Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh Madsen (L) Peter Hjulmand Lars Møller (A) Niels Basballe (A) Helle Plougmann (uden for partierne) Rikke Albæk Jørgensen (V) Helle Plougmann (uden for partierne) Norddjurs Kommune

2 Handicaprådet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. oktober Præsentation af Norddjurs Kommunes nye frivilligkonsulent Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Arbejdsmarkedspolitik Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice Prisaftale fodbehandling (Lov om social pension) Høring vedrørende forsøg med ny miljørigtig bybus i Grenaa Kørselsudbud Orientering fra socialområdet Handicaprådets arbejdsplan Handicaprådets arbejdsplan Bilagsoversigt...20 Norddjurs Kommune

3 Handicaprådet Godkendelse af referat fra mødet den 9. oktober 2014 Sagsgang: HR Åben sag Sagsfremstilling Referat af mødet den 9. oktober 2014 til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 1

4 Handicaprådet Præsentation af Norddjurs Kommunes nye frivilligkonsulent G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes nye frivilligkonsulent, Camilla Steskow deltager i mødet og vil kort præsentere sig for rådet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den På handicaprådets møde deltog frivilligkonsulent Camilla Steskow, der orienterede om sin rolle og sine opgaver. Hendes nyoprettede stilling har fokus på at understøtte det frivillige sociale arbejde bredt i kommunen både i forhold til geografien og velfærd på den brede pallette. Handicaprådet spurgte ind til flere emner i forhold til frivillige og frivilligkonsulentens arbejde. Handicaprådet opfordrer voksen- og plejeudvalget til at have fokus på frivilligområdet på deres dialogmøder med bl.a. handicaprådet og ældrerådet. 2

5 Handicaprådet Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet G01 13/18751 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til reviderede overordnede retningslinjer for de valgfrie servicebetalinger i botilbud på handicap- og psykiatriområdet. I det reviderede forslag er der alene - udover en sproglig tilpasning - sket en justering af de takster, der er gældende fra 1. januar 2015, og som følger vejledningen om regulering af takster på Social- og Integrationsministeriets område i Forslaget til reviderede retningslinjerne er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 4. november 2014 at sende forslaget til høring i handicaprådet og ældrerådet. Høringsfristen er den 14. november Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til reviderede retningslinjer for de valgfrie servicebetalinger i botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Bilag: 1 Åben Retningslinjer vedr. valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tager retningslinjerne til efterretning. Handicaprådet opfordrer samtidig voksen- og plejeudvalget til at få foretaget en analyse af den eksisterende busordning på Norddjurs Kommunes bosteder. 3

6 Handicaprådet Arbejdsmarkedspolitik P22 14/5478 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik for Norddjurs Kommune. Formålet med en arbejdsmarkedspolitik er, at den skal sætte ambitionsniveau, retning og ramme for beskæftigelsesindsatsen og tilgrænsende indsatser i Norddjurs Kommune i de kommende år. Arbejdet med at formulere en arbejdsmarkedspolitik blev påbegyndt med afholdelse af en konference den 11. september På konferencen havde politikere, samarbejdspartnere, Handicaprådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre aktører på arbejdsmarkedsområdet mulighed for at drøfte principperne for den kommende arbejdsmarkedspolitik. På baggrund af de centrale budskaber fra konference er der udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsmarkedspolitik for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Inden for de lovgivningsmæssige rammer vil Norddjurs Kommune arbejdsmarkedspolitiske VISION derfor være, at borgeren understøttes i sin ambition om at have et arbejdsliv med den tryghed, der følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken er: Arbejdsmarkedsindsatsen skal tage afsæt i, at flest mulige skal være en del af arbejdsmarkedet i overensstemmelse med den arbejdsmarkedspolitiske vision 4

7 Handicaprådet Arbejdsmarkedsindsatsen bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, og det derfor gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte ledige Et tæt samarbejde med virksomhederne om arbejdsmarkedsindsatsen gavner alle - både virksomheder, beskæftigede og ledige Borgerne skal blive selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så ledighedsforløbet bliver så kort som muligt Derfor skal beskæftigelsesindsatsen have som bærende princip, at ressourcerne hos hver enkelt borger skal fremmes, og at virksomhederne skal anspores til og støttes i at være rummelige. Norddjurs Kommune ønsker at arbejde ud fra princippet om mindst mulig indgriben, dvs. den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. Dette er et princip, der ligger implicit i lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet, hvor der findes regler som sikrer, at mindre vidtgående redskaber som udgangspunkt afprøves før mere vidtgående redskaber kommer i spil. I forslaget til arbejdsmarkedspolitikken indgår en række mål og sigtepunkter: Fremme jobskabelsen i virksomhederne Flest mulige borgere på arbejdsmarkedet Understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov Medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job Skabe rum til borgere med andre udfordringer en ledighed på arbejdsmarkedet Udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere For hvert af ovenstående mål er der også opstillet nogle delmål, der skal understøtte, at Norddjurs Kommune kan leve op til de arbejdsmarkedspolitiske mål. Alle mål og delmål er indarbejdet i forslag til arbejdsmarkedspolitik. 5

8 Handicaprådet Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2014 at sende forslaget til høring i fagudvalg, LBR, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet, det lokale MED udvalg og andre interessenter med frist for høringssvar den 1. december Økonomiske konsekvenser Der er i budget for 2015 afsat 1,5 mio. kr. og i overslagsårene 1,0 mio. kr. til igangsættelse af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af arbejdsmarkedspolitikken. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget vedr. arbejdsmarkedspolitikken. Bilag: 1 Åben Vækst på et arbejdsmarked for alle - Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet mener, at arbejdsmarkedspolitikken bygger på mange gode intentioner. Handicaprådet bemærker, at der kan være borgere, hvor det ikke er muligt at deltage på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at det afspejler sig i mødet med borgeren. Handicaprådet mener, at der også skal sættes fokus på fastholdelse af borgere, der er i beskæftigelse, men som kommer ud for sygdom eller handicap. Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget ser gerne et bedre samarbejde mellem arbejdsmarkedsudvalget og erhvervsudvalget og en bedre sammenhæng mellem erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet gerne med én indgang til Norddjurs Kommune 6

9 Handicaprådet Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget vil fremhæve kultur- og fritidsområdets betydning for tiltrækning- og fastholdelse af nye arbejdspladser og derfor for Vækst på et arbejdsmarked for alle. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Miljø- og teknikudvalget har ingen supplerende bemærkninger. 7

10 Handicaprådet Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice P23 14/7260 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til en kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune. Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau (i folketinget og i kommunalbestyrelsen) borgerbetjeningen i borgerservice. Administrativt, fordi kvalitetsstandarden er et arbejdsredskab for medarbejderne og samarbejdsparterne i forhold til, hvilken service der skal ydes. For alle henvendelse til Borgerservice gælder det overordnede mål, at borgeren skal føle sig velkommen og velbetjent. Dialogen med borgerne skal være præget af ligeværdighed og gensidig respekt. Medarbejderne i Borgerservice har ansvaret for at sikre, at kommunikationen foregår på et forståeligt sprog. Borgerservice vil være kendt for, at alle borgere oplever en imødekommende, venlig, åben og ligeværdig dialog i mødet med Borgerservices medarbejdere. Borgerbetjeningen i Borgerservice tager udgangspunkt i, at en henvendelse så vidt muligt skal løses med det samme af den rette medarbejder, så borgerne undgår unødig ventetid. Borgerservice findes på Rådhuset i Grenaa, samt i forbindelse med bibliotekerne i Auning og Ørsted i mindre omfang. Mange af borgerservices opgaver foregår via digital selvbetjening, hvor borgerne via borger.dk indberetter oplysninger eller ansøger om forskellige ydelser, hvorefter 8

11 Handicaprådet Borgerservice undersøger og behandler oplysningerne. Kommunens borgere kan få vejledning til brug af selvbetjeningsløsninger ved henvendelse til Borgerservice eller den digitale hotline, lige som kommunes biblioteker også kan vejlede i brugen af de digitale løsninger indenfor borger.dk. Kvalitetsstandarden beskriver de opgaver, som Borgerservice løser, samt den service borgerne kan forvente i forbindelse med deres henvendelse til Borgerservice. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2014, at sende forslaget til høring i fagudvalg, lokal MED-udvalg for Jobcentret og Borgerservice, Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og LBR (det lokale beskæftigelsesråd) med frist for høringssvar den 1. december Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget vedr. kvalitetsstandarden. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet udtrykker stor tilfredshed med den nye borgerservice. Da borgerbetjeningen sker i et åbent betjeningsmiljø, ønsker handicaprådet fokus på diskretion i sagsbehandlingen, når der er tale om personlige forhold, og et forsat fokus på en respektfuld og positiv kommunikation. 9

12 Handicaprådet Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget opfordrer til, at der sættes fokus på optimering af telefonservice i hele organisationen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur og udviklingsudvalget tilslutter sig bibliotekernes vigtige opgave i forhold til vejledning af borgerne i brugen af digitale løsninger og finder det vigtigt, at Norddjurs Kommune løbende sikrer, at personalet er relevant og godt uddannet. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Miljø- og teknikudvalget har ingen supplerende bemærkninger. 10

13 Handicaprådet Prisaftale fodbehandling (Lov om social pension) Ø54 14/17953 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Norddjurs Kommune ønsker at tegne en fastprisaftale for fodbehandling til borgere, som søger tilskud efter følgende regler om udvidet helbredstillæg: Pensionsloven 14a, stk. 4, LBK nr. 783 af 09/07/2012 med tilhørende bekendtgørelser Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. 18, stk. 4, LBK nr af 20/10/2014 med tilhørende bekendtgørelser. Ved indgåelse af prisaftalen (vedhæftet som bilag 1) forpligter en leverandør sig til at levere en bestemt ydelse til en bestemt pris. Borgeren, der modtager tilskud til ydelserne, kan benytte sig af den garanterede pris ved en af de leverandører, der har tilsluttet sig aftalen eller benytte en anden leverandør. Der er således frit valg for borgeren til at benytte det bevilgede tilskud hos den leverandør, vedkommende måtte ønske. Norddjurs Kommune ønsker at indgå prisaftale med flere leverandører af fodbehandling, og for at sikre geografisk nærhed og tilstrækkelig kapacitet på bedst mulig måde anvendes følgende procedure: Der er udarbejdet en fastprisaftale med en pris på 340 kr. inkl. moms for almindelig forbehandling indeholdende: Fodbad, klipning af negle, rensning og nedslibning af negle, beskæring af hård hud, fjernelse af evt. ligtorne og fodmassage. Kravene til leverandører, der ønsker at tilslutte sig aftalen, fremgår af prisaftalens afsnit 3 (bilag 1). Prisaftalen udsendes til kendte leverandører af fodbehandling i Norddjurs Kommune og omegn. Leverandører af fodbehandling tilslutter sig aftalen. Der vil samtidig være mulighed for, at yderligere fodbehandlere kan tilslutte sig aftalen senere. 11

14 Handicaprådet Aftalen gælder i to år fra 1. januar Aftalen indeholder en option på forlængelse i 2x12 måneder på uændrede vilkår. Denne prisaftale sendes, jf. retssikkerhedsloven, til høring i ældrerådet og handicaprådet inden udsendelse til potentielle leverandører. Høringsfristen fastsættes til den 24. november Økonomiske konsekvenser Pr. den 6. november 2014 modtog 610 borgere i Norddjurs Kommune udvidet helbredstillæg til fodbehandling efter Lov om social pension 14a, stk. 4. Norddjurs Kommune havde en fastprisaftale på 330 kr. inkl. moms pr. behandling, som blev opsagt pr. 1. september Der er på nuværende tidspunkt ingen prisaftale på fodbehandling. Den fastsatte pris på 340 kr. inkl. moms er et udtryk for den nuværende gennemsnitlige pris på fodbehandling. Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes et høringssvar til fastprisaftalen for fodbehandling. Bilag: 1 Åben Prisaftale /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tager materialet til efterretning. 12

15 Handicaprådet Høring vedrørende forsøg med ny miljørigtig bybus i Grenaa P00 14/18063 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Todbjerg Busser A/S, som varetager bybuskørslen i Grenaa har forespurgt, om Norddjurs Kommune i en forsøgsperiode erstatte den nuværende bus med en ny, miljørigtig mindre bus. Miljø- og teknikudvalget skal behandle sagen den 25. november. Forinden skal handicaprådet, ældrerådet og Kollektiv Trafikråd have mulighed for at udtale sig om sagen. Der er vedlagt et billede samt tekniske specifikationer for den bus, Todbjerg i givet fald agter at købe. Denne bus har ifølge de seneste passagertællinger fuldt tilstrækkelig kapacitet til det antal passagerer, der benytter bussen i dag. Bussen indeholder faste fremadvendte og oppolstrede sæder samt klapsæder, 1-2 kørestolspladser samt 2 manuelle kørestolsramper. Inklusive ståpladser, kan der i alt være ca. 40 passagerer. Inden forsøgets opstart vil Midttrafik udarbejde dispensationsvilkår med bl.a. krav om tilgængelighed m.m. som gældende i kontrakten, så med hensyn til lavgulvsbus/adgangsforhold for gangbesværede og handicappede vil forsøget med minibus ikke afvige fra den eksisterende bus forhold. Busselskabet garanterer, at kapaciteten sikres, og at man er klar til at indsætte den oprindelige bus i driften såfremt, det bliver nødvendigt. Endelig vil Midttrafik stille som betingelse, at forsøget til enhver tid kan indstilles. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes et høringssvar vedrørende en ny miljørigtig bybus i Grenaa. 13

16 Handicaprådet Bilag: 1 Åben Billede af Sprinter City /14 2 Åben Information om Sprinter City /14 3 Åben Teknisk specifikation Sprinter City /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet støtter ønsket om en miljørigtig bus, men finder det nødvendigt, at det ikke sker på bekostning af tilgængeligheden. Konkret ønsker handicaprådet, at EU direktivet 2001/85/EF af 20. november 2001, vedr. særlige bestemmelser for busser, overholdes. Derudover anbefaler handicaprådet automatisk stoppestedsannoncering. 14

17 Handicaprådet Kørselsudbud G00 14/4774 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Opgaven med kørsel til specialskoler og til genoptræning på aktivitets- og træningscentre varetages i dag i Norddjurs Kommune af Skjern Bilen. Da kontrakten udløber er arbejdet med et nyt udbud påbegyndt. Som en del af udbudsmaterialet er der udarbejdet kravspecifikationer for de ydelser en kommende leverandør skal levere i forhold til kørsel af børn til specialskoler og borgere til genoptræning på aktivitets- og træningscentre. Inden sagen behandles i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen sendes materialet til høring i handicaprådet og ældrerådet. Arbejdet med udbudsmaterialet er omfattende samtidig med, at Norddjurs Kommune snarest skal give en endelig tilbagemelding til Midttrafik om, hvorvidt kommunen ønsker at indgå i et udbud, som de forestår. Det har derfor ikke været muligt at udsende materialet inden mødet. Men dette vil foreligge til mødet, hvor sekretariatschef Anders Blæsbjerg Baun vil orientere om indholdet i materialet og den videre proces. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning 2. at formanden bemyndiges til at lave høringssvar til kørselsudbuddet. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet ønsker at tilføje følgende punkter til servicekrav for kørsel til trænings- og aktivitetscentre: 15

18 Handicaprådet Borgeren skal have mulighed for at medtage personlig hjælper/ledsager ved behov. Borgeren skal have mulighed for at medbringe nødvendige dobbelthjælpemidler. Handicaprådet ønsker at tilføje følgende punkter til servicekrav for specialskolekørsel: Det skal være muligt at få legekammerater med hjem. Chaufføren skal tage hensyn til særlige helbredsmæssige forhold. Hvis der opstår uhensigtsmæssig adfærd under transporten, skal forældrene lige såvel som skolen/institutionen orienteres. Handicaprådet opfordrer desuden til, at der laves en læsevenlig pixiudgave målrettet forældrene omkring reglerne for specialskolekørsel. 16

19 Handicaprådet Orientering fra socialområdet G00 14/4774 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling På mødet vil socialchef Hanne Nielsen orientere om aktiviteter på socialområdet herunder fritidsaktiviteter på handicapområdet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Socialchef Hanne Nielsen gav en status på de aktiviteter, der er igangsat på baggrund af voksen- og plejeudvalgets udmøntning af midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede. 17

20 Handicaprådet Handicaprådets arbejdsplan G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for handicaprådet i Arbejdsplanen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådets arbejdsplan for 2014 godkendes. Bilag: 1 Åben Handicaprådets arbejdsplan /14 Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 18

21 Handicaprådet Handicaprådets arbejdsplan G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til arbejdsplan for handicaprådet i Arbejdsplanen for 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Handicaprådets arbejdsplan /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet godkender arbejdsplanen for 2015 og ønsker de tidligere aftalte temaer indarbejdet. 19

22 Handicaprådet Bilagsoversigt 3. Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet 1. Retningslinjer vedr. valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (139815/14) 4. Arbejdsmarkedspolitik 1. Vækst på et arbejdsmarked for alle - Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 (139080/14) 5. Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice 1. Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice (132624/14) 6. Prisaftale fodbehandling (Lov om social pension) 1. Prisaftale 2014 (145964/14) 7. Høring vedrørende forsøg med ny miljørigtig bybus i Grenaa 1. Billede af Sprinter City 77 (146688/14) 2. Information om Sprinter City 77 (146687/14) 3. Teknisk specifikation Sprinter City 77 (146647/14) 10. Handicaprådets arbejdsplan Handicaprådets arbejdsplan 2014 (97409/14) 11. Handicaprådets arbejdsplan Handicaprådets arbejdsplan 2015 (139774/14) 20

23 Handicaprådet Underskriftsside Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh Madsen (L) Peter Hjulmand Lars Møller (A) Niels Basballe (A) Helle Plougmann (uden for partierne) Rikke Albæk Jørgensen (V) 21

24 Bilag: 3.1. Retningslinjer vedr. valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 12. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 30. oktober 2014 Hanne Nielsen Overordnede retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes størrelse er hovedreglen, at kommunens samlede indtægter over en 2-årig periode ikke må overstige kommunens samlede udgifter til tilbuddet (jf. bekendtgørelse nr. 343 af 26. marts 2013 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84). Ved beregning af brugertaksten medregnes de gennemsnitlige langsigtede omkostninger f.eks. udgifter til råvarer, forbrugsafgifter, rengøringsmidler samt vedligeholdelse og afskrivning af inventar og bygninger. Ved takstfastsættelse for madservice må udgifter til personale medregnes. Øvrige takstfastsættelser må ikke indeholde personaleudgifter. Taksterne opgøres inklusive udgifter til moms. Der må opereres med gennemsnitstakster gældende for hele kommunen i modsætning til takstfastsættelse for hvert enkelt område for sig selv. Men hvor udgiftsniveauet er væsentlig forskelligt, vil det være mere korrekt at udregne en betaling for det enkelte tilbud. Beboerne skal som udgangspunkt kun betale for de ydelser, som de vælger at modtage. Det vil sige, at der skal være mulighed for fravalg helt eller delvist. Det enkelte botilbud skal fastlægge frister for til- og framelding af en ydelse. Fristen skal fastsættes i et rimeligt forhold til planlægning og indkøb. Den overordnede regel er, at brugeren kun skal betale for de ydelser, som de vælger at modtage. Ved prisfastsættelsen tages der udgangspunkt i de faktiske udgifter fra foregående år tillagt KL s udmeldte fremskrivningsprocent. MADSERVICE Omfatter mad der produceres eller færdigtilberedes i eget køkken eller café. Beboere, som er visiteret til tilbuddet, opkræves den rene produktionspris inkl. arbejdsløn i forbindelse med produktionen. 1

26 De faktiske udgifter dækker over årets indkøb af diverse fødevarer, inventar og materialer, el, varme og vand, afskrivning på materiel samt arbejdsløn i forbindelse med produktionen tillægges. Produceres eller færdigtilberedes maden i et boligareal, vil udgifterne til inventar, varme, el, vand og afskrivning af maskiner og bygninger være indeholdt i huslejen og skal derfor ikke medregnes ved takstfastsættelsen. Maksimumtaksten i 2015 er fastsat til kr. pr. måned for fuldkost. Taksten reguleres en gang årligt og følger de satser, som udmeldes hvert år den 1. januar fra Social- og integrationsministeriet. Det enkelte tilbud skal fastlægge regler for tilvalg og fravalg af kosten. For de ikke-visiterede borgere (eksempelvis pårørende og personale) er der ikke direkte lovhjemmel for kommuner til at sælge mad til, men hvis kommunen har overproduktion, er det dog lovligt. Prisfastsættelsen skal være gældende markedspris. Dette salg er momspligtig, såfremt den årlige omsætning overstiger den af Skat fastsatte grænse på kr. pr. år. Når beboerne deltager i køkkenaktiviteter - herunder i madproduktion efter servicelovens 85 som led i socialpædagogisk bistand - skal der foretages en forholdsmæssig beregning af beboerens betaling for madservice (takst uden personaleudgifter). Deltager beboeren i køkkenaktiviteter - herunder madproduktion som aktivitet og uden, at det er på foranledning af visitation til behovsbestemte ydelser - kan dette ske uden, at der skal foretages en forholdsmæssig beregning af beboerens betaling for madservice. PÆDAGOGISKE MÅLTIDER Personale i botilbud skal ikke beskattes af de måltider, som de i pædagogisk øjemed planlægger, forbereder og spiser sammen med beboerne, når personalet betaler den faktisk råvarepris for måltidet og når ydelsen er blevet dem pålagt. Deltager personalet derimod i måltidet uden at være det pålagt, skal der betales skat af værdien af måltidet, medmindre personalet betaler samme pris, som ikke-visiterede borgere. BUSTRANSPORT Transport til og fra aktivitetscenter betales over aktivitetscentrets drift. Andre former for transport skal beboerne selv betale. Det enkelte botilbud skal udfærdige en skønsmæssig fordeling for kørsel med den enkelte bus og fastlægge en takst. Taksten fastsættes i forhold til antal brugere og gennemsnitspris pr. kørt km. Dette gælder generelt for busser, hvor der er betalt afgift. For busser, hvor der ikke er betalt registreringsafgift, gælder andre regler. For transport i disse busser forudsættes, at kørslen er vederlagsfri. Vederlagsfri betyder i denne sammenhæng, at der godt må opkræves betaling for udgifter direkte forbundet med kørslen, såsom benzin, olie og sprinklervæske. Det vil således alene være disse udgifter, som kan indgå ved fastsættelsen af taksten. Der skal være såvel udgifts- som indtægtsbevilling til busdriften med tilhørende konti til registrering af driftsudgifter samt egenbetalingen. Formålet hermed er løbende at kunne følge udviklingen i nettoudgifterne til busdriften. 2

27 VASK Det enkelte botilbud beslutter, om der skal gives mulighed for tilkøb af et vaskemodul eller den enkelte beboer selv skal sørge for vask af eget tøj, linned og håndklæder. Ved prisfastsættelsen af vask tages der udgangspunkt i de budgetterede omkostninger forbundet med levering af denne ydelse. Med budgetterede omkostninger menes botilbuddets budgetterede udgifter til vaskepulver, skyllemiddel, el, vand samt afskrivning af vaskemaskine og tørretumbler over 5 år. Afskrivningen kan aflæses af anlægskartoteket, men er muligvis ikke aktiveret, da udgiften sandsynligvis ikke overstiger kr. Der vil således ikke være tale om nogen afskrivning, der skal indregnes i taksten. Med hensyn til beregning af andel af el og vand vil der være tale om en skønsmæssig fordeling af botilbuddets samlede udgifter. HYGIEJNEARTIKLER Det enkelte botilbud beslutter, om der skal gives mulighed for tilkøb af hygiejneartikler eller den enkelte beboer selv skal sørge for indkøb af disse artikler. Hygiejne-pakken vil kunne omfatte toiletpapir, køkkenruller, creme og personlig hygiejneartikler. Ved prisfastsættelsen tages der udgangspunkt i botilbuddets budgetterede udgifter til toiletartikler. Der skal være afsat udgifts- og indtægtsbevilling i botilbuddets budget til kontering af ovenstående. INVENTAR OG VEDLIGEHOLDELSE I FÆLLES BOLIGAREALER I BOTILBUD Udgifter kan indregnes i huslejebudgettet som almindelig løbende vedligeholdelse eller kan indarbejdes i de beløb, som henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Såfremt boligen ejes af en boligforening varetages disse forhold af boligforeningen. KONTRAKT, BETALING OG UNDERSKRIFT Der skal for hver beboer udarbejdes en skriftlig aftale, der skal indeholde følgende: Hvilke serviceydelser er valgt Løbetid Opsigelsesvarsel Betales forud eller bagud Hvordan pengene betales konto nr. og betalingsmåde. Aftalen skal underskrives af brugeren (evt. værge) og kommunens repræsentant. ANTAL SERVICEPAKKER Det er valgfrit, hvor mange servicepakker det enkelte botilbud vil oprette. Vejledende kan det oplyses, at der som minimum bør oprettes mulighed for tilkøb af de ydelser, der anses som kerneydelser i forhold til beboergruppens funktionsniveau. 3

28 LOVHENVISNING Lov om social service - Vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) - Vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) - Bekendtgørelse nr. 343 af 26. marts 2013 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84 Styrelsesloven Temaguide organisering og tilrettelæggelse af madservice i plejesektoren Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven (KL og Velfærdsministeriet, september 2008) 4

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere