TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING."

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende for projektering, udførelse og ændring af fjernvarmeinstallation, varmeinstallation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.1 Fjernvarmeinstallation er den del af det samlede varmeanlæg, hvor fjernvarmevandet cirkulerer. Varmeinstallation er opvarmningssystemet på sekundær side af varmeveksler (Radiatoranlæg, pumpe, trykekspansionsbeholder mm.) 1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. 1.3 Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og FORBRUGERNE er fastlagt i: Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Vedtægter Takstblad Aftale om Fjernvarmelevering Velkomstbrev 1.4 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i punkt 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 2.0 Etablering af fjernvarmetilslutning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed. 2.2 Ved større anlæg eller ved VÆRKETS krav, herunder flerfamilie- og erhvervsejendomme, skal installationstegning også medsendes for at sikre forsyningen til ejendommen. VÆRKET foretager ikke godkendelse af installationsprojekter. Endvidere skal dimensionerende effekt til opvarmning og varmt brugsvand oplyses til brug for dimensionering af stikledning. 2.3 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledninger" Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

2 For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant om placering af stikledning Stikledning udføres så kort som muligt, under hensyntagen til de forhold, der er på ejendommen Fjernvarmen afslutter stikledningen med 2 hovedhaner umiddelbart inden for mur. Hertil skal disponeres plads, og området foran må ikke anvendes til andre installationer, f.eks. rør og ventiler Stikledningen føres gennem sokkel, via borede huller, udhugget udsparing. Hvor der er tale om ny bebyggelse, skal bygherre foranledige udført udsparing i sokkel, placering af indføringsrør, og faststøbning af indføringsrør iflg. aftale med værket Hvor det ikke umiddelbart, efter værkets vurdering, er hensigtsmæssigt at føre stikledningen gennem sokkel, f.eks. grundet manglende sokkel, kampestenssokkel, kabler eller rør mm., monteres skab udvendigt og stik føres gennem væg Hvis stikledning føres under gulv til anden placering, lægges stikledningen normalt i foringsrør, således at stikledningen kan udskiftes Ved renovering af stikledninger, hvor eks. stik er placeret under bygning, og hvor det vil være vanskeligt eller være forbundet med væsentlige ekstraomkostninger at udskifte stikledningen, eller omlægge denne, forbeholder varmeværket ret til at foretage tilslutning på eks. stikledning ved sokkel Hvis ejeren ikke ønsker udskiftet stikledningen helt frem til hovedhaner, kan dette undtagelsesvis accepteres mod, at ejeren overtager den fremtidige vedligeholdelse af denne del af stikledningen med deraf afledte omkostninger. 2.4 Retablering Ubefæstet haveareal retableres bedst muligt med genanvendelse af opgravet materiale og evt. græstørv. Om nødvendigt eftersås med alm. græsfrø. Planter, som ønskes genanvendt, fjernes af ejeren og plantes af denne efterfølgende. VÆRKET er uden ansvar for planter, der måtte blive beskadiget/går ud. Såfremt der måtte forekomme overskudsmaterialer i forbindelse med opgravning på den enkelte ejendom, er ejeren forpligtet til at lade materialerne forblive på egen ejendom. Såfremt der mangler materialer til indbygning inden retablering, skal der anvendes certificerede forureningsfrie materialer Befæstede områder retableres bedst muligt med genanvendelse af materialer. Evt. knækkede fliser mm., som ikke kan genanvendes, udskiftes for ejerens regning Retablering i bygning udføres bedst muligt, men der kan ikke påregnes retablering til samme stand i tæppe-, flise-, klinke-, linoleums- vinyl- og terrazzogulve. Evt. efterreparationer, såsom efterpudsning, reetablering af inventar, gulvbelægning,

3 malerarbejder m.v. er VÆRKET uvedkommende. 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3.0 Udførelse af installationsarbejde 3.1 Arbejder på ejendommens fjernvarmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til gældende lovbekendtgørelse, eller en af VÆRKET godkendt autoriseret fjernvarmeinstallatør. Firmaet skal endvidere være tilsluttet Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører. 3.2 INSTALLATØREN SKAL pr. mail til umiddelbart efter arbejdets afslutning udfylde færdigmeldingsblanket, som findes på Skagen Varmeværks hjemmeside hvis en eller flere af flg. opgaver er udført: - Ny installation af fjernvarmeanlæg - Udskiftet fjernvarmeanlæg ved eks. forbruger. - Ændret på målerinstallation. - Brudt plomber på måler eller temperaturfølere. 3.3 Hvis ikke ovenstående færdigmeldingsblanket er indsendt pr. mail umiddelbart efter arbejdets afslutning, kan autorisation til at udføre arbejde på fjernvarmeanlæg inddrages. 3.4 Varmeinstallationer, der ønskes tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske bestemmelser, jf. 5.2 Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VÆRKET kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er VÆRKET af drift- og sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 3.5 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er VÆRKET ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 3.6 Alle varmeinstallationer opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser. Ved små gulvvarmeanlæg i baderum opvarmet med radiatorer, er det, jf. gældende udgave DS 469 Varme-og køling i bygninger tilladt, at de reguleres med vandstrømmen.

4 4 4. Etablering af måleudstyr. 4.1 VÆRKET udleverer til INSTALLATØREN passtykke og evt. dyklommer til føler. 4.2 VÆRKET meddeler INSTALLATØREN målerens placering. 4.3 Måleren skal placeres hensigtsmæssigt således, at denne bekvemt kan aflæses, adskilles og udskiftes. Der skal være god plads rundt om måleren, minimum 0,7 m. Fri plads foran og minimum 0,2 m. over færdigt gulv. Følerlommerne anbringes i modstrøm. Hvor flere anlæg er koblet på samme stik, skal hvert anlæg være at betragte som en selvstændig enhed og være forsynet med haner, således eksempelvis måler kan udskiftes. 5. Projektering og udførelse af varmeinstallation. 5.1 Dimensioneringsgrundlag Varmeinstallationen dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 o C og en afkøling på mindst 30 o C ved minus 12 o C udetemperatur. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 o C og en afkøling på mindst 30 o C. VÆRKET har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. pkt. 2.1 og 12.1., med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 3 mvs. og uden belastning 4 mvs. Det er en forudsætning, at værkets forskrift for max returtemperatur er overholdt. Trykket i fremløbsledninger ved hovedhanen vil maksimalt være 6 baro. Brugsvandsveksler Generelt kan der sættes brugsvandsvekslere op i fjernvarmeområdet. Hvor der er lange stikledninger eller ved steder i nettet, hvor tryk og temperatur i perioder kan være lavere end de i dimensioneringskriterierne angivne, kan der med fordel installeres en boosterpumpe. Boosterpumpen etableres efter unitfabrikantens anvisning og med dennes indbygningssæt. 5.2 Brugsvandsanlæg skal tilsluttes direkte til fjernvarmeforsyningen. VVB på sekundær side af varmeveksler må ikke anvendes. Termostatventil må maks. indstilles til en varmtvandstemperatur på 55 o C uden særlig aftale med VÆRKET. Ved montering af varmtvandsbeholdere skal denne være afpasset husets behov, og

5 styringen af varmtvandstemperaturen opbygget med korrekte komponenter, der sikrer forbrugeren mulighed for at indstille det varme vand til en komforttemperatur på o C. 5 Samtidig skal afkølingen fra beholderen sikres, så en returtemperatur fra beholderen på under 30 o C overholdes. Der skal foruden en termostatventil forefindes en låst returventil, eller en returkobling til at begrænse fjernvarmevandets gennemstrømning. Dette gælder ved udskiftning og ved en ny installation. Benyttes returkobling indstilles denne, så gennemstrømningen afpasses efter varmespiralen i beholderen. Typisk 3,5 KW svarende til liter i timen. Udblæsningsledninger fra sikkerhedsventiler skal føres til afløb således at FORBRUGEREN har mulighed for at se udblæsningen, eller min. til gulv med skråt skåret rør. 5.3 Projektering og udførelse. Enhver varmeinstallation skal projekteres, dimensioneres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området: Gældende udgaver af flg: - Skagen Varmeværks Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". - Skagen Varmeværks Almindelige bestemmelser - Dansk Fjernvarmes Vejledning - Brugerinstallationer. - Dansk Fjernvarmes Vejledningstillæg - Bedre Brugerinstallationer - Bygningsreglementet BR10 - Dansk Ingeniørforenings "Regler for beregning af bygningers varmetab". (DS418) - Dansk Ingeniørforenings "Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium". (DS469 inkl. tillæg) Varme- og køleanlæg i bygninger - Dansk Ingeniørforenings "Norm for vandinstallationer". (DS439 inkl. tillæg) Dansk Ingeniørforenings "Norm for termiske isolering af tekniske installationer".(ds452 inkl. tillæg) - Arbejdstilsynets "Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg" og "Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg. 6. Tilslutningsarrangement 6.1 Tilslutningsarrangementet er den del af varmeinstallationen, som er direkte forbundet med fjernvarmens forsyningsnet og derfor er udsat for fjernvarmens tryk, vand og temperatur. Tilslutningsarrangementet udføres normalt som indirekte anlæg. Dog er visse området undtaget. KONTAKT VÆRKET.

6 Varmeinstallation skal udføres med standardkomponenter, der opfylder dimensioneringskravene i afsnit 5.1. og i overensstemmelse med DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger, og efter VÆRKETS principdiagram. Det anbefales, at der altid anvendes komponenter og pumper, som er A - mærkede eller energimæssigt er bedre end A mærkning Større anlæg, og anlæg der ikke kan udføres med standardkomponenter, skal principielt udføres som vist på VÆRKETS principdiagram. 6.3 Installationer til varmt brugsvand skal som minimum overholde dimensioneringskravet til frem- og returtemperatur 60/30. Hvis der ønskes opsat brugsvandsvarmeveksler (gennemstrømningsvandvarmer) skal man være opmærksom på, at det ikke alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der kan opnås tilstrækkeligt højt flow og differenstryk. Det anbefales derfor at kontakte VÆRKET, inden installationen etableres. Hvis installationen forsynes med boosterpumpe, vil dette muligvis kunne sikre tilstrækkeligt flow og differenstryk. 7. Interne rørledninger 7.1 Rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium (gældende udgave af DS469 inkl. tillæg) Varmeog køleanlæg i bygninger. Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimale forekommende tryk og temperaturer. 7.2 Materialer skal som min. være VA-godkendt. 7.3 Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger, rustfrie kobling eller flangesamlinger. Ved anvendelse af Pex/alupex, skal det være godkendt til fjernvarme. 8. Direkte anlæg (kun bestemte områder kontakt VÆRKET). 8.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium (gældende DS469 inkl. tillæg) Varme- og køleanlæg i bygninger. Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimale forekommende tryk og temperaturer. Anlægget skal kunne temperaturreguleres via opblanding, hvorved der sikres lavest mulig fremløbstemperatur i det interne varmeanlæg. Brugen af direkte anlæg (direkte tilslutning) kræver installation af trykdifferensregulator og vejrkompenseringsanlæg i h.h.t. gældende DS469 Varmeog køleanlæg i bygninger 8.2 Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger, preskoblinger eller

7 flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved lodning eller anden godkendte klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Pressrør samles med preskoblinger Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionalitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. 8.4 Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Kobberrør må kun samles ved lodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. 8.5 Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal udføres i prærør. 8.6 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. 8.7 Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde. 8.8 Ekspansionsbeholder på varmeanlægget (sekundær side) skal være en trykekspansionsbeholder. Åben ekspansionsbeholder må ikke anvendes. 8.9 Udblæsningsledninger fra sikkerhedsventiler skal føres til afløb således at FORBRUGEREN har mulighed for at se udblæsningen, eller min. til gulv med skråt skåret rør. 9. Specielle anlæg. 9.1 Tilslutninger af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med VÆRKET af hensyn til dimensionering og placering af stikledning og måler. 9.2 Kaloriferer, varmtluftsblæsere og varmetæpper må installeres direkte, såfremt rørene på primærsiden er synlige. Anlægget skal reguleres over en opblanding og frostsikres. Der skal efter varmefladen indbygges en zoneventil eller automatik til begrænsning af gennemstrømningen, når ventilatoren stoppes. Skagen Varmeværk kan forlange lækageovervågning, hvis dele af anlægget kører direkte. 10. Isolering I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter "Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer", eller DS Trykprøvning og idriftsættelse Enhver ny tilslutning, renovering eller udvidelse af varmeinstallationen, der tilsluttes

8 direkte, skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutning til VÆRKET. 8 Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøvning er foretaget Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højst forekommende tryk (dynamisk + statisk) i VÆRKETS forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6 bar. Prøvetrykket skal derfor, for fjernvarmeinstallationen, primær side af varmeveksler, generelt være mindst 10 bar Trykprøvning kan foretages i overværelse af en repræsentant fra VÆRKET. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved fjernvarmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse. Med VÆRKETS overværelse af trykprøve påtager VÆRKET sig i øvrigt intet ansvar for fjernvarmeinstallationen, udover det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige bestemmelser. INSTALLATØREN erklærer med sin underskrift på færdigmelding, at trykprøven er udført korrekt og anlægget er tæt. Ejendommens tilslutning til VÆRKET er betinget af, at fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på fjernvarmeinstallationen skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen (sekundær side af veksler) skal, såfremt der ikke foreligger anden aftale, ske med vandværksvand gennem midlertidig og demonterbar forbindelsesledning. Der må ikke forekomme fast installation til påfyldning af vand på varmeanlæg Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med afleveringen, at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallation (inkl. radiatortermostatventiler, gulvvarmekreds og pumpe), således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN om varmeinstallationens drift. Fjernvarmevandets afkøling skal være så stor som mulig, dog minimum som angivet i det til enhver tid gældende tarifblad. 12 Drift og vedligehold af varmeinstallation Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en fremløbstemperatur, der af VÆRKET reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 60 o C og 100 o C i hovedledningsnettet Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperatur, når vandgennemstrømning i stikledningen er lille.

9 Der må ikke foretages aftapning af fjernvarmevand, med mindre dette foretages i forbindelse med reparation af fjernvarmeanlægget af en INSTALLATØR Fjernvarmevandets afkøling skal være så stor som mulig, dog minimum som angivet i det til enhver tid gældende tarifblad Såfremt denne returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstra omkostninger, efter den til en hver tid gældende tarif VÆRKET har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. pkt. 2.1 og 12.1., med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 3 mvs. og uden belastning 4 mvs. Det er en forudsætning, at værkets forskrift for max returtemperatur er overholdt. Trykket i fremløbsledninger ved hovedhanen vil maksimalt være 6 baro Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav, jf Vedligeholdelse/udskiftning af hovedhaner udføres af varmeværkets personale I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede, og må ikke anvendes som reguleringsventil Ved reparation og vedligeholdelse af større ejendommes fjernvarmeinstallation må aftapning af værkets fjernvarmevand kun foretages af installatøren efter aftale med VÆRKET Driftsforstyrrelser i ejendommens fjernvarmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet, afhjælpes af VÆRKET ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt, afhjælpes af FORBRUGERENS installatør for forbrugerens regning Ved splitanlæg leverer værket: - Veksler til rumopvarmning. - Differenstryksregulator. - Vejrkompensering til styring af fremløbetemperaturen (ECL) VÆRKET har vedligeholdelse af varmeveksler til rumopvarmning og differenstrykregulator, således at der leveres nye komponenter efter VÆRKETS valg, hvis disse bliver fejlbehæftet. Vejrkompensering vedligeholdes herefter af ejeren. Ved units leverer værket: - En økonomisk kompensation iht. takstblad på tilsvarende komponenter som ved splitanlæg. Ved direkte anlæg er VÆRKET ikke økonomisk involveret.

10 FORBRUGEREN betaler både ved splitanlæg og units omkostninger til INSTALLATØREN for udskiftning af komponenterne. 10 Hvis fejl på ovenstående skyldes manglende vedligehold af den øvrige fjernvarmeinstallation eller uagtsomhed fra FORBRUGERENS side, er denne erstatningspligtig. 13. Måling af fjernvarmeforbrug VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN og VÆRKET nødvendige måleudstyr og bestemmer målerens antal, størrelse, type og placering. (se afsnit 4) 13.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af VÆRKET og udskiftes efter regler fastsat af VÆRKET Ved energimålere tilsluttet 230v-nettet betaler FORBRUGEREN ELFORBRUGET Såfremt FORBRUGEREN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden VÆRKETS godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETS personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og VÆRKET beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse VÆRKET har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytning afholdes af VÆRKET Ved tvivl om målerens korrekte visning, er VÆRKET berettiget til for egen regning at udføre afprøvning af målere FORBRUGEREN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET, forlange at få måleren afprøvet. Hvis de ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af VÆRKET Målere anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ målefejl, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser Måleren aflæses ca. 5 gange om året at SKAGEN VARMEVÆRK

11 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" er vedtaget af: Skagen Varmeværk A.m.b.A. bestyrelse den og anmeldt til Energitilsynet VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne Ændringer Meddelelse om ændringer af Vedtægter, Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering, Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering og Takstblad sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGNSSERVICE- meddelelsen Aktuel information om VÆRKETS til en hver tid gældende vedtægter mv. kan ses på VÆRKETS hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til VÆRKET Således vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag d Knud Thomsen Kurt Christensen Erik Skougaard Poul Erik Jensen Thomas Rasmussen

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere