Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3"

Transkript

1 BILAG 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hvidbog 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge november 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13 Postboks København S EAN nummer

2 Sagsnr Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning og læsevejledning... 3 Kapitel 2. Oversigt af indkomne høringssvar inddelt efter emner... 4 Kapitel 3. Resumé af de indkomne høringssvar... 5 Kapitel 4. Københavns Kommunes behandling af høringssvar til idéoplægget... 7 Arealanvendelse og rekreative funktioner... 7 Detailhandel... 7 Trafik og adgangsforhold... 7 Byrum og visuelle forhold... 8 Overfladevand og klimatilpasning... 8 Dokumentnr Sagsbehandler Thomas Frederik K Iversen Side 2 af 8

3 Kapitel 1. Indledning og læsevejledning Københavns Kommune har den 17. september 2015 indkaldt idéer og forslag til en VVM-redegørelse for IKEA ved Kalvebod Brygge. Idéoplægget, som beskriver projektet og baggrunden for et nyt IKEAvarehus på Kalvebod Brygge, har været i offentlig høring i 4 uger. I høringsperioden har offentligheden haft mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til indhold i den kommende VVMredegørelse. Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Tårnby Kommune, Vesterbro Lokaludvalg og Morten Stryhn (privatperson). Høringssvarene kan læses i deres fulde længde på hjemmesiden på eller ved rekvirering hos Københavns Kommune. Hvidbogen indeholder en oversigt af indkomne høringssvar inddelt efter emne samt et resumé af høringssvarene. Desuden indeholder den af, hvilke af de indkomne bemærkninger til emnerne, der skal medtages i Miljørapporten (VVMredegørelse og Miljøvurdering). Side 3 af 8

4 Kapitel 2. Oversigt af indkomne høringssvar inddelt efter emner Arealanvendelse Detailhandel Trafik og adgangsforhold for bilister, cyklister og gående Byrum og visuelle forhold Rekreative forhold (grøn tagflade, grønt strøg etc.) Overfladevand og klimatilpasning Myndigheder, nabokommuner 1. Tårnby Kommune Udvalg, foreninger, organisationer o.l. 2. Vesterbro Lokaludvalg Privatpersoner 3. Morten Stryhn Side 4 af 8

5 Kapitel 3. Resumé af de indkomne høringssvar 1. Tårnby Kommune Tårnby Kommune foreslår, at det i VVM-redegørelsen undersøges nærmere, hvordan etableringen af et IKEA-varehus på Kalvebod Brygge, påvirker detailhandelsstrukturen i de omkringliggende kommuner. 2. Vesterbro Lokaludvalg Lokaludvalget anbefaler, at der arbejdes med begrønning og ophold etc. på tagfladen af IKEA. Desuden at der arbejdes med variation af facaderne, så den lange bygning varieres og begrønnes for at mindske det potentielt bastante udtryk gennem den lange og ubrudte facade i byrummet. Lokaludvalget er bekymret for, om der er tilstrækkelige kapacitet for trafikafvikling på Dybbølsbro - særligt for cykeltrafik og gang. Lokaludvalget peger på, at særligt cykeltrafikken med ladcykler kan forudses væsentligt øget, og der må opstilles et fremtidssikret estimat for cykelparkering i varehuset. Desuden ønsker lokaludvalget en adskillelse af den gående trafik fra den cyklende trafik på strækningen fra S-togs-stationen til Fisketorvet, således at fodgængere ikke længere skal krydse cyklister på vej til den succesrige Cykelslange, hvilket er uhensigtsmæssig for begge trafikstrømmes vedkommende. Lokaludvalget peger på, at den kommende metrostation sammen med etableringen af nye arbejdspladser svarer til kommuneplanens målsætning om stationsnærhed. Lokaludvalget mener dog, at der stadig skal tænkes rekreative nærområder ind, f.eks. ved videreførelse af det grønne strøg. Lokaludvalget er dog bekymret for om det grønne strøg reelt vil få en rekreativ funktion, hvis den omgivende bebyggelse er for dominerende. Lokaludvalget peger på, at bygningshøjder over 40 m vil medføre en stærk forandring af området, som efter Lokaludvalgets vurdering udgør et af de få steder på Vesterbro, hvor der er langt udsyn. Lokaludvalget er bekymret for, at det vil få væsentlig indflydelse på sky-linen i området. Lokaludvalget anbefaler, at byggeriet udføres efter bæredygtighedsprincipper og endelig at udledning af vejvand uden rensning i havnen ikke bør ske, før konsekvenserne er vurderet. 3. Morten Stryhn Morten Stryhn bemærker, at et IKEA-varehus på Kalvebod Brygge er en god placering, dels pga. placering ved indfaldsvej og samtidig Side 5 af 8

6 nærhed til offentlig transport hhv. kommende metrostation v/fisketorvet og den eksisterende Dybbølsbro S-togsstation. Morten Stryhn bemærker, at VVM-undersøgelsen bør undersøge hvor meget trafik (biler, cykler, fodgængere), Dybbølsbro kan håndtere, idet broen efter hans opfattelse allerede i dag er overfyldt og er kaotisk at færdes på. Han mener, at broen bør være bredere for alle tre trafikanttyper. Side 6 af 8

7 Kapitel 4. Københavns Kommunes behandling af høringssvar til idéoplægget Arealanvendelse og rekreative funktioner Morten Stryhn peger på, at detailhandelsvarehusets har en hensigtsmæssig placering dels pga. stationsnærhed og dels pga. nærhed til overordnet vejnet. Vesterbro Lokaludvalg peger på, at den kommende metrostation sammen med etableringen af nye arbejdspladser svarer til kommuneplanens målsætning om stationsnærhed. Lokaludvalget mener dog, at der stadig skal tænkes rekreative nærområder ind, f.eks. ved videreførelse af det grønne strøg med reelle rekreative funktioner. Der vil i forbindelse med lokalplanarbejdet blive arbejdet med indretning af området, så biltrafik og cykel- og gangtrafik bliver adskilt. Desuden videreførelse af det grønne strøg og muligheden for indpasning af rekreative funktioner. Detailhandel Tårnby Kommune anbefaler, at det i VVM-redegørelsen undersøges nærmere, hvordan etableringen af et IKEA-varehus på Kalvebod Brygge, påvirker detailhandelsstrukturen i de omkringliggende kommuner. Detailhandelsbutikkens påvirkning af detailhandelsstrukturen i de omkringliggende kommuner vil indgå i miljørapporten. Trafik og adgangsforhold Morten Stryhn bemærker, at et IKEA-varehus på Kalvebod Brygge er en god placering dels pga. placering ved indfaldsvej og samtidig nærhed til offentlig transport. Morten Stryhn og Vesterbro Lokaludvalg mener, at VVM-undersøgelsen bør undersøge hvor meget trafik (biler, cykler, fodgængere) Dybbølsbro kan håndtere, idet opfattelsen er, at broen ikke har kapacitet til at afvikle cykler og gående tilfredsstillende. Vesterbro Lokaludvalg peger på, at særligt cykeltrafikken med ladcykler kan forudses væsentligt øget, og der må opstilles et fremtidssikret estimat for cykelparkering i varehuset. Desuden ønsker lokaludvalget en mere hensigtsmæssig adskillelse af den gående trafik fra S-togs-stationen til Fisketorvet fra den cyklende trafik særligt ved fisketorvet og cykelslagen. Side 7 af 8

8 Miljørapporten vil undersøge trafikafviklingen fra trafiktyperne afledt af hhv. varehus samt serviceerhverv og boliger. De kumulative effekter fra igangværende projekter i området medtages. Lokalplanen og Miljørapporten vil undersøge og afklare behovet for parkeringspladser både til bil og cykler, herunder tilstrækkeligt antal ladcykler. Københavns Kommune er enig i, at der på Dybbølsbro er ved at være problemer med kapaciteten for gående og cyklister. Kommunen er derfor ved at undersøge hvordan kapaciteten kan øges. Byrum og visuelle forhold Lokaludvalget peger på, at bygningshøjder over 40 m vil medføre en stærk forandring af området, som efter lokaludvalgets vurdering udgør et af de få steder på Vesterbro, hvor der er langt udsyn. Lokaludvalget er bekymret for, at det vil få væsentlig indflydelse på sky-line i området. Miljørapporten vil undersøge de visuelle påvirkninger af varehus og de andre funktioner det pågældende sted. De visuelle forhold undersøges ved valg af relevante fotostandpunkter, der kan give indblik i projektets bygningsvolumener i relation til det omgivende bymiljø. Der vælges fotostandpunkter, som vil give information iht. påvirkning af sky-linen. Overfladevand og klimatilpasning Lokaludvalget anbefaler, at byggeriet udføres efter bæredygtighedsprincipper. Lokaludvalget anbefaler, at udledning af vejvand uden rensning i havnen ikke bør ske før konsekvenserne er vurderet. Miljørapporten vil i relevant omfang undersøge mulighederne for hensigtsmæssig håndtering af overfladevand på grunden iht. gældende planer og retningslinjer. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan arbejdes der med bæredygtighed. Side 8 af 8

Bilag 3 Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 Sammenfattende redegørelse Bilag 3 Sammenfattende redegørelse Københavns Kommune skal iht. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 9, stk. 2 udarbejde en sammenfattende redegørelse for: 1. Hvordan miljøhensyn er integreret

Læs mere

Der er stillet følgende hovedspørgsmål i forbindelse med den forudgående høring:

Der er stillet følgende hovedspørgsmål i forbindelse med den forudgående høring: NOTAT Bilag 2 Hvidbog for forudgående høring om kommuneplanrammerne I forbindelse med etableringen af metro til Sydhavn ønsker Unibail- Rodamco at udvide Fisketorvet Copenhagen Mall samt at opføre ny bebyggelse

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center

Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center har igangsat en forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer for Bella Center. Den

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for området mellem Sydhavnsgade, Scandiagade og Borgmester Christiansens Gade i Sydhavn

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for området mellem Sydhavnsgade, Scandiagade og Borgmester Christiansens Gade i Sydhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget 28. maj 2018 Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for området mellem Sydhavnsgade, Scandiagade

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for Sundparken

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for Sundparken KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget 19. marts 2018 Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for Sundparken Baggrund FSB har anmodet ønsker et nyt plangrundlag, da de i et område

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Dato: 11. september 2017 Tid: Klokken Sted: Kantinen i Fisketorvet, Havneholmen 5, 1561 København V

Dato: 11. september 2017 Tid: Klokken Sted: Kantinen i Fisketorvet, Havneholmen 5, 1561 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT BILAG 9 Mødenotat - borgermøde om lokalplan for Fisketorvet Dato: 11. september 2017 Tid: Klokken 19-21 Sted: Kantinen i Fisketorvet,

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler NOTAT Bilag 5 11. januar 2018 Sagsnr. 2017-0304651 Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for skoler fastlægges i lokalplaner efter Kommuneplan

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

21. september Sagsnr Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering. Dokumentnr

21. september Sagsnr Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 21. september 2017 Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering som indgår i VVM og Miljøvurdering af nyt kvarter på Postgrunden

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget om forslag til Kommuneplan Verdensby med ansvar

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget om forslag til Kommuneplan Verdensby med ansvar KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 22. marts 2019 Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget om forslag til Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel Baggrund Folketinget

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over de miljøspørgsmål, der er blevet rejst i forbindelse med

Dette notat indeholder en oversigt over de miljøspørgsmål, der er blevet rejst i forbindelse med KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 27-11-2014 Bilag 2: Notat om miljøspørgsmål Enghave Brygge Dette notat indeholder en oversigt over de miljøspørgsmål, der er blevet rejst i forbindelse

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden.

Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2016, Startredegørelse for Postgrunden Teknik- og Miljøudvalget behandlede startredegørelse for Postgrunden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 17. september 2018 Bilag 1 - Oversigt over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2018-0247832 Dokumentnr.

Læs mere

xx-0x-2015 Sagsnr Nordic Property Vision JM Danmark A/S By & Havn Dokumentnr

xx-0x-2015 Sagsnr Nordic Property Vision JM Danmark A/S By & Havn Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse xx-0x-2015 Nordic Property Vision JM Danmark A/S By & Havn Sagsnr. 2014-0237291 Dokumentnr. 2014-0237291-1 VVM-tilladelse for

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St.

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 6. april 2018 Bilag 5 - Parkeringsnotat Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. I det

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af

Læs mere

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2: Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi 2016-2019 Bæredygtige sammenhænge Indledning Agenda 21-strategien Bæredygtige sammenhænge har

Læs mere

BILAG 5: Sammenfattende redegørelse MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR DEN HVIDE KØDBY INDHOLD. 1 Indledning 2

BILAG 5: Sammenfattende redegørelse MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR DEN HVIDE KØDBY INDHOLD. 1 Indledning 2 KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG 5: Sammenfattende redegørelse MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR DEN HVIDE KØDBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge

Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 7. Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan 1-2-110 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-34304. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg - Detailhandel.pdf

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg - Detailhandel.pdf From: Mads Laursen Sent: 8. november 2017 10:15 To: Mads Laursen; Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg; Fællespostkasse Nørrebro Lokaludvalg; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg;

Læs mere

Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 3. januar 2019 Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Dispensationer i Ørestad City Nord og Ørestad Syd Forvaltningen

Læs mere

Bilag 3 - Notat om modtagne henvendelser i høringsperioden for lokalplanforslag Hulgårdsvej

Bilag 3 - Notat om modtagne henvendelser i høringsperioden for lokalplanforslag Hulgårdsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 3 Bilag 3 - Notat om modtagne henvendelser i høringsperioden for lokalplanforslag Hulgårdsvej Der er modtaget 7 henvendelser i høringsperioden,

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

Referat fra borgermøde

Referat fra borgermøde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Referat fra borgermøde Dato: 14.3.2016 Tid: Kl. 19-21 Sted: Østerbrohuset, Århusgade, Kbh Ø Mødedeltagere: Ca. 35 Kim Vindbjerg

Læs mere

Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring

Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring Lukning af middelalderbyen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 7. februar 2019 Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Økonomiudvalget den 23. oktober 2018

Læs mere

Lokaludvalget havde den 21. januar et borgermøde om sagen. Ca. 60 borgere deltog. En opsummering af synspunkterne:

Lokaludvalget havde den 21. januar et borgermøde om sagen. Ca. 60 borgere deltog. En opsummering af synspunkterne: Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Lokaludvalget er blevet bedt om et høringssvar vedrørende

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 1 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58,

Læs mere

Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar

Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 5 5. februar 2018 Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar Valby

Læs mere

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 15. juni 2018 Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 24 henvendelser, jf. bilag 4. På baggrund af

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

4. april Sagsnr

4. april Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 4. april 2018 Bilag 9 Referat af borgermøde Den Hvide Kødby Mødet afholdtes i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg torsdag den 11.1.2018

Læs mere

Tillæg nr til Kommuneplan Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade

Tillæg nr til Kommuneplan Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade Tillæg nr. 2017.21 til Kommuneplan 2017-2029 Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade Forslag Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade

Læs mere

Orientering i henhold til planloven

Orientering i henhold til planloven Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 3. juli 2015 Sagsnummer: 512948~001 edoc: 2015-0143522 Matrikelnummer: 1640 UV, Kbh. Ejendomsadresse: Kalvebod Brygge 35 Ejendomsnummer: 20100 Orientering

Læs mere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 4 16. april 2018 Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere Tirsdag

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION Borgerrepræsentationen har den 18. maj 2017 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 i offentlig høring. Høringen varer fra

Læs mere

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres.

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 9 Bilag 9 Opsummering af offentlige høringssvar A-C samt forvaltningens kommentarer A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015.

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Bilag 5 Høringssvar, opsamling Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Notat om kommunens anvendelse af Assistens Kirkegård på baggrund af politikerspørgsmål fra Tommy Petersen (B) den 4. oktober 2017

Notat om kommunens anvendelse af Assistens Kirkegård på baggrund af politikerspørgsmål fra Tommy Petersen (B) den 4. oktober 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat om kommunens anvendelse af Assistens Kirkegård på baggrund af politikerspørgsmål fra Tommy Petersen (B) den 4.

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin Baggrund Mogens De Linde ejer flere ejendomme i Sadolinområdet ved Holmbladsgade

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Skolen ved Sundet.

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Skolen ved Sundet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 4 19. april 2018 Parkeringsnotat Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Skolen ved Sundet. Sagsnr.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 20-12-2011 Dato: 21-11-2011 Sag nr.: KB 202 (ØU 253) (TMU 99) Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence:

Læs mere

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København.

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om videreførelse af mål fra visionerne Miljømetropolen og Metropol for Mennesker til visionen

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 9. oktober 2018 Bilag 5 Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget Sagsnr.

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Referat af borgermøde om lokalplanforslag Laksegade Øst med kommuneplantillæg, afholdt d. 15. maj 2019

Referat af borgermøde om lokalplanforslag Laksegade Øst med kommuneplantillæg, afholdt d. 15. maj 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling REFERAT Bilag 7 Referat af borgermøde 3. juni 2019 Referat af borgermøde om lokalplanforslag Laksegade Øst med kommuneplantillæg, afholdt

Læs mere

MILJØVURDERING. Sammenfattende redegørelse. Masterplan - Albertslund Centrum 2018

MILJØVURDERING. Sammenfattende redegørelse. Masterplan - Albertslund Centrum 2018 MILJØVURDERING Sammenfattende redegørelse Masterplan - Albertslund Centrum 2018 Sammenfattende redegørelse Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse har den 9. oktober 2018 godkendt, at forslag til masterplan

Læs mere

15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan "Postgrunden", Vesterbro ( )

15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan Postgrunden, Vesterbro ( ) Bilag 6 15. Opfølgning på startredegørelse af den 2. maj 2016 til forslag til lokalplan "Postgrunden", Vesterbro (2016-0250847) Bilag Bilag 1 Videreudvikling af projektet efter TMU-mødet den 2. maj 2016

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget 9. januar 2017 Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden Baggrund ISS-grunden er beliggende i Nordvestkvarteret

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Bilag 10. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Bilag 10. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering Bilag 10 Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering Dato 15. december 2014 Dok.nr. 168946-14 Sagsnr. 13-13395 Ref. Slyn Sammenfattende redegørelse inklusivt overvågningsprogram supplement til miljøvurderingen

Læs mere

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses

Læs mere

Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af Edith Rodes Vej for biltrafik

Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af Edith Rodes Vej for biltrafik KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg NOTAT 09-06-2015 Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af for biltrafik Baggrund På Borgerrepræsentationens

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 4. Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar Til Østergade 27 forslag til lokalplan

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 4. Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar Til Østergade 27 forslag til lokalplan henvendelser MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til Østergade 27 forslag til lokalplan Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar 2018 Bilag 4 Høringssvar Besvarelser indkommet på anden

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Referat fra borgermøde om lokalplan for Ny Islands Brygge Skole 18. april 2018

Referat fra borgermøde om lokalplan for Ny Islands Brygge Skole 18. april 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling REFERAT Referat fra borgermøde om lokalplan for Ny Islands Brygge Skole 18. april 2018 Dato: Den 12. marts 2018 Tid: 19:00-21:00 Sted: Teknik-

Læs mere

Hvidbog NOTAT. Bilag Sagsnr Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 277 Servicecentret

Hvidbog NOTAT. Bilag Sagsnr Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 277 Servicecentret NOTAT Bilag 3 Hvidbog Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 277 Servicecentret Indkomne henvendelser i forbindelse med offentlighedsfasen den 19. februar - 21. april 2009. 1. Henvendelse vedr. tegningsmateriale

Læs mere

Bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden Bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg byensudvikling@tmf.kk.dk 12. april 2019 Sagsnr. 2019-0080410

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 53 Boliger Demantsvej Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Borgerdialog Lokaludvalget var repræsenteret på forvaltningens borgermøde den 24. oktober 2012 om sagen.

Borgerdialog Lokaludvalget var repræsenteret på forvaltningens borgermøde den 24. oktober 2012 om sagen. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 0-852 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

13. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Wedum Withagen

13. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Wedum Withagen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 13. marts 2019 Sagsnr. 2019-0066376 Dokumentnr. 2019-0066376-2 Intern høring af Forslag til Kommuneplan 2019 - Skabelon til høringssvar

Læs mere

Regionplan Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune. Regionplan TILLÆG 7

Regionplan Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune. Regionplan TILLÆG 7 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 11 Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune Februar 2003 Regionplan 2001-2012 TILLÆG 7 2 Indhold Indledning... 3 Regionplanretningslinier... 4 Retningslinier...

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse Dato 31-05-2018 Dok.nr. 40580-18 Sagsnr. 16/9854 Ref. SSTA Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan 04.01.L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse I

Læs mere

Bemærkninger til den reviderede strukturplan for Nordhavn med tilhørende scenarier for højhusbyggeri.

Bemærkninger til den reviderede strukturplan for Nordhavn med tilhørende scenarier for højhusbyggeri. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Teknik-og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG NR. 5 25. april 2019 Bemærkninger til den reviderede strukturplan for Nordhavn med tilhørende

Læs mere

Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16

Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16 23.02.O07 Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16 RAMMEOMRÅDE 23.02.O07 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte Høringsperiode fra den 11. oktober 2018 til den 1. november 2018 Hjo rte spr ing Herlev Rin Herlev

Læs mere

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge NOTAT www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Troels Wissing Tlf. +45 55 67 68 13 Mail tmf@koege.dk Dato Klik her for at angive tekst. Plan Hvidbog over høringssvar på Lokalplan

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 2016-23, BLANDET BOLIG OG ERHVERV NOPAGRUNDEN OG JERNLAGERET, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere