Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg"

Transkript

1 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder en gennemgang af de enkelte arealændringer i kommuneplanen. Der er fokus på væsentlige miljøpåvirkninger og eventuelle interessekonflikter som vurderes at være uden betydning er ikke medtaget. Med udgangspunkt i skemaet med de opstillede miljøparametre i miljøvurderingen, er de enkelte arealer vurderet med angivelse af hvorvidt der kan være tale om en væsentlig påvirkning kort beskrivelse af mulige konsekvenser mulige afværgeforanstaltninger forholdet til planens retningslinjer

2 2 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR A 20 1B 19 3 Figur 1: Kort over nye arealudlæg i kommuneplantillæg for byvækst. 3.1 Metode Planens arealudlæg er af overordnet karakter, og miljøvurderingen kan derfor sidestilles med en indledende screening, der umiddelbart kan danne grundlag for den screening af den efterfølgende detaljerede planlægning som skal gennemføres før arealudlæggene kan realiseres. At screeningen foretages på oversigtsniveau betyder at det er arealudlæggets afgrænsning og den fremtidige (og hidtidige) anvendelse for arealet (boliger, erhverv mv.), der screenes. Screeningen vurderer de særlige plan- og naturmæssige bindinger og hensyn, der måtte være i området, herunder sammenhængen med kommuneplanens retningslinjebaserede arealudpegninger. Screeningen tager udgangspunkt i digitale kortdata, som bygger på data fra vandog naturplaner, plansystem.dk og miljøportalen, samt digitale grundkort. Alle kortudsnit gengivet i det følgende er i målforhold 1:

3 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 3 Indikationer af den sandsynlige påvirknings art vises kortfattet med trafiklys: Gul: Grøn: Påvirkning, afhængigt af udførelse Ingen væsentlig påvirkning Farverne er udelukkende et udtryk for et væsentlighedskriterium for miljøpåvirkningen, og farven indikerer altså ikke om påvirkningen er positiv/negativ. I forlængelse heraf er det listet hvilke særlige forhold der er gældende for de enkelte parametre. Eksempel Lavbundsområde Skovbyggelinje Beskyttet dige Konsekvensvurderingen giver en uddybende beskrivelse af påvirkningens karakter og omfang inden for de enkelte parametre. Efterfølgende angives overordnede afværgeforanstaltninger, der kan overvejes inddraget i detailplanlægningen. Afslutningsvist anføres om arealudlægget ligger i et områdetema, der er afgrænset som følge af kommuneplanens retningslinjer. Såvel konsekvensvurderingen og afværgeforanstaltninger er i sagens natur af overordnet karakter, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning. Dette er en følge af kommuneplanens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. Af samme årsag er der ikke opstillet alternativer til arealudlæggene, da sådanne på dette vidensniveau alene ville udgøres af enten at udtage arealet helt af planlægningen eller at arealudlægget indskrænkes.

4 4 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Ændrede arealudlæg Med planforslaget udlægges 14 nye arealer til bolig-, center- og sommerhusformål på i alt 211,8 ha (nr nedenfor) og der udtages 9 eksisterende rammeområder af planlægningen på i alt 131,6 (nr nedenfor). Nye boligområder ha 1 Østerhåb afrunding af Horsens mod vest (1A og 1B) 35,2 2 Hatting afrunding af Hatting mod øst 24,5 3 Tyrsted udvidelse ved Klokkedalsvej 21,3 4 Nord for Nørrestrand 34,7 5 Provstlund Lund sydøst 19,8 6 Lund nordøst 6,1 7 Gedved Nord 19,2 8 Hovedgård Vest 20,5 9 Stensballe Værvej 7,3 10 Søvind Midt 2,3 11 Yding skal overføres til byzone 3, Nim erhverv/detailhandel 1,0 13 Voervadsbro sommerhuse 9,8 14 Voerladegård sommerhuse 7,0 I alt: 211,8 ha Rammeområder der udtages 15 - HR.07.E.8 (delvist - resten til boligformål, jf. nr. 6) 7, GE.1.B.1 (bolig i Gedved) 19, HR.06.E.12 (erhverv nord for Egebjerg) 26, BR.15.B.5 (bolig i Brædstrup) 6, HR.02.E.33 (erhverv syd for Horsens) 27, HR.08.E.10 (erhverv Hatting) 26, GE.3.B.12 (bolig i Søvind nord) 7, GE.4.B.20 (bolig Østbirk nord) 3, GE.4.B.17 (bolig Østbirk syd) - del af område 7,5 I alt: 131,6 ha

5 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 5 Område 1: Østerhåb - afrunding af Horsens mod vest og rideskole Boligformål ca. 35,2 ha OSD og NFI Kvægbrug med 250DE 700 m mod nord 3 sø Beskyttet dige : Den nordlige del af området ligger inden for OSD-område og en mindre del endvidere inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). : Næsten hele området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj. : I den centrale del af området findes en beskyttet sø. : sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Beskyttede sten- og jorddige ved områdets østlige kant og i den nordlige del. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. bestemme indretningen af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider, placering af potentielle forureningskilder mv., disponere arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse eller etablere afskærmning/dobbelt facade, undlade tilstandsændringer af beskyttede naturarealer, men eventuelt inddrage områderne rekreativt, undlade tilstandsændringer af beskyttede diger Støjbelastede arealer () 5.3

6 6 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 2: Hatting - afrunding af Hatting mod øst Boligformål ca. 24,5 ha OSD V1 og V2 registrering Beskyttet sø Bevaringsværdige bygninger Beskyttet dige : Hele området ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). : To mindre arealer er registeret som V1 og V2 iht. jordforureningsloven. : Området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj. : I den centrale del af området findes en beskyttet sø. : Et beskyttet dige i områdets østlige kant. : sbilledet ændres ift. byens kant mod det åbne land. : En stor del af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. bestemme indretningen af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider, placering af potentielle forureningskilder mv., bestemme at forurening skal oprenses/opryddes i forbindelse med byggemodningen, disponere arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse eller etablere afskærmning/dobbelt facade, undlade tilstandsændringer af beskyttede naturarealer, men eventuelt inddrage områderne rekreativt, undlade bebyggelse og anlæg gennem beskyttet dige, tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier Støjbelastede arealer () 5.3

7 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 7 Område 3: Tyrsted - udvidelse ved Klokkedalsvej Boligformål ca. 21,3 ha Kystnærhedszone Skovbyggelinje Kirkefredning Kirkebyggelinje Kirkeomgivelser : Den vestligste del af området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj (Bjerrevej). : Hele området er beliggende inden for kystnærhedszonen og den østlige del er omfattet af skovbyggelinje. sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Et mindre arealer er omfattet af kirkefredning for Tyrsted Kirke. Den vestlige del er omfattet af kirkebyggelinje og størstedelen af området er udpeget som kirkeomgivelser. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. disponere arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse til Bjerrevej eller etablere afskærmning/dobbelt facade, tilpasse bebyggelsens beliggenhed i forhold til landskabsværdier, tilpasse bebyggelsens størrelse og udformning i forhold til landskabsværdier, kystnærhedszonen og visuelle forhold, tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet, undlade tilstandsændringer inden for de fredede arealer, tilpasse bebyggelsens beliggenhed, størrelse og udformning i forhold til kirkeindsigten og den eksisterende by, tilpasse bebyggelsens højde og visuelle virkning mod kirken Støjbelastede arealer () 2.8 er (Bevaringsværdige landskaber) 3.3 Kirkeomgivelser 5.3

8 8 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 4: Nord for Nørrestrand - udvidelse ved Gl. Århusvej Boligformål ca. 34,7 ha Kystnærhedszone Geologisk interesseområde Fredet fortidsminde : Området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj. : Hele området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland) og den sydlige del inden for kystnærhedszonen. sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Ved områdets sydlige spids findes et fredet fortidsminde (gravhøj) og et mindre areal er omfattet af beskyttelseslinjen herfor. : Området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. disponere arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse eller etablere afskærmning/dobbelt facade, tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier og kystnærhedszonen, sikre at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, undlade tilstandsændringer inden for beskyttelseslinje ved fortidsminde Støjbelastede arealer 2.9 Geologiske interesseområder 2.8 er 5.3

9 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 9 Område 5: Provstlund - udvidelse mod nord Boligformål ca. 19,8 ha Geologisk interesseområde Bevaringsværdigt landskab Skovbyggelinje : Hele området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland) og er udpeget som værdifuldt landskab og en østlige del er omfattet af skovbyggelinje. Den sydligste del er omfattet af åbeskyttelseslinje. sbilledet ændres ift. byens kant mod det åbne land. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier, sikre, at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet Støjbelastede arealer () 2.9 Geologiske interesseområder 2.8 er 5.3

10 10 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 6: Lund nordøst - udvidelse ved Silkeborgvej Boligformål ca. 6,1 ha Geologisk interesseområde Bevaringsværdigt landskab Skovbyggelinje : Området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj (motorvej E45/Silkeborgvej og erhverv). : Hele området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland) og den nordlige del er udpeget som værdifuldt landskab og en stor del af området er omfattet af skovbyggelinje. sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. disponere arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse eller etablere afskærmning/dobbelt facade, tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier, sikre at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet Støjbelastede arealer () 2.9 Geologiske interesseområder 2.8 er 5.3

11 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 7: Gedved nord - udvidelse nord for skolen Boligformål ca. 19,2 ha OSD og NFI Geologisk interesseområde Bevaringsværdig bygning Beskyttet dige Store husdyrbrug : Hele området ligger inden for OSD og den nordøstlige del endvidere inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). : Området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Et beskyttet dige i områdets nordlige og østlige kant. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og det nordøstlige hjørne er udpeget som område til store husdyrbrug. bestemme indretningen af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider, placering af potentielle forureningskilder mv., tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier, sikre, at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, undlade bebyggelse og anlæg gennem beskyttet dige, sikre afstand fra boligområde til eksisterende og planlagte husdyrbrug/driftsbygninger. 2.9 Geologiske interesseområder Store husdyrbrug

12 12 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 8: Hovedgård - udvidelse ved Kirkevej Boligformål OSD og NFI Fredskov ca. 20,5 ha Beskyttet vandløb og søer Skovbyggelinje Geologisk interesseområde Store husdyrbrug : Hele området ligger inden for OSD og størstedelen endvidere inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). : Beskyttet vandløb (udpeget som naturområde) forløber ned gennem området og to beskyttede søer. Endvidere findes et fredskovareal i den centrale og sydlige del af området. : Området ligger i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland og Hovedgård-Vedslet) og den nordvestlige del er omfattet af skovbyggelinje. sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og den sydvestlige del er udpeget som område til store husdyrbrug. bestemme indretningen af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider, placering af potentielle forureningskilder mv., undlade tilstandsændringer af beskyttede naturarealer, men eventuelt inddrage områderne rekreativt, sikre, at eksisterende natur og fredskov, og mulighederne for at genskabe naturarealer, ikke forringes, tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier, sikre, at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet, sikre afstand boligområde til eksisterende og planlagte husdyrbrug/driftsbygninger. 2.9 Geologiske interesseområder Store husdyrbrug

13 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 9: Stensballe - afrunding mod nord Boligformål ca. 7,2 ha Skovbyggelinje Søbeskyttelseslinje Bevaringsværdigt landskab Kystnærhedszone Kirkeomgivelser Kulturmiljø Bevaringsværdig bygning : Området er beliggende i kystnærhedszonen og udpeget som værdifuldt landskab. En mindre del er omfattet af skovbyggelinje og den nordligste del af søbeskyttelseslinje. sbilledet ændres ift. byens kant mod det åbne land. : Området ligger inden for et værdifuldt kulturmiljø (Agrare miljøer før 1800) og området er udpeget som kirkeomgivelse. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier og kystnærhedszonen, sikre, at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet, undlade bebyggelse og anlæg inden for søbeskyttelseslinje og eventuelt inddrage områderne rekreativt tilpasse bebyggelsens beliggenhed, størrelse og udformning i forhold til kirkeindsigten og den eksisterende by, tilpasse bebyggelsens udformning i forhold til at sikre oplevelsen af kulturmiljøområdet Støjbelastede arealer () 2.8 er 3.2 Kulturhistoriske bevaringsværdier 3.3 Kirkeomgivelser 5.3

14 14 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 10: Søvind - udfyldning/afrunding af landsby /natur Boligformål ca. 2,3 ha Lavbundsareal Kystnærhedszone Kirkebyggelinje : Den sydvestlige del er udpeget som lavbundsareal. : Området ligger i kystnærhedszonen. : Den sydøstlige del er beliggende inden for kirkebyggelinje. undlade bebyggelse og anlæg i lavbundsarealer ved f.eks. at lade denne del indgå i rekreativt grønt område, tilpasse bebyggelsens beliggenhed i forhold til landskabsværdier, tilpasse bebyggelsens størrelse og udformning i forhold til landskabsværdier, kystnærhedszonen og visuelle forhold, tilpasse bebyggelsens beliggenhed, størrelse og udformning i forhold til kirkeindsigten og den eksisterende by, tilpasse bebyggelsens højde og visuelle virkning mod kirken. 2.1 Lavbundsarealer 2.8 er

15 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 11: Yding - udvidelse mod sydvest Boligformål ca. 3,2 ha Geologisk interesseområde Bevaringsværdigt landskab Kirkeomgivelser : Området er udpeget som uforstyrret landskab og er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Størstedelen af området er udpeget som kirkeomgivelser ved Yding kirke. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier, sikre, at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, tilpasse bebyggelsens beliggenhed, størrelse og udformning i forhold til kirkeindsigten og den eksisterende by. 2.9 Geologiske interesseområder 2.8 er 3.3 Kirkeomgivelser 5.3

16 16 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 12: Nim - udvidelse mod syd Erhvervs-/centerformål ca. 1,0 ha OSD og NFI Geologisk interesseområde Kirkebyggelinje : Hele området ligger inden for OSD og størstedelen endvidere inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). : Størstedelen af området ligger inden for den fælles planlægningszone for støj. : Området ligger i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland og Nim). sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Den nordlige del er omfattet af kirkebyggelinje ved Nim kirke. : Hele området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. disponere arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse eller etablere afskærmning, bestemme indretningen af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider, placering af potentielle forureningskilder mv., tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier, sikre at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, tilpasse bebyggelsens højde og visuelle virkning mod kirken Støjbelastede arealer () 2.9 Geologiske interesseområder 5.3

17 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 13: Voervadsbro - udvidelse mod sydøst Sommerhus ca. 9,8 ha område Geologisk interesseområde Bevaringsværdigt landskab Skovbyggelinjer : Størstedelen af området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj. : Det sydvestlige hjørne er udpeget som naturområde. : Området er udpeget som uforstyrret landskab og er omfattet af skovbyggelinje. Området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland og Vissing Kloster). sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. disponere arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse eller etablere afskærmning, undlade bebyggelse og anlæg inden for naturområde og eventuelt inddrage området rekreativt, sikre, at eksisterende natur, og mulighederne for at genskabe naturarealer, ikke forringes, tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier, sikre, at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet Støjbelastede arealer () 2.3 områder 2.9 Geologiske interesseområder 2.8 er 5.3

18 18 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 14: Voervadsbro - udvidelse mod sydøst Sommerhus ca. 7,0 ha Potentiel økologisk forbindelse og naturområde Geologisk interesseområde Bevaringsværdigt landskab : Området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj. : Området er udpeget som potentiel økologisk forbindelse og naturområde. : Området er udpeget som uforstyrret landskab. Området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland og Vissing Kloster). sbilledet ændres i forhold til afgrænsningen mod det åbne land og Gantrup mod øst. : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Hele området er udpeget til råstof indvinding i den Regionale råstofplan disponere arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse eller etablere afskærmning, indtænke ubebyggede strøg i disponering af arealet ift. naturværdier, sikre, at eksisterende natur, og mulighederne for at genskabe naturarealer, ikke forringes, tilpasse bebyggelsens beliggenhed og udformning i forhold til landskabsværdier, sikre, at bebyggelsen omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer, tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet Støjbelastede arealer () 2.3 områder 2.9 Geologiske interesseområder 2.8 er 5.3

19 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 15: Lund - HR.07.E.8 Udgår (tidligere erhverv) ca. 7,1 ha Geologisk interesseområde Bevaringsværdigt landskab Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj (motorvej E45/Silkeborgvej og erhverv). : Området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland) og den østlige del er udpeget som værdifuldt landskab. sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

20 20 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 16: Gedved vest - GE.1.B.1 Udgår (tidligere bolig) ca. 19,1 ha NFI Indvindingsopland Geologisk interesseområde Værdifuldt kulturmiljø Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Området ligger inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indvindingsopland til Gedved vandværk og meget kildeplads nært. : Området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Den nordlige del er udpeget som værdifuldt kulturmiljø (Gedved landsby - Urbane miljøer). : Størstedelen af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

21 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 17: Egebjerg nord - HR.06.E.12 Udgår (tidligere erhverv) ca. 26,6 ha Potentiel natur Beskyttet sø Geologisk interesseområde Beskyttet dige Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Den nordlige del af området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj (erhverv og Skanderborgvej). : Den sydøstlige del er udpeget som potentiel ny natur og det sydøstlige hjørne er udpeget som lavbundsområde. Endvidere er der en beskyttet sø i den centrale del af området. : Området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : I den nordlige del findes et beskyttet dige. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

22 22 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 18: Brædstrup - BR.15.B.5 Udgår (tidligere bolig) ca. 6,2 ha område Potentiel natur Lavbundsareal Geologisk interesseområde Skovbyggelinje Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Den nordlige del af området er beliggende inden for den fælles planlægningszone for støj. : En lille del er udpeget som naturområde og den omkringliggende del som potentiel ny natur. Endvidere er en mindre del udpeget som lavbundsområde. : Området ligger i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland) og er omfattet af skovbyggelinje. sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

23 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 19: Horsens syd - HR.02.E.33 Udgår (tidligere erhverv) ca. 27,7 ha Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Den nordlige del af området ligger inden for den fælles planlægningszone for støj (erhverv og Vejlevej) : sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

24 24 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 20: Hatting - HR.08.E.10 Udgår (tidligere erhverv) ca. 26,2 ha OSD 3 sø Bevaringsværdige bygninger Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Området ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). : Området ligger inden for den fælles planlægningszone for støj (jernbanen og Vestvejen) : I områdets sydøstlige del findes en beskyttet sø ( 3 vandhul). : sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Der er flere bevaringsværdige ejendomme i området (lav bevaringsværdi). : Hele området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

25 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 21: Søvind - GE.3.B.12 Udgår (tidligere bolig) NFI ca. 7,5 ha Lavbundsareal Potentielt naturområde og økologisk forbindelse Geologisk interesseområde Kystnærhedszonen Skovbyggelinje Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Områdets østlige del ligger inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). : Potentielt naturområde og beskyttet vandløb i områdets vestlige kant. To mindre arealer er udpeget som lavbundsområder. : Hele området ligger i kystnærhedszonen og er endvidere beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland) og er omfattet af skovbyggelinje. : Hele området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

26 26 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Område 22: Østbirk Nord - GE.4.B.20 Udgår (tidligere bolig) ca. 3,5 ha Geologisk interesseområde Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Området er beliggende i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Hele området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

27 BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR Område 23: Østbirk syd - GE.4.B.17 (del af) Udgår (tidligere bolig) ca. 7,5 ha Geologisk interesseområde Arealets udtagning kan medføre konsekvenser for: : Området ligger inden for den fælles planlægningszone for støj (jernbanen og Vestvejen) : Området ligger i geologisk interesseområde (Det Midtjyske Søhøjland). sbilledet ændres i forhold til byens kant mod det åbne land. : Hele området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant, da området tages ud af planlægningen. Ingen umiddelbare konflikter

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 KOLDINGS LOKALE DEL

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 KOLDINGS LOKALE DEL MARTS 2017 KOLDING KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 KOLDINGS LOKALE DEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2017

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

DECEMBER 2014 HORSENS KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7

DECEMBER 2014 HORSENS KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 DECEMBER 2014 HORSENS KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 DECEMBER 2014 HORSENS KOMMUNE MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 UDARBEJDET AF COWI PROJEKTNR. A059871

Læs mere

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. Dog er der

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.16.06-P05-3-13/01.02.00-K04-1-13 Scoping Dato: 28-08-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold,

Læs mere

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014.

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. By og Landskab, september 2014 Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 - Boliger

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25

Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Teknik & Miljø, april 2013 Indhold 1. Screening af forslag til Kommuneplan 2013 efter lov om miljøvurdering af planer og programmer... 3 1.1. Planscoping...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Screening for Miljøvurdering Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Juni 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Dok. nr

Dok. nr Dok. nr. 340-2015-24129 VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOLDINGS LOKALE DEL

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOLDINGS LOKALE DEL MARTS 2013 KOLDING KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOLDINGS LOKALE DEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2013

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde samt spildevandstillæg nr.

Screening for Miljøvurdering. Forslag til lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde samt spildevandstillæg nr. Screening for Miljøvurdering Forslag til lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde samt spildevandstillæg nr. 21 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering PLAN OG STRATEGISK FORSY- NING Screening for miljøvurdering Dato: 15. maj 2015 Sagsb.: Christian Kromann Nielsen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 4846 E-mail: chrkr@holb.dk Lokalplanforslag nr. 2.75 I henhold til

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljørapport. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013

Miljørapport. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013 Miljørapport Miljøvurdering af Kommuneplan 2013 Kolofon: Redaktion: Teknik og Miljø, Byplan i samarbejde med NIRAS-konsulenterne Foto: Horsens Kommune Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Læs mere

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Esbjerg Kommune Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab; landbrugsjord bestående af store markarealer i omdrift med læhegn og anden bevoksning.

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Tematillæg for byvækst og fritidsformål Tematillæg for byvækst og fritidsformål

Tematillæg for byvækst og fritidsformål Tematillæg for byvækst og fritidsformål 7 2013 Tematillæg for byvækst og fritidsformål Tematillæg for byvækst og fritidsformål Status Forslag KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 7 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Tematillæg for

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET

SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi Miljøscreening Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi 2016-2028 Sommerhuse ved Kollund Østerskov, Skarrev og Loddenhøj Udviklingsområder

Læs mere

Gruppe Søgning Resultat. Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet

Gruppe Søgning Resultat. Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/45890 Indsendt af Morten Knudsen Jernbanegade 22A 8400 Ebeltoft E-mail: morten@lsp-kjaer.dk Telefon 86342234 CVR / RID CVR:14455531-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Fremgangsmåde... 4 Landskabskarakteranalysen områders robusthed

Læs mere

Kølbækvej Sunds Udgår af planen Baseret på luftfotos ser det ikke ud til at være udnyttet. Hvis ikke afgravet: Ingen bemærkninger

Kølbækvej Sunds Udgår af planen Baseret på luftfotos ser det ikke ud til at være udnyttet. Hvis ikke afgravet: Ingen bemærkninger Aulum Kronborgvej Ikke udpeget landskab. Mindre udvidelse af eksisterende område. Efterbehandlingsplan bør redegøre for landskabelig tilpasning og hensyn til de landskabelige interesser i området Der er

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema J. nr. NST-130-00215 juni 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer Screening/scoping for miljøvurdering Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse I henhold til Lov

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Helle Mikkelsen E-mail: hm@kalo.dk CVR / RID CVR:26872049-RID:31897874 Indsendt: 10-03-2016 12:15 Ansøgningsnr.: byg-2016-66703 Enfamiliehuse,

Læs mere

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen.

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen. Fra: [jakobstilling@hotmail.com] Til: Birgit Berggrein [bibe@randers.dk] Kopi: Malte Larsen [Malte.Larsen@randers.dk] Sendt dato: 10-07-2013 13:54 Modtaget Dato: 10-07-2013 13:54 Vedrørende: RE: SV: Derudover

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

S C R E E N I N G. for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr Teknik & Miljø, Plan. Fakta om planen/planerne

S C R E E N I N G. for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr Teknik & Miljø, Plan. Fakta om planen/planerne Teknik & Miljø, Plan S C R E E N I N G for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 1240 Fakta om planen/planerne Planens/planernes nr. og Lokalplan nr. 1240 Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 2, Vejle

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere