R E F E R A T. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt."

Transkript

1 R E F E R A T Referat fra møde Implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer Mødedato 15. september 2016 Mødetid Kl Mødested Regionshospitalet Herning Deltagere Ulla Svendsen; Ida Götke; Birgitte Ostersen; Bodil Overgaard Akselsen; Peter Seebach; Lene Møller Holm; Elin Mogensen; Susanne Rystok; Margit Andersen; Pia Møller; Lene Holm; Grethe Thingskov Riksted Bemærkninger Afbud: Viggo Kragh Jørgensen REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler Trine Bloch Hansen Direkte telefon E-post Dato 20. september 2016 Sagsnummer Dagsorden godkendt. 2. Hjerteforeningen som lokal samarbejdspartner Indstilling: Orientering. Sagsfremstilling: Hjerteforeningen åbner en satellit med lokal rådgivning, som placeres i Holstebro Kommune. Under punktet deltager Hanne Andersen fra Hjerteforeningen og orienterer om baggrund og formål med den lokale rådgivning, hvor og hvornår de er til stede, faste- og ad hoc tilbud samt samarbejdsmuligheder med kommunerne i Vestklyngen. Referat: Hjerteforeningen er gået fra at være en patientforening til at være en interesseorganisation og ønsker i denne anledning et større samarbejde med blandt andet regioner og kommuner. I samarbejde med Holstebro Kommune starter Hjerteforeningen en afdeling med lokalrådgivning for de Vestjyske Kommuner og HEV. Afdelingen startes op d. 1. oktober. Rådgivningen er for både borgere og fagpersoner. Rådgivningen er gratis og foretages af professionelle. Der er mulighed for at få rådgivning af sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere. Der startes op med mulighed for vejledning i Holstebro 1 gang om måneden, men niveauet kan justeres efter behov. Det anbefales, at borgere, som ønsker en samtale, booker tid i forvejen, for ikke at risikere at køre forgæves. Lokalrådgivningen deltager også gerne i relevante arrangementer.

2 Hjerteforeningen har et ønske om at gøre en særlig indsats i forbindelse med Mens Health Week i Punktet sættes på dagsordenen i Implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer til mødet i december. Oplægget fra Hanne er vedlagt som bilag Samarbejde med regionen om diætistopgaver. Indstilling: At gruppen drøfter erfaringer med henvendelse til kommunal diætist vedrørende borgere med specialiseret ernæringsbehov. Sagsfremstilling: Kommunerne modtager henvendelser fra regionen vedrørende diætistopgaver på borgere med specialiseret ernæringsbehov. Der opstår et dilemma, da kommunerne oplever, at det ikke er deres forpligtelse i forhold til den paragraf, der arbejdes under i Sundhedsloven, og regionen henviser til anbefalinger i nationale retningslinjer og opfølgningsprogrammer. Referat: Kommunerne har oplevet eksempler på patienter med specialiseret ernæringsbehov, som er blevet henvist til diætist i kommunen. Der har i henvisningen været en forventning om at opgaven løses kommunalt, da opgaven i visse nationale vejledninger beskrives som en kommunal opgave, men det er ikke en opgave, som foretages i kommunerne. Der har ikke været problemer med efterfølgende at få de pågældende patienter sendt det rigtige sted hen. Fremover forventes et regionalt visitationsudvalg at tage stilling til de nationale vejledninger og derudfra udarbejde retningslinjer, som passer til de regionale forhold. Aktuelt undersøger Birgitte og Gunna om de vejledninger, som hospitalspersonalet anvender, er opdaterede og dækkende for hvilke opgaver, der fortsat foretages af ernæringsenheden, og hvilke opgaver, der kan henvises til i kommunerne. Specialiseret ernæringsterapi og diætbehandling skal foretages i regionalt regi. 4. Forebyggende hjemmebesøg Indstilling: Opfølgning og orientering. Sagsfremstilling: Ved mødet den 22. juni i implementeringsgruppen blev den ændrede lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg præsenteret. En ændring som betyder udover, at alle borgere der fylder 75 år skal tilbydes et forebyggende hjemmesøg og borgere over 80 år skal tilbydes det hvert år, skal særligt udsatte fra 65 år også skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. 2

3 Der blev aftalt, at kommunerne udarbejder en samlet folder med beskrivelse af kommunernes tilbud i forhold til forebyggende hjemmebesøg bl.a. som information til hospitalets ansatte. Lene Holm vil på mødet give en tilbagemelding. Referat: Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er henvendt til patienter, som ikke modtager konkret hjælp, når de kommer hjem, men hvor der stadig er en bekymring. Forebyggende hjemmebesøg kan ikke komme på sundhed.dk. Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg beskrives på HEV s hjemmeside og facebookside og i nyhedsbrev. I orientering til personalet beskrives forebyggende hjemmebesøg sammen med opfølgende hjemmebesøg, for at personalet skal kunne se forskellen på de to. De fire punkter på udkastet kan fremhæves - 1. Hvor der er bekymring over situationen i hjemmet; 2. Hvor nær pårørende er indlagt og/eller alvorligt syg; 3. Ved tab af nær pårørende; 4. Hvor der opleves særligt behov for opfølgning efter udskrivelse og hvor borgere ikke er berettiget til opfølgende hjemmebesøg af egen læge eller sygeplejen. Teksten sættes ind i en folder i lighed med dem for stomi og kronisk sygdom og kan placeres sammen med øvrige foldere til pårørende og patienter. Margit sender publisher-filen for kronisk sygdom til Lene Holm, som vil sætte teksten vedrørende forebyggende hjemmebesøg ind i en folder, som efterfølgende kan placeres sammen med øvrige foldere til patienter og pårørende. 5. Forløbsprogram for diabetes Indstilling: At gruppen drøfter tidsplan for implementering af det reviderede forløbsprogram for diabetes. Sagsfremstilling: Det reviderede forløbsprogram for diabetes er godkendt regionalt samt i Vestklyngens kommuner. Man afventer en endelig melding fra KOSU, at alle kommuner politisk har godkendt forløbsprogrammet. Medicinsk diabetes ambulatorium og Ernæringsenheden efterspørger et forventet tidspunkt og plan for implementering af det reviderede forløbsprogram, da det har betydning for planlægning af fremtidige diabetesskoler. Referat: Margit fremhæver nogle af de vigtigste ændringer i forløbsprogrammet for diabetes: - Det er blevet mere op til den enkelte praktiserende læge at vurdere hvilken type patientuddannelse den enkelte patient har brug for. 3

4 - Tidligere skulle alle henvises til den regionale diabetesskole, men nu kan egen læge vurdere om det vil være mere relevant at anbefale at patienten deltager i de kommunale diabetes-tilbud. - Der står ikke noget om at diabetesskolerne skal flyttes ud i kommunerne, men man kan vælge at tage geografiske hensyn i planlægningen af diabetesskolerne. I Vestklyngen har der allerede været patienter i kommunale tilbud, som burde have været på diabetesskole. Det er dog en udfordring i kommunerne, at der kun henvises få til diabetesforløb. I Lemvig har man forsøgt med en ordning, hvor interesserede kan melde sig til de enkelte undervisningsaftner i stedet for at deltage i et helt forløb. Denne model fungerer umiddelbart godt. Det endelige godkendte forløbsprogram er udsendt i uge 37. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som går i dybden med det reviderede forløbsprogram og kommer med en beskrivelse til hvordan samarbejdet skal være fremadrettet. Arbejdsgruppen skal blandt andet undersøge hvad Diabetesforeningen kan bidrage med, f.eks. af undervisning og konkretisere hvilke muligheder de praktiserende læger har for henvisning af patienter. I arbejdsgruppen deltager: Viggo Kragh Jørgensen (praksiskonsulent), Bente Vig (diabetesambulatoriet), Lone Viggers (ernæringsenheden), Susanne Rystok (Ringkøbing-Skjern Kommune), Margit Andersen (Ikast-Brande Kommune), Gunna Andersen (Kvalitet og udvikling HEV). Desuden evt. en repræsentant fra en diabetesforeningen. HEV (Gunna) er tovholder på gruppen. Arbejdsgruppen udarbejder materiale som sendes til øvrige deltagere i implementeringsgruppen og godkendes pr. mail. Deadline er 1. december. Planlægningen af diabetesskoler i 2017 skal fortsætte som tidligere indtil andet meldes ud. 6. Forløbsprogram for hjertesygdom Sagsfremstilling: At gruppen drøfter og beslutter endelig plan for opgaveoverdragelsen. Indstilling. Den faglige arbejdsgruppe for hjerterehabilitering har udarbejdet undervisning og uddannelsesplan, som afvikles i november og december, samt en beskrivelse af arbejdsgange for henvisninger til hjerterehabilitering. I arbejdsgruppen er drøftet, hvordan håndteres overgangen 1/1-17, hvor nogle patienter vil være påbegyndt eller skal påbegynde et forløb på hospitalet. Der er behov for en beslutning og endelig plan for opgaveoverdragelsen. Referat: Gruppen kommenterer at undervisningsprogrammet ser godt ud Flot arbejde! 4

5 Ved modul 3 står at målgruppen er diætister, som underviser på hjerterehabilitering. Dette ønskes ændret til sundhedsprofessionelle, som underviser i ernæring. Modulet er ikke kun for diætister. Horsensklyngen deltager på 3 af modulerne. Der vil komme watt-max undervisning for terapeuter i hele regionen. Datoerne er meldt ud. Når fase 2 hjerterehabilitering er kommet godt i gang i kommunerne kan der, hvis der er interesse for det, laves undervisning i den teoretiske baggrund for brug af watt-max testen. Kommunerne opfordres til snart at finde ud af, om de er interesserede i delestillinger med hospitalerne eller om de evt. er interesserede i at leje personale fra hospitalerne i en overgangsperiode. Det drøftes hvordan overgangen af fase 2 fra hospital til kommune bedst arrangeres. Der er enighed om, at det er nødvendigt med en glidende overgang, således at patienterne får et helt forløb samme sted. De patienter, som starter forløb på hospitalet skal altså også afsluttes her, eller kan evt. tilbydes at fortsætte forløbet i kommunen. Det er også mest hensigtsmæssigt at patienter, som skal på forløb i kommunen også kommer til samtale der. Det vil samlet betyde at nogle patienter starter med samtaler i kommunen allerede i december og at nogle forløb på hospital først afsluttes i januar. Vejledende tidspunkt for afholdelse af startsamtale efter udskrivelse kan til dels benyttes som retningslinje for hvilke patienter, der starter op på hospitalet og hvilke der starter op i kommunerne. Der er fælles kommunemøde d. 6. oktober hvor overgangen af fase 2 hjerterehabilitering fra regioner til kommuner skal drøftes. Nogle patienter skal fortsætte ved diætist i regionalt regi imens den øvrige del af hjerterehabiliteringen foregår i kommunalt regi. Der er nedsat en arbejdsgruppe fra regionen, som skal finde ud af, hvordan det fremover sikres, at patienterne sendes de rigtige steder hen og at ingen bliver overset imellem systemerne. Datoer for undervisning vedrørende monitorering er sendt ud til kommunerne. Når hjerterehabiliteringen flyttes ud til kommunerne undervises der fortsat efter lærings- og mestrings-principperne. Mestring.dk er nu blevet synlig. På lærings-mestrings-temadagene udveksles der erfaringer vedrørende erfarne patienter. 5

6 Ph.D.-projektet om læring og mestring på hjerterehabilitering kan evt. være et punkt på fælles skolebænk. 7. Status på implementering af Sundhedsaftalen Indstilling. Drøftelse og status på implementering af Sundhedsaftalen i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Sagsfremstilling. Implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer har eksisteret i et år. Til mødet ønskes en status på hvor langt er gruppen i forhold til implementering af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud jvf. Sundhedsaftalen, og hvilke fremadrettet tiltag skal iværksættes. Referat: Sundhedsaftalen pkt Flere henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud Punktet tages op på møde i implementeringsgruppen i december. Kommunerne undersøger forud for mødet, om de har fået flere henvisninger fra praktiserende læger og hospital til forebyggende tilbud. Sundhedsaftalen pkt Styrket forebyggelsesindsats overfor borgere med psykisk sygdom Varetages af implementeringsgruppen for psykiatri. Sundhedsaftalen pkt Forebyggelse af langtidssygemelding hos borgere med psykisk sygdom Varetages af implementeringsgruppen for psykiatri. Sundhedsaftalen pkt. 3.5 Indsatser i forhold til rygning, alkohol og overvægt Rygning: Er i gang via Storrygerprojektet Alkohol: Dette har der ikke været så meget fokus på i implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer. Emnet tages op på et senere møde. Overvægt: Dette har der ikke været så meget fokus på i implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer. Dog har overvægt hos børn været drøftet i implementeringsgruppen for børn og unge. Emnet tages op på et senere møde. Der kan f.eks. være fokus på om det er let at henvise fra region til kommuner, i stil med VBAmetoden for rygning. 6

7 Sundhedsaftalen pkt Styrket forebyggelse for unge På mødet d. 22. juni blev implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer præsenteret for projektet UngMod Projektet følges og evalueringen tages op på et senere møde. Sundhedsaftalen pkt Styrket forebyggelsesindsats for mennesker med en eller flere kroniske og langvarige sygdomme Indsatser er i gang og drøftes løbende i implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer. Sundhedsaftalen pkt Styrket forebyggelse forud for operation Emnet tages op på et senere møde. Der kan f.eks. tages udgangspunkt i projekt fra Lemvig Kommune om træning før operation. Sundhedsaftalen pkt Den regionale rådgivningsforpligtelse Drøftes løbende i klyngestyregruppen. Sundhedsaftalen pkt Forskning, kvalitetsudvikling og dokumentation Er i gang. Eksempler er SATS-pulje vedr. Den ældre medicinske patient, Folkesundhed i midten, Kultur og organisering. 8. Fremtidig struktur og organisering af Sundhedssamarbejdet Indstilling: Orientering Sagsfremstilling. Ny regional struktur og organisering af Sundhedssamarbejdet er på vej. Klyngestyregruppe i Vestklyngen drøfter på mødet 7. september den fremtidige organisering samt Implementeringsgruppernes eksistens og virke frem til den endelig vedtagelse af den nye regionale struktur, så arbejdet ikke sættes på standby i overgangsperioden. Referat: Det forventes at temagrupperne nedlægges og at klyngestyregrupperne får flere opgaver. Det er hensigten at der ikke skal være for mange faste grupper, men i stedet ad hoc grupper i forhold til bestemte opgaver. Indtil andet er bestemt fortsætter implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer som hidtil. Se bilag 2 for oversigt over den nye organisering. 7

8 9. Telemedicin til borgere med KOL Indstilling. At gruppen drøfter den Nationale handlingsplan for telemedicin til borger med KOL. Sagsfremstilling. Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af I Region Midtjylland er der nedsat en programstyregruppe, der har ansvaret for at definere rammerne for den telemedicinske indsats i regionen. De lokale klyngestyregrupper vil inden for de af styregruppen formulerede rammer være ansvarlige for den praktiske gennemførelse og lokale implementering af indsatsen. Referat: Telemedicin til KOL-patienter er en national satsning, som skal implementeres inden Den vedlagte business-case er fra Nordjylland og viser ingen økonomiske fordele. Der er endnu ikke truffet beslutning om hvilken model, der skal anvendes i Region Midt. Der mangler en regional ramme før opgaven kan drøftes i implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer. HEV holder løbende gruppen opdateret. Opgaven kan også høre til i implementeringsgruppen for behandling, pleje, rehabilitering og træning. KOL-temadagen foråret 2017: Kommunernes deltagelse i planlægningen plejer at gå på skift, således at hver kommune deltager to år, men udskiftes på skift. Til planlægning af seneste temadag deltog en repræsentant fra Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Til planlægning af temadagen i foråret 2017 deltager en repræsentant fra Ringkøbing- Skjern Kommune og Holstebro Kommune. 10. Evt. Punkter til næste møde: Mens Health Weeke 2017 Opfølgning på sundhedsaftalen 3.1. Henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud fra praktiserende læger og hospital. Punkter til fremtidige møder: Opfølgning på Sundhedsaftalen: 8

9 Indsatser i forhold til alkohol Indsatser i forhold til overvægt Styrket forebyggelse for unge opfølgning på UngMod Styrket forebyggelse forud for operation 9

10 Hjerteforeningens rådgivning. Samarbejde med kommuner

11 Hvad tilbyder vi kommunens medarbejdere Gratis undervisning, kompetenceløft og faglig sparring. Fx viden og anbefalinger om forebyggelse, håndtering af psykiske eftervirkninger til en hjertesygdom og det at være pårørende. Undervisning og kompetenceudvikling til medarbejdere i kommunerne inden for hjerte-kar-området Kommunens sundhedsprofessionelle medarbejdere får tilbud om at deltage i Hjerteforeningens nationale sundhedskonferencer og faglige netværk Rehabiliterings- og patientuddannelsesmoduler sammen med kommunens medarbejdere med fokus på læring og supervision Dialog om indhold og udmøntning af forløbsprogrammer Professionel sparring og rådgivning

12 Tilbud om gratis undervisning for kommunens medarbejdere Eksemplariske temaer : o Fysisk træning til patienter med blodprop i hjertet o Hjertesund kost, viden, vejledning og motivation o Psykologiske reaktioner, angst og depression o Hjertesvigt, hvad siger guidelines om symptomer, behandling og hvordan håndteres hverdagen? o Tilbage på arbejdet. o Hjertesygdom- parforhold og sex Kan være for en enkelt kommune eller flere af nabokommunerne.

13 Hvad tilbyder vi borgere med hjertesygdom o Telefonisk o Online o Mail o Aftalt rådgivning i en af Hjerteforeningens 12 rådgivninger o Frivillige aktiviteter i Lokalforenings regi f.eks. hjertecafeer, gåture på Hjertestier

14 Temamøder Eksempler. Forkammerflimmer / atrieflimren En følelse af at hjertet springer et slag over, eller løber for stærkt 1. møde: Hvad er atrieflimren herunder symptomer og behandling? 2. møde: Psykologiske aspekter og livsstilens betydning Livet med Hjertesvigt Pumper dit hjerte med nedsat kraft? Hvad betyder det at have nedsat hjertepumpefunktion 1. møde: Hvad er hjertesvigt, symptomer og behandling? 2. møde: Hverdagslivet med hjertesvigt herunder tæthed, rejser, anbefalinger for motion og kost

15 Aftaler på nuværende tidspunkt: Rådgivning i Holstebro i Træningshuset første torsdag i måneden kl Start pr. 1/ sammenhængende temamøder på samme torsdage i november og december omkring afli (forkammerflimmer) Psykologen underviser på skolebænken d. 3/11 Flere undervisere fra HF på kurserne omkring implementering af forløbsprogrammet. Ønsker: Samarbejde omkring Mens Health Week i maj måned 2 cafeer i samarbejde med Holstebro kommune i foråret.

16

17 Ny organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde 1/9/2016 Jf. Sundhedsloven 205 skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne. I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis en samarbejdsorganisation, der pr. 1/9/16 er tilpasset aktuelle behov for: et mere agilt set-up, der både kan sikre udviklingskraft og ejerskab lokalt (kommune-/hospitals- /klyngeniveau) samt beslutningskraft i forhold til fælles forpligtende aftaler på tværs og udmøntning af én fælles sundhedsaftale et effektivt samspil mellem det centrale niveau og klynger med ejerskab på alle niveauer (politisk og administrativt) og større grad af udvikling i klyngerne. De centrale elementer i den ny organisering er: at fælles aftaler og skal-opgaver løftes i regi af Sundhedsstyregruppen at udviklingsopgaver som hovedregel placeres i klyngerne og at klyngerne udvikler for fællesskabet med henblik på efterfølgende spredning at temagrupperne nedlægges at faste grupper udelukkende findes på enkelte specifikke områder (Fødeplanudvalget, arbejdsgruppe til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber, hjerneskadesamråd voksne, hjerneskadesamråd børn og teknisk-administrativt udvalg på tandområdet) at der ved behov nedsættes midlertidige opgavefokuserede arbejdsgrupper at arbejdsgrupperne sammensættes af ressourcepersoner primært ud fra kompetencer at klyngerne suppleres med repræsentanter fra psykiatri-, social- og arbejdsmarkedsområdet at den tværgående koordinering og opfølgning sker via Fællessekretariatet at der i klyngerne etableres én indgang, som Sundhedsstyregruppen/Fællessekretariatet kan anvende ved kontakt med klyngen. Overordnede ansvarsområder Grundstrukturen i organiseringen af det tværsektorielle sundhedssamarbejde er:

18 Sundhedskoordinationsudvalget er det tværsektorielle politiske organ for sundhedsaftalesamarbejdet. Sundhedskoordinationsudvalget sætter politisk retning og mål for sundhedsaftalen og træffer de overordnede beslutninger for sundhedsaftalesamarbejdet og for den overordnede implementering af sundhedsaftalen på baggrund af indstillinger fra Sundhedsstyregruppen. Sundhedskoordinationsudvalget godkender bl.a. samarbejdsaftaler på indstilling fra Sundhedsstyregruppen inden disse videresendes til implementering i kommunerne og regionen. Sundhedsstyregruppen er det øverste administrative organ i det tværsektorielle sundhedsaftalesamarbejde. Sundhedsstyregruppen sætter på baggrund af de politiske mål administrativ strategisk retning for sundhedsaftalesamarbejdet og implementering af sundhedsaftalen. Sundhedsstyregruppen igangsætter udarbejdelse af fælles aftaler og udviklingsopgaver, herunder uddelelgerer opgaver til klynger og nedsætter ad hoc grupper. Sundhedsstyregruppen vil endvidere behandle sager af væsentlig økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning herunder skalering og udbredelse af initiativer. Sundhedsstyregruppen forbereder sager til Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsstyregruppens formandskab forbereder i samarbejde med Fællessekretariatet sager til Sundhedsstyregruppen, herunder træffer beslutninger der kan afklares i formandskabet. Klyngerne 1 har en central rolle i forhold til udvikling og afprøvning af nye løsninger med henblik på spredning til hele regionen. Klyngerne udvikler og afprøver på opdrag fra Sundhedsstyregruppen eller eget initiativ løsninger på en given udfordring. Desuden står klyngerne for at implementere de samarbejdsaftaler, der indgås i regi af Sundhedsstyregruppen/Sundhedskoordinationsudvalget. Derudover kan klyngerne vælge at prioritere andre områder og tiltag inden for sundhedsaftalen og de nationale mål. Fællessekretariat med formandskab varetager den tværgående koordinering og udmøntning af indsatser og udviklingstiltag i regi af sundhedsaftalen. Fællessekretariatet sikrer koordinering og igangsætning af opgaver i regi af sundhedsaftalen, herunder udarbejdelse af kommissorier og udpegninger til midlertidige arbejdsgrupper. Sekretariatet skal endvidere sikre, at de relevante sager bringes ind i Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget, samt at der tilvejebringes et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag med afsæt i Triple Aim. Herudover skal Fællessekretariatet understøtte monitorering, kvalitets- og økonomiopfølgning af de enkelte indsatser samt den generelle afrapportering på sundhedsaftalen. Under Fællessekretariatet etableres en støttefunktion i form af en Triple Aim gruppe. Arbejdsgrupper (midlertidige) etableres efter behov til at løfte forskellige typer af tværgående opgaver som fx udarbejdelse af forslag til fælles aftaler, tværgående analyser o.lign. Grupperne udarbejder indenfor kommissorium fra Sundhedsstyregruppen aftaleudkast, som godkendes i Sundhedsstyregruppen med henblik på beslutning om implementering i klyngerne. 1 I regi af Aarhus-klyngen er der etableret en særlig selvstændig samarbejdsstruktur med Samsø Kommune.

19 Faste grupper eksisterer på enkelte specifikke områder, der er kendetegnet ved en stadig udvikling af tekniske og faglige forhold, der kræver en løbende tilpasning eller specifikke patientgrupper med en særlig kompleks problemstilling. Aktuelt omfatter disse Fødeplanudvalget, arbejdsgruppe til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber, hjerneskadesamråd voksne, hjerneskadesamråd børn og teknisk-administrativt udvalg på tandområdet. Den skitserede organisation afspejler det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Herudover vil der fortsat være behov for mødefora m.v. for samarbejdet internt i de enkelte sektorer. Fx vil omdrejningspunktet for det tværkommunale samarbejde fortsat være den kommunale styregruppe på sundhedsområdet (KOSU) og den kommunale sundhedsstrategiske gruppe (DKS), ligesom der indenfor praksissektoren samt på tværs af hospitalerne findes fora til intern koordination. Samspil mellem klynger og Sundhedsstyregruppen Overordnet kan der skelnes mellem to typer af processer, der kan bringes i spil i implementeringen af sundhedsaftalen og andre tværsektorielle tiltag (fx som følge af nationale handlingsplaner eller ny lovgivning). A. Fælles samarbejdsaftaler Fælles samarbejdsaftaler, der dækker alle kommuner og hospitaler, udarbejdes på baggrund af kommissorium godkendt i Sundhedsstyregruppen/Sundhedsstyregruppens formandskab. I forbindelse hermed afgøres om aftalen skal udarbejdes i regi af en klynge eller en midlertidig arbejdsgruppe. Efter udarbejdelse og kommentering godkender Sundhedsstyregruppen/Sundhedskoordinationsudvalget aftalen, hvorefter den implementeres i klyngerne. Udarbejdelse af en IV-aftale og en respirationsaftale er eksempler på type A processer. B. Udviklingsopgaver Udviklingsopgaver er opgaver, hvor der på en given udfordring er behov for nye løsninger eller behov for på tværs af sektorer at gentænke eksisterende løsninger. Initiativet til en udviklingsopgave kan komme fra såvel Sundhedsstyregruppen som en klynge. Såfremt Sundhedsstyregruppen igangsætter en udviklingsopgave i en eller flere klynger på vegne af fællesskabet og med henblik på efterfølgende spredning, sætter Sundhedsstyregruppen en ramme, der beskrives i et opdragspapir. På baggrund heraf udvikler og afprøver en eller flere klynger løsning(er), som efter kommentering hos relevante parter godkendes i Sundhedsstyregruppen/Sundhedskoordinationsudvalget til implementering/spredning. Positive resultater af udviklingsopgaver igangsat af klynger udenom Sundhedsstyregruppen indrapporteres til Fællessekretariatet med henblik på evt. spredning. Udvikling af indsatser på de prioriterede områder ulighed og arbejdsmarked er eksempler på type B processer igangsat af Sundhedsstyregruppen.

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Indstilling: At Implementeringsgruppen drøfter de foreløbige resultater af monitoreringen.

Indstilling: At Implementeringsgruppen drøfter de foreløbige resultater af monitoreringen. R E F E R A T Referat fra møde Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer Mødedato 15. marts 2017 Mødetid Kl. 13 Mødested Regionshospitalet, Herning Deltagere Birgitte Ostersen, Ulla Svendsen,

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Sagsfremstilling: Ifølge Sundhedsaftalen er styrket forebyggelse for unge et særligt udviklingsområde.

Sagsfremstilling: Ifølge Sundhedsaftalen er styrket forebyggelse for unge et særligt udviklingsområde. R E F E R A T fra møde Implementeringsgruppen for Forebyggelse og Forløbsprogrammer Mødedato 22. juni 2016 Mødetid Kl. 13 15.30 Mødested Regionshospitalet Herning Deltagere Ulla Svendsen, Birgitte Ostersen,

Læs mere

R E F E R A T. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Dog ændres der på rækkefølgen af nogle af punkterne.

R E F E R A T. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Dog ændres der på rækkefølgen af nogle af punkterne. R E F E R A T fra møde Implementeringsgruppen for Forebyggelse og Forløbsprogrammer Mødedato 7. december 2015 Mødetid 13.00-15.30 Mødested Regionshospitalet Herning Deltagere Elisabeth Brix Westergaard,

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer.

Til medlemmer af Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer. Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Til medlemmer af Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer. Lægårdvej 12 N DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Indstilling: At gruppen drøfter oplægget til implementering af det reviderede forløbsprogram for diabetes

Indstilling: At gruppen drøfter oplægget til implementering af det reviderede forløbsprogram for diabetes R E F E R A T Referat fra møde Implementeringsgruppen for Forebyggelse og Forløbsprogrammer Mødedato 15. december 2016 Mødetid Kl.13-15 Mødested Regionshospitalet Holstebro Deltagere Ulla Svendsen, Ida

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Indstilling: At gruppen drøfter de oplistede opmærksomhedspunkter vedrørende hjerterehabilitering.

Indstilling: At gruppen drøfter de oplistede opmærksomhedspunkter vedrørende hjerterehabilitering. R E F E R A T fra møde Implementeringsgruppen for forebyggelse og forløbsprogrammer Mødedato 18. december 2017 Mødetid Kl. 9-11 Mødested Sundhedscenter Struer Deltagere Pia Møller, Susanne Rystok, Jane

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Fokusgruppe Sundhed for Voksne Tid: 23.maj kl Sted: Mødelokalet Kjeldmarksvej 1, 7600 Struer. Referat

Fokusgruppe Sundhed for Voksne Tid: 23.maj kl Sted: Mødelokalet Kjeldmarksvej 1, 7600 Struer. Referat Fokusgruppe Sundhed for Voksne Tid: 23.maj kl. 8.30 11.30 Sted: Mødelokalet Kjeldmarksvej 1, 7600 Struer Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 N DK-7500 Holstebro Tel.

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Dagsorden Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra møde den 29. november 2016. 1 2 Respitationsområdet - godkendelse af samarbejdsaftale 1 3

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale Den nye sundhedsaftale 2015 2018 www.sundhedsaftalen.rm.dk Hvad er sundhedsaftalen? En politisk aftale ml region og kommuner (myndigheder) Udarbejdes for hver valgperiode Sundhedsloven 205 Fastsætter rammer

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen. Referat fra ekstraordinært klyngestyregruppemøde i Vestklyngen. Tid: 20.

Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen. Referat fra ekstraordinært klyngestyregruppemøde i Vestklyngen. Tid: 20. Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere

R E F E R A T. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat Referat godkendt.

R E F E R A T. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat Referat godkendt. R E F E R A T Referat fra møde Implementeringsgruppen for Forebyggelse og Forløbsprogrammer Mødedato 2. oktober 2015 Mødetid Kl. 12-14 Mødested Regionshospitalet Holstebro Deltagere Margit Andersen, Peter

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Endelige anbefalinger til kernekompetencer for sundhedsprofessionelle ifm. telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Endelige anbefalinger til kernekompetencer for sundhedsprofessionelle ifm. telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Endelige anbefalinger til kernekompetencer for sundhedsprofessionelle ifm. telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL December 2018 Udarbejdet af SPOR 4, Uddannelse og Kompetenceudvikling Godkendt

Læs mere

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering Region Midtjylland Sundhed 29. maj 2019 /SUSSOR Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 29. maj 2019 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 1 1 1-01-72-30-17

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Hvad er en sundhedsaftale?

Hvad er en sundhedsaftale? Hvad er en sundhedsaftale? Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Forebyggelse-rådgivning

Forebyggelse-rådgivning Forebyggelse-rådgivning Hjerteproblemer er noget, vi taler om Ved rådgivningsleder Hanne Balle Organisering Rådgivning Odense Rådgivning Århus Rådgivning København Forebyggelsessekretariatet Forebyggelsessekretariatet

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere