KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 OM dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. J.nr ALP EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.jur. Jens Fejø Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen NÆVNETS AFGØRELSE Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 ændres, således at klagers ejendom fritages fra tilslutningspligten. [XXX] (herefter benævnt klager) har den 14. december 2012 indbragt Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 for Energiklagenævnet. Ved den påklagede afgørelse meddelte kommunen dispensation fra tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (herefter benævnt værket) for klagers ejendom på baggrund af, at klager er folkepensionist. Det fremgår af den påklagede afgørelse, at dispensationen bortfalder ved ejerskifte. Sagens baggrund Klager bor i et enfamiliehus på adressen [XXX], [XXX]. Ejendommen opvarmes på nuværende tidspunkt med en luft-vand varmepumpe og et solcelleanlæg. Projektforslaget Rebild Kommune godkendte den 26. maj 2011 et projektforslag om Fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning med Suldrup Varmeværk og Haverslev Varmeværk. Projektforslaget indebar blandt andet, at alle ejendomme i ejendom. Projektforslaget blev i forbindelse med kommunens behandling af sagen sendt i høring hos klager.

2 Klagers indsigelse i forhold til tilslutningspligten Det fremgår af sagens akter, at klager i forbindelse med kommunens behandling af projektforslaget om tilslutningspligt den 5. april 2011 fremsendte en e- mail til kommunen. Klager gjorde heri opmærksom på, at klager ikke ønskede, at ejendommen skulle aftage fjernvarme eller betale faste afgifter til værket. Det fremgår videre af sagens akter, at klager den 8. april 2011 gjorde kommunen opmærksom på, at klagers ejendom skulle fritages fra tilslutningspligten under henvisning til installation af solvarme og træpillefyr, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 1 15, stk. 1, nr. 2. Den 12. april 2011 ansøgte klager endvidere om dispensation fra tilslutningspligten, da klager er folkepensionist, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 2. Side 2 af 11 Rebild Kommunes pålæg af 7. juni 2011 om tilslutningspligt Rebild Kommune pålagde den 7. juni 2011 klagers ejendom tilslutningspligt til værket. Kommunen tog ikke i denne afgørelse stilling til spørgsmålet om fritagelse efter tilslutningsbekendtgørelsens 15. Af kommunens afgørelse fremgik det, at man ikke skulle foretages sig yderligere, hvis man havde søgt om dispensation. Klager påklagede ikke denne afgørelse til Energiklagenævnet. Rebild Kommunes afgørelse af 9. december 2011 Kommunen traf herefter den 9. december 2011 afgørelse om, at klager fik en dispensation, idet klager var folkepensionist. Klager påklagede den 3. januar 2012 denne afgørelse til Energiklagenævnet, idet klager ikke ønskede, at tilslutningspligten blev tinglyst på ejendommen ved ejerskifte. Energiklagenævnets afgørelse af 18. september 2012 Energiklagenævnet traf afgørelse i sagen den 18. september Energiklagenævnet ophævede kommunens afgørelse af 7. juni 2011 om pålæg af tilslutningspligt, da kommunen ikke havde forholdt sig til spørgsmålet om fritagelse. Nævnet hjemviste sagen til kommunen til fornyet behandling. Energiklagenævnet ophævede endvidere kommunens afgørelse af 9. december 2011 om dispensation, idet det var en forudsætning for at meddele dispensation, at der var pålagt tilslutningspligt. Energiklagenævnet oplyste vejledende i afgørelsen, at tilslutningspligten ikke kunne tinglyses på ejendommen, idet ejendommen, som følge af Energiklagenævnets afgørelse, ikke var pålagt tilslutningspligt. Energiklagenævnet oplyste endvidere, at Rebild Kommune skulle behandle sagen på ny, hvorved kommunen skulle tage stilling til om ejen- 1 Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg nugældende bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg med senere ændringer.

3 dommen var omfattet af tilslutningsbekendtgørelsens 15 og dermed var fritaget og ikke kunne pålægges tilslutningspligt. Endelig oplyste nævnet, at hvis kommunen pålagde ejendommen tilslutningspligt, skulle klager søge om dispensation igen på baggrund af, at klager er folkepensionist. Rebild Kommunes afgørelse af 26. oktober 2012 Rebild Kommune har herefter behandlet sagen igen. Den 16. oktober 2012 bad kommunen klager om at oplyse, hvorvidt oplysningerne i BBR-registret var korrekte. Af BBR fremgik, a ejendommen var opvarmet med solpaneler og varmepumpe. Klager bekræftede den 17. oktober 2012 disse oplysninger overfor kommunen. På baggrund af et internt notat af 25. oktober 2012 fra kommunen om, at olietanken på ejendommen var slettet, lagde kommunen herefter til grund, at ejendommen blev opvarmet med varmepumpe. Værket blev ikke partshørt i denne forbindelse. Rebild Kommune meddelte herefter klager ved af 26. oktober 2012, at ejendommen var omfattet af tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2, og derfor var fritaget for tilslutningspligt på baggrund af, at ejendommen blev opvarmet med en varmepumpe. Af afgørelsen af 26. oktober 2012 fremgår følgende: Side 3 af 11 [ ] Rebild Kommune orienterede ved brev af den 7. juni 2011 om, at Byrådet den 26. maj 2011 havde godkendt projektforslag for fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning med Suldrup Varmeværk og Haverslev Varmeværk. Der er i forbindelse med godkendelse af projektforslaget pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt for alle ejendomme i forsyningsområdet. I forbindelse med dette pålæg har du oplyst, at din ejendom [XXX], [XXX] opvarmes med en varmepumpe, og at du derfor ikke ønsker at blive tilsluttet fjernvarme. Fritagelsesmuligheder Iht. 15 i bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg kan følgende kategorier af eksisterende bebyggelse ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg: 1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg,

4 træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 3. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække. 5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. 6. Eksisterende lavenergibygninger. Afgørelse samt begrundelse Rebild Kommune har nu behandlet din ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligten. Da ejendommen [XXX] opvarmes med en varmepumpe vurderes det, at ejendommen er omfattet af bekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2 og dermed er fritaget fra tilslutningspligt til fjernvarme. Side 4 af 11 Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Kopi af denne mail er sendt til orientering til Aars Fjernvarmeværk. [ ]. Værket klagede herefter den 15. november 2012 til kommunen over afgørelsen af 26. oktober Værket bad kommunen oplyse, om de vedvarende energianlæg havde en kapacitet, der kunne dække mere end halvdelen af ejendommens energiforbrug til opvarmning og varmt vand, og hvorvidt anlæggene var installeret inden tidspunktet for kommunens pålæg af tilslutningspligt. Værket oplyste endvidere i klagen, at der var installeret et mindre solcelleanlæg i september 2011, og at dette påtænktes opgraderet i maj Værket mente endvidere ikke, at der var dokumentation for, at der var monteret et vedvarende energianlæg til opvarmning og varmt vand. Det fremgår af sagens akter, at Rebild Kommune herefter genoptag sagen på baggrund af klagen fra værket. Mellem den 21. november 2012 og den 30. november 2012 foregik der en mailkorrespondance mellem klager og Rebild Kommune. Kommunen anmodede klager om oplysninger om de vedvarende energianlæg på baggrund af klagen fra værket. Kommunen vejledte klager om fritagelsesmulighederne i tilslutningsbekendtgørelsens 15, nr. 2. Det fremgår af denne mailkorrespondance, at kommunen anmodede klager om, at

5 fremsende dokumentation for installering af de vedvarende energianlæg, samt dokumentation for, hvorvidt anlæggene kunne dække mere end halvdelen af ejendommens energiforbrug til opvarmning og varmt vand. Klager fremsendte ikke denne dokumentation til kommunen, men anmodede kommunen om at meddele klager en dispensation på baggrund af, at klager er folkepensionist. Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 Den 3. december 2012 traf Rebild Kommune fornyet afgørelse om dispensation fra tilslutningspligten, idet klager er folkepensionist. Kommunen oplyste i følg en til afgørelsen, at klager blev bedt om at se bort fra kommunens afgørelse af 26. oktober 2012 om fritagelse, idet denne afgørelse beroede på en misforståelse. Af kommunens afgørelse af 3. december 2012 fremgår blandt andet følgende: Side 5 af 11 [ ] Dispensation for tilslutning til fjernvarme Rebild Kommune orienterede ved brev af 7. juni 2011 om, at Byrådet den 26. maj 2011 havde godkendt projektforslag for fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning med Suldrup Varmeværk og Haverslev Varmeværk. Der er i forbindelse med godkendelse af projektforslaget pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt for alle ejendomme i forsyningsområdet. I forbindelse med dette pålæg har du ansøgt om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [XXX], [XXX] med henvisning til, at du er folkepensionist. Fritagelsesmuligheder I henhold til 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg har folkepensionister krav på dispensation, såfremt de søger om det. Afgørelse samt begrundelse Rebild Kommune har nu behandlet din ansøgning og besluttet at meddele dig dispensation fra tilslutningspligten i henhold til 17, stk. 2 i bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 690 af 21. juni Afgørelsen er truffet med baggrund i, at du er folkepensionist, samt ejede og boede ejendommen da Byrådet traf beslutning om tilslutningspligt. Tilslutning af ejendommen til fjernvarme skal i stedet ske, når der sker ejerskifte på ejendommen. Dette vil blive tinglyst på din ejendom. [ ]

6 Klager fremsendte herefter den 14. december 2012 en klage til Energiklagenævnet over kommunens afgørelse af 3. december 2012, idet afgørelsen pålægger ejendommen tilslutningspligt ved ejerskifte. Øvrige oplysninger Klager har under sagens behandling ved Energiklagenævnet fremsendt faktura fra NRGI Rådgivning A/S fra den 5. oktober 2011 på montering af solcelleanlæg på 1500 W, samt faktura fra 21. maj 2012 på opgradering af solcelleanlægget med 600 W. Hertil har klager fremsendt en faktura fra 21. maj 2012 på skift fra oliefyr til luft-vand varmepumpe. Klager har i den forbindelse oplyst, at 6 styks NBE vp solceller blev installeret den 28. september 2011, og 16 styk NBE vp solceller og varmepumpen blev installeret den 18. maj Klager har endvidere oplyst, at solcelleanlægget i 2012 har produceret 4374 kwh el, og at dette har været tilstrækkelig til at forsyne varmepumpen med el til brug for opvarmning og varmt brugsvand i fuldt omfang. Side 6 af 11 KEComfort, som har installeret solcelleanlægget og varmepumpen i klagers ejendom, har oplyst til Energiklagenævnet, at et forbrug på 4374 kwh el for at dække forbrug til opvarmning og varmt brugsvand i hus på 149 m2 med en luft/vand varmepumpe virker sandsynlig. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 skal ændres således, at dispensationen ikke bortfalder ved ejerskifte. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 18. september 2012, at tilslutningspligten ikke er pålagt ejendommen, og som følge heraf heller ikke kan tinglyses på ejendommen. Der er installeret solceller og varmepumpe på ejendommen. Dette fremgår af BBR-registret. Ejendommen kan derfor ikke pålægges tilslutningspligt. Pålæg af tilslutningspligt vil være en økonomisk belastning - tilslutningspligten vil betyde en årlig merudgift på ca kr. Opstart på solvarme er dokumenteret ved fakturaer fra 2011 og 2012 fra NRGI Rådgivning A/S. Klager har endvidere spurgt til, om kommunens afgørelse af 26. oktober 2012 vedrørende fritagelse har nogen juridisk værdi.

7 Værket synspunkter og bemærkninger Værket finder, at Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 skal stadfæstes. Til støtte herfor har værket navnlig anført følgende: Der er udsendt en høringsskrivelse den 1. april 2011, og pålægget af tilslutningspligt skete den 7. juni I kommunens af 29. marts 2012 angives det, at ejendommen opvarmes med oliefyr. Af klagers s af 23. november 2012 og 26. november 2012 fremgår det, at der ikke eksisterer noget træpillefyr. Af klagers faktura af 5. oktober 2011 fremgår det, at der er installeret 1500 W solcelleanlæg. Af klagers faktura af 21. maj 2012 fremgår det, at der er skiftet fra oliefyr til luft-vand varmepumpe, og at solcelleanlægget er udvidet med 600 W. Ejendommen blev derfor opvarmet med oliefyr, da tilslutningspligten blev pålagt den 7. juni Når dispensationen som folkepensionist udløber ved ejerskifte, skal ejendommen derfor tilsluttes fjernvarmen. Side 7 af 11 Rebild Kommunes udtalelse Det fremgår ikke præcist af kommunens bemærkninger til sagen af 24. januar 2013, hvorvidt kommunen finder, at kommunens afgørelse af 3. december 2012 skal stadfæstes eller ej. Kommunen anfører følgende: Det fremgår af klagers af 27. november 2012, at klager på daværende tidspunkt havde installeret solceller og varmepumpe. Kommunen havde tidligere bedt klager om dokumentation for, at der var indrettet et vedvarende energianlæg på ejendommen på det tidspunkt, hvor tilslutningspligten blev pålagt. Kommunen bad igen om dokumentation herfor i af 29. november 2012, hvor kommunen forklarede, at anlægget skulle være installeret på det tidspunkt, hvor tilslutningspligten blev pålagt. Klager oplyste herefter i af 30. november 2012, at klager ønskede en dispensation som folkepensionist. Kommunen fik ikke under sagens fornyede behandling dokumentation for, hvornår klager havde installeret anlæggene. Det er først ved klagen til Energiklagenævnet af 14. december 2012, at klager oplyser, på hvilket tidspunkt anlæggene blev installeret. Retsgrundlaget Retsgrundlaget for tilslutnings- og forblivelsespligt fremgår overvejende af reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen. På tidspunktet for Rebild Kommunes pålæg af tilslutningspligt ved afgørelse af 7. juni 2011 var bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg m.v. gældende. Følgende fremgår af 10 om pålæggelse af tilslutningspligt:

8 [...] Tilslutningstidspunktet for eksisterende bebyggelse 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt. [ ] Visse former for bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt. De former for bebyggelse, der er undtaget, fremgår af 15: [...] Side 8 af 11 Eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig, 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække, 5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, og 6) eksisterende lavenergibygninger, jf. 1, nr. 2, litra a og b. [...] Når kommunen har truffet afgørelse om tilslutningspligt, og klagefristen på 4 uger regnet fra denne afgørelse er udløbet, er afgørelsen bindende for de be-

9 rørte borgere. Man kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningspligt efter bestemmelserne i 15, jf. 16. Af 16 fremgår følgende: [...] 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog 17, stk. 1 og 2. [...] Kommunalbestyrelsens afgørelse om at pålægge tilslutningspligt kan påklages til Energiklagenævnet. Af bekendtgørelsens 21, fremgår følgende: [ ] Klage m.v. Side 9 af Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klage indgives til kommunalbestyrelsen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse. [ ] Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet ophævede ved nævnets afgørelse af 18. september 2012 (Energiklagenævnets journalnummer ) Rebild Kommunes afgørelse af 7. juni 2011 om pålæg af tilslutningspligt, idet kommunen ikke havde taget stilling til spørgsmålet om fritagelse efter tilslutningsbekendtgørelsens 15. Ejendommen var herefter ikke pålagt tilslutningspligt. Det fremgår af den påklagede afgørelse af 3. december 2012, at kommunen giver klager dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 2, idet klager er folkepensionist. Kommunen har ikke udtrykkeligt taget stilling til, om klagers ejendom kunne pålægges tilslutningspligt. Da det er en forudsætning for, at kommunen kan give dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt, forstår Energiklagenævnet Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 således, at kommunen herved forudsætningsvist har taget stilling til, at klagers ejendom er pålagt tilslutningspligt pr. den 3. december Energiklagenævnet tager herefter stilling til, hvorvidt Rebild Kommune ved afgørelsen af 3. december 2012 forudsætningsvist har kunnet pålægge klagers ejendom tilslutningspligt.

10 Energiklagenævnet har tidligere ophævet kommunens afgørelse af 7. juni 2011 om at pålægge ejendommen tilslutningspligt. Ejendommen er således først pålagt tilslutningspligt ved kommunens fornyede afgørelse herom, dvs. den 3. december Klager har i den mellemliggende periode, hvor kommunen har behandlet den hjemviste sag, installeret et solcelleanlæg og en varmepumpe til forsyning af ejendommens forbrug af varme og varmt vand. Klager har således indsendt dokumentation til Energiklagenævnet om installation af solceller samt skift fra oliefyr til luft-vand varmepumpe, jf. fakturaer fra 21. maj Klager har endvidere oplyst, at de første solceller blev installeret den 28. september 2011, og at solcelleanlægget blev opgraderet og luft-vand varmepumpen blev installeret i maj Klager har endvidere oplyst, solcelleanlægget i 2012 har produceret 4374 kwh, og at dette har været nok til at forsyne varmepumpen med el til brug for opvarmning og varmt vand. KEComfort har endvidere oplyst, at 4374 kwh el pr. år er nok til at drive pumpen, således at den kan forsyne hele ejendommen med varme og varmt brugsvand. Energiklagenævnet finder det på denne baggrund tilstrækkeligt sandsynliggjort, at solcelleanlægget og varmepumpen tilsammen kan dække mere end halvdelen af ejendommens energiforbrug til opvarmning og varmt vand. Energiklagenævnet finder herefter og ved en samlet konkret vurdering, at klagers ejendom på tidspunktet for kommunens afgørelse af 3. december 2012 om forudsætningsvist at pålægge ejendommen tilslutningspligt blev forsynet med varme og varmt vand fra VE-anlæg, som kunne begrunde fritagelse efter tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2. Side 10 af 11 Det er Energiklagenævnets opfattelse, at tilslutningsbekendtgørelsens 16 ikke i en situation, som den foreliggende, forhindrer, at klagers ejendom herved ikke kan pålægges tilslutningspligt. Det fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 16, at ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, ikke senere kan kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i 15. Da klagers ejendom først er pålagt tilslutningspligt den 3. december 2012, og da det omhandlede VE-anlæg, der kan begrunde fritagelse fra tilslutningspligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2, er installeret og taget i brug forinden, så kunne kommunen ikke forudsætningsvist pålægge tilslutningspligt ved afgørelse af 3. december Energiklagenævnet ændrer på denne baggrund Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 om pålæg af tilslutningspligt og dispensation herfra, idet klagers ejendom ikke kan pålægges tilslutningspligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 2, jf. 16.

11 Energiklagenævnets afgørelse Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 ændres, således at klagers ejendom fritages fra tilslutningspligten. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 11. oktober 2013 og efterfølgende ved skriftlig behandling. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Side 11 af 11 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes fristen dog altid bekendtgørelsen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 5, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Annemette Lomholt Gade Fuldmægtig, cand.jur. 2 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer.

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere