Uheldene sker hovedsageligt ved, at sidevejstrafikanterne ikke overholder deres vigepligt af forskellige årsager. Krydset har fire ben, er vigepligtsreguleret og er beliggende i det åbne land. På sidevejene er der anlagt midterheller samt spærreflader. På hovedvejen er der venstresvingsbaner fra begge sider. Projektbeskrivelse: Forvarsling, fuld stop og fartdæmpning på sidevejene. Projektet kan evt. suppleres med en digital tavle ved krydsende trafik. Effekt: Ved at forbedre opmærksomheden på sidevejstrafikkens vigepligt vil trafiksikkerheden i krydset blive forbedret Egedalsvej / Usserød Kongevej Hovedtema: Uheldsbekæmpelse Problembeskrivelse: Der er sket fire uheld over en 5-årig periode. Tre af uheldene har været med personskade. Der er samlet sket tre Side 13

12 personskader. Tre af de fire uheld involverer bløde trafikanter. To af uheldene er mellem krydsende fodgængere og biler. Krydset har fire ben, er signalreguleret og beliggende i byzonen. På den nord-syd gående Usserød Kongevej er der kanaliserede venstresvingsbaner. Der er cykelstier i begge sider af Usserød Kongevej. Projektbeskrivelse: Signaltekniske justeringer til sikring af bløde trafikanter fx før-grønt for fodgængere, belysning af fodgængerfelt, cyklistsignal eller separate faser. Effekt: Med et større fokus på de bløde trafikanter, der færdes i krydset vil sikkerheden blive forbedret. Signaltekniske justeringer kan betyde mindsket mobilitet Fredensborgvej Hovedtema: Uheldsbekæmpelse Problembeskrivelse: Der er sket ni uheld over en 5-årig periode. Tre af uheldene har været med personskader. Der er samlet sket fem personskader. Fire af uheldene er sket mellem ligeudkørende på samme vej med modsat kurs. En enkelt bus er kollideret med en bro og en enkelt knallert-45 har været involveret i et uheld. Seks af de ni uheld er sket på strækningerne mellem sideveje. Langt de fleste involverede har været personbiler. Strækningen er 2,8 km og beliggende i byzonen. På den nordlige side løber en separat cykel- og gangsti. Fra syd tilsluttes en række stamveje, der leder ud til lokalveje i et større beboelseskvarter. Ved disse stamveje er der etableret venstresvingsbaner med spærreflader. Projektbeskrivelse: Overhalingsforbud på hele strækningen. Hvor der ikke er spærreflade, etableres der rumleriller i vejmidten og dobbelt spærrelinje. På dele af strækningen kan spærrefladen i midten af vejen forlænges. Effekt: Mødeuheldene vil blive reduceret væsentligt. Der kan opstå støjgener fra rumlerillerne Niverødvej øst for skolen Egedalsvej Hovedtema: Borgerhenvendelse Problembeskrivelse: Trafikken øst for skolen kører med høj hastighed. Dette gælder særligt busser. Oversigtsforholdene er begrænsede, hvilket skaber utryghed for blandt andet bløde trafikanter. Projektbeskrivelse: Fartdæmpning øst for skolen, fx pudebump. Effekt: Ved at etablere fartdæmpning vil hastigheden blive sænket. Det vil mindske eventuelle støjgener og oversigtsforholdene bliver mindre kritiske. Trygheden vil blive øget, men bump kan give lokal støj. Hovedtema: Borgerhenvendelse Problembeskrivelse: Høj hastighed og støjgener fra motorstøj for beboere langs vejen. Projektbeskrivelse: Fartdæmpning i form af indsnævring, midterheller, sikrede stikrydsninger samt bedre skiltning af hastighedsgrænse. Projektet kombineres med et eksisterende projekt om etablering af stiforbindelse parallelt med Egedalsvej til sikring af de bløde trafikanter. Side 14

13 Effekt: Ved at etablere fartdæmpning vil hastigheden blive sænket. Støjgener og utryghed vil blive mindre Usserød Kongevej ud for Cirkelhuset Hovedtema: Borgerhenvendelse Problembeskrivelse: Tung hurtigkørende trafik på Usserød Kongevej skaber utryghed for skoleelever på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Projektbeskrivelse: Nedsættelse af hastighedsgrænsen i forbindelse med at elever møder og får fri. Dette sker via dynamiske tavler opsat omkring Christianshusvej efter samme princip som ved Usserød Skole (Hørsholm Kommune), idet en løsning skal tage hensyn til fremkommelighed på det overordnede vejnet. Effekt: Lavere hastighed for biltrafikken i forbindelse med at elever møder og får fri. Trygheden vil blive øget for skoleeleverne, der krydser Usserød Kongevej ved Christianshusvej Humlebæk Strandvej nv. for Louisiana (ca. 2 km) Hovedtema: Ulykkesbekæmpelse / borgerhenvendelse Problembeskrivelse: Biltrafikken på denne del af Humlebæk Strandvej er vurderet til at køre med hastigheder over det tilladte. Desuden er der observeret risikoprægede overhalinger. Projektbeskrivelse: Hastighedsgrænsen på 60 km/t fastholdes men vejens udformning ændres ved at etablere fysiske indsævringer fx i form af midterheller og sideheller. Tiltagene udvælges på baggrund af hastighedsmålinger og tilpasses en samlet vurdering for Strandvejen på tværs af kommunegrænser. Effekt: Biltrafikkens hastighed vurderes at falde samtidig med at antallet af risikoprægede overhalinger vil falde. Det vil medføre højere trafiksikkerhed Niverødvej / Nivåvej Hovedtema: Borgerhenvendelse Problembeskrivelse: Stærkt trafikeret kryds, der især om morgenen betjener flere boligområder samt Nivå Centralskole. Projektbeskrivelse: Ombygning af krydset fx som rundkørsel hvor Holtebakken desuden tilkobles. Effekt: Forbedret trafikafvikling og hastighedsnedsættende virkning på Nivåvej Trafikforplads foran Karlebo Skole Hovedtema: Borgerhenvendelse / Skoleveje Problembeskrivelse: Trafikforholdene omkring Karlebo Skole er vurderet som kaotisk og særdeles belastet om morgenen omkring elevernes mødetidspunkt. Projektforslag: Midlertidigt trafikforsøg med etablering af ensrettet, afskærmet lomme for personbiler inderst på forpladsen med 6 ekstra parkeringspladser. Side 15

14 Effekt: Trafikforsøget giver mulighed for at vurdere, om den foreslåede løsning skaber de ønskede forhold, hvor skolens elever kan færdes trygt og sikkert Brønsholmgårdsvej Hovedtema: Bogerhenvendelse Problembeskrivelse: Høj hastighed for biltrafikken. Projektbeskrivelse: Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på baggrund af hastighedsmålinger og trafiktællinger. Effekt: Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan forventes at medføre lavere hastigheder. Strækningen vil virke mindre indbydende til at køre stærkt på. 3.2 Prioritering af projekter Den samlede liste med projekter (både gamle og nye) er vurderet ud fra en prioriteringsmodel med problemer, beskrevet ud fra fire parametre: Trafiksikkerhed (55 point) Utryghed (15 point) Mobilitet (15 point) Hastighed (15 point) De fire parametre er vægtet forskelligt og samlet kan et projekt maksimalt opnå 100 point i alt. Effekten af de fire parametre er vurderet for hvert projekt efter følgende inddeling: 1,0: Stor effekt, hvor uheldsbilledet, trygheden, mobiliteten eller hastigheden påvirkes. 0,5: Nogen effekt, hvor uheldsbilledet, trygheden, mobiliteten eller hastigheden vil kunne påvirkes indirekte eller i mindre grad. 0,0: Ingen effekt, hvor projektet ikke forventes at påvirke ovennævnte målsætninger, fx fordi der ikke er uheld, ikke køres for stærkt, etc. Projekterne er desuden vurderet i form af en sammenligning mellem effekt og omkostninger. Det kommer til udtryk ved en farvekode der illustrerer effekten i forhold til omkostninger: Rødt illustrerer lille effekt. Gul illustrerer middel effekt. grøn illustrerer stor effekt. De 25 højest prioriterede projekter er vist i Tabel 3. Den samlede liste er vist i bilag 1. Side 16

15 Prioritering Lokalitet Løsningsforslag 1 Nivåvej Fartdæmpning samt sikret stikrydsning ved Holtebakken. Mange ulykker. Utrygge forhold for cyklister langs Nivåvej. Utrygt at krydse Nivåvej v. Holtebakken 2 Humlebæk Strandvej / Fredensborgvej Tilbagetrukket stoplinie og blå cykelfelter 3 Humlebækvej v. Langstrupvej Fartdæmpning; Bump. (Alternativt fuldt stop og opstramning af Langstrupvejs udmunding) 4 Humlebæk Strandvej, Rundkørsel v. Blå cykelfelter og reflekser (evt. suppleret med bump) Torpenvej 5 Humlebæk Strandvej v. Amalievej Fodgængerfelt og hævet flade 6 Hillerødvejen v. Skovsvinget / Kratbjerg Etablering af signalregulering. Mange uheld på Hillerødvejen. 7 Fredensborgvej v. Baunebjergvej Kanalisering og midterhelle 8 Hørsholmvej v. Kellerisvej Sortpletbekæmpelse; Etablere vinkelret tilslutning v. Kellerisvej 9 Humlebæk Strandvej nv. for Louisiana Trafiksanering; fysiske foranstaltninger som fx heller og (ca. 2 km) indsnævringer. Problemer med høj hastighed. 10 Hørsholmvej / Fredensborgvej Sortpletbekæmpelse; Rundkørsel & byport. 11 Mariehøj Sti langs Mariehøj (500 m). Dårlige forhold for cyklister/gående langs Mariehøj. Høj hastighed på vejen. 12 Skovsvinget / Kratbjerg / Hillerødvejen Forbedret adgang til eksisterende stitunnel under Hillerødvejen. 13 Båstrupvej Trafiksanering; Hævede flader og 40 km/t (alternativt pudebump). 14 Usserød Kongevej/Egedalsvej Signaltekniske justeringer til sikring af bløde trafikanter fx cyklistsignal eller separat fase. Markering af særligt udsat cykelareal med blåt cykelfelt. Uheldsbelastet kryds. 15 Fredensborg Kongevej / Vejenbrødvej Forvarsling, fuld stop og fartdæmpning på sidevejene. Projektet kan evt. suppleres med en digital tavle ved krydsende trafik. Uheldsbelastet kryds. 16 Stationsvej Trafiksanering; Hævede flader (alternativt pudebump). 17 Dagløkkevej Fartdæmpning; Bump. 18 Endrupvej Nedsat hastighedsgrænse når elever møder og får fri vha. variable hastighedstavler. Herudover etablering af hævet flade ved fodgængerovergangen. Problemer med høj hastighed på skolevej. 19 Gl. Strandvej ml. Torpenvej og Oscar Hastighedszone, 40 km/t og hævede flader / bump. Bruhnsvej 20 Humlebækvej vest for Hørsholmvej Cykelsti; Vest for Hørsholmvej ved motorvejstilslutning. 21 Fredensborgvej Overhalingsforbud på hele strækningen. Hvor der ikke er spærreflade, etableres der rumleriller i vejmidten og dobbelt spærrelinje. På dele af strækningen kan spærrefladen i midten af vejen forlænges. Uheldsbelastet strækning. 22 Egedalsvej Sti langs Egedalsvej fra Egedal kirke til Usserød Kongevej (650 m) og fartdæmpning på vej. Utrygge forhold, dårlige oversigtsforhold og dårlig fremkommelighed for cyklister og bløde trafikanter. 23 Lågegyde Cykelsti langs Lågegyde (1700 m). 1 matr.sk.uheld. Utrygge forhold for cyklister. Høj hastighed og smal vej. 24 Nordvej Forvarsling på Nordvej vest for Myremosevej, samt rumlestriber og reflekseffekt i svinget på Nordvej. Utrygge forhold for cyklister. 25 Brønsholmgårdsvej Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Høj hastighed for biltrafikken. Tabel 3: Oversigt over de 25 højest prioriterede projekter fra bilag 1. Side 17

16 4 Generelle projekter I det forrige kapitel blev en række fysiske projekter præsenteret og prioriteret. Dette kapitel indeholder en række generelle projekter, der vil blive præsenteret overordnet. Der vil ikke blive beskrevet egentlige projektforslag. I stedet kan kapitlet fungere som inspiration til den generelle indsats i kommunen. 4.1 Det kommunale stinet Fredensborg Kommune har et veludbygget separat stisystem. Det omfatter dog ikke hele kommunen, og det kan således være nødvendigt at skulle gå eller cykle langs vejene for at komme frem som blød trafikant Stiplan I forbindelse med Byrådets Plan- og Agenda 21- strategi er det besluttet at der indenfor de næste 5 år skal vedtages en stiplan for kommunens cykel- og gangstisystem. Strategien har desuden som et mål at skabe et sammenhængende og sikkert stisystem i og mellem kommunens 4 bysamfund. Netop et sikkert stisystem er også i fokus i nærværende trafiksikkerhedsplan. Færdselssikkerhedskommissionen har udpeget uheld med unge trafikanter til at være en af hovedudfordringerne i indsatsen mod trafikuheld. Unge mænd under 18 år benytter ofte knallerten som transportmiddel. Knallerten er af typen Knallert-30 (lille knallert). Den adskiller sig fra knallert-45 (der må køre på samme arealer som bilerne), ved at den er droslet ned til kun at kunne køre 30 km/t. Nogle knallerter er imidlertid ofte tunet til at kunne køre 70 km/t og opefter. Knallerttrafik og gener udgør et fokusområde. I det separate stisystem er knallerttrafikken integreret med fodgængere og cyklister. Dette kan medføre usikkerhed og alvorlige uheld. Uheldene kan opstå når der fx køres med høj fart eller i spirituspåvirket tilstand og skaderne kan forværres, hvis en knallertfører fx ikke bærer hjelm Uheld med knallerter i Danmark På trods af de historisk lave ungdomsårgange, er antallet af dræbte og kvæstede på knallert steget. De kommende større årgange kan betyde en stigning i ulykkerne med knallert. I 1997 blev 23 personer dræbt på knallerter. Siden da er tallet svinget meget var et lavpunkt mens antallet af dræbte toppede i 2004 med 38 dræbte. Herefter blev udviklingen vendt og i 2006 var tallet 17. Året efter i 2007 kulminerede antallet igen med 38 dræbte. Antallet af alvorligt til skadekomne er steget mere jævn fra 377 i 1998 til 547 i [kilde: Side 18

17 Årsagen skal blandt andet findes i at knallerter er blevet populære. Hvor antallet af solgte knallerter i 1996 var ca , er der i 2002 solgt over Stigningen skyldes blandt andet nye typer knallerter. Knallertmodellerne er ofte de samme modeller som Knallert-45, der er droslet ned til at kunne køre 30 km/t. Disse nye modeller er lette at tune. Knallerten er det farligste køretøj i trafikken. Målt i forhold til bilen er det mere end 50 gange farligere at køre på knallert. Tallene for ulykkerne er beregnet i forhold til dræbte pr. 10 millioner kørte kilometer. Eksempler på ulykker på knallert-30 I 2003 blev 5 unge under 18 år blev dræbt på en knallert-30. Det er overvejende drenge og mænd, der kommer til skade. Fire piger og 81 drenge/unge mænd under 18 år er blevet dræbt på knallert i perioden Langt de fleste af ulykkerne på ulovlige knallerter står i hankønnets tegn. I 1/3 af alle knallertulykker er føreren spirituspåvirket. I eneulykker med knallert er næsten 2/3 påvirkede af spiritus. Over halvdelen af alle knallertkørere, der kørte på en tunet knallert og som var ude for en ulykke, havde ikke hjelm på. Politiets arbejde har været vanskeliggjort af, at der ikke er nummerplader på 30-knallerter. Fra 1. juli 2006: Alle fabriksnye knallert 30 (lille knallert), registreres og forsynes med nummerplade. Loven om nummerplader er indført for at redde liv. Ulovlig kørsel øger risikoen for at blive dræbt eller kvæstet markant. Med nummerplade på knallerterne bliver det lettere for politiet at få fat i dem, der kører ulovligt. Gælder kun fabriksnye knallerter Registreringspligten gælder alle fabriksnye knallert 30, der sælges fra 1. juli Samtidig kaldes knallert 30 i Færdselsloven fremover for "lille knallert". De typiske uheldssituationer er: knallerten der krydser en vej, støder ind i andre trafikanter. knallerten kører ind i en genstand (holdende bil/træ/lygtepæl) svingende bilister overser knallerten. Fordeling på uheldssituationer: Eneulykker: 21 % Svingningsulykker mellem medkørende: 21 % Svingningsulykker mellem krydsende køretøjer: 10 % Ulykker med krydsende køretøjer: 10 % Svingningsulykker mellem modkørende: 10 %. Side 19

18 Uheld og årsager Skader kunne mindskes ved brug af styrthjelm. I mindst 40 % af alle knallertulykker får knallertkøreren skader i hovedet. Hovedskader er de mest alvorlige. Hovedskaderne kan medføre livsfarlige hjerneskader, lammelser og i yderste konsekvens døden. Derfor er brug af hjelm vigtig. Hjerneskallen kan kun klare et sammenstød ved max. 30 km/t. Selvom 30 km/t ikke lyder af meget, svarer det til et fald fra 2. sal på hovedet vel at mærke. Hvis knallerten påkører noget med 50 km/t, svarer det til et fald ned fra 3. sal (10 meters højde). Kører knallerten 70 km/t, som mange af de ulovlige knallerter gør, bliver de ramt lige så hårdt, som et faldt ned fra 6. sal. Mere end 60 % af skaderne sker på arme og ben. Det er ikke livstruende, men skaderne er tit komplicerede og kan betyde, at du skal indlægges og genoptrænes i lang tid. De øvrige skader fordeler sig ligeligt på brystkassen, maven og rygsøjlen. Ingen hjelm Vi ved ikke, hvor mange knallertkørere, der ikke bruger hjelm. Men sygehusenes opgørelser indikerer, at kun 54 % har brugt hjelm, når de kører på en ulovlig knallert og er involveret i en ulykke. Samtidig har gruppen den højeste andel af hovedskader, nemlig 26 %. 75 % af dem som kører lovligt og er indblandet i ulykker har hjelm på. Ulykkerne sker i vej- og stikryds Ulykkerne med knallerter sker ofte, når knallertkøreren skal krydse en vej. Ligeud kørende køretøjer i kryds, støder ind i krydsende trafikanter Knallertkøreren kører ind i en fast genstand, f.eks. en holdende bil eller en lygtepæl (eneuheld) Svingende biler overser knallerten. Der sker mange ulykker, når svingende biler overser knallerten, der er på vej over krydset, eller selv svinger i et kryds. Alkohol I ca. 1/3 af knallertuheldene har føreren været påvirket af alkohol. Og i eneulykker er næsten to tredjedele påvirket. Ved eneulykkerne er alkoholen typisk eneste forklaring på ulykken. Ulovlige knallerter og for høj fart En almindelig knallert må køre 30 km/t. Desværre er mange tunede, så de kan køre helt op til km/t. Den høje fart betyder større risiko for en alvorlig ulykke. Høj fart betyder: Kortere reaktionstid Side 20

19 Længere bremselængde Flere og mere alvorlige skader ved ulykker Medtrafikanter tror, at knallerten kører 30 km/t. Hvem kommer til skade på knallert? Mænd står for langt de fleste ulykker. De unge mænd bliver kvæstet hårdest eller dør. I 85 % af ulykkerne er det en mand, der kommer til skade 97 % af uheldene på ulovlige knallerter sker med mænd Fra blev 4 unge kvinder og 70 unge mænd dræbt i knallertulykker. Undersøgelser om knallertulykker Danmarks Transportforskning, Hans Lund: 45-knallerter kørekort, risiko, hastighed, uheld Rapporten har undersøgt antallet af ulykker, skader, typer af ulykker, etc. med både 45-knallerter, 30-knallerter og motorcykler. Om 30- knallerter siger rapporten bl.a., at knallerten er det farligste køretøj i forhold til motorcykler, 45-knallerter og biler. Rapporten har desuden mange andre oplysninger om 30-knallerter og deres ulykkestal. Registreringer af uheld er normalt baseret på uheld registreret i VISdatabasen. Ulykkesanalyse Gruppen på Odense Universitetshospital laver en årlig rapport, der analyserer uheldstyper og skader. På trafikområdet sammenlignes tallene med politiets registreringer. Analyserne har vist, at under 1/10 af ulykker med cykler og under 1/3 af ulykker med biler registreres Mange af de lettere uheld og ulykker optræder aldrig i en ulykkesstatistik. Man regner med at % af knallertuheld og -skader bliver registreret af politiet. Siden 1980 er antallet af registreringer af ulykker faldet for alle trafikgrupper. Websider Her er to websider med oplysninger og inspiration vedrørende ulykker, årsager og indsats f.eks. i form af kampagner og forældrenetværk. Side 21

20 Trafiksikkerhedsmæssige mål Antallet af knallertulykker skal reduceres. Målet er i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, 40 % færre ulykker af alle slags. Isoleret set på knallerttrafik skal antallet af ulykker med knallert ned på maksimalt 206 inden år 2012 på landsplan. Knallertundervisning blev obligatorisk i Alle mellem 16 og 17 år skal gå til knallertundervisning, for at få kørekort til knallert. Rådet for Større Færdselssikkerhed har netop opdateret undervisningsmaterialet. Målet er nu også at påvirke det store antal af unge mænd, inden de bliver bilister. De fleste der tager knallertkørekort er mænd. Mange af disse ønsker at få bil, når de bliver Ridning på stier Der er mange rideskoler og stutterier m.v. i Fredensborg Kommune. Ryttere færdes blandt andet ad veje og på stier. Ifølge færdselsloven 10 og 14 må skiltede gangstier kun benyttes af gående og skiltede cykelstier må kun anvendes af cyklister, og lille knallert samt for gående, hvis der ikke forefindes fortov, gangsti eller egnet rabat. I byerne må der ikke rides på stier og veje, men i det åbne land er det tilladt, med mindre der er opsat skilt med rideforbud, eller stien er skiltet for fodgængere eller cyklister. Ryttere på stierne i kommunen giver nogle problemer i forhold til tryghed og færdsel for cyklister og fodgængere. Ridningen ødelægger stiernes asfalt- eller grusbelægning, og nogle af stiernes brugere opfatter heste som skræmmende. Hestenes efterladenskaber medfører desuden gener for cyklister og gående. Det er ikke tilladt at efterlade affald på færdselsarealerne, såsom veje og gang- og cykelstier. Hestenes efterladenskaber er affald, der er til ulempe for færdslen på veje og stier med almindelig færdsel. Kommunen, og i påtrængende tilfælde Politiet, kan lade det efterladte eller henkastede affald blive fjernet for den pågældendes regning. (Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 17). Kommunen henstiller derfor ryttere om at følge reglerne for brug af stierne, og på de steder det er tilladt at ride, at fjerne eventuelle efterladenskaber. Det kan overvejes at forbudsskilte vedrørende ridning eller udvide/etablere stier indrettet for ridning. Etablering og udvidelser af stier kræver dog store investeringer Forslag til indsats En indsats for at forbedre trygheden og sikkerheden på kommunens separate stisystem kræver målrettede tiltag og en fokusering over en Side 22

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere