3. Autorisationsbestemmelser Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Specielle anlæg Isolering...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsbidrag Stikledning / stikledningsbidrag Ejerskifte Autorisationsbestemmelser Måling af fjernvarmeforbrug Projektering og udførelse af varmeinstallationer Dimensioneringsgrundlag Projektering og udførelse Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Specielle anlæg Isolering Trykprøvning og idriftsættelse Drift og vedligeholdelse af anlæg Tariffer Betaling m. v Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

3 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Horsens Varmeværk a.m.b.a., i det følgende kaldet Varmeværket, og ejeren/ejerne af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilkoblet fjernvarmeforsy ningen, samt enhver, der aftager fjernvarme, i det følgende kaldet Forbrugeren. 1.2 Bestemmelserne er gældende for leveringsforholdet mellem Varmeværket og For brugeren. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er normalt Varmeværket uved kommende. Der kan dog etableres et direkte leveringsforhold med en lejer, når ejeren/ejerne indgår aftale med Varmeværket herom. Betingelsen herfor er, at det omhandlede lejemål har eller kan få selvstændig stikledning og selvstændig måler tilhørende Varmeværket, samt at lejeren accepterer, at fjernvarmeleveringen sker i henhold til Varmeværkets leveringsbe stemmelser. 1.3 Det retslige forhold mellem Varmeværket og Forbrugeren er foruden gennem disse, Almindeli ge og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering reguleret gennem Varmeværkets vedtægter. 1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsættes over for Varmeværket af ejeren/ejerne af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted. 2.2 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan den ønskede fjernvarmeforsyning etableres. Varmeværket afgør i det enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.3 Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed for etablering af hovedhaner og målerarrangement m.v. Der må sikres Varmeværket let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. 2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejen dommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på Forbrugerens foranledning, og om kostningerne hertil påhviler denne. 4

4 2.5 Varmeværket er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarme ledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for såvidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Varmeværket etablerer og vedligeholder ledningsnettet. Varmeværket er ansvarlig for skader, der sker som følge af ledningsnettets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor Varmeværket til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Varmeværket søge Horsens kommune om anvendelse af ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven. Tilslutningsbidrag 2.6 Forbrugeren betaler tilslutningsbidrag jf. Varmeværkets tarif for at blive tilsluttet varmeforsy ningen. 2.7 Beregning af tilslutningsbidragets størrelse foretages af Varmeværket. På Varmeværkets foranledning skal Forbrugeren meddele de nødvendige op lysninger til brug for beregning af bidraget. 2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsbidraget, har Forbrugeren pligt til inden ændringen sker, at meddele Varmeværket denne. Varmeværket kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsbidrag. Varmeværket forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. Stikledning/stikledningsbidrag 2.9 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelings ledningen til en ejendoms hoved haner, benævnes i det følgende»stikledningen«. Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af Varmeværkets tarif. Varmeværket fastsætter stikledningens placering efter aftale med Forbrugeren, idet der tages hensyn til tekniske forhold i hoved og fordelingsnettet Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen incl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af Varmeværket Varmeværket etablerer fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt Varmeværket finder det hensigtsmæssigt Giver forhold hos Forbrugeren anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af Varmeværket for forbrugerens regning (jf. 2.9). 5

5 2.13 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af Varmeværket. Udgifterne betales efter samme retningslinier som ved etablering af ny stikledning Varmeværket har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en Forbrugers ejendom. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager Varmeværket så vidt muligt retablering til samme standard som før arbejdets påbegyndelse, såfremt dette ikke medfører urimelige udgifter for Varmeværket. Ejerskifte 2.15 Ejerskifte skal meddeles Varmeværket. I forbindelse med ejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal tilgå Varmeværket senest 8 dage før ejerskifte. Forsinkes eller undlades advisering af Varmeværket om ejerskifte, foretager Varmeværket en graddagekorrigeret beregning af forbruget på skæringsdagen. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som afregning af forbrug efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, (jf. 13.9) Gældende leveringsbestemmelser, tariffer samt eventuel kontrolbog kan rekvireres på Varmeværket. 3 Autorisationsbestemmelser 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978, med ændring ved lov nr. 936 af 27. december 1991 eller af en af Varmeværket autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes Varmeværkets ledningsnet, skal projekteres, dimensioneres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt med de krav, der er indeholdt i nærværende leveringsbestemmelser. Er installationerne ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Varmeværket kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er Varmeværket af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte, at installationerne tilsluttes. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til Varmeværkets driftsbestemmelser kræver andre end de i 5.1 og 5.2 nævnte tryk- eller temperaturforhold, er Varmeværket ikke af den årsag forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 6

6 4 Måling af fjernvarmeforbrug 4.1 Varmeværket leverer det for afregning af varmeforbruget nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. Måleudstyret udleveres til installatøren for montage. Varmeværket etablerer udvendigt måleraftastningsstik eller radiomodul. 4.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af Varmeværket og kontrolleres og udskiftes efter regler fastsat af Varmeværket. Såfremt Forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Varmeværket uvedkommende. 4.3 Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden Varmeværkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af Varmeværkets personale eller personer, der er bemyndiget af Varmeværket. Foretages der indgreb mod målere eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Varmeværket beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. 4.4 Varmeværket har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved en sådan flytning afholdes af Varmeværket. Ønsker Forbrugeren måleudstyret flyttet, skal flytningen godkendes af Varmeværket. Udgiften til en sådan flytning betales af Forbrugeren. 4.5 Ved tvivl om målerens korrekte visning er Varmeværket berettiget til for egen regning at afprøve måleren i akkrediteret prøvestand. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling af udgiften forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse falder uden for de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af Varmeværket. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som falder inden for eller træffer de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. 4.6 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af målere. Varmeværkets personale skal mod forevisning af legitimation have uhindret adgang til målere og udvendige måleraftastningsstik. 4.7 På Varmeværkets anmodning skal Forbrugeren foretage aflæsning af målere og indsende aflæsningskort inden for et tidsrum, der fastsættes af Varmeværket. 7

7 4.8 Modtager Varmeværket ikke en Forbrugers aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås ved Varmeværkets henvendelse, kan der udstedes en regning eller årsopgørelse, baseret på et af Varmeværket beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler om beregning af forbrug. 4.9 Varmeværket er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af Forbrugeren, med mindre disse udgifter i henhold til 4.5 skal afholdes af Varmeværket Såfremt der konstateres fejl ved en måling eller klar uoverensstemmelse mellem det af måleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler om beregning af forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt Forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget Varmeværket er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom Forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Varmeværket kan forlange at få måleren afprøvet (jf. 4.5) Såfremt Forbrugeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille under forbrug, er Forbrugeren forpligtet til omgående at underrette Varmeværket herom. 5 Projektering og udførelse af varmeinstallationer 8 Dimensioneringsgrundlag 5.1 Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C ved en udetemperatur på minus 12 C. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 20 C. 5.2 Varmeværket leverer den effekt, der abonneres på, med et differenstryk på mindst 0,3 bar (3 m VS) målt under drift ved hovedhanerne. Det er en forudsætning, at Varmeværkets forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Differenstrykket kan efter ejendommens beliggenhed og årstiden variere mellem 0,3 bar (3 m VS) og 2,9 bar (29 m VS). Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være på 7 bar (70 m VS). Projektering og udførelse 5.3 Enhver varme- og brugsvandsinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

8 Endvidere skal den til enhver tid gældende udgave af følgende bestemmelser overholdes: - Bygningsreglementerne. - DS 418,»Regler for beregning af bygningers varmetab«. - DS 469,»Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium«. - DS 439,»Norm for vandinstallationer«. - DS 452,»Norm for termisk isolering af tekniske installationer«. - Arbejdstilsynets»Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg«. - Varmeværkets principdiagrammer (installationsskitser). 6 Tilslutningsarrangement 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med Forbrugerens varmeinstallation, skal udføres som vist på Varmeværkets principdiagrammer. Disse udleveres ved henvendelse til Varmeværket. 7 Interne rørledninger 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med DS 469,»Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium«. Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte stålrørsledninger må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte fjernvarmetilslutning uden varmeveksler udføres i prærør i samme system og kvalitet som fjernvarmestikledningen. 7.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med plomberbare propper eller slutmuffer med kæde. 9

9 8 Specielle anlæg 8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/ eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Varmeværket af hensyn til dimensionering af stikledning og måler. 9 Isolering 9.1 I henhold til bygningsreglementerne skal varmeinstallationer herunder rørledninger og beholdere isoleres mod varmetab efter DS 452, Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer. 10 Trykprøvning og idriftsættelse 10.1 I forbindelse med etablering, ombygning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal Installatøren trykprøve anlægget, inden det tilsluttes til Varmeværkets ledningsnet. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøven er foretaget og godkendt Prøvetrykket skal generelt være 1,5 gange det højest forekommende tryk, (dynamisk + statisk ) i Varmeværkets forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. 10 Trykket i forsyningsledningerne kan i de lavest beliggende bydele stige til 7 bar (70 m VS). Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være 10 bar (100 m VS) Varmeværket kan forlange trykprøven foretaget i overværelse af en repræsentant for Varmeværket. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet at påtale disse. Med Varmeværkets eventuelle overværelse af trykprøven påtager Varmeværket sig intet ansvar for varmeinstallationen ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til Varmeværket er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne renses grundigt ved gennemskylning. Påfyldning af varmeinstallationen skal normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.

10 10.5 Det påhviler Installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås. Installatøren skal også instruere Forbrugeren om varmeinstallationens drift og vedligehold. Efterfølgende, f.eks. ved ejerskifte etc., kan Varmeværket i rimeligt omfang være til rådighed med information til Forbrugeren om varmeinstallationens drift. 11 Drift og vedligeholdelse af anlæg 11.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt fjernvarmevand med en temperatur, der af Varmeværket reguleres såvel efter årstiderne som inden for døgnet. Afhængigt af de klimatiske forhold kan fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet variere mellem 60 C og 85 C. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjervarmevandet mindst afkøles i henhold til de af Varmeværket fastsatte krav. Gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår må ikke være mindre end 30 C. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er Varmeværket berettiget til at opkræve betaling for de ekstraomkostninger, der herved påføres de øvrige Forbrugere, jvf. den til enhver tid gældende tarif Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt Forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres Varmeværket tab eller ulemper, og Forbrugeren ikke efter henstilling retter disse forhold, er Varmeværket berettiget til at bringe forholdene i orden for Forbrugerens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden Varmeværket har pligt til at søge opretholdt regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Varmeværket forbeholder sig ret til så vidt muligt med forudgående varsel at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson. Nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og anden ikke konditionsmæssig levering af var- 11

11 me gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er Varmeværket ikke ansvarlig for driftstab ej heller for avancetab eller andet indirekte tab med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Varmeværkets side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsfor sikring Varmeværket påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for Varmeværkets kontrol. Varmeværket fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen Varmeværkets personale er i rimeligt omfang til rådighed for Forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl Varmeværkets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse Hvis Varmeværkets ejendom beskadiges som følge af fejl eller forsømmelser fra Forbrugerens side, er denne ansvarlig for beskadigelsen Varmeværket er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i leveringsbetingelserne, som myndighederne foreskriver eller anbefaler, f. eks. med hensyn til tryk- og temperaturniveau. Leveringsændringer skal ske med et for Forbrugeren passende varsel. Såfremt de oven for nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer, der tilhører Forbrugeren, påhviler udgifterne hertil denne. Påføres Forbrugeren herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, er denne berettiget til at udtræde af Varmeværket, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. 12 Tariffer 12.1 Afregning af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter den til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tarif. 12 Varmeværket udarbejder tariffen under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier for tariffastsættelse Forbrugeren er forpligtet til at meddele Varmeværket enhver ændring, der har indflydelse på afregningen Varmeværkets tariffer offentliggøres efter enhver ændring på internetadressen

12 samtidig med anmeldelsen til Energitilsynet, og oplyses i øvrigt ved forespørgsel til Varmeværket. 13 Betaling m.v Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. Varmeværket kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acon to regninger fastsættes af Varmeværket. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Varmeværket ændre de efterfølgende acon to regninger. Varmeværket kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbe tjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jf. den til enhver tid gældende vejledning fra Danske Fjernvarmeværkers Forening: Beregning af fjern var me forbrug. Varmeværket er berettiget til at kræve betaling for sine meromkost ninger til drift og admini stration som følge af et eventuelt merforbrug Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Varmeværket tilstræber at fremsende regningerne så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling senere, er Forbrugeren forpligtet til at betale restancegebyr. Gebyret, der dækker Varmeværkets omkostninger som følge af restancen, vil fremgår af tariffen og årsopgørelsen Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender Varmeværket en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår. - at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor i forbindelse med årsopgørelsen vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr. - at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 hverdage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til lukkeforberedelse og retslig inkasso, og Forbrugeren vil være forpligtet til at betale et inkassoforberedelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af Varmeværket. - at Forbrugeren ved skriftlig eller personlig henvendelse til Varmeværket i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at Forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med Varmeværket om en betalingsordning, 13

13 eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender Varmeværket en lukkemeddelelse, hvoraf det fremgår: - at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassoforberedelsesgebyr. - at der ønskes adgang til ejendommen for lukning 4 arbejdsdage efter lukkemeddelsens dato, og at der, såfremt lukning gennemføres, pålignes lukkegebyr. - at restancen herefter overgår til inkasso. - at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. fra den sociale forvaltning, eller - at der kan træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis lukkemeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning. - at omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassosag, lukkebesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet Forbrugeren Forsyningen kan genoptages, når: - restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukning, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller - der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 13.6), eller - der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke sker som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, (jf. 2.15). 14 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 14.1 Nærværende Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget på bestyrelsesmødet i Horsens Varmeværk a.m.b.a. den 24. august 2005, og anmeldt til Energitilsynet. 14

14

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere