3. Autorisationsbestemmelser Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Specielle anlæg Isolering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsbidrag Stikledning / stikledningsbidrag Ejerskifte Autorisationsbestemmelser Måling af fjernvarmeforbrug Projektering og udførelse af varmeinstallationer Dimensioneringsgrundlag Projektering og udførelse Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Specielle anlæg Isolering Trykprøvning og idriftsættelse Drift og vedligeholdelse af anlæg Tariffer Betaling m. v Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

3 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Horsens Varmeværk a.m.b.a., i det følgende kaldet Varmeværket, og ejeren/ejerne af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilkoblet fjernvarmeforsy ningen, samt enhver, der aftager fjernvarme, i det følgende kaldet Forbrugeren. 1.2 Bestemmelserne er gældende for leveringsforholdet mellem Varmeværket og For brugeren. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er normalt Varmeværket uved kommende. Der kan dog etableres et direkte leveringsforhold med en lejer, når ejeren/ejerne indgår aftale med Varmeværket herom. Betingelsen herfor er, at det omhandlede lejemål har eller kan få selvstændig stikledning og selvstændig måler tilhørende Varmeværket, samt at lejeren accepterer, at fjernvarmeleveringen sker i henhold til Varmeværkets leveringsbe stemmelser. 1.3 Det retslige forhold mellem Varmeværket og Forbrugeren er foruden gennem disse, Almindeli ge og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering reguleret gennem Varmeværkets vedtægter. 1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsættes over for Varmeværket af ejeren/ejerne af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted. 2.2 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan den ønskede fjernvarmeforsyning etableres. Varmeværket afgør i det enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.3 Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed for etablering af hovedhaner og målerarrangement m.v. Der må sikres Varmeværket let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. 2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejen dommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på Forbrugerens foranledning, og om kostningerne hertil påhviler denne. 4

4 2.5 Varmeværket er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarme ledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for såvidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Varmeværket etablerer og vedligeholder ledningsnettet. Varmeværket er ansvarlig for skader, der sker som følge af ledningsnettets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor Varmeværket til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Varmeværket søge Horsens kommune om anvendelse af ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven. Tilslutningsbidrag 2.6 Forbrugeren betaler tilslutningsbidrag jf. Varmeværkets tarif for at blive tilsluttet varmeforsy ningen. 2.7 Beregning af tilslutningsbidragets størrelse foretages af Varmeværket. På Varmeværkets foranledning skal Forbrugeren meddele de nødvendige op lysninger til brug for beregning af bidraget. 2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsbidraget, har Forbrugeren pligt til inden ændringen sker, at meddele Varmeværket denne. Varmeværket kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsbidrag. Varmeværket forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. Stikledning/stikledningsbidrag 2.9 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelings ledningen til en ejendoms hoved haner, benævnes i det følgende»stikledningen«. Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af Varmeværkets tarif. Varmeværket fastsætter stikledningens placering efter aftale med Forbrugeren, idet der tages hensyn til tekniske forhold i hoved og fordelingsnettet Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen incl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af Varmeværket Varmeværket etablerer fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt Varmeværket finder det hensigtsmæssigt Giver forhold hos Forbrugeren anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af Varmeværket for forbrugerens regning (jf. 2.9). 5

5 2.13 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af Varmeværket. Udgifterne betales efter samme retningslinier som ved etablering af ny stikledning Varmeværket har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en Forbrugers ejendom. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager Varmeværket så vidt muligt retablering til samme standard som før arbejdets påbegyndelse, såfremt dette ikke medfører urimelige udgifter for Varmeværket. Ejerskifte 2.15 Ejerskifte skal meddeles Varmeværket. I forbindelse med ejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal tilgå Varmeværket senest 8 dage før ejerskifte. Forsinkes eller undlades advisering af Varmeværket om ejerskifte, foretager Varmeværket en graddagekorrigeret beregning af forbruget på skæringsdagen. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som afregning af forbrug efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, (jf. 13.9) Gældende leveringsbestemmelser, tariffer samt eventuel kontrolbog kan rekvireres på Varmeværket. 3 Autorisationsbestemmelser 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978, med ændring ved lov nr. 936 af 27. december 1991 eller af en af Varmeværket autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes Varmeværkets ledningsnet, skal projekteres, dimensioneres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt med de krav, der er indeholdt i nærværende leveringsbestemmelser. Er installationerne ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Varmeværket kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er Varmeværket af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte, at installationerne tilsluttes. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til Varmeværkets driftsbestemmelser kræver andre end de i 5.1 og 5.2 nævnte tryk- eller temperaturforhold, er Varmeværket ikke af den årsag forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 6

6 4 Måling af fjernvarmeforbrug 4.1 Varmeværket leverer det for afregning af varmeforbruget nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. Måleudstyret udleveres til installatøren for montage. Varmeværket etablerer udvendigt måleraftastningsstik eller radiomodul. 4.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af Varmeværket og kontrolleres og udskiftes efter regler fastsat af Varmeværket. Såfremt Forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Varmeværket uvedkommende. 4.3 Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden Varmeværkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af Varmeværkets personale eller personer, der er bemyndiget af Varmeværket. Foretages der indgreb mod målere eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Varmeværket beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. 4.4 Varmeværket har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved en sådan flytning afholdes af Varmeværket. Ønsker Forbrugeren måleudstyret flyttet, skal flytningen godkendes af Varmeværket. Udgiften til en sådan flytning betales af Forbrugeren. 4.5 Ved tvivl om målerens korrekte visning er Varmeværket berettiget til for egen regning at afprøve måleren i akkrediteret prøvestand. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling af udgiften forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse falder uden for de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af Varmeværket. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som falder inden for eller træffer de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. 4.6 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af målere. Varmeværkets personale skal mod forevisning af legitimation have uhindret adgang til målere og udvendige måleraftastningsstik. 4.7 På Varmeværkets anmodning skal Forbrugeren foretage aflæsning af målere og indsende aflæsningskort inden for et tidsrum, der fastsættes af Varmeværket. 7

7 4.8 Modtager Varmeværket ikke en Forbrugers aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås ved Varmeværkets henvendelse, kan der udstedes en regning eller årsopgørelse, baseret på et af Varmeværket beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler om beregning af forbrug. 4.9 Varmeværket er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af Forbrugeren, med mindre disse udgifter i henhold til 4.5 skal afholdes af Varmeværket Såfremt der konstateres fejl ved en måling eller klar uoverensstemmelse mellem det af måleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler om beregning af forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt Forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget Varmeværket er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom Forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Varmeværket kan forlange at få måleren afprøvet (jf. 4.5) Såfremt Forbrugeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille under forbrug, er Forbrugeren forpligtet til omgående at underrette Varmeværket herom. 5 Projektering og udførelse af varmeinstallationer 8 Dimensioneringsgrundlag 5.1 Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C ved en udetemperatur på minus 12 C. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 20 C. 5.2 Varmeværket leverer den effekt, der abonneres på, med et differenstryk på mindst 0,3 bar (3 m VS) målt under drift ved hovedhanerne. Det er en forudsætning, at Varmeværkets forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Differenstrykket kan efter ejendommens beliggenhed og årstiden variere mellem 0,3 bar (3 m VS) og 2,9 bar (29 m VS). Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være på 7 bar (70 m VS). Projektering og udførelse 5.3 Enhver varme- og brugsvandsinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

8 Endvidere skal den til enhver tid gældende udgave af følgende bestemmelser overholdes: - Bygningsreglementerne. - DS 418,»Regler for beregning af bygningers varmetab«. - DS 469,»Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium«. - DS 439,»Norm for vandinstallationer«. - DS 452,»Norm for termisk isolering af tekniske installationer«. - Arbejdstilsynets»Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg«. - Varmeværkets principdiagrammer (installationsskitser). 6 Tilslutningsarrangement 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med Forbrugerens varmeinstallation, skal udføres som vist på Varmeværkets principdiagrammer. Disse udleveres ved henvendelse til Varmeværket. 7 Interne rørledninger 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med DS 469,»Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium«. Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte stålrørsledninger må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte fjernvarmetilslutning uden varmeveksler udføres i prærør i samme system og kvalitet som fjernvarmestikledningen. 7.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med plomberbare propper eller slutmuffer med kæde. 9

9 8 Specielle anlæg 8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/ eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Varmeværket af hensyn til dimensionering af stikledning og måler. 9 Isolering 9.1 I henhold til bygningsreglementerne skal varmeinstallationer herunder rørledninger og beholdere isoleres mod varmetab efter DS 452, Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer. 10 Trykprøvning og idriftsættelse 10.1 I forbindelse med etablering, ombygning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal Installatøren trykprøve anlægget, inden det tilsluttes til Varmeværkets ledningsnet. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøven er foretaget og godkendt Prøvetrykket skal generelt være 1,5 gange det højest forekommende tryk, (dynamisk + statisk ) i Varmeværkets forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. 10 Trykket i forsyningsledningerne kan i de lavest beliggende bydele stige til 7 bar (70 m VS). Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være 10 bar (100 m VS) Varmeværket kan forlange trykprøven foretaget i overværelse af en repræsentant for Varmeværket. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet at påtale disse. Med Varmeværkets eventuelle overværelse af trykprøven påtager Varmeværket sig intet ansvar for varmeinstallationen ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til Varmeværket er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne renses grundigt ved gennemskylning. Påfyldning af varmeinstallationen skal normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.

10 10.5 Det påhviler Installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås. Installatøren skal også instruere Forbrugeren om varmeinstallationens drift og vedligehold. Efterfølgende, f.eks. ved ejerskifte etc., kan Varmeværket i rimeligt omfang være til rådighed med information til Forbrugeren om varmeinstallationens drift. 11 Drift og vedligeholdelse af anlæg 11.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt fjernvarmevand med en temperatur, der af Varmeværket reguleres såvel efter årstiderne som inden for døgnet. Afhængigt af de klimatiske forhold kan fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet variere mellem 60 C og 85 C. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjervarmevandet mindst afkøles i henhold til de af Varmeværket fastsatte krav. Gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår må ikke være mindre end 30 C. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er Varmeværket berettiget til at opkræve betaling for de ekstraomkostninger, der herved påføres de øvrige Forbrugere, jvf. den til enhver tid gældende tarif Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt Forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres Varmeværket tab eller ulemper, og Forbrugeren ikke efter henstilling retter disse forhold, er Varmeværket berettiget til at bringe forholdene i orden for Forbrugerens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden Varmeværket har pligt til at søge opretholdt regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Varmeværket forbeholder sig ret til så vidt muligt med forudgående varsel at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson. Nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og anden ikke konditionsmæssig levering af var- 11

11 me gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er Varmeværket ikke ansvarlig for driftstab ej heller for avancetab eller andet indirekte tab med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Varmeværkets side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsfor sikring Varmeværket påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for Varmeværkets kontrol. Varmeværket fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen Varmeværkets personale er i rimeligt omfang til rådighed for Forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl Varmeværkets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse Hvis Varmeværkets ejendom beskadiges som følge af fejl eller forsømmelser fra Forbrugerens side, er denne ansvarlig for beskadigelsen Varmeværket er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i leveringsbetingelserne, som myndighederne foreskriver eller anbefaler, f. eks. med hensyn til tryk- og temperaturniveau. Leveringsændringer skal ske med et for Forbrugeren passende varsel. Såfremt de oven for nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer, der tilhører Forbrugeren, påhviler udgifterne hertil denne. Påføres Forbrugeren herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, er denne berettiget til at udtræde af Varmeværket, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. 12 Tariffer 12.1 Afregning af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter den til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tarif. 12 Varmeværket udarbejder tariffen under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier for tariffastsættelse Forbrugeren er forpligtet til at meddele Varmeværket enhver ændring, der har indflydelse på afregningen Varmeværkets tariffer offentliggøres efter enhver ændring på internetadressen

12 samtidig med anmeldelsen til Energitilsynet, og oplyses i øvrigt ved forespørgsel til Varmeværket. 13 Betaling m.v Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. Varmeværket kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acon to regninger fastsættes af Varmeværket. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Varmeværket ændre de efterfølgende acon to regninger. Varmeværket kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbe tjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jf. den til enhver tid gældende vejledning fra Danske Fjernvarmeværkers Forening: Beregning af fjern var me forbrug. Varmeværket er berettiget til at kræve betaling for sine meromkost ninger til drift og admini stration som følge af et eventuelt merforbrug Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Varmeværket tilstræber at fremsende regningerne så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling senere, er Forbrugeren forpligtet til at betale restancegebyr. Gebyret, der dækker Varmeværkets omkostninger som følge af restancen, vil fremgår af tariffen og årsopgørelsen Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender Varmeværket en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår. - at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor i forbindelse med årsopgørelsen vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr. - at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 hverdage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til lukkeforberedelse og retslig inkasso, og Forbrugeren vil være forpligtet til at betale et inkassoforberedelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af Varmeværket. - at Forbrugeren ved skriftlig eller personlig henvendelse til Varmeværket i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at Forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med Varmeværket om en betalingsordning, 13

13 eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender Varmeværket en lukkemeddelelse, hvoraf det fremgår: - at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassoforberedelsesgebyr. - at der ønskes adgang til ejendommen for lukning 4 arbejdsdage efter lukkemeddelsens dato, og at der, såfremt lukning gennemføres, pålignes lukkegebyr. - at restancen herefter overgår til inkasso. - at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. fra den sociale forvaltning, eller - at der kan træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis lukkemeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning. - at omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassosag, lukkebesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet Forbrugeren Forsyningen kan genoptages, når: - restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukning, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller - der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 13.6), eller - der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke sker som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, (jf. 2.15). 14 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 14.1 Nærværende Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget på bestyrelsesmødet i Horsens Varmeværk a.m.b.a. den 24. august 2005, og anmeldt til Energitilsynet. 14

14

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning er gældende for forholdet mellem Østervrå

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. TEKNISKE BESTEMMER FOR FJERNVARMELEVERING Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 4

VEJLEDNING VEDR. TEKNISKE BESTEMMER FOR FJERNVARMELEVERING Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 4 VEJLEDNING VEDR. TEKNISKE BESTEMMER FOR FJERNVARMELEVERING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere