TRÆNGSELSINDIKATORER INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Overordnet fremgangsmåde 2. 3 Overordnede rammer Forudsætninger 2 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNGSELSINDIKATORER INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Overordnet fremgangsmåde 2. 3 Overordnede rammer Forudsætninger 2 3."

Transkript

1 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER TEKNISK DOKUMENTATIONSNOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Overordnet fremgangsmåde 2 3 Overordnede rammer Forudsætninger Afgrænsninger 3 4 Datagrundlag Vejnet Trafiktal GPS-data Kommunekort 9 5 Metode Opgørelse af trængsel Samfundsøkonomiske omkostninger 14 6 Referencer 17 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 24. april 2012 UDARBEJDET SIBO KONTROLLERET JTH GODKENDT KSP

2 2/21 TRÆNGSELSINDIKATORER 1 Indledning Nærværende notat er udarbejdet af COWI for Transportministeriet. Sammen med hovedrapporten udgør notatet dokumentation for projektet "Trængselsindikatorer", som blev gennemført i perioden fra november 2011 til april I notatet beskrives den anvendte tilgang og metode til beregningerne af vejtrafikkens trængsel, og der fokuseres på den tekniske dokumentation af metoden. Der henvises til hovedrapporten for en overordnet beskrivelse af projektet og for præsentation af beregningsresultaterne. 2 Overordnet fremgangsmåde Til beregning af trængsel i Hovedstadsregionen anvendes vejnettet fra Landstrafikmodellen, som foruden geometri bl.a. indeholder oplysninger om hverdagsdøgntrafik (HDT). Vejnettet inddeles i delstrækninger, og der placeres såkaldte virtuelle portaler mellem delstrækningerne. Ved hjælp af GPS-data fra 3 34 Transport beregnes free flow hastigheden samt middelhastigheden i forskellige tidsrum på hver enkelt delstrækning. Det sker i praksis ved at lade et egenudviklet program gennemløbe alle GPS-data og tjekke, hvornår køretøjerne passerer de virtuelle portaler. På grundlag af de beregnede hastigheder opgøres den gennemsnitlige forsinkelse for hver delstrækning, ligesom det beregnes i hvilket omfang, den enkelte delstrækning er udsat for trængsel. Forsinkelserne opregnes på baggrund af trafiktal fra Landstrafikmodellen, så der for hver delstrækning er et tal for den samlede forsinkelse (målt i tid) hvert døgn. Denne beregning er opdelt på forskellige tidsrum, da både forsinkelser og trafikarbejde varierer hen over døgnet. De samlede forsinkelser for delstrækningerne summeres enten for hele området eller for delområder og de videre transportøkonomiske beregninger kan herefter foretages. Tilgangen med anvendelse af GPS-data ligger i tråd med den anbefaling, der blev givet til fremtidig belysning af trængsel i Projekt Trængsel. Her blev der således peget på, at en bilflåde udstyret med GPS vil være den mest kosteffektive metode til opgørelse af trængsel. 3 Overordnede rammer Beregningsperiode Tidsrum 3.1 Forudsætninger Trængslen opgøres for normale hverdage i Unormale hverdage, hvor trafikmønstrene er anderledes, medtages ikke i analysen. Det drejer sig om alle ferie- og helligdage samt alle dage i januar, februar og december, hvor vintervejret har påvirket trafikken. Opgørelsen gennemføres særskilt for følgende tidsrum:

3 TRÆNGSELSINDIKATORER 3/21 Morgenspidsperiode (kl. 7-9) Eftermiddagsspidsperiode (kl ) Øvrige dagtimer (inden for kl ) Der laves ingen opgørelse af trængsel i tidsrummet fra 20-06, da det antages at tætheden i dette tidsrum generelt er ubetydelig og uden væsentlig gene for trafikanterne. Trængselsniveauer I dette projekt anvendes den samme inddeling af trængsel, som blev anvendt i Projekt Trængsel i 2004, men her udelukkende baseret på hastigheder. Således inddeles trængslen i tre niveauer med følgende definitioner: Ubetydelig og begyndende trængsel Den enkelte trafikant oplever, at tætheden af trafikken er ubetydelig eller kun til mindre gene, og rejsetiden er ikke væsentligt nedsat (middelhastigheden er mindst 80 % af free flow hastigheden). Stor trængsel Den enkelte trafikant oplever både generende tæthed og forsinkelse, og rejsehastigheden er væsentligt nedsat (middelhastigheden er mindre end 80 %, men højere end 40% af free flow hastigheden). Kritisk trængsel Den enkelte trafikant oplever, at trafikken afvikles ustabilt ved "stop-and-go", at rejsetiden uforudsigelig og at rejsehastigheden er lav (middelhastigheden er højst 40 % af free flow hastigheden). Free flow Free flow hastigheden, som også kaldes den fri hastighed, er den rejsehastighed, som opnås, når et køretøj kører uhindret på en strækning dog inden for færdselslovens rammer. I det aktuelle projekt beregnes free flow hastigheden for hver enkelt delstrækning som 90 % fraktilen af de beregnede rejsehastigheder over hele døgnet. Altså er det den hastighed, som kun 10 % overskrider. Når den højeste hastighed ikke anvendes, er det for at undgå de tilfælde, hvor en chauffør eventuelt har kørt lidt for friskt. I tilfælde, hvor den målte free flow hastighed er større end hastighedsbegrænsningen, anvendes i stedet denne (se nærmere forklaring i afsnit 4.1). Geografi Vejnet 3.2 Afgrænsninger Trængslen opgøres for Hovedstadsregionen, som her udgøres af Københavns og Frederiksberg Kommuner samt de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Området afgrænses således mod vest og syd af Halsnæs, Frederikssund, Lejre, Køge og Stevns kommuner. Til analysen anvendes det vejnet i Hovedstadsregionen, som indgår i Landstrafikmodellen 2010 (version 0.1). Trængslen bliver alene opgjort for dette vejnet, og al forsinkelse, som sker på det øvrige vejnet, medregnes således ikke.

4 4/21 TRÆNGSELSINDIKATORER Et kort over vejnettet samt yderligere detaljer fremgår af afsnit 4.1. Trafiktype Projektet er desuden afgrænset til at betragte trængsel fra vejtrafik. Dette er parallelt med den afgrænsning, som blev anvendt i "Projekt Trængsel". Opgørelsen af trængsel omfatter forsinkelsestimer for alle køretøjer, men der er ikke indsamlet data, som muliggør specialanalyser for bustrafikken. 4 Datagrundlag 4.1 Vejnet Til trængselsopgørelsen anvendes det vejnet fra Landstrafikmodellen 2010 (version 0.1), som ligger i Hovedstadsregionen. Det samlede beregningsvejnet fremgår af Figur 1, mens et detaljeret udsnit af vejnettet i Københavnsområdet fremgår af Figur 2. Foruden geometri indeholder vejnettet fra Landstrafikmodellen oplysninger om bl.a. hverdagsdøgntrafik (HDT) på alle vejstrækninger. Det udnyttes i denne opgave til at opskalere middelforsinkelser til total forsinkelse. Vejnettet indeholder bl.a. også oplysninger om fri hastighed, men da en stikprøvekontrol af disse værdier gav anledning til bekymring om oplysningernes nøjagtighed og rigtighed, er det besluttet ikke at anvende dem i analysen. I stedet anvendes free flow hastigheder beregnet på baggrund af GPS-data. Oplysninger om vejtype er tilføjet manuelt til beregningsvejnettet på baggrund af et kort fra Vejdirektoratets hjemmeside 1, som er downloadet 27. januar Desuden er der manuelt tilføjet oplysninger om en hypotetisk maksimal skiltet hastighed. Denne hastighed er for motorveje sat til 110 km/t, mens den for alle øvrige veje er sat til 80 km/t. Hvis den beregnede free flow hastighed overskrider den maksimale skiltede hastighed, benyttes i stedet denne. Formål med dette er dels at sikre, at eventuelle ekstreme værdier af de beregnede free flow hastigheder ikke får signifikant betydning for analysens resultater, og dels at undgå, at eventuelle hastighedsoverskridelser uden for myldretiderne ikke får det til at se ud som om, at der relativt set køres meget langsomt i myldretiderne. Anvendelse af Landstrafikmodellen har den fordel, at det sikrer en god og fremtidssikret adgang til trafiktal for strækninger, hvor der ikke foreligger trafiktællinger. 1

5 TRÆNGSELSINDIKATORER 5/21 Figur 1 Beregningsvejnettet består af det vejnet fra Landstrafikmodellen, som ligger i Hovedstadsregionen. Oplysninger om vejtype stammer fra et kort fra Vejdirektoratet (se fodnote 1 på side 4). Blå: Motorveje. Rød: Øvrige statsveje. Mørk grå: Kommuneveje.

6 6/21 TRÆNGSELSINDIKATORER Figur 2 Beregningsvejnettet i Københavnsområdet. Veje vist med lys grå farve indgår ikke i beregningsvejnettet. Oplysninger om vejtype stammer fra et kort fra Vejdirektoratet (se fodnote 1 på side 4). Blå: Motorveje. Rød: Øvrige statsveje. Mørk grå: Kommuneveje. Fejl og uhensigtsmæssigheder I den anvendte version af Landstrafikmodellen er der konstateret en række fejl ved vejnettet. Fejlene omhandler hovedsageligt oplysninger om trafikmængder (HDT), idet der for nogle parallelle vejstrækninger i trafikmodellen tydeligvis sket en fejlfordeling af trafikken mellem de to veje. I de fleste tilfælde kan vejnettet justeres i forbindelse med placering af de virtuelle portaler, sådan at de fejlagtige trafikmængder ikke får betydning for analysen. Der er imidlertid ikke gennemført en total kontrol af vejnettets beskaffenhed, så det fulde omfang af fejlene samt konsekvenserne heraf kendes ikke. Der er endvidere konstateret en række uhensigtsmæssigheder ved vejnettet. Det skyldes hovedsageligt den store detaljeringsgrad, som betyder, at der ofte især i forbindelse med motorvejskryds samt ved ind- og udfletninger er mange flettende vejforbindelser med forskellige trafikmængder. Dette gør det vanskeligt at definere én unik vejstrækning af en vis minimumslængde mellem to knudepunkter. 4.2 Trafiktal I Landstrafikmodellen er der som nævnt oplysninger om hverdagsdøgntrafik. Det antages, at der er en ligelig retningsfordeling af trafikken set over døgnet altså at eksempelvis en HDT på svarer til køretøjer pr. retning pr. hverdagsdøgn.

7 TRÆNGSELSINDIKATORER 7/21 Døgnfordelingen er lidt mere nuanceret. For de fem største indfaldsveje til København, hvor døgnvariationen formodes at være størst, er der på baggrund af fem MASTRA-tællinger (Tabel 1) beregnet en retningsbestemt timeandel for hver af døgnets timer (Bilag A). Disse timeandele ganges på døgntrafikken for hver enkelt delstrækning på de fem indfaldsveje, når forsinkelserne skal opskaleres. For alle øvrige delstrækninger anvendes et ikke-retningsbestemt gennemsnit af de fem tællinger (Bilag A). Indfaldsvej Tællested Tælletidspunkt Køge Bugt Motorvejen Mellem frakørsel 29 og 30 n.f. Karlslunde Rasteplads November 2009 Holbækmotorvejen (øst for ring 4) Ved frakørsel 1 November 2008 Holbækmotorvejen (vest for ring 4) Mellem frakørsel 6 og 7a ved Bondehøjvej ved Sengeløse Mark November 2010 Hillerødmotorvejen Ved Fiskebækvej April 2010 Helsingørmotorvejen Ved frakørsel 12 (Vedbæk) November 2010 Tabel 1 MASTRA-tællinger. Lokalitet og tidspunkt. Trafiktallene fra MASTRA-tællingerne indeholder desuden timebaserede oplysninger om lastbil- og sættevognstrafik. Sammen med oplysninger om varebilandele (se nedenfor) muliggør disse oplysninger en opdeling af analysens resultater på køretøjstype, hvilket er nødvendigt i forhold til de samfundsøkonomiske beregninger. Oplysninger om varebilandele er beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks oplysninger om trafikarbejde 2. s trafikarbejde i 2010 er sat i forhold til personbiler og taxiers trafikarbejde samme år, hvilket giver en varebilandel på 20,8 % af personbiltrafikken fra MASTRA-tællingerne. 4.3 GPS-data COWI har siden 2007 haft et strategisk samarbejde med 3 34 Transport, som giver COWI mulighed for at anvende GPS-data fra alle transportfirmaets køretøjer til analyser af trafikken. Køretøjernes positioner logges hvert femte sekund døgnet rundt. De loggede data lagres af transportfirmaets flådestyringssystem, hvorfra data hver dag løbende sendes til en server hos COWI og lagres i en database. Det betyder, at COWI efterhånden har opbygget en omfattende database med GPS-data, og til det aktuelle pro- 2

8 Antal målinger for alle strækninger i /21 TRÆNGSELSINDIKATORER jekt har der været adgang til data fra mere end 300 køretøjer i Hovedstadsregionen i beregningsperioden. GPS-data er stillet til rådighed af 3 34 Transport - Trængslen opgøres som tidligere anført for normale hverdage i Unormale hverdage, hvor trafikmønstrene er anderledes, medtages ikke i analysen. Det drejer sig om alle ferie- og helligdage samt alle dage i januar, februar og december, hvor vintervejret har påvirket trafikken. Analysen er således baseret på data fra 145 dage. Til analysen anvendes data fra køretøjer under 3,5 tons. Frasortering af tunge køretøjer skyldes deres lavere hastighedsbegrænsning på motorveje, som betyder at hastighedsmålinger fra disse køretøjer ikke bør blandes med de øvrige hastighedsmålinger. Bemærk at frasorteringen af data fra unormale hverdage og fra tunge køretøjer ikke sker i forbindelse med det initierende dataudtræk, men først i forbindelse med databehandlingen. Der anvendes data fra både betalte ture og ikke-betalte ture. At medtage ikkebetalte ture i beregningerne har den fordel, at datamængden øges betragteligt. Til gengæld har det også den ulempe, at disse rejsetidsmålinger fra disse ture ikke er ligeså nøjagtige, som fra de betalte ture. Det skyldes, at "svinkeærinder" såsom brændstofpåfyldning, besøg ved bageren, korte pauser og andre ærinder normalvis kun sker på ikke-betalte ture. I forbindelse med det konkrete projekt vurderes det, at fordelene ved den øgede datamængde overstiger ulemperne Døgnfordeling af rejsetidsmålinger Tidsrum Figur 3 Døgnfordeling af rejsetidsmålinger for beregningsvejnettet i beregningsperioden. Der er flest målinger midt på dagen, og mellem 11 og 12 er der ca. dobbelt så mange målinger som i en time i myldretiderne (markeret med rød og gul).

9 TRÆNGSELSINDIKATORER 9/21 Som det fremgår af Figur 3, har køretøjerne fra 3 34 generelt flest køreture midt på dagen. Således er der her ca. dobbelt så mange målinger pr. time, end der er i myldretiderne. De fleste af 3 34's kørsler foregår i det storkøbenhavnske område. På mange strækninger i yderområderne af Hovedstadsregionen er antallet af rejsetidsmålinger derfor ikke ret stort, og på nogle strækninger er der i myldretiderne slet ingen målinger. Usikkerheder Når der benyttes data fra en så lang periode, som der her er tale om, vil der givetvis være nogle strækninger, hvor forholdene ændrer sig i løbet af perioden det kan være både den skiltede hastighed og muligheden for at køre hurtigt, og det kan være enten kortvarigt eller permanent. I alle tilfælde vil ændringen have betydning for det beregnede rejsehastighedsindeks enten fordi at den gennemsnitlige rejsehastighed er påvirket af ændringer, eller fordi at den skiltede hastighed i beregningerne ikke kan antage mere end én værdi. Foruden usikkerhederne i de anvendte metoder er der også en vis unøjagtighed knyttet til GPS. Dette har dog ved den anvendte beregningsmetode hovedsageligt den betydning, at nogle af de foretagne køreture ikke kommer med i beregningerne, fordi GPS-positioneringen er for unøjagtig, og køretøjerne derfor registreres som kørende uden for projektets vejnet. 4.4 Kommunekort Til at opdele beregningsresultaterne på geografi anvendes kommunegrænserne. Til det formål er et GIS-tema fra det såkaldte DAGI-datasæt downloadet fra Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside 3 den 22. december Metode I dette afsnit redegøres der for den metode, der er anvendt til opgørelse af trængsel og beregning af samfundsøkonomiske omkostninger. 5.1 Opgørelse af trængsel COWI har udviklet en metode og et tilhørende computerprogram, som på grundlag af GPS-data kan beregne rejsehastighederne på delstrækninger i et vejnet. Dette er grundlaget for analyserne i denne rapport. De enkelte steps i metoden gennemgås i det følgende Forberedelse af vejnet og virtuelle portaler Førend selve beregningerne kan påbegyndes, skal vejnettet klargøres, og der skal placeres såkaldte virtuelle portaler i alle knudepunkter. 3

10 10/21 TRÆNGSELSINDIKATORER Trafikmodelvejnettet består af et stort antal delstrækninger, som overordnet set støder op til hinanden på følgende måder: 1 I knudepunkter, hvor tre eller flere delstrækninger mødes. 2 I punkter på veje, hvor trafikmængde ændres (typisk ved sideveje, som ikke er med i trafikmodellen). 3 I punkter på veje, hvor antallet af vejbaner og dermed kapacitet ændres. 4 I punkter på veje, hvor intet af ovenstående gælder, og hvor der tilsyneladende heller ikke er andre ændringer i vej- eller trafikforhold. Af hensyn til beregningerne af forsinkelser er pkt. 1 og 2 ganske hensigtsmæssige, men pkt. 3 og 4 har ikke nogen positiv funktion for opgaven og betyder blot, at der kommer rigtig mange korte delstrækninger. Trin 1 Trin 2 Derfor er nabo-delstrækninger, som støder op til hinanden efter principperne i pkt. 3 og 4, kombineret til én delstrækning. I praksis er dette sket automatisk i Excel, hvor vejnettet er importeret (fra MapInfo's MIF-format). Herefter tjekker en VBAkode alle delstrækninger for at se, om de i begge ender af strækningen støder op til én (og kun én) delstrækning med samme trafikmængde. Hvis det er tilfældet, kombineres de to delstrækninger, og der skrives en sektion til en ny MIF-fil, som efterfølgende kan importeres i MapInfo. Hele det kombinerede vejnet er gennemgået manuelt i MapInfo for at fjerne de delstrækninger, der ikke er reelle strækninger (f.eks. vejforbindelser på kryds og tværs i store kryds), eller er så korte, at usikkerheden på beregningen af forsinkelserne vil være for stor (f.eks. svingbaner i kryds, cirkulationsareal i rundkørsler eller den korte strækning mellem to forsatte T-kryds). Samtidig er de omkringliggende delstrækninger justeret, så sammenhængen i vejnettet er blevet bevaret. I samme forbindelse er de fejl og uhensigtsmæssigheder i vejnettet (som tilfældigvis blev opdaget) blevet korrigeret. Det endelige vejnet består af enkeltrettede delstrækninger, hvoraf de fleste har en parallel strækning i modsatte retning. Trin 3 Efter at vejnettet ved den manuelle gennemgang er blevet forenklet og renset for fejl, er de virtuelle portaler automatisk oprettet i alle knudepunkter i vejnettet. Herefter er alle portaler gennemgået manuelt i MapInfo for at tjekke, om de havde en passende størrelse og form dvs. godt og vel dækkede vejarealet i knudepunktet og havde en bredde, der gør, at et køretøj, der kører med den tilladte hastighed plus et mindre (ikke nærmere defineret) tillæg, er mindst et sekund om at passere portalen. Hvis portalerne ikke opfyldte dette, blev de justeret. Alle portaler har et unikt sekscifret ID, som anvendes til at navngive delstrækningerne. Navngivningen sker ved at sammensætte de seks cifre fra start-portalen med de seks cifre fra slut-portalen, så delstræknings ID'et bliver et 12-cifret tal. Ganske få steder er vejnettet både så komplekst og tæt, at det ikke er muligt at skelne to parallelle delstrækninger fra hinanden. I de tilfælde løber delstrækningerne mellem

11 TRÆNGSELSINDIKATORER 11/21 samme portaler og får derfor samme delstræknings ID. Dette er som udgangspunkt uheldigt, da ID'et skulle være unikt, men ved også at se på strækningslængden (som for de to delstrækninger afviger ganske lidt fra hinanden) kan strækningerne identificeres helt unikt. Der er i alt oprettet virtuelle portaler. Trin 4 Der laves en TXT-fil den såkaldte "topologi" med oplysninger om alle delstrækninger. Filen indeholder tre kolonner: Startportal ID, slutportal ID og delstrækningslængde (målt langs vejnettet i MapInfo mellem centrum af portalerne). Desuden eksporteres GIS-temaet med portalerne fra MapInfo i MIF-format. Begge filer skal bruges af computerprogrammet til beregning af rejsetider. Desuden genereres et GIS-tema med en buffer, som ligger omkring beregningsvejnettet. Denne buffer anvendes af computerprogrammet til at frasortere de GPSdata, som er logget uden for beregningsvejnettet. På den måde undgås at medregne køreture, som ikke er foretaget ad den "rigtige rute" mellem to portaler (dvs. på den delstrækning, som rejsetiden ønskes målt på). I dette projekt er der anvendt en radius på bufferen på 30 meter, således at mindre unøjagtigheder i GPS-positioneringen ikke medfører, at en køretur udelukkes fra beregningerne. Bufferen eksporteres i MIF-format Behandling af GPS-data Når forberedelserne er gennemført, er alt klar til beregning i computerprogrammet. Input Programmet har behov for følgende fire input-filer: 1 GPS-data (TXT-fil med udtræk fra database) 2 Virtuelle portaler (MIF-fil fra MapInfo) 3 Topologi (TXT-fil som beskriver sammenhængene mellem portalerne) 4 Buffer omkring vejnet (MIF-fil fra MapInfo) Beregninger Computerprogrammet gennemløber først alle GPS-data for at frasortere de logninger, som ligger uden for beregningsvejnettet (bufferen). Herefter sorteres alle logninger kronologisk og efter Bilnummer, således at logningerne kan opdeles i ture. Dette sker ved at gennemløbe de sorterede data og tjekke, om to på hinanden følgende logninger fra samme køretøj er sket inden for 30 sekunder. Hvis dette er tilfældet, knyttes logningerne til samme tur. En tur kan således afbrydes, enten ved at et køretøj slukker motoren og stopper logninger, eller ved at køretøjet kører uden for beregningsvejnettet. Dernæst tilføjes fire såkaldte "pseudo-logninger" mellem hver af de originale logninger. Pseudo-logningerne placeres geografisk og tidsmæssigt vha. interpolation, således at datasættet fremstår som om, at der er logget hvert sekund i stedet for hvert femte sekund, som det sker i køretøjerne fra 3 34 Transport. Dette gøres, for at de virtuelle portaler kan gøres mindre og stadig registrerer de gennemkørende biler, hvilket øger nøjagtigheden i beregningerne.

12 12/21 TRÆNGSELSINDIKATORER Når de indledende procedurer er gennemført, gennemløbes alle data for hver køretur for at kontrollere, om en tur er foregået mellem to virtuelle portaler, som ligger i hver ende af en delstrækning. Hvis det er tilfældet, registreres dette som en rejsetidsmåling, hvor rejsetiden beregnes som forskellen mellem tidspunktet for seneste logning i den første portal og tidspunktet for seneste logning i den anden portal. Ved at gøre sådan medregnes eventuel forsinkelse i vejkryds ved slutportalen, men ikke ved startportalen. For hver rejsetidsmåling foretages endvidere på baggrund af de enkelte GPSlogninger en beregning af den kørte distance mellem de to portaler (som kan variere fra tur til tur, alt efter hvor de sidste logninger sker i de to portaler). Dette udnyttes til at beregne en rejsehastighed, som er mere præcis end den rejsehastighed, der kan beregnes ud fra den målte strækningslængde, som er defineret i topologifilen. Desuden anvendes den kørte distance til senere at frasortere de rejsetidsmålinger, som er foretaget på ture, hvor den kørte distance afviger væsentligt fra den målte strækningslængde. Herved undgås bl.a. at medregne nogle af de ikke-betalte ture, hvor chaufføren har haft svinkeærinder. Output Computerprogrammet opretter en TXT-fil med en række for hver rejsetidsmåling. Hver række indeholder følgende væsentlige oplysninger: Delstrækning ID (DELSTR_ID) Bilnummer (BILNR) Køretøjstype (BIL_TYPE) Dato og tid for passage af start-portal (AFGANG_KNUDE_FRA) Dato og tid for passage af slut-portal (AFGANG_KNUDE_TIL) Rejsetid = forskel mellem de to ovenstående (REJSETID_SEK) Målt distance som angivet i topologi-filen (DISTANCE_I_METER) Hastighed = målt distance / rejsetid (HASTIGHED_KM/T) Kørt distance mellem start- og slut-portal (KOERT_DISTANCE_METER) Hastighed = kørt distance / rejsetid (KOERT_HASTIGHED_KM/T) Beregning af middelhastigheder og free flow Efterfølgende er outputtet fra computerprogrammet lagret i en database, og der er oprettet en kolonne med uge-nummer (Ugenr) og et unikt ID (UNIQUE_ID) til hver række til brug for de senere beregninger. I samme database er der oprettet en tabel, som for hver dato i 2010 angiver, om køreture de pågældende dag skal medregnes i analysen. Kolonnerne er DATO og BENYTTES (kan have værdien 0 (benyttes ikke) eller 1 (benyttes i analysen)). Desuden er der i databasen også en tabel med samme data som i topologi-filen, dvs. delstræknings id og distance. Kolonnerne er DELSTR_ID og LENGTH. Dog er der tilføjet et unikt løbenummer (LØBENUMMER). Fra databasen foretages fem udtræk, som henter følgende (samt andre mindre væsentlige) værdier ud af tabellerne for hver enkelt delstrækning: 90 % fraktil af målte hastigheder over døgnet (free flow) samt antal målinger

13 TRÆNGSELSINDIKATORER 13/21 Median af målte hastigheder i morgenmyldretiden samt antal målinger Median af målte hastigheder i eftermiddagsmyldretiden samt antal målinger Median af målte hastigheder i øvrige dagtimer samt antal målinger Median af målte hastigheder i aften- og nattetimer samt antal målinger I forbindelse med udtrækkene frasorteres rejsetidsmålinger med stor distanceafvigelse samt målinger fra unormale hverdage og fra tunge køretøjer. SQL-forespørgslen kan ses i Bilag B. I alt er der udført rejsetidsmålinger for beregningsvejnettet i beregningsperioden Beregning af forsinkelser og trængselsniveauer Databaseudtrækkene indsættes i Excel, hvor de endelige beregninger foretages. På grundlag af free flow hastighederne 4 og middelhastighederne for hvert af de fire tidsrum beregnes for hver delstrækning henholdsvis en referencerejsetid (free flow) og fire middelrejsetider. Herudfra beregnes fire middelforsinkelser som forskellene mellem middelrejsetiderne og referencerejsetiden. Desuden beregnes for hver enkelt delstrækning et rejsehastighedsindeks som forholdene mellem middelhastighederne og free flow hastigheden 4. Trængselsniveauerne fastlægges herefter på grundlag af definitionen i afsnit 3.1. I de tilfælde, hvor der ikke er nogen rejsetidsmålinger i det pågældende tidsrum, regnes med en forsinkelse på nul og et rejsehastighedsindeks på 100 % (svarende til "ubetydelig og begyndende trængsel"). Dette er tilfældet for 485 delstrækninger i morgenmyldretiden, for 190 delstrækninger i eftermiddagsmyldretiden, for 67 delstrækninger i øvrige dagtimer samt for strækninger i aften- og nattetimerne. I alt er der delstrækninger, hvor der i mindst ét af de fire tidsrum ikke er nogen rejsetidsmålinger. De beregnede middelforsinkelser opregnes til totale forsinkelser på døgnniveau ved at gange med de trafikmængder opdelt på personbiler, varebiler og lastbiler der er på de enkelte delstrækninger i hvert tidsrum. Se nærmere forklaring i afsnit Aggregering For at give et nuanceret bilede af trængselssituationen, aggregeres forsinkelserne på forskellige måder: 4 Hvis free flow hastigheden for en delstrækning er højere end den maksimale skiltede hastighed, benyttes i stedet denne (se forklaring i afsnit 4.1).

14 14/21 TRÆNGSELSINDIKATORER Køretøjstype (person-, vare- og lastbiler) Vejtype (motorveje, øvrige statsveje og kommuneveje) Geografi (centralkommunerne og øvrige kommuner) Trængselsniveau (ubetydelig, stor og kritisk trængsel). Desuden opgøres, hvor stor en del af vejnettet (i kilometer) der er udsat for de forskellige niveauer af trængsel, samt hvor mange forsinkelsestimer hvert af trængselsniveauerne er årsag til. Endelig udarbejdes et kort, som for udvalgte vejstrækninger viser trængselsniveauerne med røde, gule og grønne farver. 5.2 Samfundsøkonomiske omkostninger I denne analyse af trængsel anvendes en tilgang, hvor det alene er merforbruget af tid som følge af reduceret fremkommelighed for de bilister, der kører på vejstrækninger med trængsel, der opgøres. Dette er imidlertid kun den direkte effekt af trængsel. Trængslen medfører også indirekte effekter, fordi den får nogle trafikanter til at ændre adfærd. Nogle trafikanter ændrer således rute, destination, tidspunkt for turen, transportmiddel eller vælger helt at aflyse turen. Dette er også forbundet med samfundsøkonomiske tab. Der er således en række afledte effekter af trængsel, som ikke direkte kan måles i trafiknettet ved en simpel beregning på trafikmængder og rejsehastigheder, men alene kan opgøres vha. modelberegninger. Dette har ikke været en del af projektet og derfor opgøres de afledte konsekvenser ikke i denne analyse. Det betyder at der opereres med en implicit antagelse om, at trafikanterne ikke ændrer adfærd pga. trængsel. Det er således alene merforbruget af rejsetid som opgøres. Det skal i øvrigt bemærkes, at der desuden formodes at være en række andre afledte økonomiske konsekvenser af trængslen, f.eks. ved at virksomheder får mindre adgang til arbejdskraft eller ved at forøgede transportomkostninger påvirker erhvervslivets konkurrenceevne mv. Derudover kan der være påvirkning i forhold til antal trafikuheld, støj, emissioner og barriereeffekt. Heller ingen af disse effekter er imidlertid medtaget i værdisætningen af trængslen i dette projekt. Det ekstra tidsforbrug, der opgøres som følge af trængsel er imidlertid klart den største effekt af trængsel. Det viser modelberegninger som har været gennemført i andre sammenhænge 5. 5 I Projekt Trængsel viste en beregning f.eks. at de indirekte effekter af ændret rutevalg udgjorde blot ca. 0,1% af de samlede effekter mens de direkte effekter udgjorde resten.

15 TRÆNGSELSINDIKATORER 15/ Værdisætning af trængselseffekter Trængslen opgjort i timer skal omregnes til en samfundsøkonomisk værdi for at udtrykke det samfundsøkonomiske tab, der er forbundet med den beregnede forsinkelse. Forsinkelsen kan værdisættes med brug af de officielle tidsværdier fra Transportøkonomiske Enhedspriser 6. Persontrafik I Transportøkonomiske Enhedspriser differentieres der mellem turformål og køretøjskategorier. Tabel 2 nedenfor viser de anvendte tidsværdier for persontrafik. Tabel 2 Tidsværdier for persontrafik i 2012, persontimer (2012 priser) kr. per persontime Boligarbejde Erhverv* Andet Vægtet snit Bilister Køretid Forsinkelsestid Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser vers 1.3 jul10.xls Anm.: Tidsværdier er fremskrevet med prisudvikling og udvikling i BNP til 2012 priser i år Priserne er udtrykt i markedspriser. Tidsværdierne gælder alle på 18 år eller derover. For børn og unge under 18 år anvendes den halve tidsværdi. Tabel 3 Transportarbejdets fordeling på turformål i % Som det fremgår af Tabel 2 er der forskellige værdier for erhverv og de øvrige turformål. Det vægtede gennemsnit over de forskellige turformål er beregnet på baggrund af den generelle fordeling af transportarbejdet på turformål, jf. Tabel 3 nedenfor. Boligarbejde Erhverv Andet Sum Kollektive rejsende 43,8% 5,4% 50,7% 10 Bilister 23,4% 7,3% 69,3% 10 Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser vers 1.3 jul10.xls De tidstab som opgøres i beregningerne er udtrykt i køretøjstimer for biler. Der er derfor brug for en omregning fra persontimer til køretøjstimer med brug af gennemsnit belægningsgrader. De anvendte belægningsgrader fremgår af Tabel 4 nedenfor. Belægningsgraderne er som udgangspunkt beregnet på baggrund af transportarbejdet og antallet af passagerer i Transportvaneundersøgelsen. 6 Transportøkonomiske Enhedspriser vers 1.3 jul10.xls

16 16/21 TRÆNGSELSINDIKATORER Tabel 4 Belægningsgrad for personer (antal personer per køretøj) Personer pr. køretøj Bolig-arbejde Erhverv Andet Vægtet snit Personer over 18 1,10 1,17 1,35 1,28 Personer under 18 0,02 0,01 0,33 0,23 Belægningsgrad, biler 1,12 1,18 1,68 1,51 Belægningsgrad, til tidsværdier 1,11 1,18 1,51 1,39 Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser vers 1.3 jul10.xls Anm.: I belægningsgraden til tidsværdier tæller unge under 18 med 50% Den samlede belægningsgrad i personbiler inkl. børn skønnes at være 1,51 personer per bil. Når der tages højde for, at tidsværdier for børn og unge under 18 år kun vægtes med 50%, bliver den anvendte belægning 1,39 på tværs af formålsopdelingerne. De opgjorte tidsværdier udtrykt per køretøjstime fremgår af Tabel 5 nedenfor. Tabel 5 Tidsværdier for persontrafik i 2012, køretøjstimer (2012 priser) kr. per køretøjstime Bolig-arbejde Erhverv Andet Vægtet snit Bilister Køretid Forsinkelsestid Da den opgjorte trængsel fortolkes som forsinkelsestid anvendes tidsværdierne for forsinkelse som udgangspunkt i beregningerne. Det betyder således, at der er anvendt en tidsværdi på 212 kr./køretøjstime for biler. Tabel 6 nedenfor viser de anvendte tidsværdier for varebiler. Tabel 6 Tidsafhængige omkostninger for varebiler i 2012, køretøjstimer (2012 priser) Kr. per time Tidsafh kørselsomk Ved forsinkelse Omkostninger inkl. afgifter Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser vers 1.3 jul10.xls Anm.: Priserne er udtrykt i markedspriser. Der er således anvendt en tidsværdi på 439 kr./køretøjstime for varebiler. Tabel 6 nedenfor viser de anvendte tidsværdier for lastbiler. Tabel 7 Tidsafhængige omkostninger for lastbiler i 2012, køretøjstimer (2012 priser) Kr. per time Tidsafh kørselsomk Ved forsinkelse Omkostninger inkl. afgifter

17 TRÆNGSELSINDIKATORER 17/21 Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser vers 1.3 jul10.xls Anm.: Priserne er udtrykt i markedspriser. Der er således anvendt en tidsværdi på 604 kr./køretøjstime for lastbiler. Trafikarbejdets fordeling Forsinkelsen er opgjort per køretøj ud fra data om hverdagsdøgntrafikken. For at få opdelt forsinkelsen på personbiler, varebiler og lastbiler er der anvendt en fast antagelse om fordelingen af trafikarbejdet på personbiler, varebiler og lastbiler. Den anvendte fordeling fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 8 Fordelingsnøgle for hverdagsdøgntrafik på køretøjer Køretøjstimer Morgenspidsperiode Eftermiddagsspidsperiode Øvrige dagtimer 73,5% 74,9% 70,6% 19,3% 19,7% 18,5% 7,1% 5,4% 10,9% Kilde: Egne beregninger på basis af anvendte MASTRA data i afsnit 4.2 Opregning til årstrafik Trængslen er opgjort per hverdagsdøgn. For at opregne for året totalt set er der anvendt en opregningsfaktor på 230. Dette svarer omtrent til det antal arbejdsdage der var i år Dette betyder, at der er anvendt en implicit antagelse om, at der ikke er trængsel i weekenden. 6 Referencer Trafikministeriet, 2004: Projekt Trængsel, Hovedrapport, COWI m.fl. for Trafikministeriet, april Trafikministeriet, 2004: Projekt Trængsel, Resumé, COWI m.fl. for Trafikministeriet, april 2004.

18 18/21 TRÆNGSELSINDIKATORER Bilag A Døgnfordelingskurver På de følgende sider findes døgnfordelingskurver for først en gennemsnitlig ikkeretningsbestemt trafik og dernæst retningsopdelt for trafikken på de fem største indfaldsveje til København. 1 Gennemsnitlig køretøjsfordeling (andel af døgntrafik) Køretøjsfordeling på Køge Bugt Motorvejen i retning mod København (andel af døgntrafik) Køretøjsfordeling på Køge Bugt Motorvejen i retning fra København (andel af døgntrafik) 1 1 1

19 TRÆNGSELSINDIKATORER 19/21 1 Køretøjsfordeling på Holbækmotorvejen (øst) i retning mod København (andel af døgntrafik) Køretøjsfordeling på Holbækmotorvejen (øst) i retning fra København (andel af døgntrafik) Køretøjsfordeling på Holbækmotorvejen (vest) i retning mod København (andel af døgntrafik) Køretøjsfordeling på Holbækmotorvejen (vest) i retning fra København (andel af døgntrafik) 1 1 1

20 20/21 TRÆNGSELSINDIKATORER 1 Køretøjsfordeling på Hillerødmotorvejen i retning mod København (andel af døgntrafik) Køretøjsfordeling på Hillerødmotorvejen i retning fra København (andel af døgntrafik) Køretøjsfordeling på Helsingørmotorvejen i retning mod København (andel af døgntrafik) Køretøjsfordeling på Helsingørmotorvejen i retning fra København (andel af døgntrafik) 1 1 1

21 TRÆNGSELSINDIKATORER 21/21 Bilag B SQL-forespørgsel INTEGER -- VÆLG ÉN AF DE FEM FØLGENDE BEREGNINGER VED AT FJERNE "--": = = = = = = = % fraktil, døgnet -- = = = = = = = 9 -- Median, morgen -- = = = = = = = Median, eftermiddag -- = = = = = = = Median, dag -- = = = = = = = Median, nat SELECT TOPOLOGI.Løbenummer, TOPOLOGI.DELSTR_ID, TOPOLOGI.Length, TEMPTABLE_1.ANTAL, TEMPTABLE_1.RankValue, AS AS AS AS AS AS AS SLUT3, GETDATE() AS Udtræk_tidspunkt FROM [HASTANALYSE].[COWI\SIBO].[TOPOLOGI] LEFT JOIN ( -- BEGINNING LEFT JOIN #1 SELECT DATA.DELSTR_ID, DATA.DISTANCE_I_METER, TEMPTABLE_2.ANTAL, ROUND([KOERT_HASTIGHED_KM/T], 2) AS Hastighed, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DATA.DELSTR_ID, DATA.DISTANCE_I_METER ORDER BY [KOERT_HASTIGHED_KM/T]) AS RankValue, -- En strækning er unikt identificeret ved DELSTR_ID og DISTANCE_I_METER (Length) CASE = 1 THEN TEMPTABLE_2.ANTAL ELSE * TEMPTABLE_2.ANTAL + 0.5), 0) END AS n FROM [HASTANALYSE].[COWI\SIBO].[DATA] LEFT JOIN ( -- BEGINNING LEFT JOIN #2 SELECT DELSTR_ID, DISTANCE_I_METER, COUNT(*) AS ANTAL FROM [HASTANALYSE].[COWI\SIBO].[DATA] WHERE [BIL_TYPE] Between 1 and 4 -- medtager kun køretøjer under 3,5 tons and not (BIL_TYPE = 4 and BILNR = 3042) -- frasorterer data fra en bil (nr 3042, type 4), hvor der er påvist fejl i GPS-data and abs([koert_distance_afvigelse_meter]) <= frasorterer rejsetider fra ture, der afviger mere end 200 meter fra den korrekte distance and abs([koert_distance_afvigelse_procent]) <= frasorterer rejsetider fra ture, der afviger mere end 20 % fra den korrekte distance and Datepart(YEAR, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) * Datepart(MONTH, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) * Datepart(DAY, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) in ( SELECT Datepart(YEAR, [Dato]) * Datepart(MONTH, [Dato]) * Datepart(DAY, [Dato]) FROM [HASTANALYSE].[COWI\SIBO].[KALENDER] WHERE Benyttes = 1) -- frasorterer rejsetider på atypiske dage and ( Datepart(HOUR, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) or Datepart(HOUR, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) or Datepart(HOUR, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) ) GROUP BY DELSTR_ID, DISTANCE_I_METER ) -- FINISHING LEFT JOIN #2 AS TEMPTABLE_2 ON DATA.DELSTR_ID = TEMPTABLE_2.DELSTR_ID and DATA.DISTANCE_I_METER = TEMPTABLE_2.DISTANCE_I_METER -- En strækning er unikt identificeret ved DELSTR_ID og DISTANCE_I_METER (Length) WHERE [BIL_TYPE] Between 1 and 4 -- medtager kun køretøjer under 3,5 tons and not (BIL_TYPE = 4 and BILNR = 3042) -- frasorterer data fra en bil (nr 3042, type 4), hvor der er påvist fejl i GPS-data and abs([koert_distance_afvigelse_meter]) <= frasorterer rejsetider fra ture, der afviger mere end 200 meter fra den korrekte distance and abs([koert_distance_afvigelse_procent]) <= frasorterer rejsetider fra ture, der afviger mere end 20 % fra den korrekte distance and Datepart(YEAR, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) * Datepart(MONTH, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) * Datepart(DAY, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) in ( SELECT Datepart(YEAR, [Dato]) * Datepart(MONTH, [Dato]) * Datepart(DAY, [Dato]) FROM [HASTANALYSE].[COWI\SIBO].[KALENDER] WHERE Benyttes = 1) -- frasorterer rejsetider på atypiske dage and ( Datepart(HOUR, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) or Datepart(HOUR, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) or Datepart(HOUR, [DATA].[AFGANG_KNUDE_FRA]) ) ) -- FINISHING LEFT JOIN #1 AS TEMPTABLE_1 On TOPOLOGI.DELSTR_ID = TEMPTABLE_1.DELSTR_ID and TOPOLOGI.LENGTH = TEMPTABLE_1.DISTANCE_I_METER -- En strækning er unikt identificeret ved DELSTR_ID og DISTANCE_I_METER (Length) WHERE RankValue = n ORDER BY TOPOLOGI.Løbenummer

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER Simon Sletting Bojer Civilingeniør, trafikplanlægger 1 Agenda Gennemførelse af trængselsanalyser: - Kort om beregningsmetoder - Kort om datakilder Formidling

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

1 Baggrund og formål

1 Baggrund og formål Paper Emne: Personer pr. bil Til: Trafikdage 2003 Fra: Allan Christensen, Vejdirektoratet Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 26. juni 2003 1 Baggrund og formål Oplysninger om bilernes belægningsgrader

Læs mere

Projekt Trængsel. Erling L. Hvid, COWI A/S, Morten Klintø Hansen, COWI A/S,

Projekt Trængsel. Erling L. Hvid, COWI A/S, Morten Klintø Hansen, COWI A/S, Projekt Trængsel Erling L. Hvid, COWI A/S, elh@cowi.dk Morten Klintø Hansen, COWI A/S, mkh@cowi.dk Baggrund Den voksende vejtrafik medfører i stigende grad en forværring af fremkommeligheden for trafikanterne

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

NOTAT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. Trængselskommissionen OAN. Udkast

NOTAT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. Trængselskommissionen OAN. Udkast NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 21. december 2012 OAN Udkast 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 2 2.1 Fordeling af trængsel... 2 3 Udpegning

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3 LANDSVERK RINGVEJ TIL TÓRSHAVN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og anbefaling 3 3 Trafikale

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt SKAT/VEJDIREKTORATET EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

tendensen dog klart, at trængselen i hovedstadsområdet er stigende og udgør et stigende problem.

tendensen dog klart, at trængselen i hovedstadsområdet er stigende og udgør et stigende problem. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområde NOTAT Dato J. nr. Trafik og trængsel på vejnettet i hovedstadsområdet 1. Baggrund Mobilitet

Læs mere

Trængsel er spild af tid

Trængsel er spild af tid Trængsel er spild af tid Michael Knørr Skov Urban Planning and Transport 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Vejnettet

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

' (! #!# )*)'+,!" )!!*) #! ( ' (! #!# + -!!" #!#!"!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %!" $ #! #!# % &!!" #!#!"!

' (! #!# )*)'+,! )!!*) #! ( ' (! #!# + -!! #!#!!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %! $ #! #!# % &!! #!#!! '(## )*)'+, " )*)#( '(##+-. /#0/((#. 1#(### $%"$###%& . 3"((#" #. +-(## # 0. +&"" 04. ##"#. #&(/(#(# 2 $%"$###%& Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser # her et billede

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Rejsetidsvariabilitet på veje. Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017

Rejsetidsvariabilitet på veje. Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017 Rejsetidsvariabilitet på veje Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017 Baggrund Rejsetidsvariabilitet -> mulighed for at forudsige rejsetider Risiko for forsinkelse tage for tidligt af sted

Læs mere

Flådedata og fremkommelighed / trængsel

Flådedata og fremkommelighed / trængsel Civilingeniør Michael Knørr Skov, COWI A/S Baggrund og formål I Transport- og Energiministeriets "Projekt Trængsel" (2004) blev det anbefalet, at analyser af trængsel og fremkommelighed baseres på tidsstemplede

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 21. december 212 CAB, OAN Dette notat er udarbejdet af DTU Transport med input fra Vejdirektoratet og Movia. Notatet kommer

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE

JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE PROJEKTNR. A087945

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

TRAFIKMODEL OPDATERING INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag for trafikmodeller Vejnet Trafiktællinger 4 2.

TRAFIKMODEL OPDATERING INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag for trafikmodeller Vejnet Trafiktællinger 4 2. LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE TRAFIKMODEL OPDATERING TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag for

Læs mere

Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data

Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data Af: Jens Kristian Duhn, Rambøll Nyvig, jensduhn@hotmail.com Kresten Nørgaard Madsen, COWI, kresten_m@hotmail.com Dette paper er baseret på afgangsprojektet:

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7 HOLBÆK HAVE TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Grundtrafik 5 2.1 Biltrafik 5 2.2 Lastbiltrafik

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends På vej mod en fossilfri transportsektor Workshop, 22. november 213 Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Overordnede trends

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning Opregning Generelt om opregning Det er dyrt og besværligt at foretage trafikmålinger - det gælder derfor om at udnytte de foretagne målinger bedst muligt. Ofte måles kun et par uger på et år et givet sted,

Læs mere

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Hvad er vejtrængsel? Formålet med sessionen er at præsentere den nuværende praksis

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne.

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne. Forord Denne rapport beskriver hastigheder og hastighedsudvikling fra 1999 til 2002. Rapporten skal ses som en fortsættelse til Vejdirektoratets rapport nr. 202 Hastighedsrapport, hastighedsmålinger 1995

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

Støjkortlægning for Gladsaxe Kommune 2012 Resultater Støjbelastede boliger og personer

Støjkortlægning for Gladsaxe Kommune 2012 Resultater Støjbelastede boliger og personer Støjkortlægning for Gladsaxe Kommune 2012 Resultater Støjbelastede boliger og personer... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

CITY SENSE I RUDERSDAL INDHOLD. 1 Baggrund og formål Metode og begrænsninger 2

CITY SENSE I RUDERSDAL INDHOLD. 1 Baggrund og formål Metode og begrænsninger 2 RUDERSDAL KOMMUNE CITY SENSE I RUDERSDAL ANALYSE AF RUTEVALG GENNEM BIRKERØD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og

Læs mere

EMISSIONSFAKTORER FOR FLY OG FÆRGER FREM MOD 2080 INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Antagelser Færger Fly 3

EMISSIONSFAKTORER FOR FLY OG FÆRGER FREM MOD 2080 INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Antagelser Færger Fly 3 EMISSIONSFAKTORER FOR FLY OG FÆRGER FREM MOD 2080 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antagelser 2 2.1 Færger

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

Bilag 2 Mastra Datakontrol (MDK)

Bilag 2 Mastra Datakontrol (MDK) Dato 2. oktober 2017 Sagsbehandler Inger Foldager Mail IFO@vd.dk Telefon +45 7244 2700 Dokument 17/11327-6 Side 1/9 Bilag 2 Mastra Datakontrol (MDK) 1. Generelt Grovkontrollen Finkontrollen Kørsel af MDK

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 1 16. Maj 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 2 Udgangspunktet Hvor står vi med dagens udfordringer med hensyn til trængsel, kapacitet og rejsetid i hovedstadsområdet?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Brug af GPS data i trafikplanlægning Manchet Data for fremkommelighed indtil nu Nye muligheder med GPS Fuldskalaforsøg og dataleverandører

Brug af GPS data i trafikplanlægning Manchet Data for fremkommelighed indtil nu Nye muligheder med GPS Fuldskalaforsøg og dataleverandører Brug af GPS data i trafikplanlægning Af: Jan Holm Civilingeniør, Ph.D., Vejdirektoratet Niels Juels gade 13, 1059 København K, Danmark, tlf. 7244 3458, email hol@vd.dk Manchet GPS data indsamlet fra kørende

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere