Enhedslistens klima-jobplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens klima-jobplan"

Transkript

1 Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt sættes gang i en omfattende omstilling af energiforbruget, så Danmarks CO2-udledning kan reduceres med mere end 90 % inden Enhedslistens politiske svar på klimakrisen blev lanceret i 2009 i form af en omfattende klimaplan med 64 konkrete politiske forslag til, hvordan vi kan omstille Danmark, så vi i 2020 har reduceret drivhusgasudledningen med 52 % og i 2040 har reduceret med mere end 90 %. En så omfattende klimaomstilling kræver indsatser inden for energiforsyningen, landbruget, transporten, industrien, boligbyggeriet osv., men det, alle disse initiativer har til fælles, er, at de vil skabe tusindvis af nye såkaldte grønne jobs. Vi vil i denne klima-jobplan give et overslag over, hvor mange arbejdspladser klimaomstillingen af det danske samfund vil medføre, hvis man følger forslagene i klimaplanen. Ved beregningen af jobeffekten har vi valgt at medtage både den direkte og den indirekte beskæftigelseseffekt. I forhold til de konkrete beregninger har vi især anvendt de beregninger., 3F og det Økologiske Råd har fremlagt i deres Grønne Job. Eksempler på energiog klimainitiativer, der giver beskæftigelse fra Derudover har vi anvendt beregninger fra vindmølleindustrien, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Soil Association og tænketanken CON- CITO. Ved beskrivelsen af hvert forslag har vi også angivet den nødvendige årlige investering. Det er dog meget vigtigt at være opmærksom på, at fællesnævneren for de fleste af initiativerne er, at de tjener sig selv hjem efter en årrække. Der er altså ikke tale om en løbende udgift for staten, men derimod om en fornuftig investering, der på sigt markant vil reducere de årlige offentlige og private udgifter. s. 1/5

2 Skærpelse af bygningsreglementet Energirenovering, boliger Energirenovering, offentlige bygninger Udbygning, vindenergi Udbygning, solceller Udbygning, varmepumper Etablering af geotermi anlæg Omstilling til økologisk landbrug Lokal produktion, mv Elektrificering af hovednettet Indførelse af letbaner Massiv udbygning af jernbanenettet Forbedrede vilkår for cyklister og busser Total Tabel 1: Oversigt over jobeffekten ved implementering af Enhedslistens klimaplan Energibesparelser Energibesparelser er centrale i Enhedslistens klimaplan. Det vil især være energibesparelser i bygningsmassen, der vil skabe arbejdspladser, hvilket også vil bidrage til en betydelig klimaeffekt idet 40 % af CO2-udledningen i Danmark stammer fra bygningerne. Nybyggeri: skærpelse af bygningsreglementet Fra 2010 skal alt nybyggeri som minimum være lavenergiklasse 1 og fra 2015 skal alt nybyggeri være passivhusstandard. Jobeffekt: personer årligt i fem år. Finansiering: 2,8 mia. årligt. Eksisterende bygninger: dårligt isolerede boliger energirenoveres I klimaplanen opstilles en række tiltag, der skal sætte gang i energirenoveringen af den eksisterende boligmasse. Initiativerne strækker sig fra rådgivning, over differentieret ejendomsbeskatning til etablering af en energisparefond, hvor boligejere kan optage rentefri lån til energirenoveringer. Enhver investering i energirenovering vil tjene sig selv hjem hen over en årrække. Der er således ikke tale om en løbende udgift for staten, men derimod om en række investeringer og lån, der bliver betalt tilbage. Jobeffekt: personer årligt i 20 år. Finansiering: 4,3 mia. årligt Eksisterende bygninger: offentlige bygninger energirenoveres på 10 år For at sikre, at arbejdet kommer i gang hurtigt, og at der dermed opnås en beskæftigelseseffekt her og nu, foreslår Enhedslisten, at alle offentlige bygninger skal være renoveret om 10 år. Jobeffekt: arbejdspladser årligt i 10 år. Finansiering: udgifter 3,8 mia. årligt. s. 2/5

3 Omstilling af energisystemet Om 30 år skal al energiproduktion være baseret på vedvarende energi. Dette skal ske ved en udbygning med vindenergi, solenergi og bølgeenergi i forbindelse med elproduktion og ved at omstille varmeproduktionen til at være baseret på solvarme, geotermi, jordvarme eller varmepumper. Udbygning med vindenergi Udbygningen med vindmøller skal være på 370 MW årligt, fordelt på havmøller og landplacerede møller. Jobeffekt: jobs årligt i 30 år. Finansiering: ca. 5,5-6 mia. årligt. Udbygning af solceller Der skal installeres bygningsintegrerede solceller i alt offentligt nybyggeri. Samtidig skal der iværksættes støtteordninger til etablering af solceller på eksisterende offentligt byggeri og på private tage og facader. Jobeffekt: 500 jobs årligt i 10 år. Finansiering: 100 mio. årligt. Varmepumper i fjernvarmesystemet og i private boliger Installering af varmepumper på centrale kraftvarmeværker for at indpasse den stigende mængde vedvarende energi i energisystemet, samt udskiftning af olie- og naturgasfyr med varmepumper i private boliger uden for fjernvarmeforsyningsområdet. Jobeffekt: jobs årligt i 3 år og herefter jobs årligt i yderligere 5 år. Finansiering: 6,8 mia. årligt i 3 år og herefter 6,25 mia. i yderligere 5 år. Etablering af geotermianlæg I takt med at kulkraftværkerne udfases, omstilles fjernvarmesystemet til at være baseret på vedvarende energi, f.eks. geotermianlæg. Inspireret af 3F foreslås her, at der til en start etableres geotermianlæg 6 forskellige steder i landet hen over 3 år. Jobeffekt: årligt i 3 år. Finansiering: 633 mio. kr. årligt i 3 år. s. 3/5

4 Transport Klimaplanen udstikker en række initiativer, der skal nedbringe CO2-udledningen fra transporten ved at reducere privatbilismen og fremme kollektive transportløsninger og cykling. Samtidig skal transportsystemet omstilles fra at køre på fossile brændstoffer til at være baseret på el fra vedvarende energikilder. Elektrificering af hovednettet Jernbanehovednettet skal elektrificeres, så de tidligere dieseltog fremover vil køre på el, hvilket vil give massive klimafordele. Jobeffekt: jobs i 8 år. Finansiering: 1,2 mia. årligt i 8 år. Indførelse af letbaner fra byernes randområder til centrum Netværket af letbaner udbygges gradvist over 20 år. Jobeffekt: jobs årligt i 20 år. Finansiering: 2,7 mia. årligt i 20 år. Massiv udbygning af jernbanenettet for personog godstransport Se også Jobeffekt: jobs årligt i 5 år. Finansiering: 4 mia. i 5 år. Bedre fremkommelighed for cyklister og busser Bredere cykelstier samt udbygning af sammenhængende cykelstisystemer. Omdannelse af bilkørebaner til buskørebaner, så busserne er sikret en hurtigere fremkommelighed. Jobeffekt: jobs årligt i 7 år. Finansiering: 1,90 mia. årligt i 7 år. Landbrug og fødevarer Enhedslisten skitserer i klimaplanen en række initiativer, der skal nedbringe landbrugets klimabelastning. Bl.a. skal landbruget omstilles til 100 % økologi, udvalgte landbrugsarealer skal tages ud af drift og omlægges til naturområder, og så skal lokal produktion, forarbejdning og afsætning fremmes, bl.a. ved hjælp af støtteordninger og kampagner. Total omstilling til økologisk landbrug Alle dyrkede landbrugsarealer skal omstilles til økologi, og dansk landbrug skal være selvforsynende med foder. Derudover skal der gives øget støtte til forskning inden for økologiske fødevaresystemer og dyrkningsmetoder, bl.a. dyrkningsmetoder, der binder kulstof i jorden. Jobeffekt: Jobeffekten vil være gradvist stigende startende med jobs årligt til jobs efter 5 år. Finansiering: Finansieres i sammenhæng med nedenstående initiativ. Støtte til initiativer, der fremmer lokal produktion og udvikling i udkantsdanmark For at minimere transporten af fødevarer skal det danske landbrug i højere grad tilrettelægges til at producere fødevarer, der afsættes til lokalområdet. Dette kan være gennem direkte aftager aftaler med forbrugere i byerne eller via såkaldte farmers markets. Derudover skal produktudviklingen inden for økologiske produkter støttes, således at specialiserede funktioner i forbindelse med forarbejdningen af fødevarer kan foregå i landdistrikterne rettet mod et lokalt marked (f.eks. minibryggerier, fremstilling af marmelade, mejeriprodukter, osv.). Jobeffekt: Jobeffekten vil være gradvist stigende startende med jobs årligt til jobs årligt efter 4 år. Jobeffekten kan imidlertid på sigt vise sig at være betydeligt større. Finansiering: 2,5 mia. både til økologisk omstilling af landbruget og til udvikling af lokal produktion/beskæftigelse i udkantsdanmark. s. 4/5

5 Finansiering Vores plan for nye grønne jobs indebærer udgifter for staten, men der kommer også penge den anden vej. På klimaområdet er de samlede umiddelbare omkostninger på 36,2 mia. kr. om året. Udgifter vil imidlertid allerede efter få år falde betydeligt på grund af sparede udgifter (til opvarmning, køb af fossile brændsler, osv.). Disse omkostninger skal dog ses i lyset af sparede udgifter til dagpenge, på grund af den forøgede beskæftigelse. Når man ser på den aktuelle udvikling med omfattende ledighed, forringelse af velfærden og et klima på katastrofekurs, hvor der sendes en kæmpe regning videre til kommende generationer, er det mest påtrængende spørgsmål måske også: Har vi råd til at lade være med at iværksætte denne plan for økologisk og social genopretning? Regeringen smykker sine planer med en masse tal og beregninger, men tallene bliver alligevel forældede efter kort tid, og bundlinjen er under alle omstændigheder et samfund, der bevæger sig i den helt forkerte retning. Konkret ser vi vores grønne jobplan finansieret ved: a) Fremtidsfond: 26 mia. kr. Enhedslisten foreslår, at vi sætter pensionsmilliarder i arbejde for vores fælles fremtid. Den samlede pensionsformue er på mia. kr. Vi foreslår konkret en forskudsskat på 1 % af pensionsmidlerne i fem år. Forskudsskatten modregnes i pensionisternes årlige skat de første 15 år efter pensions alderen, sådan at den enkelte pensionist får præcis det samme beløb udbetalt som før. Fremtidsfonden vil skaffe 26 mia. kr. årligt i 5 år. b) Større andel af indtægterne fra Nordsøen: 3,7 mia. kr. Den nuværende aftale om Nordsøolien blev lavet ud fra et skøn over olieprisen på godt 22 $ per tønde. Nu er prisen fem gange så høj som da aftalen blev indgået, hvilket har givet olieselskaberne 10 mia. kr. mere om året. Derfor vil Enhedslisten have genforhandlet Nordsøaftalen så staten i fremtiden får mere ud af olien. Hvis vi vælger at beskatte som i Norge, vil staten få en merindtægt på 3,7 mia. i Indtægten vil gradvist falde de kommende år, hvilket stemmer fint overens med, at finansieringsbehovet i klima-jobplanen er gradvist faldende, da flere af initiativerne relativt hurtigt vil tjene sig selv hjem. c) Øgede grønne afgifter minus grønt bundfradrag: 5,5 mia. kr. Enhedslisten foreslår, at vi fordobler afgifterne for elektricitet og vand, men samtidig indfører et grønt bundfradrag for el på 500 kwh pr. person (uanset alder) og for vand på 20 m3 (uanset alder). De grønne bundfradrag vil sikre alle et rimeligt minimumsforbrug uden der skal betales afgift overhovedet. De øgede afgifter minus de grønne bundfradrag vil skaffe 5,5 mia. kr. d) Kørselsafgifter for lastbiler: 1 mia. kr. Enhedslisten foreslår at vi indfører en kørselsafgift for lastbiler der kører på de danske veje. Afgiften vil skaffe 1 mia. kr. Kilde: egne beregninger baseret på tal fra skatteministeriet s. 5/5

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at Enhedslistens forslag til finanslov 2006 Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at der ville komme en halv million flere arbejdsløse, at pensionsalderen

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere